Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

•YETlŞklM.ERE\e ÖCRtNClLFRE İNGİUZCE <,lZDO\EMl Tr' "2 : i 44 fl \MtU f>\ 55. Ytl, Sayı: 19450 Cumhuriyet Kurucusu: YUtfUS NADt 300 Kuruş ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Mıliet Mechsı loplont si" don once CHP OrtoK GrubundD konuşan Başbokan Bu'ent Ece•.;: ıHukumelm sağlamlıgı ve gıderek artan bir başarıylo go revıne devam edecegi konusun da htcbır kuşkusu bulunmadıgınt» belır»erek «Her turlu en aellemeye kar$ın TBMM'yı ış letmeye, calıştırmaya yetecek gucte, korarlılıkta ve surekli ça Eğitim Fen MUDbtîIN 150 TL 1001 GENEL YETENEK 150 TL l 8 t e y l n i z Modern Eğitim Fen Dershancsi, Çırağan Cad 4345 Beçtktafl adresınden odemeli ısteyiniz 20 Eylül 1978 Çarşamba Bir Jest Üstüne ormo hukumellerle ulke yonetmek, hele bızim gıbi demokrot.k geleneklerı uz yerlı verıne oturmomış gelısmışlerde, oldukco guc CHP nın başını cektıgı 11 ımsız, 2 CGP 1 de DP den $an Ecevıt hukumetı kurudo guvenoyu aldığı zon bunun U2un omurlu olayacoğını duşunenler vorOzelltkte muhalefet butun tabını bu duşunceye dcya;, vargucuyle bunu gercektlrmeye çalışıyordu. Hâlo calışıyor. Cumhurıyet tarıhl boyunca ızerine rasttamadıgımı* nli kalabaiık bir Bokanlor rulu lcınde uyumlu bir çamo temposunu surdurmek ioy degıldl Turlu gucluklekarsm uyum dokuz aydır ıgune dek korunmustur. Yot z CGP Genel Boşkanı ve JSbokon Yardımcısı Sayın »yzioğlu'nun hukumetten oymosıyle bir tek oyunbozan kmıslır Sayın Feyzioglu portlslnln ukumetten ceklldıgıne Ilişkln cıklamosında şu noktalara egınmlştlr. fHükumalin kuruluşunda ya tntonan ortok bıldiride portlonlıklo mucodele, Milll Eğıımın Ataturk llkelerlne baglı ır sısteme sokulması, IktısaII hayolın huzur ve korarlılık a yurutulmesl gıbl esaslara ır verllmisti • NB var kl «uygulamada bu >saslara her zaman yetennce »oglı kolınmodıgino Inonıliiı$» ve Iste bu nedenle CGP jfttkıll kurulu ızzetu ikbal ile Babı hukumelten çekilmeye karar vermiştlr. Bu kororı veren CumhuTİyetçi Guven Porlisi'nln Millet Meclıslnde topu topu ikl uyesl vardır ve Ikisl d* hukumette görevlidlr. Bunlordon sayın Sclıh Yıldız partisınfn kararını benimsemeyıp gorevlnl surdurduğüne gore tek başıno tstifa etmekle sayın Feyzloğlunun tesll havada kalmakta, hele ilerl surduğu gerekcelenn gecersizliğl kendıl'ğlnden ortada sırıtmaktadır Hukumet partlzanlıkla veterınce savosmıyormuş, Mıtll Eğitim slstemimlzln Ataturk llkelerlne baglonması gecıkiyormus, ekonomık yasam huzur ve karariılıkla yurütulmuyormuş. Ecevıt hukümetinden seklz oy içınde umudunu yitırerek yukarkl gerekcelerle istıfa «ttığlnl söyleyen sayın kısl tam uçbuçuk yıl MC ortaklığmın tüm sorumlannı gule oynaya paylaşmış olan soyın kişlden boşkosı deçildlr ve bu gorunum sayın Feyzloğlu hesobına hlc de lc rahatlatıcı bir durum olmosa gerektir Tanrı otekl politıkacılartmızı bu glbl hallere dusmekten korusun! Bugunku hükümel onar$1ye korşı yeterince savasamıyorsa bunun boşlıca nedeni portızanlıktan sıddetle kacınmosındon, yasalara aşırı saygısmdandır. Uçbuçuk yıl boyunca partlzanlığın her türlusüne goz yuman, Mılll Eğıtimın, devlet orgutlennın Ataturk duşmanları elınde parsellenmesinl guler yuzte seyreden, ekonomık ya$omın ulkeyi 70 sente muhtac kılocak denll bozulduğu gune dek ogıım acmayan sayın CGP Genel Boşkanı, bugun kalkar do yukardokl gerekcelerle hukumeti suclarsa acaba kiml Inandıroblllr? Herhalde kendısmden baska kimsevl Ama bız sayın Feyzloğlu'nun soyledıktenne kendısmın de pek inandıgı konısında değıliz. Goze aldığı bu jestıyle onun kıso vadelı bir başka otnoc gultugunu sanıyoruz. Ne olabült bu amac? CHP grubundon kopmolar mı beklıyor? Cumhurboşkanlığıno mı oynuvor? Portilerustü bir davranışa gecip genlş tabantı bir CHP AP ortaklığında bos kö seyl kopmok mı ıstıyor? Başko bir hesobı mı vor? Doğrusunu Isterseniz hiç blrt umurumuîda degıl. Bız politıko yosamımızdo bu glbı k!$lsel heves ve tutkulann ülkemize yarar sağlamodığına, sağlomovacağma Inononlardanız. Amacı ne otursa olsun soyın Feyıloglu'nun son testl oyle sanıyoruz kl slmdlye degin cok kez gordüğumüz üzera gene bosa gıdecek, havada kalacaktır, Ülkemizın cıkarlorı ocısındon dıleğlmlzdır bu. Hükümetin sağlamlığmdan kuşkum yok • BAŞBAKAN, CHP GRUP TOPLANTISINDA, BAGIMSIZ BAKANLARIN OA AY Nl DUYGU ICINDE OLDUGUNU SÖYLEDI • TOPLANT1DA, YETKİ, DEV LETCE IŞLETILECEK MADENCER VE VERGl TASA RISININ GORUSULMESI ICIN MECLISIN CALIŞMA SURESININ UZATILMASI KARARLAŞTIRILDI toplantısındo da u/elere Fe/' oğlu'nun ıstıfasmı resmei du /urnnjştur Grupta Kucuk Kuru!ta/'ın her halıyle tovnv'o verd ğı yonıtın tum u'usun aozjnde CHP nın tutorlılığmı ve guvenır ğı lısma azmlnde olduğumuzu bugunden baslayarak tam onlamıyla kanıtlamak zorundeyuı dem ştır Başbakon Bakonlar KJTJIU nl daho da sağlom'oştırdığmı ratır atan Ecevıt, son zomon iarda buyj< nufus yağmtuqu eulunan buvuK kentlerdeki şıadet eyıem'er ni surdurenlenn yaka'anmo hızının orttığıno dık kat çekmıştır Başbckan Yordımcısı Turhan Fevzıoğlu'nun Bakanlar Kuruıu ndan a,nldığını bldıren Başbakon Fe/zıogtu nun gore/ suresınde yaptığı katkıları şük ronlo karşıladıklarmı. uygaf H 5 kîterın surduruleceğınl kaydetm ş, Oevlet Bakanı Salıh Yıl dız ın davramşının kendılerme guc kattığını soyiemlştır «Hukumetın sağlamlıg\ ve gıderek artan bir başarıyla gorevıne devam edeceğl konusunda hlcbır kuşkum yoktur» dı/en Ecevıt, «Bağımsız Bakan arkadoşlarım veya dığer bakan ar(Arkası Sa. 9 Sü 4 de) Borç erteleme görüşmeleri için yeni bir yabancı müşavirlik grubu ile anlaşmaya varıldı Kenan MORTAN Türkıye'nin 220 bankoya o lan 2,5 mılyor dolarlık borc erteleme goruşmelerını Merkez Bankası odına yedı yaboncı bankayı kapsoyan konsorsiyom yerıne bu kez dort yabancı <ırmodan oluşan bir muşavırlık grubunun yuruteceğı öğrenılBu gehşmelenn borc er teieme goruşmelerınde \en\ bır gecıkmeye yolacabılecegı one surulmektedır. 220 bcnka ile tek tek goru$melerı surdurecek olan yabancı muşavır lık grubu Kuhn Leeb, Letman Brothers, S G VVarburg ve Lazord Freres fırmalorındcn oluşmoktadır Dortlu grubun daha once Endonezya ve Gabon'o muşavırlık vaotığı oqre nılmıştır Turkıye'den 2 5 mılyar do'ar ala<~agı olan 220 banka adına yedı bankanın kurduğu konsor sıyom, t220 banka içın sotumluluk yuk'enemeyeceğUnl bıld mesı uzenne dört flrmadon oluşan muşavırlık fırmosının ıkı ay önce yaptığı onerı kabul edllmıştır Dortlu muşavırlık grubu holen başkentıe cahşrra (Arkası Sa 9, Su 1'de) 228 üyenin katıldığı yoklamada CGP lideri Feyzioğlu bulunmadı. AP, MSPveMHP milletvekilleri yoklama sırasmda salona girmediler. Sabahki Danışma Kurulu toplantısı muhalefet partileri grup temsilcileri gelmediği için yapılamadı. Millet Meclisi toplandı, îç tüzük değiştirildi Atdturk Eğitim Enstıtusu suresız kapatıldı, öğrencıler karara karsı çıktı. Vatan Muhendıslık Yuksek Okulu'nun uç oğrencisi kurşunlanarak yarakndı. Gultepe'deki aramalarda 21 kı§ı gozaltına alındı.. Gaziantep'te sol gbruşlu ıkı grubun çatışmasmda bir öğretmen yaralandı. Adana'da bır oğrencı, evınde TV se>rederken kurşunlandı. Manısa'da sarhoş bır ülkücu polıse karşı gelmekten tutuklandı.. Haberi 5. sayfada ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mıliet Meclısı Genel KuruU dun soat 15 de olağanustü o)arok 228 u/eyle toplanmış ve lc tuzuk degışıklığı gorüşmesız kabul sdılmıştır Meclıs bugun yenıden toplonorak calışmolannı surdurecektır İC tuzugun Danışma Kurulu ı)e ılgıiı 19 moodesınde yopılan değışıklık Resmî Gazete'mn dun akşam çıkan sayısında \ayınlonarak yururluge gırrnıştır FEYZİOĞLU KATILMADI Başkan Cohıt Karokaş ın baş kanlığında saat 14'de toplonan Millet Meclısmde yapılan yoklamada coğunluk olduğu anlaşılmıştır AP, MSP ve MHP'lılerle bırlıkte toplantıya CGP Genel Başkanı Turhan Fe/tıoglu. Sıırt Bağımsız Mılletvekılı Abdulkenm Zılan katıltıamıştır. 11'ler!e bırlıkte AP'den ayrılan Balıkesır Bağımsız Mıl letvekılı CemaieUın Inkaya do hazır bulunmamıştır. Bagımsız Bokanlar ıle Konya Bağımsız Mılletvekılı Oğuz Atatay yoktamada bulunmuşlardır YoKlama sırasmda Van Boğımsız Mılletvekılı Salıh Yıldız ıle Mardın Bagımsız Mılletvekılı Nurett n Yılmaz alkışlanmışlardır. Yoklamada 228 uyeim bulun duğu anlaşıldıktan sonro olağanustu toplantı coğınsına neden olan ictüzük degışıklığı teklıfının görüşulmesıne gecıl(Arkosı Sa 9 Su 7 de) İstanbul ve Karakoçan'da 2 öğretmen, Ankara'da bir yurttaş öldürüldü İSTANBUL'DA TRAFİK SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞMA SAATLERİNİN DEĞİŞMESİ KARARLAŞTIRILDI istanbul Haber Servisl İstanbul un yıllardır cozumlenetns yen trafık sorununa çozum getırmek amacı ıle, çalışmo saatlerınae yeni bazı duzenlemeler yapılmıştır Buna gare kamu \B ozel sektorde, ış saatlerınde bazı değısıklıkler olacaktır İstanbul Valısl Ihsan Tekın. dun Vılayette bır basın toplantısı duzenleyerek. kcnu ıle tlgı'ı aenış bılaı vermış ve vsnl uy gulamanın 1 ekım tarıhınden ıtıbaren başlayacağını bıîdırmış t'r Aynı ış saatlerınde Işe gıden ve qelenlerm «İstanbul traflgını içınden çıkılmaz duruma soktuğunun saptandıgını» belırten Tekın, büyuk memur ve calışanlar kıtlesınm ayrı sa ctlerde ışterıne gıtmelerı ıle bu sorunun cozulmuş olacağını soylemlştır. Yeni uygulamaya gore. Devlet Dairelen 1 ekım gununden başlayorak 09 30 ıle 18 30 sactleri arosında acık buiunacak tır Bu daırelerde ogle paydosu 12 30 ıle 13 30 arasma alınmış tır Devlet hostonelerı ise. 08 00 ıle 12 00 ve 13 00 ıle 17 00 aralarında calışmo uygulayacak tır, Bu oroda okullann oğrenım saatlerı de değıştırılmıştır 1 ekım günu başlayacak olan ye nı uygulamDya qore fakulte ve yuksek okullarda gundüz ogremml saat 09 00 da baş'ayacak, gece oğrenımı ıse 19 00do başlamış olacaktır. Orta derecell okullarda da yeni uygulamaıya yer venlecek tır. llkokullardo \9 orta deracelı okullarda. yeni duzenleme ye gore, tekll oğrenım saboh saat 10 00'da, çıftl! oğrenım ıse saot OSOO'de başlayacaktu. Ay nı okullarda derslenn bıtım saatı ıse, teklı oğrenım gorenler ıcın 17 30 ve cıftll oğrenım gorenler icın 18 00 olarok saptan mıştır. Senato toplandı, Kontenjan üyelerî yemin etti ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Cumhuriyet Senatosu dun CHP, MEG ve Kontenıan Grubu üyelennın katılmasıyla toplanmış, bırleşıme AP, MSP ve CGP1!! uyeler gırmemtştır. Çogunluk sağlandıktan sonra Cumhurbaşkanınca Senator seçılen Halıl Tunc, Adnan Başer Kafaoğlu Hılmı Fırot, Nermın Abadan Unat ve Fohrı Coker yemın etmışlerdır. Daha sonra gundem dışı soz alan eskı Başbakanlardan Sadı Irmak. CHP ıle APnın onarş konusunda ve ceşıtli ekonomılı sorunların cozumunde, «Blrleş melerıni ve dıalog kurmalannı Türkıye'nin gelecegi açısındaı şart goruyorum» demıştır. irmak'tan sonra gundem dış soz alan AP Kastamonu Sena toru Munıf Islamoğlu. hukume tın bolucu oloylaro ılışkın mec lıslere ayrıntılı bılgı vermesıı ıstemıştır. Isiamoglu'nun onleı lerın yetersızlığl konusunda ya tıgı konusmadan sonro soz ı br. CHP İstanbul Senatöru Me met Feyyat ıse Doğu ıllerınc gelısen son olaylara ılışkın «C gu da boluculuk yapanlar AP' lerın cocuklarıdır» demışt r Senaıo da daha sonra coğu Ibğun bulunmadıgı onlaşılrr je bırleşım yanna bırakılmışl Merkez Bankası Başkanı £Örevden ahndı • SADIKLAR, KARARIN IPTALl ICIN DANIŞTAYA BAŞVURACAK. ANKARA Merkez Bonkası Başkanı Cafer Tayvor Scdıklar. dunku Resm' Gazete de yayınlanan Bakanlor Kurulu kararnamesi u/annca gorevınden olınmıştır Sadıkiar'ın gorevınien aimmosı uzerıne dun sabah erken saatlerde toplanan Banka Meflısı. Sadıklar'dan boşaian başkanlık gorevını. Başkan Yardtmcılanndan Nacl Tıbet ın vekaiette yurutmesmı kararlaştırmıştır. Kararnameys Kıkmet Cetın, Devlet Bakanı Bosbokan Yardmcısı • ekılı ve Devlet Bakanı olorak kı kez Irrzalamıstır (Arkası Sa 9, Su S'de) Yeni uygulama 1 ekımden ıtıbaren başhyor; devlet dairelen 9 30 18 30 arasında ça lışacak. Dövizle 149 milyon liralık taşıt satıldı • Başkan Carter Nobei Barış Ödülüne aday gösterildi CAMP DAVID ZIRVESININ BEGIN VE SEDAT ARAS.NDA ANLAŞMAYLA SOMUÇLANMASı CARTER .N OOüLE ADAY GOSTSrîlLMESINE YOL ACTI • ABD D1ŞIŞLERI BAKAh'l CYRUS VANCE Z1RVEDE VARILAN ANLAŞMAYA URDüN VE SUUDI ARABIS TAN IN DESTEĞINL SAG LAMAK ICIN ORTADOĞU YA HAREKET ETTI. ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Yurt dışında çahşan ışçılerımızın 17 gun ıcmde 148 iiılyon 986 bın 600 Turk Lırası karşılığı dovızle taşıt oloık'arı ogren'lmıştır Malıye Bokanlıgının 6 ay SJrelı teblıgı 28 temmuzaa yayınlandıktan sonra otomco 1 fırmaları 11 agustos tarıhınde uygulamoya gecmışier ve uyguloma tonhınden 28 ağustos gjnune degın yainız Ankara, İstanbul ve Izmır kentlennde 201 otomobıt 94 kanyon 83 mınıbus, 14 troktor, 12 otobus ve 16 kam/cnet. do vızle satıimıştır Satılan bu mcıllardan 10 m Iyon 919 bın 422 mark, 335 bın 80 Fransız Frangı 600 bm 881 HoHanda Florını 61670 Danımarka Kronu 145 bın 905 Amerıkan Do'O'i 592 bın 240 Avustbryo Şıtını 53 bın 407 Is vıcre Frangı ve 4 bın 801 ingılız Pound'u dovız kazanılniıştır Bu dovı^ gelın Turk parasına donuşturuldugunde 148 milyon 986 bın 600 Turk Lırası o'maktadır Bu arada, dovızle otomobıl iatışmda oremlı b>r artış meydana geld g ogrenılmış dıger ıllerdekı satışların henuz kesmlıkıe sjptanamaması yuzunden otomob i sanayı urunlenmn satışından elde edılen aovız gelırının doha da yukse* oldjgu bıldırılm ştır. ı Öts yandan a o 'nın habenne gore, bedelının tamamını dovızle odemeK koşulu ılo bekiemesız oîomobıl olmak Isteyenlerın 28 temmuzda başlayan boşvuruları devam etmektedır. Merkez Bankası Kambıyo Genel Mudurluğu yetkılılerı, dov zle otomobıl satışmo buyuk rağbet oldugunu belırtmıslerd r Bokanlar Kurulu'nun daha once aldığı bır kararla devamlı o'arak en a' bır yıl sureyle yurt dışında colışan ışcı, ser(Arkası Sa. 9, Su. 6'do) Haberi 5. Sayfada OLAYLARIÎŞ ARDINDAKİ GERÇEK eclıs 228 uye ile toplandı Turkıye nın bugunku ortamında oloyın ozel anlamı sozkonusudur Ulkemızdekı sıyosal ortam oyle bır noktaya varmıştır kı, Millet Meclısımr toplanarak ıctuzuk konusundakı degışıklığı gercekleştırebılmesı. olayın dogal boyutlarmı osan bır degeı kaıanmıştır Millet Meclısı bılındıgı gıbı CHP kesıtnının gırışımıyle ola ğanuslu toplantıya cağrılmıştı Amac ıctuzugun Danışma Kuruluna deggın hukmunun degtstırılmesi ve Meclısın çalışobılırlı gının saglanmasıydı Muhale<et bu gırısıme şiddetle karşı çıkmıs ve toplantıya katılmayacğını acıklamıştı. Olaylar boy'ece Denektaşı oetişlrken olağanustü toplantı tarıhıne bır gun kala Devlet Ba kanı v« Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzıogıu, jstıtnsını Baş bakan Ecevıt'e sundu CGP Genel Başkanı ve kıdemli polıtıkocı Feyzıoglu'nun bu «zamanlaması» olayın onemını artırmış rengınl de değıstırmıştl. Boylece olağanustü Meclıs tcplantısı yainız hukumet adına bır sınov degil. aynı zamanda bır guvenoyu yoklaması nıtelıgıne donuşmuştu Bu bokımdon Meclısın 228 uyeli coğunlukla toplanabilmesı, dogal boyutlonnı aşarak ic polı tıkadaki guc dengesmı belırlıyen bır denektaşı olmuştur. Muholefetın ceşıtli keslmlerınde her gun hukumetln gidicl olduğı yıneleyerek yandaşlara m < vermek yontemı gecerlıdır. E vıt Huumetmın bugunden y na cözuleceğıni soylıyerek y tılacak kararsızlıgın ve sıslı tcmın muhaiefet oçısından şıtlı yarorları vardır. Bu yon genel kongreye haıırlanan de, Suleymon Demirel'in li lıgıne donuk parti Içi muhal ti surdurmek ıcın etkilıdir. muhalefetın dılıyle kısa suı cokmek uzere olduğu y lenen bır hukumete karşı I eylemcılerl de gırışımlerini ğunloştıtmak yolunda yı lenmektedırler, MHP ıle şı (Arkası Sa 9, Su. I Fındık destek alım fiyatı 2 lîra yükseltildi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Tıcaret Bakanlığı, fındık destakleTe fıvatlarınm geçmış alımları da kapsamak üzere Ikl lıra yükseltılmesıni kararlaştırmıştır. Dün/o pıyasosında tmdık fıyatlarının yukselmesı üzenne fındık ıc n ver >en destekleme f'yatı 215 lıradan 23 5 IIraya yuk3eltilmlştır. Fıskobırlık fndık o'ımlonnda bundan bo/le 23.5 lıra ttyat vereceğl ve § rrdıye kadar yaptığı alımlar Waldheim: Maraş konusunda farklı görüşleri gidermek için taraflar görüşmeü NEW YORK 8M Genel Sekreter Kurt Waldheım ın Kıbnsla ılgıiı rapcunda Maraş a ılışkın yeni onerılere değır.lmeKte ve Genel Se«reter m «Kapsamlı bır çozum ıctn goruşmelerm başlamosıno dek, Ado'nın sorunlarının bu ve dıger yonlerıne ılışkın olarak pra ttk gelişmeter» sağiamak uzere cabalarını surdureceğı belırtılmektedır Raoorda ıkı tarafın Maraş la ilgılı onerılerınds farklar oımosı nede'uyle tarafların bu aynlıklarını gıdermpk uzere, goruşmelere gınşımlerının zorunlu goruldugu belırtılerek, «GB(Arkası Sa. 9 Su 2'de) Le Monde'a göre «Gece Yarısı Ekspresi» «Çekilmez ve tehlikeli» bir f»lm PARIS, (Cumhurıyet Burosu) Fransız bos^en* rie<l 15 e yakın sıneTiada gostelmente olan Alan Parker'ın «Ge ce Yansı Ekspresı» fılml konusundakı ya/ınlar surdüru'urken, Le Monde gozetesmın sı M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog