Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Hükümetçe yapılan birlnci seçimın yerel halk ve yonetıcıler tarofından tepk.yle karsılonma BI uzerıne Japon Hukumetı ıkın c secımını acıklcır 8u seçıme gore yenı havaalanı Chtba ken ilının Narıto kentındekı Sannzu ka Cıftlığı olarak bılınen ve bır zamonlar imporator oılesının malı o!an bır devlet arazısı uze rında kurulacaktır Denılır kl. o zomankl Boşbokan Sato bu duşünceye karşı çıkmış ve Imparator oılesımn topraklarının kullanılmasını ıstememıştlr. Ancak yonetımde )ulunan Llberai Oemokratık 'artı üyelerlnden bır kısmı tıulumetın lclne düştuğü cıkTiozlon kurtulması lcin bır yol buunması gereğlnı savjnarak. îiftliğin hovaalanr vapımı lcm tullonılmasında etken oımuşardır. Yer seciml üzerlndeki rorluklan dıkkate alan ve havoalanınır yapımıylo 'igıh proıelerı ho zırloyon kurjluşlo'. gecen za man ıcınde değışen koşullon üa değeriendırerek tum hovaalonı yerleşim yuzeyinı M başta duk şür.ulen 2 300 hektor yerıne 1 OOd hektcro ındırmışier ıkı yon ie bır tane 4 km lık pı e t ve bl' tane 2 5 km lık pıst ıle vetınme ğe karar vermışler yer seçımının kesınleşmesım tzıeyen gunlerde olan yapımıno başloncca ğını duşunerek alan.n 1970 y lında 600 milvon dolar (15 m,l yar TL) gıderle tamamlanabıleceâlnı öngormuşierdır. I | İLK TEPKÎ BELEDtYEDEN GELMİŞ VE HÜKÜMETIN KARARI REDDEDILMIŞTİ MILİTAN GÜCÜ SAGLAMAK İÇİN ARAZİ KÜÇÜK PARÇALARA BÖLÜNÜYOR PARASAL ÇIKARLAR ÇIFTÇİYİ TOPRAGINDAN AYIRMAYA YETMÎYOR Alana önce 60 çiftçi aile karşıydı Topraklanndan kopmamak kendılerini zincirle ağaçlara lardır. 5ANRİZUK/ İMPARATORLUK ÇİFTLİĞİ Chıba ken ılmin Norito yoresınde kurulan Sanrızuko Cı'tlığı, II Dunya Sovaşı ndon on ce bırcok benzerierı gıbı Impo rotor Aılesi nın maiıdır 3 500 hektor orozl uzerıne kurulmuş bu dev ci'tlıkte Imporator Aılesi nın gunluk gereksınmelerı oıan taze sut, peynır ve domuz pas tırması üretllır ve gunluk olorok Tokyodokl Imparatorluk mutfo ğınc gonderılır Çıftlıkte beslenılen Merıno turu koyunların tufnunun yünü kırpıiır her bahor bır tek eibıse yapılmak uzere sarayo vollcnır Mac Arthur yonetımlndeki Işgol guclerı cı't lığı bır çırpıda onda bır kücukluğune ındırerek 350 hektarlık yer ıcın Imparoıor Aılesi nın mol sahıplığıni tanımışlardır. Zomanio imparatorluk cıt'llğınden arto kalon toproklor savo$ icmde yerle bır olan Tokyo kentı haikmın bir kısmıyi ı blr ktSim Okınowo lı cıftcllere ve buvuyen oıle gere.ks»nmelertyle orantılı verım ortışı gosterme yen verei toproklaro sahıp cıttCilere dağıtıimıştı Savaşın bıtı mınde bu topraklaro yerleşen. Hava alanı yapımına karşı güçlerin önderi: Issaku Tumoru daha dogrusu yerleştırılen bu ınsanlar loprağı verımlı bır uu zeye getırebılmek tcm yırmı yıl ugraştılar 1966 laraa Japon hu kumetınn bu yorede hovaalo m yapmcyo karor verdıçSi sıro larda. bu ınsanlor tek gecımlerı olan bu topraklardan kendı oı lelerını besleyecek kadar bır u run almava yenı başlamışlardı Rır gun boktılar kı Jopon huku metının kararı gelıvermış Bu topraklarda yenı bır hovoalonı yapılaccktır metın karanna karşı olduklannı belırten bır karar alır. Bu aro6ı oloyo karşı cıkmak ıçın ye rel halk da orgutlenmeye başlamıştır 320 aıleiık bır topluluk ıcınden 260 oıle hukumetın navoalam yapımı duşuncesıne nelırli koşullorla olumlu karşı lamo eğı'ımındedır Gerı kalan 30 oıle ıse koraro tumuyle karsıdır. o yorede havaolanı ıstemsmektedırler ve bu ış ıçın top rakıarını satmayacoklardır. vaalanı kuruluşu ıcın duşundugu ve odını Imporatorluk çıftlıgmden alan Sonrızuko planı kesın boyutlanylo kamuoyuna acıklanmadan bır hafta kadar once havaalanı yapımına kar şı olan 1 000 kodar yere! çıfı cı bır okul bınasında toplana rak, Japon hukumetı taratından o yorede kurulması duşunulen yenı havaalanı yapımı nı onlemek Icın yasal orgutlen meye gıtmeyı kararlaştırırlar «Havaalanı Yapımına Karı?ı Va tandaşlar Bırlığ» (Hantaı Domeı) denılen bu kuruluşun ba şına Issaku Tomura adlı bır vatandaş secılır Boylece 28 hazıran 1966'don gunumuze dek suregeıecek olayiar dızısı ıcın ılk orgutlenme başlamış olur. acarok Işlerı yerınde yurutme y» karar venr. Bu karara ılışkın olarak 12 eylulde hukumet, yoredskl arazı alım Iıyatlorını soptar ve kamuoyuna acıklar Bu acıklamaya gore yuz metrekarelık bır orazlnın flyatı 2 800 dolar ıle 5 600 dolar arasında değış mekte ve ortolama olarak, top roklarını satmak isteyen cıftcı aılesme. 50 lla 150 bın dolar gelır sağlayabılmektedır Bu mktar, o flunku değerler uze rmden kucuk cıftcı ıcın bır ser vet gozukur Ancak ge4ı*«cek olaylar qostermıştlr kı topro gma bağlı Japon cıftcısı ıcın bu tur parosal cıkarlar onu topragından a/ırmaya veya dogru bıldıgı yonden dondurmeye yeterlı değıldır alınan paranın goruntusu uzerıne. ciste ve'eiım» dercesıne comertleşen banka temaılcılerı Sonkı yerel cıftcının başka hıcbır gereksınmesı yokmuşcc sına yerden bıten otomobıl sa tıcıları ve ortayo serıleveren otomobıl kataloota'i <Sec sec al» «Porg mı?» Kım pora ıS' ledı kı şımdı »enden, hele bır lopragını saî sonro nosıl ol« sa Den senı bulurum • HÜKÜMET GİRİŞİMLERİ HIZLANIYOR Yenı havoalanı yapımı ıle IIgılı ılk onaylanmodan sonro qeçen yıllar ıcınde bu konuda bır etkınlık gosterememış olon Japon hukumetı bu kez duşun duklerını uygulomoyo kararh gozukur Doha once kurulmuş olan cYenı Uluslararosı Hava alanı Şırketı» 6 temmuz 1966 da Narıta kentınde bır şube ÖZEL GİRİŞİM SAHNEDE... «Fol yok, yumurto yok» örneğı, daho ortado kesın bır olışvenş yokken bır bakılır Vı ozel sektorun bellı b r kesımı yoreye gelıvermıştır Kredı da ğıtmoyo hazırdırlar Ilk akın e denler buyuk hankalann ten sılcılerıdır D j n kredı ısteğ kor şısında yerel cıitcıyı zordon zora sokan, bugun ıse kokusu İLK TEPKİLER Bu olay karşısında ılk tepki yerel beledıyeden gelır ve top lanon Beledıye Meclısi, Hüku ÇİFTÇİLER ÖRGÜTLENİYOR... Japon hukumetınm yeni ha JAPON HUKUMETİNİN IKINCİ BUlıüK YANLIŞI Ağustos ayındaki olaylarda 69 kişi hayatını yitirdi Ağustos 1978 2 Ağustos • Nığdeoe lise mezunu devrımcı oğrend ismalı Yetlk evine gıderken silo'iiı bir grubun saldırısıno uğrodı ve baçından kurşunlonarak ölduru«dü • Dlyorbakır'da Horun Boran adındakl blr llse oğrencısı Ismetpaşo caddesınde yurtrken, kımllklerı bılınmeyen kışılerce tabancayıa vurularok öldürüldu. 19681978 KANLI BIR BILANÇO Cumhuriyet Araştırma Servisi 3 Ağustos • Gazıantep de Eğıtım Enstltüsu oğrencısı devrımci Meh met Clçek aynı okulun komando ogrencılerlnden Ahmet Ozorslan torafından Istasyon koprusü uzerınde pusuya du şurüldu ve kurşunlanarok olduruldu • Malotya'do Cezml Kartoy caddesınde Mesiek Yuksek Okulu oğrencısı devrımci Turgay Gurpınar kımlıgı belırsız kışilerce ocılan oteş sonucu kurşunlanarak oldurüldü • Istanbul Vatan caddeslndekl Botu oğrencl yurdu onun de Çapo Tıp Fakultesı oğrenclıerınden devrımci Golıp Ustiın komandolarm sılahlı soldırısı sonucu kurşunlanarak oldürüldü. • Antalyo'do Konyaaltı halk gazınosu önündo Ankara Yuksek Teknık Okulu oğrencısl komando Hüseyin Akışlt kımilğl belirsız kışılerce kurşunlanarak oldurüldü. Kım öldürüyor? Nıçin öldürüyor? devom ettığı kahvehanenın yay iım atesıne tutulması sırasındo agır yaralanan devrımci Ahmet Arslon kurtanlamayarak o'du • Kayserı Gerıerek ılcesı Be\ tepeler koyunden oldugu bıldı rılen mobılya ışcısı devrmcı Ganl Celık, PTT bınası onunde komandolarca bıçaklanarok oldurüldü • Koh'amcnmoraş m Elbps tan ılcesınde 5 ağustos gurtu bır grubun saldırısı sonundü ağır yarcianan ogrencı Nurulr lah Geral Kurtorı!amaya ak oldu lan kımlıgı belırsız bır kışı toro 'ından başmdan tek kursun'o vuruiarak olduruldu Pol s o'ayin komondolor torofınaan vo Di'abıleceğinı ılerı surdu 9 Gazıantep Kılıs ılcesınde Oğ'etmenler Derneqi otomatık sılahlarlo yoviım atesme tutul"iuş ve demekte buluron oğrencı Ahmel Ato kursunlonorok olduruldu Ulku OcaHarı Boşkanı Fahrettın Yılmaz ve ıkı komando vokaionrtı 0 Kars'ta iğdi' oıaviarındo ağır sekılde varolanon Eğıt rr Enstıtusu oğrencısı Sohın Akor kur tarılamavarak oldü tın Yuksel bıcaklanarak ruldu oldu 1978'de ölenler AĞUSTOS : 69 EYLÜL : 50 TOPLAM : 1 1 9 (Eylul oyı sayısı 15 Eylül e kadarkı olumlerı kopsamaktadır) Japon hukumetı Iklnci Uluslorarası Havaaıanını Narıta da yopmaya karor verdlğı zamor nedense oratia<ı yerel halkın onayını alma/ı veyo boyle bır onay olınmasıno yone ık bu yo redekı msanlarla bır ılışkı kur ma>ı duşunmez Ben alacoğım toproğmı sen de bana satmak zorundosın anloyışı ıcınde yurutulur ışlemler Havaalanının yapılacağt toprakların bır kısmmın devletın olmosının gerıye kalan kucuk parco san plemm koloyco yola getırılecegı ınancı mı yoksa ben ıstedığ<mı alırım davranışı mı etkendır bu tutumda. bılınmez Ancak bılınen şudur kı bu davranışın nedenı ne olursa olsun Japon hukumetıne malıyetı buyuk olacaktır B J tutum ıc ndek njkumei yetkı! len boigeaek topraklarmı satmoyı duşuneb lecek veya bu davramsı ıcınde olduk lan bıiınen cıftcılerle belırl bır llıskı ıcme gırerken boşır dan ben toprc^lanm satmo yı duşjnmedıklsnnı acıklamı< olan kışılerı bır torofa itıp bunlarla hıc bır ıl şk kurma mış bJ anlomaa bu k,ş lerı kesınkes karşısına almıştır ToDrag nı satmak ıstemeyer yerel cıftcı ve yondaştorı cı boş durmamok'coırlar Bır ta raftan dayonışmayı yogunlaş tırma< uzere toprak mulkıy» tını cogaltmok ve dığer taraf tan ıler de yuru'ulmesı duşu nulen ugraş ıc n gereıclı oıabı lecek mılıtan gu,cu sagloyaD mek ı c n yorede kucuK, za manmda 3 3 metrekare ık (bı tsjDoluk) araz parcaları sa tm alıp, yeel tapu ıdaresını kayıt yaptırma/a taşlamışlar dır. Oiaylann gelışıml poiıtık or toma yansımayo başlamış, kc nu basın ve kamuoyundo ya zılır ve konuşulur durumo g« mıştrr Bu hava ıcınde Sosvc lıst PO'ti (JSP) lıderı Kozo Sc sak 2 9 ekım 1966 da Narıto ya gelmış ve havaalanı yop mma karşı olan guclere, b on'amda dayanısma ıcınde O dLrflarını gostermek ıstemıştı sılahlı cotışma sırosında Denızcılık Bankasında odacı olorak calışan Ahmet Ertuğrul Çe ri kurşunlanarak oldurüldü 15 Ağustos 0 MHP Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Okuyan bır hafta once Ankara da yaralanan MHP uyesı İbrahim Aktaş ıle ıkı gun once Kayserı de tabancayla vurulan komando ogrencı Arıf Yılmaz'm tedavl edılmekte oldukları Ankara Numune Hastanesınde olduklenni bıldırdl 0 Urta da kımlıgı belırsız kıSi'erın evıne yaptıkları baskın da kuyumcu Mahmet Akyuz otomatık sılahloria taranorok ol duruldu Akyuz'un MHP lı olduöj bıldırıldı 0 Izmır Karşıyako ao evıne gıtmekte olan Fen Foku'tes oğrencısı Halkın Kurtuluşu gru burdan Yusui Matın Mırat ma'Ka otodan acııon C:PS 6 ıkı kışı tarafından o.duruldu 0 Samsun do me/dana geten bır catışmada yaralanan Ahmet Yılmaz kurtorılamayuroK oldu 0 Samsun da Egıtım Enstıtüsu res m bolumu devnmcı ogrencılerıne pusu <uran komondoların actiKİan yaylım aieşl sonucundo cevredeki YSE Bolge Mudurluğu gece bekcısı Veyı«l Yılmoz kurşunlanarak oldurüldü 13 Ağustos # Samsun do 8 ağustos gü nu bır kalnehoneye kmlıkleri belırsız kışıierce acıicn ates sonucu agır yaralanan Egıtım Snstıtusu oqrencısı komando Ahmet Yılmaz kurtanlamayarak odu • Istonbul Serremınıde TIKP jyesı ve BAK OFR Boşkanı Ercan Coşkuntuno otobus durağında kırrlığı saptanama/an bır kışı torofmdon yoylım ateşıne tutu'du ve kurşunlanorok oldurulöu ş«r Irfan, Gokmen adlı bır komando tarofından tabancayla vurularak olduruldu. 7 Ağustos • Antclyo Aksu ılcesındekl Ant Bıriığe bagiı Aksu Iplık Fab r kasında komando işcıler calışan işcılerın uzenne ateş actılar ve Abdulmevlut Aksu adlı ıscıyl kurşunlayarak oldurduler Komandolar oyrıco sol egıhmII olorak tonınan bır kodm ışCiye tecavüz etmek ıstedıler ve 7 komondo ışcı sucustü yakalandı • Kars'ın Iğaır ılcesınde komandolarm cıkarttıkları cat şmanın daha sonra ılceye yoyılması sonucu komando oğrencl Rahml Akbulut ıle devrımcı oğrencl Keser Koroğlu, kurşunlanarak oldurülduler 18 Ağustos 0 Istanbul Sonayl mahallesmde Akıncı Salıh Kara k'mlığı bılınmeyen uc kışıyle gırdığı tartışma sonucu başmdan kurşjnlanarak olduruldu 19 Ağustos 0 Konyo da Endustrl Meslek Lısesı mezunu devrımc Fethl Demır komando Ergun Koracay tarafından kurşunlanarak olduru du 0 Antaiya nın Kaş Ilcesınde ıkl grup arasında cıkan catışma da komondo Mehmet Gencer kurşunlonarak oldürüldü. 0 Uşak Eşne ılcesıne bağlı Kayalı ko/unde kahvecılık vapan devrımci Mehmet Kızılırmak kımlıgı bslırlenemıyen bır kışı tarafından tabancayla vurularak olduruldu 0 Izmır Buca kapalı cezoevınde hukumluler bolumunde cıkan ayaklonmayı bast.rmak İsteyen landarma karşı konu'unca ates actı ve Şevket Yılmaz lle Muzotfer Şenturk adlı mahkumlor kurşun ancrok oldurütdü 0 Antaiyo'do Sümerbank Pamuklu DoKuma Fabrı<osında calışai devnmcı ışcl Osman Eryuksil komando Rıza Kocal taraf>ndan bıçaklanarok olduruldu (Arkosı 9. Savtada) 9 Ağustos • Ankora da MHP Cankayo ılce genclık koiu başkonı Mehmet Kılıc muhosPbecılıgmı yap tıgı dukkanda kımlıgı belırsız kışı'erce kurşunlanarak olduruldu • Istanbul Gultepe'de Yahya Kemal caddesınde Remzl Guneş adlı bır tabelocı başına ıkl kurşun sıkılarak oldurulmuş olorok bulundu. 11 Ağustos 0 Gazıartep Kılıs ılcesınde Öğ retmenler Oerneğlnın toronarok devrımci bır oğrenctnın öldurulmesınden sonro Murtaza cod deslnde de Feruk Cmar adlı qenc yoylım aiegine tutularak oldurüldü • Adıyomon Kohto Mcesınde portl tartışması yuzunden cıkan kovgodo Bedlr Erdem adlı bır cıftcı tabancaylo vurularak öldünjldu 14 Ağustos 0 Ankara da Ba gat katlıamı sırosmdo agıı yarolonon şo for M Alı Gezer kurtanlamayarak oldu 0 Istanbul Penaık te yolda arama yapan polıslerın dur ıhtarıno u/mayon ve ateş acora< karşıhk veren komando Kemal Karasac polıs tarafından vurulorak olduruldu 0 Gazıontepde Adem Yavuz Ortaokuiu oğrencısı Ahmet Yıl dız ıdeoıoıık tartışmayo gırdıgı arkadoşı Enrullah Gemıcı tarofından bıcaklanorok olduruldu 0 Kırşehtr Saglık Ocağı soforlerınden TUS DER uvesı dev rımcı Mehmtt Yılmaz Mucur Ilcesı Budak koyu yakınlarında bır taş ocagındo olduru muş o 01* C> 1 V l l 10 > ıli 9 4 Ağustos • Malatya da Kahromanmaraş Elbıstan llcesmde sılah It bır saldında yaraianan Mes lek Lısesı oğrencsı komando Aloâttin Yokut getıriıdıği hastanede Kjrtarılamayarok oldu. • Urfa'da Istanbul Eczacılık Fokultesl oğrencısl Iso Abacı kimlıği benrlenemıyen bır kışf tarafından tabcncoyla vurularok ölduruıdu Vali acıklamasmda Abocı'nın Urto'dakl karşıt gruplar tarafından degıl. Batı'dan gelen blr grup tarofındon oldürulmüş olablleceğln! ilerl surdu. 8 Ağustos • Ankara Mamak Tepecık semtınde 3 komando genellıkle alevı yurttaşiarın ıcınde bu lundugu ve Tepecık semtme gıtmekte olan bır beledıye otobusune yaylım aıeşı octılor ve otoouste bulunan Kemal Blnicl ıle Hasan Harputlu adlı yurttaşları oldurdu.er Ateş acanlardon bıri daho sonro yakaInndı ve tutuklandı • Kars m Igdır ılcesınde 7 agustos gunu komandolann sebebıyet verdığl oloyiar 6irasmdo oğır yoralanon Fotmo Tuncer kurtarıiamayarol< oldü A Urfa Eyubıye semtınde dort 10 Ağustos • Ankora Bolgofta devnmcllenn devom ettıgt dort ovn kah vehanenın onünden gecen beyaz renklı Murat bir otodan aCilan otes sonucu Necatı Cen gel, Hovrettin Oevecloglu, Necatl Yılmoz Mehmet Bağbosı adlı devrlmc ıier kurgunlonarok kotledıld'ler Oıoyı duzenleven komanriolor daha sonra vokolandılor • Istanbul Güi'ece'de Yohvo Kemol caddesınriekı evınden cı 12 Ağustos • Urfa Suruc ı'cesı emnıyet amiriı<5inde oorevlı polıs memu'u Ekr»m Cölgsn karakoidon ejtne gıderken kımlıgı saptanamo von bozı kışilerce bır otodon vcyi m ateslne tutuiarok oldu ruldü • Istanbul Bavrampaşo Ce zaevinde komondo tutuklu ve hukumlulerın, devrımci bır tutukluyo saldırmolonvlo cıkGn YARIN: PLAN ONAYLANTCO* Uluslororatı blr un« ı hıp Japon totografç Prof Takashi Homagı hl'nin 16 yıllık sur* Iç de cektıgı. Narıta ole lannı baştan sono balj ley^n folograflannın \ yın hakkı Turkıya'd» y nızco Curr.hunyet gat* •ıne aıttir. 17 Ağustos 0 Nazillı Asıanlı Ilcesınde ikl grup arosında cıkan cotışmoaa sağ gorus'u Mustnfa Akın bıcoklana'ok olduruidu 0 An<aro Akdere Kırmızıteoe'de postacı'ık vapan ve 6 Ağustos A tsfnnhni Besiktos'da Ikl ağustos gunu kccrıldıkton sonra ışkence ednerâk olüuruiou (J X. kM, l.f, rannıt Rİ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog