Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

yıldız dersanesi SA&IHLI rtnıu rtnıu Gtnt» Gtnt» M»PNm MUTVU U K ÜIMIVERSITE flDflYLRRl LİŞE, SOIV SIMFLARA H&EVİ BtTIRENLERr. ezberw modern (en egıttrmyle liiaallık pjrasıı deneme kurslanna kaiılmadan kar» verme>ınu • 13 tyUI 2 Ekm •» Mi 19 umhuriyet 55. Yıl, Sayı: 19448 Kurucusu: YUNUS NADİ 300 Kuruş 18 Eylül 1978 Pazartesi OCRENCILERI IÇIN OKULLA BERABEH LİSESONSINIF ÜNİVERSİTEYl UĞUR DERSANESİ , VMMftd » • r ın •• j i »2 M>M30J CHP'de olağanüstü kurultay tüzük değişikliği için 4 kasımda toplanacak Küçük Kurultay bildirisinde hükümete «tam destek» açıklandı, Kurultay'da 41 delege soz istedı, 19 delegc konuştu Eleştın]er gcnellikle iç güvenhk ve atamalar iizerındc toplandı.. Habcri 5. sayfada Mıllet Meclısi yarm ıçtüzük değışıklik onerısı ıçin olağan üstü toplantı yapacak ANKARA, (ANKA) Mıllet Mecllsl Genel Kurulu yarın olağanustu toplanacaktır. Cumhurlyet Senatosu do bu nedenle kendlllğinden toplanacaktır. CHP'll 118 mılletvekılının gecen ayın (Arfcası Sa. 9, Sü. 2 de) Ye ryüzündekı önemlı depremler. YIL ULKE Cı ıı HımlıMun (Kaıkuta) Ekvalor OLU SAYISI 830 000 300 000 41 000 30 000 75 000 180 000 14 5 000 70 000 4^000 6 000 2 000 ?500 2 000 12 000 15b6 1737 1797 18?8 Japonya 1900 llalya 1920 Cın (KrııibU) 1923 Japonya (Tokyo) 193? 1939 1949 1946 1957 1957 19bü 1968 yılında Iran ın kuzeydogusunda meydana gelen 7 4 şıddetindekl depremde 11588 kışl olmuştu Ç,ın <Kansu) Turkıyo (Erzıncan) Fkvator Afganibtan Kuzey Iran Batı Iran Fas İran'daki depremde 11 bini aşkın ölü var açmıştır Resmı Pars Aıansı'na gore Rıchter olçeğıyle 7,4 şlddetlndekl depremde 13 bın nufuslu Tabas kentl yerte bır ol muş, yalnızca burada 9 bın kışl can vermlştır Deprem merkezlnln başkent Tahran'ın 650 km. doğusunda bulunduflu ve bolgenln dağlık oluşundan öturu kurtarma çalışmalarının guc olduğu haber verllmektedir Kurtarma çalışma larına 700 klşlllk blr asken blrlığın katıldığı, kurtorma ve enkaz kaldırma çalışmalarının helıkopter ve askerl ucaklarla surdurulduğu bıldırilmektedlr Yetkllller. olu ve yaralı sayı (Arkası Sa 9, Su 3da) TAHRAN iran ın Kuzey Do ğusunda Sovyet Afganıstan sınırları yakınındaki Horosan bolgesınde oncekı akşam meydana gelen şıddetll deprem 11 bınden fazla can kaybına yol sının daha cok artmasından en dişe edlldığlnı, sıcak nedenıyle yaralıların kurtarılamadığı behrtılmektedlr. Deprem, cıvar kent vs koylerde de can kay(Arkası Sa. 9, 8u 3de) İlkokullarda yeni öğretim yılına bugün başlanıyor TÖBDER GENEL BAŞKANI ULKEMIZDE HÂLA MILYONLARCA O KURYAZAR OLMAYAN YURTTAŞ BULUNMA SININ UZÜCU OLDU ĞUNU BELİRTTİ. ISTANBUL MILLİ EĞITIM MUDÜRÜ, VEKIL ÖGRETMEN UYGULAMASININ KALDIRILDIĞINI BİI.DİRDİ Cumhurıyet Haber M«rk«z| Ankaro Istanbul, Izmir ve, oteki bazı ıllerdeki şehır ve kasa bo ilkokullarında yenl oğretım yılı bugun başlamaktadır. Mıin Eğltim eakonlığı'na bağ lı orta derecelı okullarla bazı II lerdeki koy İlkokullarında ls« y» nı oğretım yılına 2 eklm'de gecılecektır llk ve orta derecell okullarda yenl oğrencl kayıtlarına devam edllmektedlr. SORUNLAR COK YÖNLÜ Yenl oğretlm yılı, çok yönlü sorunlan birtlkte getlrerek başlamaktadır, Eğltımın uzun yıllar ciddıy» alınmamasının; okul ca 0i çocuk artışı lle eflltım yatırımlan arasında blr bağ kurulmamasının doğal sonucu ola rok, başta bına ve arac gerec olmak üzer*, ozellıkle kırsal ke sımlerde oğretmen sorunu cok cıddi boyutlar kazonmıştır Okulsuz köyler yanında bu yuk kentlerde ozellıkle gecekor. du bolgslerlnde cok buyuk cap lı olan okul sıkıntısı, allelerı cok uzak mesafell okullara cocuklarını göndermeye zorlarken, yönetlmler de çözümü, dükkanları okul haline getırmek (Arfcosı Sa. 9, Sü. 4 de) DEMİREL: "BORÇLANMA İHTİYÂCINDAN BORÇLANARAK KURTULABİLİRİZ,, înançlı bir direnişin öyküsü Yazr Atilâ KORYÜREK Fotoğraflar: Prof. Takashi HAMAGUCHt Bugün 7. sayfamızda % AP Genel Başkanı, Zonguldak İl kongresi'ndcki konuşmasından önce Bolu'da gazetecilerlo sohbet edcrken de «Diktacıhğı dcjenerc ettik; endişeye mahal yok. Bizden faşist maşist olmaz» dedi. Selim YALÇINER ZONGULDAK AP Genel Ba^kanı Suleyman Oemırel, dun partlslnın Zonguldak II kongreslnde yaptıgı konuşmada «Borclanmak bir terclh meselesi olmaktan cok, bır zaruret, kalkınmanın lcabı olarak ortaya çıkmıştır» demıştır. Demırel, dncekl gece gazete cılerle yaptığı soyleşıde Ise, «Dlktacılığı de|enere ettlk. Artık dlktacılık geçerll degildlr» demlş blr soru uzerlne «Blzden faşist, maslst olmaz» bıcıminde konuşmuştur. Demırel, Zonguldok II kongreslnde hukumetin polıtıkasını eleştırmış ve kendllerl hakkında söylenenlerl yanıtlayarak, •Ihracatının tumünu akaryakıta veren blr Turklye; llacı, gubreyl, hammaddeyl almaz olur mu? Bunlar olmayacağına gore, yapılacak Iş, borclanmak tır Borclanmak blr terclh meselesi olmaktan cok, bır zaruret, kalkınmanın lcabı olarak ortaya çıkmıştır. Borçlanarak, borclanma ihtlyacından kurtulablllrız • domiştır. AP Genel Başkanı huzurun, guvenlıgın ve kanun hakımıyetı ıcın hlcbır geçerll onlem alınmadığını one surmuş, devletln Işgallnın tamamlandığını, devletln radyo ve TV'sınln, alansının, yonetımln meddahı ha (Arkası Sa. 9, Su 3 de) Ankara'da bir kadın kaza kurşunuyla öldü Istanbul'da ddn çeşıtli sol grup ve kuruluşların düzcnled iği «Toplumsal Anlaşmaya Hayır» mıtıngi, olaysız geçti Cumhuriyat Haber Merkezı Ankara'da dun bır grubun açtıgı ateş sonucu bındıgı dolmuşta yaralanan kadın olmuş tur Istanbul Fatıh'te blr polıs memuru yaralanmıştır ANKARA Cebecı'de Sunguboyırı semtlnde kımlığl belırsız klşılerın actıgı ateş sırasında sokaktan geçmekte olon bır clolmuş ıçındekı Bohtlyar Oral adlı kadın başından ağır yara lonmıştır. Oral, Ankara Tıp Fakultesi Hastanesıne kaldırılmış ve kurtarılamayarak olmuştur Saldırganların bellrlenemedığı, soruşturmanın surduğu bıldlrilmıştır. ISTANBUL Fatıh'te duvar lara slogan yazan ve «Akıncı» olduğu bıldırılen bır grubun actığı ates sonucu Fatlh Emnıyet Amlrllğınde gorevli po(Arkosı Sa. 9, Su. 5 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK lkemizın Içlnde yaşadıflı mız dar boğazdan çıkma sı ıçın altnacok onlemler blr dlzl acı llacı lceren blr recetenln uygulamaya konmasıy la eş anlamlıdtr. Bu durumda gemş halk kltlelerı kesımlnde hoşnutsuzluk oluşması doğaldır Boyle zamanlarda cok partlII slyasal demokrasllerde muha lefete de ciddl gorev ve sorum luluk duşer. Çıkmazdan kurtuı mak ve demokratık rejlmı korumak ıçın, muhalefet, ıktidara yardımcı olur Bunun en çarpıcı orneğl Italya'da gorüluyor Duzeni degıştırmek amacıyla ku rulmuş Italyan Komunisl Partisı, duzenle butunleşmış Hırıstlyan Derrokratlaro destek olu yor. Turkiye'de terslne blr durum vardır. Açıklık Gerekiyor Italyan Komunlst Partlsl demokratlk re|ım| kollamak Için hukumetlerle Işblrllğl yaparken, Turkiye'de sagcı AP hukumetle Işbırlığlne yanaşmıyor. Bu çellşklll gorunum Turklye nln lcinde bulunduğu rlzlkoyu da vurgulamaktadır. Genı? halk kltlelerı, guncel Turkiye'de calkantılı donemın ko rarsızlıklarına yuvarlanma teh llkeslne açıktırlar Çunku CHP yı yıllarca umut olarak goren yıgınlar, şımdl gercekle yuzyu zedırler Gerçek rtedir? Bugun Turkiye'nın başına hangl huku met gecerse gecsin, başbaka nm elınde bır slhlrli degnek ola mıyacogına gore kısa suredo bır şey degışmlyecektır Çıkmaz dan kurtulmak ve kısır donguyu kırmak Için kemerleri sıkmak gerekmektedır. Turkiye'd» muhalefet lıderlerı de bu gerç» ğl görurler v* bıllrler ama *oylemezler. Boylece ulkemızde cok partlll slyasal re|im, aldatıcı bir catısmo blçlmlnde suregelmektedlr. Buna karşın yaşadıgı çeşltlı deneylmlerte halk kltlelerı gerçeklerl anlamaya başlamış mıdır? Hukumet değlşıklıgi lle fıyatların dusmeyeceğlnl, ucuzlugun baflamıyacagını, pahalılıgın durmayacağını, karoborsanın kalkmıyacağını, kaçakçılı ğın onlenemiyeceğlnl yılların de neylerl çogu klslye oğretmlştır Ne var kı uzun surell ve ger cekten clddl onlemler alınmazsa islerln daha da kotuye gideceğlnı ulke yonetlmlyle ügıll olanlar kesinlikle bilmektedlrier. Yapılacak Is, bu gerçeklerl **• (Arkası Sa 9, Su 1de) I ü! İnan: "Milleti ümitsizlik içinde tutmaya kimsenin hakkı yok,, ANKARA AP Buyuk Kong resınde Cenel Başkanlık Icın adaylığını koyacağını açıklamış bulunan Bıtlıs AP Senatoru Köm ran İnan partısmın Urfa Kongresınde yaptığı konuşınada, AP' nın kendını /enıltme&l gerektıği nı 6oyleınıştır Urfa konuşması.ia ılışkın olarak Ankara'do yapılan açıklamoya gore inan. hukumetin sorunların ustesınden gelemedığlnl one surdukten sonra, partısi ve Istedığl yapı değışıkllğı konusunda şunları soylenııştır (Arkası Sa 9, 8u, 6da) GÖZLEM Ay'dan UĞUR MUMCU GeJiyorunı... Istanbul'da tüpgaz satış fi/atları belirlendi ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Ener|i ve Tabıı Kaynaklar Bakanlıgı tarafından yenıden saptanan sıvılaştırılmış pet rol gazı fiyatları dunku Resml Ga?etede yayınlonmıştır Buna gore ıstanbul urı Ana dolu yakasında tupgazların sa tış 'ıvutları şoyled r Z Kılogramlık 14 00 2 2 Kı logramlık 14 50 2 3 Kılogramlık 15 00, 10 Kılogramlık 63 5". 12 Kilogramlık 70 00, 45 Kılogramlık 2 6 6 TL. Istanbul'un Rumell yakasın da tupgazların salış fiyatları Ise şoyledır 2 Kılogramlık 14 50, 2 2 Kllog ramlık 15 00, 2 3 Kilogramlık 15 50, 10 Kilogramlık 65 50 12 Kılogramlık 72 00 45 Kılogram lık 268TL • AP Genel Başkant v» «muhale'etln bo^ı» Demlrel, petrol urunlerıne yapılon zam konusunda veryansın ediyor MC korosu durur mu?. Onlar da saldırıyo geclyor. Anlaşılan meydanları boş buldular Nasıl olsa klmse, «MC donemlnde petrol ürünlerlne zam yapılmamış mıydı?> dlye sormuyorl 9 eylul 1977 gunu yanl, cıkıncı MC> Iktıdardoyken, normal benzin 280 kuruytan, 550 kuruşa çıkmadı mı? Super benzin 345 kuruştan, 650 kurusa fırıamadı mı? Motorln 251 kuruştan 410 kuruşa cıkarılmadı mı? Fueloll % 64 oranında artırılmadı mı?. Şlmdl ellerlnde hesap maklnası, hesap yapıyorlar Zam otekl mallora yuzde ylrml oranında yansır. Ya slzin zamanınızda kacta kaç arttı?. O zaman bu Ince hesap merakınız hic uyanmamış mıydı?. Petrolu dışarıdan alıyoruz. Dışardan petrolu kaça alırsan Içerlde o petrolu, aşağıyukarı, aynı flyatla salacaksın.. Dışarıdan pahalıya criıp, lcorlde ucuza sotmak •konomlye kaça malolmuy, onun hesabını yapmak gereklr önce... Hangl hukumet Iş başındo olursa olsun, Ister CHP, Ister AP, Ister CHP • AP, Isterse MC, sonuc hlc defll«mez. H»r hükiımet, petrol ürünlerlne zam yapmak zorundadır. CHP hıikümetl zam yaptı va, neredeys* zll takıp oynayacaklar. Oemlrel'ln neşeslnden geçllmlyor. Faklr fukara perlfan oldu... Bu faklrfukara MC dönemlerlnde, daho önc« hlc «perışan» olmadı da, bugün oldu. Sankl bu bozuk duzen, yıllarca halkın uzerlnde blr cendere glbi durmuyor da, son gunlerde faklrllk, fukaralık blrden blre boşladı . (Arkası Sa 9, Su 4 de) Türkeş, hükümetten kontrgerilla lıakkında açıklama istedi ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) MHP Genel Başkonı Alpailan Turkeş, dun duzenledlği basın toplantısında Başbaka n tcevıt ve Mllll Savunma Bakanı Işık'tan kamuoyunu kontrgerılla konusunda aydınlatmalarını Istomış, «Kendllerlnl savunma fmkanı olmayan özel Harp Daırosl ve MIT gıbi mllll kuruluşlarımızda sesslz se dasız hizmetler yapan vatandaşlarımızı her turlu tohmetten kurtarmak herkesten once Başbakanın ve Mllll Savunma Bakanının gorevldir» demlştlr. Portlslnln kcntrgerılla lle • yakın IHsklsl» olduğunun ono (Arkası So. 9. Su. 1 de) Akova: «Milli Savunmaya ait araziler topraksız köylüye kiraya verilecek» CANAKKALE, (Cumhuriyet) Devlet Bakonı fcnver Akova, Çanakkale'de yaptığı oçıklarraüa, «Mlllı Savunmaya ait arazılerln topraksız koyluye kl raya verıleceğinı» soylemiş ve bu arada Hazıno arozislni deÛerlendırıp tarıma elverişll duruma getlrenlerln de tapu sahıbl olacaklarını, acıklaınıştır. Devlet Bakam Akova. topraksız koylunun toprak sahıbl olniasını ve tarım alanlarının genışletılmesini sağlamak ama cıyla Mıllî Savunmo Bakanlığının elındo bulunan ancak halen kullanılmayan arazjlerin ya pnaıı protokolla topraksız koyluleıe duşuk ucretle kiraya (Arkaeı Sa. 9, Su, 6 da) TİSK: Memurlara sendikalaşma hakkı verilmesi, anarşiye yol açar ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Turklye Işveren Sendıkolorı Konfederaoyonu dorduncü be^ yıllık kalknma planı stratepçı ve plan taslagı hokkındakl QÜ ruşlerınl blr rapor hallnde be lıriemıs rapor'da «devlet memurlorına toplu sozlesme ve sendikalaşma hakkı verilme(Arkası Sa 9, Su 2 de) Sertel'in Nâzım Hikmet yazı dizisinin yol açtığı tartışma sürüyor YANT.IS NEREDE?.. Habcri G. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog