Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makale



Katalog


«
»

23.9.1928 Italya • Yunanistan anlaşması INA. 20 (a a ) ItalYunan anlaşması Ca>s ıle Ital/a sefın A r arasında parafe edılr Bu ves le ıle matı beyanatta bulunan 'elos deTiıştır kı İkl memleket orasınlüesses samımı ve siteşrıkı mesaıyl ve dosmunasebatı takvıye ek olan mısakı imza İtalya'ya gıdecegımden l\ pek bahtıyarım.» n zelos sulhun temını en samımı bır orzunun olan bu mısakın Bohsfıt sulnunu takvıye e ğı temınatını ızhar etbu mısakın herlangı ievlet aleyhınde ve/a angi bır devletın mene dokunacak hlc bır TU ıhtıva etmedığına ıt ederek bu keyfıyetı 5 seyahatı esnasında k Fransız ve Ingılız gelenlerıne. gerekse rat hukumetıne bıldırenl ve Yunanıstonın haluoliakta bulunan bılle mnsaıll hal ve fosl ek komşu devletlerle asebatın ıslahını arzu jkte olduğunu da ızah ektır. Romadon blldlrlldığljore Vayt odasımn en 3ne bır yermde bulunan ornıan ve tepel°rl ıhtıva eden 60 metre yuksek lığınde bır anzı uc gunri>=n berı tedrıcen denıze ciogıu ka>'maKta ve su saîımın aı ş.nda olan ka,a pcrcalan ılerı dogru suruklenmekte dır Hareket halınde top rakta genış catlaklar hasıl olmustur • Şeker ve gaz nhısarı ıdaresın n Anadolunun b>>hassa Şarkı Anadotunun bazı aksamındo petroi taharnvatı yantınlma'ctadır Utısat Vekaletı bu tanorrı vaıı cok nnıhın qo r r nuş ve bu husLStokı ropory Tıca ret Mjdurlugu a^uası ıle IMısat Vekaletıne gonaerm ştır © Cupıhurıytın Turk i l fabes Gazı Hazretlerı tarnfından yenı har'lerımızın suraîıe tamımı ıcın emır buyurulan tadılât 'cro edı lerek dorduncj tabtna baş lanmıştır Te/z. merkezı Cumnurıyet Idarphanesıdır Fıvatı heryerde 10 5 kuruş tur Sefır Elcı Matbuat Basın Muesses: KurıJmuş Teşrikı mesaı iş b riını Tak vıye Kuvvetiendırme Delıl Kanıt Bahri sefıt Akdenız Tavassut: Aracılı< Tedrıcen Azar azar Şarki Dodju Taharrıyat. Araştırmalar Kozılar TYS'NIN FUAR'DAKÎ SERGtSİNDE 35 BİN KİTAP SAT1LÜI İZMIR, (Cumhurıyet Ege Burosu) Turlye Yazcrlar Sendıkası |TYS) Ikıncı Ba^kanı Şukran Kuraakul bır acıklamo vaparak 47 Uluslararası Iztıır Fuarırda ıkıncı kez aclan kıtno sergısmın oırocına ulaşara!' uo bıne yokın kıîap sotıidığını bıldırmıştır Kıtop bergısının qecen yıla oronla buyuk ılgı gordugunu beiırten Stıkran Kurdakul oc.k'anıasında şu go.uşlere /er ve'mıstır «Bu yıl 28 yavınevinln kotıldıqı serqımtzde hem gezme yo nunden, hem kltabın satılmosı yonunden gecen yıla oranla buyuk ortıs olmustur Gelecek yıl daha degısık ve zenaın bır serq<yı di'zenlcyebıleceglmızı umuyoruz Kıtapsever halkımıza vs blzım bu gınslmımizl des tekleyrn Izmır Beledıyesl ve Başkanma teşekkur ederiz ı • • Pırat'ın Cınlerı,, 11 şenııge KacııacaK w Sezon başında Devlet Operaları Mehmet ERGÜVEN «Evvelkı OKşam rad,o başınao TIUzık arayan vatandaşlar Ankara ıstasyonundan Tosca nın ık.ncı perdesını du/düKİarı zanıan ılk anda her halae kulaklarına ınanmamış, yanlışııkla bır Or.a Avrupa merkezıne rasıaaı<larını sanmış olacaKİoroır Fakat bu vatondaşlar aıdam/orlardı Puruzsuz nagTieler nalınde ıcli ne c<an Puccır.ı n n ese'i An^ara aa reıımımızın en b j / u k mumeîsıiı. Mıllı ŞedT zm huzurlaımdo o v nanı/crdu Ve o eapoda Halke»ı *nıonunu dolduran guzıde bır ka ODaııK, sannede TurK SGnatiNarını alkışiıvordu Vırmı senede bu narıkayı gosteren bır mılıietın hıcbır mucızesıne şaşılmai artık1» Bu alıntı, 4 msan 1941 tarıhınde Cumhurıyet gazetesınoe cıkaıı bır eleştırının son bolunnunu oluştunnaktaaır, Kurtuluş Savaşının, Atoturk Devrımlerın i coskusu lıenjz sonmeJıg ıcın o donenıde hemen herkes gelecege guvenle bakabıl yordu Ne kı. 1950 sonrası başlayan dışa bagımiı pohtıka ceyrek yuzyılda ulkenın ekonomık gucunu yetmış sente muhtac duruma getırınce Opera da bundan payını aldı Ulusai kultur boru'iları DP MC kafalarınaa gunbegun bulanarak sonunda Ortacag ozlemıno ındırgenclı Boylece Alaturk'un ongorduğu yenılıklFrın buyuk bır bolumu Tanzımat la bırlıkte yururlukğe gıren tabansız kultur degış m polıtıkosma donuştu Ba^ka deyışle uygarlık aaına verılen savaşım, Batı nın uslyapı kurumıarınm gelışı guzel kopyabindan o'eye gecemeaı Bu dagımk ortamda. yopısı goregı. en fazla sendeleyen kurumlardan bırı de Dev Operaları oldu Opero kurtarılabılır m ı 7 Son yıllarda tum dunyoda guncelleşen bu sorun bızım ıcln ayrı bır onem taşıyor Başkaca soyıeme<< gerekırse Batı da boyıs bır sorunun altında caaaaş opera repertuvarının tıkızlıgı, salt eskı yap'tları ymslemenın tedırgmlıgı y atar Bızs gelınce boyle bır soru da ılk akla gelen toplumun hıcbır kesımıyle bag kuramoyan operanın «varlık» nedenıoır Acı amo kırk yıldır buna yanıt veremediıO Azalan ilgiyle toplumu suc amo do orttı Başarı, sopranonun akcıger oylumundan otobus duraklarının yenne kodar olur olmaz yerlerde arandı. Seyırcıyle yuz yuze geimekten kaconlar Operanın kurtuluş recetesınl dort duvor arasındo utopık tasarımlarlo kotarmoya calıştılar Olmadı. olmadı Opera yonetımınde olaganustu başarı gosteren Rolf Lıebermann «Opero Yılları» odlı bır kıtopta onılorını yazdı Yılların deneyımınden gecen usta şu sonuca varıyor. «Promıyer gecesı ıslıklorla yuhaiar bırbınne karışsa bıle soğukkanlılığımı yıtırmem Nıhayet gelenlerın tumu o akşam rahat evlerınl bırakmışlar. yogmurda araba beklemışler. arabası olanlar park yerı aramışlar, bıiet ıcın onceden sıraya gırmışıer ve en onemlısı bızım ıcın uc saotlennı gozden cıkarmışlardır » Seyırciye. topluma gıaerek ınsanlığa saygı bunda obeklenır. Kaldı kı bızde gece yarısı tı/atrodan ayrtlanlar daha başka tehlıkelerı de goze olmak zorundadırlar! Temsıl oncesl coğunluğunu genclerın oluşturduğu ızleyıcılerle beş. altı saatlık acık oturumlar duzenleyen Lıebermann. acımasız eleştırılerden ne denll yararlandıklarını buyuk bır Ictenlıkle onlatırken toplumla bağ kurma sorununu da kuramsal duzlemden uyguıamayo gecırıyor. Opero'nın bulunduğu cevreyie ozdeşleşebılmesl ıcın Ivedılıkle toplumla llışkıler burosu (puplıc relatıons department) kurması gerekmektedır Bu doğrultudakı calışma ! arda basın ve dığer ıletışım araclorı da seferber edılerek Opera'nın guncel ola/lar arasında yer alması sağlanacaktır Verılen bılgılenn sorumluluğunu bu kurul ustlenecek, yalan yanhş duyurularla kurumo golge düşurmeyecektır Cumhurıyet gazetesmde kısa aralarla cıkan ıkı duyuru bu konunun nenuz cozumlenmedığını ortaya koydu 14 agus tos gunu verılen bılgıye gore yıl sonuna dogru Don Gıovannı sahne/e koyuiacak. Antonl Wıcherek opercyı yonetecekti 8 eylulde Ank Dev. Operosı yıilık oyun progromı venidığmde Don Gıovannı nın adı gecmıyordu Gurer Aykol tukenmeK b.lmez enerjısl ve cok yonlu yetenegıyle Opera ıcm bır kazanctır. Nedır. tum gucunu bu k.uruma vermezse once Opera ya sonıo kendıne yazık olacaktr. Opera, dunyanın her yerınde önce pora sonra insan yutar. Ozcesi. sorunlora sınırsız bır ozverıyle bıhmsel yonden yaklaşılmazso Opero'mn onumuzdekı yıllarda do sorunlarının sureceği ortadadır. \v Antal.O U usal Fılm Şenlığı ucurcusu «Fırat ın C nleru aalı yap.mın bır sannpsınde Tuqa/ Toksoz Aşcıcglu goruluyor Filmin yönetmcni Korhan Yurtscver. geçtiuimiz günlerde yapılan San Sebastian Şenlisindc, yapıtının ilgiyle karşılandığını belirtti. Yonetmenlıgını Korhan Yurtsevar ın yaptıgı ve onemlı rollerı Betul Aşçıoglu, Aytac Arman ıle Tugay Toksoz orasında paylaşılan XV Antalya Ulu sal Fılm Şenlıgı ucuncjsu «Fırat ın Cınlerı» odlı yapırnın Son Remo Fıgueıra da Foz ve San Sebastian dan snnra onumuz dekı aylardo qercekleşerek ceşıtlı duzen'eınelerde de yer alacağı ogrenılm ştır Fılmın tanıtımını ve pazarlamasını yapan «Umut Sanat Urunl eı n"nden edınılen bılgıye qore «Fırot'ın Cınlerı» 1978 yılının gerı kalan bolu'tıunde sı rasıyle Parıs genc yonetmenler'n ılk fılmlerının gostenidığı Mannheım <9 14 ekm> Sadoul, Sıkago '424 kasım\ teknı< nedenlerle bır o> ertelendıgı bıldırılen Kartaco ganlıklerı'ne goturulecektır Fılm onumuzdekı yıl mart ayında B^r lın Fılm Senlığı'ne yarışma rlı şı katılacak, aynca Mor del Pıo'.a (313 ocak), Los Anqe les (13 nısan . 7 mayıs> Sıdney '2 17 hazıran) ve ıkı yılda hır yapılan. sağlıMa ılgılı fılmlenn gosterıldıgı Vorna Kı7ilhac (1625 hazıran) şenlıklerınde de ızlenebılecsktır Yon^'mem Korhan Yurtsever 9 20 eylul tarıhlsnnde duzen i n e n San Sebastıon Senlığı n de, yapımının İlgiyle karşılondıgını, bu orada Kanado ve Frcnsa dağıtımını yapan fırmo ların onerıde bulunduklarını acıklomıştır Yurtsever «Fıratın Cınlerı»nı Rotterdam Fılm Şenlıöı Yonetlcısınln cağrısı üzerme 2 12 şubatta Hollonda ya do gotureceğınl bıldırmıştır. BULMACA 234 56789 YUKARIDAN AŞAĞIYA. 1 Tekbencılık 2 Nıt.petlı 3 Samaryumun smıgesı İkl sozcuk /a oa ıkı tuınce arasına gırerek aralamda bırlıMeıık ya da ardışıkl r. olriuguııu anlatan bır baglac 4 Bu demek kı şu demek kı anlamında kullanılcn bır bag lac ya da sozun kısası doğ rusu Tersı kuraklıga dayanıklı tohumları geregınce buğday yerıne besın olarak kullanılan b r bıtkı 5 Oz saygısı Hayvan rierısınde asolnk olarak ya şayan boceklerın genel adı 6 Golyumun sımgesı Ateş yakmak ıçln cakmak cakarak tutuşturulan madde 7 Eskı aılde soy, kuşak 8 Gozleri gormeyen Bır şeyın yere bakan yanı 9 Bır sorunun ele olınabi'en butun durumlarını bırer bırer Inceleme "Yedinci Adam,,ın yazarı Berger fotoğraf sanatı üzerine konuşacak .latılın gec rmek uzere bır lıcftalıgına ulkemıze gelen tannmış Ingılız Yazarı John Ber ger Gorbel Sanalcılar Dernegı nın 25 eyluı pazartesı saat 17 30do Dev'et Tatbıkı Guzel Sanatlar Yuksek Okulu Salo nu nda duzenledığı «Fotoğrafın Sıyasal Kuhcnımı» başlıklı konferansto konuşacoktır. 1926 yılında Londra do do ğan J o i n Bercer sanat yaşanıına ressam olarak başlamış ve on yıl sureyle New Statesmnn da sanat eieştırmenlığı yapmıştır Amerıka ve Avrupa dakı ceşıtlı gazete ve derg ler de yazıları yayınlanan Bergpr bu arada Ingııız ve Ispanyol TV lerı ıcın dızl programlar hazırlorr.ş, yazdığı «G» adlı romanla uc buyuk odul kozanmıştır Yazarın yayınlanmış yapıtlarından «Sanat ve Devrım» 'Art and Revolutıon>, «Gor me Bıcımlen» (Ways of Seeıng), «Yedıncı Adam» (Tle Seventh Man) «Sanat ve Mulk» (Art ond Property) dılımıze de covrılmıştır. Tan Oral ve Haslet Soyöz Üsküp'te başarı ödülü kazandılar Kankatunst Tan Oral ve HaslGt Soyoz katılriıkian «Sılâhsızlanma» konulu Skopıe (Uskup) 10 Uluslaraıası Karıkatur Yarışması nda başarı o dolu kazonmışlardır Dunyanın ceşıtii ulkelerınden tanınmış b.rcok cızerın yanısra. ulkenıızden ne 45 sanatcmın yer a I d ı a ı duzememede Bj/uk Odul e Polcnva'ı Arhır Moto deqer aoru'mu?tur 14 18 eylul tarıhlen orasında Osten Mı?al"i dergısı trrafından gercekleştırıl<?n yarısmada otckı bajorı odullerını Helga Vnıpnn (Romanya) Zıvko Kozar (Yugoslavya). Voın Stankovıc (Yugoslavyal Leonıd Tıskov (Sovyetler Bırlıqı) Ele Tıkerpae (Sovyetler Bırlıgı) Gıvlıano Rosettı (Italva). Tomns Kal (Sovyetler BırlıöH /e Vladı mır Rencm (Cekoslovakya) ora sında payloştırılmıştır İOLDAN SAĞA. Insan topluluklarının ayışını ve onu yoneten olan ınceleyen bılım Coğunlukla keresteağoclarla ortulu genış n 3 Bır nota Teroğutulerek toz durumugetırılmış tahıl Ters! o sporunda bır kuşok ıması 4 Bır anlatıIşlemı daha kısa ya da ın duruma getırme e/Tl 5 Plotının sımqe Başlıca. temel nıtende olan. 6 Uzun, z ve ince odun. 7 ırkezı yonetımın. cogyo durumuna. ekonomık şuHo'a. kamu hızmetleri ı aerekleme gore ulke »rıne yayılmıs en onemll lumu Bır şeyi halka ııtTiak beqendırmek ıcın şıtll yollarla yapılan her "lu caba 8 Ikı ucu a ( boru ya da bır kılıt ının yerleşmesl Icın acılş delık Tersi bır ormmız 9 Esk) dılde ırec, âlet. Safranbolu Büyük Kültür Projesi bugün imzalanıyor ANKARA Kultur Bakanı Ahmet Taner Kışloiı nın bundan bır sure once acıkladığı Sotranbolu Buyuk Kultur ve Değerlendırme Proıesı hazırlanmıştır Soz konusu proıe bugun ITU ve Kultur Bakanlığı yetkılılerı arasında Sofranbolu da ımzaıanocaktır Safranbo'u nun dogal zenglnlık ve kültürel \apismm halkın gunluk yaşayışına katkıda bulunacok bıcımde toplu olarak korunması, kultur. turızm ve dınlenme kentı olarak değerıendınlmesı amaclarına yonelık proıe Türkıye'de ılk kez uygulanmaktodır Kultur Bakanlığı'nın fınanse ettığı ve ITU'nün teknık yapısını hazırladığı proıenın 4 Beş YıliıK Kalkınma Planı'no «Buyuk Proıe» olarak gıreceğl bıldınlmıştır. (ANKA'» DUNKU BULMACANIN ÇÖZUMU SOLDAN SAĞA. 1 Komprador 2 O da Olay. 3 Nanemoıla 4 skoB Gut 5 Leylak 6 leY Aa 7 Itaat Isı 8 tO Isror 9 Levrek YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 Konsolıt 2 Odak Etol 3 Manolya 4 Ebe 5 Rom Yatır. 6 Alo La Se 7 Dalga trk 8 Oyluk sA 9 At Sıra. Kültür BakanlıSı ile İTÜ arasında \rt\7*.lanacak anlaşmada, Safranbolu'nun doğal zcnpinliklcri ve kültürel yapısının korunması planlamyor. I I 1 [ RADYO •••••IHBH^MiHHl TRT 1 1501 15 20 15 45 1600 16 05 16 20 16 40 17 00 1702 17 50 18 00 19 00 19 30 2015 20 30 2100 2102 Sorkılar Turkuler Sılahlı Kuvvetler Saatl Bolge Haberlerı Ankara Rad/osu Cokseslı Korosu Halk Muzığ. Sanatcılarımız Tongolar Kısa Haberler Oılek Kutusu Hafıf Muzık Bolgesel Yayn ve Reklâmlor Haberler Bolgesel Yayın Konuşa Konuşa Şarkılar Kısa Haberler Turkce Sozlu Hafıf Muzık 21 17 Şarkılar 21 30 Dınleyıcı Isteklerl 22 00 Kıso Haberler 22 02 Hafıf Batı Muzığt 22 30 Şarkılar Gecıdı 23 00 Haberler 2310 Cumartesınden Pazara 00 55 Kısa Haberler 01 00 Program ve Kapanış ERZURUM ve DIYARBAKIR RADYOLARI. 15 0019 00 Saatleri arasında bolgesel vayın yapacaktır. HAKKARI RADYOSU. 23 00 Haberlerınden sonra /oyınını kapatacaktır OİYARBAKIR RADYOSU: 15 0015 45. 20 3522 00 Saatleri arasında Ankara Radyosu ıle ortak yayın yopacaktır.. GÜNEY DERGİSİ YAYINLADlGl BİLDİRİDE FAŞİST BASKILARI KINADI Yılmaz Guney'ın kurucusu bulunduğu «Güney» adlı hoftalık kultur ve sanat derglsı yayınladığı bıldırıde. demokratık derneklerln gerexcesız olarak ardı ardına kapatıldığını ve devrımcı yayınlar uzerındeki baskının yoğunlaştığını acıklamıştır. Bjgun »terorun» kaynağı olan faşıst mıhrokların ülke capındo sayıları 1000'l aşan derneklerde ve bu dernekler orkasında ufu orta çalışmasıno karşın «Güney» dergısınm son uc sayısının bırden yasaklanorak toplanmasının, devnmcl gucler uzerındeki genel baskının bır parcası olduğu gorüşune yer verümış, Yılmaz Guney ıle Yazı Işlert Muduru hakkında ağır mohkumıyet ıstemıyle yenı davo soruşturmalarının acıldığı bıldırılmıştır «Guney» dergısının bıldınsınde devrımcı guclerle ya/ınlar, duşunce ve 6rgutlenme ozgürluğü üzerlndekl faşıst baskılarda lâne'ıleımış, devrlmcı mucadele gelışırken kar şısmda hıc bır gerıcı engele boyun egmeyeceği, onlatılmıştır. 05 00 tvr 16.50 16.55 HABERLER İTALYA TÜRKÎYE Floranso Oo yapılacak clnn Italyo • TurKıye A Ulıesa! FufPol karsılaşması ccnlı yoyındc ızlenecek Macı yennden Abıdın Aydoqdu ıle llker Yasın anlotocaklar. 05 05 07 0O 07 02 07 07 07 30 07 40 10 00 1001 1021 10 30 12 55 13 00 13 15 15 00 18.43 19.30 SİRK LASSIE Dızının «LajSie Tel ii'Pde» boşlığıyle ekrano getlrllecek bolumur.db şıddetıe suren kış aylarındo kar yağmokta, tepelerde fırtına'ar kopmaktadır Bu aroda sel suları daha tama r nianmamış o'On koprunun kutuklennı onune kotıp goiurur Core/ ıle Lassıe bunıarı bır zıncırle bağlayarck b j . j k bır tehlıkeyı onlerler Acılış. program ve Kısa Haberler Gunaydın Kısa Haberler Koye Haberler Bolgesel Yayın vs Reklâmlar Haberler Bolgesel Yayın Kısa Haberler Arkası Yann Oyun Havaları Hafto Sonu (1) Reklomlar ve Radyo TV Program Hab8rierı Haberler Oyun Havaları Kıso Haberler TRT II 08 00 09 00 09 20 09 40 10 10 10 40 11 00 11 20 11 35 11 55 1210 Gun başlıyor Gel oyna gul oyno Recep Bırgıt len şarkılar Dunden bugune radyoculuğumuz Şarkılar Yazılarda Şıırlerde yaşama sevlncl Toş plaklarda Nurten Innap tan turkuler Nosıl yetıştıler Turkce sozlu hafıf müzık Turk edebiyatında hlcıv 20.00 20.40 HABERLER VE IIAVA DURUMU 5 DAKİKA 12 30 1300 1315 13 30 14 00 14 20 14 40 1500 1515 15 30 15 50 16 20 16 40 17 00 Bencıl kışnerın kono olınarak toplumsal yoşama verdıklen zararlann anlatıldığı «Bencıl» adlı o/jndo Mstın Coş kun Jale Aylanc. Sovaş Yurttaş, Ihsan Sanıvar ve Metın Bılgın rol olıyorlar. 20.50 YAŞAYAN DENİZ Denı? yoşatnım konu a*an dızının «Logon r)o Batık Fıloı adıvie yayınlanocak +ınci fcolumunde Pasıfık Okyanusu ortasmoa savaş kalıntılarıyle harcp olmuş doğol lırnan Trak Lagun'dakı batık bır gsm' araştırılacak 21.50 İSTEĞİNIZE GÖRE 17 30 Yurttan sesler ve mlzah 1800 Bestenm saatl Kadınlar topluluğu 18.45 Nurettın Dadaioğlu'ndan Haberler turkuler Saz eserleri Halk ozanları bolge 1900 Haberler 19 30 Hafıf muzık sanatcMarı Oğretmenier odosı 19 45 Beraber sorkılar Perıhan Boran'dan 20 15 Ankara Radyosu çok şarkılar seslı korosu Cevre sorunlan 20 00 Haftanın ülkesl Turkuler 21 00 Öyküler ve ezg'ter 21 30 Erkekler faslı Şarkılar 22 00" Beraber ve solo tuıkuler Trafık Turkuler gecldl 22 30 Türk haflf muzlğl 23 00 Caz sevenler .çın Arkası yann 23 30 Habe'ler Turk halk muzığl toplu orogramı 23 35 Şarkılar Saz musıkımız saıkıbr 23 55 Program ve kapanı? «SAKINCAÜ PİYADE» BİR HAFTA UZATILDI 4 eylulden bu yana Ankara Sanat Tlyatrosu oyuncuları tarafından Kenter Tıyatrosu nda sahneienen «Sakıncalı Pıyade» 11 ekıme değın uzatılmıştır. Uğur Mumcu'nun oynı adlı kltabından yazar ve sanatcıların ortak calışması sonucu oyun bl> cımıne donuşturulen «Sakıncalı Pıyade»nın son olarak 4 ekım tarıhınde sergıleneceği bıldırılmı$tı Tı/otro calışanları uzatmo kararını, gostenlen ılgı uzerlne aldıklarmı acıklamışlardır. Trabzon'da yeni dönemin ilk sergisi açıldı 1 Ayla Hüngen Selî yapıtlarını ay sonuna değin Bedri Rahmi Galerisi'nde sergiliyor Ayla Hungen Selı'nın Bedrı Rohmı Golerlsı'nrie actıgı «Cıcekier» adlı resım sergısı ay sonuna değın gorülebılmektedır Sergıde 34 adet yağlıbovo cıcek resmı bulunuyor 1957 yılında Ankara Dıl Tarıh Cografya Fakültesı Ingılız Dılı ve Edebıyatı bolumunu bıtıren Ayla Hüngen Seli, ikl yı! sonra katıldığı Bırleşmış Ankora Sonatcıları sergısıyle bırlıkte sanot calışmaiama agırlık vermış ılk kışısel sergısıni ıse 1968 vılındo Beyoglu Sehır Galerısı nde acmıştır Ikı yıl once de «Parıs Golene Camıonsdakı sergısl aenış yankılar uyondırmıştır. Selı son sergısıni Pıcossoyo aaamıştır. Trabzon'da yenı sanat donemının Ilk sergısl Temel Zıhnı tarafından Devlet Guzel Sanatlar Galerisi'nde acılmıştır. Sanotcı daha oncekı calışmalarının da ızlenebıldığı sergısmde 23 yağlıboya tablosuna yer verıyor. 25 eylul tarıhıne değın acık tutulacak sergıde ozellıkle bolge ınsanının yaşamı ve doğa ışlenmektedır. tzırur Te'evızyonu vopımındo Ismaıl Kılıc Nurı Sesıguzel, Iskender Dogan, Atılia Atasoy ve Taner Şener dınlenebılıyor. 22.35 BARETTA TRT III 07 00 Acılış vo program 07 02 Gune başlarken 08 00 Saboh ıcın 03 00 Muzlk şolenl 10 00 C»"şıtlı sololar Muzık stüdyosu 10TS 11 CO Öğleye do5ru 12 00 Caz mÛ7i3ı tKomısyonı adlı bolurrde Baretta arkodcışı Scoty Ile blrlıkte Guney Amerıko'don geleceğl bıldirılen eroının peşıne duser Bu arado Belediye POtıs orgütündekl boşıboşluğu onlemek ıcin bır komısyon kurar vg Baretto nın yanına vordırrcı bır polıs verır. Ancak 'kı o ı bır turiu anlaşamavacaktır 12 30 13 00 13 30 14 15 15 0C 16 00 23.30 HABERLER Şan sololan Muzık sozlüğu Müzık köşesl Muzık bafıcesınden Günün konserl Klâsik Türk muzlğl korosu 16 30 Muzıkie yaşayanlor 17 00 Pop 76 17 30 Oda muzlğl ^^^ 1800 Cay saatl 19 00 Dünya radyolarından müzlk festıvallerınden 20 00 Sızın sectıklerınız 21 00 Gunümuzde coz 22 00 Lied soati 22 30 Barok muzlk 23 00 Gecenln a»t rriiKİerl 24 00 Gece ve müzık 01 00 Program ve kcpnma MEHMET SEMİH YUGOSLAVYA'YA GİTTİ Gulmece yazarı Mehmet Semıh Makedonvfl Yazarlar Bırlığı'nın cağri'isı olarok, bır ay mlzah alanında ınceieme vapmak ü?er^ Yugosla/ya >,a gıtmıştır Semıh Yugoslavya do 15 ekıme değın kolacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog