Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

İKt • Ikellık, ondan kurtulamıyan Insonlann davI ranışlannda kend'sm' gostenr Belırtılerı oge • lerı şoyle ozetlenebılır Yıkıcıhk (vcnda s me), yanllik korkusu (neophobıe) pıslık severlik (mysophılıe) ve zomanı degersızlendirme. Temelınde, okul yen! ye' sen kuşakları bunlardan kurtarma cabasınm olduğu yer, eğıtım de bu kurtarma cabalarıdır Ekın uygarlık bunlardan kurtulmuş olmoktır Okulun eğıtımın ınsanda sağiodığı en yuksek ekın (erdınm) ınsan sevgisldir İnsoncıllıktır (humonısme) dır. Aktörenın (ohlakın) herr terrelı hem de en yuce basamağı budur CUMHURtYET İS EYLÜL 18T8 VJE GÖRÜŞLER kuşağı N« dlcüşecek blr kahramanco başandar soz edem«»z 50 yıl once yazının değısmesı ıle tumden yokluğa duşmus bır gğıtım duzeyı karşısında gunduzlerını gecelerını, bavramlarını dmience lennı (tatıllennt) ultısun eğıtım durumunu vukseltmeye adayon sayısmın duşunuleme/ecek dçüde azlığına karşın kısa surede onu bosa ran başka bır ogretmen kusagı gösterılemez. dunyada Okullannı en eskı eğıt lr n yontemlerınden kurtar p en veni egıtm yontemlerıne ktsa Sürede kavuşturdu o Okulculugumuzun «Doğuyu, Batıyı yansılamaktan» kurtarılarak ulusal bıt eğıtım ajzenı kurmarrız n ılkelerını veren, tum Oıanaksızlıklara karçın ulusu kısa surede bılgısıztıkten kurtarmo^ bunun ıcm cıkar yollar «protlk onlemlern b ılrayı oneren ATATURK un ıstek'er nı gerceklestırerek anamalcı olrayun uluslora da yenı bır eğıtım ornegmı o kuşak verdı Ulus okıllarını halkevlennı e gıtmen örgutunu kay enstıtuıennı yalnız kendı koşullorımıza gereksınmelerımıze ozgu yontemlerı, uyguiomaları ıle başaron o ku§ok ol du ve dunvanın en buvuk kışısının en buyuk ovgulennı kazandı Tum yokluktcn başlayarak sa'jisımn oylesıne azlığına ve durgunların gevşetme caba larına karsm 20 yılda okur yazarlık oranını nufusun %40 ına kazandıran bu ogretmen ku şağı ıdı ATATURK'e karşı olan pohtıkacı guc ler 19sO Inrden berı egemenltğı elde etmış ol masalardı bugun yurdumuz eqıtıide dunyanın en onde ulkelerınden bırı duzeyıne vukselecek tı (1960 ta 10 yıl ıcınde, okur yazarlık oranı %39a duşrnuştu ) Haftanın Ozeti ZAM... İÇTE am, gunluk yaşartımızın ayrılmoz blr porcotıdır. Ne halk ne <ie sıyasal ıktıdarlar bu sozcugu duymaıttan hosnut kolırlar Ksndınnzı bıldık bıleli zam laraan yakınılır Amo ondan kurtulmok da bır turlu mumkun olamamıstır Hukumetleı gelır gecer, ancak zam olgusu varlıgını surdurmesını bılır Herkesın bıldıgı bır başkc gercek de nıtelıklerı ne cluric olsun zamma karşı muhalefet partılerının aldıkları tavırdır Tum toplarını bır anda hukumete karsı ateslerler Iktıdarda olanların savunu bıcımlerınden bırı de knrs tarafn kendı zamanların da yapılan zaırları hatırlatmaktıı Okullar Açıhrken... U. Rauf INAN olması gereken odamdır O, halktan ve halkın ıcındedır, ondan ayrılamüz Cunku her aıleden her evden her cevreden her yaşam koşulundan her katmandan her ınanctan ve duzeyden gelen ve geleceklerınde neler olacoklorı ne ustun degerlenn odaylan oldukları bılınmeyen bu cocuklar ıcın en uikusel ınsan olmak zorundadır öğretmen onun kışılığınır> temelı budur bu olmak gerektır Insan sevgısı gercek sevgısı eş t ık tuze cocuk sevg sı ve çocukçclık, se\.gı ve neşe . VD onun kışılıgını oluşturmalıdır. yuksek değerierlyie landığı yerdır blr hava olarak solunum Okul, Çocuk, Öğretmen Insanlık dınlerın tapınakla ndan sonra y©nı bır kutsal yer gelıştırmış Okul Tum dunyada hıc bır kutsal yer hıc bır kutsal kurum okul gıbı nelekce cuçsuziarı gunahsızları, melekce saf temız msanları kendı ıcınde toployabılmlş değıldır Orada tum ıyılıkler doğruluklor, guzellıkler değerler eğıt m yoıuyla bu geleceğın ınsanlarına cocukiara aktanlır onlardo ger cekleştlrılmeye colıçılır Her ınsan ıcın en değerlı şey kendısi ken dı varlığıdır her canlı ıçm de boyledır Ne var kı In^an ıcm her canlı tcın kendı varlığından doho değerlı b.r şey var COCUGU her toplum. her ulus ıcın de boyledır Geleceğı, yazgısı olan yenı kuşakları Işte bırey ıçın de, toplum ıcm de en değerlı olan bu varlık tum kaderıyle okula, onun kader mımarlığına teslım edıhr Hıc bır günahhnın bulunarrodığı okul denen bu yerde cocuk denen o en değerh o en an varlık tum ozellığı tum anlağı (zekâsı), ıstenci (ıradesı) ve bılıncıyle oğretmenıne ıcten bcğlanır... Öğretmen denen ınsan, oğrencısının gozunde, kendı kışılığı ıle ulusun, bılgının, sanatın, gucun, ekının, ıvtlığm. doğruluğun guzellığın, aktorenın, tuzenın (adaletın) en guclu temsılcısıdır Insanlığın gerceMeştırebıldığt ku rumiardan hıc bınnde boylesıne ıçtenlıklı boylesıne temiz tam bır boğlanış. boyle bır ınan ve guven voktur. Boyleslno değerli varlıklor, bö/lesıne bol yetkı, boylesıne sınırsız guven ve sorumsuzluk hıc bır neslege hıc bır ınsana verı!rnemıştır Cocuğun yazgısının mımarlığında oğretmenın hıc bır vargısına, hıc bır koronna kıms« kanşmaz Öğrencımn gozünde ınsanlığın en yjksek degerlenn gerceklenn en güclü temsılcısı olan ogretmen bu ozellığıne uvgun bır nıtehgı kendi kışılıg nde yansıtan boylelıkıe ona layık Nasıl? Bu yuce ozellıklerln nitelıklerın oluşturduğu kurumlor iikeılığın ınson sevmezlığın kıncıhgın. yıkıcılığın duşmanlığın koşullandırıp bl çımlendırdığ k.mselere nasıl teslım edılebılır? Anabobaların ulusun en değerlı varlığı ve g«leceğı olan cocuk ekınden yoksun ılkellıkle kuşandırılmış ellere nasıl ınonlanobılır (emanet edılebılır)'' NasıP Saldırganlıklan yaponlar, surdurenler, hiç kuşkusuz tumüyle başansız oğrencıler, onları bu yone ıtenler de tumuyle değersız hocalarıdır Bu olumsuzlukları aşılamak, onları bu yıllara surmek ıcın cok kolay, cok ucuz başarı umudu verenier ve olanağı sağlayanlar bu durunun cı «•m<«ı «~ın "npılan gırışımler karşısında «Milli terbıye elden gıdıyor1» îeryadıno başlamış gıbıler Duzmecılıkle yıgınları oldatanlor bunda uzun sure başarılı olamazlar, tarı hı hele hıc mı hıc aldatarnazlor Okullanmızda bır yıkım da sayılarda kendisını gosterıyor 4 ağustos 1978 gunu Radyo' dan oğrenıyoruz kı Izmırde orta derecelı okullcrda butunleme derslerınden sonra bıle, başarı durumu %51 olmuş, şu demek kl. her 100 oğrencıden 49 u başarısızlığa duşmuştur; vaktıyle en ılerı, en başarılı eğıtımcılığımızın saölandığı Izmır'de* (Okullorında boşorısızlığın %7den cok olduğu gelısmış ulke yoktur) Z Eğitim Tum doga ve evren ucsuz bucoksıziığı. sonsuz buyukluklerı, kucukluklerı gızleri, engmlıklerı ve yasaları/le okulda dıla gelır, yaşar ve yaşanır kendısını ınsan oğluna anlatmaya tanıtmaya calışır Yaradılıştakı, doğadaki ulu guc. ulu bılmc ve uyum orada kavranmaya çalışılır. Insanlık butun yasamı gecmışı ve tarıhıyle butun olayları oluşlan yazgıları. sevgılerı, duşunlerı erdemlerı ve degerlerıyle, başarıları buiuslorı ve guclenyle. ozverılıklerı. kahra manlıklarıyle genc. puruzsuz ruhlara aktanlır, tanıtıiır Bunun adına eğıtım oğretım denır Oi kulun kapısından ve cocuk denen an ruhların anlak (zekâ) pencerelerınden ıcerıye yalnız iyılık.er quzellıkler gercekler gercek deqerler, sevgıler, yucelıkler gırer burada Kınier tutkular. hırslar, bayağılıklar cırkmlıkler gevşekhkler, bozukiuklar kısacası lyı temız, guzel, yuksek. doğru ve gercek o l i a y a n hıc blr şey gıremez Cunku okul ınsan anlak ve ıstencenın oktore nın b l>mın, sonatn tuzenın (hukukun) en UNUTÜLAN Gectıgımız hafla akaryakı'a ve sekere zam paketlnın acılmasıyla bırlıkte benzsr havava tanık olduk Ana muhalefet lıderı Sayın Demırel, kendı hukume'lerı donemınde akaryakıta beş kez, sekere de uc kez zam yapmıştı Akaryakıta yapılan blr zommı gerekcelerken de, «Vatondas otomobılınd" sefa sjrsun dıye korş'lığını haz ııedf>n n>z ^n or'/lımı> demıstı Ecevıt yonetımı de benzor gerekcplerle son zam paketını yururluğe soktu. Ne var kı ara muhalefet lıderının oklarına hedef oimaktan kurtulamadı Bu da dooai karşılcrmalı Aslında kısa vadede Ecevıt yonetımı acısmdcn zamlardan kaçınabılmek olası degıldı Ne var kı, asıl uzerınde durulması gereken, zam douurganlıgının kurı. İL1 duzenın bır urunu olduğu ve ondan buyuk oleJde kurtulabılmenın duztni aegıstırmekle saglanabllecegı idı Halkc karşı zamları gerekcelerken bu olqvı unutuldu Ya şimdi! Dunya ölcusunde o olağanustu ozverılı ba şorılı öğretmen kuşagından sonra ılkellığe. van dallıgo koşullandırılmış egıtımden voksun bır ogretım memuru kuşag.ra en degerh varlığırrız olan cocuklarımız. onların yazgıları, kışılıklerı. onlarla bırlıkte ulusun geleceğı nasıl gjvenıiebılecek 7 Ya u'usumuzun gozbebeğı olmas qerpken o genclsr, o yozlaştınlmış, curuk celeştınlmış yığınlar ne olacak'' Buı")un ılkogret mde /enı b r ders yılı baş!ad> k sa bır sure sonro da ortaokul ve h seler boşlayocak Uiusıımuz ve cocuklarımız ıcm hayırlı ve başorılı olnasmı dılerken yıt lardır mılh eğıtımımze yapılan kotuluğu, öğretmen vetıslıren Enstıtulerımıze ekııen kotu to humun agır sonuclonnı da belırtnek ıstedım YUKTEN KURTARMAK . Devlet ha*ınesinl yukten kurlarmanın tek yolu tam degılriır Saglıklı gplır ^nynaklarına devletı kavuşturmak, yu>u yuksek gelır ^ruplarına aktarmokla ornegın, vergılerle ae olasıdır Boyle bır cnleme basvurulması hıc olmazsa bır sure ıcin dar ve sabıt gel'rlılerın soluk almasını soğlayabılır Ecevıt yonetımı zamlan savunurken ver gı konıısuno da degınmedı degıl Hukumetın getırdıgl vergı tasarısının rıuhalefet tarafından parlamentoda engellenmesının, bu zamları zorunlu kıldığı belırtildi Ancak hıldırımız kadarıyla vergı tasarısı, dar gelırlı kitlelere sınırlı da olsa yenı porasaı olonnklar ongormektedır, ama hazıneye saglcyacagı gelır yalnızca 5 mılyar Itra civarındadır Cumhuriyet Dönemi Tjrk oğretmenı dunya eğıtım tanhınde eşsız bır ve' sağlomıştır kendısıne Hıc bır ulusun oğretmenı d.mhunyet donemlrnı^ın oğretmefi Zorbalık Sürüvor Oktay AKBAL orbalık ezılmemıstir Zorbaiık dokuz aylık Eccvlt \ktldanna karşın ayaktadır Yıne korunmoktadır, ylne besl*nmekt«dlr. ylne bırtakım cevrelerce d«stekl«n mektedır Zorbolorın sıgmakları vardır, korunakları vardır Zorbaların htr turlu durumo gore takındıkları moskeltn vardır CHP ağırlıklı Ecevlt ıkıidon dokuî oyda lorbalıga bas egdırememlştlr Hatta bas zorbayı zorba» lığın kurmoylarını kamuoyu onunde teşhır de «dem*miftır Hayır SUrekli elektrik akımının işlemlerimiz için hayatî olduğu zamanlarda, DawsonKeith sizi bir kalp krizi geçirmekten kurtarır'. CHP GRUBU... Vergı tasarısının muhalefet tarafından parlamentodo engell«ndigı açıktır Geçen yasama yılı bunun llglnç ve renkli ornekltrlyle doludur Ne var kı, iktldar konodına mensup parlamenterlerın ozellıkle CHP grubunun da bu engellemeyı kırmakto başarılı olabıldıklerıni one surmek kolay değıldır Bu bakımdan yarın olağanustu toplantıya cagnlan Mıllet Meclısı'nde yeterll cogunlugun bır araya gelebilmesı buyuk onem taşımaktadır Sanıyoruz, İktldar kanadına mensup tum mıüetvekılierl, ozelllkl» CHP'lller bu toplantının sıyasol anlamının bılincınd«dirl«r... Z AP'NIN IÇI MBCI1»"»O olagonustı/ toplantısı icin y«t»rİ^«4rtgun....luğun soglanpmamaşı, blr yerde, AP Genej Bc?Xanı Dtmlrtl'e pafiislnin yaklaşan kongresl oncesinde CHP' nın bır sıyasal armağanı olacaktır Buyuk Kongre'nın eşlğınde AP'nın ı c tıaylı karısmış durumdadır Komran Inan G«nel Başkanlığa adaylıgını gecen hafta Izmır'd» ılan etmıştlr Ege bolgesınde kulısını surdurmektedır. Gozlemcılerın kanısı, Inan'ın fazla bır şansı olmadıgı yonundedir Ancak Demırel ın, genel merkez yonetımınd* kendi cevreslne karşı Kongre de alacagı tavrın Inan'a akacak oyları olumlu ya da olumsuz ydnd* «tkıleyeceği bellrtilıyor AP lıderi, şlmdıl'k, prolektorlerl partısınden ve ozeüıkle partı ıcınde kendısindtn uzak tutabılmek Icın var gucuyle Ecevıt yonetlmlne yuklenıyor Kımı lyımser gozlemcıler de, AP Kongresınden D»mirel'ln çevresınl buyuk olcude temizleyecegınl, markez yonetımine yenl ısımler sokacağım be'.lrtlp, bu galişmenın Ecevıt Hukumetıne, ozellıkle bağımsız bazı bakanlara donuk sonuclar dogurabılecegını ıddıa ediyorlar . Bunu belirtmek gersklr önc« N«denl«rl m l ' Klml der kı korkuyorlar, c«kmıyorlor ustl«rıne gıd»mlyorlar. Kendı ıclerınd* bırlık yok Blrı ucu be$l ote yana kayar, kuşkusu var Ec«vıt ve bakonlarmın cok dlkkotll olmoları gerekıyor Bır odım ıleri atarken turlu htsaplar yapmaları kocınılmazdır Boy F ne der Bay S ne yapar, falanca kısı g»rıye doner ml, bılmem kim AP'yl» I?bırlıgıno kalkısır m ı ' Aman su dengeyı gelecek seclm» kodar koruyalım aman solo çok yakınloşmayalım, sağa çok yumruk indlrmeyelim1 Ama oşırı sağın yetlstırdiği beslediğl koruduğu zorbalar telıkte bekllyor Zomon zamon so'dırıyo kalkı?ıyor Zorbalık yuvalarına dokundunuz mu ayaklanıvertyorlar Bır örnek, Istanbul Ataturk Egltım Enstılusund»kl ayırı sağcı kı^ılenn durmadan yarattıgı kanlı olaylor Blr y»r var bu okula yakın, orası blr c«şlt us h«rkes bıliyor bunu Başta Guvenlık orgutleri bılıyor öyleyse n« yapmak gerek1' O y«ri ortadan kaldırmak, o yuvayı dağıtmok Bunu yopmazsak Torbalor yureklenir daha cok Klmse blzi altedemez onleyemez klmse bizl durduramaz, korşımızo çıkamoz dıyerek buSbutün geml azıya alır Bugun durum budur Hosgoru lyı şeydır elbet Y«Hnde kararında kullanılırsa olumlu sonuclar verır Amo yasa dışı ı$l*rı suraklı yapon, hiç bır bıcımde yola gelmeyen, zorbolıkla tum yurda eg«men olmayı kafalarına koyan Insonlaro hala hosgoru gostermek gucsuzluğun acık belırtlsl sayılmaz m ı ' Bır okul yonetıcısl ıle konuştum gec«nl«rd9 Delıkonlılar derlermı» kı «bıı ogretmen olmak ıcm buraya gelmedık kı, butun ıstedigımlz bır yuksek okul dıploması Koymokam olmak, koml*«r olmak «mnıyet muduru olmak amacımız Hem blza soz verdller bu konuda Bır yuksek okul dıplomacı alın d«dılerEv«t, yarın tum Turkıye'yl zorbalıklann kalesi halın* getırmek ıcın şınidıden boyle hazırlonıyorlar Blz boylelerını «laşıstler» dıye anıyorur Faşızme benzıyor belki, en cok faşlzm* benzıyor goruşlen dusunuşlerl, tutumları Ama daho bosko bır sey bu, yapmak, gerC«kl«ştırm«k Istedıklarl Bızım zorbalara vergı bır garip, blr degışık duzen kurmok yolundalar Buna ben, • zorbalık duzeni diyorum Bıt avuc zorboya, onların gozl»n korarmış davranışlorına dayanan bir ovuc c'rkın poHtlkocı dış Bmperyalıst guclenn oyuncagı olan klşil«r Turkiye Cumhurıyetını temelltrınden degıştırms yolundodırlar. Bunu herkesın gormesi dogaldır Yalnız solda y«r olanların degıl. sagda yer alanların do gormesi ger»kır. Demokrası denilen cok partılı duzene ınananların . Zorbalık. «ogcılık değıldır Nıce sagcı var kl zorbalık yolunu begenmez secmez tutmaz \payrı bir tutumdur, bır eğtlımdır, blr sıyasadır zorbalık En cok aşırı saga yakışıı «Ibct Ama ılımlı sogcılar soğcı partiler d« enınde sonunda zorbalıgın kurbanı olacaklarını bılmtll, gormelıdırler Seçmenı olmayan leclm yolu kapalı olan bu kucuk partılerın liderlerıdır zorbalığo prım veren, zorbaları yetıştıren, zorbalara dayanan Turkiye de buyuk bır sagcı partl var, AP Zorbalıktan hıc bir yarar goremeyecek, tam t«rsın« zararını cekecek bır sıyasal kurulustur AP Nıye zorbalıgı destekler, zorbaları korur, ışbırlıgı yapar guc verır yonında yer alır' Bence AP'nın kucuk bır azmlığıdır zorbolıga dayanmak isteyen AP'nın başında, yonetlmınde kalrnak ıcm partı dışı zorbolıklardon medet uman . CHP ve turlu zorbalığa karsı cıkmak zorbalıklo sovaşmaktır Bay Oemırel gıbı zamanın gerısınde kalmı? lıderl»r zorbalık guclerine sıgınmakla kendılerlnın slyasal yucellklere yenlden c'kacaklorını sanablllrler Ama AP gibl buyuk secmen yığınlarının ovunu olabılmıs bıt parti boyle demokrasıye aykırı yollora, tutumlaro sapmamolıdır. Zorbalık, bulaşıcı bır hastalıktır Elıni uzatan ona d*stek olan, onu okşayan bır gun gelır bu karonlık guclerin kurbanı olur. Oıvvum Ktıth ı gercek gücUnü M^lıy y i a n u rt 2 s S g p HUKUMETIN VE CHP'NIN IÇI... AP Kongresı'nın sonucuna gore Ecevıt Hukumetin« donuk degerlendırmeler yapanların uzerınde durdukları blr başka konu daha vardı Hukumetın ıkl uyeden olusan Feyzıoğlu kanadı ne yopacaktı' Bu sorunun karşılığı ozellıkle hafta sonunda bır cok soylentıye kaynaklık etti. CGP'nin yenl koşullorlo ortaya çıkacagı, y e r lne 3etırılmezse anlaşmazlığın ıstıfaya kadar varacagım iddıa edenler vardı Başbakcn ve CHP Genel Baskanı Bulent Ecevıt ıse partısının cumartesı gunu toplanan Kucuk Kurultayı'nda hukumetın buyuk bır uyum ıcırde oldugunu vurguluyordu CHP'nın Kuçuk Kurultayı bır gund^ sona •rdi. Ecevıt'in konusması dort saate yakın surdu G»ri kalan bolumde ıse eleştırıler ozellıkle ıc guvenlık tle otamalarda toplandı Ecevıt'in CHP dısı sol uzerınde yaptığı degerlendırmeler hovlı ılgı cektı Ancak bu konu ele alınırken, sol'un ogırlıtjır.m yalnızca snıcelık» degıl ınıtehk> acısından da degerlendırılmesının onemı, kıml gozlemcilere gore pek dıkkate alınrnamıştı. DaNA/sonKeith'in, Ana Şebekede vuku bulacak herhangı bır aksamaya karşı otomatık korunma düzenını kapsıyan, dızel jenerator takımları, guvenılır ve sureklı bır ak»m sağlanmasmı temın eder Bu takımları son derece güvenlı bır tarzda tasarlayıp ımal eden DavvsonKeıth, aynı zamanda, dunya çapında bır bakım ve onanm servısıne sahıotır. dunya ^ap ndak b sat.ş k liiıd.r K Ğ ıe jflneratpr d z s onceden pla" \ % 03' s uıet o^ mu^te' n i a ?usur*a gore v'D 1 a r 2000 kVA « ak m rt kaosar M a a •« nöa pusbuton b«siaima duz^nf sayvania o^îuiu \e ara b n bat *âvı ard" D /el en»raîor tak miar m/ı ri n a t ortak sırketl^fır^frt^o \e\a 30 aşton Oagıt c ntröan em i edebılırsm ^ Buria dan her b n S'îe ehnyeti awsv# erd* tnjtanaöı r ve ^eftn«3« h fmpt ve y*d«k parçs Sdg! >ab i ' k ra.amak ıst yarsan *, . Dawson Ke ih n Avruoada en buvLk enerator k 'ataTa 3^"ıj da OECD YETKILİLERÎ... Uyesl bulunduğumuz Ekonomık Işbırliği ve Kalkınfna örgutu'nun ust duzeyde yetkılılerı geçtıgimiz hafta Turkıye'den ayrıldılar Ankara dan sonra Istanbul'da da bazı işadamlarıyla goruştuler «Is* ^rar oiıe°ıie r ı>ne tam anlamıyla uyulmamasından yakındılar Ecevıt yonetımlne onenlerı, oteden Derı ızledıklerı cızgıye uygundu O> Enflasyonu kısın, Q Devlet subvansıyonlartnı kaldı rın, yanı zam yapın, 0 Daha sık devaluasyon yapın O Sanayılesmede dışa karşı koruma hukumlerınden voz Kenh Ltd D»pt CT Oe^ka 474122 «o < 'd GÜÇ SAGLAYAN JENERATORLEB h.ı bakımdan guvenebılec«ğınız bır muh«r.dıslık «s«ndır Nrrt btrept Havant Hants PO9 1QH IngıUpre Tatpron ıSatıs Daıresp ıü705, a Dai'PSd ıO7O5 476011 7 > / P ^ 864Q' O^eksv G MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN Uc ynlık Eğıtım Enstıtulerı Mektupla Ogretım Prog ramlarına devam eden ogrencılerın Teorık Sınavları 1 Turkce Matematık, Fen Bılgısı ve Sosyai Bılgıler Bolumlerıne devam eüen II Sınıi ogrencılerının Teork Sınavları 26 Eylul 1978. III Sınıf ogrencılerının de 27 Eylul 1978 tanhınde test teknıgı ıle yapılacaktır 2 Yabancı Dıller Resımlş Mjzık ve Beden Egılımı 8olumlerıne kayıtlı I. II. III sınıf ogrencılerıyie TurKce Sosyal Bılgıler, Fen Bılgısı ve Matamatı* boiumlerıne kayıtlı 1 Sınıf ogrencılerının sınavları 2326 Eylul 1978 tarıhlen arasında Ankara Gozı Eğıtım Enstı 'jsunde klasık olarak yapılacaktır 3 ı sınıftan borclu olarak II sınıfa devam eden ogrenciıerın teorık sınavları Ankara Gazı Eğtt m Enst tusunde 26 Eylul 1978 tanhınde yapılacaktır 4 II sınıftan borclu olarak III sınıfa flsvom âden ogrencılerın teorık smavları 26 eylul 1978 tanhınde II sınıf oğ'encılenyle bırlıkte yapı.acokt r 5 Ogrencılerın sınovlara, smava g r ş Delgesı. Yay Kur kımlık kortı ıle ayrıco kımlıklern belırleyen fo toğraflı kmlık be gesı ıle kctHmaiarı Qprekmekted'r (Basm 22150 11707) Deniz Kuv\etleri Komutanlığı Se/lr Hıdıograrı bıldırılmışt ı nogratl Daıresl D IŞTA AMBARGO KALKINCA Amerıkan Senatosundan sonra Temsllcller Mecllsl d« ambargonun kaldırılmasına ıllşkin Kongr» Uzlaştırma Komlsvonunun metninl onoyladı Boylece Başkan Carter'ln Kongre'ye yapacağı bildırımle birlikte ambargo kalkmış olacak. Ambargonun şu ya da bu blclmde kolkmosı, Turklye'dekl Amerlkan uslerl Ile Kıbrıs'ı gundema getirıyor Amarikan varlığının Kıbrıs'ta kendlnl daha ağırlıklı bıçımde hissettlreceğl genellıkle kabul edllen bır kanı Boyle blr gelışmenin, Turk dış polıtlkasını nasıl etkıleyecegı ıse Ankaro'nın alacağı tavra bağlı. Ec»vıt yonetimının dış politikası acısırtdan önem taşıyan bir konu do Amerıkan uslerl kuşkusuz. Yakın dönemds Woshlngton'la goruşmelerln başlatılacağı bllinlyor. U«ler açılacak m ı ' Açılacaksa kac tanesl ve ne fllbl blr statuyle? Cok yonlu ve cok secenekll dış polltlka acısından ne anlama gelecek"» Bu sorularm doha sıkço sorulocagı ve haroretle tartışılacagı bır donam» yaklaşıyeruz. Denizcilere ve Havacıiara 112 Sayılt Bildiri 19 ıle 22 eylul torıhlert aros nöo 09 00 don 1 7 0 0 y e kada' aşagıdOKİ noktatarı b neştıren soho 'cınrte %«yretme demırleme ovianmo v» bu sahanm 600C mstre,e kadar olan vÜKSeklığı can J» mal errnı/etı oakım n a a i 'ell ke! d r KARADENİZ $ILE (1) 41 derece 10 dakka Kuzey 29 derece 38 daklko Dofiu (2) 41 de'ece 15 do'tıka Kuze/ 29 derece 38 aokıka Dogu (3) 41 ie'erg 15 dakıka Kuz«y 29 derece 45 dak ka Dogu 4) 41 de^ece 09 dokıko Kuzey 29 derece 45 daktka Oofiu DENIZCILERE VE HAVACILARA OUYURULUR (8a3in. 23196 11705) CUMHURİYET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog