Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

»anıbl Cumhurlyet Motbaocılık ve Gaıetectıık T A Ş ıdına ........ NADİR NADİ îenel Yayın Müduru OKTAY KURTBÖKE Sorumlu Yazı Işlerl Müduru CETIN ÖZBAYRAK 3osan ve Yayon Cumhurlyet Matboocılık ve Gozetec'lik T A S . Ca<5atoğlu, Turkocağı Cod No • 39 41 Posto Kutusu 246 ISTANBUL, Telefon 28 97 03 CUMHURİYET »t BASIN AHLAK YASASlNA UYMAYl TAAHHÜT EDER Ankara Ataturk Bulvorı. Yener Apt BÛROLAR Yenışehır. Te! : 17 58 66 25 57 01 • IZMIR rialıt Zıya Bulvarı No 65. Kat 3, Te!.: 25 47 09 ~ 1312 30 • ADANA Atotürk Caddesl. Uğurlu Posolı TeL 14S50 19731 ABONE OCRETLERİ Ayları 1 3 • 12 Yurt lel t M 279 54» 1OSt Yurt dışı 155 49S 904 1 9 8 * Avrupo, Yokın Oogu 400, Am«riko, Orta Amerıko, Günty A»yo ıçın 800 Uzok Oo$u tcm 1200 kuruf uçok «k ueretı olmır. T A K V t M 19 EYLUL 197» hnsok 5 0^ Ikmdi 16 36 Gun«f 6 42 Akşam 19 13 Öğle 13 06 Yat*ı 20 45 2 ve 3 sayfaior (santimı) Devom sayfosı (sartımı) llân sayfaları (sontım ) Istanbul ısantımı) Ankaro <santımı! Ölum. Mevlıd. Teşekkur 15 santımı) Nışan. Nıkâh, Evleine Dogum Yoyın Hayatı, Kavıp (kehrnesı) 2S0 L!rq 320 200 .............. 120 ~. 100 600 400 4 HP Şişli îlçe Gençlik (Baştaraft 1 Sayfada) rakalanmış mahkemeyB veı 16 ulkucuden 9 u Nobetçı ı Ceza Mahkemesınce tu ararak cezaevıne gonde ıştır u olaylarda kullanılan ıki arcaoan numarası kazıncian bınnın Kınkkale maroıdugu ve Ordu malı olduılerı surulmektedır Şube tarafındon yapılan k'amaiara gore yokolaron '•JOdolar ve ışledtklerı suç50,le belırtılmıstır ioşkun Akbulut (Dott kısıkatılı). Fuat Çata.baş (Bır ının katılı) ReceD Akyo (B r nın katılı) Yunus Meral HP Şışlı lice Genciık Kolları şkonı Bır kışının kotıh) Yu' Batmaz (MHP Şışlı Gencl'k lları Ikıncl Başkanı Sılahio ra'oma bomba otmak) Ycr Akbaba Necmettın Fıçıcı ışan Mahmut Guner Erdoğon ınşan Muammer Koc Meh9t Kahraman Celal Ozyol urot Kodıkal, Za'er Oncu Jksel Karakaya Kemal Okm Guvenlık kuvetlerınin Şışlı IHP Genclık Kolları bınasında jptığı oroma sırosmdo Şışlı lyasol 8ılımler Yuksek Oku ında ogrenım goren solcu og »ncılenn eşgai ve ev adresle ını ıçeren bır defter de eıe ge mlmıştır IŞLEDIKLERİ SUCLAR 1 8 9 1978 gunu Şışli Orlektepe MHP lokalı onunde I mm caplı 367 981 serı nu naralı Volter marka tabanca le vakalanan Coşkun Akubuut un a) 12 8 1978 gunü bu taban ea ıle Sabrı Şahın I varaladığı b) 6 7 1978 gunu Şışh'de Salıh Cakır adlı mobılyacıyı durakta beklerken oldurduğu, c) 24 61978 gunu İTU ogren cisı Murot Tuncoy ı aynı toban co ıle o'ıdurdtğu ve 4 arkodu finı yaralpdığı, d) 27*1978 günü Fatıh Ormcniannda olü bulunan Ce'o! Ouru ETiın Kuton'ın yukordc omlon tabonco nomlusundorı Cikan mermılerte olduklerl et 27 71978 oünö Şı$li Kuy tepsde kohveve potloyıcı mrd de otıldığı v« ovnı sltahla koh venın Vurşun»andığı f) 27 7 1978 gCnu Şışlı Hasat Sokakto Banif Kıroothonesinln eyn 1 lobanca^ta toHinıp 4 kışınt" vorolandığı Coskun Akbulut yazılı ifa<)esına« bunlardan Salıh Oakır ıi» Murot Tuncoy ı kendısınm oldurduğunü oyrica c«9't ı olaylordo 5 kışıyı yaraladığını «OYİernıştır 2 Co$kun Akbulut'un ken«iisme öldurulecek kıstlerı \t* kurşunlanacak yerlerl oynı zaınondo sılohlorı Çışlı MHP Genc lık Ko'torı Baskanı Yunus Me ral ın gösterıp tem n et'ığınl »ov enesı Ozerme Yunus M«ral'ds Ktrıkkale marka numoraBi sıHnmış toboneo ıle yokolonırnştır Yokalaran bu sanığın tia a$ağıda savılan ktş)lertn 6lum ve voralonmasmdo kullanıl«Jtğı emtastlmıstıu) 6 9 1978 gunu Gültepe'de 10 yaşındakı Selamettm Arıcon •adlı kışlnln âldürulmesl, bu oloydn «Sılohı Rectp Akyol» adlı ülköcu kullanmıs, sucunu ıtıraf etmış Bu olaya aynco d»ğlnılecektır b) 4 91978 günü Güttepe'd« Cemıl Çelık'ın evı bu sılahia kurşunlartmıştır. c) 4 91978 gunu Gultepe Comııno (bayromın bırmcı günu) ote$ odllmesı. d) 6.91978 gunü Gültepe'de Hosan Taygar adlı kısmın MHP bınosı önunds bu sırada yaralonması. f) 6 91978 günu saat 04 sıralanndo ilhamı Yapar ve Hoyrettın Ucurum un evlenne ate$ •dılmosı oloyına karışan sılahlardan bındır. g) 891978 gunu sabaha kar şı Gultepe'd» MHP bınasına a teş «dılmesı ve patlayıcı madde atılması, h) 16 81978 gjnu Şışlı d« Mustafa Eydemır ın «vıne ateş edılmesı. l) 14 8.1978 gunu Mecıdıyeköy de. Ikl kahveye ve bır büfey» oteş edilmesi. k) 12 91973 gunü Şıştt örnek tepe MHP bmasından dışarıya cteş edılrrek suretıyle Huseyın Po'.at adlı vatandaşm ağtr yarolonması. 3 Recep Akyol, 6 9 1978 gunü Gultepe'de Yunus Meral'e aıt tabonco ıle yanındo Fuot Cotolbaşı Ile bırlıkte Cemal Erdoğan adlı kışıyı solcu olduğu gerekcesıyle sılahia vurmak Isterierken yanlışlıklo 10 vaşmdokı Selamettm Arıcı adlı kışıyı öldurduklen 4 10 81978 gunu Gültepe'de Huseym Ceylan adındaki vatandaşı Zıyo Ağırbaş isımll şahsın oldürduğü, 5 Hüseym Ceylan'ı öldüren Olkucu 21ya Ağırbos'ın 1381978 günu Gultepe'de solcu Meclt Durnon torafından silahla oldurulduğu avnı olavdo da Mecıt Durrcn torafından (cra nıyor) yukanda adı gecen samk Recep Akyol un yaralord\ğı. 6 Istonbul Nobetcı Sulh Cezo Mahkemesmden olınon 1978/127 soyılt oramo korarı lan aramo sırasında olum vs yaralama olaylarına adı karışan Muammer Koc. Erdogan Sorışın, Hasan Namık Guner ın yakalandıkları vıne aynı yer de yapıian aramada Şışlı Sı/asal Bılımler Yuksek Okulunda okuyan ve solcu olarak nıtelendırılen oğrencılere alt kımlık esgal ev adresien ele geçı rıldığı, bu defterln yıne aynı okulda okuyan ulkucu Kemal Oktem ın tanzım ettıgı 7 Şışlı MHP Genclık Kolları Ikıncı Baskanı Yusuf Batmoz'ın yanındo Coşkun Akbulut, Tevfik Agonsoy, Erdoğan Sarışın oldugu halde 1 maddede 6 f bentlerınde sa/ılan kur şunlama patlayıcı madde at ma ve yaratama olaylanna bız zat katıldıgı Goza'tıno olınan ve okşam uzen mahkemeye cıkarılan sa nıklardan 9 u tutuklanmıştır Tu tuklananlar 7 kısın'n oldurulme sı olayına karısan Yunus Meral (MHP Genct'k Kolları Baskanu Coskun Akbulut Recep Akyol ve Fuat Catalbaş ıle ceşıtlı bom bolamo kursunlama ve yaralama o'aylarırdan san k Yusuf Batmaz |MHP) $ışh Uce Genclık Kolıarı lk\ncı Başkanı) Muammer Koc Erdogan Sarıson Ha son K/ahmut Guner ve Kemo' Oktem d r Dıger 7 samk ıse serbest bırakılmıştır Ote yandan yetkılıler adlıye ye ve'Oen 15 ulkucunun duruşmasından once ıskence ıddta lorı uzeri!>e doktora gonderıldıklerını hıldırmışlerdır Yapılon rru ayene sonucu sonıklarda herhangı bır dovme ıskence ız1 ne rastlanı'madığı raporu ve ntmıştır ANKARA DA Emnıyet Mudurlugu ekıplen THKP C uyesı oiduklan ılerı surulen 14 kışıyı ceşıtlı suc aletlerı ıle Ankaro do ele gecırrruş lerdır Ankara Emnıyet Mudurlugu tarofından yapılan acıklamado yokolanon 14 kışının bazı sılohlı eylemlere katıldıkları ve sonıklardan bozılormın evle nnde yopılan aramada 8 ta banca 1 5 dınamıt kalıbı. 250 otomatık tu'ek mermısı 148 ta banca mermısı 9 şanor. 2 el bombası. 10 dinomit funyesı. ozel yapılmış elektrıklı dınamıt (unyesı, sanıyeli fıtıller ve bazı plonlar ele geçırıldıgı bıldırılmış tır Actklamada gızlt orgut öyesı olduiüarı one surulen kışılerın c«şıtlı teror olaylarına da karıştıkları bıldırılen sanıkların odla rı şoyl«dır «Doğan Adıguzcl (bofta gezer), Z»kı Doğan (OOTU Elektrik bolumu hozırlık »ınıfı oğrencısi), Nac) Dogan (Elektrıkcı), t»m*t Gıroy lms«t (Bofta gez«r), Otrya Tandoğdu (Anıttepe Lısesı ogrencısi), Ahmet Aykal (Oevlet lıtatıttik Enstitusu Kotz Daırcsinde memur), Şeroftttın Akpınor (Şekerbank G«nel Mudurlugu odacısı). Salıh Ocal (Eg« T»ltı* Kurulunda Kontrolor), Ayhan Oemirkol (Ayrancı Ortookulu oğrenclıl), Cavıt Yuksel (Işçı), Malık Altmdağ (Anıtt*p« Ak^am Li«»»l oğrtncisı), Ayş* öıden (Sevk v» İdarecıUk Yuksek Okulu oğrencısı) Affet Atay (Sevk v* Idareclllk Yuk s«k Okulu öğrencisl), Alt Akpınar (Kapıcı)t. SAVCILIK TURKEŞ VE GUNER HAKKINDA SORUŞTURMA AÇTI tstonbul Cumhurıyet Savcılığı MHP Genel Başkanı A'paslan Turkeş Ile mılletvekıli Agah Oktoy Guner hokkmda tAdlı zabıtanın gortv yopmasını en5»llemek v» tuçlulara yatoklık «tm«kt«nı kovuşturma oçmıştır. CHP Istanbul Senatoru Mehmet Feyyat Istanbul Cumhurıyet Savcılığına başvurmuş, 15 eylulde Aksaray'da meydana gelen ve kolluk kuvvetlerıne ateş actıktan sonra MHP bınasına sığındıgı bıldirılen komandoyu izlev«n polıslenn gorevlerının engellendığını bıldırmıştır Mfthmet Feyyot başvurusunda MHP Genel Baskanı Alpaslon Turkeş ve mılletvekıli Agâh Oktay Guner'ın, bır kısım partı sorumlularıyla sucluyu ızleyen guvenlık kuvetlerını engeledığının basında da yer aldığını soy lemış, «Ceza Mahktmelerı usulu yosası hukumleri muvacehesinde Isin aceleliğine binoen arama kararmı gerektlrmedıgl halde bunu bohane ederek guvtnlik kuvvstltrini, oıellikle adII gorevll yukumlu adll 2abıtanın gorevini yopmasını engellemek v» suclulara yatakcılık etmekten soruşturma ve kovuşturma oçılmasını a n ve Ihbar ed«rim,« demıştır. Savcılık konuyla ılgılı olarak 30>129 sayıh hozırlık dosya sıyla kovuşturmaya başlamıştır. Türk Sovyet Ticaret Anlasmasına ilişkin görüsmeler basladı ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Turkıye ıld Sovyetler Bırlıgı arasındakl Ticaret Anlasmasına ılışkın goruşmeler dui Ankara da boşlamıştır Turkıye ye geien Sovyet Dış T caret Bakan Yardımcısı Grışm baş kanlıgındokı tıeyet ıle Turk heyetı ara»mda surduruıer go ruşmeler sorucunda I'KI ulke arasındakı tıcoreı rnjcımnm 1 mtlyar dolara ciKamacogı bıl dırılmıştır Dun başlayan resmı goruş melere babkanlıK eden Ticaret Bakanlıgı Mustesarı Şeref Du rugonjl «Ikı ulke arosında ımzalanacak Dıs Ticaret Anlaşmaıı ıle ticaret hacmı ıki buçuk kat arttınlacakttr Aynco ıhroc edilen mallor da coşıtlen dlrılecektır» üenı ştır Sov/et heyetı başkanı Gn şln ıss vaptığı konusmada «Ikl ulke arasındakı ekonomlk ve ticarı llışkılerln politık sallantılardan etkılenmed«n g«liştirllme»r>nı ıstemıştır Ticaret "leyetlenn n goruşmelerı soiucu hazırlanacak olan 3 yıllık ticaret onlaşması daha sonra Turkıye'ye gele cek olan Sovyetler Bırllğı Dış Ticaret Bakanı tarafından ımzolanacaktır GÜLTEPE'YE (Baştarafı 1 Sayfada) Gultepe de yerde buluion ve sonunda »Yolumuz Ca/on ların Yoludur Kurtuluşa Kadar Sa vas» yozılı bıtdınlerde tYıllardan bu yana faşıstl«rln Gulte pe'yı kendılerınce ka'e duru muna getırme sevdotarı artık yavaş yava? suya dusu/or« denılmıstır Olaydon sonra sayıla'i 50 ko dar olan bır grup <omondo Gultepe Son Durak ta Vıiayee VJ uyuşe gecmek uze'e tcp lanmıştır Komandolar bu sırada carşı ıcmde topıcnaraK es nafı tehdıtle dukkonla 'u ko patmayo ve yuruyuşe Katı'maya zorlamışlordır AncaK pol s \asal olmadığı gereı<cesı/ie yuruyuşe ızın vermenni'jı r Sılahlı baskının yoreüe ge<gın bır hava yaratması uzerm« guvenlık onlemı olarak Gulte pe Tınazıepe ve HarTioıi'epo ılkokullarıncia dun sabah tcç'ayon oğretıme bır gun ura \erıimıştır Gultepe de oturan yurttaşlar dun Valı Ihsan Tekın e boşvu rarak yoredekı teror oloyları u zerine onlem alınmasını ıste mışlerdır Başvuru uze'ine Emnıyet Muduru Hoyn Kozokcıoğ lu ve II Jondarma Komutanı Al bay Holıt Kartal Gultepe ye gı derek Inceleme yapmışlardır Bolgede polıs ve landarmanın etkın onlemler aldıgı ve gezıcı ekıplerın bolqevı aralıksız de netleyecegı bıldırılmıştır • Topkopı Trakya otobus garaıında dun karşıt goruşlu ıkı grup arosındo sılohlı cotışma olmus olayı buyumeden bastı ran polıs catışan gruplardon sol egıhmlı oldugu bıldırılen Ce mal*şık adlı bır ışcıyı ıkı taban co ıle yakolamıstır • Zıroat Bankası Beyazıt subesıne kredı olmak ıcın ge len oğrencıler orasmda kavga cıkmış bankanın gırış kapısı nın cam.on kırılmıstır • Kadıkoy Valıevler hattm da calışan IETT otobusune Acıbağdem kavşoğında bınen sı lohlı uc oğrencının otobuste bu lunan Kadıkoy Muhendıslık oğrencısı Mehmet Aronoğlu ıle Ö mer Balcı yı tabanca kabzası ıle yarolodıklan bıldırılmıştır Saldırıda bulunanların aynı oku lun ogrencılerınden Suat San ve Huseyın Uğur ve Emın Uğur oiduklan one surulmuştur • Atoturk Eğıtım Enetıtüsunde olay cıkarorak öğrenımı engelledıklerı gerekcesıyle 105 ulkucu oğrencıye okuldan uzok lasttrma cezosı vertldığı bıldlrıl Bu nedenle dün okula alın mayan ulkucu oğrencıler d u i Vılo/ete gıdeceklennı belırterek Kadıkoy de Kuzguncuk vapurunu ışgol etmıslerdır Sırkecı ye gelen ulkuculer Vılayete gıtmek ten vazgeçerek vapuru bu kez rota değıştırerek Uskudar a ya naştırmışlardır Burada belediye otobuslerml ısgal eden koma'idolar tekrar enstıtuye gct nıısler ıcerıye gıremeyınce poiıs lere tcş ve sopolarla saldırmış laraır Polısln kendılenne engel olnasırtdan sonro enstıtö kar «ısındakl barınakları «Turk Yur du» nnunde toplanaTjk davul zurro ıle türkü soylemışler ve slcaan atmışlardır • Bahcelıevler'de Kultur Ko leıı bınasında oğrenım gören Iktısadı Tıcarl Bılımler Akodemısı öğrencılerı arosında dun sabah saat 08 30'da smavdan once kapıda surtusme olmuş ancak olay buyumeden onlenmıştır • Ankara Mamak'ta bır be ledıye otobusune yapılan soldırıyla ılgı)1 ola'ak aranan Sev ki Yazıcı dun Topkopı Gara(i nda otobus* bmerken yakalanmıştır • Gungoren Marmara caddes 313 numoralı bınada bulunan TIKP bınasına gece 23 45 sıra arında patlayıcı mod de atılmış potlarra sonucu caTilar kırılmibtır ANKARA Sıteler Onder Ma k ıa lesı Son Duro< ta boş bır ar saaa ouvenlık kuvvetları tarofın don ogır yaralı olarak bulunan Ankara DMM Yuksek Okulu og rencısı Lutfu Adı/omon koldı rıldıgı hastanede olmustur Gen oın karnındon ve gogsunden kursuniarıdıgı ve 'azla kan koy bırdan cldugu bıldırılmıştır Cıncyetın sı/ası yonu olup olmo dığı belırlenerremış ancak oğ 'encının uze' nüe cok sayıan kımlık belgesı cıkmıştır Lutfu Adı/aıvn ın babası ıse polıse verdıgı ıfadesmae oglunun kan dovosından olaurulmuş olabıle ceğı M bıldırmıştır • 15 demokratık kuruluş ta rofından aun duzenlenen ortak oaçm top'antısındo <3 «yluld* meydana gelen Sıvas olaylonnın basına yansıtıldıgı gıbı m«z hep ve cocuk kavgatındon cık madıgı» b^lırtılerek «Sıvos olay lan fasıst guçlerce onc«dtn planlunarak ortaya cıkarılmıştır Bu dogrudan dogruya tum »m«k cılere karsı duzenlcntn v* plan lı bır şekılde sahn«y« konulon bır oyundur» denılmıştır Top larıtıda ola/laraa tohrıp edilen ev'erın ve ışyerlerının tesodu'en decıl onceden lıstelenerek faş st mılıtanlaro gora/ venldığı goruşu de sovunulmuştur ELAZIĞ Valı Gungor Ay dın m Aital^a /a atarması/lo Eıazıg Valılıgı ne getınlen Mul kıye Mufettışı Ahmet özer dun sabah gorevıne baslamıştır Ozer ın ısteaı uzerıne askerı bırlıkler kentten ayrılmış, dort gundur kapolı bulunan ışyerle rı de dun sobahtan ıtıboren acılmıştır Kentte asayışl polıs ve landarmanın saglıyocagı zorunlu kalınmadıkca askerı bırlıklerden yardım ıstenmıyereğı belırtı mıştır Sınavlonn /apıldıgı F'rat Unıversıtesi ıle Elazığ Devlet Muhendıslık Yuk sek Okulu ndo tse iandormonın gorev yapacagı oğrenılmıstır • Ticaret Lısesınde kâtıp olora*. callışan ve CHP lı oldu gu bı'amlen Mehmet Şengeze rın Aksaray semtındekı ıkt kotlı 8>ı oncekı gece benzm do kulerek yakılmıştır Şengezer ın e\ı bundan bır sur« onc» oe kurşunfanmıştı Bayındırlık Mudurlugu Teknısvenı Sodı Avdıncı'nın Izzetpaşo Mahaiı»sındekı evı kurşunlanmıstır • Son oıaylarla ılgılı ola rak arananlardon 10 kışı geca Aksaroy semtınde gızlendıklerl evde kıstırılmışlardır Sılahlı catışmada bunlardan 3 u ele gecınlmış, 7 sı ıse kac mayı başarmıştır 6A2IANTEP öğretmen «vlennde aun ogleden sonra ıdeoloıık nedenle 2 grup arasın da cıkan kavgada Mustata Yuksel cdmda bır öğretmen taboncoyla vurulorok yaralatı mıştır Yaralı Devlet Hostanesln* koldırılmış vurma olayı ıl« ılgılı Hıdır Dogan adında bır oğretmen ve Egıtım En*tl»u*u og rencısı Ahmet Ballı gozaltına alınmıştır Yetkılıler, samk oğ retm6n ve oğrencının uzennde 2 tabonca, 18 merml ç'ktığını soylemıslerdır Kovuç\urmo »ur duıulmektedır tH AYLARIN \HniND\K) 6ERCEK GÖZLEM (Baştaraft 1 Sayfoda) Bız «ola kayarak deglt, saga koyarak oy toployobılırız Sola kayarok oy alsak ne kadar alacoğız? En îazla yuzde 1 Oyleyse sag tabana yonelelım . Soyın Ecevıt'ın konuşmasının tumu ele alınırsa, yapılan bu ıkıncı yorumun doha gerçekçı oldugu anlaşılmoktodır Acaba bu hesap, doğru bir rıesop mıdır? Yanı sol oylar, CHP dışındakı sol partıl«r« verılen yuzde 1'lık oylar mıdır sadece' Yoksa CHP ıcm kullanılan yuzde 42 oyların ıçınde sol oylar var mıdır' Varsa bu sol oylar yuzde 42 yuzde 1 hesabı gıbı kucumsenecek orando mıdır 7 Bu gıbı hesoplor «statık tahlıl» nıtelıgındedır ve insonı çogu kez yanlış som.çlara goturur Bu yanlış hesap blcımı en koba goruntusunu Demırel ın «bulun 226'yı, dusurun» formıılunde bulmuştur Gun gelmış, Mıllet Meclısı ıçınde 226 oy bulurmus ve Demırel Hukumetl duşurulmu^tur Oeğışen bır toplumda yaşıyoruz Ulke baştan aşağı, •konomık v« sıyasal çalkantılar ıcıntfe sallanıyor, Fiyat artışları enflasyon, Işsızlık, başdondurucu suratle ılerllyor Boyle bır ortomda sıyasal duşuncelerın bellı oranlarla bellrlenecek dengelere oturup, kalması son derece guçtur ToDİum degışiyor Değişen loplumla bırlıkte sıyasal duşunceler ve değer yargıları da değısıyor. Bugun CHP oyları ıle CHP dışındaki sol partilarln oldıkları toplam oyları «bız yuzde 42 aldık onlar yuzde 1» gıbı oranlara vurup, bu orandan sıyasal sonuclar cıKarmak son derece yanlıştır. Bugun CHP dışındokı sol. dogınıktır, bırbirıyle amansız v» acımasız blr savaşa tutuşmuştur «frakslyon bağnazlığı» sağlıklı gelişme yollannı tıkomıştır Bunun boy»esıne surup gltmesine olanak yoktur Bu sol sıyasal partılerın, derneklertn demokratık kıtle orgutlertnın ve »rakslyonların altında yatan canlılıgı degerlendıren bır sıyasal akımın hıc guclenmeyeceğmı soylemek pek kolay mıdır oyle' Dunun guclu partileri kuculuyor dun kucuk görulen partıler de buyuyup gelısıyor Turkıye dekı sol bırıkımı, olağanustu kosullarda yapılan blr seclmln verllerlnden cıkan oronlarla olcmek, Sayın Ecevıt l çok yanlış sonuclara goturebılır CHP 77 genel seçımlerınde bekledıgl oyu alamamışso, bunu, naylon delegelı on stcımlerde merkez kontenjanlarında v« yoklamalarında arasa, sanırız, çok daha gerçekçı bır hesap yapmış olur .. (Ba^taratı 1 Saytaâa) nln Meclıstekı uy» sayısı V« ınmıstır Muhalefet is» Ec»vlt Hukumetını duşurme yolunda 226 oyu toplamok olanağma sahıp degndır Son aylarda bu konuda yapılan ceşıtlı demeylerle durum asogı yukorı belırlenmistır Hukumetln duşmesi ıcın ancak CHP'den veya 11'lerden kopmalar gerçekleşmelıdir kı, bu da şımdılık zor gorunuyor Anayasamızın 106 maddcsinın son fıkrasmda şoyl» yozar: «Herhangı bır seoeple bo salan Bakanlıga en gec onbeş gun ıcmde atarma /apttır » Bu durumda Boşbokan Ec»vıt, maddsyı uyguloyarak yuruy»bllır Ya da blr O«vl«t Bakanlıgının kaldırılması onarisını Cumhurbaşkanlıgmo sunobllır N« var kl, dif ilifkılerd* v« İC styasada donum noktotına varmış bulunan Ectvıt Hukumetından Turhan Feyzıoğlunun ayrıliîinın nedtnlen zomanla ortaya cıkabılec«ktır Kucuk sayılarla hukumtttt tutunon gucl»r arasında bu e«şıt oyunlara kapılar aralıktır Ancak Turkıye de Ecevıt Hukumetıne bır alternatıf oluşturmanın zorlukları da ortadadır Bu zorlukları hesaplamodan hukumetı duşurmeye v* kıso surede yenı hukum«t olanoklarmı sınamaya kalkanlor, ulkeyı ıcınden cıkılmosı zor bunalımlora «üruklerler, »osyaı v« *ıyasal bunahmlara bır d« hukumet bunalımını katmıs olurlor Şımdılık boyle blr tehlıke zayıf blr olatılık »ayılmoktodır. Türk Yunan görüşmeleri Atina'da basladı ATINA Turkıye ve Yuranıston Dışışlerı Bokonlıklarınm Ge nel Sekreterlerı arasındakı goruşmelerın ıkıncısı dun Atina'da baslamıştır Ikı Genel Sekreter arasında kı goruşmer n ıık bolumu başbaşa yapılmıstır Daha sonra heyetlerm katıldıgı goruşmelenn bugan tamamlanması bekl«r\ mektedır Goruşmelerın agırlık noktosının Ege Hava Sahast sorunları nın cozumu ıle ılgılı gelıynelerın oluşturduğu bıldırılmıştır ÖZAYDINLI (Baştaraiı 1 Sayfoda) yoboncı unsurların, yerel gly$ıl«rlni kullanarak gızlenmek ict«y*bll«ceklerinl belırtmek ve bu unsurların, otekı yabancı paraşutçu bırlıkleri ıle bırleşmtsın* engel olmak ve halkımıztn can ve mal guvenllğınl •aglomak uzere yapacagı ha rakâtı gostermek amocma yontlık bır duzenlemedlr. Gerllla savaşı her şeyden çok harekat yapılacak bolgey* tam bır uyum gerektlrır Bu amaçla, sınırlarımızdon sızabıl«c«k saldırgan kuvvetltnn oroç v* g«r«c bokımından yer«i kaynaklardan yararlanmaları ve gtrıllo faalıyetltrını sur durm»k icln her turlu kılığa gır m«l«ri b«kl«n«bılır Bu n«d«nl«, Sılahlı Kuvvetlerimızin yurdun butun bolgslerınd» yaptıkları bu gıbl tatbıkatlarda, g«rılla «avoşı uyguloyocok toldırganın, halkımızın giysi, arac v* g«r»çl«rınl kullanabılecaklerı dıkkat* ahnarok ••naryolar duz*nl»nmek t« v« uygulonmaktadır. Sınırlonmızın guvtnlığlnın »oğlonması, ulk« v» ulusumuzun tavunma olanaklarının ıncel«nm«»ı amacıyla uygulanon Kanatlı Jondarma 78 totbıkatımn yanlış yorumlara yol açması Uzuntuyl* korşılanrnıstır. Yuce ulusu ıle elele ve onunla butunleşmış bulunan Turk Sılahlı Kuvvetlerinın bır porçası jandarma bırlıklerımlz, ka mu guvenlıginl sağlama, yttrttaşlarımızın hak ve hukukunu koruma ve onun guvenllk ve huzuru Içın çekınmeden gerektıgınde canını fedaya hazır v» her zaman yurttaelarının emrlndadlr » YILMAZ'IN SÖZLERİ Bağımsız mılletvekıli Nurettın Yılmaz ıse daha once yaptığı açıktamada «Bir gozdağı vermeğl amoçladıgı açık olan bu tolıhsız tatbıkatın bu f t k lıyle bır daha Doğ«'da ttkrar edılmemesını dıllyoruz. Haklı olarok tedırgın olan halkımızın kuşkularını gidarecek bu glrışımı ve halkımızı ferahlatacak bır oçıklamoyı hukumetten oncelıkle beklıyoruz» demıştır Yılmaz, ozetle şu goruşleri savunmuştur «Dogu ve Guneydoğunun yıllardır katten ve ozalllkle gert bıruktırılmış olduğu, bölgeler arasındakl büyuk ucummların bır gerçek olduğu ve yıltardır ikıncı sınıf vatandaş muamelesı goren Doğu halkımızın haklı şlkâyet ve Isteklerl henuz çozumlenmemlş lk«n anayasal haklarına ve sorunlarma el atılması geçmiş hükumetlerce ışlenen hatalardan d«rs alınması ve tamırl clh»' tıne gıdılmesı gerekırken vı halkımız bunları bugunku hu kumetten haklı olarak b«kl* mekte ıken Hakkâri gıbl yopı sı ve strate|ık yerl onemll bl Dogu ılımizde Kanatlı • Jandfl ma 78 adlı komando tatblkc tının basma yansıyan şeklıyl yapılması, halkımızı tedırgin ı mıs ve temsilcilerı olan Doğı lu parlamenterleri de fazlasıy üzmuştur.» ••• Belediye, 620 otobüs satın alıyor ISTANBUL istanbul Beledıyesı otobusl» yolcu taşıma kapasıtesının artırılması ıçın 620 adet otobue satın almayı korarloştırmıştır istonbul Be ledıyesı IETT Işletmesı Genel Mudurlugu bu konuda ıhale açmıştır Teklıflerın 7 kosım gunun» kaaar verılmesı ıstenen ıhaleye yurt ıcmdekı va yurt dışındakı tırmolor katılabıleceklerdır Edınılen bılgıye a°r« alına cak otobuslerın 600 odedı tek kotlı ve normal tıpte 20 adedı ıse tek kotlı ve mafsallı tıpt» olacaktır CHP İl Örgütü temsilcilerinin bazı demokratık örgütlerle îlişkisi saptanıyor ANKARA, (ANKA) CHP II Orgutu temsılcılertnın aralorında TÖBDER TUM DER ve TUTED ın d« bulunduğu demokratık kıtle orgutlenyle ılışkılennın saptandığı oğrenılmıştır Bu a moclo, CHP nın yurt duz«ym d«kt ıt ve ılce orgutlerl sorumlularınca doldurulmak uzere anket •ormalonnın hazırlordığı b«lırtılmıstır Bu formlar Kucuk Kuruttay nadeniyle Ankara ya gelen ChP lı temsılcılere sunulmuştur ChP Genel Merkezınde dun ıll«rd«n gelen heyetlerle yapılan toplantılar sırasmda «t»lm yotılmak» suretıyle temsilcıtere doldurtulan bu formların TOB DER TUM DER TUTED ıle TMMOB nın de aralarında bulunduğu bazı orgutlere uye olunup olı.nmo dtgmın d«ğerlendırılm«sı amacı nı taşıdıgı bıldırılmıştır AT1Ş (Baştaraiı 1. Sayfaaa) zarlığında anloşmoya vara madıklarını belırtere^, «ATAŞta grev hokkımız 80 gun onc* dogdu. Ancak utusal cıkarlarımızı dıkkot» alarak bugun* kadar bekledık, Işcllerımızm daha fazla «zılmtsın* goz yurnamazdık» demışlerdır RENAULTTA DIRENIŞ BURSA R«nault Otomobıl Fabrıkasında dun saboh 1500 ışçi Mehmet Yagız v« Faık Acıl admdakı ışyen temsılcılennın Işveren tarafından tşlerıne son verılmesını prot«sto omacıyla. 5 saat süren bır dırenış yapmışlardır DISK'e bağlı Turkıye Moden Iş Sendıkasma uye olan Işcıler ayrıca, tobrikada uygulanmakta olan kart sısteminm değıştırılmesıil ve Isçılere arteıyer» suyu yerin» sanayı bolgesindeki otekl fabrıkalarda olduğu gıbl normal ıcme suyu verılmesını de istem.şlerdır Sabah 06'da başloyan dırenış sendıka temsılcılerıyle fabr.ka yonetıcıleri arasında Işcılerın Isteklerı doğrultusunda bır protokol imzalanmasıyla 11'd» sona ermıştır. Dırenış nedenıy e fabrıkodokl üretim kaybımn 6 mılyon lirayı bulduğu ucıklanmıştır. RADYO TRT I 05 00 06 05 06 00 06 02 07 00 07 02 07 07 07 30 07 40 09 00 09 02 09 22 09 40 10 00 10 01 10 21 1100 Acılış, program ve kraa haberler Turküler. sorkıkjr ve oyun havaları Kısa hoberler Gunaydın Kısa haberler Koye haberler Bolgesel yayın Haberler Sabahtan sabaho Kısa haberler Turku detteri Turkçe sozlü hafıf muritc Cevre sorunlorı Kısa haberler Arkası yorın Bolgesel yayın Kısa haberler 11 02 11 20 11 40 1200 1210 12 55 13 00 1315 13 30 14 32 1500 15 01 16 00 16 06 16 20 16 45 1700 17 02 18 00 Şorkılar Turküler gecldi Hafıf Batı muzıği Bolge haberlerı Öğle üzerı Radyo • TV program haberlerf Hoberler Oyun hovalan Bolgesel yayın Beraber ve solo şorMar Kısa haberler Sizlerle bıriıkte Bolge haberleri Şarkılar Türkuler ve oyun hovalan Hafrt Batı müzığl Kısa haberler Akşoma doğru Kısa haberler 18 01 1816 19 00 19 30 2015 20 40 Cocuk bohçesl Bolgesel yayın Haberler Bolgesel yayın Koy dağcrcığı Acıklamalı Turk >ıak muzıği 2100 Kısa haberler 2102 Şarkılar 21 30 Muzık magazln 22 00 Kısa haberlsr 22 02 Bolgesel yayın 23 00 Hoberler 2310 01 00 Bolgesel yay n 2310 Beraber ve solo şa r kıla r 23 40 Türküler ve oyun havaian 24 00 Kısa haberler 00 02 Gece konserı 00 55 Kısa haberler 0100 Program ve kapanış tnan (Baştarafı 1 Sayfado) ilgı görduğunu d« »ozlerme ek temıştır. Soylentılere gor«. AP G»nel Merkezı nden bozı kışıler, Kâm ran InOn ın gıdıp konuşacagı ıllere telefon ederek, Inan ın karşılonmomasını sağlamak ıstemışlerdır Kömran Inan Gazlantep'e, VQ nşındakı soguk havanın kısa surede dağıldıgını, Gozıantep'te ve Urfa'da sıcak bıçımde korşılandığını yıne bır soru üzerme ıfade etmıştır Meclis'in (Boştarofı 1. Savfad ve bu nedenle bugunku tc lartıya katılmayocoklarmı ss len ıştır YENİ KONTENJAN SENATORLERI ANO ICECEKLER Cumhurıyet Senatosu G« Kurulu da bugun saat 15 O C toplanacaktır. Senato'nun gunku bırlesımmde Cumhur kanı tarafından Kontenıan natorluğu'ne secılen beş ' senator onoyasa uyannca ıçecektır. Bugunkü bırleşımde And cek olan senatorler Arslan şer Kafaoğlu Fahrı Coker mı Fırat Nermm Abadan I ve Halıl Tunc tur ( iliskiler, eylemler ve TRT II 08 00 09 00 09 30 10 00 10 30 11 00 11 20 11 40 1210 12 20 12 40 13 00 13 15 13 30 Gun başlıyor Olayların ıcındsn Şarkılar Sabah konserl Otuzaltı ki8im tekmlll bırden Baglamo takımındon oyun hovalan Tuim Kormon'don şarkılor Turkuler geçidl Ceşıtlı müzık Sağlığımız Oünya fotklorundan Haberler Hatrf muzik O'ayiarm lc^dsn Mahkeme (Baştarofı 1. Sayfada) sının yasalara aykın olduguna karar vermıştır Tıcoret Yaşas' Merkez Baikası Genel Kurulu kararları aleyhıne acılacok davaların. davonın oçınş tanh'nden 3 c/ sonra goruşulebı'ecegını bu arada mahkemelenn avnı Wnnuda «Ihtıyatı tsdblr karar Avdınhk™ 2OEYLÜUDE 14 00 Ali Şenozan'don şarkılar 1415 Yurdumuz ekonomısı 14 35 Turküler ve oyun havaları 15.00 Hofif Batı muzığ! 15 20 Semra Ersoylu'dan şarkılar ve saz soiolon 15 40 Turküler geçldl 1600 Hafif muzlk 16 20 Arkası yarın 16 40 Mefharet Yıldınmdan şarkılar 17 00 Ses ustalon 1800 Yurttan sesler srkekler topluluğu 1830 Gelenenterımlz Goreneklertmlı 19 00 Haberler Muharrem Akkuş 'an türküler 19 45 Ilerı Tu"k müzığl konservatuorı 2015 Hatıf muzık 2030 ulayların lcinden 2100 Bılgs Son'dan türküler 21,15 Sanot dergısl 2145 Şarkılor 19 30 Hafıf Batı muzlğı Sollstlerden secmcir Çağdoş Turk sanat müzlğl 23 30 Haberler 23 36 So* eserl»r| \JI JOÎ soloları 23 55 Program ve kıponış 22 00 22 30 23 00 Meclis'te (Baştarafı 1. Soyf den 11'I hukumette bulun ta. gerı kalan 4 kışıden Oğı taloy (Konya) Nurettln Yı (Mard n) Abdulnenm Zılar ırt) hukumetı desteklerr Bolıkesır MılietvekHı Cemo inkaya ıse muha'efet safla yer almaktadır Mıllet Mecıısmdekl san cagılımı şoyied r CHP. 21' 175 MSP 24 MHP 16. 15 CGP 1 DP 1 Boş 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog