Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

ON CÜMHURÎYET 18 EYLÜL 1978 One sürülen özürlerin geçersizliğini kanıtlayacağım "Tüm Türkiye'yi içine alan haberlesme I SORU Televizyon Haberleri Muduru olduktan sonra, yapmayı duşunduğunuz işlerde ne gıbi zorluklarla karsılaştmız? Genel olarok göruşlerınizı ogrenebilır miyız0.. ESEN UNUR : Turkıye Radyo Televız/on Kurumu'nun Televızyon Haberlen Mudurlugj çjıbt buvuk sorumluluklar yuk leyen gorevı almıs olmaktan buyuk mutiuluk duyu/orun"> Çunku ınanıyorum kı, sorumlu luk almadan eieş.tırnek cok ko loydır Sorumıulugu yuklendık ten sonra tıyıyu Kendıne matet mek »kotu»yu başkalarınm u zenn^ yuklerrek de cok koiavdır B°n boyıe \apmayaccğım IVi ve ^otu ycnlarıyla Televız yon Haberlen n,n tum sorum TV Haberler Müdürü Esen Ünür, sorularımızı yanıtladı luluğunu yuklenn e/e zorluklan goğuslerreye. yıllardır arkosıno sokıanılan «tekn'k olanoksızlıklor» mazeretmın gecersız olduğunu ıspotîomayO saaece ve sadece «cağdos habercılık» amacıyla calt^maya gece gun duz calısiTayo hazırım 16 «ılı bulan yayıncılıgımın her anın da kendımı bu amaçta rıazırıadım Evet tum buruara hazınrr Ancak. ium bu sorum tuluKtorı yuklsr.ıtken. tek ıste gım, Teıevızyon Haberienyle ılgılı tum yetkılerın de bano verıimesı Yetkıierı cok kışın.n eıinde ve he'kescs değısık şe kılde kullanıian bır ış n sorum luluğunu vu'<'enmek bence saf tJV olur Ne yozık kt TRT Haber Merkezı nde bugünku ou r j m bo/led r Hıncal ULUÇ ve görüntü ulaştırma ağını mutlaka kurmaiıyız,, TRT 1980 Y1LINDA MOSKOVA'DA YAP1LACAK OLAN OLİMPİYAT OYL'NLVRIMN YAYIN HAKK1NI 115 BİN LİRAYA SATIN % Tarihte ilk kez çift kanaidan yapüacak Olimpiyat naklcn yayınım TRT de çift kanaldan almaya ve yayınlamaya hazırlanıyor. £ Eurovision'un 4.5 milyon livaya alıp, üyesi 28 kuruluşa dağıttığı yayın hakkına en fazla ücreti 370 bin dolar ile Fransız TV'si, enaz ücreti de, 20 bin dolarla Fas TV'sİ ödedi. TRT ücret sıralamasında 10'uncu durumda. T j m sorumluluklannı yüklenmeye hozır olduğum gorevle ılgılı tum yetkılerın bana verılmemesı halınde ve bu ışlsm fazla gecıkırse bu gorevi hemen bırakırım Bu go ruşlerımı yanlıs degeriendırecek ler olocoktır Ama ben bu gorus'erımı yıllardır yaptığım arostırmalardan ve cağdaş 'elevızyon habercılıgmın ge'eklerınder kOjioklandırıyoJ um Bana gore cağdoş te evızvon rıabercılığinın Uk ve temel kurah. bt. haberler'n ya iilı basın habercılıgı ve radyo nabercılığınden Kesın cızguerle ayrılması gereğıdn Oyso. bır baska goruse gore. TRT'de raü ,o ve *ete>/ı?'<on rruhobırlen ıc ıce calısırso, bır muhab'r hem r ad/o hem teievızyon ıcın co lısırsa doho basarılı o'ıınur muş . Ben bunun toın aksını dusunuyorum ve yıllardr sa vundugum su goruslerı tekrarlıyorum Sttdyosu teknık elemanlar. spıkerlen muhobırıe rı kameramanlan naklen yc yın ekıplerı ozetle Teievız/on Haberlerının ottaya cıkmasmda gorevlı olan her kışı ve oracı ıle «Televızyon Haberleru «Radyo Hoberlerı>nden kesınkes ayrılmalıdır Televız\on Haberlerı'nın ıcerığı ıte bıcmını ayrı ayrı duşunmeK üence ımkânsadır Yanı bınsı cıkıp da Televızyoi Haberlen nın ıcerığı ıyı arna. bıcımı kot'j. ya da, bıcımı lyı oma 'cer ğı kotu d'vemez SORU • İyi habercılik yapmak Icm, sızce ne gıbi tedbırler almak gerekiyor?.. ESEN UNUR: lyı habercılik yapmak ıstıyorsak, 1 Tum Turkıye'yı ıcme alan haberle$me ve goruntü uıaştırma agını mutlako kurmalıyız Televızyon Haberleri' nm goruntuye dayanmosı esastır Goruntusu yok dtye, cok onemlı bır haberı onemsız ama tjoruntulu bır haberın arkasına atmayı tyı bır hobercı duşunemez Ama iyi bır habercı. seyırcısıne her haberını olav yermden yen> ve doğru goruntu ıle sunabılmeyı duşunmek zorundadır Bu da ancok. yeteneklı televızyon muhabırlerı kcmeramanları sescılen ye tıştırmekle ve teknık tun oıanaklann tum yurda vayılmcsıy \o mumkun olur 2 Haber ıstıhbaratını bugunkunun tetsme cevırmek zo rundayız Haber Merkezıne ve rı ve saotı bı'dırılen toplantılann değıl, muhabırlenn ızledığı olayları hober yapmak ve seyırcıye sunmak zorundayız Işte bu nedenle de, cok bılğili ve vetenekli mühabır yet.ıştırmek zoryndcjyız Muhabırlere kışılık ve değer kazandırmak zorundayız Muhabırlerı de sorumluıuklarla do rıOtmak. ama aynı zamanda, alanlarındo yetkılı kılmak durumundayız 3 Cağdaş Televızyon Habercılığı yapmak ıstıyorsak. coğ daş tum orac ve gereçlerı al mak ve kullanmak durumunda yız Bugun teıevızyon haberlerını eleştırenler arasmda. ku ruluşunda. televızyonun gıderek cağdaşlaşması amocıyla. yararlı bır tek calısma yapma mış kışılere de rastlıyorum Eğer bugun televızyon habercılığının çağdaş unsurları eksık se, hıc kımsenm alınmasıno ge rek yok, bu TRT 1964 de kurulduğu gunden bu yano yapı lan hataıarın ya da yapılmayan ışlerın sonucudur. Bugun Tur kıye'de televızyonculuğa gonul vermış herkesın cağdaşlaş ma cabalarıno yardımcı olma sı gerekır. Bu konuda. bano yardımcı olacak her turlu goruşe acığım. Ama ınsaf edılıp. detayları eleştırerek, caödaşlaşma cobam.zı başmdan engellememek gerekır 4 Doğru cabuk, ve tarafsız haber vermek ©n buvuk gorevımız Doğruyu saklayarak taratsız olmak ıse mumkun değıl Bence doğru yu saklamak. başlıbaşına bır taraflılıKtır O nedenle. en doğ ru haber, goruntuyle ve yerınden verılen haberdır. Sozler yalanlcnabılır ya da taraftı bulu nab'lır, ama goruntu tarafsızlığı sağlayacak tek unsur dur. Bu unsuru «en cok»a cıkarmak zorundayız. 5 İyi ızıenen bır ya da ikı olayın arkasına sığınıp «bız ıv ı babercryız> dıvemeyiz. Her olay aynı onemde değlldır, ama bız, her olayı aynı onemı vererek izlemek zorundayız.. SORU: Bu sıraiadıktanmz ger cekleştirilmes! zor unsurlar gi bi gorunuyor, ne dersinlz? .. ESEN ÜNUR: Evet, gercekten. zor gıbi görünüyor. Amo. slzı temın ederim ki, idarı ışlenn, tekniğı, habercılerı. sunucuları İle bır yayın organının tum çalışanları bır yayıncı gibı duşünur ve özellıkla bizim gıbi ekonomık zorluklar icınde olan az gelışmış uikelerde yayıncıtar, profesyonel haber cılığı bır amator fedakârlığı ıcmde ıvı nıyetle yopobılırlerse cok kısa zaman ıcmde buyuk mesufeıer alınab'lır. SORU: Sizce, yonetlcilere bu duşundükleriniz gerçekleşmesi acısındon neler düşuyor?,. ESEN ÜNÜR: İlerl televızvon habercılıgı duze^ıne ulaşmak icm, cok calışmak. hergün ve nı bır şey oğrenmek ve oğrenrtıK'erınızı bıze en cok uyan bıcrrde uygulamak zorun TELEVIZYON DAIRESİ, BAZI YAYINCILIK GELENEĞİNİ DEĞIŞTIRMEK IÇİN GİRIŞİMDE BULÛNDU ram planiamasma daha belırgm bır ışlerlık kazandırmanın gırışınılerı ıcmde bulunuyor Bu neden'e kısa surelı plarlamaya ılışkın ılkeıere somut bır ıcerık orta vo uzun surelı planlcmaya kesm bır ışierlık kazandır.Iacak Bundan DO.Ie ız'eneoek planlama gsnel cızg.lermın başında anayasa. yasalar, vonetrrel.kler </3 /a.'iicılık geleneğı 'le belırlenen ve sureklılığı esas olan ya/ın ılke'erıne gore. 'dare ve Yoietım Kjrulu'nun daha soTJtlos'ırarak saptadığı yıllık genel yayın pianlannm, tum yapımcılarca d'kkatle okunmasınm ve o omaca koşut oner ler ve progrG r n'a r hazırlanmasınm, yasal gorev ve ya/ın polıtıkasmın tutarlı'ığı acısındon da bır zorunlul'Jk olduğj, gelı/or. Öte yandan, ıdaren.n ve Yonetim K'jrulu'nun 'izun surelı ve yıllık genel ya/ın plan'annm, vapımcılar.n onceden verecek lerı ya/ın ılkalerme uygun onerılerın ısığı altında oluşacağınm da bır gerçek olduğu üzerınds duru'uvor Orta ve uzun surel 1 planlama 'cm, yapımcılarm verecek'.erı ^ a Başkanlıkca genel ve somuî /a/ın ılkelon "8 p'an'an acısmdan değerıendırıleceK ılerıciekı yayın Vu saklanr.ı oiuşturacak, onerılerın uygulamasına 1 nısan 1979'dan ıtiDaren kesmlıkle baş'onjcak v'apımc lann onerı a r n . i eksık lığmden oogatı boslukia! ıre ıdarenın uygun gorduğu b'cımde şubeler ve yapımcılor ca doidurulocak Toplumumuzda öneTilı bı r guc oluşturan televız/on g bı bır ıletışırr aracıyla kıtlelare seslenırken. ülkem.zın kultur ve eğıtım gereksın mlermı gözonunde bu'undurmaV. toplumsa! ve evrensel duzeyde ır.sar. sevgısıni bır erdeTi o'a r ak savjnrrak, kıtlelenn eğlenmesını. dınienmesnı soğ'arkei flereksız bır dıdaklızme duşmeden oğrelıcı ve d'jşündurücü olma zorun'uğu da TRT Teievız/onu'nun, planlamo ganal cızq.ler nın arasmda bulunuyor Bu arada, şu noktalora da uyulocok' Prog'amlarda şans oyunlan kullanılmayocak, k'jr'a ıle armağan verıimeyecek. yarı1? ma g'bı progrum'arda COJI verılırest gereklıgınJa ba^ia • »'"' k.taplar olmok uzere ceşıtıi 3 T 5 ! yapıtları ST'iecek. Programlar ve ıcerigındekı bır aeğışıklık yetkılılere ve basın burosuna derhal bıld nlecek TRT Telev zyon Da'res''nm. amocırt'n, halkın ıstedığı ve ha'.ka donCık kalıtelı pro^ ramlar uretmek. personel ve tekrnk olanaKların en verım'ı bıcımde ku'lanılarak yabancı yayın oranını, en k'so zamonda, sozu edılemeyecek düzeya, mdırmek olduğu belırtılıyor Ve. tum basınm, TV'ye ılışkın yerlı ve vabancı vayiTların, ış'.edtğı konular ve e!eştırı!er'yle ızlenmesi ve değerlendırılmesırm program onenlerıne kolayli': kazandıracağına ınanılıyor. 30 maddelık Eğttım Kultur. 20 maddelık Ekonomi. Komşulanmız Proıesı ve Ortak Yapım başlıkları altında sıralanan. TV Da re Başkan'.ığı'nm, program halın9 getırılebılecek bazı konularla ilgili sırolaTasından ornekler aldık, son olarak: 9 Yoyınlarda sık sık kuüanılan, oncai< toplumun buyük bır kesırnı torafmdan anlamlarının tam olarok bı'.nmadıği yo da yanlış bılındığı sar.ıian «Sol, Sog Sosyalizm, Kopitalizm, UNESCO. AET» gıbı gunceı, ekopomık . sosyal. sıyasal kurum kavran \e sozcuklerın tonımını veren pprıyoaık bır program; Galıle olayında oıduğu Qıbı /aşodığı topluma te's duşen. aicak bıl'm ve duşün dunycsına yon veren adların tanıtıiması ve yaşadıkion ola/ların aktarılması; Seksm tarın bo/u ınccıenr^esl, tnsan ve toplum ıcmdekı yen, onemı, bazı koşullandırmaların zararlan. çocuklara cınsei eğıttm venlmesın'n gereklılığı. Turızm konusunda şımdıye dek uygulanan program poht'kasmı değıştırerek, oncelıkle yotınm vapılmadan. halkımızn u/abı'eceği, fı/at'a'do kararlılık, planlı hareket sozunae durmo, temizlık, can güvenlığı. trafiK duzenı, guleryuz gıbı konularm ıslendığı programların yapılması: Uluslarcası ıtışkılerde, hukumet V9 ozellıkle Mecl'3 gündeminds gecıken kararlar o'moktadır Bunların taranması ve önem' uzermde durjlTiası Belediyeler, Vergi Telıf Hakları, Telsız Yasası g,bi, uzun süredır konuşular, ancak ele a'ınamayan yasalarm taranması, ele almrramaiarının kayıpları v apılan b;r araştırma dunyoda «Çocuk Bayromı» kutla/an ilk u'kenm Turkıye olduğunu ortaya cıkardı Bu gercekten yararbnılarak, 23 nısan 1979'da, Eurovısıon kanalıyla da yayınlanacoV bır program da^enlenmeSı ve bunun hazırlıklarma en ksa za"nonda başlan mosi: Turkıve ekonom sı ve Insanlarımızın, öz kaynakiarımız ve hızlı kalkinmamızla bağdasmadığı 'leri sürulen tüketim ekonomısıne (jretiTi ve tukstım olaray\ ıtıldiğmm irdetenmesı yanlısiarm vugu'inması ccjmlerının gs'ınlmemes orrekle r 'e beİ3elsn"'or. ••»a Te!e^ız/on Dnırpsı gunumuze • R l a e ^ m u'OŞon bazı yayıncılık ge I I I B leneklernı değıst.rınenın ve prog M os<ova Olimpiyat Oyunlorı Organıros'on Komıtesı, sodece Amerıka Bırieşık Devletlen ne 105 mılyon dolaro sottıgı oyunların noklen ya/ın hakkını. 28 Avrupa ve Akdenız ulkesıne yav n yapacok Eurovsıon'a 4 5 nrlyon dola ro bıraktı Eurovısıon oynco ceşıttı masraılot ıcın 1.5 mıiyoT dolar daho odeyecek bö/lece yayının tumunü 6 m,Iyon dolara mal edecek Ejrovtsıon, oyunlorın yayın hakkını. kenaıs'ne üve 28 ülke orasmda dağıttı. Tj'kıye'nın payına 145 bin do'ar djştu U kem'zde TV alıcı sayısınm sağlklı seknde belır'ıenmesı cabaları sonunda kaYitlı TV sayırmzın sa/ısı artmco ve bu scyı Eurovıslon a gercek olarak bıldırılınce. kotılma ücretımızi be'ırieven katscy1! oldukca büyüdü ve gecmışte en az para odeven kuruluşlardan b.rl olon TRT sımdı iıstenın başlarmda yer almağa başladı. TRT'nın üc yıl öıce 11 oion katsayısı, şımdı ıkı mıslı fazlosı ıle 22 Başmdo Fransız. sonunda Fas TV'lerımn yer aldığı, Ol mpıyat noklen yaynları telıf hokkı ücret sıralaTiası şö/!e 1 TDF (Fransa) 370 bm, 2 RAI (Ita'ya) 350 b n. 3 ARD ıAiman/a) 300 bm. 4 BBC (Ingı'tere) 270 bin. 5 TUE (ispan^a) 270 b'n, 6 NOS (Ho! landa) 200 bin 7 JRT (Yugoslavyo) 175 bm 8 SR (Isvıcre) 175 bin, 9 BRT (Belcıka) 165 bm, 10 TRT (Turkıye| 145 bin, 11 ITV (Ingıltere) 145 bm. 12 YLE (Fınland ya) 135 bm 13 ORF (Avusturya) 135 bm 14 DR [Danımarka) 135 bm. 15 SSR (Isvec) 135 bin. 16 ZDF (Almanya) 125 b n. 17 NRK INorvec) 105 bin 18 RTP (Portekız) 105 bm. 19 ERT (Yunanıstan) 105 b n 20 RTE (Irlanda) 80 bm, 21 RTM (Monoco) 80 bin, 22 RTA [Cezayır) 70 bm. 23 IBA (Isroil) 70 bm 24 RTT (T'injs) 60 bm 25 JTV (U'dun) 40 bm. 26 LJB (Lıb/a) 30 bin, 27 RTL (Luksemburg) 25 bin. 28 RMC (Fas) 20 bm Moskovo O/unlan Orgm zas/on Ko Tiıtesı tum olımpık dallorda naklen ya<>r,ı anlatocak 28 ulken'n soıkerlerıne sadece 353 pozısyon ayırdı Bu munıh oyunlarındakı pozısyon sayısınm yarısı bıie deği Organ>zas/on Komıtesı, rad/o ve telcv zyoncu oiarak sodece bin kıs've oyun ları ızleme hakkı vereceğmı de acık'odı Bu da ko""! k denecek kadar auşuk bır b r rak;;m Arıantm'ds Oun/a Kupası'nda bLi rckcın 4500 k sıydı RENKLİ VE İKİ KANALOAN... Moskova Oyunları renklı olarok nak ıedılece< ve tar hte İlk kez ık' kanaldan /ayın yapılacak Telıf ucretın1 odeyenler her ıkı kanalı do clobılecekler TRT de hazırnklarını ıkı kanaldan yavın alma/a gore yapıyor A i c a ^ şu an dakı olanaklar. ne ık konaıdan yo.'in almağa. ne de yapmağa u/gun Edırne • 'stanbul Ankara arasındc ^ır tsk lınk devrede bulunu/or B J devreden b\r yayın almırken, basko bır ya^ın olm^ o'anoğı yok Bu yuzden TRT orneğın bır nak'en yayın alırken oynı saate rastlcyan Eurovısıon Haber fılnilerını alamıyor Ya da nokien ^a/ını kesıp, f Imı îercıh ?iıyor l'gıiıler Edırne • Anka'a arasının ıkı kanala cıkarılmaEinın cok kolay olduğunu mevcut s steme cok kucuk ek eris bunun sağlaiacağtn 1 sovlu/orlar 1930 vılına kadar bu ıkırci lnkın devreye 3'receğım boylece Moskova O/unlan'ndan ıkı konai ya/ımı da aynı anda alma olanoğının doğacağını sov'.u/or'or Yayın lardan bin canlı venlırken dığerı bania clmıp daha sonra yayına .'en'ece'< .. An cak yetkıtıler gene 1980'o kadar Turkıve' de de ıkıncı kanal \ayınlannın başlayaca qını, boylsce ge r ekırse !'•" kanaldcn da ncıklen yayın'arının boçlayacağını boylece gereki'se. ıkı kanaldon da na'r'len yai\r\ yap''ıp, sey rc.ve secme oaıağı ver,lebıleceğını soylüyorlar 'Dünya sinemasından ornekler„ ayda bir eşıtiı u\ke\enn smema dalında un yapmış yonetmenlerının onemlı eserlerı her ayın son cuma gunu «Dun ya Sinemasından Ornekler» oöı altında ekrana geiecek. Polonya, Isvec. Fransız. Macar, ingılız, Itaiyan, Jopon, Rus ve Alman sınemalarından orneklerm yoymlanacağı programın ılki 29 eylul cuma gunu. İsvec smemasınm ünlu yonetmenı İngmar Bergman'm Yedinci Muhur adlı fılmınl \zleyeceğız. Ekım ayında yayınlanacak fılTi unlu Fransız yonetmen Rene Clement'ın Oemirvolu Savaşı adh yapitı. Kasım ayında ıse Rezo Thckeidze'nın Askerin Babası adlı fıimı ekrana gelecek. Daha sonro yayınlanacak fılmler henuz belli olmadı, • 6 Ekınv Yonetmenlığınl Rlchard Brooks'un yaptiğı ve başrollerını Elizabeth Toylor ıle Von Johnson'un paylaştıkları Son Hotıralar adlı fılmi ızieyaceğız. • 13 Ekım. Yonetmenlığınl Joseph Losey'ın yaptiğı Arobutucu adlı fılmı izleyeceğiz. Başrol oyuncuları Julle Christle ve Alan Bates • 20 Ekım: Izleyeceğımız Iılmın adı Aptallar Gemisi. Yonetmenlığını Slanley Kramer'ın yaptığı fıimde Vıvıan Leigh, Oscor Verner, Simone Slgnoret ve Lee Marvin roHerı paykjşıyorlar. • 27 Ekım Dunya Sinemasından Ornekler serismde Demiryolu SavOyi adlı fılm ekrona gelecek. ekranlara gelecek naksızdır. Ama kucuk bir araştırma yurt dışında calışan ınsanımızın Turkiye'nin nerelerınden kopup dışarıya gıttıgini TRT gorevlılerine derhai anımsolır Yukorda «Türkıye'nın Sesı Radyosu»nun haberlerinde bulunmosı gereken ancak bozı ozellikler uzerinde durabildlm. Yurt dısı Ya" yımlanmızm eksiklerini bellrtmeye onumuzdekı haftalarda devam edeceğim Simdllik şunları da eklemekte yarar vor: Eger yurt dısı yayımlarındo calıştıracak olduğumuz eîemanlarımızı yetıştirmek uzere BBC'nln ya da bir başka radyonun yurt dışı yayımlorı bolvımüne. gondersek, bu elemanlarımız YOV<mcı!ıkîa ilgıli çok şeyi oğrenme fırsotını oralardo yakalayabilirler. Fokat biz yurt dışmdokl işçüerimize Turkiye'den yopacoğımız yayımın özelııklerin'ı kendi ulkemizde ve kendl yayım kuruluşumuzun iclnde oluşturmak zorundayız. Bizim özelliklerimiz diğer ulkelerdekinden cok ayrıdır. Ne vor kl. pek cok ülkenln de kendl e Y urt dışında çalışan ve TRT"n"m «Turkıye nm Sesı Radyosu» adtyla kısa dalga uzerinden yaptıgı Turkçe radyo yayımlannı dınleyebilen ışçılerimız bu yayımlardan neler beklıyorlor? Dınleyıcılerın eğılimlerını ve dinledıkleri programlar hakkmdakı goruşlerint oğrenmek icln anketlerın yopılması son gunlerde TRT'de yıne soz konusu edılmeye başlandı. Bence TRT'nın bu gıbı anketlerl once yabancı ulkelerde çalışon ve «Turkıye nın Sesı Radyosj»nu dınleyen işcilerimiz arosında yapması ve onlarır» yuri dışt yayımlardan neler bekledlklerlnl oğren meye onceiık verrnesı gerekır. Cunku TRT nın bugune degın en çok ihmoı eUiği dinleyıcı kitlesı, yurt dışındoki Işcilerimızdlr. Ne var ki. nereye voyım yaparlarta yapsınlar radyo ve TV yayımcıları dinlevicilerinin ve şeyircllerinin gereksemelerinl ankete başvurmadan da sezebHmelidirler Ustellk, bılımsel cnketlere başvurmadon önc» yabancı ulkelerdekl işcilerimizle ilgill yerll ve ya mek gerekır. Hatta boyle bir haberı genlşletmenın ve zaman vorsa o olayla ılgılı kışılerden salt yurt dışı haber bulteni Içın aemeçler vb almonın da yorarı buyuktur. Turkıye ile ilgili haberler verildikten sonra, yurt dışındakı ışcilerımızi doğrudan aoğruya ılgüendiren olaylann, kararların, durumların ozellikle secüerek bultens konması en baş koşullardan biridır. Bu gibı naberlerın arastnda yurt dışına gıdecek ve gitmış olan işcılere değgin yurt lcindekı sıyasal ve sosyal gelişmeler olabilecegi gibı ozellikle yurt dışındaki kuruluşlarm ylne bızım işcilerimizle ilgili kararları ve tutumlan da yer alabilır. Demek k) «Turkıye'nm Ses Rad/osu»nun yurt dışında bizim işcilerimizle ilgili yabancı kuruluşlarm ve kişilerin davranışlannı da izlemesi gerekiyor. Oysa ber. «Turkıye'nm Sesı Rcdyosu»nun haber bultenleri icin yurt dışındon ozel haberienn, kayıt edllmış demeçlerin ya da guncel roportajlann hazırlanıp gondenldiğlni hiç sanmıyo İşcilerimiz neler bekliyor? Mahmut T. ÖNGÖREN bancı uzmanların araştırmalarını karıştırsalar ve bir de söz konusu ulkelerde tunstık olmayan gezilerle incelemeler yapsalar, TRT'nın yonetıcileri, bu işcilerimızm «Turkı ye nın Sesı Radyosu»ndan neler bektediklen ni de hemen akıı edebilirler. Her inson gtbl yurt dışındaki işçilerimR de TRT'nın yurt dısı yoyımlannda kendilerı ni ilgilendiren haberleri dinlemek ıstiyorlaı Ama bu haberlerin TRT'nin yurt Içıne yap tığı haber yayımlartndan ayrı niteliklere sa hıp olması gerekiyor. Yurt içi radyolorımızır haber bultenlerlni, olduğu gibı «Turkı/e'n r Sesı Radyosu»ndo kullanmakla iş bitmez Dış yayımların haberleri elbette Turkiye'deki en son olaylarla İlgili gercekleri kapsa malıdır. Bu haberler coğunlukla yurt ıçi bul tenlerden alınobilir. Ne var k), bunların ba zıları vuft dışındaki işcilerimizi çok yakından llgüend'.ıen oiaylan ya da durumları kapsayobilir. O zaman bu haberleri yurt ici bultenlerine kıyasla çok daha ayrıntılı verrum. Örneğın 8 eytül 1978 tarıhlı gazetsler Avrupa Konseyine uye ulkelerde calışan Turk işçilerirun o ulkelerdeki yerel yonetim secimlehne katılması yolundakl Turk onerisının Stockholm'da goruşuleceğinı bildirıyordu. Acaba bu konu «Turkıye'nın Sesı Rad,'osu»nun haber bultenlerinde yeterinco yer aldı mı? Varsa, haber bultenlerınden sonra yayımlanan guncel olaylar programlarında geniş bir şekılde ıslendi mi? Dışardaki olaylardao vazgeçtik, acaba Turkiye'dekl ışçl hareketinin haberleri ve yorumu yurt dışındaki ısçilerimize hic iletiliyor mu?... Yurt dışındaki işcinın ikı cevresı vardır. Dışarıya gitmeden once yaşadığı cevre ve yabancı ulkede bulunduğu cevre. Her iki cevreyı salt habercılik açısmdan ele alınca, Turkiye'nın Sesı Radyosu»no buyuk gorevler duşer. Yurt dışı yayımlarınan haber bultenlerine, dışardaki işcinin Turkiye'de daha once yaşamıs olduğu cevre Ile İlgili ozel hoberlert bulup koymak elbette bir yerde olo olanaklarını kullanarak yaptıkları radyo yoyımları ile yabancı ulkelerdeki işcilerimıze erıştiklerinl ve cok do etkili oiduklarjnı unutmamalıyız. Yabancı ulkelerdeki (sçtlerımıze Turkce yayım yapan yabancı rodyolar arasında dostumuz do var, duşmanımız da. MC doneminden sonro onemini yitiren ve belini bir l u i u toporıoyomayan «Turkıye'nm Sesı Rad,osu>nun ıse bu diğer yayımlar korşssmda işcilerimize yorarlı olmak soyle dursun, onları hic etkilevemedlğinı soyleyebllroek ıçin yaboncı ulkelere gidıp oralarda İncelemeler vapmaya gerek yoktur Işte bu nedenle TRT'nın İlk fırsatta TRT Yasası'nın 18 maddeslne uyarak Dişişleri Bakaniığının da goruşunü alıp «Türk:ye'nm Sesı Radvoîu»nun bize ozgu ozelliklerinl geiıştirmesi ve Işe de hoberlerden boşlaması gerski' Yurt dışındaki Işçilerimiz yurt dısı radyo yayımlarından cok şeyler bekliyoriar. TRT bu gorevi yerine getirmek zorundadtr. • • Yeni doktor dizisi Komisyona gîrecek Televızvonda bu sezon bır doktor dızısı yayınlanacak Yet kılıler bu dızı ıcm dort doktor dızısınden ornekler aldılar. lclerınde bır doktortın da bulunacağı bır komısyon oluşturulacak. Korpisyon Medical Center, Medlogl Story, General Hospitol ve Dr. Kildare adlı dızılenn orneklennı ızleyerek bırırn sececek. • 9 r HAFTADAN I 1 J • • SEÇMELER... HAFTADAN SEÇMELER... 1 Sanat Müzığinın solıstl Serap Mutlu Akbulut. • CUMA «Televizyon'da Sinema»da bu okşam, Turkıye smemalorındo da. en cok gosterılen fılmlerden tVıva Zapata'» var Marlon Brando, Jean Peters ve Anthony Ouinn'in basrollerım oynadıkları fılm Meksıkoiı devrırr lıden Emiliano Zapata'nın mukemmel tarıhsel dramı • CUMARTESI «Yaşoyon Oenız» 18 00 de Italyo • Turkıye ozel futbol karşıiaşmasının naklen yaymı ıcm süren temaslar olumlu sonuc verırse. bes erkek sa natcıntn 13 parco ıle ekrana cıkmaları ongorülen Mu7ik Eğlence programı. buyuk olosılıkla kayocak • PAZAR Tatıl Sınemasında bu sobah, Kızıl Ok (Arrowhead) var 1953 vapımı bır fılm Charlton H^stan Jack Palance. Katy Jurado'nun başrollerını paylaştıkları fıimde. suvarı bırlıgıtrn Apacılerıs banş anlaşması \m zalamağo hazırıandığı sıroda GOneybotıaa cıkan konşıklıklar ele almıyor TetePazar'ın naklen yayın sorunu henuz cozumleneme aığınden Haber Merkezı Spor Bolumunun bır saatlsk bır ftlm gosterme olasılığı fazla Elde kalan tek «Polıs Dosyasıtnm gecen hafto gosterıimesınden sonra, bu hafta da eldekı son tKadın Polıs» yoyınlanacak. • PAZARTESI TV'de ılgıyle izle/eceğim'z bır program yok.. Avrupa'dan hafta sonunun gollerı 22 30'dan sonra. • SAL! Jülide Gülizafın 19 30'dokı «Bır Konu Bır Konuk» programının konuğu Mumtaz Soysal, konusu Gece Yarısı Ekspresl. Aşkı Memnu'nun sort bolumDnü, doktorların ele olmdığı Meslekler dızısı ızleyecek. • ÇARŞAMBA Cesaret Ana ve Cocuklan'nm \Kincı ve son bolumü 21.15'de • PERSEMBE Sovaş ve Banş'ta Napolyon un RJS ya n.n ıcerlerıne doğru hâiâ ıleneyeşmden sonra Turk I I • •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog