Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Pekin, ÇinSovyet dostluk anlaşmasını yenilemek niyetinde değil NEW YORK Cln Dışışlert Bakon yardımcısı Wong Şu. «Newsweek» dergısınde yayınlonon bır demecınde C.n ın 1950 yılında imzalanmış ve gelecek yıl sures1 doiacok olan Çın Sovyet dostluk ve ıttıfak antloş masını yenılemek niyetinde olmadığını belırtmıştır. Wang Şu dergının Çın'i zıya ret eden Moskova muhabırıne verdıgı demecte Moskova ve Pekın arosındo 9 yıldır suregelen sınır uyuşmaziığı goruşTielennde hıçbır gelısrte kaydedll medığırıı so/lemıştır Cm Dışışlerı Bokan Yardımcı6i. Sovyet Dışışlerı Bakan Yardımcısı Leonıd Hıcev'ın, Başkan Carter'm Ulusal Guvenlık Işlerı Danışmanı Zbıgnıevv Brzezınskı'nm mayıs aytnda Moskovoyı zıyaret edecegı haber verıldığın den nısan ayında ycpılması gereken Sovyet Çın sınır göruşmelerıne gelmernış olduğunu bıldırmıştır Cm Dışışieri Bakan Yardımcı 8i, Çın Vıetnom ılışkılerının bo zulması konusuna da değınerek Vıetnam'ı «Sovyet yayılmncılığmı ornek alan sonradan gor m« blr ulke» olcrak nıtelemışt r. (a a } SOMOZA, VENEZUELA VE KOSTA RIKA'YI SANDİNİSTLERE YARDIM ETMEKLE SUÇLADI MANAGUA, Nıkaraguada Somoza'mn kuvvetlerı ıte Sandınıst gerıllalarının onderlığındeki halk arasında kanlı carpışrnalar sürerken. Nıkarogua hukumetı Venezuela ve Kosta Rıka'yı Sandınıst gerıllalara yardım etmekle suçlamıştır. Somozo hukumetı bu konuda dün yayınladığı bıldırıde. Kostarıka'da ustlenen Venezuela savaş ucaklanmn sınınn ote yanında savaşan Sandımst bırlıklerı destekleyerek ulusal muhafız kuvvetlerını bombaladığı ılerı surülmustur So ınoza hukümetıne gore. Venezuela ucokları Sondınıst bırlıklerın Kostanko sının yokınGECİCİ HUKUMET HÜKÜMET BILDİRİSİNDE KOSTARİ KA'DAN KALKAN VENEZUELA UÇAKLARININ SANDINIST BIRÜKLERI DE STEKLEDIKLERİ ÖNE SURULDÛ .. SANDINIST GERİLLALARININ KOSTA Rl KA SINIR1NA YAKIN BIR YERDE ELE GEGIRDİKLERİ KASABADA GEÇ1Gİ HÜ KUMET ILAN EDEÇEKLERİ BILDIRILİYOR Öte yandan Sandınist bırlıklerının ele geçırdıklerı Kostanko sının yakınlarındo bulunan Penas Blancas kasabasında «geçici hukumet» ılan edeceklerı bildirilmiştir Penas Blancas'takı ulusal muhafızıann kışlasını ışgal eden Sandınıst bırlıklerın buyuk mıktarda sılâh ve cephane e!e geçırdıklerı haber verılmıstır Sandınıstler kasabaya gıden yolu kessn nehır uzerındekı kopru"u ucurduklarmdan ulusal muhatız kuvvetiennın karşı saldırı^ı olanagı kalmamıştır Kuzey batı boıge&ındekı cor pışmalarda ıse Somoza hukumetı Ghmandega kentını gerı aldıkıarını ılerı surmuştur Bu arada oncekı gun Somoza kuv vetlerı tarafından ışgal edılen Leon kentının ıse bombardımanlardan bır «harabe»ye donuştuğu bıldınlmektedır (Dı$ Haberler Servlsl) İran'daki Olaylar Politikada Sorunlar ERGUN BALCI larındakı Penns Bloncos Kasabasına yaotıkları saldırıyı ha vadan destek'emışlerdır Sorr>oza rei'mının bu ıddıasıylo, Nıkaragua bunalımı yenı boyut lara ulaşmıştır Venezuelo ıle Kostanka rukumetlerl ıse Sorroza'nn ıddıasını reddetmışler dir Vonezuela pecen bafta or dusu olmayan Kostanka'ya bır tdostluk |estl» olarak ıkı bombardıman. ıkı avcı ucoğı ve bır de noklıye ucağı gondermıs tır Ancak Kostanko ve Venezuelo ye'kılıierıne gore bu ucak lar havalonmarnış ve Nıkaro aua'daki carp'şmolara kotılmo mışlordır KASIRGA Bu arado Honduro<? sahıllerı nı etkısı altınn alan cok şiddetlı bır kasır&anın yakmdo N>karaguo \ a ulaşma'îi bek.enmektedır Castro, Afrika'daki askerlerini geri çekmeyeceğini söyledi Etyopya'da yaptıgı konuşmada Küba lıderi; Küba lıların Afrıka'dakı varlığının bır «dayanışma» niteliği taşıdığını belirtti. ADDIS • ABABA Etyopvo devrlmınm 4. yıldonümü torenlenne katılmak üzere gecen hof ta başkent Addıs . Ababa'va gelen Kuba Başkanı Fıdel Çast ro, Kubc'nın Afrıka'daki asken mudahalesınl savunmuştur Küba'nın Afrika'dakı askeri varlığının bir «davonışiTKi» nıte lığıni taşıdığını belırten Gastro. kıtadokı Küba'lı askerlerın hak Lefkoşe cezaevindeki isyana üç tutuklu daha katıldı LEFKOŞE Lefkoşe Rum Merkez Cezoevı'nde ısyan baş latarak dort polıs ıle uc gardıyonı cumonesı gunu rehm alan EOKA B tedhış orgutu uyesı altı tutukluya uc tutuklu daho katılmıştır Isyanın ucuncu gunu dun. cezaevınden kacma gırışımlennın boşarısızlığa uğraması uzerıne gardıyan ve polısleri rehıne alan EOKA B uyelerıne uc tutuklunun daha katıldıâı Kıbns Rurn yonetımı tarafın dan acıklonmıştır Yetkılıler tutuklulann rehıne'erle bırlıkte Merkez C&zaevı nın 6 no lu bınasmda bulunduklannı belırtmışlerdır 6 No 'lu bma Boşpıskopos Maka nos'u devırmeyı amaclıyan tem muz 1974 darbesını orgutleyen EOKA • B uyesı sağcı tedhışcılerın kaldıkları bınadır EOKA • B lıderi Vassos Pavlıdes'ı zıyaret eden nışanlısının kendısl ne bır tabanca vermesı uz9nn9 başlayan olaydon sonra 6 no ' lu bınada kapanon tutuklular, serbest bırokılmadıkları takdır' de rehınelen olcfureceklen yolundakı tehdıtierını yınelemışlerdır. (Assoclated Press) Libya, kayıp Lübnanlı Şii liderin Roma'ya gittiğini yineledi PARİS übya Gemahırue8İ. Lubnan'dakı Yuksek Şıı Ku rulu Başkanı Imam Musa Es Sadr ıle arkodoşları Muhommed Şeyhata Yakub ve Abbas Huseym Bedr'ın gecen 31 ağus tosta Roma'yo gıtmek uzere Trablusgarp'tan aynldıklarını cçıklamıştır. Lıbya Dışışlerl Bakanlığı, öncekı akşam yoyınladığı bır res mı bıldırıde Imam Sodr'ın ne olduğunu oğrenmek ve kendısı nın ve arkadaşlarının hayatları nı kurtarmak lcın tum oğırlığı nı kullanacağını ve ılerlcl guc lerle ve ıslam gucleriyle işbırliği yapacağını bellrtmıştır. Lubnan'daki islam toplumu llderleri, tüm inananları Lubnan'daki Şıl toplumu llderi Imam Sadr'ın kaybolmasını protesto ıcln bugün camılere kapanmaya cağırmışlardır. FIDEL GASTRO: TUTU MUNDA KARARLI. somurgecl» olarak nıteledıgıni haber vermıştır Mısır Oevlet Bcşkanı Enver Sedat, Israıl Boş bakam Menahem Begm ve ABD Başkcnı Jımmy Gorter'ın Gamp Oa/ıddeki zırvesının Arap ha'k lanna karşı ycneldığını ılerı hj ren Gastro, Nıkaragua'da Başkan Somora'yı devırmeyı omaclayan Snndın,st gerıllalarının mucadeıesınl destekledığıni soylemıştır. Ote yandan, Addıs Aboba rooycsu. Rodezya da ırkcı beyaz azınhk yonetımın' dev.rmek aniacıyla gerılla mucadelesmi veren Yurtsever Cephe nın ıkı lıderi Nkomo vp Mugabe'nın beş çun once Etyopya'ya geldıklerını ve Castro ıle goruşeceklerını haber vermiştır. (Dış Hoberler Servlsi) iı blr mucadeleyl desteklemeyl amocladıklannı belırtmıştır. Afrıka Arap Dayonışma Konle ranS'nın açılış konuşmasını yopan Kuba Devlct Başkanı. baîılı devletlerın baskılarına boyun eg msyeceğ'nı ve asker'erını Afnka'dan ceknıek niyetinde olmo dığınr belırtmıştır Addıs Ababa rcdyosu. Gost ro'nun, Rociezya sorununa ılışkln ABD • Ingılız planını cyenj • ran'dakl olaylar haftolaroır dunya basınmın manşetI lerlnden duşmedı. Bu gıdışle daha blr sure da ' auşecege benzemıyor. Ironda ne oluyor? En kaba deyımls yıllordır aur«n amansız bır baskı reıimınden usanmış olan halk, ŞatVın dıktasına karşı ayaklanıyor. Ayaklanmonın dln liderlerının (Moila) yonetımınde gelışmes!, başkaidırmaya gorunuste dınsel bir hava verıyor. Mellalor kadınlann yuzlerını acmalarıno, kızların erkeklerle oynı okullaro gıtmelerıne, televızyona, sinemaya karştlar. Mollalar ovrıca Şahın tyl kotu gerçekleştırmış oldugu toprak reformuna ao karşı Çunku bu reformla Şıı lıderler ellerlndekı buyuk arazılerı yıtırmışier Soruna bu açıdan bakıldıgında, ayaklonmanın temelde geııcl bır nitelik taşıdıgı kanısı bazı cevrelerde egemen goruluyor. Ozellıkle Batı basınında cıkan yorumlar genelllkle, oyoklanmoyı Şah ın reforınlarını hazmedemeyen toplum kesımlerinin bir tepkısi şeklinde niteleniyor Sonuc olarak Şah devrillrse Iran'ın gerıye gidebılecegi ileri suruluyor İran'daki ayaklanmada, ilerıci aydınlarta Mcrksistlerın de katılmalarına karşın, dının ıtıcl gucu rolunu oynodıgı kuşkusuz Yıne bu ayaklanmayı yoneten klml dln liderlerlnln ellerınden topraklarının olınmış olmasının ver digi hırsla feodal bır ozlemle Şah ın toprak refotmuno karşı çıkmaları, oyaklananiarın İran'ı geriys goturmeyl amocladıklan iddiasının ortaya atılmasına yol acıyor Ancak sorunu sınıfsal temellere oturtmaya çalışırsak, bu iddıalorın yuzeysel kaldıkları ortaya cıkabilir İrandokl oyaklanma aslında bir burjuva oyaklanmo sıdır. Daha doğrusu burjuva smıfının kucuk burjuva kesl minın yuruttugu bır ayaklanmadır. Buyuk kentlerin çevre lerlnde yerleşmiş. gecekondu sokınleri, Şah'ın dikta re|ımme karsı başkaîdıran ogrencüer, hızlı ekonomik doglsime ayak uyduramoyan kucuk esnaf enflasyonun baskısından bunolmış zonaotkar, ayt*ınlor Bunlardır Şah o karşı sokaklarda gosterı yopon, ve Şah ın askerlerı tnrafından kurşunlananlar Ayaklanmanın gorunuşte itıcı gucu din olmasına karş'n. temeldakl kokenleri Ise sosyo ekonomiktir % 50 yı aşon bır enflasyon hızlı kentleşmenin meydana getirdigi nıılycnlarca gecekondu holkı, mllll gelırln dağılımındaki buyuk adaletsizlik. konut yetersizllgi, muazzam petrol gelirinin yol actığı ekonomik kaynaşmada belirii bir grup zengln olurken, kentlerde yasayanların hayat pahallılığı, konut, ener|l, uloşım yetersizllgi gıbı sorunlann ağırlığı (Htında bellnln bukulmesl Bıze gore Iran dakı ayaklanmanın din perdesl altındakl gercek ncdenleri bunlardır Ayaktanmoda din etkeninin agırlık kazanması Ise, yıllardır Şc^'ın amansiT. bas kı reıımınae her turlu ifade ozgurluklerı kısıtıanmış olan kıtleların ancak din yoluylcı tepkilerml belırtme olanağını bulabilmelerınclendır Dln, Iran da sınıfsol ce llşkiyi, ekonomik huzursuzlugu irade aracı oimuştur Soruna bu açıdan bakıldıgında iran'daki koynaşma bir demokrotık burıuva aşamasına u'aşma mucadelesl olarak da gorulebilır. Denebılır ki, İran'daki sosyo eko nomlk adoletsizlikler işçi sınıfını da ezmıyor mu? Neden mucodole ışci smıfının mucadelesl olmtıyor? Dogrudur, genlş anlamda mucadele ışci smıfının da mucadeleSidir Ancok unutmarnak gerekir ki, Şah ışci eınıfını dormadagm etmış, sendlkal ozguriuğu tanımamış, fabrikalardo orgıtlenmeye izın vermemi^tir Oyso İran'ı aylardır altust ec'?n kitleler Sah'ın şimdıye dek dokunmaya cesaret edemedigi camılerde Mollalar tarafından orgutlenmıştır Bır bakıma İran'da halkın orgutlenebılecegi ve rejırre tppkislni gosterebileceğı tek yerde... Bu nedenle son ayaklanmalarda işçl smıfının ağır lığı sınırlı kalmış, onderlığl kucuk bunuvazi yapmışlır. Iran'ın sosyo ekonomik gelişlmı kendine ozgu blcımde cereyan etmıştır. Tarihte belll başlı burjuva devrımlerl genellıkle monarşlye karsı yapılmıştır. İngiltere'd» 17 osırda Cromvvell ısyanı, Fransa'da 1789 ayaklanması ve Rusya'da 1917'de subat devriml monarşiyl ve onun muttefiki feodalıteyı hede! almıslardı Oysa, Sah bur|uvazmlıı devrımıni bunuvazl namına kendisı yapmış, yo da yapmcya calısmıs, lyi kotu, feodaliteyi tasfiyeye ugrasmıstır. Bu bakımdan Şah ın Iran tarıhındekı yerlnın, feodaliteden daha ileri asamadaki burjuvazlye gecış doneminde olduğunu kabul ctmek gerek. Ancak Şah blr demokratık burjuva devrimi olması gereken atılımdo so runun demokratik yanını rafa kaldırmış, amansız dlkta rejlmi Ile kitleleri kendinden soğutmuştur. Şah'ın petrol gelirinin de yardımıylo tepeden Inma yarattığı ya da doğmasına olanak tonıdığı burjuvazl is« dışa bağımlı, uretken olmayan, kolay kâr peşinde koşan gayri mllli sınıf o'makton oteye gidememlştlr. Tepeden inme bicimde burjuvazi yaratılamaz mı? Ya ratılabillr. Jopon bur|uvazisi de bir bakıma tepeden Inme yaratılmış sayılabılir. Nlteklm 19. asırdo unlu Mezji re formları lle Imparator kırsal kesıme koyduğu cok ağır vergilerden toplanan paralarla Japonya'do kapitallst sınıfın olusmasına yol acmıştı. Ancak Japonya'nın coğrofi durumu, dışa sımsıkı kapalı bir ulke olması, ulkeyl emperyalizmin etkilerinden korumuş ve Japon burjuvazisl, uretken, mucadelecl, millı bir bur|uvazı olarak ge llşmlştlr. Bu avantajlardan yoksun olan Şah Ise ortaya carpık blr burjuvazi, amansız bir dikta rejimi ve yabancılann pazarı durumuna gelmiş bir ulke modelinden başka şey cıkaramamıştır. Marx, «kapıtalızm, ışci sınıfını geîıştırerek, kendi mezar kazıcılarını hazırlar» der. Şah da egltim seferberligl ıle bir bakımo kcndl kuyusunu kazmıştır. 1950'lerde okuma yazma blimeyenlerın % 95 olduğu İran'da, bu oran bugun % 50'ya duşmuştur. Universitelerın sayısmda da buyuk blr artış var d,r Ama, okuyan, gozu oçılan gençliğin cağdışı btr reiıml kabul etmesl de olanaksızdır. Şah. kendısl tarafından iyi doyurulmuş subayların komutasındaki ordusu ile iktidarını surdurmeyl başarabilirse herholde bir dizi demokratik hak ve ozgurlukleri tanımak zorunda kalacaktır. Cunku askerln kendi halkını doha ne sure kurşunlamayı kabul edeceği şuphelidir. Ya Şah devrıi.rse' Iran gerıye gıder mı"> Ulkede şeriat devleti kurulur mu' Bız hic sonmıyoruz Iran iyi kotu bır kapıtolızme yonelmıştir Kapitalizm, serıat dahil, hıç b r sınır tanımaz. Buyuk sermaye, orta sınıf ve burokrasınin şeriat duzenini kabul etmelerı beklenemez. O zaman, şimdilik kenarda bekleyen buyuk burjuvozınin sahneye cıkmast duşunulebilır. Iran'ın geleceği konusunda tohmin yurutmek lcın kuskusuz henuz cok erkendlr. Ama, son olayların ulkevi geriye gotureceği yorumu do bize fazla karamsar gorunuyor. Narita havaalanını 18 bin kişi protesto etti Gösterilerde bir olay çıkmadı. Narita'yı ko rumak için 12 bin po lis memuru görev aldı. NARİTA Narita havaalanı na karşı olanlar cncekı gun bu yuk bır gosterı duzenleyerek havaalanını protesto etmışlerdır. Protesto gostensıne 13 bin kışının katıldığı bıldırılmektedır. Havaalanı cevresınde ıse herhangı bır şıddet olayına karşı 12 bin pohs gorev almış ve kıiıt noktaları tufpuştur Gosterl oloysız sona er'mş, 'nerhangı bır catışmo olrnamıştır Gosterlcıier pazar gunu yapı lan gosterıyı ıkıncl «100 gunluk mucadelenin» baslangıcı olorak nıteleTiışlerdır Yazın ulaşıma acılan Nanta Havaalanı'nın tomarnlanması ıcın ıkı pıstın daha yapılması gerekmektedır Hovaalamnm uıaşıma aoılmasım engelleyen gosterıcıler şımdl ıkıncı «100 gunluk mucadele» Ile venı pıstlerın yapımım engellemeye calışmaktadırlar (Assocıated Press) TURKİYE İ$ BANKASI A.Ş. Bankamızm Ankara ve İstanbul Araştırma ve Uygulama Servıslerinde çalıştırılmak üzere yazılı sınav ve mülâkatla, GENEL MÖDÜRLUGUNDEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden Bildirilmiştir Ü.S.S. 1978 Sonuclarıno gore kesln kayıt hakkı kazanan adaylaro duyuru 1 Cl S S 1978 sonuclarına gore Orto Doğu Teknik Ûmversıtesı'ne gırmege hak kazanan adayların kesın kayıtları 15 Kasım 197830 Kasım 1978 tarıhlen arasında yapılacaktır. 2. Kayıtlar adayların bızzat muracaatları ile yapılacağı gıbı evrakların noksansız gonderılmesı halınde ladelıtaahhütlu posta yolu Ile de yapılabılecektır. 3. Kayıt İçin gereklı belgeler şunlardır: o) O.S.S. Kimlık kartı b) ÜS.S. Puan kartı c) Diploma aslı (Bu yıl mezun olup da henuz dıplomo almomış olanlardan gecıcı mezunıyet belgesı) d) Nüfus suretl (Noterden veyo Nüfus idaresınden onaylı) c) 16 adet vesıkalık fotoğraf f) Çıcek aşısı belgesi ve sağlık raporu g) Dıspanserden olınacak goğüs rontgen raporu h) 1959 doğumlu ve daho yaşlı erkek odaylardan bağlı oldukları Askerlık Subesı'nden Unıversitefnıze kayıt olmalarında sakınca olmadığını belırten belge, 0 Bırıncl donem harcı olan 425 T L nın O.DT.O.'nın T. İş Bankası Yenışehır Şubesı 3186 nolu hesabına yatırıldığına daır makbuz |) Dılekce (4. maddeyi okuyunuz) 4 Bılındığı &ıbı Orta Doğu Teknik Unıversıtesı'nde oğretım Ingilizce dılınde yapılmaktadır. Derslerı ızleyebılecek duzeyde ingilizce bılmeyenler 1 yıl surelı Ingilizce Hazıriık Sınıfına alınırlar. Yeterli Ingılızcesı olanıar ıse doğrudan doğruya bırıncl sınıfa kayıt edılırler Kesın kayıtları yapılan adaylardan isteyenlere Ingılızce bılgilerını olçmek uzere Ingilizce Yeterlık sınovı uygulanacaktır. Bu sınav sadece oğrencılerın Hazırlık Sınıfı Ile bırınci sınıfa ayınmlon ıcındır. İngilizce Yeterlık Sınavında başarılı olanlar bırınci sınıfa başanlı olmayanlar ve bu sınava gırmeyenler Hazırlık Sınıfına devom edeceklerdır. Bu bakımdan Ingılızcesı yeterli olmayanlorın İngilizce Yeterlık Sınavma gırmelerıne gerek yoktur. inğiiızce YeteriiK Sınavına gırmek ısteyıp istemedığınlrl kayıt icm gerekli oelgeler lıstesındekl dılekcede belırtinız. 5. Posta yolu ile başvuranlardan evrakı tamam olan adaylann kayıtları yapılacak ve kendılenne durum posta ile bildırılecektır. Yazışma adresi: Orta Doğu Teknik Ûnıversıtesl Kayıt ve Kabul Işlerl Müdurlüğu Ankara 6. llan edılen kayıt torihlerı kesin olup gec kayıt yapılmayocaktır. Postadokı gecıkmeler kabul edıîmeyecektır. 7. Onıversltemızln akademlk tokvıml daha sonra ilân edılecektır. 8 ODTÜ Öğrencl Yurtlarına muracaatlar kayıtlar sırasında kabul edılecektır. 9 Orta Doğu Teknik Unıversıtesı Gazıantep Mühendislık Fakultesı'ne kabul edılen adaylann kayıt ışlemlerl 18 Evlul 1978 6 Eklm 1978 tarıhlen arasında Ga OĞRETMEN CİHAT ELÇİ 1954. 19 9 1977 gunü BıngöTde ulkucu komcndolarca pusuya duşurulup olcakca şehıt edılışının bırınc1 yıldonumunde KANI YERDE KALMAYAGAKTIR. Allesi adına ağabeyl Avukat CENGIZ ELCI Cumhurıyet 11752 sistem analistleri programcılar alınacaktır Başvuracak adayların; Sistem Analistliği için • En az dört yıllık bir yuksek okul mezunu olmaları, • lyi derecede Ingilizce bilmeleri, • Biri Cobol olmak üzere en az iki programlama dili bilmeleri, • Yeterli derecede meslekî tecrube sahibî olmaları, Programcılık için • En az dört yıllık bır yuksek okul mezunu olmaları, • lyi derecede İngilizce bilmeleri, • Cobol veya RPG II programlama dilini bilmeleri gerekmektedir. Sistem analistliği için başvuran adaylar mülâkata, programcılık için başvuran adaylar yazılı sınava ve bu sınavda başarılı olanlar mülâkata tabı tutulacaklardır. Ucret bilgi ve tecrübeye göre saptanacaktır. isteklilerin, ayrıntılı özgeçmişlerini ve hangı iş için başvurduklarını belirtir dılekçelerini bir fotoğraf ekleyerek en geç 22 Eylül 1978 tarihine kadar P. K. 191 Küçükesat ANKARA adresıne gondermelerı rıca olunur. Kayıp Aranıyor 16 yasındo kızım MEGBURE ALTUN 6 oy once Bursodakı evınden ayrı.mış ve bır daho kendısınden haber alınamamıştır. Tanıyan ve hakkında bılgısı olanların «Mesut Gumuş Ibrahım Çavuş Mah Ibrahım Çavuş Sokağı No 16 Aksaray Apt Kat 1 D 4 Sehremını İstanbul» adresıne yazmalarını ınsanıyet namına rıca ederım Kızım. yukarıkı adreste bızı ara veya adresml bıldır Babası : Kosan ALTUN İstanbul Teiefon Başmüdürlüğünden Hurda Teiefon Rehberi Satılacaktır Başmudurlügumüz Içerenkoy anbannda mevcut taknbı 251.893,920 kg eskı teiefon rehben kapalı tekhf mektubu alınmaJî suretıyle satılacaktır. Bu ışe aıt şartname Başmudurlügumuz Malzeme Mudurlugunden temın edılebıhr Isfeklı olanların bu ise aıt kapalı teklif mektubunu Gayrettepe Yıldız Posta Cadaesındekı Başmudurlugumuz Malzeme Mudurlagune en gcç "î 10 1Q78 pprşembe gunu saat 1100e kadar tevdı etmelerı ilan oiunur. SATILIK ARSA Kefelıkoy'de sohıb) ehvle 275 m2 arsa acele sotılıktır ^ < ur 45 07 20 rıs Cantaş 3210 dan Id vef» ajans
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog