Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

gardiyanları rehin aian EOKAB üyesi tutuklular, salınmazlarsa rehineleri öldürecekler LEFKOŞE Lefkoşe Rjm Merkez Cezaevınde dort polıs ı/e uç gardıyam rehın alan EOKAB tedhış orgutu uyelerı ser best bırakılmadıkları halde rehınelen öldureceklerınj ve scn kurşuno kador çcrpışacaklarını bıldırmışlerdır. BaşpıSkopos Makarıos u devır meyı amaçlıyan teaımuz 1974 dorbesının onde ge'en lıderı olarok bılınen Vossos Pavdaes boşkcnlığındokı 6 tone EOKAB orgutu uyesı olnn tutuklular, oncekı gun cezaevınden s lah tehdıtı ıle kaçmaya çalışmışiar arcok gınşımlerı başorısız kalın co rehınelerie bınıkte cezaevl nm bır bclumune sığınmışlardır Pcvlıdes ı oncekı gun zıyaret eden rışanlısı 1I9 onnesı tarofın fından kendılerıne verılen tobonca ıle 6 lutuk'u, gardıyan ve polıslerı etkısız hale getırmışlerdır Cezaevtnde gecen aralık aVinda Mısırlı gazetecı Yusuf El Sebaı'yı olduren ıkı Fılıstınlı gerılla da bulunmaktadır. 30 eylulde ıdam edılmelerı gereken Ik' Fılıstınlının ozel hücrede tutuklu bulunduklarını bıldıren bır Rum sozcusu Fıhstınltlerın olay lo ılgili olmadıklonnı beiırtm ştı Sozcü ayrıca Pavhdes ve crkadaşlarının adı acıklanmayan bır ulke yarorıno Kıbrıso g<2il sılah sokınokton hukum gıy diKierlm belırtmıştır. Pavlides aynı zanando gecen orolık ayında Kıbrıs Rum /onet mj Bcşı<on' Spıros Kıprıanu'nun oğlunu kacırmış, aacak ser best b'raktık'an sonra tjtukıan rrıştı Bır rastlaıtı oiarak cezaevınt saran komando kuvvet )er't n Komutan'ıgım Kıpranunun o g ' j /apma<'adır Yesıl nat ,akınlorjpdakı Rum Merkez Cezaevı etrafında Rjm Muhafız Ordusu gen.ş guven'ık tedbırlen almış ıkı landarmo panzerı cezaevı duvarını yıkora* ıcende rre/zı'snmışt r (Associated Press) BIRLIKLERÎ KUZEY BATIDA DURUMA HAKtM OLMAYA BAŞLADI SUMÜZA NIKARAGUA HUKUMETI, \'ENEZJELLA UÇAKLARININ GERILLALAR! DESTEKLEMEK AMACIYLA ULKE TOPRAKIARINI BOM SALAD'GINI ILERI SURDU • DÜNYADA BUGÜN ALİ SİRMEN ARKADAŞIMIZ ALÎ SİRMEN YILLIK IZNİNIN BİR BOLUMUNU KULLANACAĞINDAN YAZILARINA BIR SURE ARA VERECEKTIR. DUYURURUZ ajıaın/a yeçen u u^ai muhafız Kuvvsıierınıi Ku<.e/Dau bolge 3inae ılerleaıMer D.laırıln ekle ar bamoıa n u ^ T e t ı aun /optı gı açiıJamado Dir lıatlooır Sondınıst bırl kier n el.rJe olan ulkenın ık ncı buyuk kentı Leon un ulusal muiiafızlarca gen alındıg nı oıldırmıştır Kuze/baiı bcıgesmuek dıgsr onemlı ıkı kent Este1' ve Chınandega do ıse gocjus goguse caıpısmalar oirraKtan.r Oîe /andan f/anagua Baş pıskoposu Mıgueı Ofcando Y Bravo oncekı aun ycptıgı bır acık'amada orta Amerıko ulke lenndekı dın aclomlannm Kos ta Rıko mn San Jose kentınde toplanGrnk AmerKan hukume tınden Somoza'ya yardımı kes İsrail, Güney Lübnan sınırına 60 bin asker yığdı LEON KENTINDEKI CARPISMALAR &IRASINDA HAZIRLANIRKEN IKI COCUK KACIYOR vcsmı ısfemeyı kararlostırd klarını soylemıştır MASAYA'DA DURUM Bu o'ado bojkenf ManaBIR ULUSAL MUHAFIZ ASKERI ATEŞ ETMEVc KAHIRE Israıl ın Gu ney Lubnan sınırına buyu^ o.cudo asken yığınaK /ap nıaya başladığı ve şımdı/e kadar bu bolge/o 60 bın asker /ıgdıgı ocKİanm'Ş tır Kanıre Rad/osunun Fılıstın kaynaklarına da,anarak b Idırdığme gore bu yığınak, 1973 Arap • Isra ıJ sovaşındon bu ycna lç raıl ordusunun bolgede yap tığı en buyuk asken yığı nak olorak belırtılmek'e dır Israıl ın gecen mart a yında Guney Lubnon'o sai dırdığı sıroda bolgeye 30 bın asker gonderdığını ha tırloton Kanıre Radyosj sıyasal gozlemcılere da yanarak. İsrail ın Gune/ Lubnan'a soldırmaya hazır landığmı one surmuştur Bu aroda Israıl Genelkurmay Başkanı General Rafael Itan Surı/enın Lub nan 1 ele geçırmeyı karorlaştırdıgını ıddıa etmıştır. Ifan Bırleşmış Mılletler askerlerının varlı^ına rağmen Fılıstın gerıllalorının Gune,' Lubnan a sızdıkianm da savunmustur. Bılındığı gıbı Surıye bırlıklerının sağcı Hırıstıyonlara korşı saldırıyo gecme s Israıl' n tepkısıne yolacmış ancak, Israıl Mısır ve ABD lıderlerl arasında yopıimokta olan Camp Davıd Zırvesı nedenıyle TelAvıv hukumetının harekete gecmeyı sakmcolı bulduğu daho once bıldırllmıştı (Dış Haberler Servlsl) gua dan ulkpnn 30 bın njfuslu Masaya ker.tıne vonncnya dek yol uzerındo bulunan her evde, ya da her kımsenın elın San Salvador'da Ulusa! Kongre eski başkanı öldürüldü SAN SALVADOR San Salvador Ulusal Kongreslnın eski Başkanı Ruben Alfonso Rodrıguez, ozel otomobılı ıle boşkentın 70 kılometre batısındakı bır yoldo gıderken uzerıne ocılan oteş sonucu vurularak olmuştur Saldırganlorın bır otomobılden Rodrıguez'e oteş actıklorı belırtılmekte. bu arada, Rodrıguez'ın 10 yıl sue ıle Ulusal Kongre Başkanlığı gorevınl yuruttuğu ve gecen yıl bu gorevının sona erdıgı kaydedılmektedır Ruben Alfonso Rodrıguez'ın komumzmın amansii diışmonlonndan blrlsı olduğu hatırlotılmoktadır Öte yandan San Salvador'dakı Amenkan Buyukelc'lık bınası da bır otomobılden acılan makınalı tufek ateşıre maruz kolmıştır. Oloydo con koybı oimomış sadece Buyukelcılık bınasının dış cephesı hasar gormuştur Bırkac saat sonra cUlusaf Kurtufuş Ordusu» odlı sol eğılımlı bır gızlı orgüt saldınrtın sorumluluğunu ustlendığını bıldırmıştır. (a 0 ) t« Kadın gerilla Proll: Batı Almanya'ya iade edilirsem Öldürüîürüm, de be/az bır bayrak bulunmaktad'r Başkent ıle Masaya kentı arasmdakı yol bo\unca Somoza yo bağlı askerlerden Oaşka b.r kolabolık goze carp "•anakta ve Masaya kentı tam n,r sessızlık ıcınde ho/aiet kent gorunümj vermektedır Nıkarpguo hukumetının dun »ayımladığı resmı bıldınde, Venezuela ucaklannın Anastasıo Sonoza hukum«tıne karşı c.kan ısflen desteklemek amocıyia Nıknrcgua topraklarını boribaladıkları ılen surulmektedır Bıldınde, Venez'jelo ucoklo nnın. komşu Kostarıka'da yuvclanon asılerm Nıkaragua'va gır ş erını desteklemek ıcm bu sa bahın erken saatlerınde saldınyo gect'klen ıddıa edılmektedır VURULDU Nıkaragua'nın Gua'emala El cısı General Eömundo Mene ses Cantarero oncekı gun sokakta yururken bır otomobılden ınen ıkı kışı tarofındon vurulmuş ve yoralı oiarak has taneye koldınlmıştır (Dış Haberler Sprvısı) I.ONDRA BoadPr Meınhof gerıllolarından Bayart Astrıd Proll Bctı Almanya ya lade edılırse sağ kalacagını sonmooıgını soylem ştır Ingılîere de tutuklaran Proıl Londra dakı avukatı aracılıgıyla yap'ıı^ı ac klamatia »Her zaman kimliğimln ortaya cıkması ve tutuklonmam korkusuylo yasadım. Almanyo'ya 10de edtljrsem sog kalacagımı sanmıyorumı dcmı$lır Astrıd Proll Batı Almanya'da IKI po/ısı o'durme v9 bırı Batı Berlın de otokı kendı kascbası Kassel de ıkı bankayı soymo suclarından oranmaktadır Proll ovukotı orocılığıylo basına yopt gı yczılı acıklamoda Lordra'ya Ingılızceyl konoşabıldıgı ve burado cok yabancı yaşadıgından izmı kaybettıreo.lecegı uınıdıyle geldığını soylemış, son dort yıl ıçınde ruhen ve bedenen kendını toplamak ıcm buyuk caba gosterdığını ve Ingılızlerle dost olduğunu o"larm da kendısını sevdıklerını sandığını sozlerıne eklemıştır. (a a ) Fransa ile Mısır arasında «AlphaJet> yapımı konusunda anlaşma oldu KAHİRE Fransız «Dossault Breguet Asken Ucakları Şlrttetl» ıle «Arap Endustrllesme orgutu» arasınoa «AlphaJet» eğ'tım ucaklannın Mısır'da yapılmasına ılışkın bır anlaşmcnın ılkelerını duzenleyen protokol Kohıre'de ımzalanmıştır «Arop Endustrllesme Örgutu* ne (OAI) Mıs/r Suudı Arobıs ton Koior ve Bırleşık Arap Emır lıklen uyedırler Bu konuda yayımlanan bıldirıde «OAİ»nın «AlphaJetf ucaklarını yapmasmın. y'ok n bır qelerekte «Mlrage 2000» ucaklannın yapımında bır aşama olacağı belırtılmektedır •ı ± Yurt içindeki ve yurt dışıhdaki 3 6 0 0 halk ortağmın yanı sıfa, TEŞEKKÜR Eşım, oglumuz, kardeşlmız Koç Holding, Türkiye feöcinkası Celik Endüstrisl, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası •<*,« Uluşlaranası Rnansrnan Kururnu (IFÖhun ••• ••; . desteği ile kurulan JN'ERMİN SOLMAZER , , ıle (Top Kd Vzb) ERDOĞAN SOLMAZER'in Elım bır trafık kazası sonucu aromızdan ebedıyen ayrılmış oimaları nedenl Ile. cenaze torenlerine bızzat ıştırok eden, celenk gonderen. Turk Eğıtım Vakfına bağışta bulunan, tele'on ve felgrafla veya bızzat e>/ımıze gelerek derın acımızı paylaşan turn akraba dost vp sılah orkodaşlarımızo derın şukran ve teşekkurlenmızı arzedenz. Solnozer, Apaydın ve Bolatlı Allelerl ortaklığı ve Asil Celik Q 7o21 faizli tahvil ihraç ediyor. Asil Çelik tahvilleri bugün Türkiye İş Bankası Garanti Bankası ve Ramukbank aracılıgıyla satışa sunuldu. "Oxford University Press" Dil eğitim programı ile, YETÎŞKÎNLEREve ÖĞRENCİLERE (Po,razlar 1463) 11717 Başsağlığı Değerlı arkadoşımız Haşım Turan'ı 14 9 1978 gunu koybettik butun yakınlarına başsağlığı dılerız TUM ARKADAŞLARI Aranıyor \ ^ \ N ^ pon bır kuruiuşun Irtgllızce N muhoberotını yapabılecek \ yetenekte bır tercumana ıh i tıyac vardır. \ Muracaot 43 44 43 \ A Asil Celik Sanayi ve Ticaret A.Ş, İstanbul: Menkul Kıymetler Grup Mudürlüğü Galata • Şışlı • Beyoğlu • Kadıköy Yenıcami • Beşiktaş Ankara : Merkez • Yenişehır îzmir: Merkez \e dığcr ıllerdeki şubelerı GÜZ DÖNEMI KAYITLARINA BAŞLANMIŞTIR. ÖZEL DÎLKO, Yabancı Dü Konuşturma Merkezi BAKIRKÖY72 21 44 încirli Caddesi No: 25 İNGİLİZCE (Cumhurlyet: 11699) (Arobul 1039 11715) IST. 12 SULH HUKUK HAKJMLİĞİNOEN 978/632 Sami kızı Fatmo'dan doğma 13171315 D'lu Saıme Evrensayın. ıhtıyarlık bunamasına bağlı akıl zayıflığı nedenıyle hacredılerek, B«y o ğ l j Serdcr Ekrem Sokok 82/1 de ıkamet eder kızı Bedıo Uşakiıgıl'ın vesayetı altına konmasına mahkememızce 15 9 978 tarıhınde karar verılmıştır. llan olunur. 15.9 978 (Basın: 6487) 11701 TAHVİLLERİN SATILACAGl Garanti Bankası: Türkiye İş Bankası; İstanbul • Galata • Galatasaray Taksım • Harbive Ankara : Merkez • Kızılay îzmir : Merkez • Konak YERLER Pamukbank: tstanbul. Ga'atasaraj. • Karakoy Sultanhamam \nkara: Merkez İzmır: Merkez ^dana. Merkez 1978 İstanbul Telefon Rehberi Meslekler Kısmı Basılıyor Reklöm olınmava de"om edılmektedır Telefon Rehberlndekl Reklöm Sıze Yenf Müsterıler Kazandırır TELEFON BASMUDUBi ııftıı Tarık Z. Kırbakan DERI SAC ve ZÛHREVİ % ASt!, ÇELth ın <er>va\esı 1 000 000 000 TL'dır. Özel seklcr tarofmâjn lada'p?rceklt>itırıl/>> n»,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog