Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

19,9.1928 Zekeriya Serterin, Nâzım Hikmet'le ilgili anılarına gösterilen tüm tepkileri saygı ıle karşılamahyız Afşar TİMUÇtN en kalmış ulke'erın ger cek sanatcıları bırer bu yuK kahramondır Onıar ısîese de ısteTiese de bo/le dır bu Toplum arındun aldık'a rını şleyıp gelıştırıp toplumları na uıaşt rırken sayısız guc''ige ugrarlar Harcannak en azın dcn yoksul ko'mak acı cekmek aclık cekmek hemen ne men yazgılarıdır Yıtırerek var Olurlar /.tırerek bu/urler yı tırerek etkınleşır guclenır guc lendırırler Gerı kalmış ulkels rın gercek sanatcıları bunıcr zorun'u olarnk toplumcu qer cekcı sanotcılardır bırer bu \uk kahraman da olsalor b 'er ınsandırlar Tam vetkın ınsan \a da tam yetkın toplum du şu ınsan zıhnının boş bır uru nudur Evet onlar bırer ın sandırlar, ınsan oldukları ıcın secım yapmak durumunda ve sccımleniı kendılerıne gore yapmak durumundodı r lar Her ırsan gıbı sevınclsrı ozlemleı yanlışlo'i vanılgıları duşle rı kırgınlıkınrı vardır Insanlar yaşontılarıyla gomulur urunlerıyle yaşarlar Anılar her durumdo aldatıcıdır Insan ılışkılcrı cetrefıldır cunku Hele ıkı ınsanın ılışkısını taş cat Üç büyük yalı yandı Kuzguncuk dun bdyuk bır tehiıke otlattı Dun saat beşe dogru Kuzguncuk ta Beylerbe/ı caddesınde mer hum Behcet be\ın otuz odaiı ahşap yalısında yangın Z J huretm.ş, osırada esmekte olan kuvvetlı poyrazın da tesıri ıle cteş derhal etrafo sırayet ederek butun Kuzguncugu tehdıde başh mıştır Yangın Uskudar vs Kadıkoy ıtfaıyesı de geldıgı halde yalılar kurtarılomamıs ve tarıhı uc yalı tamamen yanmış kul olmuştur Yangın cıktıgı zoman Kuz guncuk ta pek az kışı bu lundugundan evlerdekı eşyalardan hıc bır sey kurtarılamamıştır Hatta Behcet beyın yalısında oturon bır hanım salıncakta uyuyan cocuğunu da telâşlo unutup evden cıkmı$ ve sonradan oklına gelınce dovunmeye başlamış, fedakâr itfoıyecıler tarafından yavrunun kurtarılabılmesı guçlukle mumkun olabılmıştır Ateş kıso zamantia 500 metre uzaklıktokı Sadık Deyın evıne de sıcramış ve oradan uc kola ayrılarak bır cok aılenın acıkto kalmosına sebep olmuştur Yongın polıs memuru A!ı efendının odasından cıkmış, yalı sıgortalı olmadığından bır kasıt ıhtımalı olmadığı sonılmaktadır # Sut meselesı tekrar bır cıkmaza gırmış gıbı go runmektedır Sut şırketı 15 30 lıtrelık karne usulunde ısrar etmekte ve bunu ilân eden gazeteler yıne bır sut buhranından bahsetmektfdırler Şırket halktan onbm kışıden otuz lıtrelık karne bedellerını toplamıştır Eger sırket bu karne usulunde muvaffak olamazsa bu toplanan para nasıl lade edı'ecektır Bu sorunun ce vabı alınamamaktadır Tıcaret Mudurlugu'nun bu hususta bır tedbır alması bsK lenmektedır • Felemenk hukumetı to rafından Amsterdam ıle Hın dıstan dakı Felemenk mu's temlekı arosında Istanbul a uğramak uzere bır havo hot tı tes'S »dılmıştır • Almarların yenı ynp tiKİarı Z 127 kobılı sevk ba lonuna ad koyma merosımı vaoılmıştır Bu yenı balcvm suratı saatte 128 kılomet redır Uzunluğu 236 metre genışlığı ıse 30 metredır Yır mı yolcu nakledecek olan bolonun bır de genış yemek salonu vardır llk seferını Amerıka ya yopacarctır • Antıl adalarındakı ko sırga focıasınm yenı tafsılâtı gelmıştır Buna gore mılyonlarca adam mesken sız kolmış ve Portorıko'da yuzlerce kışı clmüştur • Bahrl muhıtı gecsn meşhur Amerıkalı pılot Lınd berg'ın annesı madam Lınd berg Arnavutkoy Koleıı kın ya muallımlığıne tayın edıl mıştır Ahşao Tahtodan Slrayet Gecme bulaşma Ihtimal Olasılık Buhran Bunalım Muvaffak olmak Başormak İade: Geri verme Mustemleke Somurgg Tesis Kurmo Meraslm Toıen G jnsanlar DESEN ABIDIN DINO yaşantıları ile çömülür, ürünleri ile yaşarlar,, lasa yargrayamazsınız Cunku bazı sevmcler bazı acıların altında yatar Yaşamın zorun lu dıyalektığı buyuk ınsanları da butun ınsanlar gıbı alacaktır ÖITIUŞ kendmı sovunamoz duruına gelmış bır buyuk yazan, bır kahramonı anlatırken yapıtlanndan gıderek anlatma lı yanı urunierıyle ele almalı, urunıenyle degerlendırmslıyız Genslı yaKalanz yapıtta Yo şantının dıie getırılmesı cobo sı ozelın ele gecırılmesı gıbı o dukca guc haıta olanakdışı b r caöayı gerektırır En ya k'nım en kotu anlatu ınsan Bunu baştan bılme* ona gore yonelmek gerekır olmuşıere Ayrıca ozelın ouyuk bır gecerlı lıgı yoktur genel ınson ıcın Ancak sanatsal ozel yanı ge nelleştırılmış ozel tum ınsan lan ılgılendırebılır Ozelı nıa gazın vazarıarının olcusuz yar gıla/ıcılıgına bırakmak dogru olur Bır buvu< yazarımız varsa benmı de sopugım gıbı o yo zcrımızı \apıtlarnın ozellıklerı ne gırerek degerlendırmek en aogrusu olacaktır Şımdı. /ılıarın gurbetcılıgınden pen /ı,zeyseı Nazım Hıkmet notlarıylo donmuş olon Sayın ZeKerıya Sertel ın gazetelerdekı Nazım Hıkmet belırlemelerı ne Nazırr Hıkmet e ne kendıs ne ne bue bırşey katacak nıtelıkte Nazım Hıkmet /ı kanır rııydı Bayon Vera Nazım Hıkmet ı somurur muydu, bunlar merak eoılmesı bıle oyıp şeyledır (Sayın Azız Nesın oe a/nı cyıbı ışlemıştt ) Sayın 2e^erıya Sertel ın Nâzım Hıkmet le ılgılı notlarına tepkı gosîere"ilerın haklılığıno saygı gostermehyız Bu tepkı Sayın Ze<erıyo Sertel ın tutu nıjna oldugu "Odar daha on ce n/nı yonlışa duşmuş olon Sayn Azız Nes ". ın tutLmuna da bır teokıdır kendılıg nden So 'in Az 7 Nesır ın tep''iye korşı t9p'<ısnda beUı az da olsa bır kdndım savunmo tslaşı vardır Sa/m Zekeriya Ser tel haKlı aegıl"ı Sayın Azız Nes.n lyıce hakrızdır Bır kere evlen,n usule uvgun olması degıl, dog.j o'masıdır onemlı olon yanı gu"i olur orgut dısıplınıne ae bcşverılır bunu kendısı bızden ı/ı bılıyor Ayrı ca gensl başkonlık gıbı cok onemlı bır gorev omuzlom^ bır <ışı bu go r evı sıradan nedenlerle biFakıp g,tl\ mıydı coJt cgır yargılanır Sız bır kapion ya da pılot du^unebılıyor mu>unı.(z kı yolun yarısında yolcu'ardan bınne kızıp «Ben bu zımbırtıyı surmıaorum arkodaş begenmeyen gelsın sursun» dı yebılsın Sayın Azız Nesın genel başkanlığı qenel kurul top lantısma kadar goturmelı aerekırse orado bıraktıalıydı Insanlar baş sectıklerı kışılere sonuna kadar auvenmek ısterler Hele bu baş gercekt°n Azız Nesn gıb' orgute buyuk hızmetı gecmış bırıyse Ben sozumu bıtırırken, yazarlarımızdon artık Nâzım Hıkmet anılarını n9 olcude yarar sağlayıcı olursa olsun bır Yana bıraı^malarını eğer Nâzım Hıkmet'ı gercekten sevıyorlarsa. kıskanclık duymodan seve bılıyorlarsa onu yapıtlarıyla derınden derıne ele almalonnı d'lıyorum HALKEVLERI GENEL MERKEZt HALKOYUNLARI VE TİYATRO KURSU AÇIYOR NKARA, (Cumhunyet Burosu) Halkevlerı Genel Merkezı Halk Bılırnı Toplulugunca halkoyunları ve tı y'a'ro kursları acıiacaktır. Topluluk yonetıcılen >enı caiışma do nemıne gırıldıgını 30 eylul 1973 gunune dek surecek kayıtlar ıcın her meslek ve yaş grubundok. yurttaşların basvurabıleceklerım ocıHomışlardıt Halkoyunları ve ti/O'ro kursları ıcın k^ ynlar Ankcra Vclılığı b tış ndekı (Fırat Sok No 4 Ulus) Ho'kevien Genel Merkezı ne Bayındır sokaktakı Ankara Sanat Seven ler Derregınoe surturu'mektedır Haıkevıerı Genel Merkezı Halk Bılımleıı toplulugunca yapııan acıklamoya gore kjrslara kayıt ıcın başvuran yurttaşlar da her yıl olduğu gıbı bu kez de 100 lıra kayıt bedel' alınacaktır Halk Bılımı Topluluğunca duzerılenen kij'Sİa1 ucer aylık uc devreden oluşmaktc dır Programa gore yurttaşlar ılk uc aylık donemde halkoyunları ve tıyotro konusun do temel eğıtım gormekte ıkıncı devrede keııdı dalınoa orreğın h^lkoyunionndc yoresel oyunlcrı Tıyatro dalındo ıse oyun sergıl°meyı oarer.mektedır Son devrenın programında ıse yapılan eg t m ve colışrr.alonn ha k onunde sergıleı mesı ye r almaktadır Halk Bılım Toplulugu yonetıcllerı, kursların sonunoa,, halkın ızleyebıleceğı hrlkoyunları ve tıyatro programları duz»nleı.eceğını belırtmışlerdır A GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKAM1YORUZ O. Zekt ÇAKALOZ lusca yaşamımızı ozellıkle ugraşımızı ve gele cege bırakacaklanmızı. surecıııde notlan aya alışmomışız Ne kendımız ne de cevrcmız souımlular ve de Salt b r o'nek, kırkıkı mılvonurruzdGn kacımızın yuz yıi gerısı vor Bır hayat oqocı yanı Vuz yı!la r ou ulusal kulturu muzun b'rıkımlerı yaşadıgım z toprakların oze'lıklerı ve ceş'tlemelerı duşunulurse cag cag yctıstırdıgı o bırıkımlerın eırek cılerı duşun sanat adamlcnmız yaşamlannı yıtınnce, dağılıp karanhklara gomuluvermalerı ne acı Boluk porcuk bır ıkı cızek anı sureclerının tum boyutları ıcıne tum bıl.msellıkle'i ıle bır turlu yerlestıremedıgımız. nasılsa bıze kadar ve bır yerde keidı k e r ^ n e savaşım vererek çelebılen yapıtlar Bugjn ceşıtlı teknık boyut'arı karşısında sus pus o 'lugu muz o gorkemlı Se'cuk mımarlık anıtlorını. o/malarım cınıle rını bırakıp gıdenler nereaeler'' Daha yakında o erışılmez guzellıkte cınılerı ıle Bursa'nın Yeşıl Camıındekı Mehmet MECNUN kımdır' Tum aydınlığı, ayrıntıları ile kımdır bır Koca SINAN? Mustafa SAI Celebı ckıl edıp bır nsale bırakmasay dı bu buvuk Ustadan bu kada rını bıle bılemı/ecektık ya1 Ne dır bu gun onunde hayran ık duydugumuz yaratılarında egemen olan düşunce. kuram ve tasarımlar Cağının bızdekı bır Jerome BOSCH'u bır BRUEGEL'ı Sıyoh KALEM kımdır'' Kımdır bır Nakkaş SINAN NIGÂRP Gunumuz gra'ıkcılerının neredo ıse tum tasalarının tadını ve cozumunu buldugumuz Motrakcı NASUH dan ne kadar ns bılıyoruz"5 Bır bakıma daha bılınclendığımız Cumhunyet'den bu yana bıle neredeyız bu konuda"5 Bu yılkı dınlencem sırasındo b Imem kacıncı kez yıne yeşıl vurgunu yemek ıcın Burso da da bırkac gun gecırdım Ve de bu îosalı cızeklerım bu nedenle dokuldu kaıemımden Evet, gunundp «Ge ecege Mıras»ımızı, yeterınce ayrmtılı aydın1 k bırakmaaıgı usumuza getırememışız Ama bır de bu gun bu aorKamlı mıras n saglığırn olsun korumak vor Bılgılıce onatmaga calışmak var onları lyı sunmak var Koca Ulu Comımn o korkunc Işc'ık ve etkıdekı cgac Mmterınde yorulrraiar gordum Tqnpınorca gercekten «Bıllb'dan bır ovıze Bursa'da zaman» arra. o bıllurda bır krıstal doku Yeşıl Camının duvarlarnda rutubet gordum Hunkâr verının altında ona sahnın alt localarının, bır daha vokalcnamaz ustalıkdakı Mehmet MECNUN un cınılerınde solmalar gordum Eloğlu bılım ve teknığın gücü ve ınsanlık erdemı ıle beşbın yıllık tapınaklorı Mısır'da parco parca keserek nerelere taşıdı Bır de Evet bır de draTi /komık gordum Değındığım bılıncsızlığımızın bır orneğı Koca FATIH ın doğdugu ev mıdır kammca kesınlıkie bılmedığımız, ama bu bır yana kuşkusuz ağac mımarlıqımızda, bır şıırsel ornek yapı olan bu evde. Botı sofasının pencerelerıne tutmuşuz pancur kasaları oiarak alümınvum dogromalar koymuşuz ryi mi?. Bunca ekonomık sıkıntılarımız bu sokak korgosası ıcmdeki bunnunluğumuz arasında «Bu odam da neler soyluyor» dıyenlerımız vardır blhrırr Ama nevler<ınkı tam bosa'ımlı soğlıklı bons ıcmde dınqın b r ulus ve tonlum olmanın kosulu tum tasnlonno bır butun olorok bakıp bu butundekı uyumu saglamakla olur. u Okuz Mehmet Paşa Kervansaray'ı müze olacak UŞADASI. (izmır) 12 yıidan bu yana Fransızlor tarufından turıstiK konaKlama tesısı olaraK ışietılen «Okuz Mehmet Paşa Kervansoravi'>nm bundan boyıs Tu k 6l sanailannın 'şlerdıgı ve sergılend.gı caniı bır muze nclıne getırılecegı bılaınlm.şfr Kuşaüasi Belod ye Ba^Kanı Lutfu S J yolcj «Clop Meaıterraneenm mukavelesmın sona ermesı ıle Kervansara/a Beledıys oıarok tol P olduklor nı belrtmış şoyle demıştır «Okuz Mehmet Paşa Kervansarayı, 13 yı.dan beri bu kulup tarafındon cok az blr kırayla otel oiarak ışletılmekte, Turklenn gırmesı yasaklanmaktaydı 1,5 mılyon lıraya yukseltllen klra Ha Kervonsaraya Beledlye oiarak talip cıktık. Amacımız kaytolmakta olan Turk el sanatlarını burada ışletıp sergılemek ve canlı bır muze halıne getırmektır Bınanın alt kısmı ıse, oluşturulocok bır kooperatıf aracılıgı ıle hediyelık eşya satan mahallı esnafa kıralanacaktır» OKUZ MEHMET PAŞA KIMDIR' Mehmet Paşa bır okuz nalbantının oğludur Bu nedenle, bu lakabı almıştır Enderun don yetışmış, şılahtar olmuş 1607 ds Mısır Valılığıne atanmıştır Mısır da vergı sorununu cozumlemış, ayaklanmaları bostırmıştır Bu başarısından oturu ıkıncı vezır yapılarak Kaptanı Deryalığo kadar getırılmıstır Kuşodası nda kendi adını taşıyan Kervansoraydan başka !l5'anbul Karagumruk te camı ve ceşme Ulukışla da han hamam camı carşı okul, medrese ve kopru yap tırmıştır (a a ) K BULMACA 123456789 yag K vGmıraa sı/oh renk te ağır, ıs kokulu bır mad de YUKARIDAN ASAĞIYA 1 Yumuşakçalorın, yabsı solunqaclılar sınıfından etı b^genılen hır den z ha/vanı 2 Ozan Bınne gorevı karşılıgı her ay oaenei para 3 Bır cemberın cevresının copına oramnı gosıercn degışmez sayı Durgun ve sessız 4 Topj kalenın onjne dogru havaaan atmak an'amında bır futbol tenmı 5 Meydan saha Tersı bır renk 6 Tersı gelır getıren yapı 7 Mecazı anlamda, gereklı okul egıtımını gormeden kendınl yetıştırmış kımseler 8 Koyun sesı Erkek ordek 9 Tersı bır bocek Her yandan a/nı derecede ısı alan b^yuk ocak DUNKU BULMACANIN COZUMU SOLDAN SAGA 1 Radıkal 2 Enık Zaıl 3 Alkalı • kA 4 sA Mozoık 5 Jmmet 6 Italık 7 At Gramer 8 nalaY. 9 Sn Hazın YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 Reasurans 2 Anlam Tan 3 Dık Mı 4 ikametgah 5 Lotnrya 6 Azız La 7 IA Azımll 8 Ikı kE 9 Alaka Re SOLDAN SAĞA 1 Yayvan sepet ya da sergı ıle gezıcı olan mal satan kımse 2 Es kı dılde dıger, başka Bır renk 3 Boru sesı Golgelerı yol yol ve çızgl c zgı olan resım 4 Bır yere gonderılen eş\a nın lıstesı 5 Karışık renklı 6 Olabılecek durumda bulunma olab lırlık • Bır c smın ya da yerın sıcaklıgının artmasına neden olan fızıksel erke 7 Eskı dılde devamlı, sureklı, her zamon Tersı sarıp kıvırmak, boru gıbi sarmak 8 • Yuzun şakak, goz, turun, ağız. cene ve kulak arasında kalan bolumu Yoşanmıs olgulardan belleğın sakladığı her turlu ız 9 Ben zer, eşıt denk Organ k maddelerden kuru damıtmo yolu ıle elde edılen sıvı Mınberı bozulmakta olan Bursa Ulucamı'den bır gorunuş Moskova Klasik Devlet Balesi ilk göstcrisini bugün 27 kız ve 20 erkek bale sa natcısından oluşan Moskova Devlet Klasik Balesi ılk gosten sını bugun saat 2100 de Ataturk Kultur Merkezı nde yapa caktır 1968 yıında unlu Sovyet ba lecısı Igor Moıseev taraf'ndan kurulan topluluk şımdıye dek 22 ulkede gcsterılere cıkm ş apıyor rasında yapılan yarışma sonunda secılmektedır Beşıktaş Kulubu nun 75 Kuruluş Yıldonumlerı nedenıyle ulkemıze cağrılan Moskova Dev let Klasik Balesi 1922 eylul tarıhlerınde Ataturk Kultur Mer kezı nde 23 28 eylul tarıhlerınde de Şan Sıneması nda yapacagı on gosterıde «Kuğu Karadeniz Tiyatrosu 15. kuruluş yılında bır şölen düzenliyor RDU, (Cemll Olgun CİĞERİM blldirlyor) 1974 yılında kurulan Ordu Beledıyesı Karadeniz Tıyatrosu'nun 197879 tıyatro donemmde 15 hızmot yılını doldurması nedenıyle genış capto blr kutlamo şolenı hazırlanmaktadır Donemın ıkıncı oyununun galasına sanatcılar yozar ve eleştırmenler cağrılacak, bu arada bır de 15 Yıl Dergısı yayınlanacaktır 1974 yılından once yerleşık bır salonu bulunmayan tıyatronur onbeşıncı yılı nedenıyle cıkortılacak dergıye yardımcı olmaları ıcın tıyatroya emeğı gecmış yonetıcı. sanatcı ve sanatseverlenn yordımcı olmaları ıcm coğrıda bulunmuştur Yenı donemde sohnelenecek oyunlar ıle ılgılı hazırlıklarını surduren tıyatronun yonetmenı konuya ılışkın goruşlerını şoyle ozetlemıştır. «Yurdumuzda tıyatro yazarlarının az urun vermelerı nedenıyle bu donem oyun bulamama tehlıkesıyle karşılaşınca gectığımız yıllarda oynanıp buyuk ılgı gorenler arasında bır secım yaptık Bunlardan bazıları Yoşar Kemal'ın «Teneke» Ismet Kuntay'ın «108 Kılometre» Ulker A Koksa.' ın «Besıeme», Vasıf Ongoren'ın «Zengın Mut fağı»dır Ayrıca Tanıu Cılızoğlu ndan «Ah met ın Gemılerı» adlı cocuk oyununu da sergılemeyı duşunuyoruz » İzmit Sinema Derneği, film gösterilerine başladı IZMIT, (Ahmot KURT blldırlyor) Izmıt Sınemo Dernegı 13 yıl fılm gösterilerine «Sakındı Oranın Çafakları» adlı yapımla başlT^ıştır Izmıt Sınemc Derregı Boşkanlıgı konuya ılışkın olarok şu acıklamayi vcpmıştır «>SD' nın gösterilen her hafta Muhend slen Lokalı nde yapılacak tır Bu donemtie Izmıtlı sınemassverlee. he r hafta degısecek programlcrda temel yopı'lan V9 cağdaş sınemonın en .Igınc fılmleıını ızletmeyı amaclı/oruz» O 18.30 18.33 HABERLER PINOKYO fAğaclar Dostumdur» odlı bolumde büyukbabasını ornrken yenıden askerlerın e'ıne duşen Pınokyoyu Kornutan pek sevmez ve onu yakıp komur yapmak ıster. 19.00 MİNIK DÜNYA Izmlr TV sınden Mansur Sunkar ın kucuk ızleyıcıler lc n hozıriadığı 24 ekıme dek yayınlanacak yapımda 612 yaş grubu cocuklannın eglence yoluyla egıtımı omaclamyor 19.30 BİR KONU BİR KONUK Sovyet balecıler havaalanında toplu halde goruluyorlor (Fotograf Sal.m ALPARSLAN) t r Surıye'dekı turnesınden aon mekte olan Moskovo Devlet Klasik Balesi nın yonetmenlıgı1 n bır yıldır Notalıa Kassatkı na ıle Vladımlr Vassılıov yap maktadır Bıldırıldığıne gore top lulugun elemanlarının tumu as Devlet Bale Okulu mezunudur ve sanatcılar bu mezunlar aGolus (Ça\kovskı), «Çıceklerın Şenlıgu (Helstedt) «La Ba yadere» (Mınkus). «Lo Corsaıre> (Adam) «Cıplak Dağda Bır Gece» (Mussorgskı) «Uyuyan Guzel > lCoykovskı) ve «Don Kışo'ı (Mınkus) gıbı ta nınmış bale yapıtlarını ızlettırecektır Julıde Gulızor Prof Dr Mumtaz Soysal ıle. son zamcnlarda cok tartışılan konulardan bırı olan «Geceyarısı Ekspresı» (Mıdnıght Express) ustune soyleşecek. 20.00 20.40 HABERLER VE HAVA DURUMU 5 DAKİKA Sürekli programm «Hayır Dıyebılmek» başlığıyla ek'ana getırılecek boiumunde. sattığı urünün parosını eğlenceds yıyen ıckıye ve kumara yotıran erkekler Ihsan Sanıvar, Sovaş Yurttaş ve Cavıdan Polatkan'ın oyunlarıylo anlatılıyor Orhan Taylan Uluslararası Afiş Yarışması'nda başarı öldülü aldı Ressangrafıker Orhan Taylan Dunya Sendıkalar Federas yonu nun (DSF) 9 Dunya Sendıka'ar Kong r esı nedenıyle duzenledıgı Uluslorarcsı Afış Yarışması nda bafrarı odulu kazanmıştır Orhan Taylan sendıka tarafından Cekoslovakya ya da/et edı!r> ştır GÖZ HASTAÜKLARI MÜTEHASSISI 20.45 AŞKI MEMNU Viyolonist Akçıl'ın yoğun bir konser programı var Halıt Ref g ın Halıt Zıya Uşaklıgıl'ın romanından beyazcama uyarladıgı kiasık dızının bu akşam altıncı ve son bolumu yayınlanıyor **Gemi Maketleri Sergisi,, ilgiyle karşılandı ANKARA Sanatcı Mehmet Oz den'ır Ankara Devlet Guzel Sanat Ga lerısınde açtıgı «Gemı Moketlerı Ser gısı> ılgıyle karşılanmıştır Sanatcmın kolonya şışesı kapağı eskı ayakkabı parcalorı ceşıtlı plas tık eSKi eşya ve cam parcalarını D ' araya getırerek \aptıgı maketleri go renler «Bız'erın cop dıye attıgımız rın zeıne N'ehrret Ozden ın elınde an orr kazanmışn dprr.ıslerdır Mehmet Ozden 'Ik oiarak »A=ker İIK* gorevını ıçınde tamamladığı <Kocatepe> muhrıbının maketını yapmıştır Sergıde Kocatepe nın yanında Osmanlı kadırgaları ve modern gemıle rın maketleıı oe yer almaktadır Men met Özden'ın hayal gucunun eserı clan uc maket de sergıyi suslemektedır llerıde 40 £0 maKetın /er aldığı bır sergı acmayı tasarlayan Mehm°t Ozaen gerrı ma'KStı yapmak ıcın vorarlanılan eserlerm cz o'uşundan yokınmaktcdır Mehmet Ozden ın «Gemı Müketlen Ssrgısı» 30 eylul e dek ac k kclacaktır. (a a) 21.30 ıMESLEKLER B Programm ıkmcı bolumu doktorluk mesleğıne ayrılmış. Doktorlann toplum yaşamındaki yeri ve onemi vurgulanırken kımlerın nasıl ve hangı koşullarda hızmet verdlği anlotılmaktadır Samı Once ıle Oquz Mutlucan'ın bırlıkte haber. belge. roportaı parodı turünde hazırladıkları programda ayrıca Anayasanın soğlık konusunda ne gıbl yükümlulukleri getırdığl doktorluk mesleğının toplum yaşarrnnda ustlenriıgı gorev ve sorumluluğu da ışlenmektedır. Dr. Savaş Dervent Ophtalmolog • Operotör (CONTACT LENS) Osmanbev Saır Nıgar Sk No 95 97 (Nleyır ın çoVağı) Tlf 40 82 68 22.15 22.50 BİR OPERA HABERLER Izmlr Devlet Konserva'uvan Opero Bolümu Pergolesı nın cLa Serva Padrone» yapıtm seslendırecek. ONN TRTnın 20 30 haberlerl ordından gösterilen «Mınık Konser» ıcın Istanbul'da altı parcanın cekım ve kayıt ışlertnı tamamlayan Turk Keman Vırtuozu Saım Akcıl'ı aralık ayında gerek Hollanda'da. gerekse Istanbul ve Ankara'da cok yoğun bır prograrı beklemektedır Av rupo'nın en gozde muzık topluluklarından «Fryst Orkest»ın Konzertmeısterı oiarak yıllardır başanlı calışmalarını surduren Akcıl. once ceşıtlı Hollanda kentlerınde solıst oiarak dorder konser verecek, sonrfl da hemen Turkıye ye gecerek yıne solıst olarok Ankara ve Istanbul da Turk dınlsyıcısının korsısma cıkaca'<tır Istanbul dakl resıtalının tarıhı 26 aralık oiarak saptanmıştır Akcıl a pıyanoda Mıthat Fenmen eşlık edecektır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog