Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

j s u ü m l e r i doğrultusunda ve istedigi "verimlilikte bir çahşma yapamayan Millet Meclisinin, Cumhuriyet. tarihinde ilk kez CHP Milletvekilleri tarafmdan VERİMLİ ÇALIŞMAYI SAĞLAYACAK önlemleri almak amacıyla tatüde olağanüstü toplantıya çağnlması, küçük bir azınlığın maksath tepkisine karşın. kamuoyunda çok olumlu karşılanmıştır. Toplantı başarılı biterse halk sevinecek. parlamento ve parlamenterlere saygmhk artacaktır. OLAYLAR VE GÖRÜŞLER KunJu'ada görüşülflp netieelendirilmeden geeersiz (kadük) olmuştur. Verimsiz Çalışmanın Nedenleri? SEÇENLERİ ve seçilenlerin çoğunu memnun etmeyen bu gelişmelerin ve sonuç!ann kaynağı kabul olunan Millet Meclisinin verimsiz çahşmasımn nedenleri: 1 Haftamn üç gününün belîi saatlerinde özürsüz ve izinsiz olarak M.M. Genel Kurulu ve komisyon calışmalanna. ödeneğini ve yolluğunu eksiksiz aldığı halde katılmayan veya maksath olarak çahşmaları engelleyen milletvekilleri, 2 Millet Meclisinde üyesi ve grubu bulunan siyasi partilerle grup yöneticilerinin üyeleri üzerinde etkili olamayışları veya maksatlı tutumlan. 3 Seçenlerin veya seçmenlerin zamanlı. zamansız, haklı haksız istekleri ve iş takibi için milletvekillerine ağır baskıları. parti içi sorunlan. 4 M.M. Başkanlığmın ve birleşimi yöneten başkamn devamsızlığı ve verimsi.c çahşmaya karşı yürürlükte olan M.M. İçîüzüğünün verdiği yetkileri etkin şekilde uygulamayışı ve yeterli önlemleri almayışı. 5 En önemlisi: M.M. İçtüzüğünün bazı maddelerinin verimli çalışmayı sağlayacak nitelikte olmayışı ve bazılarının da Milletvekillerinin. Başkanlığm. birleşimi yöneten başkanın M.M siyasi parti grup yöneticilerinin. M.M. calışmalarını. komisyon çahşmalarını kolayca aksatacak veya engelleyecek durumda olması şeklinde özetlenebilir. Az gelişmişlikten kurtulmak. çağdaş olmak istiyorsak. halkimızın bütün özlemlerinin noksansız ve sürekli bir şekilde yerine getirilmesine olanak sağlayacak verimli çalışma düzeni kurulması. bunun için bu tarihi olağanüstü toplantıda yeni önlemler ahnmasınm kaçınılmaz ve zorunlu olduğu açıkça görülmektedir. " Siyasi parti yönetlcilerl görevlerini ciddiye almalı. milletvekilleri de tarihi sorumluluklannı ve halkın mutluluğuna çahşmak için verdikleri NAMUS SÖZÜNÜ asla unutmamahdırlar. OLAGANÜSTÜ TOPLANTI Mehmet Emin SUNGUR (IV. Dönem istonbul Milletvekili) Pişkinlikle Şişkinlik.. Önlemler Var. Ancak... Millet Meclisinin verimli çahşmasmı ve halkın özlemlerinin hızla gerçekleşmesini saglamak amactyla T.C. Anayasası ve Millet Meclisi İçtüzüğü rn:!letvekü!erinin görevlerini aksatmamalan için; ANDİÇME. GOREV'DEN DÜŞÜRME ve PARA CEZASI gibi çeşitli önlemleri öngörmüştür. Örnegin: 1 Her parlamenter göreve başlarken, 6nce T.C. Anayasası nın 77. maddesi gereği: «Devietin bagımsızlığını. vatanın ve milletin bütünlüğünü koruyacaftıma; milletin kayıtsız şartsız egemenligine. demokratik ve layik Cumhuriyet ükelerine baglı kalaca gıma ve halkın mutluluğu için çahşacağıma namusum üzerine söz veririm.» diye and içmektedir. 2 Ayrıca T.C. Anayasası madde 80: •TBMM üyeliği, bir üyenin üye seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymesi. çekilmesi. kısıtlanması, üyelikle bagdaşmayan bir hizmet kabul etmesi veya Meclis calışmalanna izinsiz veya özursüz ve aralıksız olarak bir ay katılmaması yüzünden üyeliğinin düştüğünün kendi Meclisince karara bağlanması hallerinde sona erer» demektedir. 3 Yine M.M. îçtüzüğü madde 129: «Bir yasama yılı içinde izinsiz ve özürsüz olarak toplam kırbeş birleşimden fazla. yok sayılan mılletveküınin yolluklarının üç aylığı kesilir» diye para cezası öngönnektedir. Bu para şimdi 30 000 TL.'nin üstündedir. Aynca M.M. îçtüzüğünün diğer ilgili maddeleri; disiplinli ve verimli çalışmayı saglamak amacıyla milletvekillerinin (Ba kanlar Kurulu üyesi veya parti yönetlcisfne açık bir ayrıcalık tanımaksızın) özürsüz veya izinsiz M.M. Genel Kurulu nda yapılan YOKLAMA veya AÇIK OYLAMALARDA bulunmamalarını O «Birleşimde yok» saymakta ve başkanhkça bir yasama yılı içinde en az üç defa DEVAMSIZLIK CETVELİ yayınlanmasını istemektedir. Ancak milletvekillerinin devam durumlarını kesin olarak saptamak; yoklama sistemindeki aksaklıkiar ve bazan da birleşimi yöneten Başkanm tutumu nedeniyle mümkün olmadıgından bugüne kadar da ceza uygulaması görülmemiştir. Örneğin M.M. İçtüzüğünün 58'inci maddesi: Başkan birleşimi açtıktan sonra tereddüte düşerse yoklama yapar. demektedir. Başkan. salonda çoğunîuk tahmin ederek sürekli yoklama yapmazsa hangi milletvekilinin çalışmalara katılmadığı nasıl anlaşılır? Sürekli devamsızhklara karşı Anayasa ve Millet Meclis; İçtüzüğünün ceza maddeleri nasıl uygulanır? için çahşacağına NAMUS SÖ2Ü VEREN milletvekillerinden peK çogunun halka mutluluk getirecek yasa tasansı ve önerilerinin sonuçlandırılması için; normal koşullarda (yani özel gündem hariç) haftada sadecs üç giin (sali, ça;şamba ve perşembe saat 15.0019.00 arasında) gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanan Millet Meclisi Gencl Kurulu'na ve aynj günlerden birindeki komisyon calışmalanna özürsüz ve izinsiz katılmadıklan hiç olmazsa •parmakla> bile katkıda bulunmadıklan görülnvjştür. Millet Meclisinin haftada üç yanm günlük Gene! Kurul çalışma düzenîne raşrmen geçen dört yıllık dönemde. Millet Meclisi toplam birleşimlerinin dörtte birinde salt çoğunluğun sağlanamadığı yani 450 milletvekilinden 226'sının salonda olmadığı saptanmış dörtte birinde ise çoğunluk kalmadiğı anlaşıldığından çalışmalara son verilmiştir. Millet Meclisi. demekki toplam birleşimlerin ancak yarısında veriınli çahşabilmiştir veya öyle kabul edilebilir. Yine bu dönemde üye sayılarının üçte biriyle toplanabilen komisyonlann toplantıya çağn sayısının ancak yarısı kadar toplanıp çalıştıklan görülmüştür. Sık sık önergeleri TRT ve basında izlenen arastırma ve soruşturma komisyonlarının büyük çoğunluğu bu dönemde görev bölümü bile yapamamıştır. Halk yararına yuzlerce yasa tasarısı ve önerileri komisyonlarda ve Meclis Genel kmegın pişklnl aranır; insanın pişkinl ayıplanın Ulan pişmis kelle gibi ne sırıtıyorsun? Döner kebap ısmarlarken bağırır garson: İyi kes, pişkin olsun!.. Pişkinlik yalnız lokanta sözlüğüne özgü değlldln politika edebiyatına geçmiştir. Anımsayın MC günlerinil. Ortaklar birbirleri için demediklerini komazlar, sonra hlçbir şey olmamış gibi sarmas dolas bütünleşirlerdl. Sözgellmi yurt dışında Carter'la buluşan Şüleyman Bey İcln Erbakan ne demişti: E İyi Niyet ve Ceza uygulaması yoksa Ama ne yazık ki gerek T.C. Anayasasının AN'DİÇME, GOREVDEN DÜŞÜRME ve gerekse M.M. İçtüzüğünün ceza ile ilgili buyruklan. Millet Meclisinin bugüne kadar halkımızın gereksinimleri doğrultusunda ve istedigi verimlilikte bir çalışma yapmasını sağlayamamıştır. Halkın mutluluğu « Demlrel, Carter'ın karşıeında takla otmıstır.» Herkes küçük dilini yutayazdı. Halk parmağını mrırken, yurda dönen Demirel, ilk karşılaştığında Necmeddin Beyi bir güzel kucakladı, optu, kokladı, Zaten ortalıkta MC hükümeti diye bir şey kalmamıştı; ama Süleyman Bey cekilmezdi: « 226'yı bulan hükümeti düşürür.» 12 Mart'ta Şüleyman Bey, Muhtıra'yı alıncaya dek yerinden kıpırdamadı. Tırnaklarmı geçirmişti koltuğa. Son başbakanlığında ise koltuğuna öylesine yapışmıştı ki, ayrılması olası değlldi. Sonunda AP parçalandı ve MC böylece düştü. Şimdi sözde muhalefet yapıyor Demirel: « Ecevit hükümeti gidecektlr.» Neden gitsin Şüleyman Bey? Gecen kez, Ecevit çekildiğl zaman Demlrel bir nokaratı oğzına dolamıştı: " Hükümeti bırakıp koçtılar.» 1971 yılının martında Muhtıra'yı alınca şapkasını da alıp kaçan kişi böyle konuşabiliyordu. Dilin kemiğl yok. Dilin kemiği olmadığına göre, İstedigi gibi konusur mu insanoğlu? Bu sorııya yanıt aradığımız zaman yine Şüleyman Beyi örnek diye gösterebiliriz. Çünkü Süleyman Bey şimdi diyor ki: « Bunlarm bu zamona kadar durmalorı icraatları sayesinde değil, pişkinliklerindendir.» Hımmmm, bir garson olsa da bağırsa: İyi kes, pişkin olsun!.. Süleyman Bey, hükümetin üyelerlne plfkinliğl yokıştırıyor; eğer hükümet çekilirse bu kez de: Kaçtılar, diyecek. Oyun mu oynuyor Şüleyman Bey? Eh, artık ne derseniz deyin; Şüleyman Bey çoktan berl gelişigüzel konuşmaktadır. Yeni bir şey mi söyledikleri? Şu sozlere bakın: « CHP demek, şekere zam demektir, paholılık demektir. CHP ne zomon Iktidara geçse şeker fiyatlarını artırır.» Bunları söyleyen adam Başbakanlığı dönemind* akaryakıta beş kez, şekere üc kez zam yapan kisidir. Yurttoş, Şüleyman Beye yakınmıştır: Pahalılıktan şlkâye»;lyiz... Demirel: « Paholılık yoktur. Pahalılık dediginiz şey kazonclorın düşüklüğünden lleri geliyor.» Yurttaş: Fiyatlorı denetlesin hükümet... Demlrel: • Türkiye'de hür teşebbüs vardır. Kimse ellne »opayı olıp şunu şuna satacaksm diyemez.» Yurttaş: Ama fiyatlar yükseliyor. Demirel: « Trilyonları telaffuz etmeye alışın.» Şüleyman Bey dün öyle konusmuş, bugün böyle konuşuyor. Ptkf, CHP yöneticilerl ne yapıyor? Dlllerlnl an mı soktu? Nlye susar koca partinln başında bulunanlor? Şüleyman Beyin konusmaiarına teşvik tedbirl mi uygulanıyor? Başbakanlığında şekere üc akaryakıta beş kez zam yapan Şüleyman Bey slmdikl hükümeti pişkinlikle suçluyor. Pişkln klm? Şüleyman Bey mi? Şüleyman Bey pişkin değil, şişkin; politika yollarında şişkin, gövdesf fiskin, blraderlerin cüzdanı şişkin... HESAPLAŞMA Direklerarası DoJayısıyla Burhan ARPAD altvlzyen pregromlarının fOlr*kl*roro«ı> dly* »unduğu »eyl«r« üzülmamck «ld« dığll. Dlr«kl«roratı oğünul«c«k bfr kültiir g«cml?lmlr olmayabillr. Fakat TRT'cllarln sunduğu gibl böyleılne gülunç vt kültür«uz klşil«rln kargoşası bir panayir da d«ğlldl. Dlr»kl»roro»ı odını sürdürtn Ş«hzad*ba*ı tiyatro v« tln»molannı 1919 1930 oratındon yakından tanıdım. En son melodramcıları, kantocularr, KomikI ş«hil«rlyl«. Romazon oyiorındo Veznecller'd^n Sorachan»ba»ı'no kadar uzanmrt bir olanda slrk cadırları, yoya kaldınmları toçmı» coy evlarl, Mtddah bulunduran «n son fKıraathöne»l«rl, DârüttâllmI Muslki »alonundo saz htyttlsrl, tiyatro kapılarmda «Alte Kamaro» morşını calarok mü»teıi coğıran (Tuluatçılann dsylmlyle antrak c«ntr« oct«» yapan) üc klşllik bandosuyla! Osmanlı toplumunda cTâmâşa» dly» nltelenen bu eğlanc» kültür türünün fllmI* bir progromda sunulduğu en son yıllarında kullslerl tanıdım, Insanlarıyla tanıstım. Sohn« üstü odolorma glrdim. Arrrnıa yine o yıllarda, Ertugrul Muhsln ve arkadaşlorı, Sabik Dârülbedayl sonatkârlorı, Cemol Sahlr op«r«tl topluluklarında yenl Türk tiyatrosunun doğuş günlerini de, 1318 yaşların pırıl pırıl heyecanıyla yaşadım. Bizim tefevizyoncuların dlreklerorosı prodükslyonlon bilgl yetersizliği ve sorumsuzluklarla yüklü. Eskl bir artlstimizin de rol aldıği «Direklerarası» prova diye sunulanlar sözun gercek anlamıyla dökülüyordu, buz gibiydl. Yazılışı, oyunculuklar ve konuşmalarla. Fakat bundan beteri progromlor da sunuldu. Bu ülkeye tiyotro sanatını getirmis. Osmanlı Ermenilerlni gülüncleştlren uydurma kişiler ve oyunlar, herşey birbirine karışdrılarak, Direklerarası diye sunuldu. Bir örnekle yetineceğlm. Boş bir salonda oturmus şisman bir adam, Manakyan tiyatrosunu onlattı. Ermeni taklidi yaparak, daha doğrusu, Kumkapılı midyeci Onnik ağzıyla. Şisman adam, Manakyan Melodram kumpanyasının Şahinyan efendiyi anlattı. Sahnede hep Insan öldüren Şahinyon'ın halk benden nefret ediyor diye, Manakyan'a günün birinde dayattığını söyledi. Yanlısların hangisini düzelteyim. Melodram oyunlorı gereğl kötü adam (tiran) oynıyan aktörün adı Şahinyan değil, Aleksanyan'dı (ölümü 1917). Şahinyan o Kumpanya'nın |ön prömiyesl (slrarı)ydı (Ölümü: 1964, sanırım.) Şahinyan'ları ailece yakından tanıdım. Oğullarıylo arkadaştım. Kadık tlü iyi bir aile çocuğu olan Oksen Şahinyan, Vefa idadîslni bitirdikten sonra MektebI tıbbıyei Sâhâne'ye girmls, Meşrutiyelin coşkusuna kapılarak sahneye cıkmıştı. Amcosı Şahinyan da o günlerin ünlü tenoruydu. Fakat TRT. programcısının bütün yanlışı, Aleksanyan'la Şahinyan'ı karıştırması değil. O günlerin melodram tiyatrosu gereği vurgulu bir İstanbul Türkcesi konuşan Şahinyan'ı mldyecl Onnik ağzıyla konuşturması yanlıştan do öteye! Bilmemekten! ya da ucuz güldürü için! B A Ş SA Ğ L I ĞI Topluluğumuza dahil ŞirketJerden Sinop Cam Sanayıi Genel Müdürü Sayın Recai Oğuzun değerli eşi, A.Ş. Savın Î GÜZİN OĞUZ'un elim kaybını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoru*. Merhumeye Tanndan rahmet diler, gerek Şirketlerimiz, gerekse personelimiz adına Sayın Oğuz ailesinin büyük acılannı paylaşır en kalbî tazİ5'etlerimizi sunarız. Ka/seri'de 31.8.1978 günü faşıst katillerce öldürülen oğlurtı İsmail KARA'nın acısını payıaşmak icin cenazesine ve evimize gelen, telgraf, telefon ve mektuploria blzlerl orayon tüm orkadaşlorına ve dostlarımıza teşekkür ederim. Annesi: Raziye KARA Cumhuriyet 11754 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Çayırova Cam Sanayiî A.Ş. Paşabahçe Cam Sanayii A.Ş. Topkapı Şişe Sanayii A.Ş. Teknik Cam Sanayii A.Ş. Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Soda Sanayii A.Ş. Ferro Döküm Sanayii A.Ş. Reform Ambalaj Sanayii A.Ş. Paşabahçe Ticaret Limited Şİrketi Cam Pazarlama A.Ş. Trakya Cam Sanayii A.Ş. Bursa Otocam Sanayii A.Ş. Güney Cam Sanayii A.Ş. Istanbul Porselen Sanayii A.Ş. Sinop Cam Sanayii A.Ş. D U Y U R U 062394 No:Jlu, H. Nüfus Cüzdonımızın aslı kendinfide olup, çıkarılmış tüm fotoğroflı kopyolorı hükümsüzdür. FAİZE ŞÜNEY (AYNEL) TÖBDER üyelerine ve kamuoyuna önemli duyuru D.G.S.A. DUYURU D.G.SA. Öğrencilerl 20 Eyfül Çorşomba saat 10. 00'do okulda toplanacaklar. öğr. Temsllciliğl (Cumhuriyet: 11734 Yo«al Wc bir y«tkl»l elmayan Gültekin Gazfoğlu: 20.9.1978 carşamba günü İlker Düğun Salonundo TÖBOER'in «llk öğretim Haftası Panellı düzenleyece^ml ttan etmlştlr. Bunun, örgütümüz TÖBDER'le ügisinin olmodıâmı bütün üyelerimize, kamuoyuna ve ilgililere duyururuz. TALİP ÖZTÜRK TÖBDER Genel Bajkanı (Cumhuriyet: 11748) TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI'NIN İZMİR FUARINDAKİ KİTAP SEROİSİ'NDE AZİZ NESİN 19 ve 20 eylül 1978 günleri kitapiarını Imzoltyor. DÎLKO koyrt kobul i,|erind« 17,00 21.30 saatleri aras, cal.şaeak Bak.rkoy yoretmde oturan BAYAN ELEMAN arıyor.. TEL : 72 21 44 Osmanlı İmparatorluğunda tiyatro sanatlnı kurmuş Türk Ermeni artistleri arasında dilin hakkını tam veremiyenler vardı. Fakot bunu Türkçe'y! kötü konuşmalarıyle değil, o günlerin başka ülkelerinde de yaygın bulunan melodram oyunculuğu üslubuylo ocıklayoblliriz. Ziro melodram artistleri aşırı el kol hareketleriyle oynar, sözleri olağanüstü vurgularlardı. Bir başka gerceği de belirteylm. O günlerin Osmanlı Istonbulu Türkçe'sinl pek güzel konuşan değerli Ermeni artistleri de yakından tanıdım. Sohnede ve günlük hayatlarında. Eliza Binamecyan, Onnik Binamecyan, Sara Mannik, Aznif Monakyan fManakyan efendinin gellnl ve Darülbedâyi topluluâunun Grande dame rollerı usta oyun cusu), Mina Müzeyyen (Hasan Rasim Uş'un eşi), Nuvart Suat, Lusi Tokatll, İrma Toto (Toto Karaca), Oksen Şahinyan v.b. Türkiye'de tiyatroyu kurmuş, levantenlerin Beyoğlu yakasında Fransız ve İtalyan toplulukları oynarken bin bir sıkıntıya katlanarak istanbul'un Türk yakasında ve imporatorlıığun en uzak yerlerinde Türkce oyunlar veren bu sanat öncülerlmlze saygı borcluyuz. Onları alaya almak, kücümsemek, değer bilmezllkten de öteye bir davranıştır. Bilgl yetersizliği bu davranışı bağışlatmaz. Manokyon'ın ölümü üzerine Muhsin Ertuğrul'un yazdığı: «Bir sanat heykell yıkıldı», yazısını da mı okumadılar?. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 19781979 Ünlversitelerarası Secme ve Yerle?t!rm« «ınavı sonunda Üniversitemize girmey* hak kazonan, ancak mezun olamayan adaylar İçin kesin koyıt tarlhleri uzat ılmıştır Kayıtlar. 16 Eylül 1978 6 Ekim 1978 günlerinde resmi çalışma saatlerinde yapılacaktır. KAY»T İCİN İSTENEN BELGELER 1 Lise diplomasının aslı veya yenl lise mezuniarı için bitirme belgesi. 2 Nüfus cüzdanının asfı veya onaylı örneğl. 3 Oturma belgesi (Muhtarlıktan alınabilir). 4 Bir yıldan daha fazla ara vermiş öğrenciler İcin savchktan ol/nacak *iyl hal kâğıdı». 5 Sağlık raporu (Sağlık ocaklarından olınabilir.) 6 (19) yaşını doldurmuş ve daha yukarı olan adaylar İçin askerük şubesinden olınocak (İlişiksizlik belgesi). 7 ÜSYM giriş puon kartımn aslı. 8 ÜSYM klmlik belgesinin aslı. 9 8 adet mektup zarfı. 10 20. TL lık posta pulu. 11 12 adet fotoflraf. ÖNEMÜ NOT. Posta ile kesin kayıt yapılmayacaktır. Kesin kayıt evrokionnm sureti veya fotokopisl kobul edilmeyecektir. Noksan evrakla hiç bir şekilde kayıt yapılmayocaktır. Bu tarihler dışında kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen sürede kaydım yaptırmayan adaylar hıç bir hnk iddio edemezler. (Basm: 23640) 11729 DİSK TÜRKİYE GIDA İŞ SENDİKASINDAN Tekel Maltepe Sigara Fabrikasında Çalışan İşçilere Duyuru: 20 Eylül 1978 çorşamba günü soot 7.30'don itibaren yetkiü Sendikayı belirlemek için durum tesbitl yapılacaktır. Izinde bulunan. istirahatli olan tüm Maltepe Tekel işçilerinin hangi Sendikadan yana olurlarsa olsunlar yukanda belirtilen tarihte işyerinde bulunmajarı gerekmektedir. Yetkili Sendikanın sağlıklı bir bicimde seçilebilmesl için bu zorunludur. Sonuc tüm Tekel ve Çaykur işçisinin geleceğlnl etkiliyecektir. Maltepe Tekel İşpisinin özgür irodeleri sonucundo olınacak kararın bu konuda tarihi görev ve sorumlulukların biüncinde clan Tekel işcüerinin yararına olacağına inanıyoruz. (Cumhuriyet ~ 11753) ÇALIŞMA BAKANLIĞINDAN 1 Bakanlığımız Yurtdışı Örgütünde Çaiışma Müşavlrl, Ataşesl, Ataşe Yardımcısı ve Sosyal Yardımcı olarak görevlendirflecek personel İçin sınav açılacaktır. Sınav, yaboncı dil ve yeterlik olmak üzere iki bölümden oluşmoktadır. Almanca, Fransızca. ingilizce ve Arapça dilierinden yapılacak olon yoboncı dil sınavlorı 10 ekim 1978 tarihinde başlayacaktır. Çclışma Müşoviri, Ataşesl, Ataşe Yardımcısı sınavına katılmak isteyenierin FakDlte veya Yuksek Okul mezunu, Sosyal Yardımcılık sınavına katılmak isteyenierin en az lise veya denöl okul mezunu olrnaları zorunluaur. Yaso uyarınca Müşavir, Ataşe, Ataşe Yardımcısı kadrolonna atonabümek icln, Bakanlığımız İle baflfı Kurum ve Kuruluşlarında en az üc yıl calışmış olmak zoruntudur. 2 Bu sınav oynı zamanda 14.3.1977 tarihinde acınp, 13.4.1978 tarihli E: 1977/4214, K: 1978/1271 sayıiı Danıştay Kararı ile Iptai edilen sınov ysrine Oanıştoy Kararının gereğini uvgulamak amacıyla acılmış sınav nıteDğindedi 3 Anılan sınava katılmok Isteyenlerin 2 EVim 1978 pozartesl günü çahşma saati bitimine kadar tSınav Girış Belgesu almok üzere Bakanlığımız Yurtdışı Işçı Sorunıarı Genel Müdüriüğüne bir diiekce ve ikı adet bslgeiık fotoğrofları İle boşvurmaları duyurulur. FRANSIZCA STRAS80URG ÛNİVERSİTESI ME7UNU BAYAN ÖĞRETMEN IARAPINDAN FRANSIZCA DFRSI VERILİR. HAZIRLIK S'NIFI ÖĞRENCİI.ERİ BAŞARIYLA YETİŞTİRILİR. KAYIP Anıttape Llsesinden aldığım 19761978 yaz döneml ortaokul diplomamı yitirdim. Geçersizdir. M. SÜHEYL CANERI (Cumhuriyet: 11761] KAYIP Mamok Lisesi'nden aldığım diplomamı kaybetîim, Geçersızd'r Zekâi ÖZTÜRK KAYIP Yatağan Nüfus hüvlyet Dairesinden aldığım cuzdanımı koybettim. Hükümsüzdür. ÖMER CAKMAK (Cumhuriyet 11757) KAYIP Kimlığimi kaybettim. Hükümsüzdür. H. Cohit ÖZEN Cumhuriyet: .11759 TEL: 58 68 96 55 37 98 (Basın; 23668) 11726
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog