Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

O*U v« USE MtZUNUMMNIk UCRETI TAKS8TU ALIR. *WŞ^akı adreslarden başkü bıçbır yerdB $uben z voktur Cumhunyeı 55. YIL. Sruı . 19447 Kurucusu: YUNUS NADİ 300 Kuruş 17 Eylül 1978 PAZAR 5Ekim'de deıslere KADIKÖY t.* V°L K *' c"a *8 "° " başlaaı Tel: 61 76 07 Küçük Kurultay u yazıya oturdugumuz sı roda CHP Kuçuk Kurultayı henuz toplcnmıs de gıldır Kucuk Kurultay bir kaç saat sonra toplanacak ve Ge nel Yonetim Kurulu nca hazır lanon rapor uzermde goruşmelere başlayacaktır Genel Boşkanın açıs konuşması dışında tartışmaların basına ka polı olacagı bıldırılmektedır Genel Yonetim Kurulu raporu nun dunku gazetelerde gordu gumuz ozetıne bakılırsa Kurultay daha çok ıç guveniık ve ekonormk konular uzerınde partının (hukumetın değıl) genel tutumunu ele olacak, eieştırı ve tartışmalar bu konular etrafında yoğunlo şacaktır. Yonetim Kurulu raporuna goz gezdirirken bız bir noktayi gozden uzak tutmamaya dıkkat ettık. Gercekten CHP bugun hukumet sorununun ağırlığını sırtında ta şımakta. ama bılındıgl gıbı tek başına hukumet kurabılmiş olmaktan uzaktır Bağımsızlarla ve Ikı sağ eğilimli mi nik parti ıle ortaklaşa hukumet etmek durumundadır. 01 dukça yumuşak bir dılle hazırlanmış olon Yonetim Kurulu roporunu bu acıdan deger lendırmekte yarar vardır lc guveniık sorunlarıyle Ilgılı bo lumde rapor şiddet eylemlerl nin odak noktalonno yeter acıklıklo yuruyememiş, yan tutmamak kaygısı lcınde soğı do sotu da terazlnın aynl ke fesine koymuş Ise bu dovranışı hukumetl oluşturan klmı bağımsızları ve mlnık partıle rl kollamok gayretme yormak doğru olacoktır sanırız. B Elazığ'da dün bir kişi daha öldürüldü, Vali Aydm görevinden alındı BİNGOL'UN GENC İLCESİNDE RESMİ BİR ARAC SOYULMAK ISTENDI, ÇIKAN CATIŞMADA BİR KİŞİ ÖLDU. GAZİANTEP'DE DE BİR OĞRETMEN OLDURULDU.. Elczıg da oncekı gun bir CHP lı a^ukot ık. kişınıa oldurulmesırden sonra aynı gece sag eg lımlı olduğu belırtılen bir kışı dcha vurularak oldurülmuştu r Bu arado Volı Gungor Aydm' n gorevden alınarok Anta ya Vatılığıne otonmasının E lazıg dakı demokratik kıtle or gul erı ve senoıkalar tarafındort tepKiyle karşılandığı bıldınlTiış MHP'lı Beledıye Başkonır.ın cmactno ulaştığı one sı»rulrnuçtur 3azıantepte bır oğretmen açılan ateş sonucu, Bıngol un Genc ılcesmoe ıse bır şantıyeye paro gotüren uc kışıden bırl soyguncularla yoptıkları çotışmo sırasmdo oldurülmuştjr Gazıantsp te kapalı cezaevınden do r t sıyası tutuklunun kaçınlması ola^ıyla ilgılı olarak Cezaevı Komutanı Boşcovuş ıle bır tandnrmo erı tutuklanmıştır Den ziı de Ulku Ocakları ve Ulku Bır Derneklerınde 10 adet patlamaya hazır dınamıt lokunu ele geçınlmıştır Istonbul do bır ışhamna atılan patloyıcıdan cıkan yangn ıtfoıye tarofındar. sonourulmuştur CHP Küçük Kurultayı'nda Konuşan Ecevit, «Ortalığın birden bire güllük gülistanlık olmasj beklenemez» dedi. DEMİREL: "BUNLAR GİDECEKTİR, DURMALARI PİŞKİNLİKLERİNDENDİR,, IZMIT Adalet Partısı Ge nel Bcşl'anı Suleyman Demırel «Hokumetın anarsi karşısın da pes ettıgını» ıddıa ederek «anarşf, Cumhuriyet tarihinde gorulmemiş ve her btn bır hukumeti rahatca göturecek olay larla dolu olarak, Inanılmaz boyutlora ulaştıt demıştır Demırel, partısinın dün yapılon Sakarya ve Kocaelı II Kong relermde konuşmuştur AP Genet Boskanı «Turkıye'nln karşılaştığı meselelerın tumunun Icınden cıkmonın mumkun oldugunu», bıldırmış «Ama kokunde hıle olan, entrıka olan bu hukumetın ışı degildlr. Bunlar gıdecektır. Bu zamana kadar durmaları, lcraatları sayesinde değıl, pışkınliklerindendır» şek lınde konuşmuştur. Demırel, konuşmasmın bır bö lumunde ozetle şunları soylemış tır «Halk Partısı Turklyeyi dışarıya |urnal etmiştı 1 ağustos 1977 tarihinde guvenoyu alan hukumetin, Kıbrıs'ta hıçblr tavız vermeyeceğıni, halbukı, ken dılerı hukumet oiursa, tavlz vereceklerint, Kıbns mes«*«sım an cak kendllerinin çozebıleceğınl soylemış, Turkıye'ye kredi verll mesı, gunun hukumetıni ayakta tutmak olacağı bin netıce Ktbns meselesinın halledılemeyecegı demek olduğu el altından fısıldcnmıştı 1 agustos 1977'de guvenoyu alan hukumet, istıkrar tedbirlerıne koyuldu ve 8 eylul 1977 gu nu bu tedbırleri ilan ettı. Bunun (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) Ecevit: "Faşizm îsteyenfer üç yıl iktidarda kaldüar,, «Bizim oylarımız jüzde 42, bizim dışımızdaki tüm başka sol partilerin oy toplamı, yüzde 1. Biz, yüzde l'e kendimizi daha çok scvdirerek mi yüzde 42yi arttıracağız, olabilir, yüzde 43'e çıkar. Ama bir dc geride yüzde 58 var. Onu, kendi dogrultumuza getirerek güçlenebilirâ» CHP Kucük Kurultoy'ı dun Ankoro da Derya Sıneması'nda yapılrpıştır Toplantıda yaptığı ac ş konuşmasında Genel BaşKan Buıent Ecevit 8 aydır ışbcsında bulunan hukumetın tek partı hukumetı gıbı iıyum icınde calıştığmt soylemıştır Kurultay soat 18 30 öa sona ermiş ve CHP tuzuğunde değışıklık yapmak üzere olağanustu Bu/uk Kurultoy ın 4 kasımda toplantıyo coğnlması kararlaştırılmıştır. CHP Kuçuk Kurultavıno kotılan bağımsız bakanlardan Tuncay Mataracı. Olhan Alp, Şerafettın Elcı. Mustafa Kılıç, Ahmat Kcraarslan uzun uzun alkıştanmışlardır Ecevit reıım ve ıç güvenlik konularında genış bılgı verdığı konuşmasındo bazı polıs gorevlılerınden demokratik olçutlere uymayonlarm pollsîık meslegmde tutulmayacagını soy lemıştır. CHP hukumetı donemınde her şeyın demokratik toplumsal yopı ıc'nde yerlı yerıne oturmaya baçladıgını belırten Ecevit, bev ral non mırasm ve sorunların agırlıgı gozonone alınırsa ortalıgın bırdenbırs gulluk gulıstanlık olmasının beklenemeyeceğını de ıfads ederek «Duşunmell Turkıye'de faşıst bir yonetim kurmak ısteyenler, uc yıl devletın butun olanaklannı ellerinde bulundurarak İktidarda kaldıtar» deTiıştır Kurultay da soz alan ve hukumete yoneltk eieştırı yapan delegelerın goruşlerı doha cok ıçguvenlık konusunda ve Içı?lerı 8akan'ığının uygulamaları uzerınde toplanmıştır Son o!o/ tarın gorulduğu Sıvas ve Elozıg başta olmak uzere bu llle'dekı kişkırtmaların onlenmesıni ısteyen delegelerın eleştırıleri toplantı sonunda Genel Sekreter Mustofo UsUıncJağ toro<ından cevaplandırılmıştır Haberi 5. Sayfada Solda şiddet eylemcılerl yok mudur? Kuşkusuz vardır. Nı celik bakımından çok zayıf olduğu halde yapısal butunlukten yoksun, çeşitll traksiyonlara bolunmuş sol akım lclnde şiddet yontemleriyle demokrasıyi yıkmayı amaçlayon, raporda da belirtlldiğl uzere bu uğurda «ağla anlav mosız (zımnı) Işblrliğın* gırisenler bulunmaktadır. Bunlar bllerek ya da bilmeyerek sağın ekmeğlne yag surmektedirler. Demokratik yoldan kıso surede Ikttdor olamayacak lorını bllmektedırler Istedıkle rl parlamenter sistemin yıkılmasıdır. Bir kez bu isteklerl gercekleşsın, ulkemlzde taşlst bir düzen kurulsun, arka sından kendilerine kapı açıla cağı Inancındadırlar. Ama bu düşçu (utopık) sol eylemcilerin gucunu beri yanda cephe donemınden bu yana devletl adım adım ele gec'ırmeye ko yulmuş, suç isleme pohasma her koşe başına adamlarıru yerleştirmlş, birlık hallrtdekl sağın gucu ile bir tutabilir mi yiz? Rapor bu konuya yetenn c« açıklık getırmlyorsa, dedl ğimız fllbl bu yaşadığımız koşullann CHP'yl zortadığt bir d«nge gereksemesinden olma hdır. Aynl denge kaygısını rapo run ekonomık konularla ılgıIt bölumunde de goruyoruz. Hükumet, kotu bir kalıtım (ml ros) devralmıştır. «Ekonomık ve mali alandaki sorunlorı ve bunlarla ilgill onlemlerl bir ekonomık onarım programı oluşturacak bir butunluk Içın de ele almıştır» denıyor raporda. Istenen daha kotuye gldışl durdurmak, ekonomıye yeniden Işlerlık kazandırmaktır. Ama bu nasıl gerçekleşır? Kucuk Kurultay toplontısın da yapılacak elestırıler, tartış malar sonunda aydıntotıcı bir yol bulunacak mı, dersıniz? lcınde bulundugumuz kosul lar her ne kadar CHP'yl bir denge polıtikosını surdurmeye zorluyorsa da bız yaşadıgımız olaylar karşısında doho kesin. daha yurekil yol tutmasmdan yana olduğumuzu ymelemek ısterlz. Halka tatlı şeyler voadetmek partılerımızın ortaklaşa gelenekleri haline gelmıştlr. Oysa halkton acı gerceklerl saklamamak CHP hesabına bugun kacınılmaz bir gorevdır. Oevralınan yıkıntının boyut ları nedir? Yıkıntı nasıl. han gı yontemle, ne kadar surede onarılabılecek, kotlonacağırnız ozvenlerın smırı nerelere varacak, sosyal adalet itkele ri ne olcude gercekleştirilecektır? Bunlor saptanmolı ve mohalle mohalle, koy köy bıkmo don, yurttoslara bir bir anlatılmolıdır Halkcı olmak holktan yano olmok demek oc< da olsa on dan gerceklerl saklomamak •emektır. YurtKur Genel Kurulu'nda kayıt işlemleri ve güvenlikle ilgili yönetmelik değişiklikleri Narita havaalanma karşı buglin yeni bir protesto gösterisinin yapılacağı bildirilivor • COK SIK1 GÜVENLİK ÖNLEMLERI ALINAN HAVAALANI CEVRESINE 6000 TOPLUM POtlSl YERLEŞTIRILDI Haberi 4. sayfada kabul edildi ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Yuksek Öğrenım Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Genel Kurulu dün olağanüstü toplanarak, «Kayıt ve kabul tşlenMerlnın duzenll bır bıçtmde yapılması, yurtlarda huzur ve güven ortamı oluşturulması, yonetim de etklnltğin artınlmosı ve başonlı oğrencllerin darm CoK kurum hizmetlerinden yararlan mosı» gerekcesıyle Yurt Idore ve Işletma Yönetmelığı'nın 18 rraddesl değışıklığmi gorüşereK kobul etmıştır (Arkası Sa 9, Sü. 8 de) ERBAKAN: «CHP, MECÜS'İN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINDA ÇOĞUNLUK SAĞLAYAMAZSA ECEVİT İSTİFA ETMELİDîR» MAUATYA MSP Genol Başkcnı Necmettm Erbakan, partısm n Malatya da duzenled gı «Huzur ve Kardeşlık» mıtıngırde yaptıgı konuşmada, Mıllet Meclısının 19 eylul gunu, yapacağı olağanustu toplantıda, çogunluğun sağlanamaması halınde Başbakan Ece vıt'ın ıstıîa etmesı gerektığtnı ıddıa etmıştır Erbakan konuşmasında. meclısın coğunluğu saglayamama(Arkosı Sa 9, Su. 8 de) TSE Genel Kurulu'nun MHP'lileşmeyi sürdürmek için erken tarihte Erzurum'a almdığı biidiriliyor ANKARA (Cumhuriyet Buroç u ) Komando karcrgâbı haiıne gelen Tuk Stoidartlar Enstıtusunde MHP lılerın, yonetmı elden kacırmamak ıçm. Genel Kurul toplantisını Erzurv,m'da yapmak üzere karar cldıkları bı'dirnmektedır 24 kasımda yoptlması gereken Genel Kurul toplantısını 30 ey(Arkosı Sa. 9, Sü. 7 de) 72 MİLYAR ÜRA HARCANAN HAVA LİMANI TAM 7 YIL ACILAMADI Röportaj 5. sayfada İNANÇLI BİR SAVAŞIN ÖYKÜSÜ Yazr. Atılâ KORYUREK Fotoğraflar: Prof. Takashi HAMAGUCHI NARİTA (Japonya) Yapımına başlanmasından bu yana yıllardır protesto gosterılenne hedef olan unlu Narita havaalanıno karşı her gun yenı bır gostermın yopılacagt bıldırtlmıştır. Japon polısl bugun yapılacağı bıldırılen protesto göstensıne 12 bın dolaylannda gosterıcının kotılmasının beklendığınl beılrtmiştır. Havaalanı çevresinde cok sıkı guveniık onlemlerı a!ınmış ve onemlı noktalara 6000 topluTi polısı yerleştınlmıştır Bu arada Hong Kong tan gelen ve Nanta havaolanına ınışe hazırlanan Jopon Hovayollanna aıt bır yolcu ucagı oncekı gun Inışe geçerken havaalanını protesto edenler ta(Arkası Sa. 9. Sü 3de) DİSK'e göre 4. plan taslağı kapitalizmi gelistirmeyi amaçhyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) DPT nın Dorduncu Plan konusunda duzenledığı Dan şroa ve Tanıtma toplantılarının ıkıncısı dun DISK ıle yopılmıştır. DPT yetkılıle'i DI5K yetkılılorıne Dorduncu Beş Yıllık Plan taslagını onlatmıslar, DISK ın dorduncu plano ılışkın goruşla (Arkosı Sa 9, Su. 4 de) Sadıklarm gorevden almması için kararname hazır Istanbul Haber Servisl 2e kerıya Sertei' n Nözım Hıkmeflö ılgıli anılan Turkıye Yazarlar Sendıkası'nda goruş oyrılık larına neden olmuştur. Sendıka Yönetım Kurulu adı^a yapı !an açıklamada Sertei' n sendıkanın Nâzım Hıkmet Kurulu u/elığıne son venldıği bıldırılmıştır. Daha sonra bır acıklama yapan Sendıka Başkanı Azız Nesın de görevinden oyrıldığını beİTtmiştır. TYS Ikınci Başkanı Şükran Kurdakul ve Gensl Sekreter Adnan Özvalcıner'ın Sartel'le ıl g II ortak acıklamaları ozetie şoyledır«Onur üyemiz, büyuk soir Nözım Hıkmet. Boy Zekerıya Ser tel'ın kaleme aldığı bir yazi di zısınde. tarıhsel olgulara ters duşen tek yanlı goruşler, kay(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Yahya Demirerin fabrikasının satışı mahkemece iptal edildi HATAY, (ANKA) Sosyal S! gorta ar Kurumu ıle Is^endsrun Vergl Daıresı'ne Olan borcu nedenıyle satışa cıkarılan ve ?SK dışındo hıcbır atıcmın So'ıo çıkmariıği Yohyo Demıreı'a aıt Akalo lobnkasm.n SSK'ro =:ntıs işiemi ıptal ecl I(Arkası Sa. 9, Su. 4 de) Sertei TYS Nazım Hikmet Kurulundan çıkarıldı; Sendika Başkanı Aziz Nesin istifa etti ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Malıys Bakanlıgı'nın Merkez Bankası Tayyar Cafer Sadıklar'm gorevden alınma sı ıcın Banka Meclısı'nın onerısı uzerıne bır kararname hazırloyarak Başbakanlığa sunduğu ve bu kararnamenın Bakanların ımzasına acıldığı bıldırılmektedır. Sadıklar'm gorevden aîınmcsından sonra Merkez Bankası başkanlığına yenı bır atonno yapılana kadar yenne Merkez Bankası Yardımcısı Nacı Tıbet ın vekclet edeceğı bıleîırılırken, Merkez Bankası b"ş kanlığına yapılacak otama ko nusundo hukumet ıcın de goruş oyrılığı olduğu oğrenılmıştır. Merkez Bankosı Başkanlığı' na CHP kanadından ilgılı Bakanlann bazı ıstmler onerdıkle rl, ancak BaşboVan Yardırrcısı Turhan Fevz.oğlu Başbakan (Arkası Sa 9, Su 7 de) Ambargo kalkınca Sovyetler Atina'ya yaklaşmaya başladı,, Dış Haberler Servisl Bırleşık Amerıka'du ya/ınlanan «Los Angeles Times» gazete^ının Yunanıstan munabırı. Atına'dan gonderdığı haber yorum do, Turkıyö'ye uygulanan ABD sılah ambargocunun kaldınlmasından sonra Sovyetler Bırlığı'nın Yunanıstan'a yaklaşma cabalarına gınştığını bıldırmıştır. «Los Angeles Tımes»» oazetesl muhabırının haben ozetie şoyle devam etmektedır «Turkiye'ye uYgulonan Amerikan sllah omborgosunun kolk ması ve Turk ABD llişklıerının duzelmeye yuz tutması uzerıne Sovyetler Blrligl Yunanıston'o vokloşmaya başlamıştır. Yunan Dışlslerl Bakanı Rcllis in Moskova'ya vaptıgı ziyaret cok bosarılı olarak nıtelen dırılmektedir. Sovyetler'ın bu ziyaret sırasındo Ege anlaşmaz lıgı dohll bir dizl konuda Yunanlılara karşı beklenmedik bır onloyış gosterdikteri bildlrllmek tedır. Bu orada. dıplomatık cevre ler Tjrkı/eye karşı «ABD sılah ambargosunun koldınlmasından kısa sure sonra Rallls'ın Moskova'ya gıtmeslnin de bır rostlantı olamayacagını belirtmektedırler Resmı Yunan Ha ber A|ansı na gore. Moskovo [Arkosı Sa 9, Su 1 de) POLİTİKA ve ÖTESİ Mehmed KEMAL'in yazısı 4. sayfada NADİR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog