Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

ık Sıneması yanı Jeşiktaş 12602530 JDERN FEN RETİMİYLE tZIRLAMA LISESON SINIFLflR 25 EYLÜL rTRSİTEYE BİTİRENLER 2EKIM 55. Yıl; Sayı: 19453 Çummırıyeı Kurucosu: yüNUS NADÎ 300 Kuruş maaş gostergelerınm yenıden duzenleneceğıni de belırtmış tır. Meclıs gündemınde bulunan yenl vergl yosa tasarısının gercekleştırılmesl halınde, memurların ve tüm calışarüann vergı yukünde onemlı bır ozalmo olacağını da kaydsden Maltye Bokanı Müezzınoğiu, «özcllikle emek gellrlerinl en az geçım Indırimln! yenı esaslara bağlamış bulunuyoruz Tasorının kanunlaşmosı hallnde memurlar ve genelllkle ucret gellrleri sahipleri, bulundukları derecelere göre 800 • 1000 lira arosında ek g«lir sağlayacaklar. Katsayr, memurlar arasında Cıcret bakımından mevcut dengeslztığl beraberinde getinyor. Katsayı artışında yukarı derecelerdeki memurlara onemll artıs sağlandığı haide, aşağı derecedekı bir memurun fark gelirı 60 II» 70 lıra artmaktadır Bu (Arkası So 9, Su Vde) İNGIUZCE GOZDÖNEMt JUYITHRIN*. BAŞLANMIŞTIR Tel l 21 44 BAKIRKÖY 23 Eylül 1978 Cumartesi HEVLET MEMURLARININ AİLE YARDIMLARI EKİM 1978'DEN GEÇERLÎ OLARAK ÖDENECEK ıETKİ KANUNUNDAN /ARARLANILARAK 3ÖSTERGE TABLOSUNUN DA DEĞIŞTIRILECEĞ1 VE EN DÜŞÛK GÖSTERGE OLAN 180 IN 300 E CIKARILACAĞI BILDIRİUYOR Cumhuriyat Hator M«rkezi Malrye Bokanı Zıya Muezzınoğlu dün Washıngton a hareket etmeden önce Yeşılkoy Havaolanında memurlora venlecek aıle yardımının 1 ekımden gecerlı olarak ödeneceğtnl soy lomıştır Müezzinoğlu yetkl yasasından yararlanılarak memur Farım ve )rman [şçileri İş Yasası kapsamına alınıyor Ahmet TAN NKARA (Cumhurlyet Buro Colışmo Bakonlığt tanm ormancılık alonında caiıışclleri de 1475 sayılt lş Yaının kapsamına alon bır c'eklık tasanst hazırlamıştır leco 1949 yılından bu yana ıtli Iktıdarlarca ayrı bır yahalmde düzenlenmesi düşu»n torım ve ormon Işcılenhak ve gorevlerl Genel lş ıQ8i lctnde düzenlenmış olacaktır Catı$ma Bak"onlıg"ınco hazırlanan tasannın gerekcesınde 1475 soyılı iş Yosası'nın yedl yıllık uygulamasında ceşıtll boyutlarda aksaklıklarırt doğduğu bu nedenle kapsamının genlşletılmesl zorunluluğu (Arkosı So 9, Sü. 6da) Danışma Kurulu, çalışmaiara bugün ara verilmesini kararlaştırdı Senato da çalışmalarını bitirince 4 ekimden sonra tatile girecek Vergi Tasarısı kasım ayında ele alınacak Özaydınlı hakkındaki gensoru 38'e karşı 224 oyia reddedildi Millet Meclisi Maden Tasarısı'nı kabul etti • PARTILER SECIM VE MECLIS IÇTUZUĞUYLE ILGILI YASALAR UZERINDEKl DEĞIŞİKUĞI GÖRUŞMEK UZERE Ö2EL CALIŞMA KOMISYONLARI KURULUYOR ANKARA (Cumhurlyet) Maden Yasasınm goruşüldukten sonra Meclısin bugun tatile gırmesl ve Vergı Yasasmm 1 kasımdan sonra goruşülmesı kararları dun Meclıs Başkanı Ko(Arfcosı So 9. Sü 6da) ANKARA (Cumhurlyet Burosu) M llet Meclısı nde dun Maden Yosası'nın oncekl gun kalıncn 6 maddesınden ıtıbaren goruşulmesıne devam edılmış ve 23 30 a kadar suren goruş meler sonunda lınyıt yatakları demır cevherı ve bor tuzlarının devlet elıyle Işlettlmesmi ongoren yasa tasarısı kobul edılmıştır 30 maddeden oluşan tasannın acık oylomasıno 226 mılletvekıh katılmış ve 226 kabul oyu cıkmıştır Millet Meclısı nde Maden Ya sası'nın goruşulmesınden on ce AP n!n lcışleri Bakanı özaydınlı hokkındo Balgat olaylarına llışkın olarak verdlğı gensoru onergesı 38 kabul oyuna karşılık 224 oyla reddedılmiştır Danışma Kurulunda dün dort parti temsılcıslnm katılmasıyla alınan. Mecllsln bugünden IIIbarcn oalışmalarına ara verme sl ve 4 ekimden Itibaren de Parlamentonun 1 kasıma değın tatile glrmesine lllşkln onerı. genel kurulda oylanprak benim senmlştır. Bu durumdo vergl yosasmın gorüşülmest 1 kasım Danışma Kurulunda CHP ıle muhalefet arasmda uzlaşma sağlandı Üçüncü dilim kredi için \tAFden bir heyet kasım ayında geiiyor IMF'ıun ikmci dılim kredisi geldi; ABD'ye olan 200 mılyon dolarlık borç ertelendı. Müezzınoğlu, IMF ve Dunya Bankası toplantılanna katılmak ıçın Washington'a gıtti Haberler 5. sayfada don sonraya kalmış olmokta> dır Meclıs Genel Kurulu dun Başkanvekılı CHP lı Memduh Ekşı nın Başkanlığmdo toplanmıştır CHP'lı uyelerln tumuyle bağımsız bakanlar vo (Arkası Sa. 9, Sü. 1de) LMANYA'DA EREMLİ IR TURK ENCİNİN EZAEVİ ÜCRESİNE APATILMASI ARLAMENTODA >LAY ARATTI MUNIH • Hasan Suıcmez dlı bır Turk gencının verem Iduğunun anlaşılması uzerıe. hastalığı başkalanna geırmemesı gerekcesıyle cezavınde hucreye kopotılması Oman Partamentosunu ayağa aldırmış ve muhallf mılletveılleri. olayt «İnanılmaı insanık dışı ve Anayasaya oykın (Arkası Sa 9, Su 4 de) PARLAMENTO KUUSINDEN AP'li Esat Kırathoğlu, "Ben jeoloji doktoruyum, sosyalizmin n'olduğunu bilinm,, dıyordu Engin KARADENtZ ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Maden Yasası tasanstnm goruşulmesi daha bır renklı gecıyordu oncekı akşam saat 21 00'de ucuncu yoklama yapılırken henuz 10 önerge venlrnıştı. engellemek amacıyla „ AP'lı Bahrl Dağdaş, 1 madde uzennde değışıklik lsteyen bır önerge verdı. sonra da kendl onergesı oleyhınde oy kutlandıl AP engelleme ekıbınde iklncl gece «Dalton Blraderler» doha büyuk rol oynadı Basın locasmda «Dalton Biraderler» diye anılan AP'lı dort eskı bakan, Selahattln Kılıc, Bahrl Dağdaş, Yılmaz Ergenekon ve Turgut Toker engellemek amacıyla söz almak lcın âdeta bırbırlerıyle yarıştılar. 2 maddenın görüsulmesınde ekıbe Ismaıl Hakkı Koyluo^lu, Mustafa Dağıstanlı, Vecdl Aksakal ve Esat Kıratltoğlu da katılmıştı. AP'Ü Orhan (Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) Karabük'te konuşan Demirel, "Hükümetin halk yararına dediğini siz halk zararına anlayın,, KARABUK .(Cumhuriyet) Sekız gunluk bır geziye cıkon AP Genel Başkanı Suleyman Demırel, dun gezısıntn ılk duragı Karabük'te partıslnın duzenledlğı mıtıngte yaptığı ko nuşmada, «Hukumet n*rededır? Hukumet, Meclislerde yetkl kanununu çıkarmakla meşgul Boylece, devlet baskınını tamamlamaktadır. Yetkisl olsa ne yapacaktır? Var da ne yapıyor?» demıştır (Arkası Sa. 9. Su. 3'de) Halıc Koprusu qırısındckı zmcırieme trafık kazosı bır kısmın olumune 4 u agır 18 kışının ralonmasıno neden oldu Kazada 14 araç hasar gorurken 6 aroç tumuyle yandt . /VES MONTAND'A GORE «GECEYARISl EKSPRESU IRKÇI BİR FİLM Koıta DAPONTE PARIS Fronsız Teleızyonunun ıkınci kanalındokl bır sınemo programıno katılan unlu aktor ve şarkıcı Yves Montand, Alan Parksr'm «Geceyarısı Eksp resı» adlı fılmını tırkçı» olarak elestırmıştır Teıevızyonda yenı fılmler hak kında konuşurken, tGeceyarısı Ekspresi» fılmıne de değınen Yves Montand soyle demıştır. cGeceyarısı Ekspresi fılmıne (Arkast Sa. 9, Sü. S'de) Hatiç Köprüsü girişindeki zincirieme kaza sonucu 6 araç yandı Saat 06 50 de başlayan ilk kaza ıle 14 araç bırbırıne gir dı, yandı Yanan 6 aractan bırı de yolcu otobüsüydu . Istanbul Haber Servısı OKmeydanı ndan Halıc Koprusu ne gırışte dun sabah meydana gelen zmcırieme trafık kozasmda bır kışı ol muş dordü ağır olmak Dzere 18 kışı yaralan mıştır Buyuk olçude hasar goren 14 aractan 6 sı ıse tumuyle yanmıştır. KAZAN1N OLUŞU Saat 06 50 dolaylarında Halıc Koprusune g.rmeden 50 metre uzaklıkta arıza yapan DJ 9035 plakalı Opel Rekord un sahıbı Ga(Arkası So 9, Sü 5 de) MALATYA'DA BİR MEMUR VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ Malatya da dun meydana ge len olaylarda bır memur olmuş, 3 kışı de ağır yaralanmıştır. Eskışehır Eğıtım Enstıtusunde oncekı gun ogretımı engelemek sucundan yakalanan sag goruşlu 9 oğrencı tutuklanmıştır Manısa Genclık ve Spor Akademısınde komandolann saldınsı sonucu cıkan catışmada, 6 kışı yaralonmıştır Ornektepe de oğretmen Mustafa Yaşar ın cenaze torenl sırasında çıkan olaylardan sonra gozalttna alınan 91 kışıden 2 sı tutuklonmıştır Dev rımcı Genel Genclık Federasyonu Uluer Başkanı Bulent oncekı gun olınmıştır polısce gozaltına İzmir İl Başkanı adayı, rakibi olan MESS Başkanım MHP'nin desteklediğini öne sürdü İZMİR Adalet Partısl 11 kongresıne kısa bır sare kala, eskı ıl başkanı Kemal Serdaroglu da başkanlıga adaylıgını koyduğunu acıklamıştır. Serdaroglu dun duzenledığı basın toplantısındo AP n n muhalefettekı her kongreden sonra ıktıdara geldığını, bu (Arkası Sa 9, Su 3'de) GÖZLEM UĞUR MUMCU OLAYtARIN ARDINDAKİ Haberi 4. sayfada GERÇEK ir cok Akdenlz ülkesl yıllardan beri kendı tarım urunlerini Türkiye'den doha iyı koşullarla Ortakpazar'a satabilmektedır Bu durum ozellikle tlmon, portakal, mandalına, greyfurt gıbi narenclye urunlermde cok belırgindır. Ortakpazor, oteden beri lortok uye» olmasma karşın Turkiyeye bu urunlerde daha yuksek flurnruk uygulamayı tercıh etmlstir. Ankara Ise bu durum Yine Ortakpazar nınmosını lsteml?tlr. Ne vor kl Bruksel'dekl yetkllilerden, cTurkıye, Topluluğo ortak üye dıye her ödune hak kazonmaz» karşılığını almıştır. Turkiye halen narenclye ü runlerini Ortakpazar'a yuzde 50 60'lık btr fndirimle Ihrac et mektedir. Oysa, bazı Akdenız ulkelerlne tanınan gumrük kolaylığı yuzde 80den aşağı de ğlldir. Ankaro buna Itiraz etmlş ve hlc olmazsa aynı oranın ken cen salı günü Bruksel de toplanan Ortakpazar Bakanlar Kon seyı'nde konu yeniden gundeme gelmiş, fakat bır korara varılamayarak Ankara'nın Itlrazının ılerl bir tarlhte ele alınmosı uygun gorülmuştür. Aslında, Turkıye'nln bugün 1cın narenclye urünlerindekl uretım ve Ihracat kaposıteslnln, ozellikle kazandıracağı döviz gelırt acısmdan pek önemli olnıadığı soyleneblllr Hottâ günı.ıir rtpui<;|p «Ortaknazar bu a B Sümerbank hazır giyim mamüllerine yüzde 1050 zam yaptı ANKARA Sümerbank Genal Mudurlüğu, bazı hazır gıyım eşyasına yaklaşık yüzde 10 ıle 50 arasında değışen oranlarda zam yapmıştır. Sümerbonk Gene! Mudurluğü'nden verilen bılg /e gore zamlı satışlarda uyguianacak yenı fıyatlardan ba Damat Savunuyor, TEK ile TESİŞ Federasyonu arasında anlaşma sağlandı ANKARA (ANKA) Turklye Elektrık Kurumu (TEK) Genel Mudurlüğu ıte TESIŞ Federasyonu arasında yaklaşık 11 aydır surdurulen toplu iş sozleşmesı gorüşmeleri anlaşmayla sonuclanmış ve 11 bın ışcıyı kapsoyan sozleşme protokolu dun Imzalanmıştır Enerıi ve Tabi Kaynoklor Bokanı Denız Boykol'ın Meclıs calışmalanno katılması ne deniyle bulunamadığı Imza torenınde. protokolu TEK Gensl Mudüru Gultekın Turkoglu Ile TESIS Federasyonu Genel " ' «' C»r. = ı \, Iminln. ir sure once bu köşede »Pembe Köşk» konusunda yayınlanan yazılar, bu koşkun «iç guveyi» ve «Kontenıan Senatorvıs Metın Toker'ı çok öfkelendlrmış. Toker, Pembe Koşk bahcesinde yukselen yapılarta ilgıll ve gulduru öğelerıyle suslenen yazıya ıse fena ıcertemiş ve şu mektubu gondermış. Önce mektubu okuyalım «Uğur Mumcu arkadaşım, Oturmakto otduğum evln Pembe Koşkun bahcesinl New York'taki Manhattan yanmadasıyla karıştırdıgını sanıyorum Gokdelenler, Işhanları, pasa|lar, kahveler restoranlar, caddeler, sokaklar Bir çıkmaza benım adımı bile lutfetmışsin l... Knhrorla nrlnlama B Ankara'da «özel otobüs yolu»nun ilk bölümü açıldı ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Dıkımevı Beşev'er arasında yapılan «Otobus ozel yolunun» Dıkımevı Kızılay boiumu dun torenle acıimıştır Ankara Beledıye Başkanı All Dınçer ozel otobus yolunun bır bolumunun acılışı dolayısıyla duzenlenen torende yapua\ konusmada ozel otobus
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog