Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

ASKENT NOTLARI TEKZIPTIR •ayın ABDÜLCANBAZ OMEMLiPıR. VAfrCıLAfeı ' h ELBET ; ÖNFMLİ •ikret Otyam Cumhurlyet Gazetesi Yazı Aılesinden Cumhuriyet Gazetesi ISTANBUL 12 Ağustos 1978 tarihli Cumhuriyet Gozetesinin • iaşkent Notiarı (Ispartc Usulü Faşizm ve Hukümet) Basıklı ve Valiligimle ilgili yazınız uzuntü ile okunmustur, ioyle ki; 1 Isparta Ilinde Genelİş Sendikasına bağlı işcler ile, Isparta Belediyesi arasında uyuşmazlık vardtr, ve jrev devam etmektedir. jlimlz Sağlık Kurulunun 18.8.1978 tarihli ve 8 soyılı tararı ile, gunlük nüfusu 100.000'i osan şehir halkının >aglığmı korumak icin, copler dezenfekte edilmektedfr. Ayrıca kişiler ve kuruluşlar yargı karorı gereğince de, ;öplerini temizlemekte ve dokmektedir 18.7.1978 gunu, mesleği taksi soforü olan emekcl Şukru Tekne, taksi duragındaki kopelc le»ini, takslsi Ite 3ttığı icin, Genellş Isparta Şubesl Başkanı All Şukru Bolaban tarafından döğülmüştür. Sanık 3005 sayılı yosayo göre, bagımsız yargı orgonlarınca yapılon durusmoaı sonunda tutuklartmıştır. 2 17 Temmuz 1978 günü Yasalaro göre suc olan, sloğanları duvartara yazan CHP. Gencllk Kollorı Boskonı Mukerrem Selcuk, sucustu yakalanmış ve Adalete sevkedılmiştir. 3005 Sayılı Yasaya göre, yargılonmıs v* tutuklanrmştır. Soyın gazetenizde belirtildiği gibl idarenln tutuklama yetkisi yoktur. Tutukloma yetkisi bagımsız Türk Yorgıcına aittir. 3 Isporio tlinde bu güne kadar patlamıs veya patlamamış, patloyıcı maddeler 5 adettir, ve uzmanlartn verdiği raporloro göre, el ile yapılmıştır. 4 Eski İlkokul Oğretmeni ve tsporto Eğltim En«tltüsu 1. sınıf öğrencisi merhum All Arıcı; Yopılan araştırmada. hicbir öğretmen ve öğrenci derneğine veya siyasl portilere kayıtlı değlldir. İsmi gecen Isparta'nın Senirce köyünden olup, hiçbir eylemi olmuyon bir oğrencl görünumundedir. Alı ARICI; kesici. dellci veya yakıcı hiçbir otetle vurulmamıştır. Zabıtaya verdiği ifadede, kendlsine ikl klşinın tokat vurduğunu, vuruş sebebl İle tokatlıyonlon da tanımadığını ifade etmlştir. Hastohaneye yatmamıs, köyüne donmüs, 19.7.1978 tarihinde evinde fenalaşmış. Devlet Hostahonesine murocaat etmlştir. Hastahane nobetci Hekıml Ankara'ya gondermiş isede; Ankoro'da 20.7.1978 günü olmüstür Ali Arıcı'nın cenazesi 21.7 1978 günu köyüne getirilmiştlr. Ailesi tören yapılması sırasında, öğrenci ve öğretmenlerin, defin esnasında mezarlığo gelmelerlne musaade etmemiştir Köy muhtarı ve Ihtlyar Heyeti de, Izmır. Antolya. Burdur, Konya, Ak$ehir ve Oinor'don otobuslerle gelen 400 500 kişilik kalobalığı koye sokmomıştır. Koyde, yoldo ve Şehir lcinde gerekll guvenllk önlemleri alınmıştır. Alınon bütün guvenllk onlemlerlne rağ> mcn daha once Isparta'ya gelen 400 • 500 kişilik gurup Isparta Yuksek Oğrenim Dernegi İle, CHP. Lokaline yerleşmişlerdir. Bu gurup güvenlik Kuvvetlerlni yararak 21.7.1978 günu saat 13.30 sıralarında Mimarsinan Camislnln üzerinde bulunduğu, Mımar Sinan Caddesinde, kanunsuz gösterl yuruyuşu yapmışlar ve aşırı sol sloganlor atmışlardır. Takvıye alan güvenlik Kuvvetleri Kanunsuz gösteri yuruyuşu yopanları dağıtmıstır. 8u kanunsuz gösterl yuruyuşu yapanlorın bir kısmı da CHP. Lokaline tekrar gırmişlşrdir., , » . r w ' .v Kanunsuz gosterl yuruyuşu, Camilerde Cuma Namozı kılan Halka ve esnafa «Camiler ve Çarşı Basıldı» şeklinde mtikal ettirilmiştir. Camiden cıkan Halk ve çarşıda dukkân sahibl olan esnaf ta, karşı gosterilerde ve kanunsuz protesto yüruyuşunde bulunmuşlardıt. Güvenlik Kuvvetleri. Kanunsuz gösteri yuruyüşü yapanları dağıtmıstır. Kanunsuz gösteri yuruyuşu yapan Bırınci ve İkinci guruplor, taşla CHP. il Binasında, Halk Bankasında TOBDER Binasında ve 5 ışyerinde olmak. uzere, 72 Metrekare vitrin ve pencere camı ile, oynco birde otonun camını kırmışlardır. Yakılan ve yıkılan binalor yoktur, oyrıca ölen ve yaralanan da olmamıştır. Olayın başlangıcından sonucuna kodar, polis ve Jandorma res'ım cekmiştir. Olay esnosında ve olay sonrasında ve cekilen resimlerle yapılon tesbitlerden 208 kişi gozoltıno alınarak, Cumhuriyet Savcılıgına mevcutlu olarok teslim edilmlşlerdlr. Cumhuriyet Savcılığı 208 sanık hakkında, 3005 Soyılı Sucustu Kanununa göre içlem yaparak: a) Kanunsuz Gösteri Yuruyuşu yapmak, b) Devlet Guveniik Kuvvetlerine mukavemet etmek ve saldırmak, cl Toplu izrar yapmak, d) Mesken masuniyetlni ihlal etmek, Suciarından bagımsız turk adliyesinde dava acmışt!t 5 Volılikce açığa alınon, ve Devlet Memuru olan oğretmenler de, Cumhuriyet Savcılığının mahkemede dava açtığı 208 sanık kışilerdendir. 6 İiimiz Jandarma Alay Komutanlığmdakl tüm subay, assuboy ve erler Kahraman Turk Ordusunun bir parcosıdır. İsmi gecen II Jandarma Alay Komutanlığında görevli Yüzbaşı Mesut Tabak İle ilgili yazı ise yalondır, cunku; Jondorma Yüzbaşısı Mesut Tabak, Turk Silahlı Kuvvetterinin bir parcası olan Jandarmamn, Atatürkcu ve en değerli subaylorından biridir. 7 iiimiz Emnlyet Müdürü ve tüm Emniyet Teşkllotı ornek bir kadrodur, yonsız ve Ataturk ilkelerine bağlıdır. 8 Isparta İli Emniyet Kodrosunda PolBir diye bir dernek yoktur. İlimizde; Vall, Polis ve Jondarma Kuvvetlertmlz, tam yansızdır Oevlet, Ulus ve Halk sevgisiyle doludut. Ataturk İlkelerine gercek manado boğlıdır ve bu nedent* de sayın Isparta Halkının ve büyuk coğunluğunun taktlrtnl, sevgisini ve güveninl kazanmıstır. Vall ve Güvenlik Kuvvetlerinin suclonmolorının gercek nedeni ise: Yon tutulmamosı ve ayrıcolık tonınmomasıdır Oevletln Volisi ve Devletln Guvenllfc Kuvvetl oiunmasmdan fterl gelmektedir Cünkü. yosolar büiün siyasl kuruluslora (İktldor ve MuhoMet ol*un). bütün Derneklere ve tüm vatandoslara eslt sekilde tatbik edilmekte ı/e kesin olorak ayrıcolık tanımamalrtodır. Bu yozmın avnı sohifede, oynı sırado ve oynı puntolarla nesrinl, Bosın Yasası gereğînee «avaıiarımla rica ederım 11.9.1978 Cemal Orhan MlrVelâm Isparto Valisl ÛMEMLı **M ^A "(VÖBEKlf ftıN ütLECcK Yt2j>tM, TA fiiyECEK.StM. iVb ÛUA.MVLEFi'Mı'l Öuftl IZMIR. (Cumhuriyet Ege 8üro»u) Turkıve'de 115 bın olan sıtmoh hasto sayısınm gereken ozen gosterılmedığı tokdırde 10 mıslı artabıleceğl on« surulmuştur. 1115 evlül gunlerl orosında sıtma ve otekı pora2itel nosta lıklonn Akdenız ve Avrupa ülkelenndekı durumunu aroştırmok üzere yopılon seminerın sonuciorını değerlendiren yet kihler. Türkıye'de sıtmanm özelllkle Cukurovo yoresmde yo ğunlaştığınt söylemişlerdir. Özeltikle 1977 yılındo sıtmolı has to sayısındo belirli bir artmo ot ciuğuno değmen yetkıliler. «An cak, sıtma ho»to!ı$ımn kontrol oltına alındığmı söylemek olasıdır. Yenl ortaya cıkartılon olaylarm cogu gecen yıldon kalma otup yeni saptanobllen lerdir.ı demışlerciır. Sıtma hastalığı konusunda Yunanistan'ın Türkıye hakkında ontıpropaganda yaptığını beıırten Türkıye Sıtmo ve Soğlık İşleri Genel Mudurü Berdan Akotm ise, sıtma ve Dorozıtel hastolıklar konusundo ulkelerorası ışbirlığı soğlanobilmesı yollannın aroştırıldığını soylemıştır. Dünyo Sağlık örgutü'n ce düzenlenen semınerde sıtmadan boşka, şark cıbonı, kon ca.ı kurt. sertır. oteki boğırsok parazıtlennın yaygmlık durumunun goruşOlduğünu belırten Akaun. şu bılgılen vermıştır: «Bu hastalıkların yayılmosmı önlemek ve tehdıt altındakl grupları kurtarmak İcin planlı btr çalısmanın gerektiği anîa! Önlemlerin artınlmaması haiinde sıtmanm yayılabileceği bildirildi silmıştır. Yopılacak Ilk Is hostaların ve tedovi programlarınm saptanrnasıdır. Önlemler, hastalıkların devre devre ya yılmasım önlemeye yönelik olacoktır Dünya Sağlık örgutu sıtma ve saydıgımız ötekl porozltel hastalıklarîo savaşımdo gereken teknlsyenler grubunun yetistlrilmesi İcin gereken yardımı yapacaöını bildlrdi Bu gerek sinim iklli iliskilerle de geliştirllmeye caiışılacaktır.» İL BELEDİYE BAŞKANLARI ANKARA'DA TOPLANDI ANKARA Yerel Yonetlm 3okam Manmut Ozdemır, akorv'Okıt fıyat ayarlamasından son ro. şehırıcı taksi, minıbus ve dolmuş taşımacıhğı ucretlerina •/uzde 15 zam yapılacoğını. şe!iırıcı taçımacnığını etkıleyen dığer unsurları da (lostık, mekanık parco ve bakım) dıkkate olan fıyat ortışlarının Yerel Yonetırn BaKonlığmco belirlenıp. beıed.velere gönderiloceginı ocıkiamıstır BELEDİYE BAŞKANLARI BAŞBAKAN YARDIMCISI FARUK SÜKAN VE YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZDEMİR AKARYAKIT FİYATLARININ ARTIŞIYLA İLGİLİ BELEDİYELERCE ALINACAK ÖNLEMLERİ GÖRUŞTÜ. ÛZDEMİR'İN ACIKLAMASI Toplantı sürerken bosıno yap tığı acıklamoda. «Benzin flyatlon dışında dlğer mollyet unsurlarının da flyatların saptanmasındo gözönünde tutulacağını» kaydeden Mahmut 0^aemı^. konuşmasmı söyle surdürmuştür. laştırma Bokanlığı II* temasla kalınarak, genel bir tormüle bağlonıp, Iki gün lcinde belediyelere bildirilecektlr.B BELİRLENEN FİYATLAR Ankara, Istonbul Trobzon ve Denızlı'de belırienen tıyat ortışlarındokı yuzde oronının yurt Ankaro'do bulunon yakloşık taşlorco yanlış anlaşılmamosı50 • belediye boşkanıyio Y?rel • nı ısteyen Bakon özdemir, bu Yor.fitiTi Bokanlıgmdo dun bır tŞehlricl taşımacılık ücretlşehirlerde simdiye dek hicbir tonontı vapılmıştır Toplantıya nl etklleylcl dlğer unsurlar Oeviet Bokam ve Bosbokon Yar (lastik, mekcnik parco ve ba fıyat ayarlomosmın yopılmadıdımcısı Faruk Sükan ve Yerel kım. ışclllk) üzerlnde olusan li ğnı bu vüzdeler lcinde dlğer Ycnetim Bokanı Mahmut özde yat artışlarının etklsl, Yerel Yö maliyet unsurlarının da bulunmır de katılmıştır. netim Bakanlığı tarafındon U duğunu belirtmiştlr.» Hisse Senedi ve Tahvil İlanları tatbikatı başlıyor. Bedelslz hısse verebılir. • KARTONSAN 50 HİSSE (% 300 sermaye orttırım tatbikatı başi^ypt. ,. ~ • ASİR CELİK '50 00Ö » ceifk * sanoyinın önder kuruluşu pırım yapması bekleniyor • CELİK HALAT 150 HİSSE (Mevzuunda Türkıye'nın tek ve rakipsız kuruluşu %100 sermave' artırımı yopıyor. Hisseler bede'sız verilecek ) • MEYBUZ 50 HİSSE (Faollyetı cok müsbet devam etmektedır. Prim vooması beklenlvor.l • ASLAN CIMENTO 100 HİSSE (Bu yıl yuksek temettü doğiiocok. Tovsıye olunur I • KORUMA TARIM 200 HİSSE (% 35 temettü dağıtocak) •ARCELIK 50 HİSSE (Bu v M vüksek temettü dağıtacok) • NOBEL 100 HİSSE (Aroyon lara duyurulur.) • VATAN KONSERVE 150 HİSSE (Yakında sürprizler bek lenıyor. Kelepir fıyatla satışa arz ediyorum.) • SİFAS 50 HİSSE (%30 temettü dağıttı) • RABAK 100.0000 • METAS 75 000 • MEBAN YAYINLARI • 1977 MEBAN SERMAYE ; PİYr\SA6t YILLKŞl Türkiye'de nk deto yayınlanan yıllıgın konusu: Holko acık elll şirketin son beş yıllık toollyet sonucian ve son uc v>llık hısse senedi dyot grofiklerl geçmlş yıllorlo mukayesell olorak 1977 yılındo sermaye plyososında meydana gelen gellşmeler v» altın piyososı. Flyotı: 250, TL. MEBAN SERMAYE PİYASASI BÜLTENİ Konusu: Sermaye plyaeasmctakl son gelişmeler flrma ve sektör roporlan İle fiyot acıklamaian Bülten aydo bir yoyınlonır ayrıca he' hatta fiyat llstesl gönderlllr. Flyotı 10. TL Yıllık obonmon 120. TL Yurt dışı 240. TL Abonman bedelı«rl $lrketimize v«yo Yopt v« Kredl Bonkosı Galato Sube8) Hesop No.su 5000/50" ye yotıniobilir. • NİSSE SENEDİ NEDİR? adlı kitap Konusu: Hisse Sened! . nasıl? Ne zaman ve ne reden alınmalıdır? Genişletilmlş 2'ncı baskı Fiyatı: 2 5 T L • TAHVİL NEDİR? isimll kltop Konusu: Tahvlller le ilgili tüm bilgıler Kıso acık ve pratik bir şekifde verılmektedir. Flyotr 2 5 T L • PLASTİFAY: Sermoyesl 18 mllyon TL'dlr. 1977 yılında 25 milyon kör sağladı. % 30 temettü dağıttı. PİMAS Se;mayesi 100 mllvon TL'^ir % 20 temettü' , dağıttı. POLYLEN: Sermayesl 115 milyon TL'dir. 1977 yılında 65.8 milyon kör sağladı % 35 temettü dağıttı. SİFAS Sermavesl 104 mllyon TL.'dlr. 1977 yılında 885 milyon kör soğladı. % 30 temettü dafitttı. TAMSAN Sermoyesl 60 milyon TL.'dlr 1977 yılında 5 milvon kör 8oQladı. TEZSANSermayesl 100 mllyon TL'dir. 1977 yılında 43.9 mllyon kâr sağladı % 25 temettü dağıttı TOZ METAL: Sermoyesl 28 milyon TL.'dır. 1977 yılında 5,3 mılyon kâr soğladı. YTONG: Sermayest 12 mllyon TL.'dır 1977 yılındo 13.4 kâr sağlodı. % 30 temettü dağıtocok. ARANAN HİSSE SENETLERİ ANADOLU CAM BATI ANADOLU CİMENTO KOC YATIRIM PAZARLAMA RABAK TÜRK DEMIR DÖKÜM GARANTI BANKASI RÛChan Hakkı TİCARET Bonkosı İSTANBUL Bonkosı AKBANK , İ $ Btmkcsı ; * •••, DOSYA NO: 1977/13975 8. Metimet Emın GENCER İSTANBUL 6. İCRA MEMURLUĞUNDAN Mahcuz olup satıimasına karor venler, 90 D00 Tl kı,metmde televızyon halı v&rnek moîası gardorop, karyola. yazıhone masası portmonto. 6 adet sandalve. ikl koltuk. seccode halının birincı acık ortırması menkulün bu!unduğu Gedıkoaşo To'lı Kuyu Fınn Sokok 1 • 3/7'de 219 1978 gunö soot 16 1516 30'da yopımcaktır O qün venlen muhommen deger kıvmetın %75'tnı bulmadı^' tokdiröe Ikıncı satışı 22 9 1978 gunu avnı V«r ve saoite vapılarak en cok artırcno pesin Dara ile satı'acaktır ihoie koror DUIU ve dei'ciıye resmı alıcıyo oıtîır. , ı ıf, ^«t,«? mflm ırıjrnuZO BANKER SEMIH (SEMIH DIZ) ADRES 4. VAKIF HAN ASMA KAT NO. 8/1 SİRKECI/İSTANANKARA, lAf4KA) Sano I BUL yı uretımı ıcın yereklı gıraıle ı TEL: 28 67 13 27 73 41 nn yurı dı^ındat, ıtholı ıçın, ' TALEP EDİLEN TAHVILLER: Malıye Bakaniığı taıaîmaan ye ' FAİZ ORANI TEFRİK ETMEnı bir «Ithalat cncellkleri» prog DEN ŞIRKET VE OEVLET ramı hazırlGndıgı bıldırılmöKteTAHVİLLERİNİZI EN YUKSEK dır. Ithalatîa, hang: gırdılere BORSA RAYICİ UYGULAYAoncelık. veMecegnıın ve ayrıco RAK ALIYORUM., MUESSESEkaynaklann belıılenmesı omoMİ TERCİHİNİZ MENFAATİN'cıyla. Malıye Bckonı Zıya MuZEDİR. ezz'noğlu bugun Sanayı Oda t TALEP EDİLEN HİSSE SENETları temsılcılerıyle bir toplon | LERİ tı yopocaktır. IŞ BANKASI MAKİNE TAKIM Molıy© Bokarıiığı yetkılılerın | METAS den edıniien bi'.gıye gore. ha ; NASAS len Merkez Bonkasında 149 ' KORUMA TARIM mılyon doları oltm karşılığı Ol, ( RABAK mak uzere îop'om 875 mılyon [ KOC PAZARLAMA dolar'ık b;r rezer< bırıkımi buKARTONSAN lunmaktodır. Fteıervler, özel DOKTAS bonkalardakı dovız mevcutları OLMUK ile bırlıkte 1 m'lyar dolaro uKAV loşmaktadır Malıye Bokanlığı ( BAGFAS yetkilileri rezervlenn yılbcşmSARKUYSAN don Du yona kat artınlması soFIJRSAN nunda. sanay1 gırdılen ıthaloAK CIMENTO tındo daha cok koynak avnlaDEMIR DOKUM bılTie durunnunc gelındığını beTEZSAN lirtrnışlerdir. i İLTAS İLSAN EGE GÜBRE CUKUROVA ELEKTRİK CİMSA AROMA I2OCAM KORCSA LASSA ASIL CELİK «Hlzmetin pohalı olduğu» SUNTA gerekçesıye aecen yıi oğreDEĞ!RMF^İC!ITTAHAT nıme kopotılan «Burgazoda ÜK Pansiyonlu okulu» bu yıı veSARK OEĞİRMENCILiK nıden oğretıme acılacaktır. OKOC HOLDİNG kuldan, Aimanya'da calışan VATAN KONSERVE ışcılerın cocuklorının do yaUNIROYAı rarlanacağı bildırılmıştır. EGE BIRACILIK Mılh Egıtım Muduru Ruh; ERCİYAS BlRACiL'K YAPI VE KREDl BAMKASI KanaK. bu konudakı acıklama IMAR BANKASI sınao, Almonya'dakı tşçılenn VAKIFLAR BANKASI cocuklorının oydo 100 mark TICARE7 BANKAS: karşılığmdo okuia alınmcsıGÜNEY BIRACILIK nın plânlanüıgını soylemıştır. GOLTAS C!?«<EMTO Burgazoda Pons»yoniu okuCELİK HALAT luna ılk ando 150 kodar ışcl ANADOLU CAM cocugu dovız korşıiığı ahnaARCELIK coktır. Kımsesız ve ycksul co OTOSAN cukloro oğrenım oionoğı sağSATISA ARZ OLUNAN HİSSE lomo amocıylo 196? yıhndo SENETLERİ acılan OKUI, 19761977 ders yt • SUNTA 50 HİSSE l% 150 lında kopotılmıştır Okulun Sermcve ortlınmı yopıyor bu aers yıîındo bokımo muh Hisse senet'er' be'JelSiZ ve toc cocuklarm sa/ıiorındckı rılecek temettuye hok ko'üzlahk ve aıles vurt d'Sı^oo ı ı zonnrs 1'r!jrr:dod>r YotıDulunon cocukıanr> ıcmöe ou nmcıioro onence duyuru Ithalatta önceliklere ilişkin bir program hazırlanı/or • • • • • İŞ Bankası Kurucu SINAI Kolkınmo Bankosı EGE Seromik SİFAS NASAS IZOCAM SINAİ Kolkmmo T«sebbü$ ler KAV Ormon Sanayt KOC Holdlng OTOSAN RABAK TAT Konservö RABAK Kurucu ŞARK Değirmenleri İTTİHAT Değirmencilik YTONG TEZSAN • SİEMENS OLMUK KORDSA BAĞFAŞ EGE Bıracılık AYGAZ AYDIN Tekstil SARKUYSAN SATILIK KIYMETLER . • • • • • DÖKTAŞ 153 adet Istikl icin. GÖLTAŞ Cimento 100.C TL. % 20,5 temettü verc ECZACIBASI YATIRIM adet % 20 temettü vert NASA$ 20 adet sürprls bekieniyor. METAS 195 odet % 50 mettü verdi. LASSA 150 adet. AKC'MENTO 210.000 1 EGE GÜBRE 100.00 T L tıkbal icin. BASTAŞ CİMENTO 50 TL Bu yııl temettü be niyor. PLASTİFAY 25 adet temettü verdi. SİFAS 16 odet %30 tem ödedi. PİMAS 50 adet istikbol VATAN KONSERVE 16 det nominalden ucuzc ARCELIK 85 adet POLYLEN 35 adet %3S mettü verecek. RABAK 100 odet %35 mettu verdi KARTONSAN 74 adet HEKTAS 50 adet • • MEBAN MENKUL DEĞERLER BANKERÜKve FİNANSMANA.$. • M&RKEZ Ist'kıöl Coddest Odokuıe iş Merkezl Kot: 17 Tei : 44 28 36 43 09 32 45 17 65 45 64 20 Te'e* 22 685 TRTK TR • ANKARA SUBESl Gazı Musta»a Kemal Bulvan ISTAŞ HAN No: 8/10 Tel: 25 29 82 17 42 66 Te'e* 4? 33? TT7 TR W R ŞUBESİ Cumhu'iyet Bulvarı 137g Sokak No: 4/4 Aisonr.ok Teı«;ton 14 71 45 • 14 01 64 MEBAN'IN SIZLERE SUNDUĞU HİZMETLER Vatırım Donışmanlığı (UCRETSİZ! Hısse ser.ecü »e Tanvll o'ım sctırrn Hisse seoe"1'' v» Tohvll kuoon tahsliatı (KOM:SYONSUZ) ^ortfoy vönetıml Anol'71 • RÜCHAN HAKLARI Sermaye orumına gıden şırketlere aıt Rüchan Hakları son kul.anma surelerı AS'LÇELİK. 18.9.1978 PINAR SÜT. 30.9.1978 • • • • • Burgazada Pansiyonlu Okulu yeniden açılıyor MEBAN ORTALAMASI Öncekı gün (TL) 3028 Sugun |TL) 3094 Değışım (TL) + 6 6 Değışım (%) +2.18 APEL ÖDEMELERI TURKDEMIR DOKUM sermaye ortınmma aıt % 25 oranmdaki ikmci Apet 15.9 1978 tof'htne kadar ödenmelıdır. • • • • • • • • • • ARTlŞ DÜŞÜŞ Artan 19 HISSE Duşen 2 HİSSE Sobü 39 HİSSE TOPLAM 50 HİSSE SATIŞA SUNULAN MENKUL KIYMETLER • ASLAN CIMENTO: Sermoyesı 200 mılyon TL.'dır 1977 yıiında 10 mılyon kâr sağlodı. % 4 87 temettü dağıttı. • BAĞFAŞ Sermayesi 200 mllyon TL'dır 1977 yılındon 49 milyon kâr sağlodı. % 30 lemettü dağıtacak. • KORUMA TARIM Sermovesl 105 mllyon TL 'dır 1977 vılındo 5S mılvon TL. kör soğiodı % 35 temeitü dogıtocok © MENSUCAT SANTRAL Serrroyes! 61 milyon Tv'dir. 1977 vıiında 2CC mılvon kör soötodı % 25 temet'ü do4>ttı • OLMUK; Sermavesı 150 ırıi vop TL'dır 1977 vılındT 27 5213 22 66 86 • SATILIK TAHVİLLER: HISSE Senetlerinizl vüksek Iıyatlo olırım Hısse senetlerınızı en uvgun borsa fovld v» cuzi kârlo eotarım MUESSESE veyo sohısloro oıt (ohvıMerı en uygur sartio *azıo nıenfeot bekiemeden dernaı mubayoa ederım Muesseseme murocaationnızda vapılmosı lcap eden operasvonun mümkün olcn en kısa zomondc va qın> bı'mef'sın 2 ARAOIĞIMIZ KIYMETLER : • EVMA tahvıtl % 21 300 000 T L 17 ay sonn raya cevriliyor 980 • GÜNEY Bırocılık t 35 000 lırolık Sanay! kınmo Bankosı ga 950 iıra • NET %25 gelir getire ding garantllı tahvil 1980'de oaraya cevri • BANKER ZEKİ 22 6( 27 Sî 13 4 Vak.f H c ™~ tnı kln ft.O Bl, O • • • •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog