Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

DOKT CU5IKURÎYET 23 EYLÜL 1978 Baskent Notları Saym Mirkelam'a Cevabımız Fİkret OTYAM »NKARA İstanbul merkezîmiz, Uleksl» bir not, crdınoan da Isparta VaMsı »oyın Mırke»am'tn tekzıbını geçtı, yasal olarak Itlraz rtakkımm kullanrramaya ve tekzibın ayner ycyınSanmosına karar ve.dık. Cevap hakkma saygımız vc gazetecuık anlayışımız gsreği yaptık bunu Yazı uzun oldu mu bizler buno «çarsaf çarşaf» derız, yazının uzunlugunu belıriemek Icln. 8u da bır «çarsafıtı ne var ki lAJdo Pekkan» ımzası yerıne Cemol Orhan Mlrkelam ımzasını taşıyordu «teveccuhlenyle. bırltkte Bu carsaf aoık yazmak gerekırse, blraz haksızlık, bıraz açıkgozluk kokuyordu, kımden neyı sakloyayım Bır ssyı doha saklamaya gerek yok, boy Voll cevop hakkını kotuye kullanmış. cevabın yayınlonmosına karar vercn mahkeme, yorgıc da bu kotu kullanısı maal*s*f onaylcmıştır kı ışın acı yonu budur Neden mı? Yargının kararı ıster oleyrtımıze olsun, ıster lehımıze r.e olursa olsun, saygı auymamız gsrekır, bu saygıyı muhatazo ederek yaman msraklandıgım uc hususu gozl«r onunv s«rmek ıstı/orum, bay Valı'nın tekzıbını okurlanm sonırım okumuşiardır benım 12 agustosta bu sutunlarda yoyımlanon «Isparta usuiu faşızm ve hukumeî» baslıklı yazımı da Ş'.mdt bu tekzibın yayın'anmasına kardr veren saym yorgtc basto olmak uzero okurlanm lutfen yazııarı karjıloştırsın!ar Soruyorum şımdıBay Valının tekzıbınde yer olan bırmcı madde, GenelIs Sendikosıyla Boledıye arasında uyuşmazlık olduguno daır, soruyorum, ben'm yazımda buna lüşkin tek sotır var mıydı'* Yoktur, pekı olmayon bır hususun tekzıple yer alması, yasanın hangı maddeslndedır' Soruyorum bay VaSının tekzıbınde yer alan ıkınci madde Ise «gunluk nufusu 100 000 ı aşan şeMr» halkınm soglıgı ve de «kopek leşı» ıle ılgıli Pekı benım yozımda buna aıt tek sotır var mıydı. olmoyan şeyl nasıl tekzıp ederler ya da bllgi verirler, yamon m»raklanıyorum yasanın hnngi maddesıne sıgmış bu 7 Soruyorum, bay Valının tekzibınde bilmem n« partlslnın gençlık kotu başkanı duvarlcra yazı yazıyormus da sucustu ycValonıp odalete verılrms. soruyorum çok ama cok haklı olarak benlm yaztmda buna ılt?km değil cücıl» tek kelıme var mıydı da cevapta yer alıvermıv yoman meraklcnıyorum Soruyorum, bay Valnln tekzibınde ısparta bmde bugune kadar rt« kador patlayıcı madd« els geclrilmıs'' Bona ne bundan Vati «fendi dıyorum, bcnim yozımda var mıydı boyle bır husus, olmayan ş«y« nasıl cevap venlır, var mıdır tekzıp muessoseslnde boyle blr şey, bunu Yuksek Yorgıçlar Kuruluna da soruyorum, adını koysunlar... Bır de neyl yamon meraklanıyorum bllir mlslnlz?.. bay Va!> «Cjunluk nufusu 100 000ı aşan şehtr» dıyor Isparta ıçın Pekı gunluk nufusu yuz bıni asıyorsa, hoitalık nufusu koçı oşıyor, aylık ve de yıllık? . Evet bay Valı'ntn covabına neden olan osıl konuya gelel.tn, olekıler fasarya Blr ogrencı kı sozum ona bılmedıgı Ikı kışıden tokat ylyor ve de tokatın nedenlnı bılmıyor, hastaneye yatmamıs, koyune donmuş, evınde fenolasmış, hastaneye getınlmlş, doktorlor Ankara'ya gonderılmesine gerek duymuşlar, buraya gönderll«n fukara koylu cocugu da tokatın etkisly'.e oluvermış Isparta da poiıs de vor, landarma da Boy Valıye. gore hepsi Atoturkcu ve yansız guveniıkcıler Tokat oton toblı buiunomıyor Ogrencınln cenazesi ıçln cesltli yerlerden 406500 kişi gelıyor koye Ne var kı ailesi muhtar ve koy Ihtıyar Heyetı bunları koye sokmuyor Buraya dıkkat edın, aıle, koy muhtarı ve Ihtıyar Heyetı bunları koye sokmuyor Muhtartn emrınüo sadeca koy bekçıst vardır Pekı Cemal Orhan Mırkelam namlı kışmın Valilık ettıgı Isparta da ne oluyof Bu klşller yasal olmayan yuruyuş yapıycrlcr, neden yapıyorlar bu yuruyuşu, bay Vatı es geçiyor Daha sonra ne oluyor? Aşırı sol slogan atıyor bu 400500 kışılık grup, evet aşırı sol sıogan atıyortar. Vay koftehortar vay, slogan atıyor, oJacak şey mı bu? bu yuruyuş, camılerde cuma namozı kılan halka ve esnafa «camıler ve corşı bos>ıidı» dıye ycnsıtılmış? Kım ya da kimier yansıtmış bunu, halkı kım galeyano g«tırmış? Bay Valı nedense bunu da es geçiyor, gecer a .. Halk galeyana gelmıs, onlar da baslamışlor kanunsuz yuruyuşe Bay Valiye gore, her ıkl tarof da tafla CHP bınosına Halk Bankasıno TOBDER bınosıno ve de 5 ışyerıne Sonuç camcılara yaramtş, Valinih rokomlanna gore 72 metrekare cam kırılmış Blr de oto com«. Yanı solcular slogan, dıgerlerl taş otmışlor BtNpEMÎZ»... (HD£2£K JONRA.ZAMANIMI AY'A f & 4 iiM, 6tLİ5îl£Dl, tâÇ Malatya'daki olaylarda I kişi ö/dü, 3 kişi yaraiandı Cumhunyet Hab«r Malatya'da dun m«ydana ge len ola/laraa bır kısı olmuç. 3 kışı de aği' yoralanmıştır Holep caddesmdekı ılk oloy6a. Devrlmc lenn bulunduğu Ata Hon'dan cıkan bır grup yaylım ateşıne tututmuştur Sılâhlı saldırı sonucu Serdor Yıl dırmaz Ifıson Engur ve yoldan gecmekte olan Huseym Koradoğ odlı b'r PTT memuru ağır yaralonmıjtır Yaro.tlar tedav aıtına a.ınırken, tabonca/Ia oteş edenterden bırı esnof torofındon yakolanmtş\ır Bu olaydan 20 dakıka sonra Muceüı caddesmde sılâhlı bır grup Z raı M^cadele Mu durluğünde tekntsyen olorok colışan Hasan Başyurt u tabonco ıle vurarok ağır yaralamıştır Devlet Hastanesm» kal dınlan Hasan Başyurt ametyata ahnırken olmuştur Hasan Başyurt'un dort ay once askeraen donouöu ve s /05 gorusunun !S» henuz saptonarnod'gı bılclınlmıştır ESKİŞEHİR Eğıtım En«tttu8unde oncekı gün oğrenımı engellemek suçundan yoko'onon sağ go uslu oğranctterden Cıhat Yıldınm Erdol Şımşek ıle «Katil potısı sloganianylo izınsız gosterı yuruyuşu yopan yıne aynı gruptan Mehmet Yucel Adnan SıvosUgıl Mehmet Doğan Hasan Bozdemır Fahn Pehlıvonlı, Serdar Aktaş v« Mı ka.l Tekcan cıkarıldıklart moh keniede ılk sorgula'indon tonro tutuklanmışlordır İSTANBUL Ornektepe M k okulu oğretmenı Mustafo Yo şorm cena^e torenınae cıkar oloyiarüo tobanca kursunu ıle oldurul%n Namık Kemal Apak ın cenazesi dun mernieketıne gonderılm'$tır YDGD u>esı oi duju bıldınlen Vatan Muhend sllk Yuksek Okulu oflrenc sı Apak ın cenazesını almak uzere dun 1000'» yokm qenc Ad lı Tıp onunde 'oplanrtı s'ır Ce na?e daha sonra devnrrcı slogan ve marş ~r orasınoo S r kecı ye çoîuruiiıuş ora1an toprağa verı'rrek uzers TarSLS UT C'^ttık koyune gondenlmıstır Tum Moden Iş Yurutme Ku rulu odına Hayrı Ozgul ve Yent Demokratık Yukse< Oğrenım B'rlifii De.rneğı Se^reterı Erhon Sjben cenoze 'orenı sırasında poî.s.n yaptıgı aramoyı e'e$tırmışlerd r YOB Ge nel Sekre'er: Şuben arama sırasında uyelen Yeter Uygun ur uzefinde bır dsrnei» an yasal aıdat mokbuzu bulun duğu tçın gozaltıno alındığını ot># sunnjştur Bu oroda cenoze toremn» kot.ımok uzere Ese'Mepe • Cagaıoğlu o'objsunç bınen bır grup Sırkecı meydamnda otobusu durdurarok hukumetı e leş'ıren i<onusmolar yopmışiardır Olobuste buiunan yoıcuları taygı duruşundo buluninaya zorlayan grup'O'iterın kendı oroionr.cto Kurtçe konu$ tukları görOlmustuf • Örnektepe Itkokulu 6gretrrtenlerinden Mustafa Yaşar'ın cenazs tcren ncl« cıkon oloylardan sonro gozaıtına olman 91 k Şıden 2 sı dun 3 Sulh Cezc Mahkemesmce tutuklan mışt'r • Devnmcı Gjnçlık FeOe ras/onu Gereı Başkaru Bu lent Uluer oncekı gun polısce qoza'tıno alıi"rnı$ /e Ankoro 6 Aslıye Ceza MahksTiesı to rofındcn hokJ'indo ver 'en tu tuk'ama ka r crı gereğınre on ce<ı gun Anka'a /o gondenl rnışiır DGP Geie Baskonı U luer ın 1630 sayılı Dernekler Yasosıno a'kırı hareket ettığ' gerekcesı/le Ankara da acıian riavaya g tmedığı gr/abı tu tuklama kararmın bu nedenle o! ndıjjı oğremlmıştır • Mocidıyeköy'dekl Profllo Fabrıkası onunde oncekı gun 17 30 sıra'armda beş kışmın so'dınsıno uâroyarak tabanco kurşunuylo oldurulen Atmanya'do ı$cı oıarak colışon Umıt Tokoc'm, sıyosı bır cınaysto kurban gıttıği soruşturmanın bu yonde gelıs'ırıldı^ı bıldınlmıçtır Polıs yurdo ızınlı olo^ak gelen ışcınin CHP eğıhmlı ve dCia onc« Profılo'da tscı olarak ço lıştığı bır «end'kanın do baş kanlığındo bulunduğunu bıldırmıştlr • Beşıktoş Ihlamurdere Cod d»s nde CHP'lı Mehrr.et Atı Ke tencı ye alt «Denız Kıroathanesıne» oncekı gece bır otomobılden pattayıcı madde otılmış tır Olayda kahvehane ve çevre bınolarında hosor meydona gelmıştlr. • Bağdat Caddesı uzerınde bulunan ı B a n f ı Kıtab«vi dun saat 17 30 sıraiannda kımlıklen belırieneme,en kışıler torafından benzın dokuıerek ate se verilmlştlr 9 lETT'de elektrık muhendı sı olarak çalışon Necdet Oguz (26) dun gece 21 30 sıralannda Kodıkoy Corşı duragında ıkı ulkucunun soldırısına ugam'ş acılan ataş sonu u omuzundon yaralonmıştır Oğuz kendfS ne oteş edenlerı tanıdığmı ve ülkucü olduklannı soylemışt.r Saldırgon ülkucu'erın Kodiköy Mühendıslık Vuksek Okulundan atılon oğrencıler oldukları bıldırıimıştır • Şe'ırem'ni karokolu karşısında bulunan Selahattın Bı nıcı'ye aıt bakkal dukkoima soat 20 30 sıralormda gıren si lâhlı ıki kişi Bınıcı'den 11 bın iıra para aldıkton sonra kaçmıştır • istonbul Yüksek Teknrk ööretmen Okulunda dun kavgo Cikmış. 7 ögrenci gözoltına aUnmıştır. Yüksek Teknık ööretmen Okulu öğrencı Derneğı odına Itker Duman yaptıjı acıklamoda, düzanlı süren eğıtimın ülkucüler torafındon engellenmek ıstendığınl söylemış. polisı yanlı davranmokla suclamıştır MANlSA Gençlik ve Spor Akademısı'nde komandoıarın oncekı gün 1 sıntf ogrencıleri ne saldırmasıyla başlayan çatışmada 6 kışı .a'alanmış olay ta ılgıli görülen 14 kışı gozaltına alınmıçtır İZMİR Karabağlor semtın de oturdugj kahvehanede sıyasi tart'şmayo giren Turgay Abacı adlı kışmın daha sonra arabası patia/ıcı madde atılarak tahrlp edilmiş ve yanmıştır Abacı guvenlık goreviılerıne verdığı ıfodede «Benim hıçbir ld«olo|ik yönum yoktur. Dlllmln ce7asını cektim» demıştır ANKARA Etlk Yayla Ostu 10 sokoktckı bır ka!ıvehane ıİ8 Demetevler'jekı Mehmet Muhtarıiğına pat'ay.cı nadde atılmış. olayda yaralanan olmomıştır • TURKIŞ'e bağlı MADEN İŞ Feclerosyonunun Nallıhan ılcesl Cayırhan şubesı bınası na çoy paketi lçınde tahnp gücü yuksek olduğu bildirilen patlayıcı madde konulmuş, ancak patlamadan etkıslz hale getirllmıştir • 'Şentepe Çiğdemtepe Mahallesmde blr evde, kurutemız cılık yaptığı bildirilen Necip Buyuktaş aalı bır kışmın cesedı bulunmuştur, Büvuktaş'm kım ve ne yuzden oldurulduğu kesmltkle saptanamamış ancak cıp.ayetın aılevı nedenden ışlenmış olması olasılığmm büyuk olduğu poiıs tarafından one surulmuştur ISPARTA Isparta Hlne bağlı Şark karaoğac ılçesınde bır polıs memuru 6 kışılık grup tarafından gorev donuşu kac^ı'nıış. mezarlığa göturülerek kendı mezarı kozdınldık tan sonra dovulup bırakılmıştır Emmyet Muduru Edıp Bulut, olayı doğrulamış yaralı polıs memurunun dev'et iıastaneslne katdınldığını, sağlık durumunun cıddı o'duğunu soylemıştir Olayla ılgıli 4 şahsın gozOltına alındığmı bıldırmıştır BU HAFTA SİNEMALARDA A|ans Tel 43 30 7. GENC KIZLARIN SEVGİLİSİ DEDEKTİF MARK Franco Gasporrl 8 9 1978 Beyoglu ELHAMRA Orııınai 17 9 197b Suodıye ATLANTIK 2 ncı Hafto Renklı Turkce Yenı Tuol Fıim AKBAIMK 1978 BOLCE FOTOCRflF VRRISmHllHU SOnUCLRRI EGE BÖLGESİ: 1. Odul:Faruk YılAzlı ( I m i f ) 3.000.TL 2 Odul: Galip Çakır (Dentali) 2.500.TL. 3 ödü!: Faruk Yıldıztı (Izmir) 1.0OO.TL. Mansiyonlar (500.TL): Nuray OVçu (Buca) Tahtin Pamir (Karşıyaka) Vedat Akseki (Izmir) Yazımda şıkayet edılen jandarma yuzbasısı bay Volıye gore Turk Sılahlı Kuvvetlerinın bır parçosı olan |andarmanın Ataturkçu ve en degerll subaylarındon bırisl ımış Pekı bay Vali. bız yuzbaşı ıçın, Hocı Alı Demırtl'm, Yahya nın, Şevket Demırel'ın ordusundan mı dedlk?. Bay Vaııye gore, «Isparta )ll Emmyet kodrosundaı «POLBIR dıye bır Dernek yok»muş. Bız var mı dedık. pes . Ha bir de su var, bay Vall «Soym gazetenlzde b«lirtıldıgı qıbı ıdarenm tutuklama yetkısı yoktur, tutuklama yetkısı bagıms\z Turk yargıcma aittir» buyuruyor, nerede 9 demıslz bunu .. Evet. Valının dedıklerıne Isportö Egıtım Enstltüsunün ogrencı velllerı, ogrencıleri os''«'T'enlen somnm Y«nıt verirler Cunku mektubu yazan onlardır ve oromn Volisl hepsmı yalan'amıştır Şımdı yaman meraklandıgım şu, Içıçlerl Bakanı Snyın Özavdm'.ı 400500 kısıyı koye sokmoYan muhtarı, elındc potısı. |andarması olan Isparta Vollsinin yenne Isparto ya Volı olarak atayocok mıdır' Atasın otasın, baksanıza oianlara Vorsın btroz Ataturkçu, varsın bıroz da taofsı/ olmayıversın boy muhtor. ama onun yeri muhtarlık değil Isparto Valıilğıdır kanımca ve de yennde bır atama olur YILIN DEV FİLMI BU HAFTA SİNEMALARDA KARADENİZ BÖLGESİ: 1. ödul: M. Reşat Siımerkan (Trabzon) 3.000.TL. 2^ ödüt: M. Reşat Sümerkan (Trabzon) 2 500.TL. 3" ödül:Zafer Mora) (Samsun) 1.000.TL Mansiyonlar (500.TL.) : M. Reçat Sümerkan (Trabzon) Ahmet Ayar (Trabzon) M. Reşat Sümerkan (Trabzon) ANKARA BÛLGESİ: 1. Odül: Hütnu Gursel (Adapazan) 3.000.TL. 2 ödül: 0«man Aziz Yesll (Ankara) 2 500 TL. 3 ödül: Hüsnü Gür»»l (Adapazan) 1 000.TL Mansıyonlar (600.TL) : Hüsvyin ömer Kuiaçoğlu (Ankara) Tüjjrul Çakar (Ankara) IttMn Balkız (Ankara) BURSA BÖLGESİ: 1. ödul: Erdal Özdür (Bursa) 3.000.TL 2. ödul:Turgay Uykusuz (Bursa) 2 500.TL 3 ödül; Mazlum Umit (Bursa) 1.000.TL Mansiyonlar (500.TL.): Feriha Günalp (Bursa) Mazlum Umit (Bursa) Muâlla Uykusuz (Bursa) ORCA MET • • • • Rlchard Harrıs Charlotte Rampling FlLM Beyoglu DÛNYA Harbiye KONAK Kodıköy KADIKÖY Bakırkây SINEMA 74 MÂUYE B&K&HU6I HESAP ÜIMAN MUAVIMU6I SIHAVI Moiı,e BaKoniığı Hesap Uimonlon Kuruluneo 1 11 1978 CarsaTibo gunu sooı 9 30 da AnVoro v« tstoıv bul'da Hesap Uzman Muovınlığı Gırış Sınavi octlo» cakttt Sınova kaiıiobllmek lclıv a) Oeviet W°mu'ion Kanununun 48. moddeslnd* ,a'\\ iı'eııkıere sanıp olmak b! i 1 1978 tarıntnde 35 yaş nı doldurmomış bulunmak c) öivosaı Bıigner Iktısat Hukuk Işietme ve Idart Uınıier Pokutteieri Ile IVtiısadı ve Ticort lllmler Fokutte Akodemi va Yüksek Okuliorı veyo MesleK cin gereklı kultüru veren ve /ukcrdD be» lırtılen ogrenim kurumlormo «sıtlığl Mılll Egıtlm Bai'anlı<5mco kabui olunon yerlı ve yabancı Rıkuite AS<ademl ve Yüksek Okullardon bırlrvl btti'mıs olmok gereklr Sınavloro glrış şartlorını ve sınov konulorın» gösteren brosur yu><arıdo Islmlerl gecen ögrettTı Kurumlarındon ve Hesap Uzmonian Kuruiu Başkonlığı ıle Ankoro İstanbul ve Izmir Grup Saşkariiıkiorıridarı sağtanobltir iste/enıenn odreslcrıne goncierıllr isteklılenn en gec 20 ^01978 gunâ akçomıno kodar MoMvfc BoVon d' Hesop UliMSniOrı Kyrulu Ankcro Ai'fîine oelgelerl Ile bırlıkle yOîilı oıofak vurmolar. gerekır. (Saın 2^367 11927) GÜNEYDOĞU ANADOLU BÛLGESİ: 1. ödül: Matin Akkoç (Diyarbakır) 3.000.TL. 2 Odül: Emruiiah Güney (Elaztğ) 2.500.TL 3 Odül: EnvarOzkahraman (Hakkari) 1.000TL. Manaiyonlar (500.TL): Metin Akkoç (DVyarbakır) Oğuz Karakoç (Catâ Kasabası/Elbistan) R«*it Kısacık (Malatya) TRAKYA BÛLGESİ: 1. ödül:Zeki Adem Çilsedar (Edirne) 3.000.TL 2. ödül: Kudret Topyan (Edirne) 2.500.TL 3 ödül: Ahmet Yılmaz (Edirne) 1.000.TL. Mansiyonlar (500.TL.) : Ahmet Yüzüak (Vize/Kırklareli) Tank Şıpka (Edirne) llhan Onat (Saray/Teklrdaö) İSTANBUL BÖLGESİ: 1 ödul: Osman B. Kunt3.000.TL. 2 Ödül: Ahmet Görgün 2.500.TL 3 Ödul: Haluk Maraş 1.000.TL Mansiyonlar (500.TL): Jüri kararı ile mansiyon adedı beşe çıkamlmıştır. Kayhan Tuncay Metin Akçalı Osman B. Kunt Dr. Mutia Canan Efendigil Y. Müh. Mimar Dr Pertev Taner 'Hanaı Aıans ) 11929 Adana Iktisadî ve Ticari İlimter Akademisi Başkanhğından ÇUKUROVA BÖLGESİ: 1. Odul:Sefa ülukan (Adana) 3.000.TL 2 Odül: Tahsin Koçak (Adana) 2.500.TL. 3 ödül: Dr. Adrtan Güner (Adana) 1 000.TL. Mansiyonlar (500 TL): Tahsin Koçak (Adana) Sefa Ulukan (Adana) Or. Adnan Guner (Adana) Öğretirn Üyesi ve Asistan Alınacakt.r Akademımız IKTISAT, IŞLE1ME MAdYE MUKASEBE, HUKUK, ISTAT1STIK ve TATBIKI MATEMATIK kürsulerıne yeterı kadar Profesor Docent va Asıstan alınacaktır. Adoyların ö?gecmışlennı as stan ^daylann'n aynco sınava gırmek ıstedıklerı yabancı dn ve b !ım dalını beiırleyen dıiekçelonnı bır resımıe bırlıkte en geç 6 Ekım 1978 cumo günu mesoı saatı sonuno kadar Akademı Başkanlığına vcmelerı gerekmekteöır Asıstan aria,ılan yabancı dıl sınovlan ıcm 9 Eklm 1978 pazartesı soot 10 00 do Akademı binasında hazır bulunarakla'dır Yaboncı dıl sınavım kazananıar 16 Ekım 1978 de blItm sınavına aiınocaklardır. AKBANK (Rspro. 603 11905) Kültür hizmetlerinde de (Basın. 22886 • 11912)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog