Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Iran'daki depremde ölü sayısı 15 bine ulaştı | Depremın merkezi 12 bin nüftıslu Tabas kentinde sadece 2 bin kışı hayatta kaldı. Ulkede deprem kurbanları içın 3 günlük yas ilân edildi. yetkılıler ölü sayısının artmasından çekınmektedlrler Depremın etkıledığl dağlık bolgedeki bazı koylerde evler taş ve kerpıçten yapıl mış olduğundan henuz uia şılamayan bu yorelerde cok sayıda olu olduğu tahrrun edılmektedır ŞAH «CEKILMEYI DUŞUNMUYORUM» öts yandan Irnn Şonı Muhcmmed Rıza Pehlevı st'fo etmeyı duşunmedığım helır terek. «Bunun bır faydotı o lacağına inanmıyorum Kerseyı doho da berbot etmek tefi başka bir ise ynromıya cokfr» demıştır Iran Şohı Fnnsız Televız yonuno verdıfiı bır demectG bu goruşlerı dıle getırdıkten so^ıra sıkıyonetımın lianıno 8 eylulde karar verdıklenn acıklamış ve ulkeS'nı sıkı yonetıme goturen olayıan şoy e ozetiemıştır «7 eyluldakı gosterıye katılcnlar demokratık bır Cum hıırıyet slogonı ile sokaga dokulmuş kımselerdı Bunlar reıımın devnlmesı ıcın harekete geçmlş bulunuyoıiordı. Hukumet, 8 eylul icln plan lonon gosterfnln cok cıddı bazı olaylara yol açobilec»ğınl haber aldı Bazı y»rl«f işgal edılecek ve kamu duzeni tamamen ortadan kalkacaktı Bu nedenle 8 eylulde *ık>yonelıme bosvurmoyı ka rarloştırdık » {AP ao) TAHRAN Iran'ın doısunda meydana gelen ve ıbos kentını yerle bır eden ırkunc depremde hayatlaıı kaybedenlerın sayısı 15 ne ulaşmıştır Iran Haber ansı «Pars», deprem merızı 12 bin nüfuslu Tabas'ta ıdece 2 bin kışının kurtarıbıldığını, bunlordan coğuın durumunun da knlık duğunu bıld.rmıştır Rıchter olceğıne göre 7 7 ddetınde olan deprem, bu [ dünyado kaydedilenın en ddetlısıdır Iran Haber Aıonsı, Tabas ıkınlarında 40 kadar koyun ıntadan sılındığını ve 60 ıdar koyde de buyük haır olauğunu bıldırmiştır rdevs kentinde, ayakta ka n pek az bıno bulunmaktar Iran Şahı Muhammed Rıı Pehlevı bolgedeki butun îKerı bırlıklerın ku'tarma ılışmalarına katılmasını em •trmştır. Hükumet deprem kurbann ıcm uc gunluk yas ılan mıstır Bu surede radyo s TV'de eğlence programrı yer almoyacak ve mu k calınmayacaktır TUM DOKTORLAR OLDU iran radyosu Tabas kennde tum doktorlorın dep îmde olduklennı bu yuzden aralılara lik mudahalelerın opılamadıgını bıldırmiştır Askerlerın yardımıyla kurarma calışmaları sürerken. MISIR DIŞIŞLERI BAKANI'NIN I M IlA tlllVjl tun3en qe'mıstır Surıye Roö.o>u Fılıstınhlerle Suriye'nın ve ılgıh Arap ulkeıerının koiıiTiuyacaKİarı aniaşmamn barış getıreneyeceijını sorunun nncak tum ılgılf taraf'orm katılabıleceoı oır anosmayla c^'i^pbıipreâ'nı Q<*'rrtmıs'i' Bevrut ta bu acıkloma yapan FKO sozcusu ıse Sed3t ın Fıl stmlıler admo anlasmo Imzalcmovo >etk.lı olmodığmı ve F'hstınlılenn kotıımadıklon hıc bır anlaşmanın Fılıstın sorununo çozum g«t rmever*qını Lubnonlı «a^cı Hıristh/onlor da anlaşmaya korşı cıkm Sağcı HınstıyaıVor adıno yapnon b ' aç.ı\\ir^o^a anlasmTiın kuşku vertrı olduğu ve Lubnon da yenı patlamaloro yol acobı'eceğı sovunulmuştur Dış Hoberier Servtsl Comp Dovld Zırvesi sonucundg varıan onlaşma gerek Mısır ve Israıl de gerekse Ortadogu nun dığer jlkeıerınde değışık tepkılere yol ocmış. en sert tepkı Mısır Dışış «n Bakanı Ibrohım Kâmıl den gelmış ve Kâmıl' n anloşmnyo karşı c ktığı Icın gorevınden ıstıfa ettığı bıldınlmıştır «Amerıka'nın Sesı» Radvosdnun unlu yorumcusu Bayon Bcr bora vValters Kâmıl'ın Bevaz Saroy'da vopılan torene katıimadığına dıkkatı cekerek Mısır Dışışleri Bakanının Israıl'le ayn b i ' barış onttasmosı ımzalanmasıno karsı cıktığı ıcın ıstıfa ettığ m, Vendtsıyle bırlıkte Mısır hevetınclekı bîrkoc gorevlının daha ıst 'o ettiklennl söylervştır Bu haber resmen doğrulanmomıştır Israıl'de ıse muhalefettekı Iscı Partısı an'oşmayı olirrlu korşılamıştır Iscl Partısı Lıden Sımon Perez anlaşrromn borııa g den yolu actığım one surmuştur Ancak Bışbakon B9qın ın k'r'ndakı Lıkud Portısm n sağ kanadı anlaşmaya tepkı gostermış Su kanoda bır mılletvekıll, Begın nökümetını güvensızlık oyu ıle cuşurmek gerekîığını soylemıştır «SİYON1S7 HAREKETIN AMACl» Isroıl Sovunma Bakan Ezer VVeızmon ıse oniosmayı oluml'j karşdamış ve bunu sı/onıst harekettn başarısı olarok n teıen şt r VVeızman «Slyonist hareketın uzun suredır ulosmaya calnîıgı ama cın bu anlaşmoyla gercekle?mif oldugunu» sovunmuştur Bu aroda anlasma ABD Kongresı uyelennce de o'unlu korşı lanmış ve Carter m basar sı olarak r.ıtelenrlırıiTi şt r Korgre'deK Cumhunyetcı Parf Grubu Lıderı Howard Baker ıle Scnatn' uacob Javıts onlaşmanın Baskan Carter'ın prestııını ortırocağiıiı sovun muşlardır SURİYE VE FKO KARSl Arop dunyosındo ıse ılk tepkı Surıve ve Fılıstm Kurtu'>ı."î Örgü Sedat ve Begin Washington'da Ortadoğu'ya ilişkin iki çerçeve anlaşması imzaladılar Dif Hab«fler Servısı Mısır Devlet Başknnı Enver Sedot ısro Bosbakanı Menohem Begın ^e ABD Başkonı Jımrr.y Carter arasında toplanan ve 8 6ylulcen berı calı$malonnı surouren «Camp Davıd Uçlu Zirv* «i», beklenenın tersıne onios mayla sonuclanmış ve bırı «Mısır . Israll Banş Antlaşması Çar csesı» obııru de «Ortadogu Barış Ç«rcevesı> olmak uzere ıkı cerceve onıaşma Sedat ve Be gcr tarofından mzalanrmştn Sı yosaı ceve'er dun sabaha k a f şı caiısmalonnı tamaralcıan Zır ve n n o r l o s ^ a . a sonucıarrra smı Başkan Caner ın «başarısı» o'oak n telemı$ier >.e «kısfsel pre»tt|inı» yukse!teceqını one surmuşlerdır Uclü Zırvemn calışmolarını tamannlamosı uzerıne Carter S« dat ve Begm Camp Dovıd'den VVoshmg'on'a donmuşier ve Be ycz Saroy da ortak bır bosm toplantısı duzenlemışierdır Sedot ve Begm ın orasında oturon Boşkan Corter Zırve nın an laşmovia sonuclandıgmı ocıklo mış »e bunu «tarihsel bır oloy» bıcımınde n te'emıstır Israıl m yokında ımzalonocak banş ant.aşmosı ıle güvenı lır sınrioı a kavuşacağını ve bcnş ıçınde yaşoyacağmı da soyleyen Corte^. Isroıl bırlıklerı nın Batı Şerıo bolgesmden cekı leceklerırı ve burado yoşayan Fılıstın halkımn kendı kade'inı taym edeceğını Sına dakı Mısır egemenlığ'nın Isratl tarafından tonınaıgm ve buradokı Israıl bır lıklerınm aşamolı b>cımde cekıleceklerını acıkiamıştır MISIR ISRAIL BAR1ŞI Uclü Zırve de kabul edılecegı acklanan ve Beyoz Saroy'da Mısır Devlet Başkanı Sedat ıle Israıl Bosbakanı Menahem Begın'ın torenle ımzalcdıklan anlaşma maddelennın ıkı belgede toplandığı be'ırtılrrıçtır Bun lordan bırı «Mısır Israll Barış Antlo»ması Çercevesı» adını taşımaktodır Yapılan ocıkloma Israi! birlikleri Sina'dan en geç üç yıl içinde tümüyle çekilecek, Batı Seria ve Gazze'de 5 yıl sureli «geçış statüsü» uygulanacak. Batı Seria'da Israil kendi güvenliği içın askeri birlik bulunduracak. Israil'in kurduğu yerleşim merkezleri ile Filistin halkını kimin temsil edeceğine iliskin sorular askıda. ya gore bu c*'ceve anloşmanm ano ıikelen soyiedır 0 Israıl Mısır ın Sına yorım odosı uzenndekı egemenhk ha«. kını tanımış buna karşılık Mısır da. Isroıl le koiıcı bır borış antlasmosı ımzalomayı ve normol dıplomatık ılışkıler kurrıo yı kabul etmıştır % Sına nın belırli yerlerınde guvenlık bolgelerı kurulacak ve taroflor burolardo smırlı mıktor da sılahlı güc bulundurocaklordır 9 Mısır ıle Israıl orasındo uc ay ıcınde asıl borış antlaş ması ımzolanocok ve bu torıh ten ıtıboren 3 9 oy ıcınde ts raıt bırlıklerınm ılk bölumu Sı no'dan cekılecektır O zomano kodar ıkı ulke arasında nOrmal dıplomatık ılışkıler kurulacaktıı • Israıl bırlıklerı Sına dan aşomalı olorak cekılecekler ve buradakı Israıl havaa'anları ıle uslerı Mısır'a devredılecektır Ancak Mısır bu havaalanlorın askeri amaclorlo kullonamoyo caktır 9 Barıs ontlaşmosmın ımzi lanmasından ıtıbaren en erken ıkı en gec de uc yıl ıcınde son Israıl askeri Sına'yı cektır ORTAOOGU BARIŞ ÇERCEVESI Imraionan ıkıncı belge ıse Or tadoğu barışı ıçın bır cerceve nıtelığınaedır Ancak bu belgenın sadece Batı Şerıa ıle Goz ze kesımını ve Fılıstın sorun^ nu .cerdığı dıkkotı cekmıştır Bu belgeyle uzennde anlaşmo ya vorılar konular şoyledır • Batı Şena ve Gozze kesı mır.de beş yıllık bır gecış donemı statusu uygulanacaktır • Gecıs suresı ıcmde her rKı oolgede ' yaşayan Fılıstınlıler kendı kendılerını yonetecekler ve bolgeıerdekı Israıl askeri var iığ da bu sure ıcmde sona ere cektır • Israıl kendı guvenlığı acısındon bolgenın belırli yerlerın de bcızı askeri bırlıkler bulundu robnecekiır • Fılıstın sorununun nıhoî co zumu ıc r. bundan boyle yap la cck goruşmeıere Urdun de cag rılocak Urdun 'Stedığı takdırde kendı guvenlığı ıcın anlaşmaya terkede Sedat, Corter ve Begın Wo«hlng ton dokl Imza tor»ninde bır n odoe eklenebılecektır 0 Bes yıllık gecış suresı sı rosınc'a Mısır ISrOıl ve kotıldı ğı tokd roe Urdjn Fılıstın tem sı'cılerı ,le Batı Şena ve Gazze nın lolıcı statusunu saptc,c cckıcrd.r • Isrc ı Gu.enhk Konse/ı Tn 242 sayılı karaına uygur b c mde U'dun ıle de oyr bır ont calışccaktır ASKIDA KALAN SORUNLAR Bu arada bazı onemlı sorun larm an'aşmada yer aımodıgı dıkkotı cekmıştır Bu sorunlar n bcşmda ışgal altındakı toprak ıaraa Isroıl ın kurdugo yenı yer leşme merkezlennın geieceğı ı le Fıl stın ha k.nın kımm tarafın dan temsil edıleceklerı konulan gelmektedır Mısır, Israıl'ın yerı verleşme merkezlarının koldırıl nclarını ısterken. Israıl bunıa rın geleceğının gorüşmeler sırc iinda saptonTiasını ıstemıştır Ikıncı beigede sozu edılen «Fı lıstın temsılcıleri»nden de Batı Şerıa ve Gazze de yaşayon p t lıstınlılerın kastedıldığı, ancok bunun FKÛ nun Fılıstın halkımn «tek meşry temsllcıs» c nroK kobuı erjılmesı nkesıyle celıştığı ve bu dbrumun sorunu cozurrsuzluk ıcınde bırokocagı bel r ı imektedır Asmda kaian sorunlardan bı.ı ae Kudus un S'atusudur B l n dıgı gıbı ısraıl Kudus un bug ,r ku statjsurun değıştınlme/ece ğT' Dır COR ke/ ackıamış, Mısır ıse KLOUS j r Arap keS'a ının de d.ge' *cprof;iar gıbı bo şaltılmosım ıstemıştı TAHMINLER ALTUST OLOU Ote yandan, Zırve nın anıov maylo sonuçlanması. daha or\ cekı tahmınlerın allust olmasına neden olmuştur 6 eylulde ocılan ve ç.alışmalanru rıemen heTien aral ksız 12 gun surduren Zırve'nın son gunlerde cıkmaza gırdıgı behrtısırıış riotto Enver S«dot ın konferonsı terk edeceğı bıie soylenmıştı AnCOK ABD Boşkonı Jımmy Carter ın kımı gozlemcıler tarofından «olağanüstu» olarak nıtelendınlen cabalorı. Vonferan (Fotograf a a. AP) sın seynnı son ıkı gun değış'ırm şt r NASIL BIR BARIŞ? S yasal gozıemc ier konferansın «çerc«ve anlasma» da oısa bır anlaşmcylc sonuclonmasını b r yandan Carter ın kı şısel başcrısı olorak nıtelerken bır yancan l a burun «Amerlkancı barı«»n gercekıeşmesı yolunda onemn bır oşama oiduğjnu ve Washmgton un Ortodoğu'dakı etkmiığmın bu anlaşmayla artmasının beklenebıleceğını bel rtmektedırler ıcınde TC LAPSEKİ İCRA DAIRESI MENKULUN ACIK ARTTIRMA ILAN Dosya No 1979 12 T. Bir borctan dolayı hacizlı ve aşağıda cıns mıktor ve kı/met!en yozılı mollor sotışa cıkarılmıştır Bınncı artırma 28 9 1978 gunu saat 13 30 14 00 de Lapsekı Sedaş Sebze Değerlend'rme A Ş de yapılacak ve o gunu kıymetlenn %75 ıne ısteklı bulunmodığj takdıcde 29 9 197b aunu aym yer ve saatîe 2 gatırma yopılcırak en cok fıat verene satılacağı ve satış şartnamenın ıcra dosyasındcn gorulebıleceğı, masrafı verıldığı takd'rde şartnamenın bır orneğının ısteyene gonderılebıleceğı. fozla bılgı almck ısteyenlerın yukarıda yazılı dosya numarasıylo ıcra memurluğuna başvurmaları ılon olunur. Muhammen kıymetı Adadl Cinsi (Mahıyetl ve önemll nıteliklerı) Lira Krş. 1 000 000 1 PETNIZ marka 12 Atü 18 Atu 7714 Fab Nolu Buhar KAZANI ESKİ KİTAPLARINIZI ve Kutüphanenlzi toptan evınızden en ıyı fıyatla sotn oiırız. TEL 22 4C51 GÜNÜN KİTAPLARI =ÎLKDKUL ÖĞRETMENLEBÎİÇIM "dosttan dostta deyişler" CAĞDAŞ YAYINLARI ozan kasetcilik <lbıitewTAPKAOAŞ YAVIM OAGITIM Knılıycıd Ar*b«cıoelu P«u|ı Mo3 T.l <teeS t» K »O BALIKESIff YAYIMLARI • • • • • • • • • • • S Tomomı FÖYVOLANT çeklmdekl: I9 Hukuku Sosyal Sıgorto Sendıkolar, Grev v« Lokovt BagKur Vergl Konunlan Türk Porası Kıymetlnl Kofumo GOmruk Avrupa Ekonomık ToplıHuflu Turlzm Endustrisı Ihracot Itholât Montal SorttjyH Movzuotının tümO 173 ctlttlr Konularo v«vo konulorın »erllerin» obon* olunobllir Bılgl İcln broşür teteyinlz. DİKKAT Sotıç. büromuzda yopılır. Sotış vm abone Ocretl böromıno ödenlr. Yetklll «ot ı a ve tahsiktanma yoktur Tel: 43 03 68 43 03 68 Adrest Meclısl Mebusan Cod No 327 Oursun Hon Kat: 3 Salıpozan İSTANBUL + • Gazl M. Ktmaı Atatürk SÖYLEV 2 Botkı Cıkiı Isteme adresl: Türkocogı Cod. 39 • 41 Cağaloğlu İST. guney EKİMSAYISI ÇIKIYOR PBO^ETtR DEVR MC «ULTUR MLCAOELESINDE ^k DEVRIMCI türküler marşlar ağıdar devrimci sanatçıların veozanlann kasetleri MANJFESTOİ5CI MAR5LAR1 \•^ZIM HIKMfT ŞİLt OZCÜRLÜKTÜRKÜLERl GREECE BM?TİZA\ MARŞLARI JOAN BAEZ RLHİ SL'RAHMtSAUüK ZULFÜ LhANEÜ TİMUR SELCLK GE\! K^RAC^ SELnVMEÜKEDEMlRAC A$1K İHSANİ AŞ1K MAHSUNİ:MEHM£T KOÇAŞIK E.\ffiKÇi • OI ABtLDIGlNCİ. E> LEMDF BtRLtK ıl kesıne sarılaraK de\rımcıler arasinda duşman lık korokle\en grupçulu^u \iKaJım • PKOLETtR DE\"RİMCİ I l LTl R CtP hCSİnı GlÇLL BİR DE\Rİ\! \!h\ZISİ KJL4LIM. 44eeri Şiirimizde Öğretmen Dorduncu cılt ctktı 25 TL. Getınnın tumü UŞAK TÖB DER YAPI EDİNME HESABINA bırakrlmıştır. •• I Yılmaz 110396 Nolu posta cekj * hesobıno tutonnı gondererek edınebıür, + Dagıtım Uşok TÖBDER, Istanbul GeDo • bmır GeDo, Dotıc, Temel Doğıtım Anıcaro GeDa: Toplum Yoymlorı .. • FL'AR DA TÜRKIYC YAZARLAR Sıyası ortamm gen^l bır degerUndırmesı ve duşuncelerımız yılmaz güney nihat behram K\X)ERE 'Sosyalıt f,erç»kçılu Knr e Re\Tzyonıst Ba»Ki\a »arşı m cadele ıçınde gelışıvor Devrimci : RASETLERİMİZHAKKINprt AYR1.VT1U BILCİtÇi\: BİZDEN ÖİELB«OŞÜKÜMÜZÜ İSTEYİNİZ "YAZ1SMA VE SİPARfS AÖRtSİMtZ: ŞMR EŞREF BÜTÜM5ÜRLERİ VE 80 YILLIK HÂTIRILÂRI şünoH.ntdvuıı I N HALKIN KURTULUŞU Halkın Kurtulıoşu Gazetesi Yazışma Adresi: P.K. 1107 Sirkeci / ISTANBUL HAUÎI.SAMATl.HKltAUItl VE MUKTfUM \kMH l2EŞOİ.MUIIENBH.İNMETBIIİft«ll MÜŞAAtfliR TANMİS^t DANBaİŞÂ» HAKKIND YAZtUM BOCÛ U R NÂnRAURVfMBttUKUI BOtOn kltopçılordo. 441 cayfa.60 Itrodır 127. sayı çıktı I* 43* Sayı ÇIKTI Isteme odresr P K 542 SırVecı • IST. HALKIN YOLU SENDıKASINDAN ımzalı edınebılırsınız. + Ilk uc cılt cok az kaldı Her cı!t 25 TL •• V cılt oğretmer.lık uzerıne şıırlennızı bekler * • Yazışmo Uşok TOBDER veya SUNUCU YAYINLAR P.K. 6 UŞAK IrlGERHUN1 ONFMLE OITIRI II R OIDPSJ ÖRDPSİ CHDPSİ OIDPİİ ÖTDPSİ Dertz lozı kadör güseljlı Dev flik 9i}4ö<İ0r Dâl gibı ince<fcr 3iir k i l a U r K i t aptır* «Jrut k ı 7A * Bıze adre* gonderen D<!Vi f apç ıa Ekım vt Kasım savısını odemeız olarak ıle reğız AraıiK >d>ısı fBu ıkı *a\ının jcretı ek lenerek) odemelı ıletılecektıt LUerınde dergı kalan bavı ve kıtapçılar bu riergılerı dılers? \enı çıkan ia>ılaıia,gıne\ \a\ı;ı kart vç po> terlerle değıştırebılecfkler Fosta pderlerı bıze aıt olup satış ustund«n "•• 2"> ındırım vapılacaK tır. * Okurlar dergıye jıllık 180 ialtıa\lık "O, T.L. kajşıhğında abone otabıtırler Sakızağacı ( ad Gune% han kat 1 Be\oğlu tel 41 ı2 C !° SO "4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog