Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

İSTANBUL'UN BAKIRKÖY'DEKİ ÜÇÜNCÜ BÜYÜK KÜTÜPHANESİNİN OKUL YAPILMASI İSTENİYOR Scma tRİGÜL Bokırkoy Semt Kutuphonesı :ılış'nı bekierken bınamn «Kü Bakırköy'deki ıphone mi okul mu olmosı g«ıkın yoıundakı tartışmalart do velıler, erabennde getırdı okul yetersızhği Istanbui'un ucuncü büvuk ku ve kalabahk ıphanesı olarok kabui edılen lOtk Kutuphanesıne gelen ılk sımflar »pkı yore hcjlkından Bolgede karşısmda czı koleılenn kapolı oimosı. kütüphaneden utuphanenıı» yokınındakı Inırllk Ortaokulundo ılkokullo okul olarak nrlıkte eğıtım yapılması qıbı yararlamlmasını ıkışık durum, ozeiiıkle veiıleistıyorlar. ın protestolarına nea'en olmuş ur Öğrercı velılen zaman zanan protesto gosterılerırde bu ururken bınamn «ortaokul> oarak hızmet gormesını ıstemış ( Istanbul Mıllı erdır 8u orado bolgede boşloEğitım Mudürü ılon b'r ımzo kompanyası da >urmextedır Kanak da geçıci Istanbuı Mtllı Eğıtım Müdursüre ıçın lüğüne de boşvuruda bulunon kütüphanenın oğrencı velılsn «binamn okul yapılması» ıstemını vmelemtşokul yapılması lerdtr MiUi Eğitlm Müdürü Rugerektiği kamsında hı Kanak da ıstemien yerınde Izlemek icın Bokırkoy e gelmıs, Incırlık crtaokulundakı elverıştaokui yopılma*ı yolundo bır du cunceye vardırmtş. Bu botge çız koşulları gormüştür. nın kutuphoneden cok, bır oku\a ıhliyacı var. Hatk konuylo II Konak konuyta ilglll alarak gıli olorak benl sıkıştırmco ben yaptıgı acıklamosındo, kütüpde Mılll Eğitım Bakanlığıno ba« hcnanin hıc olmazsa Ikl kanntn gecıci olorak Mtllı Eğltıme toh vurdurn Gerekirs» Kultur Bosis edilrresinı •stemış oian a kanlıgıno do başvurocok kutup honenln ortookul yopılmosım cıklamosını şöyle surdürmuşonersceglm » tur Kartaltepe Inclrll mevkıınde «GorkemN kutüphanenln bo« bodrum kotıyla bırlıkte dort kol bekiamesi, halkı, burasımn or GUNDE l YİRMIŞER DAKİKA GÖZLERtNÎZt KAPAMAKLA TÜM HASTALIKLARDAN KURTULMAK MÜMKÜN • HER DERDE DEVA ILÂÇ «DUŞUNCEYI AŞAN, DUŞUNME YONTEMIYLE» TUM SORUNLAR ÇOZULUYORMUŞ Yalcm PEKŞEN Teşvıkı yedekı Macka Pnlas ın iKincı katınaa her çar şamba gunu bır komerans du zenlenıyor Bu konferansın Turk ce ve Ingllızce adlan Konusu hakındo fazla bılgı vermı/or Cu'ku Ingılızcesı «transcenden tal Medltatlonı, Turkcesı «Aş kın duşunme yontemı» veya da ha anlasılır cevınsıyte «Dusun c»yl asan duşunm* yontemı» Aynı odı taşıyon Derneğm oğ retım gorevhsi Mahmut GorVev dınleyicılere bu onloşılması zor yontemı şoyle açıklıyor «20. yuıyıldo teknlk alanda cok llerıy» gldıldi in^anların aradıgı h«r turlu Konîor saglandı Ancak yıne d« ınsaıılar mutlu dagıl Artık hemsn hemın her şeyi bilıyoruı fokat mutlu olmasını bılmiyoruz Mutlulugu bulmanm yolu askın duşunme yonttml II» sağlanacaktır » Mahmut Gorkey sozlerını ken dı gorunumu ıle ds doğruluvor En cıddı sozlerı soylerken hı'e dunTıaaon guluvor Son dsrece mutlu ve rahot bır halı var Ayağında takunvalan sırtında hemen hemsn Wendıs qıbı ıkı leğl'r'S OrneK DU muiiuıur. ıuu losu c zıyor SU VE BEYIN Gorkey orneklgmele'le düşunceyı aşan duş'jnme yontemının ılkslermı acıkliYor «Fizıkçıler hareket holmdskl cisimlerde uyumun azaldıamı soptomış'ordır Orneğm su, buhar durumunda ıken en uyum•uz durumdadır Sıvı durumda doho uyumlu, buz haline donuştuğund» yanl horeketlılıgı sıfıra yaklaştığında en uyumlu durumdadır • SU'DAN BEYNE Su don beyıne gecıyor Gorkey «Bsynimlz caşitll duşuncel»rln kaynostığı bir hareketlilık hallndedlr Eg»r biz beynimi?! herhangl bir teknikle duroğonlaştırırsak uyum bojlayacok ve derln blr dinlenme sağlonacoktır Bundan sonra yenıden d'işunmeye başladığımızda daha duzenli düşunceler uretecegı7. Zihin potansıyelımlz ortacfU, başarı oranımız ve muttulugumuz yuktelecektlr » Işte zıhnı sakınleştırme yontemıne verılen oddır «Aşkın dusunme yontemı» Keiusnacı «Gunde ıkı kez 20'ser dakıka gozlerinızl kapayarak butun sorunlarınızı çozumleyebllirsınlz» dıyor Bu yonlemle cozümlenecek sorunlar ıse şunlar Astım, kolp hostalıkları. sinır hastolıklan bu yontemte lyıleşmektedır Beden ıle zıhın casında bır uyum soğlanarak zayıflama veyo şışmanlama saglcnabılmektedır Cok tazla veyo cok oz yemek gıoı sorunlar kendılığınden coz'Jmektpdır Hatto aynı yontem ınsanı ıhtıyarlaton gerılımlerı ortadan kaldırarak gencleşmeyı bıle sağ lamaktadır 1000 KENT Gorkey'e gore «transandantal meditasyon» yontemıyle sakınleşmış ve aydınlonmış kıştlar toplumu do etkıleyeceklerdır. Bu kısılerın oranı dığsrlerıne gore % 1 oranına uıoştığında toplumda kozalar. hasta sayısı ve sucluluk oranı azal ı moktadır. Dunyada % 1 oranındo «meditasyon» uyguionoi . 1000 kent vardır Yapılan oroş | tırmolar bu kentlerde bırçok sorunun cozümlendığınl gostermektedır , İKİ KOŞUL \ Mahmut Gorkey «Aşkın düfunme yöntemlnin» bır zamanlar üniu ingılız pop topluluğu Beotles'la'in dunyoyo tanıttığı Mahanshl Mahesh Yog> tarafındon ku^ulduğunu ve 20 yıldan bu yana 140 ulkede 20 rrulyon kışı taratmdan uygulandığını soyluyor Ancak «Herkesm uygulayabileceâi bu »vrensel lekniğın» nasıl yapılacağını ac'klam^or konuşmacı Izleyıcıler ıkıncı bır konferansa cağnlıyorlar Bu ıkıncı konferansta ktşıierie tp ker teker gorüşmeler yapı'arok ne ış yaptıkları ve aylık kazanclarının ne oldiıgu ?aptonıyor. Bakırkoy semt kutuphanesi Okul mu, kutupha olorak 1398 metrekore uzerıne ınşo edı'en kutjphane Istanbul II Hclk Kutuphaiesme boğlı o larak hızmet gorecek Bu.un ıcınde bıroyı yapm Ba/ınd'rlık Bakonlığınm II Holk Kutuphane s ne bincyı devrotmesı gere>>' yor Kutüphone kentın buyuk ve oıdukça kalabalık olan Bokırkov semtınde acılan ılk kutuphone lctnde cocuk küt'jphonesı yetışkın'erm yararlona ne mı?. ye o>an gereksınımıne degmen ılgılıler «istanbul da 50 yıldan ben ancok uc kutuphane yapı labıldı Katiıkoy Azız Dsrker Ku (uphan«sı Edırnekapı Kutupha nesı ve son olarak ta Bokırkoy Semt Kuiuphanesı Bı* buranın gecıcıde olso okul olorak kullanılmosmı doğru bulmuyoruz Burosının kutuphon* olarak kol ması gereklıdır» şeklınde konuşuyorlar bılöcegı bolumıerie kendı kıtop lanylo gelıp kıtap okumak ıs teyenler ıcm aynlmıs boljnı ler var Oluşturulan «Evlere kı tap »ervısl» d« calışmQlar>nı surdurecek Kutuphaneyle ılgılı devır ş lemlerı surerken. Islanbui Kultür MOdurluğu ılgılılen de bına nın crtookul yapılmosı yolunda kı gırişimtarı eleştırıyorlar Istonbul'un bâyle blr kutüphane SANAT EDEBİYAT Ernst Jünger: 6iDü§ünce Öz^ürlüğü neden bedelsiz olsun?,, Aktaran: Bertan ONARAN Emst Junger, 1895'U doğmuf bjr Alman yazarı; ozeltlkı* Ikl dünya tavaşı ustun* yazdıgı Celık Fırtınalorı, Seruvencı Yurek, işcı. Mermer Yarlor, Bonş glbl romanlaria un« er»n »anatcıya bu yıl Nlc» Kitap Şenlıgind» odul verllmlftlr. Şu tırado 300 klşllik köyund« ttk başına yaşayan Jüng*r, yazar Nıcol* Catanovo'nın torularıno şu yanıtları v«rmlş. C Franstz kamuoyunun pek beyllk blr ke*lml Alman yozarıno ulkesınln toplumsal v« »lya»al yaşamtnda cok az »tki gucu tanımaktadır. J. Ben, kendı payıma böyledir dıyemem. Almanyo'da halk tarafındon tanınan, halk uzerınde büyuk etkısl olan yazariar vardır. Ayrıca. şımdı Almanyo dışındakt ülketerde de kıtla hoberleşme oraçlarının, televızyonun etkısıyle z^msel ekın >e Cıretımde bellı bır duşme goze carpmoktadır Demek ki yozartn etkısı yuzeyda eskısınden do'ia genış olobılmektedır, omo derınlemesırse etkl eskısı kadar onemli dağıl. Orneğm, yapayalnız can vermlş bulunon Nietzsche'nin genış etkisını düşunun. Kımi yazariar da. Knut Hamsun gibı, kendi sıyasai etkılerlnin kurbcnı oluverlrler. C. Bugünkü Almanyo, aydınlarını tehllke taymıyor mu acabo? J Peki oma, neden tehlıka oltnasınlar? (Ardmdan kahkahayı koyvarıyor) C. Almanya nın fImdikl hallnl nmıl yargılıyor»unux? J. 8ır gecış doneml yaşıyoruz. Falcılara sorsana, Bolık Burcu'nun yerını Kovo Burcu'nun oldığını sdylerlerdı Hınstıyanıar, Baba'nın ve Oğul'un eflemen okJuklon zamoniann ordından, Kutsal Ruh'un sırasının geleceğine ınonıriar. . Sozunü Bttığımız gecış belırtılerl eskl degerlerın oldüğu yenı uegerlennse hanüz etkılı olamodıklon gunierde gozükur. Boyle dönemlerda tier şey ofasıdır Gecış doneml cok uzun da surebılır. Bılmam hangı bolgeoe yaşayon Tatarlan konu edmen Ivan bılmem kımin yazdığı eskl bır Rus tarıh olgusu gönlüğü okumuşturn Gunluğu tutor» adam anlatısını: «Bu dayamlmaz koşulıar tom dort yüzyıl süfdu...» dıye bltiriyordu Yenl ve sağlam blr düzenln öyte blr cırpıda kuruluverectğlnl «anmamak ger«klr. Ama gun geltp kurulacoğına Inanıyorum ben. C. Ne yönd« acaba? J Kendı payımo ilerlemecl değlhm. Dunyanm, evrenln ozu nep aynıdır Bır mayve duşer, yenl çıcekler açar Olumiu guolerle olumsuziat bırblrinı dengeler. Demokrosı çeşıtlı eiyasol partilerle Işte bunu yapmayo calışıyor, ama doğrusunu Istersenız pek yol alamıyor Iktldarlo muhalefet kefeyl hep ayn yönlere bastınyor, Ikı yonın da ortaklaşa kabul ettıgı blr sonuc hıc elde edılemıyor Iktısadi doyumsuzluk. çok daho derınlerde yaîan bır doyumsuzluğun balırtisinden bGşka şey değıl. Insonlor cok daho buyuk maddesat rohatlığo kovuşsoiar da doyumsuz. hoşnutsuz kalacaklar Iktisadî doyum Işln ozüna dokunmuyor C. Almanya do düşünce özguıiuğunun »mırlondırılmasından korkmuyor rmısunuz? J Ben oyle Iızlı blr duşünca özgurluğö yonlısı sayılmam Duşünce ozgürlüğünün kendtliğınden yorotıldığına, düşunceler doğruysa karşısmda hıcbır kısıtlomanın duramıyacağına ınanırım. Doğru duşünce bütun zoriamaları oşar. Aynca. neden duşünca özgürlüğü bedelslz olsun'' Bellı bır tehlıke ta$ımolı lclnde Yoksa, düşünceml özgürce dıle getirmekten zevH olmazdım dogrusu Özgurlüğun de blr ters yuzü vardır Ancok, herkes dzgür olabiiir Herkes C. Alman genellğlnln özgüriuk kavgasmdon zevk olacak, bu kavgaya canlo başla otıtocak kodor tehlikeyl savebileceğl kamsında mısına? ı Rtı konuda herhangl blr yargıyo voramorn. Militan eleştiriden, eleştiri bilime... Yazino 1970'lerde 12 Mort fırtmasıyla g ren Yenı Kuşak yazıncılannm yczdıklarını şoyle bır auşunun hepsmde blr mılıtan havo bulursunuz: Ozanları, oyki'culerı, romancıları, eleştırmenien . Coğu mılitandır Gecen gun usumuza nereden takıldıysa. eskı yazdıklariTuzo yazılcnlaro yenıden bakmok geldı. dcne done okuduk Bır yandan da gulumsedık Ne gun lermlç o günler, dedlk, kendlml z» <O günler» dlyoruz, pek eskilerde sayılmoz, bılıyorsunuz Cok cok 56 yıl oncelerı... Ama yenı de değıl honı< Yapıtlan. yazarları akımlan, cağları eleştırmlşız Amo dedığımız gıbı hep bır «mılıtan» ba kışla Hıc «yazın eleştırmenu oı duğumuzu duşunmemısız Hıç mı hıc konulora yazının sorunları duzlemınde bakmamışız Ya Hikmet ALTINKAYNAK da bakmışız da bunlar ötekller yonında yıtıp gttmış, varsa yok »a gorevsel yazın demışızl Ne u'ucu degıl mı 7 1 Yazın sayılamolarına ılgl du yacaamızı sanıyoruz O halde acm DIE nın Istatıstık Yıllığını «Eğıtım ve Kultur» bolumurun «Konulara gore kHap gazete ve dergı yayını» anabaşiığında yer alon sayılamaları bır bır gözden gecınn Toplumumuzun c^1 kantılı donemlerınde yazın yo pıtlorının oteki yayınlara goıe hep onde olduğu gerçeğıyıe karşılaşırsınız Nedır b u ' Bıze gore yozmcının toplum sorunları karşısmda gosterdıâı duyarlıktır Mılıtan eleştırmın de bır tur dayonaklandır Her yıl 30 40 50 cok cok da 100 kıtap artış ve duşuşuyle gunumuze gelen yozın yapıt ŞAKA DEĞİL Yer altmdan dlnlenlyoruz; Tedlrginllğımiz ondon. Seslerımlzi dinliyorlar, Konuymaıarımızı denetlıyorla ölulerin katında blrlktlrlyerlar; Suskunluğumuz ondan. Bugun son »evışmelerlmizi gözetliyorlar. Gozetlestnler, Her neyse... Yarın duz»nleyecekler tutkularımızt, Aşklarımızı etklleyecekler, Bızl blrbırlmlzden •decekter; Ner'deys»... Huysuzluğumuz endan. Perdeleri kapatmalı mı?. . Perdeyse Yaçamlarımızın, dogumlarımızın Tadı kaçmadan, Var»o onlomr, Gokteyse ya da ytrdtys», Eğ«r blr şeys». . Kırgınlığımız ondan. Carpık çlzdlrlyorlar, Karanlık yazdırıyorlar, Canından bezdinyortar... Ayrıklığımız ondan. Acıacı gulduruyorlar iclmizde btr şeyler oluyor, Hırçınlıgımız ondan. Ag!amoca karamsarlık tutuyor Buramburam Konulanmızdan... Bugunden tezl yok dlyorum, Korkmadan, utanmadan Soyunup pazar enayiliklerlnl, Giylnlp sevi gıysllerinl Blr bayram den«metl yapmalrnz.. Sayılı günler başlamadan, lorı basımı, kıml yıllarda da olaganustu sayılara ulaşmıştır. 1941 de 423, 1943 de 662, 1944' te 888. 1955 te 863. 1960 ta 899. 1971 oe 1177 ve 1973 te 1373 .. Bu sayılar oncekı yıllardakılerın en azından ıkı katıdır Ne den mı? Andıgımız tarıhler toplumumuzun donemeclı yıllarıdır Ve bılınecaktır kı toplumlarin donemeclı yılıan devınım doludur. yem sanatcılann yem ya pıtların ortayo cıkmasmı zorun lu kılar Ornekıerı cofialtabılırız Sozgelımı 1940 Kuşağı yazıncnarı II Dunya Savaşına karşı banş sever, ınsarcıl, antı faşıst, an tı • emperyalıst bır devınımle dogmuştur. 1950 Kuşağı da bu scvoşm ortadan kaikışıyia gerek sosyo ekonomık yoşomda, gerek sıyasai yonetımde bet lı bır erınclıge kavuşmanın se vmcıyle oiuşturulmuştur Ama 196O'a yaklaşıldıkca sıyasai ık tıdarın toplum ve sanatçılar us tundekı boskısı arttıkça erınclı gunler genüe kalmış, sanatçı ve yazıncı yapıtlarının ozunun olumlu ve olumsuz yonde degış mesı kacmılmaz olmuştur. 1971 patlaması ıse gorevsel yazın ıçın an yetkın belgelerle doludur Başka ülkelerden ornekler de verebıiınz Fransız yazınını ele alalım Bızde Fronsız yazını denılınce hemen bır taşk yozmı» cağrıştırması, ya da romantık konuların ağır basması, 19 ve 20 yüzyıl Fransız yazını Icm doğru olobılır Ama ılk urunlerını ınceledığımızde bu yanlıştır. Tum ülkelerın yazınları gıbı şıırle başlayan Fransız yazını da once kohromonlık turkü ve destanlarını ellenndekı sazla şatodan şatoya dolasarak okuyan ozanlarla (trouvere'ler) dogar... O gunun toplumu oza nını, yapıtmın nıtelıgını (epık şıır) saptamıştır boylece Dıyecağımız şu kı. yazınımız Icınde ve onunla bırlıkte gelı şen eleştınmız de bır aonem ıcın gereklı olan fmılıtan eleştıruden annarak bılımseıleş mektedır Bır anlamda yıkıcı. kı yıcı, eleştiri yerını yapıcı yoratıcı, yonıendıncl eleştırıye bırckmaktodır. Na guzell «Her derde deva llacın» oğretılmesı ıcın bundan sonra gerıye ıkı zorunluluk kalıyor Bınncısı ogrencının bırazdan oğı reneceğı aşkın duşunme yortj temıni, du2enlt ve sureklı olarok gunde ıkı kez uygula/ocığı yolunda kesın karar vermesı, ıkıncısı de maoşının veya kazancının beşte bırı kadar bır pa rayı derneğe bağışlamosı Paralar odendıkten sonrc meraklıiarına «Duşunceyl aşar duşunme yontvmi» oğret lıvor 500 1600 lıro karşılığında kı şıler rrutlu sağlıklı V6 başanl oluyorlar Demek yonet'füeı ulkemızde 1500 kışının <tror •andantal meditasyonu» h e gun uyguiadıqmı soylu\orlo Bu sayının 450 000'e cıkrırs yanı nufusumuzun yakloşı % 1 ını bulmosı halınds c ulusca mutluluğo kavu<îamg mıza garantı gozu/'e oakıyo lar. özdemir ^^^^ ^ ^ H ^^K ^ ^ ^ ^ ^^BH ^^^^B ^^^^^B ASAF ^ ^ ^ ^ ^^^^^ ^^^^^M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^ ^^^^^ ^ ^ Desen. MATÎSSE ^^^^^ ^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^M ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^« ^^^^^ ^^^J BİR GELENEĞİN SÖZCÜSÜ «El sonotları ölüp gıtmekte.. Neye yorar tomtakır hazıne? Baştan başa yıkım. Kahkaha öldü Gulen yok. Anayurtta yabancı oldu Mısırlılar. Keller fodullar süru suru .. Soyluyu boldırı cıplaktan ayırmok zor» Gılgomeş Oestanı'ndon, Mısır şnrlnden. Camus'den yoptığımız kısa alıntılar kendı cağlarına tanıklık ediyor. M O 1000 yılını yaşayanlorın geleceğl belkl 2000 yıiı/dı Oysa 2000 yılınm Mısırlısı da kendl coğmdon yakmıyor Bu şıir gOnümüza değln gelebUöığıne gore. bır tek ozonın ovozı olarok do olgıloyarnoyız Ortak bır yargıyı paylaşıyor Mısırlılar, ozanlo birlikte ele avuca sıgon bır çağ deâıl; sılahları, savaşları, yıkımları, yalnıztığa ıttlen Insaniarıyla . Şoyle dort başı baymdır bır cag yok mu bınlerce yıllık seruven Icınde'' Gorkemlı uygarlıkların kımlık detterl de lyımser değıl. Her bınnde bır kurt yenığı yada en azından kan ızı var. Sozum yoygın bır mutsuzluğu vurgulamok ve bılınenı ı&ıtıp yenıden sürüme hazırlcmok değıl Yaşamianla gecmışın ba ğını bıraz dıdıklemek' Gunumuz bır oncekı cağın geleceglnl yaşıyor cünku Kendl cağından acıyla soz eden bır cagın geleceğınl Işın ters yanı do burodo Tonh yazıcıları ile sanatçılar belkı de bu nederie uyuşomıyor Tarıh yazıcıları ba • ı b.,. ,„„.„„ rtihmınj beiaedılıml lclndekl Insantarın yozgısını dıle getırıyoT . Eskı cagların cok tannlı düzeni ıse koloyını bulmuş bunun farıh yazıcıları ıle sanatcıları pek umursamtyor Bu karmaşoda. eskl uygarlıklarla gunumuzun bağındon soz ederken Moyıs oyı sonundo Macka Sanat Galerısınde acılon Nıyazl Sayın'ın ebruları gehyor akla Bu sergt gecmış blr scınatın yınelenmesı anlomını toşımtyor Ebrunun yopısıno uygun kıtop cıltlerıne gıren. eskl yazıları cercevele/en bır renk, bıcım bezemesi de değıl Copacul bsğenller arasırda kendıne yeı O'avon sanatın us ta «ozculerı de ışte bu nedenle cağımızı yargılıyorlar E.'e Gürol SÖZEN Yeşîlköy'de kanalizasyon ve su sebekeleri tamamlandığı halde konut sahipleri bağlantıi yapmadığı için \ yollar astaltlanamıyor ! Istanbul Hober Servısı Yeşılko/de bır ciernek ta fından baslatıian ve Beledı nın yordmı ıle tamcmloı Vanalızasyon sebekesıne cok kontt sahıbı bağlantı mad'gı c n yol'ann asfolti ması gecıkmektedır Kosts yuvası gorunumuvidekı Y< koy sokakları yağmur ya ğı zaman camur ıcınde kı ken, bozı vıdanıor SOT>P kanalızasvon sebskesme \ lontı yapılmaması ıcın deı hakkınaa cesıtlı soyleni Cikarlmaktatjirlar Kanclı yon ve su sebekesı caiı? laı bıten Yeşüko/de yol osfaltlanması ıcn konut hıplennın ooğ'antı'arını ma'an gerektığ, konusund tanbul Beledıyesı nın daj bınlerce el ılanı da etkılı mamıştır. «Yaşadığımız dunyada en goze çarpan şey, coğu ınsanların. her ceşıt inanc sahıplerl dışında, gelecekten yoksun olmalarıdır» A Camus'den yap tığımız bu alıntıya Akad dıllyI» M Ö 1000 yılmdo yazıldığı sanılon Gılgomeş Destanı'ndan bır bolüm ekleyelım. «Nlcın çırpınıyorsun Gılgameş? Bulamıyacaksın arodığın hayotı. Tanrılor insanlığı yarattığında ölumü ayırdüar Insanlar lcln. Soneuzluğu kandılerıne BOkladılar» Kuşkusuz Camus'nun sozünu ettiği gelecek sonsuzluk değildı Ne var kl yaşcnıîan cogın cmutlu bir coğ» olmadığı Gılgameş Oestonı"nd« ve Camus'nürı yozısında vurgu'on fir luğu secarek, Mıstrlı ozan dostlart gıbı <Saz calmoyı bılmeyenler, saz sah.bl.. ömrunde turku Işıtme/enlar Musıkı tanncosına ovgu duzüyor > tBız kendı torıhımız ictide duşunmek ıstıyoruz» d^en Comus gelecekten yoksun Kuşakları uyarmoyo calışıyor gene de «Bız ınanıyoruz kı bu ha/otın gerceğme ancak hsrke^ın kendi dramını sonuna konar yoşomosıyla ermek mumkui» Dram, yukunu toponoyıp uzun yolculuğa mı c'Ktı guruMısır şıırınde denıld gı gıbi «Kahkaho oldu» mu gerceKteni Yargıyı. tarıh yazıcılormo ve sanatcılaro bırakalım ısterse
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog