Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

M;TİSKİMER£ OGRINCİLERT GÜZDONEMl k.\YlTL\RIN\ B4ŞLANMIŞTIR Tel ~2 21 44 B\KIRKOY INGIUZCE umhuriyet 55. Yıl, Sayı: 19449 Kurucusu: YUNUS NADİ 300 Kuruş 19 Eylül 1978 Salı CGP nın Ecevlt Hukumetmden cekıime korarı alması ve Turhan Feyzıoğlu'nun Başba kan yardımcılığı gorevınden ıst fa etmesıyle Hükumetı Mıllet Meclısı'nde destekleyen üye sa yısı 230'dan 229 a duşmuştur Mılleî Meclısı Başkanı da CHP' iı olduğu ıcm oy hokkı yoktur Oylamalarda bu sayı 228 olmak tad.r. CGP'den aynlan Salıh Yıi dız hukumetten ıstıfa stmeyeceğını açıklamıştır. Meclıste halen 214 CHP'lı. 1 DP lı, 14 Bağımsız uye ıktıdan desteklemektedır Mılet Meclı sı'nde bulunan 15 bağımsız uye (Arfcosı Sa. 9, Sü. 8 d«) BSKL.EMELİ LİSESON 16EK1M 23EYL1EK Istanbui :27 40 9222 8316/ IzmıtsU2 44/£kzı$:27 01 MHP Şişli Ilçe Gençlik Kolu Başkanı ve 3 arkadaşı 7 kişiyi öldürmekten sanık olarak tutuklandı • CEŞİTLİ BOMBALAMA VE YARALAMA OLAYLAWYLA ILGILI OLARAK, AYRICA GÖZALTINA ALINAN 13 KOMANDODAN 5 İ TUTUKLANDI. SAVCILIK TURKEŞ VE AGAH OKTAY GUNER HAKLARINDA, SUCLULARA YATAKLIK ETMEKTEN KOVUŞTURMA AÇTI. ANKARA'DA DA THKPC UYESI OLDUKLARI BILDIRILEN 14 KIŞI YAKALANDI. Başkcnı olmak üzere 7 kıçjnn oldürülmesmden sanık olduğu saptonan 3 ulkucu komondo ıle ceşıtl' bombaloma ve yaralama olaylorına karışan 13 komon(Arfcası Sa. 9, Sü. 1de) • Istanbul Emnıyet Mudurluğü 1 Şube Detektıflerının çaiışması ve rkı Cumhurıyet Savcı Yordımcısının surdurduklerı so ruşturma sonucu aralonnda MHP Şışlı llçs Genclık Kollan Meclis'te Hükümeti destekleyen üye sayısı 229*a duştu " • • i MECLİS'İN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AP, MSP VE MHP KATILMIYORLAR ANKARA Cumhurıyet Senatosu ve Mıllet Meclısı Genel Kurulları bugun saat 15 00 de ayrı ayn olağanustu olarak top lanacaktır CHP !ı 110 mılletvekılının ım zasıyla yapılan başvuru uzerıne Mıllet Meclısı Başkam'nın cağnsıyla toplanacak clan Mıl let Meclısı Genel Kurulu'nun bugünkü blrleşımındo cMeclls lctuzuğunun 19 maddeslnln de ğlştırilmesine» ıhşkın onerı ele ahnacaktır. AP, MSP VE MHP KATILMIYOR Ots yandan AP, MSP ve MHP, Mıllet Meclısı Gruplarının varın olağanustu toplantıya ka tılmayacaklan ociklanmıştır AP Grup Boşkanvekıllerinden Turgut Toker, duzenledığı basın toplantısında olaganustu toplantının partı grupiarı ara sında uzlaşna sağlayıcı bır kuruluş olan Danışma Kurulu'nun ortodan kaldırılması a ıracna yonelık olduğunu soy lemıştır MSP Grup Sozcusu Konya mılletveMı Şener Battal da grup yoneîım kurulu'nun olağanustu toplantıya katılmama karan aldığını blldlrmıştır MHP Grubu Başfan/ehllerındon Farbk Demırtola da ıçtuzukte yapılmak ıstenen deg.şıklığın Danışma Kurulu'nun gorevlerını ortaoan kaldıracagını bumn da meclısı hukumetın emrıne sokmak gıbı bır durum yaratacağını savunmuş (Arkası Sa, 9. Sü. 8 da) • • Feyzioğlu Devlet Bakanı Kılıç: «11 bağımsız arkadaş yekvücuduz. Hükümetin ! devamında kararlıyız» dedi. DP'li Başbakan Yardımcısı Sükan: «Hizmetlerimize yılmadan devam edeceğiz» dedi. Başkanlık Divanı'nın hükümetten çekilme kararına karsı çıkarak CGP'den istifa eden Devlet Bakanı Salih Yıldız ise göreve devam edeceğini açıkladı Haberler 4. Savfada rını surdüren kımlıklerl be! rsız kışıler, daha sonra, Hasan Çakıcı'ya aıt nalbur duk'nnnı bombalamış, ardında da ateş acmtşlardır Bu sırada dücKândo bulunan Hoscn C^'<icı'nın oğlu Necatı Cakıct. oğz'ndin aldığı kursun yorası sonucu olmuştur Masnelı ve sılahlı bes kışı, MHP lokolıne oatla/ıcı madde atıp. MHP gencNk o r outunun onde gelenlerındsn ciduğu bı'dırılen Yusuf Bahrı Genc'ın zurcacıye duV<T"'inı aa tahrıp ettıkten sonra kccmıslordır Baskın sırasmdn Harmantepe de Dulunan cok sovıda dukkân mermı ısaöfiînden hasar gormuş bu aroda Sutluce Mezbahasında ııemur olarak calışan Huseyn Po'a; Jdlı yurttaş yaraloımıştır Guveniık kuvvelterı olay yeııı f*o 16 lone 7 65 capındc 24 nr.e 9 mm copında bcs kovan ıle bır oatlamamış mavzer mermısı bulmuşlardır Sılahlı ve nıa^kelı k şılerm Kâğıthane vonune kac tıkları be'irlenmıştır (Devamı S 9, Su 4'te) etti Özaydınlı, Doğu'daki jandarma tatbikatı konusunda açıklama yaptı ANKARA, (Cumhurıyel Burosu» Içışlerı Bakanı Irfan Ozay dın.ı dun vapiıgı bır acıkıama ıle gectığım z g^nlerde VJKsekova da yapılan «Kanatlı Jandarma 78» taibıkatına yo neltılen eıeştırılerı cevaplamış yurdumuza gırebılecek yabancı gerıl alorın yerel gıysı ve araclardan da yararlanaccklan auşuncesıyle tatbıkattc yerel gıysı ve aracların kuıanı'dığını oenrtm.ştır Mardın Bağımsız mıll6tvekılı Nurett.n Yılmaz ıse dün Mıllet Meclısınde duzenledığı bastn toplantısında totbıkatı eleşt rmıstır ÖZAYDINLI NIN AÇIKLAMASI O;cydınıı mn acıkhrrası şo/ ledır «Bu tatbıkat, bugune kadarkı muharebelerde goruldugu uzere, bolgeye sızmıs bulunan (Arkası Sa 9, Su 7 de) GÜLTEPE'YE SİLAHLI BASKIN DÜZENLEYENLER BİR KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, DÜKKANLARI DİNAMİTLEDİ 10S OLKOCÜ ÖĞRENCI, ATATURK EGITIM ENSTITUSU'NOEN OLAY ClKARTTIKLARI GEREKCESl ILE UZAKLAŞTIRILDI.. MAMAK OLAYIYLA İLGİLİ OLARAK ARANAN ŞEVKİ YAZICI TOPKAPIDA YAKALANDI Cumhuriyet Haber Merkezl lahlı baskın yapan maskeli beş istanbul Gültepe de MHP eğılım kışı MHP'lı olduğu bıldırılen bır lı bır kışı oldürulmuş, Ankaro' gencı oldurmuşler attıkları patda boş bırorsoda guvenlık kuv 'cyıcı maddelerle de cok sayıdo vetlerı tarafından sabaho kar Jukkânın hasara uğramosım şı oğır yoralı olarak bulunan ,'Oi acnışlardır Mımarlık Mühendıslık Yuksek Olay saat 08 30 sıralarındo Okulu oğrencısı Lutfü Adıya Tieydano gelmış calmtı oldugu man kaldmldığı hastonede can belırlenen 34 VV 910 pnkclı vermıştır. Elazığ'a atanan Vaiı ıslü kcpalı b r kamyonla GultP Alımet Ozer dun gorevıne bas De'ye gelen maskeli bss kısı lamış, dort gundur kapalı bu once Mehmet Alı Arı'ya aıt 283 lunan ışyerlerı de dun acılmış nclu saatc. dukkânına patla/ıcı tır. madde atmışlar ve otomatık sı lahlarla taramışlardır EvîemieİSTANBUL Gultepe'de sı I ATAŞ'ta işçiler dün sabah greve başladı Cumhuriyet Haber Merkezi Turklş'e bağlı Petrol l ş Sen ciıkasına uye ışcıler Mersın'de kurulu ATAŞ Rafınensınce r dun sabah 08 30'da g eve baş lomıştır. 280 ışcının greve g«t mesıyle. yabancı petrol şırketlerının ortak olduğu ATAŞ Rofınerısınde, ü r etım ve dağılırn tümuyle durmuştur. Peîrol lş Sendıkası yeîK lılerı. laboncı petrol şırket'erının ortak olduğu ATAS Rafınerısınde topiu sozlesrre pa(Arkası Sa. 9, Su. 3 ce) Corter Sedot ve Begın uçlusu barışa dcğru?. Ortadoğu'da nasıl bir İnan, Urfa ve Gaziantep gezilerinde bazı AP'lilerin cıkardığı güclükleri eleştirdı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) AP Bıtlıs Senatoru Kâmran 'ncn Gazıantep ve Urfa da bazı tertıplerle karsılastıgı yolundakı soylentıler uzerıne, ne dıyeceğını soran Cumhurıyet muhabırıne şunları soylemıştır «Bunlar olmuş şeylerdir. Bu Fotografta her yonu ıle so metodloro basvuruşu bir zaaf rjnlar zıncırı o.an eğıtıme, bL,n ve telaş olarak goruyorum Ayrıca, bu gıbı kücuk yollara bas lardan habersız olarak ılk cdim vuranlorm buyuk dava sahıbi larını atan kücukler gorulmekolomayacaklan da asikârdır. Be tedır... nım icın onemli olan komuoyu ve partımin teşkllatından gordu (Fotoğraf: Erdoğan Koseoglu) ğum sevgl ve destektlr. Tertipler, buna hicbir zaman golge du şuremez ve benl cızglmden ayı ramoz » Bazı gazetelerde yer clan Ur fa kongresınde konuşurken gos teri yapıldığı ve Necmeddın Cevherı. Celal Bucak ve Mehmet Aksoy'un araya gırmelerıyle ERZURUM (ANKA) Sos/al koruşmasını surdurebıldığı yoGuvenlık Bakcnı Hılml Işguzar lundakı haberlerın gerceğı yan ferdı mesken kredısının oncelık! s tmadıâını bıldıren İnan buvu < le Ankara, Istanbul vs Izmır (Arkası Sa. 9, Su. 5de) ı'iennde uygj cınacağını acıklarııştır. Bakan Hılmı Işguzar ferdı mes ken kredısının uygulanması ıle igılı çalışmalann devom ettığını, Emlak Kredı Bankası ve OVAK'ın uyguladığı mesken kredısı sıstemının tatbık edılecegını ıfade etmış, pnot bolqe olarak secılen Ankara. Istanbul ve Izmır'de yapılacak u/gur lamadan sonra kademe'ı oia aı< d ğer ıllere geclecegını b ıdtrHaberi 5. savfada mıştır. • ZIRVESI BEKLENENİN AKSİNE ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI | I I [ | Carter, Sedat ve Begin üçlüsü görüş birlığine vardı ve biri «Ortadoğu Banş I Çerçevesı» diğerı de «Mısır Israıl An | la^ması Çerçevesi» adlarını taşıyan ıkı . anlaşma ımzalandı. | Haberler 5. sayfada I ^MB Mahkeme, Merkez Bankası ile ilgilî tedbir istemini reddetti SU M MM mmm BBB « ı a^B ^^m n a M»| İLKOKULLARDA YENI DERS YILI BAŞLADI Ceşıtlı ıllerde kent ve köy ılk okullannda yenı ders yılı dun torenlerle boşlamıştır. Yenı ders y.lının ılk gunü kucuk cocuklar ıcın cok buyük boyutlu sorunlar getırmektedır. Tüm yasaklara karşın, okullar ıcın b'r ozel yarışmo konusu olan ıstem'er. aılelerl ekonomık acıdan guç durumda bırakmaktadır. Velıler, smıflann kalabalıklıgı, yer sorunu nedenı ıle çocuklarını ıstedıkleri okullara vazdıramamaktadır Buyuk kentlerde cocuklar, tek başına gıdıp gelemıyecekleri ana yolları aşmak. ya da gecekondu bolgelermde cok uzak mesafelı yolu yurum*k zorunda kaimaktadır. Dukkândan bozma, baraka sınıflarda oğre tım surmektedır, velıler de ogrencıler gıbi sayısız soruntaria karşı karşıya kalmışlardır. ANKARA, (Cumhuriyet Buro) Ankara 2 Aslıye Tıcaret Mahkemes! MerKsz Bankası eskı Yonetım Kurulu u/elerı Ekrem BaMas ve Haluk Tımurtaş'\n Merkez Bankası Genel Kuru lu secımlennın ıptalı ıcın yaptıkları başvuruyu reddetmıştır. Mahkerre Bar'as ve Tımurtaş'ın kongre ıptalıne ılışkın «ih tiyatı tedbir» ısterrlerınl reddederken, Genel Kurul'un yasalara uygun olarak toplandığını. Merkez Bankası Başkanı'nın bu davado taraf olarak gostenlme(Arkası Sa 9 Sü 2 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Yanlış Hesap.. OLAYLAR1N ARD1NDAKİ GERÇEK umhuriyetçl Guven Portlsi Genel Yönetim Kurulu ve Partl Divanının aldığı kararlar uzerine, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu. Başbokan ECBvit'e istifa mektubunu sunmuştur. Oloyın ardında ne gibi hazırlıklar ve gerekceler olduğunu tum boyutlarıylo ocklamak simdllik olası değıldır Başbakan Ecevıt. Feyzioglu nun istifasını kabul etmış bundan boy Feyzioğlu'nıın le de CGP ile uygor llişkilsrın sureceğını bildırmıştir, Bu aşamada, Anayasal hukuk açısından durum nedir? Anayasamız ilke bakımından hukumet olayına yaklasımında llglnc bir yolu benlmsemıstir. Gecerli kurallaro gore, hukümetlerin kuruluşu kolay, dusurulmesı zordur. Cunku Ba kanlar Kurulunun güvenoyu alması Icın hazır bulunan cogunH.'ğun yarıdan bir fazlasının olumlu oyu yeterlldır. Bakan İstifası Ferdî Konut Kredisi öncelikle 3 büyük ilde uygulanacak Toz şeker 12,25, küp şeker 15,50 liraya satılacak İSTANBUL Şeker fı/otlanna yapılan zam nedenı ıle lstonbut Beledıye Encumenı şekerın yenl parakende satıs fıyatlarını bugun belırlemıstır Yapılan acıklamaya qöre Istarbul'da toz şeker 12 25 lıraya, dökrre kup seker 14 25 lırcva paketlenmış kup şeker ıse 15 50 liraya satı'acak'ır Paketr n 1 'pnmış toz seke n kılo^u 12 25 ItadT 's !• C lor Kurulu'nun duşurulmesl için ise salt çoğunluk, yanı 226 oy gereklidır. Son olaya değin Ecevlt Hukumetinin Mecliste 230 destek oyu vardı, Feyzıoğlu'nun cekılmesıyle bu sayı 229'a duşmuştur. Devlet Bakanı CGP lı Solih Yıldız partişinln hukumetten cekılme korarına karşı cıkmış ve bv nedenfe partlsinden ayrılmıştır. Boylece CGP (Arkası Sa. 9. Su. 6da) *** İran'da depremde olenlerin sayısı 15 bine yükseldi A ayın Ecevıt partısınce duzsnlenen «Kücuk Kurul X tay»da yaptıgı konuşmaoa CHP dısmdakı sol " partılerin vuzde bır oranında oy aldıgmı soyleyeok şu sonuca vanyor. Blzım oylarımız yuzde 42, bızım dışımızdakl başKa sol partilerın ov toplamı. yuzde 1... Bız yuzde Ve ken dımizi daha cok sevdırerek mı yuzde 42'yı artıracağız, olabılır yuzde 43'e cıkar, ama bir de gende yuzde 58 var. Onu kendi dogrultumuza getirerek guçlensbılirız .. Bu sözlerden ıkı anlam cıkabılır Bırıncı anlam ve tlylmser yorum» şoyledlr: Bız marksist portılerin oy tabanlarıno karışmayız. Onlar şimdılık yuzde 1'iık oy almıslardır. Blzım asıl oyunu almamız qereken partıler, sag partılerdır onların oylonnı olmoya calısalım .. Marksist partıler de dıledlklerl gıbi colcssmlar ikıncı yorum da soyle olabılır (Arkssı Sa 9 Su 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog