Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

BAZIIIMU BEKLEMEÜ LİSESON 16EKIM 23EYL1EK J:^740922283ib 14 55. Yıl; Sayı: 19452 cumnurıyeı Kurucusu: YUNXTS NADt 300 Kuruş PARLAMENTO KULISINDEN kanlar Kurulu, Bankalar Kanununun 4'ncu moddesmı değıştı ren kanun gucunde bır kararnome cıkarabılecektır Tosarının gerekcesınde, cıkorılacok kararnameyls bankaların hısse seretler nın tamamının «Nama Muharrer» (ısme yazılı) olacagı acıklanmıştır Gerekcede bcylece hısse senedı sahtplığı ve hısse senetlerının devrının yakınoan kontrolunun sağlanaccğı belırtılmıştır Aynca, ongorulen değışıkiıHe bır şahsın yo da aılenın bır bankaya egemen olmasının sınırlandırılacağı kay dedılmıştır. Bankclar Kanunu'nun degıştınlmesı duşunuien yururlukteki 4'ncu maddesı, h.sse senetlerı nın yuzde 49'unun «hamlline» (kımın elındeyse onun sohıp'ığ » olmasmo olanak vermektedır. Bu hamılıne hısse senetlerı pıkasada kolaylıkla el degıştırerek kışılerın ya da aılelenn ellerınde toplonabılmekted r Bankalar Kanunu nun 38 ve 39 uncu maddelerınde yapılma (Arkası Sa 9, Su. 2'de) Bektemel«er:23EK!M „ Liseson: 7EKIM MJ J ,, T |., to,,,rt,on küt 7 T.l 14M7J DERSANELERİ 22 Eylül 1978 Cuma ETKİ KANUNU TASARISI İLE BANKALARDA AİLE A DA KİŞİLERİN EĞEMENLİĞIÖNLENECEK NKARA (ANKA) Mdlet •lısı'nce dun sabaha karşı u kabul edıien «Yetkl Kanu Tasortsı» ıle ban*alarc kışı da aılelenn saemen olmas nnlemeye yonelık degışıklık ma olancgı Sakonlar Kurua tonınmaktadır Bakonlor ulu aynca, bankaların ser/e ve ıhtıyatlannın yuzde 25 ıne kadar kredı verr^e olanaklarınm kısıtlanmasınc yone'ık olaıck kanun gücunde kararno me ce cıkartabılecektır Ote yanoon bankalonn jermayesı nın en az yuzde 25 ıne sah<p olduklcrı kuruluşlara sınırsız Kredı acrnolarırın onlenmesı de orgotulmeKtedır. Yetkı Kanunu Tcsarısı ıle Ba Istanbul'da biri işçi 2 kişi, İzmir ve Edirne'de de ogrencı öldürüldü istanbul'aa bın Almanya'don gelen Işci diğerı Ise oğrencı olmak uzerp ıkı kışı oldurulmuş, Edirne ve izmırde de ıkı öğrencı kurşunlanarak oldurülmuştür. Eıazığ da uc gun once vufulan Ahmet Banş da kurtarılornayarak olmuştur. Istanbul'da. Cevızlı'de Kultur ve Dayanışma Derneğı Başkanı olan bır assubay, evının kapısında vurulmuştur . Goztepe'de bır kahvehane önce taranmış, sonra bombalanmış, Ikı genc yaralanmıştır. Örnektepe'de oldürulen oğrencının. ulkucuier tarafmdan degıl. palıs kurşunuyla vurulduğu one sürulmüştur.. * Haberler 5. sayfada | Cevizli'de Tugay Yolu Kültür ve Dayanışma Derneğı Başkanı olan bir emeklı assubay, evinin kapısım çalan kişilerce kurşunlandı.. Goztepe'de sol gorüşlü yurttaşlann devam ettiği bir kahve önce kurşunlanıp, sonra bombalandı, iki kişi yaralandı.. Ornektepe İlkokulu Müdürü ıle olaylara karıştığı ileri sürülen öğretmenler, görevlerinden alındı.. | Örnektepe'de, öldürülen öğrencinin. polis kurşunuyla vurulduğu öne sürüldü.. Tasarının görüşülmesı bugüne kaldı. AP'lilerin çeşitli engellemelerine rağmen. ılk 5 madde kabul edildi. AP'lilerin Meclis çahşmalarım engellemek için verdikleri gensoru onergelerinin sayısı 5'e yükseldi.. AP'nin 10 kişılık engelleme ekıbı çalışırken oylama sonucu 230'u buluyoıdu Engin KARADENtZ Füsun ÖZBtLGEN ANKARA, (Cumhuriyet Burosu AP1 nın on kişılık engelleme ekıblnın uğraşısı aa sonuç vermedı Verılen 65 degışıklık onergesı yalnızca tasarının 5. maddesıne ılışkındı. Ama gene sokmedi. 228'le coğunluk sağlanırken, yasadan yana oy kullonan sayısı nedense 230'u bulmuştu! Toplam 9 kez yoklama istemınde bu(Arkası Sa. 9, Sü. 5de) Meclis Maden Tasarısım görüşüyor ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Mıllet Meclısı dun de topianmış, muhalefetın tum engellsmelerıne rağmen lınyıt yotakları. demır cevherı ve bor tuzlarınm devlet elıyle Işletılmesmı ongoren yasa tasarısı ele alınmış ve 24 maddesınden ilk 5 maddesı kabul edılmıştır. Yasanın 6 moddesı goruşulurken saat 24'te bırleşım bugune bırakılmıştır. MSP'lı Başkanvekıll Muslıh Gorentaş'ın mıdesınden ahatsızlığından ötüru oturumu &ırası gelen CHP'lı BoşkanveKılı Memduh Ekşı ocmış, ancak sa londa 223 öyenin bulundııyu bıldırılmıştır Yonm saat aradan sonra Gençllk ve Spor Bakanı Cakmur, Devlet Bakanı Septıoğlu, CHP'lı Anadol ve Bağımsız Yıldız'ın gelmelerıyle coğunluk sağlonmış. bu sırada CHP'II Alı Haydar Vezıroğlu bır mıde spazmı gecirmıştir. Oturum açıldıktan sonra, Başkan Memduh Ekşı, onceki gece ılan edılen yetkı kanununun acık oylama sonucunda baskı hatası bulunduğunu belırterek bunun duzeltılmeslnı istemıştır. Ekşl. oylama sonucunun 224 kabul ve bır red olduğunu, bu sonucla tasarının Meclısce benımsenerek Senato'ya gonderıldığını bıldırmıştır. Meclt9 İO tuzüğune gore. açık oylamalarda 226 ka bul oyu gerekmemekte, salon Bulgaristan ile Türkiye arasındaki sınırın "Yer altından,, ihlâl edildiği öne sürülüyor ANKARA, (ANKA) Turk smırına cok yakın bır mevkıde faaiıyette bulunan bır Bulgor maden ışletmesının, 500 metre dennlıktekı galerılennln TürK tarafına gectığı ve 1 KUometre kadar ılerledığı yolundakı ıhbarlar uzerıne Enerıı ve Tabıı Kaynaklar Bakanlığı tarafından ınceleme yapılmaya başlanmıştır. Enerıl (Arkası Sa. 9, Sü. 1de) da bulunan rmlletvekillerinin salt coğunluğuyla yasa kabul edılmektedır. Daha sonra. bazı madenlerın devletleştırılmesıne ılışkın yasa tasarısı ıle ilgılı korrusyon raporunun okunmasından sonra goruşmelere gecılmiştır Yasanın tümü üzerinde Ilk so(Arfcası Sa. 9. Sü. 3'dı) stanbul'da lün iki >anka oyuldu Bir otelciden zorla para alan polis gözaltına alındı stonbul Hober Servlsl anbul'da dün ıkl banka somuş. Yopı ve Kredı Bankoıın Topkapı Şubesınden 896 \, iş Bankasının Zıverbey bestnden de 45 bin lıra paalınmıştır. Cağaloğlu nda otel de bıri polis 5 kışı taından soyulmuştur. Ilk soygun Yapı ve Kredı ınkası Topkapı şubestnde ol jş, soat 11 55 sıralarmda ınka şubesıne müşterı gıbı ren dort kışı. yeşıl torba ındekı otomatık s'lâhlanru 'kerek «Bu bir soygundur» /erek personeli etkısız hale itirmışlerdır. Uçu steniı bıri bancalı dort soyguncu vezsden aldıkları 896 bın lıra ı dışarıda kend'lermı bekle > Anadol'a binerek kaçmışn rdır. Bu şuber.ın ucuncu ke^ jyulduö'j bıldın'ır.ıştlı. Saat 15 sıralanndn meydaj pelen ıkıncı scvguT olaymo ıse, sılâhlı iki kışı İş Ban3?'nın Ziverbey si.it.esme gıîrek persore!' ve ıserıde 'IU:nan ıkı müşterıyi etkısız har ı getırdıkten sonr^ vezneda (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) OLAYLAR1N ARD1NDAKİ Danıştay 5. Daire Başkanı Cüneyt Ertan'ın evine patlayıcı madde atıldı Danıştay yardımcıları Derneği olayı kınayarak şiddet eylemlerinin önlenmesi için daha etkin önlemler alınmasmı istedi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Danıştay 5 Daıre Başkanı Cuneyt Ertan'ın Bahcelıevler 12 Sokak'takı evıne oncekı ge ce 21 30 sıralarmda kımlıklerl belırlenemıyen kişilerce patlayıcı madde atılmış, patlama so nucu Ertan'ın konutunun eşyalan *iasar gormuş. camları kırılmıştır. Cuneyt Ertan ın evının bulunduğu yoredekı konutlarda, komando oğrencılerın bekâr evlennde kaldıkları bılınmektedır. Ote yandan, Danıştay Yordımcıları Derneğı olayı kınamıştır. Yoyınlanan bıtdirıde, şoyle denılmıştır «Hukukculara, Anayasal Kufum ve muesseselero yoneltilen bombalı. silahlı saldırıların amacmın, gorevinı Anayasa ılkeleri doğrultusunda yopan kişi ve Kurumları sındirmek olduğunda kuşku yoktur. Nasıl Danıştay blnasımn daha önce bombalı soldınya uğraması Danıştayı sindiremediyse, bu son saldırı da saldırıyı duzenleyenlertn bekledıkleri amacı sağlıyamıyacaktır. Danıştay Yardımcıları Derneği olarak, şiddet eylemlerinin onlenmesi için daho etkin önlemler alınmasmı, bu son eylemin faıllerinın de en kısa zamanda yakalanarak adalete tesltm edilmesınl dilemekteylz » "Kıdem tazminatı fonu, iş yasasma paralel olarak 30 gün süreli tazminatları kapsayacak,, ANKARA Calışma Bakanı Bahır Ersoy. kıdem tazminatı fon tasarısının bu yıt ıcmde kanunlaştırılmaya çalışılacağını soylemıştır. Bıiındığl gıbl Calışma Bakanı Ersoy bır demecmde. kıdem tazminatı fon tasarısı konusundakl on calışmalarının devam ettığıni bıldırmişt. İKA Haber Aıansı mu'iabınnın, bu calışmatann hangl safhada olduğu şeklındeki sorusunu. Calışma Bakanı şöyle cevaplandırmıştır: «Kıdem tazminatı lonu konun tasarısı çalışmaları İş Kanunu kapsamı içinde sürdürülüyor. Calışmaların hangi safhada olduğu konusunda bir şey söy leyemiyeceğim, ancak bu sene içlnde Meclislerden getirilmeye gayret sarfedilecektir. Diğer taraftan ilgill cevrelerie yaptığımız temaslara gore İş Ka nunu kıdem tazmînatında ner yıl lcin 30 gün esasını getirmiştir. Buna rağmen bircok müessese bu hu'dudu asmıştır. Meselâ TPAO'da yapıtan toplu sozleşmelerle bu, 75 gun olarak soptanmıştır. Yapılan çalışmalarda İş Kanunundakl cerceve esas alındı(Arkası Sa. 9, Su. 1'de) BAŞBAKAN 17 BAKANLA TURİZM KONUSUNDA BİR TOPLANTI YAPTI TOPLANTIDA KONUŞAN ECEVIT. TURİZMIN EĞITİLMİŞ İNSAN SORUNU OLDUĞUNU, TEK BİR BAKANLIĞIN CALIŞMALARININ BU KONUDA YETERLİ OLAMIYACAĞINI BEÜRTTI.. DÖVIZ GEÜRLERİNİ ARTIRMAK AMACIYLA DUZENLENEN TOPIANTIDAN SONRA TURİZM BAKANI ALEV COŞKUN cÇALIŞMALARIN OLUMLU CEÇTiĞINU SÖYLEDİ ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Bulent Ecevıt dui 17 bakanın ve Devlet Planiama Teşkılatı yetkılılerı ıle otekı kuruluşların temsilcılerının katıldığı turızm konusundakı eşgudum toplantısının acılışında yaptığı konuşmada «Tu rizmln eğltllmlş Inson gücü sorunu olduğunu,» tek b<r bakanlığm calışmalonnın bu konuda yeterlı olamıyacağını be lırtmış, «Onumuzdeki yıldan başlıyarak Türkiye'nin bu yondeki atılımlannı hızlandirmak istiyoruz, Turkiye'yi onumuzdeki yıllarda turizm yoluyla dunyaya daha cok açılır, daha cok kalkınır bir ulke durumuno getirrnek kararındayız» aemıştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Gelselerdi... GERÇEK Sağlıkh Bir Yol Son günlerdekl bu olumlu gellşme, hukümet kesiminin ve en başta CHP'lilerin gözleri onü n« ilginc bir gerceği sermektedir. İnanclı bir eylemle butunlük içinde davranış sağlandığı zamon ülkede cok şey yapılabilecektir. Bir kez MC ortaklığını ve aynı zamanda faşizminl simgeleyen cephenin cözülüşü ve dağılışı hızionacaktır. Demokratlk güçlerl simgeleyen Ecevit yönetimlnin ağırlığı parlamentoda MC ortaklarını ezdlğl oranda Büyük Millet Meclisinden butün Türkiye'ye yonsıyan moral, toptum yaşamını etkiteyeceVtlr. r.nmhurh/et Türklve'sinde devoranda Yüce Meclisln işlerliğl demektir. Bu sağlandığt zaman cok şey gerçekleşecektir. Ecevit Hukümetinın iktidarlaşmasi; salt tayinler, atamalar ve dış llişkılerle değil, hukiımet programı doğrultusunda yasalar çıkarabilen bir Meclisin varlığı ile olosıdır. Bu olasılığın gercekleşmes! yolunda Ilk adımlar atılmıştır. Muhalefetın Mecllstekl engelleyicl tutumu kamunun gozunde zamanla notunu alacaktır. Parlamentonun gündemlnde halk yararına dönük ve sosyal guvenliklerl sağlamaya yonelik bircok yasa taso*•• M illet Meclisl, muholefetin engellemesine karşın, olağonustu toplantısıni 228 jye Ile gerçekleştirdt. Böyle;e Ecevit Hukumeti; bir ceşit guvenoyu sınavını başan ile vererek ilk adımda lctuzüğu değiştirdi; Meclısin calışabilırliğinl sağladı; VR savurganlığı önlemek amacıyla yirmiyl aşkın yasada değişiklik yapma olanağını hukumete sağlayan Yetkl Tasarısı kabuı edlldl. Muhalefetln ve öncelikle AP' nln yoğun engellerre girişlmlerine karşı hukumeti destekleyen Meclis coğunluğunun Kıbris sorunu Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ele aiınacak Birleşmiş Milletler, (New • York) BM Genel Kurulu Gundem Komısyonu, Türkiye'nin protestosuna karşın, bu vıl Kıb rıs sornnunun Genel Kurul'da ele alınmasmı kararloştırTi.ştır Türkıye, Kıbns'lı Rumlar yan'nda Kıbns'lı Turklerın de dın lenebılmesı icm, sorunun özel amarı yiyince, nasıl da bülbül gibl konuşuyorlar. lctüzuk değişikliğl iktidarla dıyaloğu kesecek... Ya, demek oyle?. Demek bundan sonra diyalog kesliecek.. Peki daha önce var mıydı?. Daha önce muhalefet, iktidarla «Diyalog» kurmaya çalışmış mıydı? Cabalamış mıydı?. Ne gezer! Şimdi yakınıyorlar: Muhalefetsiz Meclis ml olur?.. Peki, nasıl tMuhalefetslz Meclisı oluyor? Parlamentonun yolları tutulup, «Ey MC partller), buradan gecemezsinlz» ml denilmiş?. Yoksa MC milletvekillerl, ne Dileylm ben, POL DER uyelerince gözaltına mı alınmış?. N'olmuş?. Gelmeyen kendilerl!. CHP Grup Başkan Veklllerl, Altan öymen ile Hayrettin Uysal, muhalefet partilerlnln Grup Başkan Vekillerini kollarından tutup, Millet Meclisi salonuno sokacak değillerdi ya.. Onlar, başka beklentller icindeydller. Feyzloğlu'nun hükumetten ayrılmasından sonra, birkac bağımsız bakan toplantıya katılmayacak, Faruk Sükan Işi ağırdan alocak, CHP Grup Yonetiminden hoşnut olmayan blrkaç milletvekill oturuma katılmayacok.. Sonro da hep blrllkte çıkıp, bağıracaklar. Hukumetin Istlfa etmesl gereklr... Hukümet. CHP Millet Meclisı Grubu ve Bağımsızlar hep birlikte oturuma katılınca, duşleri kırıldı, umutıarı boşa çıktı.. Şlmdi de, mırın kırına başladılan Gücsüz Iktldarlar bu yolo başvururlor.Hukümet ve CHP Grubu, «Danışma Kurulu Ertgelinl» asmak zorunaaydı Cunkü, muhalefet partilerl, bu engeft kullanarak hükumetin ellnl, kolunu bağlamak Kararındoydılar. Hukumet, zam kararnameleri çıkaracak. ancak, savurgonhğı önlemek, ekonomiye cekidüzen wermek, vergl toplamak gibi zorunlu önlemlere Daşvuramuyacaktı! Şlmdl bu oyun bozulmuş oluyor. «Muhalefetsiz, Meclis olmaz» bu «12 Mort Parla(Arkası Sa. 9, Su 7'de) TÜSDER, tam gün yasasının yozlaştırılması için çabalar bulunduğunu acıkladı S Senato'da, Doğu'da yaşayan haSka «Aşiret» denilmemesî istendi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Cumhuriyet Senatosunun dun ku bırleşımınde gundem dışı soz alan CHP Erzıncan Senatoru Nıyazı Unsol Doğu ve Gjneydoğu Anadolu'da yaşayan aşiret duzenındekı topluluklara kullanılan «Aşiret» soz cuğünü aşağılayıcı bulduğunu soylemış «Doğu ve Guneydoğu'da yaşayan halkımıza kullanılan aşiret sözünun daha dikkatll kulianılması gerekır. Hatkımızın bir bölumu aşiret duzeninde kalmışsa bu o yurttaşlarımızı voneten yonetıcilerın suçudurs demıştır. Unsol. cağımızda «İlk çagların duzeni içinde bulunan aşiret ANKARA (Cumhuriyet) • TUSDER Genel Başkanı Hason Fehml Mavı «Tam Süre Calışma Yasası» ile ilgıli olarak yaptığı acıklamada. «3azı cevrelerin yasanın ozünü boşaltmak ıstediğinl, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesine ilışkin uygulamayı yozlaştırrrtak Istedlklerini» soylemıştır. Mavl, hastanelenn bazı kışılerce «ciftlik» halına getlrıldiğını. Insan sağlığının tıcareti yapıldığmı ılerı surerek ozetle şunları soylemıştır. «Sağlık hizmetlerlnln sosyalleştirılmesi ile ilgili uygulamayı yozlaştıranlar, Tum Sure Calışma Yasasının getirdlği uygııla(Arkası Sa. 9, Su. 2'de) Tekel'de yetki için durum saptaması sonuçlanamadı Istanbul Haber Servisl Tekel Kartal Cevızli Sıgara Fobnkasmda yakiaşık beş bın ışcıyı kapsayan, Turkiş'e bağlı TekGıda İş Sendıkası ıle DISK'e bağlı Gıdaiş arasındaki aylardır cozumlenemeyen yetkı uyuşmazlığı oncekı gun yapılan oylama sonunda da i/aeınitu Wn7nnnmamıstır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog