Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

DORT CUMHURİYET 19 EYLÜL 1978 Ankara Notları: Kâmran Bey mi, Süleyman Bey mi? Mustafa EKMEKÇt Halıs bey herholde bu donem odoy olmazsınız. mahdum bey aday olur Oyle değıl mi' DP nln, o zamanki Ağrı Mllletvekllj Halıs Özturk, karçılık verdl Yegen, yeğen Alloh klmseye mllletvekilllğl nosip 1 etmesln, ettikten sonra da, canını bu Meclıste alsın Bu konuşma, yıllar once gecer Şımdıki gencler, o yıllon bilmezler bile Bazı poiitikocılar, slmdl uc Yossıodo hukumlusunun kefenine burunup siyasal geleceğinı scgloma bag'amayı kuruyor Bugunun genclerl nerden bllecekler, on yıl iktidordo kalanlorın ıktldorları boyunca neleri kullandıklarını? AP buyuk kongreslne blr aydan birfcaç gun fazlo vor Süleyman Beyse, şimdlden con derdlnde glbl Partlnln llerl gelenleri arasında konuşmuşlar 1 Meyve henuz duşecek kadar curumedi Henuz yara, yeterlnce cerahat toplomadt Neşterl 1 vurma zamanı değil Yara kanıyabılır Bu sözlerln anlomı, «Suleyman Bey, bu buyuk kongrede dusmoz» demek Süleyman Bev Kâmran Inan'ın adaylığı konusunda soru soran gazetecılere «Ben boyle şeylere sevınıyorum» yanıtım veriyor ama, pek sevinmedıği belll lllere telefon ederek, «Kâmran Inan'ı karşılayanların llstesinl cıkarın Bunlor partlden cıkarılacaklardır» dlyenler var Yapılan baskılar Suleyman Bey'ln lyiden lylye urktugunu de gosterlyor Hukumet koltuğundan da olduktan sonra oltındakl son sandalyeyt kaptırmak ıster ml hlç diyenler var , Blr AP'II şoyle dedl Bu kongrede, Suleymon Bey'ln karşısma aday cıkmazsa, Ikl yıl sonrakl 1980'dekl kongrede daha da zor cıkar Bir yıl sonra se(*tı Ne dlyecek AP'lı delege' «Seclme giderken, at değiştlrllmez' » AP'de bir llder değışlkllğl olabılır ml olamaz mı? AP yenıtenebilir ml, yenilenemez mP Bu hafta da onemlı bir hafta gercekte Bugun Meclls var CHP'llİPr «tam kadro» Meclıste bulunacaklonnı soyluyorlar Ya AP'lller"» Bu iklnci kocaman portl daha ne yapacağını bllmlyor Bir grup toplantısı blle yapmıyor «Tutumumuz ne olacak'ı diye Son Genel İdare Kurulu toplantısmda, Grup Bcıskan Veklllerlnden llhan Ersoy, kapıdan çıkmokto olan Suleyman Bey'l yokoloyıp sordu Efendim. 19'undakl Meclıs toplantısı için arkadaşlara çagrı yapacak mıyız' Suleyman Bey, kapıdan adımını atarken karşılık verdı Gersk yok. Onlar nasıl olsa duyarlar, kendılıklsrınden gelırler. ABDULCANBAZ TUHHAN SELÇUK E skl Kors Senotörü Mehmet Hozer eskl DP'lı Mılletvekilı Hails Özturk'e sormuştu ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CGP Genel Başkanı Turhon Feyzıoglu part sının Ecevit Hukumetınden cekılme kararı ver dığırı açıklamış ve Başbakan Yardımcılığı ve Devlel Bakanlıgı gorevınden tstıfa ettığıne ilış kın mektubunu Boşbakan Bulent Ecevit e dun ogleden sonra vermıştır Turhan Feyzıoğlu' dan başka Ecevit Hükumetınde Devlet Bakan olarak görev ya pan CGP Von mılleivekllı Salıh Yıidız gorevınden ıstıfa etmeyeceğını açıklamış ve partısınden ayrılmıştır Sclıh Yılöız hukumetten cekılrre ka rannın alındığı dun sobahkl CGP Po'tı Dıvanı toplantısına da kotılmarrıştır Yıldız ın ıs' fasıv a CGPnın Mıllet MechS'n de bir (Turtıon Feyzıoğlu) Sena to da bir 'Fent Melen) jyesı kal mıştır CGP nın hukumetten cekıldığıne ılışkın acıklamasında Tur han Feyzıoglu hukumetın kuru luşundo yavınlanon ortok bıldırıde partızanlıklo mucodele. Mıliı Egıtım m Atotürk ılkelerıne baijlı bir sısteme sokulniası ktısadı hayat n huzur ve kararlılıkla yurutulmesi qıbi esasiar ver aldıgını bıldırmış «Uygulamodo bu esaslara her zaman yeterince bağlı kalınmadıgı inancı, hukumetten cekllmemlzın temel nedenldlr» demıştır Turhon Feyzıoğlu CGP nın hbkurretten cekılne kararım a cıkladıktan sonra dun saot 14 15 de Başbakanı k konutuna gıderek Bcçbokan Bulent Ece vıt e kışısel ıstıfa mektubunu sunmuştur 20 dakıka kadar su ren Ecevit Feyzıoğlu görusrresındert scnra Feyzıoğlu sun lon soylenustır «Partlmizin yetklli kurullarının kararını sayın Başbakon'a sundum klşlsel Istlfa mektubumu do verdlm Hukumetln ülke Feyzioğlu hukumetten istifa etti nin yararına her cobasını de»tekleyeceglz » Ecevit de goruşmeden sonra şunları soylemıştır «Sayın F«yzloğlu nun istlfasını uzulerek kabul ettlm Kendlsi ile siyasal yaşamımızda her zaman uygar blr diyalog kurduk Bu dlyologun devam edeceğine Inanıyorum » Öte yondon CGP Van Mılletvekılı ve Devlet Bakanı Solıh Yıldız dun bir acıklama yaparck «Cumhurlyetci Guven Partisi nden ıstıfa ettığınl Dev let Bakonlığı görevıni surdurdugunu» belırtmıştır Salıh Yıldız ın acıklaması şovledır «Cumhuriyetct Guven Partlsının hukumet kanadından ayrılmo kararından sonro partl yetkill kuruluna katılmadığım İCİn CGP'den ayrılmam gerekt>gıne ınanıyorum Bu yuzden ıstifamı Cumhuriyetcl GuvenPartısı ne ılettim CGP den ıstıfa ettığım ve Devlet Bakonlı ğını CGP uyesi olarok temsll ettığım İcin Bakanlıktan da Istıfa etmem gerekiyordu istifa mı Başbakan Sayın Bulent Ece vit e ilettım kendllerl goreve devam etmeml Istedıler Halen bu gorevlme devam edıyorum » Bır gazetecının «CHP'ye girecek misiniz'» sekiındekı so rusuna Devlet Bakonı Salıh Yıldız «Acıklomalarım bu kadar» vanıtını vermıştır CGP'NIN İCI ANKA nın habenne gore cekılme karorının, Genel Boşkan Feyzıoğlunun kışısel gorüşü ile gundeme geldıği eskl Kontenian Senatoru Fethl Celıkbaş'ın kararı şiddetle desteklerken eskı Savunma Bakanı Von senatoru Fent Melen'ın ise cekilme kararına karsı cıktığı bildirılmektedır CGP'nin hukumetten ayrılmo kararını, öncekl akşam saat 20 30'da toplanan ve gece 01 30'a kadar süren Genel Yonetım Kurulu toplantısmda aldığı dün sabch toplonan partl dıvanında do karorin ••ksertyetle» benimsendlğl öğrenilmistır Genel Yonetlm Kurulu toplantısıno CGP'li Devlet Bakanı Salıh Yıldız'ın da katıldığı, ancak bu kararo karşı cıktığı, dun toplanan parti dlvanına ise gelmediğt öğrenilmlştlr Turhon Feyzioğlu, partl dıvanından sonra yaptığı ocı'Kİamoda «Yapıcı ve dürüst btr muhalefet portlsl olacaklonnı ve hükümetin memleket yarartna atacaOı her adımı destekleyeceklertnl» bildlrmts. soyle devam etmıştir«Fakat benlmsemediOimlz, ha talı bulduğumuz ve onlomek İcin cabo harcadığımız halde onleyemedığlmlz resml kurullarda ve kamuoyu onunde elestirdlğımlz bozı tutum ve davranısların sorumluluğuna katılmok Istemiyoruz > MUHALEFETIN TEPKİSİ AP Genel Başkanı Suleyman Demırel dünkü gelışmeden sonra hukumetin tutumunda bır değışikhk olmayocağını sandığı nı soylemiştir Hukumetın sorun lara seyırcı kaldığım ıddia eden Demlreı hukumetın cok duramayacağını soylemıştır AP Genel Başkan Yardımcısı Nurı Boyar da CGP'nin hü Kumetten cekılme karorı İle başlayan sıyası gelışmflerın durduru,amayacaâını ve hukumetın rr 'tloka g deceğ'ni o n a surmuştur MSP Genel Sekreter Yardım cısı Şevket Kazan da CGP'nın hukumetten ayrılma kararını hükümetin duşurülmesıne yol acocak önemlı bır adım olarak nıtelendırmış ve bagımsız bakanlorn olumlu ya aa CIUTISUZ karar vermelerı gerektiğını soy lem ştır k/HP Mıllet Meclısi Grup Boskanvekıllerınden Faruk Demırtolo da CGP'nin hukumetten cekılme kararını doğal bır gelışmc olarak gorduklerını soy lem ştir MttletvekllleHnm blr aroyo gelmelertni d» ml Istemlyordu Milletvekıllen blr araya gellnce ne konuşacoklar kulıslerde adımlayıp? Sen ne dıyorsun, Kâmran Bey ml, Suleyman Bey mı? Yahu şunu basımızdan nasıl atacağız? Suleyman Bey de gecer ml, o sırada yanlarındcn? Gorur mu onları konuşurken? T«pe»l kızorır mı? Nassınız eyı misinız? Sağ olun efendim. duacıyız1 Dun ılkokullar da acıldı Çocuklar icin yenı blr donem başladı Bu hafta, bıraz da bu yuzden onemli hofta Abdurrahman adında blr cocuk gecenlerde okulunu bıtırdl Diplomosını almaya gıttı Dlplomoyo blr boktı, yuzu kul gıbi oldu Annesine Ben bu dıplomayı almam, yırtarım... dedl. Neden cocugum, bak ne guzel, butun derslerln peklyl" Boksana adımı Abdurrahman yazmışlar. 8en bu dlplomayı almam1 Cocuk, gercekten nufus cuzdanında yazılı olan Abdurahman adını sevmlyor, Yıldırım odını kullanıyordu Okulda orkadaşları dalga geçmişler, takılmıslardı boslarda Donu dusuk Abdurahmaaaan' Ben bu dıplomayı almam Alırsom da yırtarım . Annesi. dertlenlyordu . Dedesınln odı dlye koyduk koymoz olsaydık .. Şlmdi, mahkemeye verıp adını mı değlştlrelim? Dedeye soygısızlık olmaz mı' Yo cocuğun adı Cafer olsoydı? Ah bu çocuklar1 • •• Kartal Maltepe dekl «Cen» Kltabevl'nln düzenledıgı imza gunune gıdemedım Kltabevlnln sahibi Ender Ceri, 12 Mart donemmde gözaltma alınmış, o zaman Be şıktaş Yıldızda bulunon Ceri Kıtabevl kapanmış, baskıiar yuzünden Şlmdl Kartal Maltepe de yenlden acmış Öbür coğnlan yazar arkadaşlar, gltmlşlerdlr İmza gunüne Gidemedlm oroya, yoğundu Ankara'da işler Aynı gun, CHP Kucuk Kurultayı vard Ankara'da Onu ızledım Okurlarm ve Ender Cerı'nın bağışlıyacaklartnı umarım Kücuk Kurultay Genel Bcşkcn Ecevıt'ın ağırlığı oltındo goctı CHP ıçmde daha soı izlenım yaratan arka daslorına yuklendı Bu konusmonın blr benzerını bir süre once Izmir de blr orgut rop antısında do yapmıştı Ecsvıt'ın geiıs bıcımde komuoyuno yonsıyan bu konuşmasi yankılor vopocak sanıyorum Ulkemn, bir fosıst yonetımın elınden nasıl kurtorıltp cıkarıldığmı anlaton sozlert delegelert cok etkıiedı En çok alkışı o sozlerle toplodı Ecevit Eıestıri'er yoneıten delegeler yurtta surdurulen faşıst baskılordan cınayetlerden yokındılar Bırı «hukumet yokt dedı Bln de şoyle konuştu MC'ler donemınöe bız Iktıdardoydık $imdi muha lefette hı*e degüız1 Ecevit kucuk Kurııltaydo gucunun nereden ge'dlğınl üstu kapalı vuroulodı Boğtmsız bakanlardan Mustafa Kılıc salono qinnce bakan arkadaslarını uyardt Sovm Musiata Kıtıc a yer acm Ec»vit ın konu^moçtnda v«»r yet satır aralanndan an«mesaılar» yok değıldl • •• Bağımsızlar: "Hükümetin devamında kararlıyız,, ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turhan Fevzıoglu nun ıstıfasmdan sonra durumu değer lendıren bagımsız bakanlar yer ver kendı O'alorında durum degerlendırmesı yapmışlar, bazıla nda gazetecılenn sorularını yanıtlomışlcrdır Devlet Bakanı Mustafa Kılıc gazetecilere sunlan soylemıştır «11 bagımsız arkadaş, hej> be raber yekvucuduz. Hükümetin devamındo kararlıyız.» Serafettın Bçı de gazetecilere şöyle demıştır «önumuzdeki gunlerde, parlamento arıtmetlğlnde bugunku hukumet lehinde gellsmeler ola billr Muhalefet cepheslnden koomalar bekilyoruz > ANKARA, (Cumhurfyet Burosu) 1978'in llk haftasında Ec6vıt Hükümeti kurulduğu zaman, bazı bagımsız bakanlar, Turhun Feyziofilu'nun Kabıneye aiın>şındon huylanmış'ardı Poşbakan Ecevit'e bu kuşkusunu soy lıyenler oldu. Ecevit, şu kar lınacağında karşı cıkmış, «Blze, ceklerle llgill görülmekteydl. sonra komunıst dertere bicımın Gercekten Feyzıoğtu, bundan sılığı verdı de bır gerekceyle Itlrazda bu aşağı yukarı ıkl yıl kadar once, «CGP, kücük, mintk bir parlunmuştu partısının AP İle bırleşmesı totldlr. Ama partldır Muhalefetta sarısıno yurekten ınanmış gl30 Ağustos yakloşırken, Fey bırakmaktansa, hükümetin lclbıydl Ikı partl ayrı ayrı buyuk rw almak daha yararlı olacck zıoğlu, hukumet içmde bır uye kongrelerını toplıyacaklar ve olduğu halde. ustu kapalı hutır..» kumet calışmalarını eleştırme blrleşme kararı alacaklardı. Hukumeti kurma calışmaları ye başladı Oysa AP Genel Başkanı SuleyNe yapmak ıstenı ızlıyen gazetecıler hukumeri dığıni, pek kımse anlıyamodı. man Demlrel, CGP ile blrleştık kurmakla gârevlı Ecevit le CGP Bundan daha da önemlisi, cı ten sonro Turhan Feyzıoğlu'Genel Başkanı Turhan Feyzınun AP Genel Başkan Yordımkışlarına beklsdiğınce onem oğlu'nun ust uste yap'ıklan cısı olarak, kendısının başıno verılmemesıydı gorüşmelerden bırşeylc cıkarKabınede, genel gorunüşuyle, ne coraplar orebıleceğıni, bir mağa calışıyorlardı Söyientıgecımlı Izlenımını verırdı Baş hesap adamı olarak hesaplalere gore Turhan Fevzıoglu, mıyor değıldı CGP Buyuk Kong bakan Ecevit e cok saygılı daveskı Başbokanlardan ve eskı resı toplondı, Demırel'den yanıt ranır bazı bagımsız bakanlara Mıllı Savunma Bakanlanndan beklıyordu Demırel, Feyzıoğluda Ecevit ı «Bulent yapar, BuFent Melen'ın Mılli Savunma na şu haberi gönderdi: lent guze) konuşur» dıye overBakanı olarak Kabıneye o'ınma dı Bakanlara karşı davranışı «Boyle bir blıiesmeye grusının cok yararlı olocağını soyson oerecede inceydl bumuz henuz hazır degll.» lüyorciu Orhan öztrak'ın KabıSon gunlerde bazı bagımsız Şımdı, AP Buyuk Kongreslne neye alınmasının istendığı soybakanlarla, DP'lı Faruk Subır aydan bıroz fazla bır zolentılerı de /ok degıldı CGP'kan a DP Genel Başkanı F man kalmıştır Fokot, Feyzıognin bu ısteklerıne karşın, aeBozbeylı ye yaptığı zıyoretler lu ile Demırel arasındo ıkı yıl mokratık Partınin boylesinc dıgazetecılerın gozlermden uzakkadar once donan buzlar çoleklerı yoktu Olayları tıtızlıkle ta kalabılmıştı zulmuş değildır Izlıyenler Ecevit Huküme»ınde Bır başına değıl. oldukca kaFeyzıoğlu'nun hukumetten ogörev olan Turhan Feyz'Oğlu' lobalık bır bagımsız grubuylo rada aradığını. bekledığını bunun ise bırcz buruk başladıö' Kabıneden ayrılıp Ecevit Hukulamadığı icin ayrıldığı soylentıhavasını almakta gecıkmedı'er metını çokertmek mı ıstıyordu? lerı yaygınlık kazanmaktad<r Feyzıoğlu. Kabınede sosyal Kabıne ıcınde yeterince etkın Bır AP'lı polıtıkacı Feyzıoğ: ışlerle ılgılı Başbckar, Yardımolamaması. duşunduklerını ger u nun ayrılışının altında yotan cısı Devlet Bakanı oldu Salıh cekleştırememesı, ıstıfasmı çahesapları şoyle yorumladıYıldız ın hükumetınde gorev albuklaştırmıştır «Bırlnctsl, Nlhat Erim olmak masını ise Başbakan Ccevıt ıs ıstıyor Yahut, seçlmi yaklaşan Feyzloğlu'nun bekledıklerl, rarla ıstemekteydı Cumhurboşkanlığına oynuyor umdukları konusunda duş kıFeyzıoğlu'nun ıstifası, hükümet rıklığına uğratan en somut oloKabınede Başbokon Yardımten ayrılması oyle boşuna deyın Devlet Bakanı ve Van Milcısıydı ama Inönü Hukumetlen ğildlr > letveklli Salıh Yıldız'ın ona uydönemlnde olduğu kadar etkın mayıp Kabınede kolması olayı değıldı O zamanlar oyle mıy Nıhat Erlm, 12 Mart'ta as dı' Plan goruşmelerlnde öbür kerlerln cağınsı uzerıne par olduğu bıldırllmektedır Bcşbokan Yordımcısı Ekrem A tısinden ayrılıp Başbakan ol Feyzıoğlu'nun ıstifası boş lıcan la tartışırdı muştu langıcta yankılar yaptı Bundon hükümetin cokeceğı. yıkılacağı Turkıyedeyse şımdl bır 12 Bundan ıkı ay kadar önce sonucunu cıkaranlar bıle oldu Mart ortamı sozkonusu değıldı Kobıne ıcındek1 değışık tutuCumhurbaşkanlığı konusuna ge Oysa, öyle bır şey yoktu mu. ortoyo cıkmayo başladı lınce cok kımser.ın gonlunde Parlamentodo etkınlığı bılınen Kargoşadan onarşıden yakıConkoyo aslanı yatmaktaYdı bır üye şöyle dedi nırdı ama orneğın, bır guvenlık görevlısl gorevınden alınacaBır başka olas.lık da, yaklo«Vatansever adam, hükümet ğında buna karşı cıkardı Dış şan AP Buyuk Kongresl, o büdaha rahat calışsın diye ıstffo tıcaret konusunda bir karar a yük kongreden önce olup bıteetmlş olmalı..* İstifa olayı nasıl başladı, nasıl bitti GÜNÜN KİTAPLARI cem yayınevi sunar Türkçenin SÜKAN: «YILMADAN HİZMETİ SÜRDÜRECEĞİZ» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Feyzıoğlu'nun Kablneden ıs tıfasmdan sonra gazetecılenn sorulan uzerıne bir acıklama /apan Devlet Bakanı Başba• a Yardımcısı DP Konyc VII <n letvekılı Faruk Sukan «Memieketımİ7 son derece çetin meselelerle karsı korşıyodtr Ortak bıldiri ve hukumet progromı esaslan dahilinde, hükümet cünyesınde uyarmo gorevlmıze ve humetlerimlze ytlmadan devam edeceğız» dermştır Ecevit: «Hükümet seçimlere kadar görevinîn başında kalacaktır.» ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Başbakan Bulent Ecevit. dun akşam toplanan CHP Gepel Yonetım Kurulu toplantısını acarken yaptığı konuşmado. «Cumhurlyet Hukumetl Inanıyorum ki, gorevlnln boşında, seCİmlere kadar, boşorı ile kola caktır» demlştir Ecevit dun saat 19 30'da toptanan Genel Yonetım Kurulu'nu acarken şunları soylemiştir. «Genel Yonetım Kurulu'nun bu akşamkl toplantısmda, hem Kuçuk Kurultay'ın son toplantısının blr degerlendlrmesini bir lıkte yapacağız Hom de hukumet Ite flgill son gellfmeler hakkındo Genel Yonetlm Kurulu uyes) arkodasianmo bllgl sunacağım Kücük Kurultay son derece olumlu gectl. Bu Kunıltay'dan aldığımız gücle hukumetin daha do başarılı calısmalor yapacağına Inanıyorum. Bugun bır arkodaşımızın hukumetten ayrılmasını uzuntü İle karşıladık Fakat bu hukumetın durumu bokımmdon blr deglşiklık yapocak değildlr ı ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK Hazırlayan: PARS TUĞLACI îkiyüz bini aşkın Türkçe kelimenin milyonu aşkın Osmanlıca, Ingilizce, Fransızca, Latince karşüıklan, terimler, deyimler, argo ve eşanlamlı kelimeler, atasözleri. Binlerce siyahbeyaz, yüzlerce renkİi resim. Khapçılarda 6 cittlik takım satış fiyatı 2750 TL. TAKSİTLİ SATIŞLAR İÇİN TEK DAĞITICI: DASAT (Büyükdere Caddesi No: 13, Kat: 2 Şışlıİstanbul) OKYANUŞ •Düzeltîlmiş, • genişletilmiş •iyi kâğıda basılmışolarak çıktı, SATILIK VILLA CHP'ye giren CGP'li Belediye Başkani: «Çekilme kararı halka ihanettir.» ESKISEH1R (ANKA) Eskı şehır'ın Sıvrthlsor llcesıne bag iı Kayakent kasabasının Cumhurıyetcı Guven Partılı Beledı ve Başkanı Mustafa Cobon dun oartısınder ıstıfa ederek Cum^u'ivei Hcik Partlsı ne glrmlştır Mustata Çoban CHP've kat ı Tiası neden yie verdığı rtemec • CGP nin ı ıKumçtlen cekıl• •ne kararını elestlrmıs bumj Turk holkına iba.net olarak nıte iemıştır Boarumun en guzel yertnde 2 katlı denlze karşı Murocoat N Ozutunalı Esentepe Tlcaret BODRUM YiTİK IT A ve lETT klrrl k kartımı yıtıraım. Gecerslzdlr Hasan ÖZDEMIRCI (Cumhurıyet 11748) YITİK E U I T B F den oi rt'ğım şebekemı yltırdırrv Hu kumsüzdür. Koyhan ÖZTURK (Cumhuriyet 11751) Ege Dağıtım: DATiC A.Ş. Tlf: 13 87 86 İZMİR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog