Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 23 EYLÜL 1978 I I I I I Nikaragua'da Sandinist gerilîalar saldırıya geçti 8 ABD DENİZ KUVVETLERİNE AİT BİR FÜZEATAR KRUVAZÖR NİKARAGUA AÇIKLARÎNA GELDİ SANDİNİST CEPHESİ, SOMOZA REJSMİ DEVRİÜNCEYE DEK SAVAŞI SÜRDÜRECEĞİNİ BELİRTTİ. MANAGUA Somozo hUKUmet nm, Sandmıst gerıllalarının son kalesı Eslelı ke ıtının hukumet kuvvetlen tatatındon gen ahndığı yolundakı acıklamosıno korşılık, gerıllaların dun karşı saıdırıyo gectıklerı haber verılmektedır Manogua dur 1 « > lomotre uzokukaO ı ta buiunan Estelı kentının, Somozo kuvvetlerıne baglı ucaklann bornbcraımon•an ve genHaların bomba ve dınam tlertyle harabe haiıne geidıgı oel.rîıinektedır Oncekı gun gazetec'enn va Kızılhac yardım konvoylarının Estsiı ye gırmelerı yeniden yasaklanırken, kentten kocan gorgu tanıklan şıddet*' corpıçrnaların devom ettığını hober vermışlerdtr. Bır gerılla kaynağı da. Esteii kentının bazı kesımıerınde carpışmalann yeniden başladığını dogrulamıştır BJ arado. yollann, savaştcn etknenmsn ş ko^.ere sıâınmayı umıt eden ınsarlarla dolup taştığı haber \erılnektedr Nıkaragualılar, > sovaşın ulke/e 1972 yılırc dakı 10 bınden fazla ınsanın oldug'J depreiTıden çok daha fozıo zarar verdığıni söylemektedırler. «La Prenso» gazetesmln yaznşleri muduru ve gscen ocak a/ında o'ouruIsn muhalefet lıderi Pedro Joaqum Chomorro'nun kardeşı Javıer Chomorro ise Somoza'mn be'kl scvaşı kazandığını, ama barışı kazanomadığını bel!rterex Sondinlsto Csphssl yönetıcllerl da, Somoza reııml devrılınceye v« bır ulusai blrlık hukumeti kunıluncaya dek §avaşı sürdürmeye karartı olduklarmı yfnelemlşlerdlr. Öte yandan, Honduros asksrî hü kumeti basın sekretert Nıkoraguo as kerî ucaklorınm son gunlerde Honduras goklerlnı ıhlâl ettrklermı bıldtrmıştır Bu arado ABÛ Dsnız Kuvvetiermm btr fuzeatar kruvazor yolladıgı oğrervlrnış. oncok savaş gemıslne ns aıB: bır gorsv venldığı hakKinda bılgı ahnamomıştır R'chmond Turner kruvazoru 8 ekınde, bağiama lımanı olan Cnarlev ton'a doiecektır ABD Denız Kt,wet!eri vs Savunma Bakanl.ğı yetkılılerı savaş genısının gorevl hakkında yorum yapmayacaklarını soylemektedlrler. Öte yondan, ABD, Nıkoraauo ıc sovaşını durdurabılmek oTiacıyla «dostane gırislmlerde» bulunmayı önsrm ştır Amenkon hükumetının acıklamasında Amerıka Devletler Orgutü ABÖ uyes. otekı ü'kslenn de aynı şekılde harekat otmelerı ıstenmıştır. 8u gelışmeden sonra. Nıkoroguo bükumetı, ulkedekı uyuşmazlığın borışc yoldan cözümü ıcm rjost ulkelerın arobuluculuğunu kabul etmışiır. (AP • a.a ) Batı Şeria9 daki yerleşme merkezleri konusurda Carter ile Begin arasmda anlaşmazlık çıktı VVASHİNGTON Mısır. Isroıl ve ABD lıderlen arosmoa ımzolnnnr. Cornp Dnvıd anlaşmalannin yankılon surerken, ıs raıl'ın Şena ırmagının Batı Yo kosmdo kuracogı yenl yerleşme merkezleri konusunda Baş kon Corteı ıo Israı! Başbakanı Menanerı Begın arasında 90ruş oyrılıgı cktıgı b IdırıİTiskt f l ı r AP Ajanöimn bıldırdıgme ço'e konuylo t'nıtı bır acıkloma yapan Beyaz Saray SOZCL.SU. Menchem Begın'ın Canıp Da 'id Zırvesınde Batı Yckosı ndo bcş yıllık gecış suresı ıcınde ye nı yerleşme merkezlerı kurulma masın! kcbul etmıştır Begııı Ise, Israıl ın, sadece uc ay ıçm de yenı yerleşme merkez'erı kurmamoyo soz verd'çmı one surmuştur Bılındığı gıbı Enver Sedat Io Monafıem Beg.n arasındo ımzalanan anıaşrrada. Israıl ın «goruşm6ler yapılırken» yenı yerlesrre nıerkeilerı nurmamcai konusunda b r nıadde yer nimıştır Carter ıle Begın a rasındakı goruş aynlığının bu maddemn Inrklı bıcmide yorum lonmasından ılen geidıgı bıldırıımektedır Bu arado Israıl bırlıklerı B J tı Vakası nda aşırı dıncıler laratından kurulan bır yerleşme merkezım zor kullonarak /ıkmışlardır Camp Davıcl Zırvesme katılon Israıl Başbakanı Menahem Begın, tngıltere ye ugrodıktan Bonra ülkesıne donmuştur. Begın, havaalanında 30 Mn Uraillı /e hıtaben yaptıgı konuçmada, «Sıze cercev<5 anıaş malannı getınyorum, omo henuz banşı getırdığımı soyieyemem» demıştır Beqın. Camp Davtd'de barıs ıcın temellerın atıldıgını, ancak aşılacak ppk cok engeltn bulunduğunu belırtmıştır Öte yandan Camp Dovld anInşmalarına sert tepkı gosteren Fılıstınlılerın, buna mısılle me yapTiak uzere Amenka'nın Ortadoqu'dokı ve dunyanın dıq»r bolgelerındekı çıkcrlanno karşı mücadele uHecekien acık lonmıştır Anlosmo*o i'arş» cıkan Surtye Ce/a/ır, Lıb/o Guney Yemcn ve FKO nun oluştur dukları «Dfreniş ve Karariılık Cephesi» Zırve Konteransı 5am da calışmalarını surduturken. bır acıklama yapcn «Filistin Holk Kuriulus Cepheslt lıderi Corc Habboş, Ortadoğu'dokl Amerıkan cıkarlarmın iıedef alınocaâını soylemıştır Habboş, Amerıka nın Fıhstın halkımn meşru haklannı cıgnedıgınl bs lırtmıs ve buna korşılık olorck €cezolondırılocoğinı» one eur muştur (Dı? Hoberler Servisi) • İran'da depremden kurtulanlara yardım yapılmadığı bifdiriliyor TAHRAN (ANKADPA) Tal.rancn y «Journol Oe Tahron» gazotosı Pa lamenter Alı Ajgar Maznar'ın. depremden kurtulanloro gereklı yordımın yapılmadığını soyıedığını bıldırmıştır Gazete, depremden kurtulaniorın vnkınlannın cesetlerını yıkılmı^. evlerın allıncian rvpndılennın cıkarttıklonnı, haîkın depremoen zarar garen fazı koylere henuz yardım gonderılmemesmden şıkayeıcı oldugunu yazmıştır Gazetede y«;r oian habeıo=. 12 bın kışının hnyatlnrını kaybettıgı Tabos kentrıcle kunarıno cilışmalanna k i tılanlann yağmo yaptıkları vokınrHkı ıddıalor da ysr almıştır «Kayhon» aozetesı ıss Tnhc; kentınde 7rio askorln ynğmacılıgı onlomoKle gorevlendırıldıgını. br.it kışılerın hırsızlık sucundnn tutuk andıklarını ynzmıştır Bu arada gazete'er d e p r n 1 bo'gcsme yapılocak yardımların koord'nasyonunu soü'i/acak kom tcnm kurulmasının gccmtığını. komıten n fiep'emden oncak Cıc gun sonra kuruİTb'liığtni ya^mışlardır Şah Muhnmmet Rıza PehİGvı ise. carşambT gunu deprem bolqesınde yaptığı Incelrmeler sırasında, yabancı ülkelerden yardım ıstenmedığını Filistin gerillalarının Ortadoğu'daki Amerikan çıkarlarına karşı mücadele edecekleri açıklandı. Vance, Suudi Arabistan yetkilileriyle görüştü. B Çin Dışişleri Bakanı Atina'da temaslarını sürdürüyor ATINA (ANKA DPA) Bır'=şmış Mılletler 33 Genel kurul toplantısma tatılmak uzcre New York a gıtmeden once 4 gunluk resmı bır zıyaret ıcın Yunanıstan 0 gelen Cın Ha'k Cunihun/ciı Dışışlsrt Bckanı Huang Huo Yunan hukumetı yetkilileriyle temoslorına başıamıştır Yunan Dışışlerı Bokcnı Georgıs Rallıs 'le dun ıkıncl b'r go'uşme yapan Huong Hoa nın ıkı ulke arasında bır kultur onlaşmasınir, Imzalarıması bekleimektedır Huang Hua. Yut>an stan'oa bu'undugu sure ıcensındn Başbakan Konstantın Karamnnlıs ı'i Oevlet Ba<;kanı Kon? tantm Totos tarafnrian da kobul edılece^, oyrıca Tıcnret Bakanı ıle de gorusecektır Hın nın rumarîesı ounu devlet tarafındoi EleKıs Gemı Yapım te7Qrliılannı do /ıvnret edece'îi ı bıHırılmpl !o TÜRKİYE HÂLK BANKAS1 ACI KAYBIMIZ Asfalt $AH Makıno Mubendısı Knra.yollorı 1b Bolge yılında haik kredisinin oncusu •• •• •• •0 zaman halk bankaya yönelirOnun için halkımız 40 yıldtr «KARARLILIK CEPHESİ» ZİRVESİNDE ANLAŞMA SAGLANDIĞl AÇIKLANDI ŞAM Fıhstın Kurtuluş örgufu ıle «Kararlılık Cephesi» uyesı Arap ulketerı, Cezoyıı. Surıye, Lıbya Cemahlnyösı ve Guney Yemen, Camp Davıd'de ımzalanan Cerceve Anlaşmalarına karşı gırışrneyl tasarladıkları eylemlerın onahotlarını be lırlemışlerdır. «Korarlılık Cephesi» ülkelerlnın Şcm'dakı doruk toplantısının dort devlet başkanı v« dışışlert bakanlanyla, Fıllstm Kurtuluş Orgutu lıderi Yaser Arafat'ın katıldıgı dun akşamkı oturumundan sonra konuşan Surıye Dışışlerı Bakanı Abdulhahm Haddam, dun temei konularda anlaşma sağlandığını bıldırmış. fakat ayrıntılı bılgi vermemıştır. Camp Davıd'e karşı cıkan Arap ulkelerı zır\e topiantısı Şam'da devam ederken. toplantıya katılan ülkelerden Lıb ya'nın devlet başkanı Muammer Kaddafı. FKO lıderi Yoser Arafat »e bırlıkte Urdun'e gıtmıştır. Kaddafi ve Arofat, Urdun'de bır askerî usde Camp Davıd' de imzalanan Mısır Israıl cer ceve onlaşmalarının reddı konusunda red cephesi Oe aynı Soruşu paylaşan Kral Huseyın ıle gorüşeceklerdır Canrıp Dayıd Anlaşmaları Icm destek sağlamak Dmacıyla bazı Ortadoğu utkelenne. qezıye cıkan ABD Dısışlerf Ba kanı Cyrus Vance'm bugjn yapacağı zı/oret İse bılınmeyen bir îarıhe ertelenmıştır. • Hacı ŞENYUVA'yı kaybetmış bulunuvoruz Kederll aılesıne ve tum Karoyolculara başsağlığı dılenz. KARAYOUARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TERA 304) 11933 Tezgâhtan sanayiye yöneliş, gelişmenin birincü koşuludur. Serbest meslek sahipleri kitleye yöneltümelidir. •Küçük esnafve sanatkârların konut ve toplu işyeri gereksinmeleri karşılanmalıdır... Yurt dışında kazanılan dövizin ülkede değerlendirilmesine yardımcı olunmalıdır. •Bütün bunlar bir bankanın ulusal görevleridir. TEŞEKKÜR Ablom Leyla Turnier'in o'umü doloyısıyle OCITIIZI poyloşon herkese aılsmız odına candan teşekkurlerımı sunonm. REFIK ERDURAN (Cumhurlyet; 11318) TÜRKİYE HALK BANKASTna uönelmektedir. •40 yudır 375.000'i aşan esnaf sanatkâr ve sanayicimizi kredilerimizle destekledik. •Serbest meslek sahiplerine 150.000 liraya kadar hredi\ veriyoruz. •BağKur sigortcUılan, toplu işyeri ve konut kredüerimizden yararlanıyor. Yurt dışındaçalışan işçilerimizi, şahıs başına2t5 milyon, ortaklıklan 25 milyon liralık kredilerle donatıyoruz.f Istanbul Üniversitesi Fen Fakültcsi Dekanlığmdan Fakulterrızın aşagioo yozm oıan Korsusunde caaş'tnlmak üzere Sınıf, Unvan ve ceıece ıle adetı gostenlen personel ımtıhanlo ahnocoktır Smıf Unuanı Derece Adet Kursu odı Genel Idare hız Memur 13 1 Tatbıkı Jeolojl ARANAN SARTLAR, 1 657 ve 1327 sayılı Kanunlonn rremurlar ıcın atadıgı şartlara haız oımak 2 Askerlıkle ılgıh olmamak. 3 Ögrencılıkle ılgısı olmamak. 4 9 10 1978 gunu saot 17 00 ye «<~"iar dıle^celprıne, a) Ogrenım belgesı veya noterlikc9 tasoıkt' sureil b) Nufus huvıyet cuzdonı veva yetkılılerce onaylı suretı c) Savcılıktan afmacak lyl haı kâğıdı. d) !kı adet fotoğraf eHemek suretıyie mıjracaatlcın 5 Yaptiacok sınav veya mülakciı kozanmak 18 milvara «40. yıhmızda lOmilyara yakhtşan mevduatımız, pla<;manlarım!z,8.000'iaşan pcrsmıeliınizlehalhrntzın hizmet»rtdeyiz...»i TÜRKİYE BANKASI BREJNEV: «CAMP DAVİD'DEKİ ANLASMA BİR SERAP» MOSKOVA Bokü kenUn! siyaret eden Sovyetler 8ırlığl Başkanı Leonıd Breınev, dun yaptığı konuşmada Camp Oovıd Z'rvesı sonucunda Imzalanan anlaşma/ı bır «serap» olarak nıtelem st'r Orta Doğu'dakı durum son derece karmoşıi' vo tehiıkelı olduâvınu behrten Breınev, a/rıco Amerıko Bırieçık Dfl/ietlen'nde bazı cevreıe nn, ABD Sovyet'er Bırlıgi II 5 k'leri bozmayı ve soğuk &obaslotmavı ocın 21035> 11923 KAYIP AITıA Gazet=^lık vs Ha'kla üışkıler Y O şebea/b^ttm G«ce"5Zdır Fatlh Şlnnsl KULU KAYIP ODTU Şsbeksml n Gecfsızaır Yu«uf KAPACAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog