Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

tKİ olarak Dev’et Hasıcııesirıe, 1949 yıHrda Ih Gakoru Dr. Sağlık ve Sosyal Kemali Beycizit getmişti. Bakan hastone ÇeŞitil yönetim ve kanilarini ve bizim ce sormuştu Konuşma gün = fuli time> çalışma uzerinde Pratik hekimlik yaşamindog kıso bir sure mama ve bu sistemden gelir bakımından mernnun türlü devlet karşın. Bakana kuruluşlarında sağlık hizmellerinin tam gün çalişmo,sistemi içinde yararlı Gerel< hastanede, gerekse resmi Verlerde colişan doktorların muoyenehanelerimn etkisi ve <kısa süre’ çoişma sisteminin sağlığı çozmeye suGenç ve oncak yetmeyeceğini re yapmış bir kişi olorok dile getirdiğim bu sözleri. tüm hekimlik yoşornındn yneledrn. Bugun de o sözlenmin doğruluğufla kesin iriamyorum. 8u yoZıdc «tam gun çalışma sistemi*nın iki önemli nokta uzerinde boşorısinı sağlayacak durmak istiyorum. sifl 1973 LER Tam .. un GereKııııgı reklerdir ve bunları başka acilardan incelemek gerekir. Öte yandan, tam gun çalışma sisteminin uyguionmornasının en Kötü yanı, hekirriterin, doğru veya yanlış birtakım dedikoduların ve hatta ittiomlarin içine itilmesidir. 1 Prof. Dr. Muzaffer AKSOY Sağlık bakıminin tüm gereklerini istemek, vatondoşın temel iıaklarındandır. Ayrica, her yıl nüfus coğaimakta ve bu yuzden Soğl.K hizmetlerine gereksinme de Ciğ Turcozümü sağlık sorunlarinın Batı ülkelerindekinden cak daha zordur. Cünkü ülkemizdeki soğuk kLrHuşIarı. Bati ve Yeni bir sağlik kuruluşunu ve onu ister hale çok zor ve Bu nedenle bir yondcn . kurorken, voroan kurutuşlorin tam olara< çalşmasinı sağlomanin hclk sağliği Cnemi Bunun ancak tam gurr yonte le de bile anatmaya yoktur. b) Tam gun ocişmayan doktorun, kural OiOrOk kendnı tümden çalistıği konuya yani hc.stane işine olosıliğı. Tom gun CıtSaridan azdir. bır bolurnunu pratik yaşamın koşullorina kaydıron bi’ dek:m, bunarın etksinde kaloblr KuşkuSuz. bunun tüm rnjnyodo 5Olduğu gibi, Turkıyede de ayrı tutma tiSnOllari vordir ve bunun gösteren Örnekler kolaylıkla bulunabilir. Baska oniatrmla, soğuk kurutuşunda tam gun birçok hekim colismoyan ve yardımcısı. kimi kez tom gun calişondan doha fozla odevini yaparak halk bulunablir. Ancak bunlar, bu sOğliğina s’stem:n doğru ya ca yOflhiŞolduğunu gösterebilecek Olarak fliiflO olcutler bunlar ks:sel önemli derecede tasarruf sağlamangücünden yacağını unutmomok gerekir. Yine artan sogık hizmetlerinin tam gün çalışan hekim ve yordımcılorınca için, günümüzun karşılanabilmesi ünitelerinin, koŞullorırınuygun poliklinik ve bekleme salonları ve laboratuvar kurutuslarınin bir on önce işler duruma getirilmesi ve bir duzenesakulmosı kesin olarak gereklidir. Ayrıca. düzenli artan sağlık hizmetlerinin bçimde yurütülebiimesini ayarlayon esekreter» kadrolarınin yeterli bır biçimde hizmete sokumosı gerektidir. Çalışma sisteminden denetime değin daha pek çok gereklilik sayabiliriz. İlginç Bir Örgüt... Türkiye’de Morrison politikasının önde gelen lideri Süleyman Demirel’in en büyuk desteği Aipos. Bugun Türkeştir. Süleyman Bey’le Türkeş Bey bn Böyle olması dogoldır, Ulkemizde karanlık bir iktidarın özlemlerine kapılanlar, 5 haziran 1977 AP MHP ortaklığının sondıktan seçimlerinde olarak çıkması içIn çok çaba gösterdiler, Ama behükurnet Yine de bu seçimlerde MHP şan sağlıyamadılor, umulandon çogunu gerçekleştirmiştir. MHP’nin 12 Mart döneminde çeşitli olanaklar kazanmosı doğaldı. 3,5 yıllık MC iktidorında bu olanaklar genişletilmiştir. Türkiye’nin devlet yapısı çoğu ülkeden ayrıbklar gösterir. Endüstrinin yarısı devletin elindedlr. Devlet Baba> deylminln toplumsal yaşamda tarihsel bir ağırlığı vardır. Yunanistan’da «Megolo nasıl idoğuya yoyilma polıtıkasi> biçiminde siyasası. geleneksel çevrelerden koynaklanarak sağcı gençliği bizde de <Turoncilık Ulkusü Doğuya açılıp yakapsamışso: yılma ideolojisi biçlminde hem geçmişten kaynoklanmayı öngörmekte, hem sağcı gençligi sarmaktadır. Vaktlyle emperyalizminin elinde bir araç alan Alman Turoncılığı, Amerikan CİA’sı kultanmaktadır. bugun Bu elverişli ortamda MHP’nin 12 Mart donemlnde ve sonrasında gelişmesi kolayiosmıştır. 1972’de 450 bin dolayında olan devlet memuru sayısı, bugün 1 milyona tırmcnmıstır. 3,5 yıllık MC iktidarı ortaklığında; MHP, devlet kadrolarına sürekli biçimde yandaşlarını yerleş. tirniiştir. Söylentilere bakılırsa bugün devletin gizli letihbarat örgütlerlnde bile MHP’nin azımsanmıyacak sa<komünizm yıda adamı vardır. MHP bir yandan tehlikesı pompalıyarak özel sektörün bağnaz k.simind. destekler yaratmaya çabalarken, bir yandan <lumpen arasında militanlar oluşturmuş, sağc senproletarya dikacılığı geliştirmeye çalışmış, gençliğin milliyetçi Anadolu’da mezhepsei ve etnik duyariığını sömürmüştur. çelişkilerin yoğunlaştığı yoreter, MHP için elverişli g.lişme ortamları sayılmıstır. * MHP’nin adı nereiercle duyulmaktadır? 1) Nerede bir rnezhepsel kavga varsa, MHp’nin e kesimde adı duyulmaktodır. 2) Nerede bir etnik çatışma varsa, MHP’nin o yörede dalları budakları vardır. 3) Nerede bir siyasal cinayet işlenmişse, MHP’nin yandaşları işin içindedir. 4) Nerede bir devlet fabrikası yozioşmışsa, MHPnin kadroları sözkonusu olmaktadır. 51 Hangi yüksek okul veya yurtta kargaşa varsa, MHPnin uzantıları gorülmektedir. Sivas’ta mezhep kavgası: Malafyo’da etnik çatışmo; Istanbul’da siyasal cinayet; DemirÇelik vi. ya Seydisehir Alüminyum Fabrikalarında kanlı baskı; Eltim Enstitulerinde siddet varsa, MHP’nin izini sürünuz. Bu ne biçim partidir ki, Turkiye’nin her yanında anarsinin gobeginde yerini alır. Niçin MSP’nin, CGP’nin, DP’nin, TIP’in, TSIP’in adıseni yok terör olaylarının içinde? Niçin polis bültenlerinde MHP’lilerin adları siyosaf cinayetlerle birlikte okunuyor? Iskenderun teslelerin. bin işçi yerin. 18 bin işçi olınmışsa, MHP’ye 8 dönük orgutlor de oluşmuş demektir. MHP dosyası, Turkiye’nln iç guveniik sorununda savcının masası üz•rindedir. Ayrıca bu partinin Genel Başkanı ilginç bir sicile sahip. Ve son günlerde Turkeş’in üzerinde durduğu iki konu var Birisi kontrgerllia; ikincisi petrol sorunu. MHP Genel Başkanı kontrgerillayı kurcalarken, yabancı potrai da Ecevit Hükumetine karşı savunmaktan kalmıyor. geri Ayrıcalık 2) Tam gün çalışma sisteminde, geçici bir süre için, bozı durumlarda ayrı tutmaior tanınmalıdır. olarak tom gün çalışma sisteminin ilke bulUn devlet Sağlık kurulus1arinda uygutonmosının halk sağlığı bakımından zorunlu olduğunu bildirmiştik. Buna karşın, bu sisteme geçiş dönemnde geçici bir sure için özellikle ünivesitelerde 1) çalışon hekimhocaiar ve 20 yardinıcılarıno oranda (örneğin hekimlerin belirli bir 30’una) kısmi 1am olmayan çolısmo sisteminin nnn:vcrum yararlı olacağına uygulanmasının Tom gün çalışma sistemine. kendine qöre okic uygun nedenlerle inanmamış ve bundan Sonra da olişrnasi guç Olan hekim ve yordimcila.:r.ıi yasazoru ile bu sisteme tıimelerirın h:ç bir bakimdenbir yarar getireceğini sanmıyorum Nitekim gün calisma sısterninin oldukça uzun tam bır sureden beri uygulandığı çoğunda bu ayrı tutmo (istisnalların başarı ile görülmektedir, Tam gön çoiısmo s:steminin katı bır bicimde uygulanması halk sagtiğı bakimindan gereksz beyin gücü yıtirilmelerıne neden olabilir. Iyi bir hekımhocanın yetişmesi dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de çok zordur. Vetişenlerin şu veya bu nedenle yitirilme tehlikesini goze almak doğru değiidr. Gerekli Koşullarla Birlikte... Tam gun calişmo sisteminin hizmetlerin artan bir olSağl’k kurutuşiarında, cude yapılması demektir. Hiç kimse. soğuk so‘uflOrinin bugün artık yalnız hekımierte cözüleb.lece Soyleyernez Sağlık hizmeti, bir ekip Tibbin ierierneri, SOğuk sorunlarına olan Bu nekarmoşik duruma geti.mıştr. derıe tam gün çalışan yerlerde, hekime yardımd OOfl elenianlor hemşire, hostobokıcı ve özelıke teknik eleman bu sistemin içine g:rrnei ve yeterli Sayıda olmolıd:r Ayrica ıoborotuvar Olanoklon çağımızın teknik duzeyne getırilmeıdrorrıek vermek gerekirse, bugun butLi’l i.191i ulkelerde kan soyiroları, otomalk oygtOiiO Boylece kisa bir sürede. çok Sayıda ve daha önemlisi daha doğru kan sayiflhari ede otunmaktadır. Bu aygıtlor pahalıdır. Ancak gelıreceğı yararlar, yol açtığı giderlerle kiyaslonrnayacal< kadar ağır basmaktadır. Ayrıca, bu oygit ve gereçlerin doğrudan doğruya komu okredtıf kuruluştarınco azalmosını açarak) ithali ücretlerinin sağiayacoktır. bu oygıtların. insan. yani teknik eleYine Gerekli Koşullar 1) Tam gün çalışman,n başarılı olabilmesi, bu sistemin gerektirdiği koşulların yaratılmasına bağlidir. Bilindiği gbi tam gün Colışrnj sisteminin devlet hastanelerinde ve benzeri kuruluşlarki ona nedeni da aj Halkm bu yeterli dereceie kuruluşlarindan yararlanabilme yarotilmosi. Gunun olanağınin kiso bır sure çolişan hastane belirli saatlerinde ve polikliruklerın, halkın sağlık sorunlarına yekesin çlarak anteri derecede yororlı bugün dunyanin >oşılnııştır Soğuk hizmetleri. kadar arther yerinde ödeto karşılonomayacok maktadır. Hastalıkların tonisı ve gerektiren yöntemler, her gun coğalmakto. düzelmekte ve özellikle daha karmaşık hoe gelmektedır. Her insan yaşam süresinin uzamoSıfli sağloyacak sağlık olanaklarından yararlanmak ister. Anayasamız devlete, bu ülkede yaşayan insanların sağlığını koruma görevini yüklemiştir. {•) Tam gün yasası çıkarılırken üniversilelerln d. düşüncelerinin oknmamış olması talihsizIlk olmuştur. Yasalar uygularımazsa Oktay AKBAL . : Toplumsal Turizm Projesi orIoplumsalturızrn, Sosyal hu Kuk devletinin ortaya bir kovrcmdr. şc, me mur, esnaf. oğrencı gibi gen,$ iurizmden vatandaş ve C:maclo,aı devlete bu yonuoa görevler leyen bu toplumsal proje şu şe kılde tonimlonmaktadır. Otel, molel, pansiyon kampng. totil koyu gibi kcr’ck!om, şletreieriildek, donıjıç duzevde uyyL:ianmzısi kitlesinin Suretiyle genş vatandaş turizmden yorarlanmasını amaç layalı p’aıeye toplumsal turizm denilmekted r. Orhan M. SEZGİN mosiidan or’ce çeşn olarak 0demek veya ounns olarak vermek zorundadır çalışma yasağı: Madde 55 “llık öcretli iznni kulianmokta olan işçinin an süresi ıcinrle’ ucret karşıirgi br iştC bcıiştıgı bi z.n s’jıesı için kendisine odeneri ucret işveren tarafındon geri atınablır Yukarıda yazılı kanun niacidelerl, yıllık ücretil izin ca vozgeçıtemlyeceğinı; lışanların ve işverenlerin ücretliızın konusunda uymak zo rıında oldukları yükümlülükleri hukümlerdır. beirrleyen yakabu uyQu)Oflmaz zorbalara? Vapuru koçıranlar lanıp Adalet’e teslim edilmez? Koskoca bir vapuru alıp başka yere götürenleri kalluk güçleri niye yakalumar? Goz yumuluyor, 1.5 çıkorılmıyor, hatta destekleniyor buyardımcı” guçler tun bu işler d. ondan... Dün sayılıyordu bu söiümona ama gerçekte apaçık birer bozguncu olan zorboiar. . . Ya bugun, bugün de mi ıd.vl.t. güçler sayıyor Ecevit hukumeti onları? Atatürk Eğitim Enetitusunde durmoksızın olay yaratan, öğrenimi eionaksiz hale sokan, kendilerini vererek bindiği vopurları koçırıp istediği yere parasız gidebilir’?Kim öğrencileri, öğretmenleri dövebilir? Bulun bunlar yasalara aykırı eylemler değil midir? Cezalandırılmosı işler degii midir? Peki, niçin yasalar gereken Açıkça ortada değil mi .Ulkücü’ adıyla tanınan birtakım genç zorbaiorın iyice, ama IylCC korunduğu? Kim halkın para polis arabalarıyla gezintilere çıkabilir? Kim bınerek Boğaz zaman polis orabalorıno giçiP VilOyıt’ı kadar gelebitiyorlar. koprusunden İstedikleri Istedikleri zaman Kadıköy iskal.slflden herhangi bir vapuru kaçırıp içine doluyor, Köpruye gıtmesi gereken Haydi okula, dersyanaştırabiiiyoriar. gemiyi ijekudara l.re girin. dediniz mi gidip ateki öğrencileri, hatta ellerogretminleri dövmeye başlıyorlar. Cepierd. tabanca, Turkeş. çığlıkları.. de sapa, zincir. . . Ağızlarında atrnalar, Ecevit hükümeti düşüyor hayaiierlyle gobek çolmoiarl.. Doç. Tanillınin DGM’de neden yargılondığinı araştıran Yasalarıımız Diyor ki niçin diye anan gençler bir avuç. Topu ya da var. topu yüz beş kIşI,. . Oysa Enstitüde beş bin öğrenci Iyi bir öğretmen, bir eğitimcı Hepsi okumak, öğrenmek, olmak istıyen beş bin genç... Ote yanda da bu Türkeş kimseler.? Hemen kopı dışına bırokılıriardı. Suç işliyorçıkıyor, yaşayın aslanlar diyel.. Bakın ne yazıyor gazete istifa haberl üzerine davul çalıp oynayana olduğu belmaya’ başlamışlar bu hangi Il olmayan zorbolor . . Ya .rTürkeş Başbokan’ diye beliiklerine işğırmolor!.. Politika, h•m de sokak politikası lemlşl,. Bu yüz beş genç okula aiınmayınCO derster yaptIhuzura mış, hiçbir olay cıkmomış, beş bin oğrenci Ankara’dan karar gelmiş, okul tatil kavUşmuş.Ama enstltude edilecek diye!.. Bu, ne anlamsız karardır? Bir gün lar, ceza görmüyoriari Hatta sırtlarını okşayanlar da militanı yüz b.ş ZOTbO. . . Batı ülkelerinde ne yapılırdı bu Toplumsal turzm. Anayasamizdo yeralan t konudur, Nı ii Anoyaşamızin 44 maddesinde aynen şcyle calışan dinlenme Ucretti hafta SOhipti’. ve bayram tahIl ve ücretil yıllık izin hakkı kanunla düz.nleni,., 44. maddeAnayasomzın sirıde yer alan bu hukum. tüm hDkkına çalışanların dinlenme sahip olduğunu ccikça göster mektedır. Anoyosamizdar. oyri olorck, 1475 SOyılı iş yaSamızda da çaI dinlenme ve dinlenmesini eğlenmesine, işçinin Soğlıyocak amır hükijmtere yer verilmiştir. Yıllık ucretli izin: iş YOSOSIMadde 49 Yillik ucretli izin hokhndan vozgeçiemez. Yıllık ücreti mm uyguanma Madde 52 Yıllık ücretli zırt bölünemez. işveren tarafından Bu iznin Işverer tarafından devamlı bir şekilde verilmesi zo runludur. izin Ücreti: Madde 54 işveren, yıllık ucretli iznini kulanan her işçiye, yıltık izin dönemine ilişkin ucretirı’. i!g:li işçinin izne başla M. Emin DEGER “Bir Bilim Adamının . . ,. Yosalorımiz, her çalişarırr Onlenme hakKir.a Sahip punu bildirmesırıc rağmen, nokloma işletmeierının bugunku yüksek ucreleri korşısın. du yüzde beş c!oninda bir a e znın,n sadece günlük kısmıni deniz veya orman kiyışındaki bır kuruiuşto dinlenerei< geçirebılmektedir Zira, uç kişiden duSan bır cenın kincı sınifbır turistik işletmedeki gunl mosrofi, yol parası öbür ce şilli harcamaları hariç 1200 l:ranın uzerıne çıkmaktadır Boş kc br deyişle. bır günlük tatil ‘iç kişilik bi Oile için 15 20 bin gibi yüksek tutorlara uloşmoktadır. Bu parayı ve rebıiecek işçi ve memuru duşunebılmek mümkün değildir. Çözüm Yolu: Turistik konaklama işletmele rlnin liyotları her yıl artar. kisomızye İş yosamızda, işçi ve adli kitabında, 12 Most lIukuku’nu, lerı’nde, Devlet ve Hukuk’un işlevini getiriyor. de Demokrasi. gundeıne ÇIKTI Dağıtim: GEDA tedavisi Için tiçılart NOT : Kitabın geliri. Tanilll’nin tona oyrılmıştır. INGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ ARIYORUZ DILKO’da çalışmak Ozır. an az 00 yıl 6ğretmenlik derıeylml olan, dil dOzeyi üstün, dil eğıtlmi konusunda It• sona OslO diploma ya da dereceli (T E.F,L ya da M.A.) Ingilize, Öğretmenleri alınacaktır. Ücret tatminkördır. Tel 72 21 44 İncirli Cad.. 25. ders yapılmış, yüz beş genç öğrenim dışı edilince herkes huzura kavuşmuş. Demek, işin çözumu. kim bozguncuiuk yapıyorsa, kim zorbolığo kolkışıyorsa, kim ötekii.rin özgürlüğünü bozuyorsa, onu bir yana itmek; aklı beter işlere, eylemlere Cumhurıvet 119281 Bu başına gelen. dek her şeyin dışında tutmak gerekir. kişi, rahat durmaz, daha bu girlşire., kez yasaları çlğnedlğl için kolluk guçleri onu tular,adaletin önüne götürür, c•zası n•yse görur orda.. toplum bir anarşi de ünlü dünyaca Sheaffer1den Başka yolu yoktur bir toplumda yasaları geçerli Yasaları uygulamazsak, huzuru kılmanın, zorbaları cezolandırmozsak, ilk kez11. SHEAFFER ‘ batağında bu por1mm, liderin yakını, adamı, yandaşı, kim olurlarsa olsunlar, öğretim özgürlüğunü, can güvenliğini, yurttaşlık haklarını engelleyen her kişi yasaların yumruğu altında belene debelene yozloşır. Sağcı, solCU, ortacı, şu eziimelidir. Doğrusu anlamak zor bu hoşgoruyü, bu korumacılıgı. bu yumuşak davranışı!., iylllkl., dostlukla, anlayışla yoia gelseler, bozguncu yollarından donseler. 0 da olmuyor, zorbalara karşı gösterilen iyi nlyetil her davranış zorbalığı bir kat daha güçl.ndiriyor, şımartıyor, ozıya almalarına yol açıyor. Bu da doğaldır, gemi yeçünkü yurdumuzda birkaç bin genç .zorba’. olarak tiştirilmiştir. Her şeyi, her çıkorı, her görevi bunlar. Gizli bir ‘zorbalıkla’. elde edeceklerine inandırılmışlardır örgütün partizanlarıdır bu zorbalar. erleridir, yüzbaşıiarı, halktipi 4 ‘i \\ OPÜLER P /1 KALEM Bir büyük Alımlı. Seçkin. Hesa p 1 r. Ancak Sheaffer’irı yaratabileceği birbirinden güzel sekiz renkte, değişik formda bir gövdeye sahip dev refilli... “tükenmez”i yeniden seçkinler için yaratan bir Sheaffer yeniliği. Sheaffer kalitesine en hesaplı yoldan sahip olmanız için. lısansiyla Turkiye’de tanınan erime hakkı nasıl gerçekleşıtrı lecek? işçi ve memurlar. bir yıin çalışma yorgunlijğunu gider mek için tatillerinin 10 veya 15 gunlük kısmını hangi turistik te sıSte, nasıl geçıreceic? Bu sarunurı Cözum yoıu nedir? Öbur ulkeler, işçi ve memurların dinlenme sorununu nasıl çözüm lemlş. biz bu konuda neler ya pobiliriz. Vazımızın amacı, mil yofliarca Insonin dinlenme sarurıurto ilişkin çözum yollarını örıermek. Kanımıza göre, toplumsal tu rizm konusunda en buyük goreykamu kuruluşlarına düşmektedir. kalk plajtarının ması, bunların işletilmesi orman arozleinin halka açık turistık tesis haline getirilmesi, Belediyeler ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın koordinotörlü ğünde gercekleştlrilebllir, Örneğin. Turizm ve Tanıtma tarafından, Bakanhığı vatandaşların iş guCunü artırmak amacıyla 500’den fazla işçi ve memur calıştiron kuruluşların. işçi ve memurlorın yarorlanmalarıno sunulmak üzere yeterli kapasitede Köyü, Komplng vs, gi Tatil bi konaklama tesisi kurmoları için Bakanlar Kurulu’ndan bir karorname Gene çıkarılabilir. bu karar kapsamına giren kuru luşların koşul ve Olanakları göz onünde bulundurulorak bu te3lerin işletılmesi, Turizm s ve Tonıtmo Bakanlığı tarafından çıkoritocak bir yonetmelikle be lirlenebilır. , . . SEKRETER ARANIYOR işiyle iştigal eden şirketimizın ticari muhaberatını yürütebilecek nitelikte Ingilizceye vakıf, daktilo bilir bayan sekreter aranıyor. Özgeçmışieri bildirir mürocaatların P,K. 580 KARAKÖY adresine yapılması rica olunur. (Mürocootlar kesinlikle gizli tutulacaktır.) )Cumhuriyet : 11G14) DUYURU Türkiye Cumhuriyet Merkez Bonkosinın tarihinde yapılan 1lissedoror Olağanüstu Genel Kurulun381. da alınan korarin iptali icin T.T. Kanununun 2. Ticaret Mahkemesinde maddesi uyarınca Ankara iptal davası açıldığı; mezkCır mahkemenin 15.9.1978 gün, 1978/658 ve 659 sayılı Tensip Kararlarına istinaden uru1ur. duy Basın: 24063 11925 Eczacılık Fakültesi Dekanhığından Fakültemiz Farmakoloji, Farmasötik Kimya, Forma. kogriozı, Anolitik Kimya bilim dallarırio 1750 şayılı Yasaya göre öğretim üyesi, murocaatçi bulunmadığı takdirde öğretim görevlisi, Fakültemıze bagiı Eczacılık Yuksek Okulumuz Farmasi ve Tekrtoioİisi Kürsüsüne 1472 sayilı Yasa gereğince sözleşmeli 4 asistan ıle 657 sayılı Yasa gereğince bir laborant alınacaktır. İşteklılerin gerekli belgeleri ile 11 Ekim 1978 günü catışmaSaati sonuna Dekanhığırniza müracaat etmeleri, alınacak Asistanlorın bilim ve Lisan sınavları ile Laborantiik sinovi 12 Ekim 1978 günü sabah Saat 9.30’da Dekanlik binasında yapılacağı duyurulur. lBasin : Sonuç: :‘J albaylarıdır. Kendi kendilerlfle vermişlerdir bu seçimde. Zorbalorın öncülüğünü yapanlar ile yüzde onu bulamadılar, Demek halkımız zorbaiıktan yana oylarını yüzde .11mm üstüne çıkaracokso, çıkarabilecek doyanın asianlarım, yorınlor bizim, demiştIr onlara... Ecevit hükümeti yüzde kırk iki oranda oy aldı son değil, yasalardon, Anayasodcın yana. . . İlk genel seçimde CHP emleriyle sağlayabilecek. . . Her şeyden önce kanlı zorboları, yasa düşmanlarını, bozgtıncu çeteleri ve yandoşların, getirmekle. . . Zorbalıga anlayış. hoşgörü yola gosterilemez. Zorbalığın anladığı tek dil, yasaların gucudur. zorbalık son Yasaların gücünü kesinlikle uygulamakla ;e, bunu canlı, güçlü, Icorartı, enerjik davranışlarıyla, ey “Tükenmez”i aşan bulocoktır. Başka yolu yoktur bunun, ÇACRI Cağaloğlu Kız Yurdu Öğrencilerine Kredi ve Yurtiar Kurumu yeni yönelmolik göre 28 9.1978 tarihine kadar boşaltılrnası bildirildi. Tüm arkadaşların bu tarihe kodar yurda gelmesi YURT ÖÖRENCkERİ duyurulur. BURO tarafından imal A,Ş. (Aians Konsey : Turistik konaklama işletmele rindeki fiyatların halka dönük bir düzeyde uygulanması Suretıyle geniş vatandaş kitleslrıin, turizmden varar!orımasinı sürede gercekleştlrebilmek için amoclı bir projeye ivedilikle ihtiyuç vardır. Bu orolenin uygulamaya konulmasında Turizm ve başta Tonuma Bakanlığı olmak üzere Beedıyelere ve tüm kamu kuruluşlarına buyük görevler düşmektedir. Vatandaşların iş gücünü ortir mok ve yasolorimızda yer alan yerine getirebilmek amacıyla, baslcngıcta fazla işçi ve memur çalıştıran kuruluşlar, işç ve memurlorın sunmak ydrarlonmalarina üzere yeteri kadar konaklama tesısinikurup bu tesislerl işletme Bakanlar Kuruye oçobilirler. tunca alinocaiç bu karar kapsamıno giren kuruluşların v koşut e olanakları göz önünde bulundurulorok bu hükümlerin uygulanması Turizm ve Tanıtma çıkarılacak Bakanlığı’nca bır yonatrnelikte belirlenebilır. Milyonlarca insanı ilgilendiren Toplumsal Turizm biran once uygulamaya bu Bakonlor Ku konulmalı, rUIU kararı vak:t geçirılmeden 5325 24082 11924) Hurda Satışı Yapılacaktır Şirketımuzun hurda SOhosiflcja ve muhtelıt Kisımlarinda bulunan, MANGANLI KROM NİKELLİ SAÇ VE DEMİR ÇELİK HALAT LASTİK BANT BİLYA . SILPEPS Hurdolori. 2 Ekim 1978 pazartesi günü saat de kapalı zarf usulü ıle satilacaktır. Bu işe ait şortrıame mesai saateri dahilinde Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. şirketimizin 15.00’ ÇUKUROVA ÇİMENTOSANAYİiTAŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23662) 11911
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog