Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

5O 18.9.1928 GAZİ ve MUSOLİNI SAMSUN IV (a a) italyo huku'net reısı M M u sohnı den Reısıcumhur Haz retlenne a?agıdakı te'grafname geln ştır Turkıye Re sıcumnuru Mustaio Kemal Hazre'lenne ltai,arrızın u m d ı genç Izcıler mıze Istanbul aa yapılon kabul ve zatı devletlerı tarofındon cocuklarımo karşı lutfen goste r ılen hususı dıkkatten dola/ı şahsı ş u k ' a n l a n m ı arz edenm Bu munasıp fırsatton ıstıfade ederek hurmet kârone ve samımı hıssıyatı mı tecdıt edenn Muso'ını Bu telgrafa Reısıcumhurumuzun verdığı cevap da şoyledır Turk cençlığl Itatya nın arolarmda oguılarınız butu nan guzıde genclıgını kabul etmekle pek bohtıyar olmuştur Aztz ekselansı sam mı hıslenml sıze te yıt ederım • ATINA 17 (a a ) Ha ber aldıgımıza gore M Ve nızelos. Ismet Paşa lls mu lâkat etmek uzere ya Musolınl ile mulakat ettıkten sonra veya Avrupa d o n av detmde Istanbul'o uğroyacaktır Bu haber b u t u n m a i buat tarofmdan musaıt mü tolâalarla karşılanmıştır. • ATINA 17 (a a ) A lınan bır başka haoere gore de Yunanıstan ın Anka ra sefırı M Papa Atıno ya gelmıştır Sef r Veı 7e os Ismet Paşa mulakatıno ka dar gececek muddet ıcmde Venızeıos dar îal mat a lacaKtır Bır başka haopf rte şo/ le M Venızelos bugun has taneüen çıkacaktır 9 Londra daa bıldırı'r 1 gı ne gore Antıl ciatnndo kasırga olum hastahk ve kıtliK sacara* devam edıyor Harap oian adaior hok kııda p=>k az malumat var dır Portorıko da kasırgoj a n 40 kışı olmuştur Pa nama kanalı mıntokosının da harap olmasındon korkuluyor Halkın buvuk bır kısmı evs.z yurtsuz kalmış. adada aclık ve bulaşıcı nastahklar baş gost°rm ş"ır Kasırga muz lımon tarlatarını da tamamen supurmuştur Kazazedelere Ame riKa Reısıcumhuru 10 000 Ingılız lırası gondermıştır. Şahsi Kışısel Tecdit: Yenıleme Avdet Dönuş Matbuat Basın Ssfır Elci Mıntako Bolge Zckeriya Sertel'in günlük bir gazetede yayınianan Nâzım Hikmet'le ilgili anı dizisi üzerine Tiırkive Yazarlar Sendikası'nda baskan ile yonciim kurulu arasında bir anlasmazlık basçöstcrmis. hunun sonucunda \önctim kurulu \âzım Hikmet Kurulu üvesi olan Zekeriya SertcYin bu üveliiiine soıı \ ermıs, baskan Aziz Nesin de kendisinin ka f ' madıâı \önetim kurulunun bu kararına karsı vbnctim kurulu tneliainden \e haskatdıktan istifa clmistir. Biz de asa£ıda \7İz Nesinin, yönctim kurulu uyclerinin ve Nâzim Hikmet Kurulu üyelcrinin TYS' deki olay ve anı dizisi üzerine düşüncelerini vansıtıvoruz. NAZIM MIK.ntl Lt ILUILI ı^ın DİZİSİNİN DOĞURDUĞU TARTIŞMALAR SÜRÜYOR Türkıye Yazarlar Sendikası Genel Başkanlığından istifa eden Aziz Nesin: «TYS'nın Zekeriya Sertel'i Nâzım Hikmet Kurulu'ndan çıkarmıs olmasını yazar ozgurluğune karsı bır davranış olarak goruyorum..» ken T j r k ı y e Yazoriar Spn 1 ka sı Yonstım Kurulu nun vazıla rından oturu Zeken/a Sertel ı Nazım Hikmet K u r u l j ndan çı karmış olmasını yazar ozgur lugune karşı b r davranış ola rak goruyorum Benım tanıdı g m ozgurluk o/les.ne genısî r kı yalanları yozmaK bıle bu nun ıcer sıne qırer Bu d j r u m da yapılacak ış yalan yazan b r yazarı cezalandırmak deg 1 Karşı duşunce olarak dogrulcn yrvmakla o vazarı k a r r j onunae cezalandırmaktır Yo r e t m Kurulu Zekeriya Sertet n jc an ya oa yan ış yazdıgı n a i c m d a y s a bunları duzeltnıe a' azmosı gerekırdı 1) Nazım Kuruıu ndan cı kardıkiarı Zokenya Sertel Ha zın Hıkrnet ın en yakın orça laşıdır Yasamı bo/unca Nazım ı koruniuştur 86 yaşmia 1ır Turkıye de<ı demo^ratık sa »oşımm onculsrındendır Ken d sım Nazım Hikmet Kurulu n dan cıkarma kararı veren Yo netım Ku r u'u uyelerının cogu Zekerıyo Sertel Demokrası sa vaşımınrta/Ken surgunlerde ve cezasvlerındevken daha dogma mışlardı b le Bu bakırndan ka ran bır saygısızlık olarak goru yorum © Boyle bır onemll kora rı Yonetım Kurulu ndakl arkadaslanm benım bulunacağım bır toplantıya erteteyebıime», ıc aegılse 'elefonla duşuncemı almak geregını du>abılmel^dıler Bu dızı yazı daha surec e g n e g o r e bugunden yarına vedılıkle karar alınması gereken bır durum yoktu (D Buyuk sanatcıların butun ayrıntılarıyla yaşamı yazılır ken beigele' onemhdır Beigele n en başında da tanıklar ve tanıklıklar gelır Zekeriya Sertel Nazmı ın yaşamının en yo<ın tanıgıdır Bu bakımdon Yo netım Kurulu koran buyuk saırmızın yaşam.nı avdmntıcı belgelerın vayınlonTiasına karşı o dugu ızlen nun vermıs'ır Butun bu aCKladıgın neden 'erle kurucusu bulunduguın ve ac b j c u k yıidan ben Genel Baskan ı olarak cania başla ca lıstıgm Turkıy» Yaznrlar Sena kası Yonetım Kurulu ndo'cı 8 arkadaşımla Du kaıar yuzunden uvuşamadıgım ve bagdaşamadıgım ortaya cıkmıştır hom kendı ozgurİjğuTi hem d s b j arkadaşlorımın ozgjrluğj ıcm Turkı/e Yazarlor Sendıkası Genel Başkanlıgı ndan ve Yo netım Kurulu uye ıgmden ıstıfa edıyorum Aziz NESIN (fı B u onılorın NCZITI H k net ın kımı yakınlarını u?duğu oelırtıl yor Ve bu cıkarna ka rarının gerekcelerınden b rı o larak goste'ilıyor B U / L < sanot cılann yaşamlan kımı /akınlonnın ılgı sınırlarını aşon bır /ucelık taşır Onlar artık yaln z ca yakınlorınn degıl b u t j n hal km kamunun ve dunyanın msa nıdırlar Yaşamlarını ınsanlar yuzyıllar boyunca olumlu ve o lumsuz vanlarıyla oğrenmek ve boylece onların essrlermı ooha 1yı değerlendırmek ısterıer Nazım H kmet bö/'e bır u l j KIŞ hge yucelm ş şai'd r K mı yakınlorınm tskehnde oe g l b u ' u i dunyanın namuslj ınsanlarmın sanıp cıkacağı şa rdır Bu nedenle kımı yakınlo nnın uzuntusunun Zekerıyo Set tel ı Nazın HıkT>et Kurulj ndan Cikarma gerekçesı o'masıno ko tılamıyorun © Yazor olara* bızım gf^ rev mız sonuna dek ozgjrlugu ve başta da yazar ozgurluğunu savunmak ve bu yolda savaşım vermektır Durum bo^le/ • I I • I L'EXPRESS'E GÖRE, GECEYARISI EKSPRES'İ "MİDE BULANDIRICI,, PARIS (Cumhurıyet Buosu) A'an Parker ın «Gece Yarısı Ekspresı* odlı fılmı hakkındakı yankılor Fransız oasınında surdurulmektedır YONETIM KURULU VE NÂZIM HİKMET KURULU UYELERI TYS'DEKI DURUM VE ANILAR ÜZERİNE GORUSLERİNI YANSıTTILAR. Şukran KURDAKUL (TYS 2. Ba«»kanı): 1 Yonetım Kurulu muzun Bay Zekeriya Sertel ı TYS No zım Hikmet Kurulu na ataması nos ı bır hoksa bu ont yazılo nnda yalmz buyuk şaırın yalan loyabılecegı yo da doarulayabı lecegı savlar ve cırkın nıtelemelerden oturu bu gorevden uzaklaştrına ıstemını Kullannosı o denlı dogaı bır haktır 2 Buyuk şaır ıcın «Yalan Ynloncı» turunden onur kırıcı nıtelemelerı bol bol kullanmo ozgurlugunu kpndı^ıne tanıyan bu \azı dızısının yazarını Nâzım ıle ılgılı ozel bır gorev olan kurulaan affetme onun yazma ozgurluguy.e celışen bır ka rar dpgıldır 3 Yonetım Ku rulu niLzu oluşturan a'kodaşla r mız yaratma o z g u r l u g u n j n us tunlugu ılkesıne bağlı ıklan bı lınen kışılerdır A kadaşları m z bu kararlc soratmo oz gurluğune ve anı yazarl'ğına degıl olsa olso onı sımsarhama ozgu ahlaka karşı cıkmış Inrriır BULMACA 123456789 ğe oykın soylenen soz 9 Kalayın sımgesı Acıklı, dokunaklı YUKAR'DAN AŞAĞIYA 1 B r sıgorta şırketın n sıgor'o ettıklerım baş kc Dır sıgorta şırketıne da ha s gorto eUırrresı ışı 2 Bır sozcuk dcvramş yo do olgudan anlaşılan şey Guneş dogmadan oncekı karonıık 3 Yatık durma yan Bır noto 4 Otu racak yer oturulan yer 5 Pıyango şeklınde kumar 6 Sevgıde ustun tututan ya da ermış eren Bır no ta 7 Tersı bır renk Bır ışteki engellerı yenme karcnnda olan 6 B ı r sayt Tersı ılave 9 llgi. yokınlık Bır nota SOLDAN SAGA. 1 Koklu kesm kokten onlamında yabancı ka/nak lı bır soz 2 Kedı kopek gıbı cok memelı hayvanla rın yavrusu Eskı dılde sonc e'en şu r eklt o l m c y o n * I •' I I Ii >, tI gecen gecmış olan 3 Kımyosaı ozellıklerı sut ve potasa benzeyen bır takım maddelenn genel adı Tersı bır renk 4 Tersı bır kurk nayvanı Turlu renklerae kucuk kup taşla rın yan yana getınlmesıyle o'uşcn resım ve bezeme 5 Bır oeygambere ıra r a n l a n n tumu 6 Ustten scğa dogru egık olan basım horfı 7 Bır hayvan Bır dılın ses, bıcım ve tumce yapısmı ınceleyen bılım 8 Tersi aldatmak amacıyla bılerek ve gerce DUNKU BULMACANIN COZUMU SOLDAN SAGA 1 Melonkolı 2 Etek Alay 3 Rekolte 4 Sr Nu Fıl 5 Bılgl lı 6 rl tE naK 7 Im g Zannetmek 9 Ela Ran YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 Merserıze 2 Eter Imal 3 leK Na 4 Akonıtın. 5 Lule Er 6 Kat Ha 7 Olefın. Im 8 Zannetmek 9 iyehk L Express dergısının bu sında yenı fılmlerı tanıMn su tunlarındo «Geceyorısı Eks.pre si» ıcm şo/le rter Imekt3d r «Yeteneklı bır ırkcılık fllml ncsıl csvrılebılır? Cunku Aion Parker ın yetcneklerı oldugunu kabul etmelıyız Fılmin yapımı bunu kanıtlamaktadır Maalesef, butun bunları Ise tek yonlu tek taraflı olarak yapmaktadır Bılly Hayes ın romanına dayanarak bazı olayları ar.lot mayı secerken bazı ayrın'ılan es gecmektedir Bi'incisı Ame rıkalılann o tarıhlerde Turklye ye boskı yaparok uvu>'urucu madde kaçakcılarına ornek olacak cezalar verllrresinde dıretmelerıdır Ikıncısl de, fılm dekl şiddet sahneleri (konlı kav galar cinsel dauranıflor v« de işkenceler) seyırcidekl duyguları oylesine kamcılıyor kl slnemadan çıkorken o onda Tuıklye yı dunyo harıtcsından Mlmek Isteyebllırler Bu yontem yanlış ve sakattır, fılm >se mıde Filmin j onetmeni Alan Parker, «Turklcr. deq;il ceza yontemleri ile hapı=haneleri kmamak istedım» dedi. bulandırıcıdır » Le Matın de Parıs gazetesınde ıse Alan Parker le v^P'lon bır konuşmoyo yer verılmektedır Gazete ayrıca buyukeiçılı Adnan OZYALÇINER (TYS Genel Sekreteri): Noz m Hikmet Kurulu uye lığı TYS Yonetım Kurulu nun a tana koran 1I9 oluşur Zekerıyo Sertel NOZHTI ın Vdkırv ar)«q4ç şı olması doloyısıyle bu kurula otınmıştır Kurtrt uyelığından cıkarılışı yazılarında aynı ar kodaşca tovrı aynı yakmlıg. gosermedığı ıcırdır Yonetım Kurulumuz 15 eylul cun a gunu soot 17 00 de yop tığı oıağan toplantısmda bu knrarı nlrmştır Baskan ve 1 yo netım kurulu uyemız dışında t a ı i s a w l a yaptıgımız toplantıya 2 Beşfcaf Şukran Kurda kul başkanlık etmıştır Boyler e gurKiemın tıırmcı moddesı olon Zekeriya Sertel ın Nazım Hikmet Kurulu noon ciKarıiması kararı Turkıye Yazarlar Sendıka sı Yonetım Kurulu nda hazır to'i 'unon sekız uyenın o/bırlıgıyİ9 alınmıştır BRAD DAVIS, GECEYARISI EKSPRESI NDE . ğın yazısından pasaılor oimaktadır Gazete Cannes Fılm Festıvalı sırasmdo da eleştırmenlerden bır bolumunun Parker'l kışkırtıcı bır ırkcı olarak kınamışlordı Alan Parker hu ^uclamalon anlcmıyor tTurkleri d«0ll CBZO yontemlerini v« haplshanelen kmamak tstadım» demektedır Kemal ÖZER (TYS N. Hikmet Kur. Uyesi): BİR İNGİLİZ RESSAM BODRUM'DA SERGI AÇTI İZMIR, (Cumhuriyet Ego Burosu) Bodrum un yurtdışındo tanıtılması ve kulturel yoklaşımlan sağlamak omacıyla. Turızm Buro Mudurluğunun or ganızasyonuyla Ingılız ressam Celıa Sevıtt ın resım sergısı acılmıştır Bodrum Sanat ve Kultur Dernegı ve Bntsh Coun cıl ın c o g n ve kotkılanvla QS' cekleşen sergı 30 Agustosta Halk Egıtım Merkezı Salonlormda acılmıştır YoKİaşık 45 yapıtın y e r aldığı sergı bu akşama kodar acık kalocaktır RADYO TRT 1 Acılış Progrom ve Kısa Haberler 05 05 Turkuler Şorkılar ve Oyun Havoları 06 00 Kısa Haberler 06 02 Bolgesel Yoyın 07 00 Kısa Hoberier 07 02 Koye Haberler 07 07 Bolgesel Yayın vo Reklomlar 07 30 Haberler 07 40 Sabahton Sabaha 09 00 Kıso Haberler 09 02 Kcdın Dunyası 1000 Kısa Haberler 1001 Arkası Yarın tO21 Bolgesel Yoyın ve Reklamlor 11 OU "ıso Haberler 11 02 ŞorKilar 11 20 Turkuler ve Oyur Havaları 05 00 11 40 12 12 12 12 00 05 10 55 Türkce Sözlü HafU Muzık Bolge Hoberlerl Reklamlar Oğie Uzeti Reklamlar ve Radyo TV Program Hoberleri Haberler Oyun Havaları Bolgesel Yoyın ve Reklamlor Muzık Bahcesınöen Kıso Haberlar Sızlerle Bırlıkte Bolge Haberlerı Turkuler Gecıdl Şarkılar Kısa Hcberler Akşama Doğru Kısa Haberler Çocuk Bohcesl 1 Boigsse Yoyın VB Reklamlar Hoberier Bolgesel Yayın Koy Dağarcığı Şorkılar Kısa Haberler Turkuler Geçıdi Tangolar Gufteler ve Soyledıklen 22 00 Kısa Haberler 22 02 Bolgesel Yayın 22 02 TBMM Saatı 22 40 Turkuler 22 02 Şarkılar 22 22 Hofıf B Muzıâi 23 00 Haberler 2310 01 00 Bolgesel Yayın 2310 Bsrober ve Solo Şorkılar 23 40 Turkuler ve Oyun Havaları 24 00 Kıso Haberler 00 02 Programlı Muzık 00 55 Kısa Haberler 0100 Program ve Kapanış 19 30 2015 20 40 21 00 21 02 21 20 21 40 TYS Yonetım Kurulu nun Ze ker ya Sertel ıcın aldığı kara rı alduğu gıbı benımsıyorum Zekerıya Sertel yayınlonmokto olan «Nâzım Hikmet ın Son Yılları» adlı yazı dızısınde. onun kışılığmı, sanatını ve bun lardan yola cıkarak uğrunda sa vaşım verdığı dunya goruşunu en hafıf deyımıyle. gozden duşurucu bır tutum icmdedır Bu tutum ıçındekı bır kımsenm Na zım Hikmet Kurulu'nda calışma sı hem buyuk ozanın anısıno, herı de kurulu oluşturan tuzu TV. 18.30 18.33 19.00 HABERLER KUM KUM DÖNME DOLAP ğe ters duşerdı Kanımra Y9 net m Kurulu nun bu terslıgı gı deren bır karar almosı kutlan ması gereken bır olaydır Sen dıko Başkanlıgı ndon ve Yonetım Kurulu ndan ayrılmış bu lunan Aziz Nesın ın bu kararı, bır ozgurluk sorunu olarak gormesıne ıse katılmıyorum Yozma ozgurtuğunu kısıtloyı cı degıl ıom tersıne, dayanak sızkanıtsız savlar ılerı surmenın kılıfı halıne getırılırse oz gurluğun nerelere varacağına dıkkatı çeken olumlu bır yan var, soz konusu kararda Program 19781979 ı'kogretım yılınm başlamosı nedenıyle ılkokullorda yapılan toronlerden goruntulerle oaşlıyor Ayrıco Kuzey Kutbu'nda yaz mevsımı. orado yaşayan cocuklar demırcılirf zanoatı, bır dermrcının gunluk yaşantısı ve halen Akdenız bolgesınde toplonması surduruIpn pamuğun t a r l a d a n başlayarok bez olana dek geçırdığı evreıer de ızlenebılecek 13 00 13 15 13 30 14 32 1500 1501 16 00 16 05 16 30 1700 17 02 1800 1801 18 16 19 00 Demirtaş CEYHUN (TYS cski Gen. Sek.): Yonetım Kurulu ndan oyrılma"iış olsaydım ben de Zekerıyo Sertel meselesınde otekı arkadaşlarımlo aynı doğrultuda oy kullanırdım Ayrıca Zekeriya Sertel anımsadığım kadarıyle son Genel Kurulu muzda sendıkamızm onur u\elığıne i j e nel Kurul kararıyle alınm.ştı Genel Kurul tutano'Oarının gozden gecırılerek bu d J r u m u n sap tonması ve Zekeriya Sertel 0 sendıka üyelığınm de Yonetısn Kurulu gundemıne almmosını gereklı goruyorum Sayın Aziz Nesm ın Zekeriya Sertel ın Na1 zım Hikmet Kurulu ndan cıkarı ması olayını yazar o z g u r l u ğ j şeklmde değerlendırmesıne. dog rusu, katılmak olanaksız Bence bu Karar bır ozgurluk kısıtloması değıldır Karara katılıyorum ve Aziz Nesın ın boyle fevrı bır davranışla ıstıfo etmeslnı anlayamıyor, yersız buluyo rum. 19.30 TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAM1 20.00 HABERLER VE HAVA DURUMU 20.40 MİNIK KONSER Kemanda Tunc Unver ve Pıyanoda Mıthat Fenmen Debussy nır, tGuzel Akşam» odlı yapıtını yorumlayaca<lar. Fuar'la birlikte TYS'nin Kitap Sergisi de bitiyor Izmlr, (Cumhuriyet Eg« Burosu) Turkıye Yazarlor Sen d kosının Uluslararası 47 Izmır Fuarında actığ. kıtap serg sı Fuarla bırlıkte bu hafta so na erecektır Şımdıye dek buyuk olcuds kttap sauşı yapıldıgı bıldırılen Turkıye Yazarla' Sendıkasının =ergısınde son olarak bugun Mahmut Alptekın, Halıl Kocaqoz. I Yılmaz Sunucu yarın Oktay Akbal l u r h a n Oktay ve Vedat Gun/ol saat 18 00 ?4 00 arus kıtaplannı ımzaloyacakıord'r 20.45 CEHENNEM SICAĞINDA altıncı bolümü «Korku» adıy'o VOs Bend kcsobosında on uc yıl once Rankm ın ıskele'ı buiunur Kuşkular Lonnıe'nın uzermde loplanrmştır sucsuzlugunu kanıtlamak ıçın sa Süreklı programın o n yınlanı/or Frenchmen oldurulen Doktor J o h n Ben Qbick ın babası Genc adam b a b a s ı m n vaşım verecektır Ruhi SU (N. Hikmet Kur. Üyesi): TRT II 1 1 1 1 II 21.30 SURNAME 08 00 09 00 09 30 0S4o 10 1* 10 30 10 50 11 20 11 50 12 20 12 4C 13 00 İFSAK'ın kısa fılm yarışmasına katılma süresi sona erdi istanbul Ünıversıtesmın Fılm Merkezınce gercekleştırllen \e Mazhar Şevket Ipşıroğlu ıle Sabahattın Eyupoğlu nun hazırladıkları tılm XVI yüzyılda III Murot zamanındo unlü mtnyatur ustası Nakkaş Osman tarafmdan yapılan bır düğun kıtabını tanıtıyor 1582 boharında Istanbul hıpodromunda k u t l a n a n duğünden ceşıtlı goruntülerm vanf s «linraıg 'lmı " h a n Arakon cektı, muzıgını Adnan Senk yaptı Istanbul lotoğraf ve Sınema Amatorlerı Dernegmın nFSAK.» Sınema Televızyon Enstıtusu ve Chınon Sınema N/lakmelerı Turkıye Şubesı ıle bırlıkte duzenledıgı 1 Kısa Fılm Yanşna sına katılmo suresı sona ermıştır Secıcıler Kurulundakl bazı üyeierm Federal Almanya aa yapılmakta olan «Fotoğraf Şenhâı»ne katılmaları ne^lenıy 'e sonuclor ay sonuna dogru be'l olaraktır Gun boşlıyor Oloyların ıcınden 14 15 Baksen Gunaydın dan tırkuler 14 35 Muzık sozluğu Gevdet Bolvad n den 1b 00 Şarkı\ar Korunmaya muhtaç cocuklor 15 30 Turkuler ve oyun ı6Uu havaları 16 20 M Sağyasor S De 16 40 ' o i dan şarkılar Deyışler ve ezg ler 17 00 Bılım ve hayat 17 45 1800 Ceşıtli sololar Hnberler 13 15 13 30 14 00 Hafıf muzık Olayların ıcinden Tugrul Şan dan tj'kuler Uygarlık yolunda Tukter Yuksel K'pten şarkılar ve saz soloları Turkuıer v e oyun havaları Solıstlerden =ecmeler Haf f muzık Arkası yarın Turk halk muzığınden seçmeler Oenevse muzık Tanbur soloları furk fıalk muz ğl toplu progromı 18 30 1B5O 19 00 19 30 19 45 Turk dılının dunü Hafıt muzık Haberler r şo kılar Csş tlı halk calgılan ıi» oyun havaları 20 00 Kucuk koro 20 30 Olaylorın ıcınden 21 00 Rıza Rıt'ten şorKilar 21 15 B r sanatcımn gunluğü 2135 Bızden sesler 22 00 Turkuıer geçıdi 22 30 Solıstler gecidl 23 00 Kücuk konser 23 30 .Haberler 23 35 Saz eserierı ve saz 23 55 Program ve kapomş soloları bugunu 8en TYSde Nâzım Hikmet Ku'ulu'nda bır uve olmak dolayısıyla gunluk gazetede cıkan Nczım Hikmet le ılgılı yazıları doğru bulmuyorum Yanı Nazım Hikmet hakkmdo s o y ' e n e ı sozlenn ısnad ed len gerceklerın doğru olduğuna ınonmıyorum doğru hat rlondığına ınanmıyo rum Belkı doğru t a r a ' l a n var. fakat bunu da şımdı gereksız buluyorum Cunku Nâzım Hikmet ın sanattnı belrleyıcı hıc b'r ozell k taşımamaktadi 1 ' Bence bu yayının tek oze'l qı polıtık olmasıdır Yanı polıtık bır yayındır bu Bu coılurdan da yanııs zararlı buluyorum Benım d J ş u n c e r ı bu r Zekeriya Sertel eleştirileri yanıtladı «TYS Yonetım Kurulu nun k a r a ' ıretnım bLgun gazetelerde okudum Gordum kı, savundu<ları Nazım degıl Nazım ın yanında buiunup da ısmı gecenlerden bazıiannı savunmak ısı yorlar O zaman şaşırdım Nazım hakkında ılerı surauklen gerceğe aykırı ne varsa cıkarıp gostermehydıler Ben tersıne Na^ım ıle beraber yoşadığım tanıgı oiaugum oloyları olduğu c bı yazıp tarıhe vermeye coi şıyorum Şımd ye kadar b lırenler n bozı'orı /anhşsa, onlann do duzeltılmes ne ya'dırn edıyorum demekt r. Bu Denım tarıhı gorevımdır Bu kararı verenler, hâla aşıret zıhnı/e'ırden kurtulamamış gorunuycrlar Put.ara tapmak devrınde degılız Naz m 1 bır put yapıp tapınılan bır tabu halıne sokmok yanlış bırşeydır Ben onu bır msan olarak tanıtmava calısıvorum Boyle büyuk bır şaırı olduğu g bı tanırramız gerek * Ne /azık kı, b z halâ so? oz g j r l u ğ u n s alışmcmısız Benl uzen b j oldu > TRT III 07 00 07 02 08 00 09 C0 09 C0 Atilış ve program Gune baş'orken aobah ıcm Sarok muzık J keler ve rruzıklorı 22.15 23.20 SPOR HABERLER 1000 10 30 11 00 1200 1300 14 30 150C 1600 '.7 00 Coğdos sanatcılanmız Hafıt botı muzığı Ogieve doğru Hafıf batı muzıği Konser sactl Hofıt batı müz ğı Gunun k o i s e r ı Oda müzı^ı PlaklO' arc=ındo 1800 1900 20 30 21 45 Müzıkiı dakıkoiar Senfonık muzık Coz muzığı Ankara Rodyosu Cokseslı korosu 22 00 Muzık takvımı 23 0C, Gecenın getırdıHerl 24 0C 3ece ve rrjziK 01 00 Program ve kapanış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog