Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

# 1 ildız dersanesi fumurcak Şineması yanı Beşiktaş 613292602530 ' LİSESON SINIFIBR 2 5 EYLÜL ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMA MODERN FEN ÖĞRETİMİYLE BİTİRENLER j 2EKİM 55. Yîl. Sayı: 19451 umhuriyet Kurucusu: YÜNUS NADt 300 Kuruş. ÜNİVERSİTEADAYLARI yeteKS | GenetYETENEK .•rfSSI Testleri llaveiı 2 Baskı çıktı BÜTÜN KİTAPÇILAROA « ke odresf P.K. 1O TanikdyİST TİL62T471 J HIR KOHUÖA?İ CÖZUMLU NİVAZİ 21 Eylül 1978 Perşembe Türk Lirası'nm değeri, Alman Markı'na göre 145 îsviçre Frangı'na göre 75 kuruş duşuruldu Llro'nın Dolar'a karşı değeri Jun vürürlüğe giren oyarlamo io sabıt tutulmuştur. Ulustaro•ası Kambıyo pıyasalarında •neyciana geien değişikliklenn Türk Lirasının dış değerinde /arattığı «çapraz kur» farkları• gıdermek ıcin yapıldığı bıtM iırılen kur cvarlaması sonunia. Lıro Mark'a karşı 14 kuruş Juşurulmuştur. AET, narenciye ürünlerinde 1 urkıye ye indirimli gümrük uygulamayı reddetti îndirimli tarifeye ilişkin Türkiye'nin istemi Fransa ve İtalya'nın baskısıyla reddedildi; Ticaret Bakanlığı İngiltere'ye misilleme istiyor. Haberler 5. sayfada MECLİSİN YETKİ, MADEN VE VERGİ TASARILARINI GÖRÜŞMESİNE KADAR HER GÜN 1424 ARASINDA ÇALIŞMASI KABUL EDİLDİ Yetki Tasansı ile Hükümet 20'den çok yasada değişiklik yapabilecek ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Meclıs'te dun akşcm go ruşulerek kabul edılen yetkı tasorısı hukumete savurganhğı onlemek içın 20'clen fazla yasada değışiklık yapma yetkısi vermektedır. Benimsenen tasarıya gore hu kumet kararname ile memur, ve emeklilerln maaş gosterge tobtolarını değıştireb'lecektır. Ayrıca, umumı muhasebat kanununun savurgonlık yaraton hukum leri de kararnarre ile değiştinle bilecektır. Hükümet mohallı yöneticilerın harcamolannda mer keze sormo lımitını arîırab'lecektır. Devlet ıhaleiennde muteahhıdlerin taahhütler'nden vazgecmelerinı onleyecek ve Ha zıne zarorına işleyen sıstemıni duzeltecek onlemler de kararname ile getirilebılecektır. Tasan ıie ayrıca, hükümet gumrukierden alınan vergilerde kararname cıkararak değişiklik (Arkası Sa. 9, Su. 6'da) Yetki Tasansı Millet Meclisi nde kabul edildi Tasarı, 230'a karşı, 1 red oyu ile yasalaştı ANKARA, (Cumhurlyet Büro>u) Hukümet'e savurganlıgı onlemek amacıyla 20den fazla yasada değişiklik yapma olanoğı sağlayan «Yetki Tasarısı» dün saat 15'den 01 30'a kadar suren görüşmelerden sonra Millet MecHs'inds kabul edilmiştır. Göruşmelerde özellikle AP'lıler yoğun engelleme yopmıştır. Muhalefet partılerinin katılmamasına karşın dün de 228 uyeyle toplanan Meclis verılen bir önerge ile, yetki, moden ve vergl tasanlarının görüşülmesi tamomlanıncaya kadar cumortesi ve pazar dahil hergün saat 14 ile 24 arasında 10 saat colışma kararı almıştır. Millet Meclisi dün s«at 15'de MSP'li Ba$kanvekili Muslih 6orentaş'ın yönetiminde 228 çoğunluk sağlanarak açılrnıştır. Yoklamaya muhalefet milletvekılieri yıne katılmamışlardır. (Arkası Sa. 9, Sü. Vde) MUHALEFET DANIŞMA KURULU'NA YİNE KATILMADI, MECLİS'TE 228 ÜYE İLE ÇOĞUNLUK SAĞLANINCA MHP GENSORU ÖNERGESİNİ GERİ ALDI Haberi 5. sayfada Tekel'de yetki için durum saptaması yapılıyor İstanbul Haber Servisl Ocak ayındon bu yana yetkıli sendikanın saptanamodığı, yaklaşık beş bın ışçının ca'ıştığı Tekel Kartal Cevızlı Sıgara Foorikasında, mahkeme Ko.rarı çercğınce oylama dun yapılrnıştır. Işçıler adına aynı günün tarihını taşıyon 10 bın üzeinde üye fişl ve noter senedınrn bulunması nedeniyİ9 belgeler uz9r nde yetkiii sendıka saptanamayınco. İstanbul 1. İş Moh'<emesı. Içcltenn oyuna tek tek başvurularak. kendılerıne ait belgelerin hangılerının gercek, hangilerinin sohte olduğunun sorulmasını ıstemiştır. Türklş'e bağlı Tek Gıdalş İle DİSKe bağlı Gıdalş oraçmdaki aylardır cözumlenemeyen bu yetki uyuşmozlığırtda, Calışrna Bakanlığı müfettişlerl. Cchşmo Bokanlığının cdurum sapiamasıı genelgesi ve 1. is Mahkemesinin kararı cercevesinde, içyennde işcileri tek tek cağırarck taraf sîndikoların sunmuş olduğu kendılerlne ait belg3!er.n hangılerınin doğru olduğ'inu sormuşlardır. . Aylardır tartışması oiaylı bir bıcimde surdürulen ve yetki sorununun cozümlenmesı sonucu nu getırebilecek uygulamaya, daha önce prensip olarak evet cJ yen Turkiş'e bağlı Tek Gıdals. oyiamaya bırkac gun kaia başlattığı girişımlerle. oylamanın vasa dışı olduğunu savunmuş, yapılmamas'nı istemıştır. Bakanlığa va Bolge Calışrra Mudürlüğü'ne vcpılan protestolorda. oylaaıanın vapılmarr.ası çşerektiği yapilması halinde cıkabılecek olaylardon sorumlu olunmoyacağı bıldirılırken. ışci lere yaymlonan bilctırıde, Oyla(Arkası Sa. 9, Sü. ? de) ATAŞ'ta yüzde 40 kapasiteyle üretime başlandı Cumhuriyet Haber Merkezl Mersın'ae kurulu ATAŞ Rotınerisı'nde grev kararının Bokanlar Kurulu'nco ertelenmesı üzerıne rafinerl suzde 40 kopasitey'e uretıme çecrnışiır. Bu arada TEK'de surdurulen dırenış sırasında sendıko yonetıcılerinn TMMOB uyelenne baskı yoptı'<ları onc surülmuş, Ankara'da 20 bır,; cşkm tıftık u(Arkosı So. 9, Sü. 7 de) ADALET KOMİSYONU ATEŞLİ SİLAHLARLA İLGİLİ CEZALARI AGIRLAŞTIRDI ANKARA Mıllet Msclısl Adalet Komısyonu ateşli sılahlarla ilgılı cezalan daha da agırlaştırmıştır. 6*36 sayılı Ateşli SılahSor Ya sası'nın bazı maddelennı değış'.irmesine ilişkin olarak hukumetın hazırladığı kanun tas lağı Mılılet Meclisi Adalet Komisyonu'nda bazı değişıklıklere uğramıştır. Yapıian en öneiili değişikliğe gore, oteşli sılch, ya da mermı imol eden ve bunları bır yerden, başka bir yere taşıyan lar, 4 yıldan 7 yıla kadar ağ*r hapıs cezası ile cezalandırtlacakiardır. Adalet Komısyonu'nun hazırladığı yenl met>n Meclıslerden aynen gecerek yasaiaşırsa, ateşlı sılah ve mermi ımal eden ya da bunları bır yerden bır yere taşıyan. satan, sotmaya oracılık eden ya da bu amacla bulunduran kışı, 5 bın ile 50 bin liro arasında da paro cezasına carptınlacaktır. Ayrıca toplu olarak, sı'ah ve mer mi imal eden, bunları başka yere götüren. satan kışıler hakkında uygulanacak olan ha pıs cezası altı yıldan on yıla kadar olacaktır. Adalet Komısyonu ateşli silah ve mermileri yurt dışmdan, yurda sokmak icin örgüt kuron, bu örgüte bağlı olan, örflutu idare eden kişilerin da sekiz yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis cezasına çarptınlmalarını benimsemiştir. (a.a,) Gültepe'de cenaze töreninde I kişi öldürüldü ANKARA DA DTCF ÖNUNDE MEYDANA GELEN OLAYDA 1 KİŞİ OLDU. OLAYOA POLİSLERİN ATEŞ AÇTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ. 6 POLİS GÖREVDEN ALINDl. MAMAK OLAYLARINOA YARALANAN 1 KİŞİ DAHA ÖLDÜ. Cumhuriyet Haber Merkezl Istanbul'da Örnektepe'de pazortesi gecesi oldurulen Ornektepe llkokulu öğretmeni Mustaîa Yasar'ın cenaze toren!nde korte[e MHP Örnektepe Lokalı cevresinds yayhm oteşi acılmış. Vatan Mühendısiık Yüksek Okulu oğrencisi Namık Kemal Apok, göğsünden cldiğı tek kurşunla olay yerinde ölmüş. Ataturk Eğıtım Enstıtüsü oğrencisi All Karatas ıse bccağından varalar.mıştır. Pazartesi gecesi evıne gıderken Orne'/tece otobus durağı arkasındokı Cakmak sokaâında kurşunlancrak oldürülen Ornektepa llkokulu oğretmsni ve Atatürk Eğıîım Enstıtusu MatematiK Bolumü 2. sınıf öğrencsı Mustafa Yoşor'ın cenazesı dun sabah görevli olduğu ilkokuia getırılmıstır. Cenaze toren.ne kotılacaklar soat 11,'den ıtıboren ılkokulda toplonmaya basiomıslardır. Kadıköy YDGD üyesı de olan Yoşar ın cenaze torenine Atatürk Eğitım Enstltasu oğrencılerı ile Kadıko/ torafmdan aa cok savtda topluluk katılmıstır. Onektepe İlkokulunda yapılan konuşmalardc faşist tırmanışın engellenmesı ıstenmış. MHP ve Ulku Ocaklorının kopatılması gerektığı bıldırılmiştır. llkokuldoki torenden sonro cencze kortejı Okmeydcnrna doğru yüruyüşe gecmiştir Polısın sıkı güvenük öntemleri al tında yjrüyen topluiuğa. MHP Örnektepe Gençiik Lokali cevresmde yayfım oteşi açılrnıştır. Korteiin sonuna doğru acılan ates ile panık başlanrş, haİK kocışırken sokak aralarından c*a ateş acılmıştır. Ateş sonucu Vatan Muhendıshk Yuksek Okulu oğrencısı Namık Kemaı Apak olay yerınde ölmus, Atotürk Eğitım Enstıtüsü oğrencisi Alı Karataş da bacağından yaralan(Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) İRAN ŞAHI'NA KARŞI SAVAŞIM DEPREM BÖLGESİNDE DE SÜRÜYOR Oniki bin kişilik nüfusunun onbinini yitiren Tabas kentine 3rardım için ilk yetişenler Şii lideri Kumeyııi'nin adamları oldu. OLAYLARIN ARPINDAKİ TABAS Iran'da bir suredir Şah'lo Mollalar orasında süren mücadele. korkunc depremde onbın kışınin öldüğü Tabcs kentine sıcromıstır. Oniki bin kişilik niıfusunun onbinini yitıren Tabas kentine vardım ekipleri yetişmek icin yarışmışlar, ancak ydrede Itk olarc< yordım colışmolanna başlavan lcnn Şii lıder AyetuMah Kumey GÖZLEM UĞUR MUMCU Yabancı sermaye TL'deki düşüşlerden yararlanacak ANKARA, (ANKA) Turkiye ye getinlecek yabancı sermaye ile dış kredilere, Türk lirasının dış değerindeki düşüşlerden yararlanma olanağı tanınmıştır. Ticaret Bakanlığının Resmî Gazete'de yayınlanan bir tebüği iie yabancı para cinsinden sermaye ile dış kredilerın Türkiye'ye getiriliş tarihindeki kur uzerınden değeriendirilece ğı hükma bağlamıştır. Ancak, kararnamesinde yabancı sermaye ve dış kredi mıktarı yalnızca Turk lırası olarak gosterılen fırmalar ıcın. kararnamenın yayınlandığı tarıhteki kur geçerlı olacaktır. (Arkası Sa. 9, Sü. 4de) Ali NUN bildiriyor nı'nin adomlorı olduğu dıkkatl cekmiştır. Kumeyni'nın adarnları halktan büyük sevgi gbrmüşlerdir. Depremden Ikl gun sonra Mesned kentınden ycrdım malzemssi ile 30 kışılık br grup halinde gelen Kumeynrnin eklbi. askerler gelmeden önce derhal yardım calışmolarıno başlamışlardır. Kumeyni'nin odomlorının gelişinın ertesi gunü de gönüllü üniversıte öğrencıleri ile ilerici gencler felaket bolgesine gelmışlerdir. Tabos'o en son gelenler ise Şoh'm oskerleri oİTiuştur. Böy'ece üc (Arkası Sa. 9, Sü. 8'dc) Feyzioğlu GERÇEK lml zaman barış yapmak savaş yapmokton daha güç gözükur. Bir cırpıda bltrveren savosiarın ardından barışa ulaşmak. daha sancılı, daha zomon ahcı olabilir. Bir de barışın her zaman kalıcı elamadığı, yeni savaş ve çatışmaların tohumlorını da bunyesinde taşıdıgı durumlor vardır. Onun lcindir ki varılan anlaşmaların, barış yolunda atılan odımların niteliğı önem taşır. VVashington'do Corter • Sedot • Begin uclüsunun <bons yo!unda> altıklon adım bu acıdan ne anloma geliyor? Soruyu yanıtlamadan önce VVoshington'un Ortodogu'da öteden beri nasıl bir banşı orzulodığıno eğllmek gerekir. Özellikle son on yıldır ABO'nin Ortadoğu'da Izlemekte olduğu poütikayı şu noktalarda toplamak olasıriır: 0 Bolgedeki Sovyst nıüuzunu kırmak (Mısır'do bunu saglamış bulu Ortadoğu'da nuyor) Q Nâsır deneyinin Mısır'da başonsız olaugunu kanıtlamak (Başkan Sedat, Nâsır döneminin son Izlerini de silmek yolunda buyuk odımlar otıyor) Q Mısır'm Arap dünyasındaki etkinliğini yitirmesi ve Kahire'den bölgenin tutucu rejimlerine doğru bir zamanlar esen milliyetci rüzgârları kesmek (Bu donemın artık torihe karıştığı acıktır) O tsrail ile, Mısır, Suriye Ürdun glbl soruno doğrudan taraf olan ülkeler arasındo ayrı ayrı barış anlasmalarını, aşamalı olarak, gercekleştirmek (VVashington'do imzalanan cerçeve anlaşmalan bu konuda yenl bir aşomayı oluşturuyor) 0 özellikle 1967 Sovaşmdan sonra Arap dünyosında beliren bOtünleşmeyi boz mak, ayrı ayrı anlasmalarlo cellskıleri koruklemek ve Pitistin Kurtuluş Horeketinl zayıflaımak (Son on y.l lclnde bu hs • defe yaklaşıldığıno lliskln soyı Durum Camp David e karşı çıkan «Kararlılar Cephesi» Şam'da topiandı ŞAM Mısır'ın Ortadoğu sivasetıne karşı cıkan bczı Arap lıderlerı dun Şam'da doruk toptantısı vapmışlardır. Toplantının amacı Cömp Davıd'de varılan anlaşmalan boşa çıkarmaktır. $am daki doruk toplantıs:na Surive, Lıbya, Cezoy.r. Guney Ysrnen ve Filistin Kurtuluş Örgütu hderleri katılmaktadır. Bu ulkeler ile Fılısiın Kurtuluş Or(Arkası Sa. 9. Sü. 4de) K sız örnek bulunuyor). Bu ocılardan bakılınca, 12 gun süren Camp David Zirvesi'nin sonucu VVoshington açısından bir başa ıy> vurgulamak tadır. Ancak benzer bir yargının tüm bolge acısından gecerti olduğu söylenemez. Suriye, Filistin Kurtuluş Orgutü, Libya, Cezayir ve Güney Yemen'den oluşan «Di'en ş ve Kararlılık Cephesime gore Baş kan Sedat, bir «Ihanet be'gesıs ne imza koymuştur. Irak açısındon durum farklı değildir. VVashington'un hayll bel bağladığı bilinen Urdün ile Suudi Arabistan da Camp Davld anlaşmalarına resmen karşı çıkmışlardır. Son olarak da dün Kuveyt olurr.su?. tavrını açıklamıştır. Mısır Dısişlen Eokonı, liderln! onaylamad.gmı belll ederek gorevinden ıstılo etmiştir. Mı(Arkası Sa. 9, Sü. 6'do) ••• Carter, Begin ve Sedat'ın vardığı anlaşmalara Suudi Arabistan ve Kuveyt de karşı çıktı Haberi 3. sayfada » eyzioğlu nlçln tetlfo ettl?. Anorşi artmı?, komüntem W cciddi» bir tehlikevmiş, muhalefet cciddıyetsız teh• lıke» Imiş, hükümet kurulurken acıklanan ortak bildiri yeterince uygulanmamış, CGP bundan sonra fdürust» ve cseviyelı» bir muhalefet görevi yapacakmış, falon, fllan... Herkes bilir kl, bu gibi acıklamalar, coğu kez gercek Istrfa nedenlerinl yansıtmaz.. Bütün bunlar hükümetten ayrılmanm gerekceleriyse, o zaman Feyzloğlu'na donup cAynı nedenlerin fazlasıyla var olduğu MC hükümetmden nicin ayrıiamamıştmız?» diye sormak gerekir,. Feyzioğlu. hükümetten ayrılma kararı verince. CGP Van Milletvekili ve Devlet Bokanı Saüh Yıldız'ın «emredersmız> deyip, hükümetten oyrılmayacağını, hsrkesten iyi biliyordu.. Evet, Feyzioğlu bunları ve daha başka nedenlerl, cok lyl biliyor ve değerlendiriyordu.. Öyleyse nicin istrfo etti? Bu soruyu matematik otarok kesintikle yanıtlomanın olanağı yoktur. Ancak, siyasal gelişmeler, yeni yenl oluson güç dengelerl, Feyzio^iu'nun kişiliği, gecmişi, bizlere bazı Ipucları vermektedır: Önce Feyzioğlu'nun cok zeki bir politikacı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Feyzioğlu. Ecevit iıükumetine, kırmızı plakalı bakan arobasmo binmek icin girmedt.. 8u kaşarlanmış potitikocmın İlk amaçlarından biri, lyice dağılan güclerini toptamok, Parlamento lcinde ikiye Inen sayısal gücünu. en ozından grup kuracak düzeye cıkormak. gelisen olavlar icinde, bağrmsız milletvekillerinl ya do AP ve CHP'den kopacok milletvekillerlyle blr cmerke? partsi» kurmcktır. Feyzioğlu, hıikümete g'rdiği gunden bu yana böyle bir fırsat kollamtstır... Feyzioğlu'nun «'H'dar duşler!», 12 Mart dönemlrde gercekîeşmiştlr. Gerci kendlsl bir turlu Başbakan koltuğuno oturomomıstır amo, portisinin demirbaşlarındon Ferit Melen, 450 kişilik Parlamentoda hir mongalık CGP (Arkosı Sa. 9, Sü. 7de) VValdheim: toplumlardan biri görüşmelere katılmadıkça görüşmeleri baslatamam • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GE NEL KURULU NEW YORK' TA GÖRÜŞMELERİNE BAÇ, LADI; KTFD. KIBRiS SOP.U NUNUN ÖZEL KOM'SYOM DA ELE ALINMASINI İSTED Türk ve Yunan Dışisleri Genel Sekreterleri ocakta yine buluşacaklar ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Turkıye ve Yunonıstan Dışisleri Genel Sekreterlerinm Atına'do yaptıkları goruşmelenne ılışkın orlak acıklama du.ı yayınlanmştır. Acıklamada, «Goruşmeler karşılıklı bir anlayış runu icensınde yüruîulmuştür» denıimiş, ıkı u!ke arasındaki dıyaloğun, ortak cozumler araştırılmasıno elverışlı b.r yöntem oluşturduğu konusundo Genel Sskreîerîerın bırleştiği ifade edilmiştır. (Arkası Sa. 9, Su. 4de) Haberi 10. sayîac MHP'Lİ BİR BELEDİYE BAŞKAN! TÖRENLE CHP'YE KATILDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu CHP'ye dün ilk kez bir MHP' iı katılmıstır. Conkırı İlı Yap raklı llcesı MHP'li Belediye Başkanı Mustafa Ecevit dur Millet Meclısınde CHP Gene Başkonı Bülent Ecevıt'in oda sında törenle CHP'ye girmıs tır. Törende CHP Genel Şsk retsrı Mustofa Ustundağ vı (Arkası Sa. 9, Sü. 8da MİNİBÜS TARİFESİ AÇIKLAND! Haberi 5. sayîarla
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog