Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

CLSCDI I #* I NURi PAKDİL EYLUL SAYISI BUYÜK KİTAPCILARDA SAYISI 10. YILUĞI 120 LIRA P.K. 50 Bakanlıklar / ANKARA Y 0 N ET E N uumnurıyeı 55. Yıl, Sayi: 19434 Kurucusu: YUNUS NADÎ 300 Kuruş 2 Eylül 1978 Cumartesi cgranı Fen 150 TL 1001 GENEL YETENEK 150 TL Kalmamısaa Modern Eğitim Fen Dershanesl, Çırağan Cad 4345 Beşiktaş adresinden ödemeUisteyînlz Federal Âlmanya'da 5 yıl çalışana süresiz oturma izni verilecek ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Federal Almanya Parlamentosu «Yaban cılar Yasasıının yürütüîmesıne Ihşkin genel yonetmelık hukümlerınde bozı değtşıklıkler yaparak, orotıksız 5 yıl yasala ra uygun bıcımde Federal Almanya'da calışan yabancılara suresiz oturmo ıznı verılmesını kararlaştırmıştır. Çalışma Bokanlığı'ndan yapıloT acıklamoya gore Federal Alman Senatosu'nun 2 hazıran 1978 torıhtı oturumunda goruşülerek kesınleşen yonetme lık değışıklığl yıl sonuno değın yürüriüğe gırecektlr. Degışıklıkte, süresiz oturma iznıne (Arfcası Sa 9. Su 4 de) Nikaragua'da halkın direnişi sürüyor; Başkent'te de askerlere saldırılar basladı MANAGUA Nıkaragua'nın bırcok şehrınde halkın Başkan Somozo'ya baglı bırlıklenne karşı dırenışı surerken, başkent Managua da da askerlere ve askerı konvoylora karşı bombalı ve stlahlı saldırılar başlamıştır Tanıklar, kentın ceşıtlı kesımlerınden sıla*< sesle rı geldığını soylemektedırler Aynı şekılde Granada da da askerlerle sıvıller arasında yer yer carpışmalar olmaktoaır Bu arada, askerı bjrlıkler, yaptıkları aramalarda t>aş kenttekı kılıselerden bırınde el yapısı bom bolann oluşturduğu bır sdah deposu ortaya çıkardıklarıni acklamışlardır MATAGALPA TERKEDILDİ Matogalpa kerttını 3 günu aşkın suredır (Arkası Sa 9. Su 4 de) Polise ateş açtıkları bildirilen üç kişi vurularak öldürüldü Pahalılık ve Işsizlikle Mücadele Derneği üyeleri arkadaslarının, derneğin saz kursu binasında öldürüldüğünü bildirdiler. Polis bülteninde olayla ilgili ayrıntılı bilgiye yer \erildi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ankora da Yenımahalle yakınında dun sabaha korşı polıslere tabanca ıle ateş ettıklerı ılerı surulen uç kışı polıslerm ızlemelerı ve bas kınları sonucunda gızlendıkle rı evde oldurulmuşlerdır Emnıyet Mudurluğunun açık lamasına gore. saat 01 45 sı ralarındo. ŞeMepe Camıı ya nında polıs memuru Yaşar Taytak tabanca kursunu ıle yaralanmıştır Yaşar Taytak m yaralanması uzerıne ateş o can altı kışılık grup kacmış Guventepe Sorgun Caddesınde polıs ekıplenyle aralarında cattşma cıkmıştır Burada po lısler uc kışıyı yaralamışlardır Yaralılar hastaneye kaldırıl mışlar ancak kurtarılamamış lordır Olenlerın kımlıklerı şoy ledır Ibrahım Uzun (22 yaşında Yen maholle Mustafa Kemal Lısesı gece bolumu oğrencısı aynı zamanda ışcı> Sadı Okcuoğlu (19 yaşında ışsız) ve Ma^mut Çal (Izmır'de ışcı, tatıl yap ıcm Ankara ya gelmıştı) Olenlerın. Pahalıhk ve Işsızhkie Mücadele Dernegı (PIM) uyesı oldukları bıldırılmıştır PIM ılgılılen dun olayla ılgılı olarak yaptıkları acıklamada polısın baskın yaparak arka daşlarını oldurduklerını soyle mışler, arkadaslarının oldürul dugu evın harap olup kan go I j holınde bulundugunu soy lemışlerdır POLİSE GORE OLAY Olayla ılgılı olarak Alı Taş yakalanmış sanıklann uzerın den dort adet 9 mm çapında tabanca ele geçtıgı polıs bul tenınde acıklanmıştır Dun yoyınlanan polıs bulte rınde O\QI şoy'e acıkianmıştır «1 9 1978 gunu saat 01 45 sıralarında Şentepe Camıl ya nında 6 kışılık bır grubun polıs ekıbıne anıden ateş etme lerı uzerıne polıs memuru Yaşar Taytak, bobreR ve bagırsaklanndan aldıgı kurşunlarla agır şekılde yaralanmış olup, olay faıllerınden Alı Taş tabancası Ile yakalanmış, dıger olay faıllerınden Sadi Okçuoglu, Ibrahım Uzun ve Mahmut Çal, fırar etmışlerdır Surdurulen takıp ve izleme sonunda gızlendıkleri Guventepe Sorgun Caddesl uzerınde polis ekıplerı ıle musademeye gıren şahıslar, musodeme sırasında yoralanmışlar, polıs ekıplermce suratle hastaneye kaldınlmış olmalon ve yapılan mudahaleye ragmen kurtarılamamışlardır Polıs memuru Yaşar Taytak'ın durumu ıse vehametlnl muhafaza etmektedır. Boşta gezer oldukları anlaşılan 4 failden 4 adet 9 mm çaplı tabanca elde edılmlştlr (Arkası Sa 9, Su 4 de) Olayla ilgili olarak Ali Taş adlı bir kişi yakalandı. 9 mm. çapında 4 tabanca cle geçirildi. Olaya el koyan Savcıhk, sanıkları öldüren polislerin silahlaruıı istetti İskenderun DemirÇelik iscilerini taşıyan trende cıkan catısmada Madenİş üyesi 2 isci ile bir polis öldürüldü Çatışma bir gun önce 9 isçinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan sonra dün 16 vardiyasmdan çıkan MHP yanlısı Çelik İş yanlısı işçilerin, DISK'e bağlı Maden Iş yanlısı işçilere saldınsı sonucu çıktı. Saldırı, ülkücü bir isçinin trenin imdat kolunu çckerek durdurmasından sonra meydana geldi Kayseride TOB DER'deki iç çekişmelerle ilgili bildiri dağıtan. bunları verdiği gruptaki bir kişi tarafından öldürüldü Diyarbakır'da hastaneden kaçınlan öğ sol eğilimli olduğu bildirildi Haberleri 5. Savfada Büyükada'da çıkan yangın sonucu geniş bir orman alanı yok oldu Utonbul Hob«r Servisl Buyükado comlıklarındo dun saat 11 00 sıralonnda cıkan orman yangını, buyük bir orman alanının tamom»n yonmo 8ina neden olmuştur Yangın'm. 8uyukado'nın Sedef Adasına bakan kıyılarındo Beledıye tarafından yığılan copluklerde başladığı bıldırılmıştır. Dıkkotsızlık sonucu atılan bır sıgara'nın, copiukte (Arkosı Sa. 9 Sü. 7 de) ABP FR.ANSA B AiMANYA TüRKiYE 0 YAZİSIZ TRT, Demirel'e Yönetim Kurulu toplantılarının açıklanmayacağını bildirdi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) TRT Genel Mudurlugu AP Genel Başkanı Suleyman De mırel ın mektuplarını yanıtla mış, TRT Yonetım Kurulu toplantılarının gızlı olduğunu, buna ılışkın tutanakların verılemıyeceğını bıldırmıştır TRT Ge nel Mudutuğu, TRT Yonetım Kurulu toplantılanna tlışkın tutanakların ancak yargı ve de netım organlarıno verılebılece(Arkası Sa 9, Su S de) Ecevit: "Diyanet Işleri, dinsel inançların sömürülmesini önlüyor,, • DIYANET IŞLERI BAŞKANI. DIN GOREVLILERININ KIRSAL ALANDA TOPLUM KALKINMAS1NA KATKIDA BULUNACAĞINI SÖYLEDI ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Başbokan Bulent E cevıt, dun Dıyanet Işlerı Baş konlığı'nda duzenlenen bır brı fınge katılmış ve «Dıyanet Işl»rı Başkanlığı'nın dınsel ınanc lann ekonomık ve sıyasal ı nançloro gore somurulmesıni onlemede onemli bır etken olduğunu» soylemıştır Ecevit, yurt dışındakı ışc'e nn dını eğıtlmlerınin ve ıhtıyaclannın karşılonmasında ozen gosterıldıgmı bıldırmış «Dıyanet Işleri Başkanlıgı yan sız dm hızmetı yaparak ıc barışı ve huzuru etkılıyor» de mıştır BaşbOKun lukumetın Dıyanet Işlennın gorevlermı vonsız bır şekılde surdurmesıne de ozen gosterdıgını bıldır mıştır Bırıfıngte konuşan Dıyonet (Arkası Sa 9 Su 7 de) • Atabek Erzurum Tıp'daki "komando terörü^nden yakındı Istanbul Haber Servisl Turk Tobıbler Bırlığı Merkp Konseyı Başkanı Dr Erdal Ata bek. Erzurum Tıp Fakultesır de komando terorunun gun ge tıkçe yoğunlaştığını, oğretın tamamen engeller duruma gı dıgını acıklomıştır Atabek, kc nuylo ılgılı olarak, başta Ba; bakan olmak uzere ılgılı b c kanlıklara ayrı ayrı başvuruld ğunu soylemıştır Toplantıd oyrıca tom sure uygulamasr la ılgılı onerılerde bulunan E dol Atobek. pıyasadakı ılâc yc (Arkası Sa. 9 Su. 7 d < İSTANBUL'DA ŞAH'A KARŞI ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Turizm ve Tonıt^o Bckanı Alev Coşkun ıle b"|ı<te calışamayacaklarını belırten Turizm Bankası Genel Muüu ru ıle Genel Mudur Yardımcı ları ve Yonetım Kurulu uyelen nın topluco ıstıfa ettKİerı og renılmıştır. Turizm Bankosı Genel Mudü rü llhan Evlıyaoğlu, Genel Mudur yardımcılorı Yılmaz Mazlumoğlu ve Haşim Gonenç ı'e bankanın Yonetım Kurulu uyelerı dun istıfalarını Turizm ve Tanıtma Bakanlıgı'na gondermışlerdır. Bakan Alev Coşkun un ıstıfaian kabul ettığı ve Turizm Bonkası Genel Mudurluğu'ne Bokonlık Teknık Donışmanı Ib (Arkası Sa. 9, Su 4 de) GÖSTERİ YAPILDI CHP'li Tüzün, Maliye'den Merkez Bankasına iliskin iddiaların incelenmesini istedî Istanbul Haber Servisl Merkez Bankasına tlışkın ceşıtlı ıddıalardo bulunan CHP Istanbul Mılletvekllı Metın Tuzun. Malıye Bakanı Zıyo Muezzınoğlu'na gonderdığı mektupta. ıddıaların 11 eylulde toplanacak Banko Genel Kurulu nda ele alınmasını ıstemıştır (Arkası Sa. 9, Su 8 de) Turizm Bakanı ile anlaşamayan Turizm Bankası yöneticileri toptan istifa etti Şeker Bayramı nedeniyle mağazaiar pazar günü de açık olacak Cumhurıyst Haber Merkezı Pszortesı gunu başlayacak Şe ker BayraTiı nedeniyle tum yurtta gereklı guvenlık onlem lerının alındığı ve bu arada tren, vapur ve ucak seferlennın artırıldıgı bıldırılmıştır Ayrıca alıs verış merkezlerınm pazar guiu de acık tutulması kararlastınlmıştır Istanbul Valdıgnce dun yapılan acıklamada bayrom suresınce halkın toplu halde bulunduğu ve trafığm yogun oldugu yerlerde. patlayıcı yakı cı ve pariayıcı maddeterden yapılan fışsk roket bomba ve benzen malzemenın satılmasının ve ku lanılmasının yasok (Arkosı Sa 9 Su 7 de) Iran Konsolosluğu onunde dun sobah saat 07 30 sularında DEVGENÇ II bir grup oğren cı gosteri yapmışlar ve Iran'dakı Şah re|imı nı kınamışlardır Ogrencıler bır olaya ne den olmadan sokak aralarına gırerek da gılmışlardır DEV GENÇ'e bağlı bır grup ogrencı sabah saatlerınde Cagaloğlu meydanında toplanmışlar ve en onde «Iran Halkının Mucadelesı Faşıst Şah Reıımıni Yıka caktır» yazılı bir pankart taşıyarak Iran Konsolosluguna degln yurumuşlerdır. Şah repmı aleyhıne sloganlar atan devrimci gençler, Iran Konsolosluğu onunde konuşmalar yapmışlar ve faşıst Şah reıiminın mutlaka yıkılacagını, Turkıye halkının, ezılen Iran halkının yanında olduğunu bildırmışlerdır. (Fotoğraf Reha OZ) İran, Türkiye ile ilişkilerini adeta dondurmuş durumda Kaynayan Kazan: İran Çetin ÖZBAYRAK Turkıye ve Iron «dost ve kordeş» ıkı ulke Devlet buyuklerı ozellıkle karşı karşıya geldıkle rınde bu «dostluk ve kardeşlıgi» abarta obarta bıtıremezler Iran ıcm, «Meşhedlının ulkesı olmosı acısından bu abart malar olagan sayılabılır Ama bızımkıler nedei abartırlar, bılınmsz Bırakın dostluâu kardeşlıgı ıkı ulke arasındakı ılışkıler, son yıllarda donduri'lmuş durumda Artık Turk • Iran ılıskılerını gercekcı bır bıcımde değer lendırmenın yerl' yerıne koymanın zamanı gelmış, geçıyor Rum Ortadoks Kılısesının on (Arkası Sa 9, Su 1 de) Işıklar: «Memurlara sendika hakkı tanımayan toplumsal anlaşmayı imzalamıyacağız» DISK Genel Sekreteri Feh Isıklar memurlara sendı hakkı tanımayan toplumsal laşmayı ımzalarnryocakları soyleTiıştır Isıklar ANKA A|ansına ve ğı demecte, şoyle demıştır «Grevlı, toplu sozleşrr sendika hakkı memurlara vı melidır Bu konuda beş derr ratık kıtle orgutu Ile yani, Tı DER, TUMOD, TUTED, TU DER ve TUSDER ıle ılkeli anlaşmamız var Onların s dıka haklarını alıncaya kaı mücadele edecegız. Bu ko da eylem planlarımız var manı gelınce harekete gecı ğızı (Arkası Sa 9, Su, 8 OIAYLARIN AKD1NDAKİ GERÇEK Bayram Arifesinde... bır bolumu II» Turklye'ye ıthol edıldığini de duşunmek gerektr Diy ıllşkllerimızde dışardan sotın aldıgımız endustrı urunlerinın veyo ham petrolun gıderek pahalılanmosından olusan enflâsyonun vorlıgı tortışı lamaz. Ancak, Türkıye'deki ent lasyonu onlemek ışlevlnl gorunuşte ustlenen IMF'nın son tutumunun, Turkiye'de enflâsyo nu pompalayan boyutlara uloşmış olduğunu da soylemek gerekir Acıktır kl, ithalatın gereklı ve "»"'I' hl*.it»>rf« unnılnmnmafiı B u yıl Şeker Bayramında carşıya pazara alış verış tcın cıkan yurttaş, fıyatları bam daha yükselmış buluyor. Tüfkıye enflâsyon • devaluas»on sormolına dolanmış durumdadır. Bu gidışln nerede ve nasıl durdurulacagı henuz bır soru Işaretıdır. Anadolu A|ansının verdfğı haberlere bakıbrsa, Bakanlıkıorarosı Ekonotrık Koordınasyon Kurulu, fiyat Vontroiunu duzenleyecek yasamn cıkması lcln gerekll caliîmalorı yapmcktadır. Ne var •• • • •.1:kl. J . n > •uşumu yorotmaktadır Mal darlıçı, (abrikaların yeterince ça(ı&amaması, uretim duşuklugu, sîoklama çabalan ve pıyasa ustundeVl olumsuz psıkolopk boskılarıylo sonuçlarını veren bır poütıkoyı IMF'nın adeta bentmsed'.ğı goıuluyor. Bır top lumun yoşamında bunca olum suz bır dış etkenin demoklssin kılıcı gıbl sallanmasî ve ciaganustu soytentllerın yaygın laşmosına koynoklık etmesı tallhEİzlıKtir. Ne var ki, arffe gunü alış vsrıs etmek icln Dozara cıkan, TES İŞ üyesi işçilerin bayramda çalısmayacağı açıklandı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turkıye Elektrık Kurumu (TEK) ışyerlerınde calışan ış cı'erın uüoşrıo soglanamadıgı takdırde fazla calışma yap mama bıc rr ıdekı eylem'erın! surdurece<lerı ve Şeker Bay rammda calışmayacakları açık lanmıştır Turk şe baglı TES IŞ rnniKLARI ARTIK TURKCE Meshed'de | çıkan olaylarda 4 kisi öldü TAHRAN Iran'ın Meshed kentıide dun yenıden patlak veren olaylarda 4 kışı daha o! muş 10 kışı de yoralanmıştır Dunku olaylar Molla Ahmet Kufı adlı bır dınsel lıderın anısına duzenlenen torenler sırasında cıkmıştır Aynı amocla Tebrız Kum Shustar ve Şıraz kentlennde de gosterıler yopılmıs anoak buralarda olay Küskünleı 45 YILUK EVUUK YAŞAMI 35 YILINI HIC KONUŞMAD/ GECIREN GOÇER AILESINI OVKUSU RAŞİT KISACIK'IN OttpflRTATI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog