Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Inançlı diremşm öyküsü •••• MI^M MHM wm^m I ^ B M ^ M » N Ü M •§•• « ı ^ H M ••• mmmm wmm ^ * ^ ••»• ^ ^ ^ M ^ B ^ ^^™ * ••••• ••^* • I B ^ ^ B Yorede gelışmaye Uiroflf^Lcıl Mdfy r b ı r başıayan ysK\l U UÜ9& lnfctr oır an on^ö nuvacıluuı yu pmiııiu ooyiunıuh au^unoebıriub aırle r bu yoncj «Venı lusıaı ora&ı Haı/aaıarı Şrketu toro fınaan nazırlancrı yapun planı 23 ocax 196/dt: o zomonkı Uiaştırma baKcnı Takeo Ohashı tarafından onayıanır ve Dır ay sonra aa Chıba ken Valısı Tomono yo oolgcde olcum yapılabılecagı bıldırılır Yapım p.anırın onaylanmosı ve olçum yapılacogı naberlerı yoredo huzursu. iugu youunlaştırmıştır U'aştırma Bakonı bu hovo ıcınde 26 hazırando yoreye gelır ve ıcprakıannı satmaya tiazır gozuken bır kısım cıftct ıle gorjçrreler? boşlar Havaalanı yapıroına karşı guc le' aynı gun auzeilpdıklen bır topıantı ıle bakcnın yoreye gelış nı ve alınan korarloro karşı olduklorını gosterırler Toplontı bır aro ka'işır vf kendısını gu vencîde aormeypn Uiaştırma BTkanı Nnr ta tren lsto=/onuna sıgnarak b r saat sure ı'e polısı.ı Qelıp kendıvnı kurtcır m s i ı oekler GEREKIRSE ARAZI ZOR KL.LLANARAK ALINMALIYDI HAVAALANI INŞAATI MUTLAKA BITIRILMELIYDI Bakanı, topraklarım satmaya hazır gozukenlerle konusurken kendıni guvencede ,qormemıs ve 1 saat kadar polisin aelmesini beklemısti. 1968 subatında Narıta Beledıyesi onunde yapılan toplantıda radıkal oğrencı orgutleri ilk kez olaya katılmıs ve polısle çatısmıştı. Karar onaylanalı 10 ay olmasına karsın 10 kadar aile ıkna edılebılmışti uıasıırmd ÖĞRENCİ ÖRGÜTLERİ OLAYLARA KARIŞIYOR .. Aradan nemen hemen on ay geçmıştır ve Havaalanı Şırketı yetkılılerl ancak on kadar çıft ci aılesını toprakiarını satmaya ikna edebılmışler ve bu sure icmde on hektorlık bîr arazıyı yapım sahasına katobılmışlerdır Nanta Beledıyesl onunde şubat 1968 de yapılan bır toplantıda ılk kez rodıkol oğrenci orgutleri olaya karışır ve polıs ıle catısırlar Bu olay, Hovaolanı Yapımına Karşı «Vaian daşlar Bıri.ğı» Ile «Zengakurens» adlı rad «a! oğrencı or gutlennın birlıkte eyleme gırış tıklerı ılk olaydır ve o tarıhten bugune dek b j Ikı kuruluş olaylarda eUın o muş eylemlerı yürutulmuştür Olayların gelış mes^de ceşıttî dğrsrvffı orgutlerın'n katkılnrmı doha 1yi anla"obı'me!< lcin bu orgütlerın olus'jmuno kıso bir aoz atmak aerekır YA BUNCA YILLIK EMEGIK»'. YUVAM TARLAM HAKLARI VAR Ml BIR ANDA El IMDEN ALMAYA? Bakan, istasyona sığınıyor regelen genel politik vapı, II Dunya Savaşı sonundo onaylanmış olan yenl anayusanm bır urunu sayılobılır Varolan polltık yapının anayaso cerce vesınde sınırlanmış olmosı ve geleneklerie şeklllenmasi solun ve ozellıkle aşırı sol otgutlenn dığer nedenler arasmda, kendılerınce oztenen etkenlığe varamayışlarının bır nedenıdır Gerek yerfl anayosanın hazırlamşında buyük katkısı olan ve gerek yenl kurulacak Joponya yı kendılerlne ozgü modeller uzerıne kurmoya karorlı gucler, savaş basarısının sarhoşluğu ve o gunlerde Rusya Ile yaşanılan savoş yandaşlığının balavı havası Icınde her tur duşunceye acık bır polıtık yapı gelıştlrmek karorındadırlor. Bu hava ve duşunce lclnde Japonya da ılk kez Komun c t Partısının kurulması yasal ko şullar altındo gercekleşeb'lmıetır 1922'lerde oncak bır yeraltı orgütu olarok varlığını sjrdurmeye calışan bu kuruluş, o zomanlordakl yonetım tarafından devamlı olarak Izlenmış ve bostırılmış olduğundan buvux bır etkinlıK kazanamomıştır. cY»ni Demokrasi» olarak adlandınıcn savaş sonrası polltık oluşum lcinde kendlni yasal guvenede goren Japon Komünıst Partıslnin Ilk gırişlmlerlnden bıri zaman kaybetmekslzin bır genc lık orgutö kurmak olmuş'ur Komünlst Parti tarafından oluşturulan gencllk örgutu kısa blr süre lcfnde etkınlık kazonr ve portın'n mılıtan gucü haı ne gelır Savaş sonrasının kalkınmo caboları ıcınde işci Keslmınde belırgın bır etkın kazancmamış olan partı gencllk kesımınde orgutu dolayısıyla, e!k>niıgıni artınr Bu gelışım "356Mara kadar surer O tarıhte Macarıstan'da olan olaylor v» olaylarm Stalırrtst güçlerterr»* fından cozümlenme şekli, Joponya'da Komunıst Parti >c ndekt genclık orgutunun azımsanmayacak bır kısmını •tkilemıştır Olaylardan etkılenen bu kesım Japon Komünıst Portısınden ayrılarok cKomunift Bırllğl» (Kyosando Bund) adı altında yenı bır orgutte toplaıiır'or Stalınıst tur komunızmın Macarlstan'dakı uygularrtasını benımsemeyen bu kışıler b j kez Trockıst duşunceyı ben mserler Bu toplulugun oluştu dLtJu fSotyalitt Öğrenciler Derneğlı (Shagakudo) 1960 lora dek Japonya dokı en etkın oğrencı orgutu olarak bılınır D ğer taraftar Japon Ko munıst Partısı ıle mnbıs ılgısı olıtWyo« va otaylcn bettrlı b r sure ızleyerek degerlendıren bır grup k şı, orgutlenme zo mannın geldığne ınanarGk Japon «Devrımcı Komunıst Bırlıgu jMarugakoc'a) olarak bı lın r llgınctır k bu kuruluş da TrocKist duşunceyı benımser Bo/lece 1960 lcra dek ve sos yo polıtık ortarrda eyiem ko yon ıkı buyuk sol oğ'encı or gütü vardır Japon Komünıst Partısı nın oğrencı c g u t u 0lan t j a p o n Demokrotık Genclık Bırlığı» (Mınseı) bu ıkı orgute kıyasla eylem acısındon gerıde gelmektedır 1960 yılı Japon polıtık yaşa mında yeni bır odak noktosı dır O yıl Japon Amerıkan Guvenlık Anlaşrrası onaylon mış ve yoğunlaşan oğrencı ey lemlerı karşısında Japonya bır bunalım devresıne gırmıştır Olaylar sırasında Japon Komu nıst Partısı ne bağlı genclık orgutu tMnseı» dığer sol kuruluşlam gozunde kendısınden beklenılenı yenne getıremez gozükur ve yenı bır kuruluş oluşuverır Sanpa veya Uclu Kuruluş anlamına gelen orgut 1960'lar ortasına dek oğ le bunlara karşı olan öıgutle nn <esın olarak avnlması ve rencı eylenlennı surdurecektır bır anlarrda ıdeoioıık ouşman Bu uclu kuruluşta yer a^ai sol lıga varan karsn kumeleşmeorgutlerın başında 1956 larda sıdır OluşuTilnrm getırdıgı dıKomunıst Partı111 nden a/rılmıs ger bır farklhaTno kendılerıolan Komunıst Bırlığı gelır D ne «Yenı Soıru» denılen ve ğer ıkı orgut ıse Marksıst Öğ Jopon KomjnıM Partıs ne korrencı Bırlıgı'nın b r kolo ola şı gozuken bu geiclık orgutrak Merkez Cemrdek (Chaka l e r n n genellıkle rad^kal ve ku ha) ıle Komunıst Bırlığı oğ yeraltı kuruluşu nıtelıgı taşrına rencı orgutu Sosyalıst Öğren ları Troc<f9t"' veya Maoıst' «lücıler Bırlığı n n bır kolu olarak şunceyı ber.ımsemelend r gelışen Sosyahsr Genclık B.r lığı dır (Shaseıoo) Butun bu orgutler az ya da cok olcude Na'ta oloylanna Bu anlamda 1960 yılı Joponkanşmışlar halkın yanında mu ya dakı sol oğrencı orgutlerının cadele vermış'erdır nıtelık ve nıcehk bakımından değışmesını vuroular Meydana gelen değış kl gın en bel rgın YARIN: Yapım goruntusu Jcpon Komun'st Partısı ne bağlı olan orgut'erçalışmalannın başlaması L ÖĞRENCİ ÖRGÜTLERİNİN OLUSUMU Japonya da bugüne dak sü BU HAFTA SİNEMALARDA Hangı A|ans Tel 43 30 71 GENC KIZLARIN SEVGILISİ Hisse Senedi ve Tahvil İlanları BAMKER . ZEKI 27 5213 22 66 86 HİSSE Senetlerınizl yuksek flyatla ohrım Hısse senetlerınizl en uygun borsa rayicl ve cuzl kârla satorım MUESSESE veyo şohısiara aıt tahvıi'erl en uygun sortlo fazia men'aat beklemeden aerhal mubayoo ederim Müesseseme murocaatlarımzdo yapıiması lcap eden operasyonun mumkün olon en kısa zamando vaDHacağını bılmelislnız ARADIĞIMIZ KIYMETLER: MARTI Motel YAPI VE KREDI BANKASI GARANTİ Bankası GARANTİ BANKASI Ruchan Hakkı TICARET Bankosı İSTANBUL Bankas AKBANK İŞ Bankcsı 15 Bonkası Kurucu SINAI Kalkınmo Bankası EGE Serarnık SIFAS NASAS İZOCAM SINAİ Kolkınmo Teşebbusler KAV Orman Sanayl KOC Holdıng OTOSAN RABAK TAT Konservs RABAK Kurucu SARK Değlrmenlerl ITTIHAT Defllrmenclllk YTONG TEZSAN SİEMENS OLMUK • KORDSA • BAGPAŞ • EGE Bıracılık • AYGAZ • AYDIN Tekstil • SARKUYSAN SATILIK KIYMETLER • • DÖKTAŞ 153 adet Istlkbal ıcın • GOLTAŞ Cımento 60 000 T L % 20 5 temettu verdı • ECZACIBAŞI YATIRIM 75 adet % 20 temettu verdı • NASAŞ 20 adet surpnzler beklenıyor • METAŞ 195 adet % 50 tem e t u verdı • LASSA 150 adet • AKÇIMENTO 210 000 T L • EGE GUBRE 100 00 T L Istıkbal ıc n • BASTAŞ CIMENTO 50 000 T L Bu yııl temettu beklenıyor • PLASTIFAY 25 adet %30 temettu verdl • SIFAS 16 adet %30 temettu odedı • PIMAŞ 50 adet ıstıkbal lcln • ARCELIK 85 adet • POLYLEN 35 adet %35 temettü verecek • RABAK 100 ooet %35 temettü verdl • KARTONSAN 74 adet • HEKTAS 50 Oiet SATILIK TAHVILLER: • EVMA tahvılı % 21 faizll 300 000 T L 17 ay sonra paroya cevrıllyor 980 • GUNEY Blracıhk tahvill 35 000 tlralık Sanayl Kalkınma Bonkotı gorontill 950 llro • NET %25 geilr getlren Hol dlng garantlll tahvil mart 1980'de porayo cevrılebılır. • BANKER ZEKI 22 69 88 • 27 52 13 4 VoV.f Hon A». ma kat No 89 Bahcekapt Istanbul I7MIP Tel 13 8? 21 ŞARK DEĞIRMENCİLİK KOC HOLDING VATAN KONSERVE UNIROYAL EGE BIRACILIK ERCIYAS BiRACILIK YAPI VE KREDI BANKASI İMAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI TICARET BANKASI GUNEY BIRACILIK GÖLTAŞ CIMENTO CELIK HALAT ANADOLU CAM ARCELIK OTOSAN SATIŞA ARZ OLUNAN HİSSE SENETLERI • SUNTA 50 HİSSE (% 150 Sermaye arttırımı yapıyor Hısse senet erl bedelsız ve rılecek temettuye hak kazanmış durumdadır Yatı nmcılara önemle duyurulur • MAKINE TAKIM 25 HİSSE (% 400 sermove arttırımı tatbkatı boslıyor Bedels.z hısse verebllır KARTONSAN 50 HISSE (% 300 sermo»e arttırım tatbıkotı boslıyor ASIL CEUK 50C00 celık sanayın n onder kuruljşu p rım yapmosı be<!enıyor Konut Inşaatı Ilânı Tekirdag Çorlu S.S. Güneş Sosyal Sigortalılar Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığından 1 Tekirdag Corlu S S Gjneş Sosyaı Sıgortalı lar Konut Yapı Kooperat fı odına adet ışcı korutunu ıhtıva etmek uzere yaptırılacak konut ınşaotı kapolı zarf usuluyle ve goturu bedel esaslarına gore eks Ifneye aıt tekl f şartnamesındekı şartlarla eksıltme/e cıkanl mıştır 2 Işın hesaplanan bedelı 10 344 996 lıra 00 <uruş tur Bu bedele eks Itmeye aıt teklıf şartnamesndekı va ınşaat sozleşmesı tasarısmdakı şartlar a tında Konjt ların EmlaK A l m Ve r g lerı ıle Iskân ve Işletme Ruhsatı harcları dahıldır 3 Bu ışe aıt şartnameler ıle hale evrakı Sos/al Sıgortalar Kurumu Genel Mudurluğu Yapı Işlerı Daıresı Başkanlıgı ıle Sosyoi Sıgortalar KUTUTU Istanbul Em lâk ve Inşoat Bolge Mudurluğunde goulebıiu 4 Eksıltme 5 ekım 1978 gunu saat 11 00 de Sos yal Sıgortalar Kurumu Istanbul Emiak \e Inşaat Bolge Mudurluğunde ış sahıplerı torafından kurulacaf< ıhale komısyonu marıfetıyle yapılacak, kesın ıhale Sosval Sıgortalar Kurumu Genel Mudurlugunce netıcelendırılscektır Muteahhıt ınşaat sozleşmesını ış sahıbı Kurum ve Kooperatıfle muştereken aktedecek odemeıer Kurum tarafından d rekt olarak muteahhıde vapılacakt r 5 Eksıltmeya gırebılmek ıcm ısteklılenn a) Muteah'rtl k karnesını <B grjbundan ışın hesaplanan bedelın 2/3'u kadar) 1 b Teı<nık araclar bıldırısını c' Sozleşme tasarısının 5 maddes nde kayıtlı fekniK elemanların calıştrılacağına doır taohhutnamesını (noter tasdıklı) d> Sermaye ve Kredı oloiaklarını acıkla Tt I'a11 durum bıidınsı (Bankadan'» r e) Muracaat ta ıh ıae taahhudu devam easn ı^lennı aciKİcyan b Idırısmı f) Muracaat tarıhıne kador tan ola'a< fe^sarıian ışler bıldırıs nı ekleme suretıyle ıha'e tar hınden 'ıhale gun» harıc' en az uc gun evvel ne '2M0M978 g^nu rrssaı saotı =0 r nuna) kadar Sosyal Sıgo talar K'irum^ Istonbuı Errla< ve Inşaat Bolne Mudurlucjure yazılı mjrcccotta bulun ma an «Veterlık B°lgesı» alıraları ve ye'prlık belqesmı kapalı teklıf zarflarına kovrrcları ; arttır 6 Gecıcı temınat mıktan 324 099 88 TL olup ıs te<lılerın Sosyal Sıgortalar Kurumu Istanbul tT|iax \,9 Inşaat Bolge Mudurljğune yatırara* makbuzunu ve/a gecıcı t6mınat mektubunu kapalı teKİıf zar'mo kayma.an şarttır 7 Iste^lherın kapalı tekl f zarfını makbuz rnuKa bıl nde Ihale Komısyonu Başkanlığına ıhaie sootmdsn en gec bır saat evvel vermelerı şarttır 8 Kurum Yeterlı< Be gesını verıp vermf>me<te ve ıhaleyı yap p vapmarrakta ve/a dıledıgıne yapmakta serbesttır 9 Telgraf ıle muracaatıar ve postadakı vakl gocıkmeler kabul edılme? 10 Beled yelerce ı anlardan oln<ıcak vergı ve res "n'er Muteahhıt F rmalara aıt olacaktır Ancak, ıhale \ppılmadıgı takdırde Beledıyelerce ılânlardan olmacalc vergı ve lesımler kooperatıf ta'ofından odenecektır, Keyfı et ılan olunjr DEDEKTİF MARK Franco Gasparrl 9 9 1978 Beyoglu ELHAMRA Orııınai 17 9 1978 Suadıye ATLANTİK 2 ncl Hafta Renkli • Turkce Yeni Tual Fılm BANKER SEMIH (SEMIH YILDlZ) ADRES 4 VAKIF HAN ASMA KAT NO 8/1 SIRKECI/ISTANBUL TEL 28 67 13 • 27 73 41 TALEP EDILEN TAHVILLER FAIZ ORANI TEFRIK ETMEDEN ŞIRKET VE DEVLET TAHVILLERINIZİ EN YUKSEK BORSA RAYICİ UYGULAYA RAK ALIYORUM MUESSESEMl TERCIHINIZ MENFAATINIZEDIR. TALEP EDILEN HISSE SENETLERI i$ BANKASI MAKINE TAKIM METAŞ NASAŞ KORUMA TARIM RABAK KOC PAZARLAMA KARTONSAN DOKTAŞ OLMUK KAV BAGFAS SARKUYSAN FÜRSAN AK CİMENTO DEMIR DÖKUM TEZSAN İLTAS İLSAN EGE GÖBRE CUKUROVA ELEKTRİK CIMSA AROMA İZOCAM KORDSA LASSA ASIL CEUİK SUNTA ITTAHAT DEĞİRMENC!LİK Yılın Dev Filmi Bu Hafta Sinemalarda • • • CELİK HALAT 150 HISSE (Mevzuunda Turkıye nın tek ve rakıpsız kuruluşu %100 sermave ortırımı vapı/or Hısseler bedelsız venlecek ) • MEYBUZ 50 HİSSE (Faalı\etl cok müsbet rtram etmektedır Prlm yapmosı beklenlyor) • ASLAN CİMENTO 100 HISSE (Bu yıl vuksek temettu dog ıacok Tavsıye olunur) • KORUMA TARIM 200 HISSE (% 35 temettu daöıtocak) •ARCELIK 50 HISSE (Bu yıl yukseK temettu dağıtacok) • NOBEL 100 HISSE (Ara/an lara duyurulur) • VATAN KONSERVE 150 HıSSE (Yakındo surprızler bek lenivor Keiepır fıyatla tatı$a arz edıyorum ) • SIFAS 50 HISSE (%3C te•rettu daöıttıl • RABAK 100 0000 • METAŞ 75 000 ORCA Rlchard Harrlt Charlottt Rampllng MET FILM • • • • Beyoğlu DUNYA Harblye KONAK Kodıkoy KADIKÖY Bakırkoy SİNEMA 74 İNGİÜZCE ÖĞRETMENLERİ ARIYORUZ DllKO'do calışmak üzere en az üc yıl öğretmenlık deneyıml olan dıl duzeyl üstun dll eğitimı konusunda II8an» OsJu diploma va da derecell I T E F L yo do M A ) Ingıllzce oğretmenlerl alınacaktır, Ocret tatmlnkârdır. Tet72T144 Bakırkoy. Incırll Cad . No 25 • • • • • • (Hangı A|ans .../11742)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog