Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CHP KÜÇÜK KURULTAYI'NDA t L t ^ /1KILZK I I VI I İÇ GÜVENLİK SORUNLARINDA YOĞUNLAŞTI ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) CHP Kucuk Kurultayı nda, CHP Genel Vonetım Kurulu'nun «Olaganustu Kurultaymn 4 kasımda toplanmasına ılışkın kararı, delegelere duyurulmuştur. Kucuk Kurultay karar organı olmayıp bır danışma orgonı oldugunaan Genel Yonetım Kurulu nun «Olaganustu Kurultay» kararı sodece bılgi olarak verılmış bulunmaktadır 4 kasımda toplanacak Oloğan üstu Kurultay da sodece bazı tuzuk değışıklıklerı yapılarak, delsge yazımı askıya asılması ıle ılgılı sureler kısaltılacoktır llgı'ıler bu yaptlmadığı takdırde. CHP nın Olagan Buyuk Ku rultayı nın 1979 un temmuz ayına da yetışmıyecegmı bunun da bazı sokmcolar doğurabıle cegı ıfade etmışlerdır 4 kasımda yapılacak olağon ustu Kurultay bır gun sü ecek sadece surelerle ılgıll. Uzuk de ğışıkiığı yapılacaktır B ırcda, defege yoz mı delege askılan mahalle toplontılan. delege seclmlen ve ıtırozlarla ttg.ıi sureler kısaltılacaktır Bunlar yapıidıktan sonra buyuk o'cğan Kurultayın bahar ayıanna yetışebıleceğı bıldınlmektedır Orneğın surelerı dolmus de legelerle secım'ere kattlmo zo runda kalındığı tokdırde CHP nın hazıranda yapılacak bır se nato kısmi secımıne katılama ması tehlıkesı bıle bulunmoktadır ELEŞTİRİLER Oncekl gun yapılan kuctk Kurultayda Genel Başkan ve Başbakan Ecevıt ın uc soatten faz'a suren acış konuşmosından sonra, rapor uzerında 41 delege soz istemış anrok 19 delege konuştukton sonra yeterlık onergesl verılere* Kurultay toplantısına son verıimıştır Kucuk Kurultayda eleşt nlerln buyuk bolumu ic gjvenl k konusunda ve lcışlerı Bakanlığmm uygulamaları uzerında olmuştur Bazı delege er Sıvas JS B ngol valılennı eleştırmışierdır Slvas il Başkanı Şoban Sonmez Sıvas olaylannı anlatrtış, ola/ların «Bellj ellerden yonetil* dığinı» soylpm ştır Olayıur sıra'ında oskerın ve polısın seyırcı kaldığmı anlatan Şaban ANKARA TEMSİLCİSİ: «DEMOKRATİK KİTLE ORGÜTLERİNDEN KIMINLE UMUDU KESERSEK BİZ BERABER OLACAĞIZ?..» Sönmez «Blx hâlâ sokağa cıkam ı y o r ı ^ demış ve şoyle konuşmuştur «Slvas olaylannı bir Alevt • Sunnl çatışması bıcimınde gostermek ısteyenler vor Bır mahallemız var Burada Sunniler oturur Burada CHP'lıler ve AP'liler var Milllyetçl gecmenlpr buroda blr kız cocuğunu soyarak vucudunu jiletle par;oladılar» IZMITTEN Harp iş Genel Başkanı An kara delegesı Kenan Du 'ikon Ankara Kongresının zamanında yapılmamasından yakınmıs Las tık İş Başkon Vek lı Kocaeıı de legesı Kenan Akman da «C«vremızde 274 fabrika oldugu holde, kimsey* İş bulamıyoruz. Önemll olon burayo gelışlm** degıl, arkamızda kimlerın kal dıgıdır» şeklmde konusmusştur PASAPORT SORMAK Adana temsılc s Ege Bago *jr da «Adana'dan Dıyarba kır'a gidenlere pasaport soru yorlar» demış mezhepc ıg n Kurtculuğun alabıidığme so muruldugunü soyleyerek bu nun onune gecılmesmı ıstemıştir Trabzon temsılcısı hükümetın kontrgerılla konusun da acıklaTta yapmasını ıste m,ş Nevşehır delegesı bır bayan ozetle şoyle konuşmuş tur «Soyın Genel Başkanı dmledim Anarşlnln durduğunu soyluyor Ben Boşbakanımo ADANA TEMSİLCİSİ EGE TUR, «ADANA'DAN BAGA DİYARBA KIR'A GİDENLERE PASAPORT SORULUYOR» DEDİ. Inanıyorum Ama lcim yanarak soyluyorum oelkı anarşı Istan bul da v« Ankara da durmuştur Bızdeys» anarşı buyuk boyutlaro varmıştır Anorşı devletın yokluguna meydon okuyor» ANKARA İL TEMSİLCİSİ Ankara I temsılcısı Na I Gur rrtan da Ecev t'ın CHP dışın dakı sol ve kıtle orgutlerınl e leştırmesmı anımsataraı<; «Oemokratlk kıtle orgütlerinden umudu ktsersek biz kimlnle beraber olacağız'» dıye sor muştur Isparta ıl başkanı Kemol Coğ lar ozetle çoyle konusmuştur «Biılm evin onune partinin enun« eskıden Moskovo 0 AP 4 yaztlıyortlu Son seeimden sonra Moskovo 1 AP 3 yazılıyor Şımdıyse orada 1 filan kalmadı Kadın kollarımız oraya gelemedı » KAMU KURULUŞLARI Bofsa delegesı Ernon Sevım lı de karu kurul\..şıarmd3 o an ları amatmıs tabr <olan MC n n kıskac ıcıne aıdıgım bi dımış faDrıkalorın AP I lerle doldurulduğunu aoj everert «Bızım atadığımız yonetlcıler de hıcbır degtşıklık yapmadı lar» d ye e<ler»ştır Hatoy Gercl k Kolu Boşka nı da ls<enderun DeTiır Ce I k e MHP ı lenn egetıen olduk la r ını s i / pmıs «Durum çecmi'î ten daha da kotudur Cotısma artik uzlaşmaz hale gelecektır Koca tesıs Işlemez halde dır Uretım, «0»'a yakındır Onlem alınmazsa çevrede can guvenligı de kalmayacaktır Iskenderun mılıtan gucu bulunan solla, sagın alanı halın* gelecek, sade vatandaş da sılınıp gıdecektır» demıştır ECEVIT TEMSILCILERLE GORUSTU CHP Genel Başkanı ve Baş bakan Bulent Ecevıt dun partı genel merkezınde Kucuk Kuruitoy neoemyte Ankora ya ge len CHP ıl temsılcı'erı ıle gruplcr holınde goruşT'uştur CHP lı ıl temsılcılerını saat 9 CO dan ıt baren portıdekı ca lış'no odasmcla kabul eden fc cevıt genel ulke sorunıorı ıle pjrtı ıcı korulorda ıl te~nsılcı e nın goruşlenrı dınlenrş one nlerını almıştır Ote yandan 1979 Seiato a r a sec mlen ıle bazı ıllerde yapı lacak mı'letvekılı secımlennde ızlenece' stroteıı hazır1 kların cozden gecırmek omccıyla CHP genel merkezm<1e genei sel eter yard r r ı s ı Erol T u i cer n başl'onlıgında bır toplcntı yapılmıştır KURULU ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANIYOR, MÜEZZİNOĞLU OLUMLU,, KARAR BEKLİYOR ANKARA, (ANKA) Walıve Bakanı Zıya Muezzvnog.u Ulus larorası Pora Foıu (IMF) Yonetım Kurulu nun Turkıye hakkında «lehte» bır Vorar verme sını bekled gını oıldırmıstır Zıya Muezzırog'u Fcn Yonetın Kurulu nun 20 eylul carşoırDa gunu yapacagı toplantıda 50 mılyon do'arlık ıkmcı kredı dılırr nın »acılmosı» yo'una gtdıle cegını sandıgını do belırtmıştır Uluslararası Para Fonu Yonetım Kurulu, 20 eylul çarşomba gunü yapacagı toplontıda, temmuz ve cgustos aytannda Turkıye ye gelerek «Istlkrar programı» uygulamosının gelışımmı ınceleyen uzmanlcrco hazırlanan «Turkh/e raporu»nu goruşecektır Raporun nıtel ğı konusunda ayrmtılı bılgı venlmemekle bırlıkte uygulamanın «o)umlu» bulunduğu ıfade edılmektedır Bu arada Fon Vonetım Kurulu nda Turkıye nın dahıi o'dugu Avusturya Belcıka grubunun temsılnsı Jacpues de Groote un «Turkiye'nln dest«klenm«tlnln »urdurulmesi» yolunda konuşmosı kesınleşmıştır KARARIN ANLAMI Uluslararası Para Fonu'nun ikıncı kredı dıhmının oçılması bıcımındeki kararının dış ekonomık ılışkılerımz acısından bu yuk onem taşıdıgı belırtılmektedır «Istikrar progromı» uygulamasını ınceleyen Para Fonu uzmanlarının Tjrkıye de bulundukları sırada Maltye Bokanlığı nın Merkez Bankası'nı ı^tıkror programının dışına çıkrraya zorlodığı yolundakı haberlelerm uluslararası fınansman cevrelerınde belırlı tereddut'er yorattiğt Fonun olumlu korarıyla bu tereddutlerm gıden'eceğı belırtılmektedır Bılmdığl gıbı Uluslorarası Para Fonu nra «Stondby» dazen'emesı uvarınco ikıncı kredı dılımının zamanında oçılmosı ıstikrar orogramın n «bo şanyla» uygulondığı ve bu u/gulomanın «surmesi* ıcm gereklı «d««teğln» surdurulmesı yoluna gıdlleceğı anlamına gelmektedır. CHPKüçük Kurultayı Hükümeti desteklediğini açıkladı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP Kucuk Kurultoy bıldırısı acıklanmıştır Bıldıntie «Bu hukumetın Turkıye'nin sorunlarına cozum getırebılecek, demokrasiye, devlet ve ulusal blrlığe yonelık tehllkelerı gıde rebilecek en sogiıklı hukumet blclmi olduğu» behrtılrnış «Partl dı?ı cevrelerin CHP d» yurutmek ısteni'tc«klerl her gırışimln orgutun »ağlam ve Inanclı tutumu korşısında aradığtnı bulamayacağı» Ifode edılmtştır CH? Kucuk Kurultay a bıldırıs nde Kjcuk Kurultay calısmalannm ıllerden gelen heyetlerın hukurnet ve Gene! Merkezle ılg lı gorL«!İerının ışığı al tında colışmalcrım yuruttuğu ve ozetle şoyie denılmektedır. sorunlar devralan ve buyuk sorumluloklar ustlenen Cumhunyet hukumetı gucluklerı odım adım aşmak v« sorunlaro demoKrotık yolda cozumler getırmes ıçın vcrgucu ıle calışmaktodır Hukumetın bu lyl nıyetlı tutumu karşısında bunalımın başlıca sorumluları tum güclerını yenl muhalefet donemlermde bu sorunla rın cözümuns gücleştırmek ıCin kullanmaktcdırlar Vergi yosalarmdn degışıklık yapılmosı ıçın hukumetce hozırlanan tasorıları engelleyenler dar gelırlı yurttoşlarımızm yaşantılarını guc'eştırdıklerı gıbı devletl yatırtmların hızlandınlmost lcm yenı kaynaklar sağlama oionogmdan da yoksun bırakmoktodırlor Hukumetın ışslzlık sorununa cozum bulunması ıcm olmakta olduğu onlemler kucuk kurultayda deâerlendırılmış o ucretlerı kamu gorevlılerı ıle emeklıienn durumu da ele olınmıştır Bu yıl ekonomık zorluklara karşın destekleme a lımları yoluyla koylulerin gelırıerinde önemlı yuks«)meler sağlandığı ve uretıcı emeğını değerlendırerek gelırını arttır mok gelır dalgalanmalarının olumsuz etkılerını gıdermek uzere yonlendirıcı bır destekleme polıtıkasının uygulanmava bas ladıgı memnunlukla saptanmıştır Kucük Kurultoy topıumsal anlaçma ıle de demokrotık ışçı haklarmın korunup gelıştırılmesının guvence altına olındığı gıbı yalnız calıştıa rie mokrasısı bakımından deg I genel demokrosı baKir^ından da yenı bır çıgır acldıgını sor muştur Komu görevlılenne ve emeklılere ek gelır sag orıo< uzere hukumetın on gorciugu o anak lar hızla gercekleştırılmelı tu ketıcıyl koruyan yenı bır dagıtım ve pıyasa duzenı ıçın gereklı onlemler ıvedıiıkle tamam lanmalıdır Uluslararası ılışkılerımızds hukumet hem Tu'kıye ye soy g'nlık kazandıracak hem de e konomık gucumuzu artt racak ve bağımsızlıgımızı pekleştıre cek bır polıtıka ızlemektedır Kucuk Kuru'tay ulkemızın vs devletımızm başlıca sorunu o larak bılınen ascyışi ve İc bansı saglamada hukumetın lyı nıyetle ve buyuk bır sorumiuluk duygusu ıcmde coDa gosterdıgını onlemler aldıgını sap tamıştır Asayış ve ıc barışı bo zan olaylar tek kaynaga dayanmamaktadır Bu durum kücuk kuruitaya sunulan Genel Yoneiım Kurulu raporunda ve sayın genel boşkonının tanhı oneTi taşıyan acış konuşmasın da da belırlen*nıştır CHP kucuk Kurultayı orgu tun demoKrotK sol doğ ultuyu korumaktakı kararlı tutuTiunun partıyı bu dogrultudan sapnr mak ısteyen telkmlere ve coba alra karşı en guvenılır kaynrk oldugunu bır kez daha sapta mıştır Partı dışı cevelerın CHPde yurutmek Isteyeceklen her gınşım örgütön sağlaTi ve ınanclı tutumu karşısıncio oradıgını bulamayacaktır Genel Yonet m Kurj'unın partı genel kütuğü kurulmcîi omacıyla 23'uncu Kurultoyımızca ven'en görevlerj yenne getırmek ıcm aldığı onlemleri v» surdurduğu calışmoları kucuK Kurultoy ovgü ile karşılom<ç'ır 24 uncü Partl Kurultayının zaman alan bu calışmalor red<*nl ıle gecıkmesı zorunluğu karşısında gecıkme suresmi mu"ikun oldugu kadar kısaltın onlemler almak uzera gec oı bır tuzj< deg şıkl gı ıcm olagînustu Kurultayın 4 kasım 1973 gunu Ankara da toplantıyo caqrılması yolundakı Genel Yonot TI Kurulu kararı da uyguo bulun mustur BU HAFTA SİNEMALARDA Han&1 A|ans Te! 43 30 71 îstanbııl Üniversitesi Rektörlüğünden 1978 1979 ogretırn yılı oğr«ncl kayOı Icm duyurulur1978 • 1979 oğrelım yılı Unıversıtslerorası Soçme Sınavlorına gırmış olon ogrericıların gırmeye hok kazandıkları, Ünıversıtemızın Istanbul Tıp FakDltesı dışındakl fakulte ve yuksek. okullarır.a kesın kayıt yaptırmalorı ıcm 20 eylul . 1"" ekım 1978 tarıh'erı saat 9 1 2 13 30 16 arasındo aşağıdo yazılı belçelerle ılgılı fakülte ve yük sek oku'a bizzat başvurmaları, belırtılen tarıhlerden sonra yapılocak müracaatların dıkkote alınmayacağı Oğretıme 2 6ı<ım 1978 pazartesi başlayacok olan istanbul Tıp Fakultesıns gırmeve hak kazanmı? olan ogrencıier n kayıtlarmın 20 eylul 1978 carşomba günü saat 9 da başlayıp. 6 ekım 1978 cumo gunü saat 16 da sona ereceğı duyurulur 1 Llse dıplomosı oslı, 2 USS Puan Kcrtı 3 USS Kımlık Kartı. 4 15 adet resım, 5 Saglık raporu aşı kâğıdı, 6 Ikâmetgah tezkeresı ve nüfus sufetl 7 19 veya daho yukarı yaşta erkek ögrarıc! aday larmın askerlıkle ılışıgı olmodığına dcır belge 8 Oğrenıme ara verenlerden lyi hal kfigıdı 9 Ders v« Sağlık harclorı ıcm Fakuitelerden alınacak posta ceklerı ıle a) Ders harcının Istanbuı Ümversıtesl Soymanlık Müdurlugunun 20060500 sayıli hesobıno b) Sağlık horcının Istanbul Unıversıtesı Medıko Scs yal Merkezmın 20081108 sayılı hesabına yatırıldığına daır herhongı bır PTT Merkezınden havale almdısı (50 TL sı) (Basın 23315 V.706) GENC KIZLARIN SEVOILISİ DEDEKTİF MARK Franco Gasparrl 9 91978 Beyoglu ELHAMRA Ori|inol 13/9/1978 Bokırkoy SINEMA74 Renklı • Turkce Yeni Tuol Film Yılın Dev Filmi Yakında Sinemalarda ILAN İSTANBUL ASLrYE TICARET MAHKEMES BAŞKANLIGItlDAN a "İ978/497 Maıputcular caddesı No 44 Istanbuı adresınde mukım Moder n Oıplomat gomleklerı Yokup ibrohımzode ve ortakları koilektıf şırketı olo caklılarına konkordato meh lının verılmesının teklıt etme sı uzerme konkordato hukum le'ine istınadeT alacak ve mevduat servetı ıle mutenasıp bulundugundan alacaklılar tarafından kabul olunan konkordatonun tastıkıne daIr evrok mohkemomıze tevdi edılmıştır Bu hususta karar venlmek üzere mahkememızca 29 3 1978 soot 14 30'da duruşma celsesı tayın edıldığı v© ıtıraz edenlerın hckiarını mudafaa icm mezkur celsede bulunobıleceklerı hususu ilon elunur 1391978 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Giriş Sınavları Yönetme Komitesi Başkanlığından 1978 1979 öğretım yılında Akademımız Bolümleri Ile Ankora Devlet Guzel Sanotlor Akademısı bolumlerıne ve Bursa Yuksek Dekoratıt Sanatlar Bolumune yetenek sınavı ıle alınacak adaylarda oranacak taban puon ve turlerı ıle aday kayıt tarıhierı adoylardan ıstenecek belgeler saptanmıştır ve aşağıda belırtılmıştır Yetenek sına/larmın yer. gun ve saatları aday koyıt surecl ıçınde Akademıde ilân edıleceğı cıhı adaylara yazılı olarak da verılecektır Istanbul Devlet Guzel Sanatlar Akad«misl Kontenjanı Taban puonı Turu 77 375 Toplam 6 Yobancı Uyr 10 380 Toplom 1 Yobancı Uyr O Yuksek Resım Bölumu 50 350 Toplam 3 Yabancı Uyr . d) Sınema Televızyon Enst 10 Sflfl TArtlnm (*) Yuksek Dekoratıf Sonatlor Bolumu kontenıonının Uzmanlık dallarmo ayırımı İc Mımarlık 7. Endüstrı Tasarımı 7 Tekstıl 13, Sahne ve Goruntu Sanatları 13, Grafik 14, Seramık 13 Geleneksel Turk Sanatlorı 10 Ankara Devlet Guzel Sanatlar Akad«mi»lo) Yuksek Resım Bolümü 10 350 Top'am b) Yuksek Heykel Bolumu 5 380 Toplam c) Yuksek Dekorotıf 30 375 Toplam Sanatlar Bolumu Bu kontenıanm bölüm Uzmanlık dallarına dağılımt (İC Mımorlık 6, Endusfı Tasarımı 6 Tekstıl 6 Grafik 6 Sftromık 6) Bursa Yuksek Dekoratrf Sanatlar Bolümü 30 375 Toplam Konten|anın bolum uzmonlık dallarına dağılımı (İC Mımarlık 6 Endustrl Tasarımı 6 Tekstıl 6 Grafik 6 Seramlk 6) Aday koyıtları 20 eylul 1978 carşamba gunü 10 00da başloyocok ve 29 eylül cumo günu soat 17 00 de sona erecektır Aday kaydı ıcln gereklı belgeler şunlordır 1l Adaym USS 1978 Kılavuzu 36 sahıfe6inde yayınlanan toblo 2 Grup 1 d e gosterllen lıse dıploması veren okulların bırınden mezun olduğunu gosterır dıploma veyo noterlık ten ononmış orneği ve fotokop sı dıploması onanmamış olanların b tırdıklerı okul mudurlugunoen aiacakları cıkıs belgesi ve fotokopisı 2) Adaym Unıversıteierarası Gınş Sınavmda sağlad ğı puanlorı gosteren be'genın oslı ve fotokopısı 3) Gerektığmde askerllk durumunu ay dmlatıcı b«lge ve fotokopısı Belgelerm osıllorı fotokopılerı ıle korşılaştırıldıkton sonra mde edılır. 4) 4 5X6 cm boyutunda ıkı aoet fotoğrat A) Adaylar, koyıtlarını Istanbul Devlet Güze! Sanatlar Akademisi bolumierınden olocakları formul dılekce ıle basvurorak bizzat yaptıracaklardır Posta ıle kayıt yap Imayacaktır B) Adaylar bolumlere gore ayrı ayrı verecekierı dılekcelennde istanbul Ankora ya da Bursa da oğrenım gormek ıstedıklermı oncelık sırası gostererek be'ırleypceklerı gı bı bu uc şehir Yuksek Dekoratıf Sanatlar bo lumle'ine adav kaydolmak ıc n verecek erı d lekcelerde uzmanlık dallarına qore de oncelık sırosı belırtmek zorundadırlcr C) Adaylann USS da sağladiK'an puaı ancak Akademıye aday kaydı ıcm arandcn on koşu! olup Akcdemıye gırebılmek ıcm onların gercek yeteneklerını saptamak omacı ıle Akademıde yopılck oln ve boUmlere gore değışen soyıdu oşamalardan oluşan yet° nek sınavlannda bcsa'i gosterTielen ve oldıklan notlora gore sıralomoya ve kontenıana gırebılmelerı şarttır Yuksek Resım Yuksek Dekorotıt Sonatlar bolumlerınde ve Sınema TV Enstıtüsunde bı rlncı yetenek sınavı oşomosı baraı nıtelıgındedır D )Ankara Devlet Guzel Sanatlar Akademisi ıle Bursa Yuksek Oekoratıf Sonatlor Bo lumune kabul edılecek olan odaviar kendı kurumlorı ocılıncaya kadar Istanbul Devlet G J zel Sonotlar Akademısınde oğrenım gorecek ler, kendı kurumlorı acıldığmda oraya nokle dı ecekler bunu kesın kayıtları vopılırken toah hüt edeceklerdır E) Istanbul Ankara ve Bursa Yuksek Dekoratıf Sanatlar Bölümlerıne av rım adayla nn yetenek smovlarında a'dıklcrı notlar toplomına ve dılekcelennde belırtmıs oldukları on relık ^rasma gore yapıtacaöı qıbı bölOm uzmanlık dollanna ayınm aldıkları notlor top lamma ve dılekcelennde behrtmış oldukları uzmanl.k dalı öncel k sırasma qore yopılacok tır F) istanbul ve Ankara Devlet Guzel Sanotlor Akademılennın Resım ve Heykel avın mı adaylann gırışte aldıkları notlor toplamına ve aoay koyıt dılekcesmrte belırtmıs olduk lorı oncelık sırasına göre yapılacoktır G) Yabancı uyruklular kontenianı Icm acılocak vetenek sınoviarmo kotıimak ıste yenlerde aram'ocak nıtelıkler ve kayıt tanhlerı 9 ekım 1978 günu Akademıde ılân edllecektır H) Oğretıme 1 kasım 1978 tanhınde başlanacaktır. Adoylara onemle duyurulur Bolum adı o) Yuksek Dekorotıf Sanotlor Bolumu (') b) Yuksek Heykel BölömO (Basın 6461 11692) O.D.T.Ü. GAZİANTEP MÜHENDİSÜK FAKÜLTESİ DEKANÜĞINDAN 1 1^78 Ünıversıte'erorosı Secme Smovı Sonucu Fokuliemtzin ceşıtlı BSlümterme gırmcğe hak kazanan ogrencılerın kayıtlorı Gazıontep Kampusunâa 18 eylul • 6 ekım 1978 tarıhierı orasınao Kayıt ve KODUI Iş'erl Müdurlupürde yapılacoktır 2 Kayıt lcln gereKlı belgeler şunlardır: a) Smav sonuc belgesı b) Unıversıteierarası Secme Sınavı resımlı kirr.lık kortı c) Dıploma asli veya ilgıll okuldan olman yenl tarıhh mezunıyet belgesi oslı (Suret kabul edılmez) 1 d) Nufus huvvlyet cuzdanı suret (Note'den onoylı) e) 16 odet yenı cekılmış 4x6 ebatındo fotoörat f) Çlcek aşısı belgesi, Dısponserden alınrıış Tuberkuloz olrnodığmı gosteren belge Kan grubu, g) 350 TL'lık Dönem harcı. Fokutte veznesinden veya Turkıye tş Bankası Merkez Subesı 45 nolu hesobo yoti'ilabılır h) "959 doğumu ve ciaha yoşlı erkek odöylordan Askerlıkle ılışkısı olmodığmo daır belg« (Ilgıll AskerlR Şi'bes rden) 3 Bel rtılen evroklar noksansız olaroV lcdell Toannutlu gonderıldıgi takdırde Posto ıle de koyıt yaptırılobıiır ve sonuc adcyc bıldırıllr Ancak, postadakı gecıkmeler kobui edılmez, Boşvurma adrtci: Orta Dogu Teknik Oniversıtesi Gaziamep Komputu Koyıt ve KOÖUI işierl Müdünüğü P K 300 4 Yukordo rjellrtıler tonhlsrden sonra kayıi yapılmoyacoğı gıbl noksan belge ıle de koyıt yopılmayacoktır 5 Ilgıll ftğrencllere onemle duyurulur (Basm 22961 11663) İST 12 SULH HUKUK HAKIMUĞINDEN 978/516 Cemal kızı Fatmadan doğ ma 1305 Dlu Ayşe Sönmez zeka gerlltğl 6ebebıyle moh kememızce Istanbul Borosu avukatlorındon All Ercon 15 9 978 tat 'iınae müşavıt tayın edilmlşt r llon olunur 15 91978 ORCA Richard Harrıs Charlotte Ramplıng MET FİLM • • • • Beyoğlu DUNYA Harbıye KONAK Kadıkoy KADIKOY Bakrko/ SINEMA 74 Met Fl'm (Hangi Aıans, / 11713) GOZ HASTALIKLAR1 MÜTEHASS1SI Dr. Savaş Dervent Ophtolmolog • Operotor (CONTACT LENS1 Osmanbey Soır Nıgor Sk No 95 • 97 (Ney!r'ın ?ol<o<3ı) Tlf 40 82 68 KONGRE AIESEC Turkıye Istanbul Subesı bırıncı olagan Genel Ku rulu 30 Eylul 1978 Cumortesı gu nu scat 15 00 de Ist klal Cad 471/4 Tunel oekı lokalımızae yopılacaktır U/e'ere duyurulur Kurucu Yonetım Kurulu GUNDEM Acıuş ve Kongre D vanının secmı Faalıyet raporları Tenkıtler ve bra Seçımler Kopanış ~ Dıiek ve temenn ler Çukurova Çımento Sanayii T.A.Ş.'den Eleman Alınacaktır SANAT ENSTITÜSÜ MEZUNU VEYA TEKNIKER SEVIYESINDE ELEKTRIK MAKINE KIMYA KALKER OCAKLARI UNITELERI ICIN TATMIN EDICl UCRETLE ELEMAN ALINACAKTIR (Basın 23708 11883)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog