Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

IMF'NIN IKINCI DILIM KREDISİ GELDİ; ABD'YE 200 MİLYON DOLARLIK BORÇ ERTELENDİ ANKARA Uluslararası Para Fonu nun (IMF) Turkıye ye actıgı 450 rrılyon dolarlık kredının 48 mılyon dolarlık ıkırci dılımı, Tu'<ıyeye gelmıştır. Ucuncu dılım kredı ıcın IMF heyetı 26 kosımda Turkıye ye gelerek goruşmeler yapacaktır o a nın haberıne gore Turkıye ıle Uiuslararası Para Fonu orcsındo ımzalanan «Nıyet Mek tubu» cercevesı ıcensınde sur durulen goruşmeler sonundo. IMF nm Turkıye'ye 450 mılyon dolarlık kredı acması kabul edılmış ve bu kredının dort dılım haınde odenmesi karar laştırıimıştı IMF Heyetının Tur kıye de yaptığı goruşmeler sonurda 150 mılyon dolarhk bı rıncı dılım kredı verılm'ş, Hsyetın Turkıye yı ıkıncı defa zı yaretınden sonra da verılmesı kororlastırı'an 48 nılyon dolarlık kredi oncekı gun Turkıye ye gelmıştır UÇUNCÜ DILIM KREDI ÎÇIN IMF'DEN BIR HEYET 26 KASIMDA ANKARA'YA GELECEK. Öte yandon, ANKA nın VVas hıngton kaynaklı haberıne gore Turkıye nın Brleşık Amen ka ya o'an yaklasık 200 mılvon do ar tutarındoki devlet ve tı carı borçlarırın etelenmesıne ıljşkın «ıkıll anlasma» Washmg ton'da ımzalanm ştır Anlaş maya çore, Turkıye'nın Bırleş k Amerıka yo olan devlet borcları ıle Bırleşık Amerıka Hukumetıne bağlı ceşıtlı kuruluşlaro olan tıcari borcları tur lerıne gore beş ve yedı yıl sü revle erîelenmektedır Ertele me kcpscmına g'ren borçlar 1 ocak 1977 Ile 30 hazıran 1979 tarıhleri orasında suresl dolduğu halde odemesı gecıkmış ya da odenmesi gereken boc lardan oluşmaktadır. Kısa adı OECD olan Ekonomık Işbırlığı ve Kalkınma Örgutu bunyesındekı Turkıve'ye Yardım Konsorsıyumu'nun bır sure once kabul ettığı «erteleme programı» cercevesınde ımzalanan bu anlaşmanın yanısıra, Bırleşık Amerıka Hükümetıne bağlı ceşıtlı kuruluşlarla borcların ertelenmesı ko nusundo ayrı ayrı uygulamo anlaşmaları da ımzalanmışttr Uygulama anlaşmaları Exm Bank (Ihracat ve Ithalat Ban kası) ve AID (Uluslararası Kal k.nma Örgütü) gıbı Amerıkan fınansman kuruluşları yanında B rleşık Amerıka Malıye, Savunma ve Tarım Bakanlıklan ABD'YE OLAN DEVLET VE TICARÎ BORÇLAR BEŞ VE YEDİ YIL SÜREYLE ERTELENDİ. Ite Imzalanmıştır Turkiye'nın borclarının ertelenmesıne ılışkın anlasmolar, Turkıye'mn VVashıngton Buyük elcılığı Ekonomı ve Malıye Baş nnusavırı ıle Bırleşlk Amerıko Dışışlerı Bakanlığı Ekonomık Işler Gorevlısı arasında ımzolandı Anloşmalar gereklı onoy ışlemlerı tamomlandıktoA sonra yururlüğe gırecek'ır 550 MİLYON OOLAR Bırleşık Amerıka ıle yapılan anlaşma sonundo OECD Türkıye'ye Yardım Konsorsıyorru üyesı altı ülkeye olan toplam 550 mılyon dolarlık blr borcun ertelenmes! sağlanmıştır Borc erteleme anlaşmaları Imzalanan ülkeler. Norvec. Avusturya Belcıka, Lüksemburg tsvec Federal Almanya ve Birleşık Amer ka dır Kon sorsıyom uyelennden Ingıltere vs Franso ıle goruşmeler surmektedır Ingıltere ve Franso ıle gorüşmelerın uzamasmda Turkıye nın bu ülkelere o lan tekstıl ürunlerı ıhracatı rol oynamaktadır Konsorsıyom dışında da Jo ponya ve Avustralya yo olan borcların ertelenmesıne cal'şılmaktadır Japonya'ya olan 270 mılyon dolarlık tıcari bo r cun ertelenmesı konusunoa go rüşmeler yapmak uzere onu müzdekı gunlerde bır teknık he yetın Tokyo'ya gıdeceğı blldırılmektedır. ANKARA ASLİYE TİCARET MAHKEMELERl, TAYYAR SADIKLAR'IN AÇTIĞI ALTI DÂVAYl REDDETTİ ANKARA Merkez Bankosı eskı Başkanı Ta/yar Sadıklar'ın Merkez Bankası Banka Meclısı aleyhıne actığt toplam altı dava reddedılmıştır TC Merkez Bankosı Banka Meclısı tarafından gorevınden alınması ıstenen ve Bakanlar Kurulu kararıyla başka bır göreve olanmak üzere Merkez Bankası Başkanlığı ndan alınan Tayyar Sadıklar, Ankara Aslıye Tıcaret Mchkemelerıne IhtıyatI tedbır kararı Istemıyle toplam altı adet dava acmıştır Sadıklar ın bu davalorına bakan Aslıye Ticaret Mahkeme lerı ıstenen ıhtıyat ı tedbır kararlarının hepsını de r&ddetmıştir. (oa) Maliye Bakanı, IMF ve Dün/a Bankası toplantıları için ABD'ye gitti ANKARA Maiye Bakanı Zıya MOezzinoğlu Djnya BanKası Guvarnorler toplan tısına katılmak uzere dün sobah soat u8 5u ae ucakla VVashıngton a hareket etmışti' Muezzmoğlu toplontılar sırasında Turkıye ye acı'ması kararlaştırılan 125 mılyon dolar lık program kred'Sin n cabuklaştınlması konusjnda gorüsmeıer yapocogını sdylemışur Malıye Bakanı Zı/a Muezzmoğlu Dünyc Baııkası mn 33 Genel Kurul toplantısındo Malıve Bokanl ğı Musteşarı Vuraı Gücsava^ ıse Uluslararası Porc Fonu (IMF>'nın Genel K rul unda Tu''<ı/e yı tetıs'l etleceklerdır 25 28 eylul tarıhlen arasında VVashtngton'da yo pılccak olan Genel Kurul ar da Turkıye nın porc gereksınmesı uzerınoe goruşTieler ya pııaccktır Dunyo Bankası ve If/F Gene> Kuruiları na katılmak üzer* Malıye Bakonı Zıyo M'l ezzınoğlu nun bcşkanlıgındo dun sabah Wcs hıngton a gıcen heyette bulunan Malıye B i kanlığı Musteşarı Vural Gucsavaş Mıl'etler Arav ıktısadı Işbırlığı Genel Sekreterı Kayo Erdem ve Merrez Bonkosı temsıicılerı bu Genel Kuruliarın yonısıra Turkıye nın yatuan cı bankalara vadesı do'an 2 5 rrılyar aolar lık dıs borcların ertelenmesı konusunda da goruşmeler yacacokiardır Bu gorüçmelere daho once Ankara da boş'andıgım hctırlatan yetkılıler kesln sonu cun WGShıngton da ycpılacak olan gorus meıer sırasnda elde edılecegmı bu borclo rın e'telermesının yarısıro 500 mılyon dola 1 lık yeni banka kred lerının saglarması 'çn de vapılan gorüşmelerın olumlu gectığını be lırtmış'erdır (a a ] ANKARA (Cumhurıyet Buro su) Kredı ve Yurtlar Kuru mu nc boglı yuksek okul oğrencılermn kaldKİa'i 37 yurt 26 eylul salı akşamına kada' boşaltılocak venı duzenleme ıle oğrenctler alınacaktır Yet kılıler 29 000 oğrenoı kapası tesı olan bu yurtlorda ceşıtlı nedenler'e 12 000 dotav.nda oğrencın n bannab Idıgını 'fade e'Tiışlerdır Bıldırılriığırs qore koccsıte^ı 850 ol?n Yıl dınm Be/azıt Ogrencı Ytrdun da 40 50 oğrencı yatıp kalkmaktao.r Kredı ve Yurtlar Kurumu Yonetım Kurul ntn var dıgı ka r ara qo r e bosTlscck yur'lara oncelıkle Cnusrs teve /enı gırecek oğrencıler olıno cak boş o'an yerlere rte vapı lacak ınceieme sonucundo eskı oörencıler alınabılecektır Konu uze'inde Genchk ve SDOr Bokanlıgı u?un bır =;ure den berı calıSTaktcvdı Konj once unuerstte 'eHorıer /le goruşulmuş unıversıte rek'o1lerı gırışımı olurrlu karşıladık larını bıldırmışlerdır Bazı yurtların «ışgal» altında oldugu b kdırılpektedır ve bu yurtlara kcrşı ooruş'en oğrencı olınmaması hu<ıme' bu ko nuda onlemler clmayc gotur mustur Yapılacok Kredı ve Yurtlar KurıiTiu Yonetmelığmın 18'rncı maddesl de değıştır.lmış bulunrraktodır Buna gore sınıfta kalan ogrenc 'er yurtlardan cıkarılncal 'ardır CALISANLARIN ACIKLAMASI tYuksek Ögrenım Kredı ve Yurtlor Kurumu Calışanlan» ha zırladıklcı 500 ımzolı b'r acıklamayı resm kuruluşlara demokrat k kıtle örgutlenne ve basına gondermışîe'dır Yurtlarda col şon oo r evl ler acıklamaicnnda komando e/lemlerıne ceşıtlı örnek'er veriiışle'. Istanbuı ıa ı'gılı olarak ozetle şoyle demışlerdır«Kurumumuzun Istanbul örgutu calışanlan yonetıml ele aldıkları gunden beri olaylarda kullanılan silah ve cephanelerin nerede saklandığını, atış de neylerının ne zaman ve nerede ycpıldıgını resmen soptoyarak ılgılı makamlara bıldırmısler gereken onlemlerın alınmasını her somut olayda istanbul Valılıgı'nden talep eimeierıne rag men, guvenlık açısmdai kendılerıne hıçbır temınat verılmemi?tır Ataturk Öğrenci Sıtesl Mudürü Devrım Celenk, yeterınce ve zamanında alınmayan bu onlemlerl arkadasları Ile birlıkte almayo caba harcamış A O S de atıs talımlerınln yapıldıgı yerlerı ortaya cıkarmıs delılleri tespıt etmlş vo devlete aıt bu yerferın gecmis yonetımıerde 37 YURT 26 EYLÜLE KADAR BOŞALTILARAK YENİ KAYITLA ÖĞRENCİ ALINACAK YURTLARDA ÇALIŞANLAR KOJIAN DO EYLEMLERI KANITLARIYLA ILE TILDIĞI HALDE, YETERLI ONLEM ALINMADIĞINI AÇIKLADILAR. YURTLARLA ILGILI SON UYGULAMA CEŞITLI KURULUŞLARIN TEPKI SINE NEDEN OLDU faşist cetelere teslım edılmlş anahtorlarını devlet yonetımınm gen almasını saglamıştır Devrım Çelenk'ın bu nedenle Turkcu Intıkam Tugayı (T I T ) imzalı mektuplarla tehdıt edıl dıgı 24 3 1978 gunu gorev donuşu Beyazıt'ta Kulluk (Gulızor) dıye bılınen faşist yuvasının onuncie katledıldıgı bır gercektır 3 9 1978 gunu A O S M j dur Yardımcısı Ahmet Bırlıkboş1 ın biçaklonmasının ıse bu ola yın bır devamı oldugunu anlamamak sag duyudan yoksun olmoyı gereklırır Bunlar sonucunda yapılan baş vurularda hclen bır netıce alınamaması ıse şa^rtıcıdır » TEPKILER Anka a Merkez Devnmcı Genclık Bırlığı (DGB) Gerel Sekreterı Zafer Yalcın basına yaptıgı acıklamado yurtların butun ogrencılere acık olmosını, dusuncelerınden dolayı hıç bır ogrpncının yurtlarda barınma olanklannın kısıtlanmamasını savunduk'arını bıldırm ş, «Merkez DGB olarak hukumetin yurtları boşaltma korarını ve yurtsever oğrencılerln barınma olanaklarını koldırmaya yonel k duzenlemelerınl pro'esto edlyoruz» deTııştır GENC ONCU NUN ACIKLAMASI Ote yandon «işcl Koylu ö ğ rencı Genc Onculer Derneqı» kıso adıylo «Genc Öncu» Gerel Merkezi de bır acıklama ycparak yonetmel kle değ'S klı< \apılmasına karşı ciKmışiır Acıklamada ozetle şoyle uenıl mışt r «Anarşı sınıfta kalanların yurt Ia llişkısınin kesılmesıyle onlenemez Yurtla llişkınln kesümesi, cezayı gerektırecek bır suç sonucu gerçekleştirllebılır Sınıfta kalmak ıse bır "suc" degıldlr Okullarda faşist saldırıların alab'ldığıne yogunlaşiığı, derslerin faşist saldırganlarca engellendıgı bır ortamda sınıfta kalmak dogol bır sonuctur. Yurtlara alınmama ve ılışkinın kesılmesı Işleml, okulloro va derslere saldırılar yuzunden devam edemeyen ogrencılere değil, fasıst soldırgonlaro karşı uygulanmalıdır Yonetmelıgın değıştirılen 18 maddest antıdemokratık hukumlerle doludur ve mutlaka ıptal edılmelıdır Onumuzdekı donem sınıfta kalonlar degıl tasıst saldırgan'ar yurtlara a lınmamalı, «Fasıst saldırnorın ussu olarak kullonılan yurtlar temızlenmelıdır • DIRENiŞE GEÇECEKLER Kredı ve Yurtlar Kurumu'na ooğ1! yurtların kopotma kara rma karşı çıkan Istanbul da<ı kız oğrenc yurtlarındakı oğ rencılerın d ren şe gececeklerı bıldırılm ştır Kururra bağlı Ortakoy Caqaloglj ve Cemberlıtaş Kız Oğrencı Yu't'arınoa barıran og r enc ler kapatma kararmın sınovlom surduğu bır donene rast'adığını ve bjnun 6a kendılerını guc durumda bıraktıgını savunmuş'ordır Ote /andan Cagaloğlu Kız Oğrencı Yurdu oğreic Isrı adına b r b Id rı yaymıanmış ve ık ' dar cBınİ8rce oğrencıyl sınav donemlerınde yurt kopıları onunde bırokarak okullarda n atılmalarınn besabını vermeye» cağrılmıştır OECD TÜRKİYE'YE YARDIM KONSORSİYOMU KASIMDA TOPLANACAK ANKARA (ANKA) Kısa odı OECD olan Ekonomık Işbırlıği ve Kalkınma Orgutu nun bunyesındekı Turkıye ye Yardım Konsorsıyorru Turkıye nm progrom kredısi gereksınımı. o demesı gecıken dış borclorı ve yenıden ıhracat kredılerı sıstemıne alınması konularında getırilen çozum onenlerını goruşmek üzere kasım ayında toplcnacaktır OECD Turkıye'ye Yardım Kon sorşıyomu toplantısmdan once. 31 ekım salı gunu ekonomık gelışmelerı irtceleyen bır korru* te toplanarak Turkıye nın durumunu gozden geçırecektır Kasım ayında yapılacak kon sersıyom toplant sında, Türklye nın ekoromı ıın ıçmde bulundugu aarbogazı oşabılmek ıcm fınansman açıgını gıderme ye yonelık onerılerı ele olınacoktır. Ekonominln «taze para» gereksınımının bır bolumunun OECD bunyesınden karşılanma sı Turkıye r n onenlerının bflşında yer almaktadır Turkıve Merkez Bankası nın konsorsıyom uyesl ulkelerın Merkez Bankalarmn ga r antı'er nın bağ lanması BIS kredıs n9 ışlerlık kazond rab lecekt r Turkı/enın, OECD ülkelerıne olan ve ıhra^at kredılerı garan tl s stemı dışındo kaian borclarının ertelenmesı konusu da toplantı gundemınde bulunmak tadır Toplam 1 ml/ar dolar tu tarındo olan ve Turkıye n n erteleme onensı getıreceğı garan tüiz Ithlot borclarında daha, cok kucuk ve orta buyuKİuktekı fırmclorın aiDcaklı durumda olduğu bildırılmektedır Kasım ayındc yGpılccak top lontılarda Turkıye'nın OECD ıh rocat kredılerı garantı sıstemı' ne yenıden alınmosı volunria da gırışımlenn yapılacagı kovdedılmektedır Hatıranacağı gtbl öderresl gecıkmış dıs borc ların ertelenmesı konu c unda, OECD Turkıye ye Yardım Kcn sors yomu TurVı/e'nın 15 mıl yor dolar olan garantılı ıtharat borcunun ertelenmesını kafcul «tmıştır Ancak, ayrmtılann sap tanması ıcın alacaklı dkelerıe ıkılı anlcşmalar yapılması ongorulmüştü OECD Turkıye ve Yardım Kon sorsı/omunca ayrıca OECD ye uye ulkelerın vaboncı ban knlara gorantı vermesı ıcn Tur k/e nın gınsımlerde buiunması beklermektedır Yabancı bcn kalann ıtholct borclarır'n ye nıden fınansmanı ıcm Turk.ye ye onerılerde Jsulunmalorı uze rıre Torkı,'e OECD u'kelerının bankalnra go.antt vermesı ıste mınde bulunmuştur. Kâmil Kınkoğlu Başbakanlık Müşavirliğine atandı ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) CHP eskı Genel Sekreterlerınden ve Ankara Mılletvekıllerınden Kâmıl Kırıkoglu Başbakanlık «Mutehassıs Müşavırlığune atanmışttr Kâmıl Kırıkoâlu'nun bu atomaya Hışkın karamamesl dünku Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İstanbul Akademisi Başkanlığından İSTANBUL IKTISADI VE TICARİ ILIMLER AKADEMİSİNE BAĞLI FAKULTELERIN AŞAĞIDA BELIRTILEN KURSULERINE ASISTAN ADAYl ALINACAKTIR. IŞLETME FAKULTESI Malıyet ve Yonetım Muhasobesı Kursusu 1 Muhasebe Organızasyonu ve Denetımı Kursüsü 1 Fınansman Kursüsu 1 EKONOMI FAKULTESI Ekonoml Kursusu 1 SIYASAL BILİMLER FAKÜLTESİ Tarıh Kursusü 2 Ekonomı Kürsusü 1 Ekonomı Kursusu (istattstık lein) 1 Malıye Kursusu (Vergl dersl lcln Inglllzce ve Almanca bılenler tercıh sebebıdır) Maliye Kürsusü 1 Muhasebe Kursusü 1 Kanuii şartlan haız ıstekl !erm kürsu ve »ınavına katılacokları yabancı dılı bellrtır dllekce ve eklerl (dıploma aslı veya suretl. kıso hal tercumesı, 4 5 x 6 ebodında 2 adet fotoğrof) ıle birlıkte 20101978 Cuma günu mesal saatl bıtımıne kadar Başkonlığo (Kocamustafapaşa Kuvayı Mıllıye Cad No 12) muracaatları duyurulur (Basın. 24027 11920) DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI Seylr Hıdrografi ve Oşınografi Daıresı Başkanlığındon bıldırılmışt r Denizcilere ve Havacılara 118 »ayılı bildiri 3 ıle 6 ekım 1978 'anhlerı arasında 08 00 den 24 00 ye kadar ve 6 ıle 10 ekım 1978 tanhlerı arasında da 08 00 den 17 00 ye kadar aşağıdakı nokta'arı bırleştıren saha ıcmde seyretme, demırleme avianma ve bu sahanın 2000 metreye kodar olan yjksekl'ğı can ve mal errn /etı ba kiTiından tehlıkelıdır KARADENİZ YENİKÖY AKPINAR U/gulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu Müdürlüğünden Okulumuza 1978 1979 oğretlm yılı lcln sınavla oğrencı alıracaktır Gmş sınovları Ikl oşamada yapılacak ı ıncı aşama baroı nıte1 ğı iaşıyacaktır Baraı sınavında 20 uzerınden 06 ve daha yukarı ouon alanlar II ıncı aşcma smavıno kctılmaya hak kazanacaktır 1973 1979 ogret m yılında UyauıOTioiı Endustrı Sonotlorı Yuksek Okulu bolumlenne sınavla olınacak ada/larda aranacak tabnn puan /e turu He adcy kayıt ve sına^ tanhlerı adaylcrdan ısterecek belgeler aşagıda belırtılmıştır. İDGSA. Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Bolum Adı: a Endüstri Tasarımı B (Gündüz) > > > (Gece) b Tekstıl B (Gurdüz) Okulu Kontenjam 32 19 32 Taban Puanı 360 360 360 360 360 360 Eski Kitaplarınızı ve Kutuphanenızı top'an evlnızden en lyi fıyatıa satın alırız Tel 22 40 51 Burak 11932 Doktor (D (2) (3) 41 28 41 29 41 28 41 28 derece derece derece derece derece derece derece derece 33 dakıka 33 dokıka 33 dakıka 05 dakıka 12 dakika 53 dakıka 12 dakika 40 dakika kuzey doğu kuzey doğu kuzey doğj kuzey doğu Türö Toplarr Hüsamettin KUTLU lc Hasta''kian Mutehassısı EleKtrocordıografı 16 00 18 30 arası Tel 37 30 45 Baharıye Sü!e\manpoşa Sok 8/1, Kadıkoy • Ist (Basın 23834 11908) » > (Gecel c Grafık B (Gunduz) » » (Gece) 19 32 19 Devlet Istatistik Enstitüsüne sınavla sözleşmeli PERSONEL ALINACAKTIR 1 Devlet Istatistik Enstitüsüne sozleşmeü olarck ealıştınlmak uzere sıncvla, uc adet pro|8 yonetmenı, uç adet prcıe uzmanı bır adet Bılgı Işiem Merkezi proje koordınatoru. IKI adet Bılgı Işlem gurup yonetmeni, bır adet Bılgı Sayar Teknısyenı alınacaktır Aday'arın Devlet Verrurları Kanununun 48'ncl mad deSının koşullarıno uyum gostermelen ve en az bır yabancı dıi bılmelerı, ayrıca, Proıe Yonetmenmıno) Istatıstıkle ılgılı bir dalda en az mastır dereces nde oğrenım sahıbı olmcsı, b) 5 Yıllık mesleKl deneyımı bulunmosı Pro,e Uzmanın'najlstotıstıkıe ılgılı blr dalda Yüksek öğrenlm gdrmuş olması, b) Uc Yıllık meslekl deneyıml bulunmosı Bılgı Işlem Merkezi proıe koordınatörününa) Kompıtür dalındo 7 yıl meslekı deneyının olması, b) YükseK Öğrenım yapmış olması, c) En az üc bılgı sayar proğramlama dılı bılmesl, B Igl Islem Grup yönetmenının: a) Komp'tür dannda 7 yıl meslekl deneyıml bulunmosı. b) Yüksek oğrer ım yapmış o'ması, c) En az ıkl bılgı sayar proğramlama dıll bılmesl, Bılgı Sayar Teknsyenının o) 7 Yıl meslekl deneyıne sahlp olması, b) Lıse düzeyınde Tekn k Okul mezunu olması gerekmektedlr 2 Sınava gırmek isteyenler en gec 10 10 1978 günü rresai soati bıtımlne kadar Devlet Istat stık Enstıtüsü Başkarlığına boşvurmo'ıdırlar 3 Sınav konuk.rı ve tarıhlerl ıle sınava ilışkln diğer bıigller ve yapılacak sözlesme koşuharı Dev'el istatıstık Enstıtüsü Başkan'ığınca baş vurma sırosında adaylora bıldırılecektır. IRnsın 223972) 11313 Aday kayıtlon 25 Eylül 1978 Pazartesl gunü 10 00da başla\ccak va 10 Ekım 1978 Salı günü 17 00'de sona erecektır Aday kaydı lcln gereklı belgeler şunlardır1 Adayın 0 S S 1978 puan kartı (aslı ve fotokopısı) 2 Adayın Ü S S Gtrış Kartı 3 Lis» veya denoi okul dıploması fotokopısı. 4 4 5x6 cm boyutunda 2 fotograf 5 Aday kayıt Işlemlerı Beşıktaş Yolı Sok No 8 dekı okul bınosının 2'nri kotında okul yonet nince yapılacaktır Gırış sınavlarının yer, gün ve saatlerl, aday kayıt süreci ıcmde okulumuzda ıiân edıleceğl gıbl okul yonetimince aday'ara yazılı olarok do ver lecektır Yabancı Uyruklu Odaylarla ılgılı sınav gun ve saotlen okuldo ılân edılmıştır NOT Adaylar bızzat basvurarak aday koyıtlarını yoptırmak müraccat kabul edılmeyecektır. zorundadır Posta ıle (Basm 24008) 11921 M. Cengiz Varol DIS HEKIMI Rumel Codriesı Berekpt Apt 55 4 OSMAN8EY Saat Tel 1 1 1 9 7 8 Unıversıtelerarası Secme Sınovı Sonucu Fakültemızin ceşıtlı Bolumltrıne gırmeğe hak kazonor» oğrencılerln kayıtları Gaziantep Kampusundo 18 eylul 6 ekım 1978 tarlhlerı arasmda Kayıt ve Kabul Işien Mudurluöünde yapıiocaktır 2 Kayıt ıcın gereklı belgeler şunlordır: a) Sıncv sonuc belgesl. b) Unıversıtelerarası Secme Sınovı reelmıı klmlık nartı c) Dıp'oma aslı veya Hglll okuldan alınan yenı torıhlı me7unıyet belgesl oslı (Suret kabul sdılmezl d) Nüfus hüvvlyet cüzdanı suret1 (Noterden onaylı) e, 16 adet veri cekılmiş 4x6 ebotında fotoğral. f) Çıcek aşısı belgesl. Dısponserden almmış Tüberkuloz olmadığ nı gösteren belge. Kan grubu. gi 350 TL'lık Donem harcı. Fokülte vezneslnden veya Turkıye Iş Baikası Merkez Şubesf 45 nolu hesaba yatınlabılir, h) '959 doğurrtu ve daha yaşlı erkek adaylardan Askerllkle lllşklsl olmadığına dalr belge (llglll AskerlU Şubeslnden) 3 Beiırtıien evraklar noksonsız olarak lodell Toahhutlu gönderıidigı tokdtrde Posto ıle de koyıt yaptırılabıiir ve sonuc adayo blldlrilir. Ancak, postadokl gecıkmeler kobul sdılmez. Başvurma odresi: Orta Doğu Teknlk Ûnlversltesl Gaziantep Konrıpusu Kayıt ve Kabul Işlerl Mödunugu P K 300 4 Yukorda bellrtlıer tarihlerden sonra kayıt yapılmoyaccğı gıbl noksan belge Ile de koyıt yopılmayocaktır 5 llgıll Ağrencllere önemle duyurulur. O.D.T.Ü. GAZİANTEP MUHENDİSUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN 4 2° arası 46 27 90 I131o) (Cumhurıyet Türkive Ö2;retmenler Bankası T.A.S. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı İLK GENEL KURULA DAVET Sandığımızın 25 Ekım 1978 Carşamba gunu soat (10ı da ılk Gere! Kurul oplantısı Ankara Tunus Caddesı No 7 kat 4 adreste Genel Muouluk ıktncı hızmet bı^asında /apılacaktır Toplontıda COğunluk saglanmadıgı takdıroe muteakıp toplcntı 15 Kas.ım 1978 Corşambo günu aynı sactte aynı yerde yapılacaktır. U#elerımız9 auyururuz. GIINDEM1 Genel Kurulun acılışı Başkarlık Dıvanıno bır başkan, bır başkan vekıll lüzumu kador oy toplama memuru ve kâtıp secılmesı 2 Genel Kurul /abıtla'ınm ınzalonTias Icın Baçt'anlık Dıvanına yetkı verılmesı. 3 Yönetim Kurulu ve Denetç! Roporlar nın okunması, 4 1976 . 1977 yılları bılanco ve kâr zorar hesaplorının tasaıkı ıle Yonet'm Kurulu ve Denetcılerın Ibra edılmeleı muddetı bıten Yone'ım Kurulu üyeleı ıle Denetcılerin ye rıne üc yıl Icm 3 asıl 3 yedek Yonetlm Kuruıu uyesı ı>e 2 asıl 2 yedek denetcı secımının gızll oy ıle yapılrrası 5 Vakıf senedının 28 ve 30 'ncu maddelerıne göre rıazırtanar aıdat ve katılma paylan yöretmeıığınln 3'ncü maddesı b c "e f fıkralnrmrakı oeğışıklık ıle bu yonetmelığe ılave edı'en madcJenın ve munzam sosyal guvenlık hak an yonetmelığındekı değışen 18 ncl maddenm ona/lanması, (Cumhurıyet 11930 ILAN ISTANBUL 13 SULH HUKU* H^VKIMLIGıNDEN 97â 64 Hastongı sfbeD /le mah kememızce vesa,et altına al nan Ce* i D e i r z ı n es 1 kı vasıs Enı pe Demırız > n affı ıle Muıi tim O<uturog lu ... 970/ 1jf 1Ö8 2 sa yılı ve 2 1 97c tarıhl. karar Ia vası tayın edılmışt r <eyf'>et ılcn olunur 21 9 978 (Basır 65S5) 11926 ISTANBUL 19 ASLIYE HUKUK HAKIMLIĞINOEN 1977/822 Davacı Cerrıle torafındon dava'ı Alı Buoakn aleyhıne katne o l u r a i boşanma aa vasının yapılan muhakeme sı sonunda 1977/8<?2 sayılı dosyası ıle 7 7 1978 de verılen Boşanma Karon davalıya lia nen tebl g olunur (Bosın 6o84) 11922
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog