Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

uorauncusu Karşısına çıkıyoruz SAAT 17.00'DE BAŞLAYACAK KARŞILAŞMAYITV NAKLEN VERIYOR TÜRKİYE: Şenol Turgay, Fatih, Necati Erdoğan Engin. Onder, Şevkı Ali Kemal, Sedat III, Cemil. İTALYA: Conti Gentile. Bellugi, Scirea, Gabrini Tardelli, Benettı, Antognoni (Sala) Causio. Graziani, Puluci, (Pruzzo) ItalyaTürkiye Kaptan Cemil FLORANSA Mılll Futbol Tokımımız, Dunyo Dörduncusu Italya Mıllı Futbol Tokımı ıle bugun Floransa'do karşılaşacaktır. Saat 17 00'de başlayacak olan macı televızyon naklen verecektır. Türk Mılll Takımının, Avrupa Uluslar Kupası'nda Galier'le yapacağı karşılaşmaya hazırlık amacını taşıyan macta Italya, en guclu onbıri Ile sohoya cıkacaktır. Teknik sorumlu Metin Turel. macın favorısinln 'talya olduğunu belırterek, karşıiaşm hakkındakı goruşlerlnı şoyıe acıklamıştır «Futboldo en lyı savunma hücumdur Bır ds bunu yapacağız Itolyanların teknik ustunluklerını bılıyoruz Mılli Futbol Takımımız bugun Floransa'nın cComunale» stadındo zorlu bır sınav verecsk Italya karçısmda Rakıbımızın un ve gucu bılın vor 1910 yıImdo Fransa'yı 62 yendıklerı maclo mıltı maclar progrcmnı acan Italyonlar, futboı dun/asının en onde gelen ulus'arınrian bın Italya'nın osıl gorkeav lı donemı Teknik Dırektor Poz zonun yonetımındekı 1934 1938 yı/ları ve rakıbımız bu do't yıla ıkı Dunya ile bır Olımpıyct şampıyonluğunu sıgdırmayı ba şarmıştır. Bunun dışındo Itoıya futbolunun uluslararosı alan da başarıları 1970 Dunya Ikıncılığı, 1978 Dünya dorduncüluöu, 1968 Avrupo Uluslar Kupast. 1959 1963 ve 196? Akden z Kupası ile 1958 ve 1966 UEFA Gencler Turnuvası şompıyonlııklarıdır Kulup takımları da. Avrupa kupalarındo 9. Dunva Kulupler Kuposındo 3 $ampıyonluk elde ederek. bu ulkenın gucunü kanıtlamışlardır Amo futbolcıılarımız do. kendılerınden beklenenl yapacak durumdadırlar» İtalya Mılll Takım Tekmk eorumlusu Einzo Beorzot ıse. tokım nın rahat bir yengl olocak gücte olduğunu sanınarak, şâyle konuşmuştur: fTürk Mıllı Takımı zaman zoman yap tığı potlamalarla şaşırtıcı sonuclar almaktadır. Bunlardan bın Fioranso'do olabılır» HİC YENEMEDİK [A) Mı!|l Takımımız, bug3n« değın Italya tle yoptığı vedı macta hıc yengl olmamıştır Yalnızco ıkı karşılaşmo beraberlıkle sona ermıştır Busunku kcrşnoşmada ozellık'e Tomolu sontra'or Grazlonl ve Romal' soîacık Pruzzo kalemz ıcın en büyuk tehlıkeyı o!uşturacaklardır. Genç Milli Takımımız Balkan Birinciliği için Yunanistan ile oynuyor IZMIR, (Cumhurlyet Eg« Buro su) Balkan Gencler Futbol Bırınclliğmm eleme karşıloşmolarının tamamlanmasından son ra B grubundo bırıncı olan Yu nanıstan Ile A gurubunda adcekımi sonucu saptanon blnncl Turkrye fınal oynarraya hak kazanmıştır. Turkıye Genc Mılll Takımının bulundugu A grubunda uc tokımın da tüm karşılaşmaları be robere sonuclanmışrır Bu yu^den A gurubunun birınoısını sap tamak odcekımıne kolmıştı Dun yapılan adcekımı sonucunda şanş Türkıye'ye gulmuş. bovlece genc takımımız Yunanistan ıle fınaı oynoma çansını elde et mıştır. Adceklmde ıtcıncl cıkan Romonya ıse Bulgarlsfon ıle ucuncüluk dordünculuk karşılaşmosını oynayacaktır Buaun ovrcnacok fınal VorşıiaT.ıalannın saatlen şoyledır ROTinrîyo Bulgortsian ^s^00 Tufkıve • Yunanıston 17 00 ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Sahlr Gurkan'ın istıfası <ls boşalan Futbol Federasyonu Başkanlıçmo Güngor Soyarı getırilmlştır Halen Anadolu A|an81 Spor Sorumlusu olan Gunaor Sayarı dün sabah Bakan Yukseı Cakmur'lo qoruştukten sonro görevı kobvl e'tığını ocıklamıştır Scyan «Amacım Turk futboluno ya r orlı olabünıek, yıkıcı degil, yopıcı olmoya calışacağım» demlştır Gungor Savan'nın Futbol Federosyonu Başkanlığı gorevmı yurutebıtmesı ıc;n Anadolu A|onsı Genpl Müduru Ayiekin Yıldız'dan ozel Iz n almmıştır. SAYARI'NIN ÖZGECMIŞİ 1<»37 yılında Ankara da doğon GOnaör Sayarı, orto öğrenımınl Ankara Kolell ve Atatürk Llsesmı de tamamladıktan Çakmur: "Türk halkmın ' Futbolda aşamaya yönelen ülke: ftalya yararına iş yaptığımıza I inanıyoruz,, Pertev ATASAY ANKARA Genclık ve Spor Bako nı Yuksel Cokmur, «Itclya Turkıve Mı/lı maçmn ılk şeklını kabul etmemekle. Turk halkının yorarına iş yaptığımıza inanıyoruz» demıştır Turkıye ltalya lutbol fcarşılaşması öncesı. Futbol Federosyonu ıle Genclık ve Spor Bckanlığı arasında ceşıtlı polerr'ğg nfden olmosı ve Futbol Fede rasyonu nun, istıfası sırosındo Bakan CCftmıır'u suclaması uzerıne bır acıklomo ynpan Genclık vs Spor Bakanı Yukcsl Cakmur, «Itolyo Turklye Tutbol karşılaşması. Turkiye'nln dovlz darboğozında olduğu donemde bundan beş av kadar cnce, italya Federasyonu tarafından UEFA Kongresl sırasında Futbol Federasyonumuza oncrllmlştlr. O sıralorda Baka.nlığımız, Boşkanlığın uyansı uîerlne dovlz savurganlığını onlemek üzere dış seyahatleri kısıtlama calışma'arı yapıyordu. Macın anlaşmasının yopıldığı torlhln, 2 moyıs 1978 olmasına karşın Bakanlığımız bu karşılaşmadan on gun once macın yapılocağını oğrenmlştlr.» Futbol Federasyonu ve BTGM Başbakanlıktan macm onayının alınması lcın Bakanlığıma başvurmuştur Bu boşvuruda italya'ya gidecek 16 sporcu ve beş yoneticının yol rhasrafları ve yevmlye)erı BTGM'nce, yurt dışındakl yedirme ve borındırma glderierl ıse italyan Futbol Fedsrasyonu'nca karşılanacağı bellrtılmektedır. Ayrıca yazıda Italya Futbol Federasyonu'nun kafılemize dığer masroflar lcın 10 bın dolar vereceğı d9 yer almaktadır. Bu durumda kafıleye verilecek 600'er dolarlık yevmlyeler yekun tutacaktı. Ayrıca devletın kasasına gıreceğı söylenen onbın dolarlık dovız, cep harçlığı olarak odeneceğınden devletımiz bu para üzerlnde bır hak Iddıa edemeyecek, Istendığınde bu para kafıleye dagıtılabılecektl. Benım bu mocın altına imza atmoyacağımı soyıemem peşıtll polemıklere yol actı. Oysa ilk belgelerı istettığımde durumun ooyle slmadığını gordum italya Futboı Fedeasvonu'ndan gelen Ilk telgrafta oynen junlar yazılıydı: «Bir tek maç karşılığı 25 klşlnln yol te laşe ıbate masrafları blze alt olrak üzere ayrıca 10 bin dolar cep horcığı vereceğfz.» Futbol Federasyonu'nun BTGM mo.amına yazdığı 12 5 1978 tarıhli yazıda Jo yol dahıl tum mosroflorın Italya : utbol Federasyonu torafından karşılalacağı belırtılıyordu Bakanlığımıza ya•ı!an vazı ile bu yazışmalar arasında ıüyuk celışkıler vcrdı. Bu neoenlo maın yapılmasınr uygun görmedım, denıştır. İtalya Türkive Mılll karşıfaşmasııın son anlaşma şeklının bızım lehımie olduğunu belırten Cakmur, şunlan oylemıştır: «İtalya Federasyonu'ndan Idığımız son oneride ekibimizin yol lasrafları, sporculann seyahat ve Ikonet yevmiyelsri, italya Federosyonu'na karşılanacağı ayrıca mac hasılatınan da bir mıktar doyiz olarak verllelleceğl, bildırılmlştlr. İlk durumdo «utolculanmıza verilecek olon 10 bin dorın uzsrinde bır meblağ tutuyortu. Oyo yapılan son teklıfte tüm masraflanıızın İtalya Federasycnu tarafındcn urşılanacağı gibi moc hasılatından aloağımız şlmdiiık belirlenmeyen mllaar a dovlz. devletımiz kasosma glrecekr. Ayrıca kafilenln pasaportlarının dozsiz ve harcsız kaydı ile çıkanlması a bize hıç bır moddl yukumluluk getirleyecektlr. Bunun uzerine maca Izin îrllmiştır. Şlmdl blzi suclayan kışllerle, hlcblr >lemlğe girmek istemiyorum. Polemığe rmenin yararlı olacağı kanısında değin. Sadece Insan onurunun çok kutsal duğuna fnanıyorum. Tum bu açıklamardan sonra Turk halkının alın tert Hs > büyuk cabalarla kazandıkları dövlzi ırt dışında harcamak Isteyenler ba$rını ellerinin orasına alsınlar, benden >ğil, Turk halkından özur dileslnler. Yalan yanlış aeıklamalar vs saptırıcı sözr kimseye bırşey kazandırmaz. Ben llletıme yararlı bir karar aldım. Beni ıçlayanlar gıbl İtalyanların itlbarını deI, kendi m'l'etlmln itfoarını duşündum. Futbol Federasyonu Başkanlığına Güngör Sayarı getirildi «onro, ünlverslte dğrenlml sırasmdo gozetecılığe baFlamıştır. Öncu, Yenl Sobah, Ekspres v© Dunya gozetelerınde calışan Sayarı 18641978 yıllan arasında TRT Spor Servlslnde gorev yapmışrır Haien Anadolu Aıansı Spor Servısl Sorumlüsu olan Sayarı, ceşıtlı donemlerde TSYD Yonetım Kurulannda gorev olmıştır. Evll VD bc cocuk bnbası olan Sayarı'nm «Teorlk Futbol» ısımlı bır kıtabı da yayınlanmıştır. BTGM'NE FİKRET ÜNLÛ VEKALET EDECEK Önceki gun Istıfo cden Sobahottln Erman'dan bo?alon BTGM'ne Genel Mudur yardımcılarından Flkret Unlj vskalet^n getlrllmistlr. I Timurlenk ve Ayaz'ın katılacağı Bakü Atletizm Yarısmaları bugün başlıyor BAKU Ikı Turk o'letlnln de katuacağı Uîuslararası Bo ku Atlet'zm Turnuvası bugün başlayacaktır Ikı aun surece< vorışmalTrrta Sermet Tıiurlei< 800 ve 15P0. Necdet A/az da. 1500 ve 5000 mefreleroe koşocak ardır. 1898'den bu yana duzenlpnmekte olan İtalya Lıgınl toplam olarak 13 takım kazanmıştır Juventus 13 sampıyonluklo bi$ fo buiufımakta, onu 11 şamp>yoniukla Inter, 9 ar şompıvonlukla Genova ve Mılan 8 sompıyonluklo Torıno. 7 şampıyon lukla Pro Vercellı l'e Bolopno Izlçrnektedır. Italya, dunya capmda yıldı/lar yetıştırmış bır ulke Ayrıca. SON IKI YILDA AŞAMA YAPAN BUGUNKU RAKIBIMIZ ITALYA itolvan uyuğuno gscirllerek «Goknıavılı» formavı taşıyon unlu Guney Amerıl olHar do vor, Italvo Mıllı TaKımındo y?r olon unluleröen Meoz/o P oio Orsı Montı. Schıoffmo Sıvorı Fachettı Ferron Rıva Bo nlpertı. Rıvern, Mazzola Zoff Rossı ve Schıavıo yu on planda soyabılirız. Ifalva Fınzo Beor^ot un vöno'ırnnrif son ıkı yılcto sov'un mo futbolundan yo»oş vavos uzaklaşmaöo başlanrs ve modfrn oyun clCTindo oşama ka/ dr.mıştır Bi'nun en canlı orne cı 1978 Dunya Kurjasi'lır N° vnr kı Itolya s>mdı ria^a co^ aol yefiekfedır O/le kı snn ıkı yıida yaptığı karşılaşmalarrian 10 j n j kazanm,$ 3'unds öernbe'* ka<m'ç. 5*lnde yeıılm]ş, atîığı 29 gole karşılık. '6 eol \femisfir Bu Ikı yıllrk çfonen rle Gokmovılı tokının b03orıl^n arasnda Arıontın (10' M j rariîtan (31). Avustu.n (101. Belcı^a ,(21 ve 1Cı c i l a r o ı t a 151) yengılerınl so yabılırız TV, Eindhoven • Fenerbahçe maçını naklen yayınfayacak ANKARA Fenerbahce'ntn 27 eylul carşamba okşamı Hcllanda da Eindhoven ıle /apacağı UEFA Kupası rovanş mocını TV naklen yaymîayacoktır Saat 21 15'den ıtlbaren ynyınlanacak mac ıcın TRT spıkerlerındsn llker Yosın \p Abıd n A/doğdu gorevlendlnlmışlerdlr. MİLLİ MASA TENİSİ TAKIMIMIZ BUGÜN TUNUS İLE KARŞILAŞIYOR Tunus ve Turklye Masa Tenısl erkek Mıllı Tokımları, bugün ve yann Scrıyer Spor Salonunda Ikı özel korşılaşma yapocaklardır. Karşılaşmalar Mosa Tenısl" MıÜi fakımımız lcın Balkan Bırıncllığıne, Tunus lcin de Arap Olkelerı Turnuvasına hazırlık omacını taşımaktadır. Antrenör Toma Hacıbınooğlu torafından calıştırıian Mosa Tenisl Mılli Takımımızda şu sporcular btJİunmaktadır: Vosıl Aleksandrldls, Davld Kumru, Mohlr özbayrac. Sedot Engin, Fanl Alaksandıridı». Karşıla$malar boş'ayacaktır. her Ikl gün do saat 17 00'de GÜRKAN, "BİZÎM[ ÎÇIN DÖVÎZ Mİ, YOKSA İTİBAR hUl ÖNEMLIDİR?,, ANKARA Futbol Federasyonu Başkanlığından ıstıfa eden Sahır Gurkan, Genclık ve Spor Bakanı Yüksel Cakmur'un Italya macının ıptol edılrresıne ılışkın yoptığı ocıklamo üzerıne göruşlerını acıklomış, «Bızım ıcın dovız mi yoksa ıtıbar mı önemlıdir?» demıştır. «İtalya'nın bıze karşı olan tutumunun değışmes). dunya futbolunda isml oian ulkelerın d9 bıze cephe almasına neden olabılırdl. Bız bu sorunu aramızda halledebılır, dunyaya rezıl olmozdık. Italya'nın bıze mac teklıf etmesı bır lutuftur. Bugüne kadar inglltere ve Franea gıbl ülkeler bıze mac teklıfınde bulunmamışlardır. Buaün ingıltere moc teklıfınde bulunsa «Dovızyok» dıye kabul etmememız cok socma olur. Bızım lcln itıbar mı yokso dovız mı onemlıdır?» dıyen Gurkan, Bakanlığın mactan gec haberdar edilmes! hakkında, «Ben 12 moyıs 1973 de Genel Mudurlukten macın onaynı aldım. Bakanlığın gec haberdar edılmesl benl ılgılendırmez. Ancak, macm oynanacağı haberl. tum gazetelerde yoymlandı Federasyonun flkstürunde gosterıidı. Bakan o zaman nerdeydı» bıcimınde konuşmuştur. Futbol Ffderasyonu eskı Başkanı. 10 bın dolarlık fcep harclıgı»nın oncekt uygulamolardo oldugu g/bı dovız ctorok Merkez Bankasına yot'rılaccgını futbolcuiara dağ'tılma?ının soz konusu olmodığını soylemıstır Gürkan, Tebnz Turnuvası'ndan alınon 3000 doların Merkez Bankasına yatırıimasını, en yakın ömek olarak gostermıştır. Gurkan. yozışmalardakl celışkl konusundo da şunlorı soylemıstır: «italya Federasyonu'ndan Ilk gelen telgrafta, tum masroflorın kendılerınce karşılanacağı belırtı'ıyordu. Bız de 8TGM'ne yazdığımız yazıda masrafların Itaıyan Fedsrasyonunca karşılanacağmı bıldırmıştık. Ancak Itolyon Federasvonundan ma^ıs ayı ıcmde gelen ıkıncı telgrafta yol masraflarını bızım odememiz öngörüluyordu Genel Mudurluk de ıkincl telgrofa gore Bakaniığa boşvuruda bulunmuştur.» DÜNVSv DÖNÜY ENERJİ TOPLAYAN,, Ylyen yabancılara yurtlannı ututturacak kadar tadı guzel olan b r efsane yemışrın adıdır «lotus», bıtkı bılımınd9 ıse. «Mısır ın, dunya edebıyatına gecmış, ak nıluferının adı Yogo'nın buyuk klaslğı, lotU3 duruşu da. adını tan bır denge ve yalnızlık tfade eden lotusten almıştır. Bu. oturularak vopılon, teneflus egzersızler ıcın, en lyi durum diir. Lotus duruşunda, serserı duşünceere yer vermeden ve sabıt kolınorak duzenlı nefes olmıp \erılsbılır Bunun ic n de. uzmanlar bıze, «Bılfncı vu rek uzerınde toplamayı» oğutluyorlar. Bedenın bu durumdo tutul SATRANÇ KÖŞESİ F. CHLUBNA. 197S 12 Ödul LOTÜS masındai amac «Bf!>nclt bıcımde, >arcîıcı ener|i dspoia maktır. Bu duşönce dısıplın'rıde ve bu görunen hareketsızlıgıyie. Yoqa yapan, enerıı elde eder ve depolar Duşunme den, konuşmadan, hareket etmeden buyük bır pozıtıf guc depolar> Lotüs olayı teneffus egsersızlerının bıcmrne ftore değışkendır Lotüs duruşunu alacak, yo da bu duruçu yeterınce koru yacak kadar yumuşak olmayanlar, yere oturup, bacaklarını, dizleriDden kırarak, capraz duruma getırıp, bır ayağı da obür bacağının oyluğuna yer leştırmekie yetınebllırler... a b c d e f, g h Dort homlede Mat (Taş: S11) • Öncekı cozum (Plotov): 1 Şb4! Kf5 2 c« Kxh5 3 c7 Kh4 + 4 Şb5l Kh5+ 5 Şb7 Kh6+ S Fd6'l Kx<J6+ 7 $b5 Kd5+ 8 Şb4 Kd4+ 9 Şb3 Kd3+ 10 Şc2 Kd4! 11 c8K! Ka4 12 Şb3! sonra Mat. Vszirgombni KORÇNOY KARPOV Baguio Cıty, Mac Oyun 22 1 c4 Af6 2 Ac3 e6 3 Af3 d5 4 d4 Fa7 5 Ff4 00 6 e3 c5 7 dxc5 Fxc5 8 Vc2 Ac6 9 Kd1 Va5 10 a3 Fe7 11 Ad2 e5 12 Fg5 d4 13 Ab3 Vb6 14 Fxf6 15 Ad5 Vd8 16 Fd3 g6 17 exd4 Axd4 18 Axd4 «xd4 19 Axf6+ Vxf6 20 00 Fe6 21 Kfe1 Kac8 22 b3 Kfd8 23 Fe4 Kc7 24 Vd2 Fg4 25 f3 Fe6 26 a4 b6 27 05 b5 28 cxb5 Fxb3 29 Kb1 Fd5 30 b6 axb6 31 Kxb6 Kc6 32 Kxc6 Fxc6 33 Fd3 Fd7 34 06 FfS 35 Vf4 Sa7 36 Fxfo Vxf5 37 Vxf5 gxî5 38 Ka1 d3 39 Sf2 Ke8 40 Ka2 Ke7 41 Kd2 Ke6 42 Berabora. (Ho'en aurum 42 Korpovun lehınedır). AMATÖR LİĞDE HAKEM ÜCRETLERI ARTTIRILDI Amatör Llg karş/laşmalarını yöneten hakemlerın ücretlsrı arttırılmıştır. Buna göre orta hakemler 150 lıra. yan hakemler ıse 110 lıra alacaktır, Bolge Oanışma Kurulunun aldığı karar Ankora'da onaylandıktan sonra yürürlüğe gırmıştır, öte yondan Istanbul I Artator Futbol Lıglnde gorev yopan Doktorların ortak bır toplantı sonucu ödenekleri yukse lınceye dek maclarda gorev almıyacaklorını belırtmelerı uzerıne bır acıklamo yapan Istanbul Futbol Aıanı Ned.m Bal tocı «Doktorların bu isteği cok doğaldır. Bolge Danışma Kuru lumuzun ödeneklerln yukseltılmesl lcm aldığı karar Ankara'do onay lc/n beklıyor önumuz ,1.1,1 „,,!.J KISA... KISA... KISA... # Cumhurlyet Kupası Turnuvası'no katılacak Serbest Gureş Takımını belırleyecek secme karşılaşmolorı bugun sıat 14 00'de Bağlarbaşı (A) Salonu nda başlayacaktır • Turkıye Şampıyonu Eczacıbaşı Voleybol Takımı. Flnlandıya ve Isvsc Federasyonlarının resmı konuğu olarak, Baltık ulkelerınde bır seri moc oynamok uzere Isvec'e gıtmıştır. Salı gunu yurdo donecek olan Eczacıbaşı Voleybol Takımı Sofya'do CSK ve Slavla 1I9 de bfrer mac yapacaktır. • Istanbul Kulüpler Puanlı Yuzme Bırlncılığl hava koşulları nedeniyle' cek haftaya ertelenmlşt r. • Turkıye Bıreysel Boks Grup Bırıncliıgı bugun Eîk(şehır"de başlayacak ve uc gun surecektır. Bırıncıiığe Istanbul, Ankara. Eskışehir. Konya. Kayserı, Sıvas, Corum ve Samsun böîgelen katılacaktır, • Dunyanın dört buyük oto yarışçılanndan olan James Hunt. Nıki Lauda, Emerson Fıtlpaldi ve Jody Scheckter. ABD'de yapılacak Grand P'lx'ye. Isvecll Ronnıe Peterson'un olumune neden otduğu gerekcesı ıle Patresen'in alınmaması lcın düzenleyicılenne başvurmuşlardır. Türkiye Bisiklet Pist Bîrinciliği dün başladı KONYA, (Nizcmettin YETİŞEN Bildirlyor) Turkiye Bı Srklet Pıst Bırıncıliğı dun başlamıştır. Dun yapılan 1 km sa ate karşı buyukler bıreysel yorışmalarında şu sonuclar aıinmıştır: 1. Erol Kücükbakırcı (Konya\ 1.13 0, 2. Tevfik Erdoğdu (Konya). 113 5; 3. Ekr6m Cedın (Istanbul), 1.14 4. 4 Haluk Akcıray (Zonguldah), 1 15 4, 5 Ercan Sapmaz (Istanbul). 1 16 2: 6. Hason Can (Konya), 1 16 3. 1 km. saate karşı gencier bıreysel yarışmasınm sıralama sı şoyle oluşmuştur: 1. Kasım Asmav (Istanbul), 115 4; 2. Levent Ko'akoy (Istanbul), 1 16 8, 3. Ender Yarar (Ankara), 117 3; 4 Coşkun Ayhan (Ankara), 118 2, 5 Mehmet Buyükan (Konya\ Iki macta yaptıkları görev lcln brüt 75 TL alan doktorlar bu mıktann 250 TL O'masını ıstemektedırler GÜNUN PROGRAMI: Amatorlerde bugün su maclar vanılnriktır taşı Eyüp, 12 00 Isk, Pa?a Gedlkpaşa, 14 00 Davutpoşa Tekel, 16 00 Muradiye A. Hısar. Eyup Stadı: 10 00 Yedıku.e Demırspor, 12 00 K Gumrük K A..iofya, 14.00 M. Köy YS. Selim, 16 C0 Ga.'cta Istıklal, Maltep» Stal « M nr* 1, KOŞU. Favorl: Sadl. Plase: Dozer. Sürprtz: Bıenvenue. 2, KOŞU. Favorı: Üzme. Plase: Nıl. Surprlz: Boğdatgülu. %, KOŞU. Favorl Esen. Plase Eroy Cevlk Han Surprız: Erkoç. 4. KOŞU. Favorl: Yaprak. Plase Aslıhon M#lıke Surpriz: Feray. 5. KOŞU. Favorı Tosun Plase: Ayberk • Gızem. Sürprız Levent 6. KOŞU, Favorl Bluebırd Plase Ssref • Tıger Suıprız: Dear John. 7. KOSU. Favori Moral Plase B'can Ka'ofatoş Surprız Furv AT YARIŞLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog