Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

• • • • • Sa r bı Cumhuriyet Ma oaacıltk ve Gazetecıiık T.A$ adına NADIR NAD1 Genel Yav n Mudüru OKTAY KURTBÖKE Sorumlu Yazı Işlerl Müduru CETIN ÖZBAYRAK Bason ve Yayan Cumhurtyet Matbaacı'.ık ve Gazetecıtık T A $ , Ccğaloğiu Turlocağı Cad No 2941 Posto Kutusu 246 İSTANBUL, Telefon 28 97 03 CUMHURİYET BAS1N AHLÂK YASASlNA UYMAYI TAAHHÜT EOER BÜROLAR Ankora *ts urk Butvarı, Yener Apt Ventşehır. Tel : 17 53 66 2557 01 • İZM1R Halıt Zıya 8ulvorı No 65. Kat 3 Tel 2547 09 1312 30 • ADANA Atatürk Coddesi. Uâurlu POSOJI TeU 14550 19731 ABONE UCRETLERİ Aylar ı 1 3 6 12 Yurt İCİ : 90 Î70 540 1 080 Yurt «Jısı 165 495 940 1980 Avrupa, Yokın Dogu 400. Amenka. Orta Amerıko Guney As>Q ıçın 800 Uzak Dogu Içın 1200 kuruş ucok ek ücr«tl alımr. T A K V IM 18 EYLÜL 1978 imsak 5 02 Ikınd. 16 38 Guneş 6ı Akşam 1915 Öğle 13 03 Yatsı 20 47 ', BSKLEMELİ LİSCtON üMiVERSiTm HAZ1RIAMA 16tKl merkez dersanesı 29 Aöustos • Gazıantep Nızıp ılcesmde bır sabun fabnkosmda cal şon devrımcı şcı Mehmet Kor ıdeoloıık bır tartısn a sonunda ko mando ıscı Hanefı Karalar lati fından toboicayıa vurularak ol djruldu • Nevşehır Urgjp'e MHP ılce 2 Boskanı Halım Ozcan tcrla sındo ca! şırken kaçırıld kton sonro o curulmuş olarak boş arazıde bulundu 23EYI1F İSTANBUL 27AÛ 92228316 IZMIT 1324ü ELAZIĞ 27 0 i OLAYLAK1N AKUINİMM GÎRÇEK (Bastarafı 1 Sayfada) holk yığınlanno onlctabılmektır Kemerlenn demokratık re|im ı cınde sıkıfabılmesı va sosyol adatete donuk onlemlerın almo bılmesı oncak bu acık yontem le oiasıdır Muhalefet sorum «uzdur Ancak boşta Ecevıt olmak uzere hukumet çevrelerının holk kıtlelerını bılınçtendırtneye ycnelık çabaları da ne ya zık kı yeterlı sayılanıaz CGP Genel Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı ANKARA Cumhurıyetcı Guven Partıst Genel Yonetım Kurulu dun saat 18 30 da Genel Baskan ve Basbakan Yardımcısı Turhon Feyzıog lu'nun başkanlığında oiağan ustu toplanmıştır Fe/zoğ lu, toplantıdan once «Memlek«t ahvalını goruşecegız» de mıstır CGP Genel Boşkanı Turhan Feyzıog u basm mensuplamm soruiarın «hıcbır acıklamada bulunmayocagım» şekltnde /a nıtlarken «bu akşcm goruşulecek konuların yarın toplanacak Partı Dıvonı nda da ele ya cagırıldığı b Idırılm ştır Feyzıoğlu «bu akşam gorus* eeğıniz konu hakkmda bır koror olacak mısınız<>> şeklın dekı bır soruyu da yonıtlamamıştır Sağnak yağmur dün bir çok semtte etkili oldu Cumhuriyet Hober Servisi Sognak yagmur kentın bircok semtmı etkılemış şeruncı teiefon goruşTielen aksamıştır Yağmur yuzunden bazı semt lercie konut ve ışyerter'nın alt katlormı su basmışt~ Sağnak yagmurun etkısıyle veraltı kab lolannın su armasıy a Yeşıl koy Erenko/ Beyoglu ve Fatlh serntlermde telefon goruş melerı buyuk alçude /apılamamıştır PTT ekıplen anzala n gıaermeye başlamıst r Izmıt va Adopazanndo. da yagmur etk lı olmuştur Gol cuk te fırtmayla duşen yagmur dort saat kodar devam etmış 100 un uzerınde ev ve ışyerı su altında kalmıştır Izmıt Burso karoyolu uc saat kadar trafıge kapaiı kalmış tır (Baştaraft 1 Sayfada) bnşıida Anayasanm 83uncu rraades ne dayanorak ortak ımzal» ısteml uzenne Mıllet Meclısı Başkanı Canıt Karakaş tarafmdan oiagonustu toplantıya cağınlan Mıllet Meclısı Genel Kurulu nda Meclıs ıçtuzugjnun 19 uncu moddesmın degış tınlmesı konusu ele alınacak tır Anayasanm aynı naddesıne gore Mıllet Meclısı Genel Kurulu ıctuzuğunun 19 uncu maddesı uzerırdekl goruşmelerı to maTnlandıkton sonra ısterse yasama colışnalonna devam karart alobılecektır. M üet Meclısı nın yannkı olağanustu toplontısmda Meclıs ıc tuzüğunun cDanısma Kurulu»nun catısmalorını duzenieyen 19 uncu maddesi ele alınacakttr Mevcut uygulomoya gdre, parlamentoda grubu olan sıyasal partılenn temsılcılerlnden olu$an Danışma Kurulu temsıl«lenn tumunun katılmosıyla toplanabumektedır Boylece Mıl let Meclısı'ne sevK eoıien herlıangı bır yasa tasarı ve önerı sme korsı cıkan bır sıyasa) partı Damşma Kuruluna temsılcl gondermemek yoluyla soz konu SJ yoso tasansı ve onerısınm Genel Kurul a ınmesını engellıyebılmektedır Yannkı Mıllet Mechst Genel Kurulu ndo konu e'e alınırken. İCtuzuğun 19 uncu maddesıre blr fıkra ektenpıesi ıstenecektır Buna gore Danışma Kurulu gene kalacak, oncak Danışma Kurulu nun toplcnamadığı hallerde Donışmo Kurulu'nda bekleyen yasa tasansı veya önenlerl dogrudon doğruya Meclıs Genel Kurulu'na sunulobılecektır MII1«t Meclisı'nln tctuzuğunun 19 uncu maddesınde değiçıktık yapılmosından sonro çalışmolara devam kararı alması hallnde oncelıkle ele olınacak vasa tasarıları da belli olmuştur Buna gore sırastyla ıSavurganl kla mucodele» (asarısı, tvtrgi tasansı» ve «Madtn ta Millet Meclisi sarısı» oncelıkle s e alınocoktır Yarın olağonustu toptanocak Mıllet Meclıs! Genel Kurulu yla llgıti olarak ANKA muhab'nnm sorusuru cevap'andıran CHP Mıllet Mechsı Grup Boşkanvekılı Altan Ûymen Meclısın bu toplantısmda çalışrnalann da goruşulebıleceğ nı belırtmıs «Muhalefet portılerl de Meclı sin calışmasından yana Iseler Meclıs • gelslnler Devam kara rı alolım» demıs' r GOZLEM (Bastaratı 1 Sayfada) Petrollerl mıllıleştırebılıyor musun? Yeni kuyular acıp yeraltından petrol fışkırtabılıyor musun"» Bunu yapamazsan ışle boyle dışo bağımtı olursun ışte boyle •lın Arap ulkelerıne gıdip el acarsın Evlere şenlık Oyle btr «mıllıyetcılık» kı mıllileştırm*y« korsı Petrolde tartışılacak konu «zam» d«gıl bagımlı polıtıka»cJır Ve ulkeyl bugunku boîimlılıga surukleyen siyasal ve ekonomık koşullardır Eger zam konusu tortışılacaksa o zaman MC sorumlulorındon 1977 yılının 9 eylul gunu yopılan zammm nedenlerı sorulmalıdır Gecen yıl nıçın zam yapılmışsa bu yıl da onun lcln zom yapıimıştır Gecen yıl bu zam halka nosıl yansı dıysa bu yıl da oyle yansıyacaktır Demirel, sankı 77 zamlorını yapan hukumetın boşmdo deglldı ve sankl beyef»ndi boyl» zamlarla llk k«z karşılaşıyordu Ve sonki Ay dan gelıyordu S968 1978 kanlı bir bilanço (Başıorofı 7 Soyfada) 23 Ağustos • Malat a da Eg t m Enst tu sunden bır sjre once uzaklaş tırı'an 57 k o boksoru koman do Murat Menteş PTT bınosı onunde bır grubm c aldınsı sı rasınaa kur^un anarak oldurul du • Adano ÛQ AlTîanjadan do nen devr mcı ışc Cemal Orhun Doşeme mohallebnde b r gr jbun saloırı«;ına ugradı ve kurşunlanarak olduruldu • Iskenderun da bır sure on ce Alı Sınan Pcil /an adlı bır kışı tarafırdan /aro andıgı ı lerı surulen komando Cıhan Kurt kurtaruamıyarak oldu Ce naze torenınae komandolar kentte teror estırdıler İran'da (Başlorafı 1 Sayfada) bına yolacmıştır Tobos ken tınde yıkılmayan tek bır bıno nın bıle kalmodıgı bıldınlmıştır lran da son 100 yılda 20 bm deprem meydana gelm ş ve 60 bın kısı olmuştur $ah Basbakan lmamıyi kur tarma ve vcdım calışmalorını yonetmekle gorevlendırılmıştır TURKIYEDE DUYULMADI Kordıllı Rasathanesı Igılılen depremm Turkıye den du/ulma dıgını bıldırerek «Bunun bır ne denı de yer kab ıgundakı oluşumlann Turkıye de kesıntıye uğramasıdır Onumuzdekı gun ler ıcmde deprenm oldugu bol gede ve hatta Turkıye sınırlan ıcınde de kucok şıddette dep remler beklenmelıdır Ne var kı bu depretılerm şıddetlerı kuc k olacaktır Cunku me/dana ge len buyuk şıddette depremler den son^a genellıkle daho ku cuk şıddette aepremler gozu kun demışlerdır 30 Ağustos t Malatya oo CHP Genc k Ko lu BaşKanı Yuksel Mazmanoglu evıne g derken s In1 lı b r ko mando grubunun saıdınsına ug radı ve ag r ya'atı olarak kal dırıldıgı I astonede kurtarıla mayarak oldu Ola/ia ig lı ola rak Muzaffer Akırcı *.e Istıe' Varo! adlı komordolar sı'a1! a rıyla bırlıkte yakalandılor İlkokullarda yeni (Bastarofı 1 Sayfada) ts baraka okuüarda aramakta dırlar Okul bınası sorununun an buyuk boyuttara ulaştıgı ılle rımızden bın olan Istanbul un Mıllı Egıtım Muduru Ruhı Ka nck yeni oğretım yılına gırer ken karşı k^rşıya bulunduklan sorunları şpyle ozetlemektedır «Istanbul da okul çagına gel mış çocuklan acıkta bırok mama cabasındayız Yapı ba kımından ÇOK guç koşullarda yenı ogretım yılıno gırıyaruz Okullan bırleştırerek, baraka okullar oçarak, eldekl bınalan «n lyı şekılde degerlendirer»k açıklan kapatmaya caiısıyoruz Arac g«reç de bır sorun Ancak olsa da kullanabilectglmız yer yok Laboratuvarları, muzık odalanm spor salonlannı, hepsını dersane halıne getırmış bulunuyoruz Ayrıca bınaların dengeslz yerlerde dagılımı ulasım guctugu nedınıyle tum cabolarımızo ragmen okullar arasındokl olanak dengesulığını onlaye* miyoruz Bır yanda 30 40 ogrenclli, aroç gereci olan ıtkokullar, dıger yanda dukkondan bozma sımftara yıgılmıs cocuktar, birtkmlş eğitlm sorunlarımızm kısa donemde cozumlentmıyecek sonucları olarak karsımızda duruyor» VEKIL OGRETMEN KALDIRIUYOR Ruhı Kanak octklomasını sur dururken üers yılr lcmde cok buytffc zorunluluklor dışında dğ retmenler arasında yer değış tınlrneyeceğını belırtmektedır Bu yıl llkokullardo oğretmen acıgmın da olmayacağınt bıldıren Mudur fazla oğretmenlenn her ılkoğretımde bır okulda toplandtğını ve hasta. raporlu oğretmenler yerlne gorev yapacaklarını, bu yıl vekıl oğretmen U7gulamasmın kaldınldığmı açıkiamış, ayrıca, oğretmenle'e gerekırs» bırkac okulda bırden ders verdtrllerek yosal ders saatlermın tamamlatılacağını okullor arasında oğretmen dağılımmın bu yük olcude denaelendığını bıldırmıştır Istanbul da henuz sona er rreyen kayıtlar suresınce ılk okul bırıncı sınıflara yeni kayıt yapacak ogrencı sayısınm 100 bın cuannda olocagı hesaplan mıştır Ara sınıflarla bırlıkte ı'kokullarda okuyacak olan top lam ogrena sayısı ıse 500 bın r varındadır GAZIOĞUU NUN SÖZLERI Ote yandan TOB DER Ge r el Başkonı Gultekın Gazıoğlu bugun başlayan «llkoğretlm Haftası» nedenıyle duzenled 31 basın toplantısında ılkoğretım de okur yazarlık sorununun ha len cozumlenemedıgını belırte rek «Yazının ıcadındon 7 bin yıl sonra nâlâ ulkemlzd» 13 mllyon dan fazla tnsanın okur yator olmaması 2 mılyondan fazla llk ogretlm cağmdaki cocugun okulsuz ve ogretmensız olnıosı, cok olumsuz btr durumdur» demıstır 4k 24 Ağustos • Istanbul Bevazıtta K'edı Yurtlar Kurununa baglı Ata turk Ögrencı SHesı Mudurj devr mcı Devrım Çelenk adlı a vukat makam arabo^ının kırmı zı ışıkların yanması uzerıne dur ması sırosmda pencereden u zanon oır komonoo tarofından delık desık edıierek katledıldı Celenk uzun sueden berı ko mandoların tehdıtlen altnda/ dı ve «ıstenmeyen adam> ılan edılm ştı • G resun Tırebolu ılcesmde ıtkOKu! oyretmenı devrımcı Alı Topal komando olduKlan bıldı rılen bır I ^e cfjrencısı tarafın dan kursunlanorak olduruldu 31 Ağustos • Mersın de Ayvagedığı yayla smda bır kahvehonede cıkcı sıyasal tartışma sonucu MHP Mersın II Sekreten Avukat Ah met Boz van ndakı komandolor la bırlıkte dovduğu ışcl Ve^s<=) Ekıcı tarafındon bıcoklanarak olduruldu • Ka/serı YDGD uyesı devrırp cı Ismaıl Koro odlı bır oa'encı bıldırı dağıt rken acılan otes so nucu kursunlcı arak olduruldu • Elazıqöo 1800 Evler Kultur Dernegı cfoı yoylım ateş ne tutu'dJ ve sagcı olduk an b Idr'en TES Iş Feaeras yonu Ş^be Arcstırma Sekretet Tclot Dış ıle oto tamırcıs. Ahmet Aydın kurşunlanarak olduruldu • Ankara HooOiogtan l'es nte Yjka ı Kaaı şlı koyu og retmenı M Akıf Çavdar Samyolu ya ınlarında ÜIÇOK = un lanarok oldjru'muş olara< bulundu • A 'aic Me,dan mahalîes nde Hason Şenbayrak adlı bır Kah ecı bılmme/en k.şılerce kurşunlarara< olduruldu. • ıstanbul Şehremmı de Tek raag YurJu cıvarında Galatasoray Muiendıslık Okulu ogreicısı devrımcı Cuma Oruc keni s nı tak p eden bır kışı tarot ndon kurşunianarak olduruldu • Ciozığ do Kasaplar Corşıainaa Haşım Solmaz adlı bır Tekel bayıı kendısınden sıgara almak ıstedıklennı soyleyen s lahlı kışılerce kurşunlanarak olduruldu Bu olaydan ıkı saat sonra Suleyman Yalçın adlı b r bakkai karpuz tortarken k ırsLnlanarak olduruldu Oldurulen'erın Alevı ve CHP lı oldukları b Idırıldı 9 Adono da Inonu caddas nds ClP Gercl k KoMon uyesı uç qence komandolarca ateş acıl c ve '("Idrn gecmekte olan kımlıgı bılınmsyen bır kişl kur«unlcnarck olduruldu Saldırgan lar MHP bınasma sıgındılar va tubancalor la yakalandılor 7 Evlul Eylül 1978 1 Eylül • Ankara Yemmaholıe de PIM uyesı oldukları bıldınlen dev rımcıier Mustofa Kemal Lıse sı gece bolumu oğreicısı Ib rahım Uzun ışsız Sodı Okcu gulu, ışcı Mahmut Çal polıs ta rafından saklandıkları evde kursun anarak oldurulduler Poîıs oiayın catısma sonucu meydona geldığmı savlarken PIM uyelerı ve yore sakmlerı catışTia olmadığını polıSın genclerı u\urken kurşunıcya rok oldurduğunu savladılar • Koyserı de Istanbul De et Konser atuvarı oğrencısı dev rımcı Ismall Kara TÖB DER dekı ıc cekışmeye ılışkın bıldı rı dagıtırkei bıldınyı y rtan bır grup tarafından kurşunlana rok olduruldu • iskenderun da İSDEMIR de colışon ıscı'erı Fabr kadan I* kenderun a getıren trenm MHP bır ışcı torafından ım "fcölu cekılerek durdurulmo tan sonra cıkan çatrşrnada DtSKe baglı Maden Iş Sendı kası uyelerı devrımcı ışcıler Metın Baloz ve Remzı Tat ko mando ışcıler tarafından kur sunlanarak otdurulduler • Daha sonra ışcılenn kaUı nldığı SSK Hastanesı onunde Maden Iş uyesı ışcılerle polıs arasında meydana gelen cotış mada Dumlupınar karako.u po lıslerınden Haydar Elma kurşunlanorok olduruldu 25 Ağustos • Ankoro Abıd npaşa da on cek gece kımlıği belırsız kışıler torafından b r kapıc da resın de kursun yagmjruno tututa rak taranan uc kışıden oğrencı Vell Karlı kurtarılamayarak ol du Yeryüzündeki 1960 1962 1966 1968 1970 1970 1972 1975 1976 1976 1976 1976 1976 1977 (Baftarafı 1 Sayfada; 5 700 Şılı Kuzeybotı lran 10 000 Turkıye (Varto> 2 964 Kuzeydogu lran 11 588 Turkıye (Gedızi 1 086 66 794 Kuze/ Peru Nıkaragua 10000 2 500 Turkıye (Lıce) 22 778 Guatemala 946 Italya Cm (Tagshan) 655 235 Fılıpınter 8000 4000 TurKiye (Van) 1 500 Romanya 8 E>lül • S vos ta sagc ların olevı ma hallelenne sa d rmolorıyla gelısen oloyiarda agır yaralanan Gulızar Bora kaldırıldığı hastaneoe kurtoılcmayorak olou bo/lece o'ayîorda olenlerın sayısı 10 a yukSöldı • Tuzıa da ya.la arsolon mahallesınde korrandolann dagıttı gı b Idır lerı olmok ıstemeyen de/nrrn oğrencılere komandoar ateş cctı or ve agcbeymı korurnak ısteyen Sırma Boyoğlu kurşunlancrok olduruldu Inkara'da (Bastaratı 1 Sayfoda) lıs memura Hcmat Dmc karnın dan agır bıcımde yaralonmıştır Emnıyet Mudurlugu yetkılı lerı soruşturmamn surduruldu gunu bıldıTnışlerdır • «Emeğln Blrlıgı, Kltl* Sos yalıst Gazetesı Kurtuluş, Rız garı ve Vatan Partist»nın ortak loşa duzenledıklerl. «Toptumsal Anlaşmaya Ucretlerin Dondurulmasına Hayır» adlı yuru yuş ve mıtıng dun Istanbul da yapıtmıştır Yuruyus ic»n Sultonohmet te toplonan gruplar meydona gı rerlerken guvenltk kuvvetlerın ce aranrfışlardır Saat 12 00 sıralannda Sultanohmet ten boş layan yuruyuş boyunca ceçıtlı sloganlar atılmışt r Soylenen sloganlar arasında tl»çi ucretlen dondurulamaz» «IMF'ye Hayır », gıbı slogonlar da dık katı çekmıştır Yuruyuşe bazı sıyası eğılımlerden gruplor da katomıştır Mıtıng duzenleyen partı ve gruplcrtn dışında bo lunan gruplar şunlordır GEB IPLIK IŞ Sendıkast PIM DEV US ASKD DER DÖB • Bakırkoy Halkevl Boşka nt Avukat Hasan Çelıkel, bır acıklama yaparak, MHP ilçe Merkezı ve Halkevleri arastnda herhangl bır sılahlı catışmonın olmadığını blldırmıçtır Çelıkel MHP ılce merkezıne oncekı gun saat 11 30 sırolarında kımlıklerı belırlorıemeyen kı şılerce ates acılması uzenne polısın sanıklann Halkevıne gır dığı savıyla derneklerını arama ya gınştığını belırtmıs ve bu tutumu k nodıgını soylemıştır BALIKESIR Neca»ı Egıtım Enstıtusunde 1976 yılında devrımcl Orhan Okukhoca'yı ağır şekılde yaralayan ülkucü Ahmet Fatıh Okuroğlu tle Eyup Gelmez gıyoplannda 15'er y l hapse mahkum olmuşlardır Sa nıklar halen firardadır RIZE Yöre II ve ılCfcterden gelen komandoların Rıze de estırdıklerl terorün doruğuna ulaştığı, bu arada halkı kışkırtmak ıcın cabo sarfettıklert bıl' d nlmektedır Trabzon'dan gelen takvıye toplum polıslennın ıse yanlı davranarak kornandola'i koruduklan ve kentte MHP yanlısı polı=lerle ışb rlıgı yaporak ılon cılere karşı baskı yaptıkları ıddıa edılmektedır Kenttekı 17 demokratık kuruluş yan tutmakla suclanan polısle'i kmamış ve durumu icıslerı Bakont Özaydınlı ıle Basbakan Bulent Ecevlt e blldlrnnışlerdır 26 Ağustos • Snrt ın Şırnck ılcesmde os faltıt ocoklannda calışan ışc le rı evlenne goturmekte olan servıs otosu kurşunlondı ve şofor Ali Huseyın Aytok ıle ş cı Arıf Tatar o duru'dule' TlSR (Boştoraft 1 Sayfoda) sının Anayasaya oykırı olacagt, bunun tobıı »onucu olan gr«vl«rın sosyal onarşl yoratacagı» iadıa ed lerek «•lyatal v« Ideoloılk amaçlı gr»vl«rin onlenmesı» ts'enm st r ' TlSK roporunda «yonetlma katılmanın Turkıys gıbi kol kınmakta olan ulkelerd» mod«rn sevk ve ıdar* i?l«yışmı zorlaftıracagı» ılerı surulmuş «halk giri?ımcılığlnln ekonomtmızın kısıtlı kaynaklorının ısroiına yol açmasmdan en dış* edıldıği» bıldınlmıştır TlSK »oz«llikl« p«trol aromada yabancı s«rmayenın teşvık edılmesını» tavsıye et m ş «plan taslagında yer alon t*dblrlerl« KIT lenn rasyonet bır çolısma duzenın* kavufturulmatının guc olduğunu» ıdd a etmıştır Raporda calışmo hayatında hukumet ışveren . ışçı ışbırlığının kurulmamasının daıma sıkıntısı cekıldığı one surulerek, sureklı olarak ışçıler lehıne kanunlar cıkanldıgı savunularcjK «Hukumel ısveren ışçı ışbırtıginin sağlanamamasmm sonucu olan bu du ruma gosterılecek son ornelc «toplumsal anlaşmo»dır» denıl mekted r 27 Ağustos • Kırşehır C'Cekdağ ılcesı Ha cıhasanlı koyunun CHP U muh tarı Mehmet Dogan ın trakto rune yerleştirılen tahrıp kolıbı i ı n patlaması sonucu muhta rın yakı.nı CHP lı Hacı Dogan parcalararak oldu Demirel (Bastarafı 1 Sayfada) Jıne getınldığını Iddıa etm ş tır Demirel «Zaptetm«dıWeri blfkoc yer kaidı Buniardan bırısı Mıllet Meclısının dıreksıyonudur. Tuzuk tadılı ıcm Meclısleri toplantıya cagırıyorlor. Her ş«y bıttı, bır o kaldı sankl Dikkatlerı başka istıkamer l«r* çsvırmek v« becenksızllklerını or1m«k ıstıyorlar Bu, alevı hasırla sondurmey» b»nz»r» demıştır Demirel Zonguldak a gelırken Devrek'te ve Uzulmez de AP lıier tarafından karştlanmış ve konuşmalar yapmıştır Demirel, konuşmalorında hukumetın gecen sekız ay Içınde hıcbır olumlu lcraatta bulunmadığını one surmuştur. GAZETECİLERLE SÖYLEŞİ Demirel öncekı gec« Bolu da 9>azetecılerle yaptıgı soyleşıde «Diktacılığı deıenere ettık Artık dıktacılık geçerll değlldır Herhangı bır endısey» mahal yoktur Msşruıyet içınde her mtseleye care bulunur» demıştır AP Genel Başkanı Ecevıt ın kendılerı ıktıdafa gelme den once devletın faşıs* ışgale tabı tutuldugu yolundakı sözlerınl de yanıtlayarak «Faşıst bize ml dlyor Bızden faşlst maşıst olmaz Blz meşru zeminde mucadele ederız Bız toşa sopaya sorıtırsak ne olur' Ulfce ıc harbe gırer Bız tıyaset yapıyoruz Sıyaset akltna g»lenı yapmak değtldlr. Sonradan pışman olunocak i?l«rl yap mamaktır » demıştır INAN'IN ADAYLIG1 AP Bıtlıs Senatoru Kamran Inan ın Genel Başkanlığa ado/lığı konusunda ne duşunduğu yolundakı bır soru/a do Demirel şoyle karşıl K vermıştır «Bızim savundugumuz sıstemdır Kışıler degıl Her ıste yen aday olabılır Ben boyle seylere sevınlyorum AP'nın da legest oklıselımın temsllclsıdır. Delege verir oyunu, gıd«r. So nuç tarttşılmaz. AP bır muessesedır Turk mılletının sinesın den doğmuştur. Mıllet bu muesseseyl yoşotocaktır » 9 Eylül • Gaz antep Nızıp ılcesmde 6ac gcruşlu bır bakkal olon Hasaı KıUc sol goruşlu oldugu sapt nan ıkı kışı tarafmdan tabor coylo vurulorok, plçjuruldu 28 l\ ~ftnn • Urfa (Jo~ MRP* merke": başkanı KetrtflT^oyık galerısınde oturduğu sırodo kımlıği belırlenf»mıyen bır k şı tarafından toboncoyla vurula rok olduruldu • Urfa'da Kenal Bayık ın oldu rulmasınden yarım saat sonra Hılvan ılçesmde bır kahvehane kımlıği saptanamayan kışıler tarafından yayiırı oteşıne tutLİ du ve devrımcı Iıse oğrencısı Kemal Çobanvıtdız kurşunlana rak olduruldu • Mardin'de ıkı grup arasında carşı ıcınde cıkan catışmada MSP lı Işcı Ahmet Kasaboğlu tabancayla vurularak olduruldu 11 Eylul • Gazıartep Cezoevınl basc sılohlı dort kışı landarmo e Enver Polot, gardıyanlar Mı met Dogruer ıle Nun Çetln'i v rarck oldurduler ve 4 sıyt mohkumu kocırdılar • Elazıc, da sağ goruşlu ok ğu bıldırılen ve gecelerı ta şoforlugu yapan YAY KUR rencısı ısmaıl Olgec arobas bınen bozı kışıler tarafınt kurşunianarck olduruldu • Istanbul Gultepede OC oğrencısı üevrımcı Nızame Orhangazı <o"iandolar tarc dan pusuya duşuruldu ve şunlanarck olduruldu • D j ' c e de 1GD lılerle YDC ler aras ndo c<l an catışn 1GD lı Omer Alkan kurşunl rok oldurul'İLi Türkeş (Bastarafı 1 Sayfada) surulduğunu bu yolda kamuoyuno acık secık acıklama ya pıtması ıcın Ba c bakan Ecevıte 6 şubatta bır mektupla başvur buklorını soyleyen Turkeş, «BasboVan bu mevzudoki sorulorımızı da cevaptamokton koçınmıstır Bızlm ne 12 Mart'ın lcrosından cncekl sathada ve ne de 12 Mort ın lcrasındo ve bıtımlne kadar olon devrede hu hareketle uzok yokın bır llgimiz olmamıştım bıc mınde kanusmuştur. 2 Eylül • Urfada Doğu Devrımcı Ku! tur Dernegı bıldınlennı dagıtırken ıkı gun once agır ya ralonan ve Dıyarbakır Devlet Hastonesıne kaldırılan Egıtım Enstıtusu ogrencısı devrımcı Şevket Oznakış kurtarılamaya rak oldu • Ankara Akdere Dereboyu Mutlu nahaUesmde ıkt gencın uzerıno kımlıklerı bılınmeyen kı ş lerce a cş açı^dı ve Kemal Karabulut adlı genc kurşunla narak olcuruldu AT YARIŞLARI SONUCLARI 1 KOŞU Nazlı Havacı Neame G 2 00 Plaseler 105, 105 105 Ikılı 4/6 4 30 2 KOŞU Dızhomonı VVındav1 Nıle Fantom G 170. Ikılı 3/4 7 40 3 KOŞU Bagdatgulu Tatlım Karabulut G 7 05 Plaseler 125, 110. 115 Ikılı 4 5 535 4 KOŞU BjyuKseda Emre. Hayrı G 1 10 Ikılı 2/3 1 80 5 KOŞU Siyok, Guneygulu, Bonanza G 9 05 Plaseter 175 2 65 2 05 Ik lı 4/10 39 80 6 KOSU Galcı Yalel izmıtll G 2 15 Ikllı 4/6 4 60 7 KOŞU Toğron Dışat Vodl G 3 65 Plaseler 1 80 2 65 2 00 Ikılı 1 4 24 80 8 KOŞU Tamk Anşoy lyade G 17 45 Plaseler 5 85 140 1 95 Ik I 6 9 28 70 9 KOŞU Cetnbe/ Ezel Gule stn G 5 50 P 1 65 2 25 1 30 Ikılı 6/9 14 75 1 cıfte 3 4 14 75 2 cıfte 2 10 11 35 3 cıf te 4/1 10 80 4 cı'te 9'6 17720 3lu G 19 6 3 lu B 6 9 4 6lı G 2 10 4 1 9 6 İnan (Baştaratı 1 Sayfada) tMevcut tablo ıle ıcınde yoşa niıan agır bunolımdcn cıkılamıyorsa, tablonun bazı elemanlarını değıştırmek gerekıyor demek tır Butun umıtler Adaiet Partıs ne baglanmıştır Bu sebep e dır kı Adalet Partısı Buyuk Kong resl bır kader kongresı bir ça'9 korgresı olmaktadır, hıc ktm senın mı letı umıtsıztık ıcmde u.t maya, umıtiennı kırmaya hakkı yoktur lsror. Inat red cıkor yol degıtdır Israıl ıle Mısır ıkı bın yıllık thtııaflarını cozmek ıcm konusabılıyor bın yıldır bır ora da yaşayan b zler, ıc ıhtılanarımıza çare bulmak Icm konuşamıyoruz BUPJ anlamak mumkun değıldır Ccreyı. hep bırlıkte kona/eden bız cıkaracağ z. Adalet Partıs yenılenme ıle >e nı bır ikt dar kopısı acabltır Gu cumuzu CHP nın zayıflcmasın da aroyomoyız Mevcut buyük gucumüzu kullonmasını b tmelıyız Yenılenmş bır Adalöt Partısı etrafındo toplanacak guc. memieketımızın ıc ve dış sıkın tılarmın ustss nden gelebıltr Umıtsızlıklere son verebılır» (a a) 12 Eylül • Elazıgda MHP Belı Meclısı uye^ı Yasın Uçar makta oldugu 'otografçı kanının onunae kımlsklerı tanamayan kışılerce kurş naraK olduruldu • Aynı gun Elaz g da sı ruşlu toıogratcı Yusuf OLkFanı cnuide otonat banca ıle delık deşık e( o'duru du • Bu olaydan bır sure CJC sag goruşlu oldugu len Hasan Yardımcı bal Cjkkan nda col'Ş|rken 1 lanorak olduruldu • Ceyhon da MHP N Kuulu u^esı Avukat OV tavlı mn otomobılme at dı ve otoyu kullanan N« denır aa'ı ogretmen b kurounlanarak olduruld • Hotay Dortyol ılce bucağındo Aydın Teml; lı bır ışcı evne ateş ş ler to afınaan kurşu olajruldu UE DHRBE CiRiSimiERİ EYLULDE Aydınhk TÜM DEVRELERE KAYITLAR DEVAM BDIYOR Konvn (umn Topmmısı 3 Eylül • Sıvas ıa sagcılonn alevı valandaşların mahallelerıne scl dırmosıyla genışleyen olaylarda Gulsum Keklık. Vedat Kanok. Muslıme Gulmez, Bunyamın Yılmaz Ömer Aksak Musa Ka le, Bektaş Gokdemır Musa Oguz, Muhıttın Akbay. oldu rüdLİer • Gazıantep te Eg t m Er\ t tusu oğrencısı Ahmet Gonenç kımlıği bıl rnieyen kış erce kurşunlanarak olaurulöu • Ankara da kımlıklerı sap tanamayan kışılerce acılan a teş sonucu tekmk Zıraat M j durluğu memurlanndan Yusuf tutfı Tamer başından kurşjalanarok o duruldu 5 Eylül • Istanbul Gultepede Muhammed Baş adlı bır komando sol go'uşlu oldugu saptanan b'r kısı tarafmdan kurşunlanarak olduruldu ve bu kı ş yokaiandı 13 Eylül • Istanbjlda Gültef nantepe bolgesınde W oldukları ılerı surulet yaylım ateşıne tutuldı Agırbaş adlı kışı kt rak olduruldu • Elazıg da ilter Bc Bclge Mudurlugunde ve sol egıliTılı olduğ lei Bayrcm Ergul t nın orjnde kurşunk ftkova (Bastarafı 1 Sayfada) verılmesı konusunda glnşımler ıcınde bulınduklarını belırtmıs ve «Bunun yanında koylumuzun yıllardır ekıp bıçtıgı ta pusuz arazıler gercek anlamda tarıma elverışli duruma ge tırılırse bu arazılerın tapuları koylulere venlecektır» demış tır. 6 Eylül • Gazıantep Şehrekustü sem t nde bulunan Genciık KU!L.ÖJne acılan ateş sonucu Imom Hatıp Okulu ogreıcısı Zekı Parlak e Ahmet Karabıckı adlı genc kurşunlancrak oldu ruldü ACI BİR KAYIP ARITAŞ Tum Genel Yetenek Tum Modern Hatematık ^ Tum Fizık, Tum Kımya c Merhum Hacı Alı ve $erıfe honımın ogullan Ceyda Baransel ın 45 yıllık vefakar esı Bırsen Alkan Cumhurbaşkanlıgı Basın Danışmanı Alı Baransel Bırsev Ba ransel, Um t Baransel tn babaları Erdogan Alkan Elvan Baransel ın koyınpeder Elıf Alkan Tozan Alkan ve A'ı Habıp Baransel ın dedelerı Ayten Ateş ve Fıkret Otyam ın dunuru. Fılonnalı 15 Ejlül • Elâzıgda saat 1800 Evler semtınde rın su deposu bekc zor boşına sıkılan olduruldu Saat 18 31 ıse CHP Genciık K vonetım kurulu ıy Erkılıc kurşunlanarı du 9 Aciana Inonu Ea tım Enst *usu 2 c sı Mehmet Ozk yen ^ış erce kurşı duru au • 8 Habip Avni Baransel dun Ankora da nayata veda etm stır Cenazesı bugun Avvalıkta ogle namazından sonra toprağa venlecektır Ankara İktisadi Ve Ttcart İlimler Akademisi lstatistik Enstitüsü Müdürlüğünden Enstıturruz 1978 1979 Ll*ans Ustu (Master) Ögretıml Icm ön kayıtlar 18 Eylul18 Ekim 1978 tarıhlerı arasm öa yapılacaktıt Fazlo bılgı ıcm Enstıtu Sekreteri g ı^e boşvurulması ılgılılere auyurulur T , ,,^n i 3 20 55 333
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog