Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

"Nâzım Hikmet 40 numara ayakkabı giyerdi,, •• «Bu gerçeğı açıklamakta yarar görüyo rum.» Yalçın PEKŞEN Bu yazı dlzıslnde en cok ya km dostum, arkadaşım, sevglli kardeşim Nozım Htkmefl n» kadar sevdiğımı ve onun da benl ne kadar sevdiğıni anlatocoğım sevgılı okuyucular .. Nazım Hikmet benım en ya kın dostumdu Hergun birbı rtmlze sarılır ve opuşurduk Boyle durumlarda burnumun dıreği kırılırdı Çunku Nazım cok fena kokardı. Hayatındo hlc yıkanmamıştı. Pısllkten kok maya bcşladığı zaman kolonya ile slllnirdl Nazım lşte boyla buyuk bir adamdı. Nozım'ın cok temlz bır kalbı vardı. Fakat hıc durmadan ya lan soylerdi Bır gun bona «Billyor musun, ben vapurla ka corken, gemının kaptanı blr toren hazırtamış ve resmlmi cerceveletip kaptan koşkune asmıştı» dedl. (Not Buntarı ba na bizzat Nazım anlatmıştı Ar tık doğru mu bllmem Cunku sevglli dostum, eşsız ınsan Nazım durmadan boyla şeyler uydururdu) Ben bu yazı dizlslnde tum oerçeklerl yazacağım. Onun ıcln Nazım hakkında blHnmeyen şu gerçeğı de acıklamadan yapomayacağım (Sıkı durun açıkIıyorum). Herkes Nazım'ı 41 numara ayakkabı giyer dlye btlırdl Oysa tarlhl gercek oyle değıldl Inanmayacaksınız ama Nazım 41 degıl, bilokıs 40 numara ayakkabı giyerdl Ben kendi ellerimle olçtuğum Içın blliyorum. Nazım Rusya'da memnun ğlldi. Cunku fukaralık çeklyordu. Moskova'da kendl»ıne oncok blr vllla ve bir otomobil satın alabllmişti Ve sadece Rusya'nın en sık adamı olarak glylnebllıyordu. Blr de ozel soforü vardı hep«i o kadar. Bu kötu koşullar altmda Nazım butun gunlerlnı, IM katlı, bahcell vtllasındo geç rlr ve her gun evln perdelertnl yerlere Indlrirdl. (Nazım sık sık boyle toşkınlıklar yapardı) Kendıslni cok sevdiğlm Içln bu gerceğl de yazıyorum. Blr gun Nazım benl yemeğa davet etmiştl Yemek dedim de aklıma gekJI. Dun gece ne yemek yemlştım. Unuttum. (Pardon burası okuyucuları llgilen dlrmez.) Fokat 30 sene ©nc»»lnı dun glbi hatırlıyorum. Nerde kalmıştık.. Ha Nazım benl yemeğe davet etmiştl. Ben de ona «lyl olur cunku çok tokum» demlştlm. (Hay Allah açım derken tokum dlyorum.) Her neyse bundan sonrasına ya nn devam ederiz. YARIN. Nazım geceleri yatakta yatardı. ANKARA'YA GİTTİM, KARŞILIKÜ OTURDUM VIVIIWwı ^ ^ ^ ^ uıaaıy Kendi kendini kalktndırma plânı Her beş yılda bır yayınlanon ve uygular\an kalkınmo planlarını dıkkatle ızlerım Bırincisı, Ikincısi, ucuncusu derken, on beş yıl gectl, bende hıc bır kaİMnma olmadı. O kadar ınceledlgım, dıdık dıdik aradığım halde, planların hıc bırinde bana uyacak, kalkınmomı sağlayacak bır satır tafa olsun rastlaBu nedenle, dorduncu beş yıllık kalkınma planımı kendim hazırlomaya karar verdim. Bencıt blr insan degllım Hazıriadıgım plandan, kalkınmak ısteyen her vatandaş yararlanabilir. Deıtiıre/'ı demir gibi buldum... «Bu düzeni değiştirecegız.. Hakça bir düzen getıreceğız. Ne ezen. ne ezılen olacak..» Vural SÖZER Ferruh DOĞAN Sayın Demırel le karşılaşmış lığım oturup konuşmuştuğum olmadı H c Onu, yaptıklarry>e anlattıklarıyle tonıdım « B J hukümet gıtsın>, ccekılsm», «1te'ım duşsun » dıleklerının yo gunlaştığı şu gunlerde gıde i'im kendısıyie bır goruşeyım sted m Hukümet gıderse ba ta geleceklerle ılgılı bır bıl aıgı var herhalde dıye duşun•ium Buyur ettıle' Karşılıklı başbaşa aşağıdokı konuşmayı \optık Iktıdara gelmek mı ıstı yorsunuz 9 Evet Cok m u ' Çok ıstıyorum Momo mı vor? Anlamadım1 Momo mı var ded m Ne maması 7 Bağışloyın Ben kıtabi konusmayı pek beceremem de Şey demek ıstedım lyi mı olu yor yonı ıktıdara gelmek' tvı oluyor elbette Gelm Engel olan mı var'' Meclısm antmetiğınden mi cekınıyorsunuz yokso 9 Koltuk hesobmı mı koste dıyorsunuz? Evet .. Dort yüz ellı koltuğu say mak ya do dort vüz ellıden şu cıkorso elde ne kalır'ı bulmak ıcm hesoo uzma^ı olmaya ge rek yok kl Bır bılinmeyenli ıkı bılınmeyenll üc bılınmeyenli denklemlerte uğraşırım ben Uc bılınmeyenli denklem Ucüncu MC mı yoksa'' Neden olmosın' Allohın hokkı uctür Ikıyı veren ucü de verır Fakat. . fakat 1 O zaman memleket «ski homom eski tas olmus olur Oysa artık hamomlar da taslar da değışıyor " ^ i Duşundüklerlnız var' Öyİ8 anlaşılıyor. Evet Tek başımıza ıktı'lar olmonın yollarını arayaco Nasıl? i %H Ozetle onlatayım Olkede her konuda bırlık ve beroberlıaı hokca duzenı sağlayacağız Ne ezen ne ezılen olacok J*JS*x\ Eğıtım kurumlarına bırer dugun evı coskusu. sevıncl getıreceğız Kımseyı ıssız bırakma\acağız Petrolumuzu muhakkak bulocağız Dışarıya Turk mallarını satacağız Dovizımızı tıtızllkle yurt kolkınmasına horcayacağız Kacakcılığı, uckâğıtcılığı arsa yağmasını. 1mar anarşısını, vergı kaçakcılığinı kesınlıkle onleyeceğız .. j ^ Carçıyı, pazorı denetım altına r alacağız Hayatı ucuzlatacağız Tekel Bakanlığının hızmet olanını değıştıreceğız Rakıyla. sıgarayla uğraşan bu bokanlığı halkın temel besın maddeleri olan etın. sütün. yağın uretımıyle. dağıtımiyle, ucuza satımıyle uğraşan önemlı bır bakanlık halıne getıreceğız Çok kolay bıter Önce, ŞAH tohumunun Halkı besleyeceğız Güclu bagelışmesı ıcin ozenle geri kalmış bir toprak balar guzel analar. mutlu coolması gerekır. Boyle bir toprak bulunduktan cuktar dıyorı yapacağız ülkesonra derın bir kuyu kazılır, Kuyunun yanmızı Kımse yarınından endıları ABD gubresiyle beslenerek Içlne ŞAH se duymayacak Kımse fıkır tohumu ekılir. Tohum, ABD gubresiyle ve de sucundan. sıyasal. dınsel ınanalın terîyle gunden gune gelışir Fidan ağac cından dolayı tutuklanmayaolur, ağac dal olur, yaprak olur Petrolle cak . Kapcryın ağzmızı. sulanır, kanla boyanır, ah'la yeşerdikce yeşerır, koku cılız, govdesi haşmetli yeşerdik Ağzmızı kapcryın. çe yeşenr . Ama ne yazık kl gunun bırinde Hah"? her ağac gibl doğramalık malzeme olur. Fa Ağzmızı kapoym dryorum kat ŞAH adlı bitkl asla bu olguyu kabul et Bana mı dıyorsunuz'' mez. Zomanmm geldiğint, bir an once hızar Evet, sıze dıyorum Ağzıfabrikasına gitmesi gerektiğınl bllemez, dırenrz blr karış acık kaldı' Kapanır de dırenır İste o zaman bu kurumuş ayın Sınek kocacak. ğocı zorlo baitayla devirir ve odunundan NOT' Sayın Demirel bu hamam iskemlesi yaparlar. yazıyı tekzip edeblllr. Boyle bir konuşmo yapmodığını Muzaffer IZGÜ soyleyebilir. Doğrudur, yapmodı. Ben uydurdum. ( PLANIM 1) Yarından tezı yok, Allah kısmet eder•e bır bonkoyo gıdıp, «şuradan bana beş mllyon kredl versenlze* dıyeceğım 2) Ellme gecırecegım bu krediyle Allah nosip ederse. Marmara bolgesınde fabrıka kurmayo elverışlı blr arazi satın alocagım 3) Sonra, hayıriısıyla bır anonim şlrket kurup. sermayemi geliştireceglm. 4) Kurban oldugum Allahım işıml rast getlrlrse, planımın hedeflerıne uygun olarak devıetten de bir milyon dolar kadar tesls kredlsı alıp. dışordan fabrıkamın makinelerini getirteceğım 5) Iki gozum tanrım havolan bağışıar da inşaatı seneye bu zamana bitirebılirsem, çuruk carık demeyıp hemen malı piyasaya surecegım 6) Ulu Allahım mllletln baslretinl boqlar da, benım mallar kapışılmaya başlarsa, zengın oldum glttl demektlr 7) Zengln olunca da, kanım oitlendl demeklır Şlmdi sıra geldl karıma Gul glbl karımı sepetleyıp, hanımefendl blr sokak kon«ı olocağım. 8) Artık ben de blr köşede sırtustu yotabıllrlm Şoyet uyuya kalır do, pork bckclslnm geldığlnl duymazsam. obur garlbanlarlo blrlikte benl de durter, «kalkın lan ordan » dertlniz. ıSi^ı ,7, PA.LAM/oPtA PLRO nf> 0ı SARI7A ANCAN M ^L PR C A 3 l H | 3 t A Z CINS Lisanı Münasip Birinden para alırken parçasını da isteyin! Elbıselık kumaş kestırirken yamalık parça ister gıbı'. Bır kımseden para OIIYIOK artık yeterll olma moğa başladı Parcosmı da ıstemek gereklıhg doğdu Nasıl kı eskıden kumaş alırken eibıseyı yo mamok ıhtimotıne karşı kumaşın parcosı da ıstenıyorduysa, şımdı de para aurken parçasını ısteme gereksınmesı duyulacağo benzemekted r Son 25 30 yıllık kalkınmamızın bır belırtıs olarak halkımızın pantolon ceketındsn yama koybolmuşsa aa pıyasada paramız muthiş yamalara bürunmüştur Herkesın cebınde yamolı paralann dolaşmosı, aşağıda özetledığımız ıkı goruşun one surulmesıne yol açmıştır. 1 Ya, hukümet, pıyasaya destek alımlan ıcm yem para sürmedıği sanısını yaratmak ama cıyla paranın özei olarak buruşturulorak eskıtı lıp, seloteyplenıp dağıtılTiasına ozen gostertnek tedır. 2 Ya da bu durum anarşık olaytarın so nucu olup. paralar, ınsanlarla bırlıkte delık deşık it AŞÇIOGLU olmaktadır. Bîr Açlkgöz Bebek türleri Taş bebek, tup bebeK, kup beoek derken, bır de karşımıza cBuz Bebek» dıye bır bebek turu cıkmaz mı? Sozü oraya buraya saptırmadan, en lyısl bu konuyu Raymond Peynet'nın bır fıkrosıyla kapatalım: «10 yaşında bır cocuk okula gec gelır. Nedemnı soran öğretmenme "Kardeşımin doğduğu klınıktan an cak dönebildım" cevabmı verır. Öğretmen babasının ıkl yıldır Amenko'da oldu^unu hatırlatınca küçük oğrencl büyük bir onurla şöyle der: "Evet. babam oylordır bızden uzak ama anname her gun mektup yazıyor'"» Şah nasıl biter? Onlu bır bayan şorkıcmın konsennı Izlıyorum TV'de Şarkılarından bırisı anıden kesilıverdı sanatçının tVurma avcı vurma benı'» şarkısı yasaklanıyordu, amma avcıların ınsanları vurması yasaklanmıyordu. Uy deniz.. Karadeniz.. Uşaklar cia cia ^ ••. tlNI.ÜER Dr. Ihsan ÜNLÜER dulor benı'» aöıtmı • Oysa ulkem l Z de <VurduIor benı» şark.s, yasdklonıyordu da «Vurulmak> yasaklanamıyordu. TVde btr acık oturum Izlı yoruz konu malum ılnsanlarnlç,n vuruluyor'.ar ve kım'ef vuruyor bu sucsuz genclerP» Konuşmacılarm hepsı de KONU(Arkası 9 Sayfadfl) Şakir BALK1 Ohannes ŞAŞKAL Ruhı Su unlu bır sanatçımızdır Gecenlerde VJ programında ılan edılmışü konseri merak \a bekledık bekled.k cıkmadı Ruhı Su ekrana . Yasaklamışlar. Bır turkü söylıyecektı Ruhı Su boikı ıCanakkale ıçinde vur Bağışıklık Etkilemez Zam etkilemez abi Alıp verdiğimiz mi var zaten Yediğimiz içtiğimıx ne ki... Tahsin ŞENTÜRK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog