Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

B4ŞLANMIŞTIR Tel GCZDÖNEMİ K A Y I T L M U M L INGUZCE ^ ; i 44 BAKIRKO\ Cumhurıyeı 55. YIL, Sayı: 19446 Kunıcusu: YUNUS NADt 300 Kuruş 16 Eylül 1978 Cunaartesi OKUU.A Ktvun.. UĞUR DERSANESİ AKSARAY Demirel; akaryakıta beş kez, şekere de üç kez zam yapmıştı Demirel, «Vatandaş otomobilinde seîa sursun dıye. karşılığını hazineden bız mı ödevelim» dıyordu «Turkıye'de hür teşebbüs vardır. Hıç kimse eline sopa alıp sen şunu şuna satacaksm dıyemez» Haberi 5. Sayfada Fiyat Tesbit ve Kont rol Komıtesi kent içi taşımacılıkta yapılacak zamların yüzde 15i geçmemesi gerektiğıne karar verdi Istanbul'da indı bindi dolrauş ücretı 3 lıra, en kısa mesafe ücreti ise 3,5 lıra oldu. Istanbulda dolmuşlara J° 4050 zam yapıldı ANKARA, (Cumhunyet Burosu) Başbakan Yardımcısı Faruk SukaıVın başkonlığında toplanan Fıyat Tesbit, Kontrol ve Koordlnasyon Komıtesi, kent ıçı taksı, tiolmuş ve mmıbus taşımocılığmda yalnız benzın fıyatlarındoki ortış nedenıyle mevcut tanfelere yopılacok zammın yuzde 15 oranım gecınemek uzere Beledıye lerce saptanmasını karara bag lamıştır Şehırlerarosi eşya ve otobusl» yolcu taşıma ucretlenrte de yapılocok ortışın yuzde 5'ı, mınıbus ve otomobıl gıbı araclar.a şebırlerarası yolcu taşımo ucretlerındekı artışm ıse yuzde 15'I geçmemesı ongorulmuştur Komıte toplanîısmdan sonra yopılan açıklamada akaryakıt ve şeker fıyatlarına vo pılan zommın bellı olçulerde fıyat'ıara yansımasmın doğol olduğu betırtılmış, «Ancak, bu hoklı malıyet artışları dışında haksız ve spekulatıf amaclı fıyat ortışlonna devletçe yosal oerceve ıcensınde mudahals edılmesınm zarun olduğu» koy (Arkosı So. 9. Sü 3de) w CHP raporu: 4 Sağda da solda da iktidarm şiddetle ele geçirileceğine inananlar var, CHP KUÇUK KURULTAYI BUGUN ANKARA'DA TOPLANIYOR. GENEL SİYASAL DURUM DA KURULTAY'DA TARTIŞILACAK Haberi 5. Sayfada Elazığ'da bir işçi ile bir CHP'li avukat Adana'da da bir öğrenci öldürüldü Istanbul'da ülkücülerin izinsiz yürüyüşünü duı durmaya çakşan polıslere komandolar ateş aç tı, MHP II Merkezme, Genel Başkan Türke« in de içerde bulunduğu sırada kaçan saldırgaı polislere teslim edılmedı. Elazığ'da esnaf ve tucconn jnenniı bir bolumu dun de duk <ânlormı acmayarak dırenışle'inı surdururken, meydano gelen olaylarda bırı CHP Genclık Kollan eskı Yonetım Kurulu uyesı bir avukat ıle bir beledıye ışcısı olduruımuş, 2 k'şı de yaralanmıştır Adana do ıse bırE gıtım Enstıtusu ogrencısı, b grubun saldınsı sonucu tı bancayla otdurulmuştur Istaı bul Gultepe'de carşamba guı oldurulen Zıya Ağırbaş'm c nazesı ıcm ızınsız gosterı yu yuşu yapan komandolar Aks ray'da polıse ateş açmış, sı dırganlardan bırıntn MHP Merkezme, Genel Başkan A aslan Turkeş'ın de bulundu sırada kacması uzenne bin aramak ısteyen polıslere M mllletvekılı Ağah Oktay Gu engel olmuştur CGP Yönetim Kurulu "Israrla istenen önlemler alınmadığı^ gerekçesiyle olağanüstü toplanıyor • PAZAR GUNU TOPLANACAK GENEL KURUL'OA IYIKICI ÖRGUTLER. TRTD6 AŞIRI SOL PROPAGANDASI DEVLET ICINDE PARHLERIN KADROLAŞMA CA8ALARI» ELE ALlNACAK ANKARA (Cumhurlyel Burosui CGP Genel Başkanı Turhan le\ zıoğlu'nun partısının Genel Yo netım Kurulunu olağanustu top tantıyo coğırdığı ve bu toplontıdo «Aşın uç derneklenn devam eden faalıyetlerl, yıkıcı ve bölucu orgutler, ekonomık durum v« hayat pahalıliğı, 4at gellrliler lehine olınması gereken tedbirler, yenl kalkınma plonı lie Merkez Bonkası konulorını» gorüşeceğı acıkl^nm ştır. CGP torafmdan yapılon acıklamada Genel Yonetim Kurulunun pazor akşamı toplanacağı belırtılmış, topiont tio tyıkıcı ve bolucu örgutlere kar şı CGP'nin isrorta isted'^i tet bırlerm almmayısı. TRT'de oşırı sol propagondası. devlet lclnde partilerin kadroloşmo co balorından doğan zorortor v« nihaYet CGP'nin bundan sonro Izleyeceğl tutum» konusJnda göruşmeler yopılacoğı cıldırılmıştır. CGP Genel Yonetım Kurutu'nun pozar okşamı yapocağı toplantıdan sonro buyuK kongreden sonra CGP'nin en gemş kurulu olan Partı Dıvanımn da 18 eylul pazartesl gunü toplanocoğt bıldırılmıştır. CGP Genel Başkanı Turhan Feyzıoğlu, konu ıle llgıli olorok şunlon soylemıştır; likttdardo tia, muhalefette de, CGP memleket yororına gorduğu kararlon v« tutumtan destekler. Memleket yararına gormediğl her dovronış ve tutumun karşisıno cıkor. CGP ıcın Iktldarda olmantn veya muholefette katmanın öneml azdır. Bızım icin onemll olan, lerede olursak olalım. doğru bildiğtmlz yonde cobo gostermektir. Gucümuzun sınırlı olduğunu billyoruz. Olaylorın akışını doğru blldlğimiz yone çekmege her zaman gucumuzün yetmesi «lbett« beklenemez. Pakat doğru bildığimltl soyleyecegız. Doğru olanı yapacağız. Gucumuz buna yeter> Haberi 4. Sayl I I İNANÇLI BÎR SAVAŞIN OYKUSU • • • • • • I I 1 ı I Âtaturk Eğıtim Enstitusunde komandolar öğrenci ve oğretmenle saldııdı, ok tatıl edildı İstanbul Hab«r S«rv Fıkırtepe Ataturk Eğıtn tıtusunde oğrenımı en çabalarını surduren kc lor dun de oğrencıtere retmenlere saldırorak karmışlardır Komando1 dırılan sırasmda ıkı c tahrıp etmışler, enstıtu ı!e koruma polısmı ta yoralamışlardır. Okul, dolann saldınsı nede zartesı gunune kadar lırken. Enstıtusu Mud tafa Sungur Orhon c lıklermm bulunmadıe terek Valılığe ve Mı Bakanlığına başvı soylemıştır Okuldakı saldırıd IETT tarafmdan Emı durluğune tahsıs ec buslerı işgai eden V bunları Bağaz Kc gecırmışler ve teroı lardır Olaylarlo ılç gozaltına alınan 1' (Arkası Sa, Almanya ile 650 milyon marklık borç erteleme anlaşması imzalandt ANKARA, (ANKA) Federol Almanyo ıle Turkı/e hükümetlerı arosında 7 eylul gunu Ankara'do başlayan, «Hukumetlerarası krediler ile ticari borçtarın ertelenmesiı konusundokı qörüşmeler tamomlanmıs ve bu (Arkosı Sa. 9, Sü. 5 de) DEV BİR HAVAALANÎNA KARŞI 16 YIL ONCE BAŞLATÎLAN BİLİNÇU DIRENIŞ Yarın CUMHURiYET'te ı VVALDHEİM'IN KIBRIS'TA YENİ ÖDÜNLER İSTEMESİ ANKARA'DA TEPKİ YARATT1 BIR HUKUMET UYESI. «MARAŞ KONUSUNDA MASAYA OTURMADAN TURK TARAFININ YAPACAĞI BIR ŞEY KALMAMIŞTIR» DEDt ANKARA (ANKA) S.riesmış Mılietler Genel Sekrete't Kurt VValdheım'ın, Kıbns to gorüşme masasma oturulmcdan once Türk tarafının Maraş'ta yenı odünler vermesmı ıstema s! va 1978 yılının hayal kırıkiığı yarottığını bıldırmesl Ankara'da tepkı yaratmtştır. Bu konuda goruşunu açıklayan bır hukumet uyesl «Genel Sekreter tarafsızlığını golgelemiştlr TurK tarofının Maraş konusunda masaya oturmadan yapacak hlc bir şeyl kolmadı» dem ştır {Arkası Sa. 9, Su. 5 de) TEKZ1PTİR GÖZLEM UCUR MUMCU Yargıtay, «Durum Saptaması»na ilişkin görüşünü yumuşatarak, sahtecilik kuşkusu halinde işçinin oyuna başvurulacağına karar verdt Haberi 4. saj"fada Banka Meclisi Merkez Bankası Başkanı Sadıkiar'm görevden alınmasını hükümete önermeye karar verdi ANKARA, (ANKA) Merkez Bankası Başkanı Cafer Toyyar Sadıklar Merkez Bonkası'nın pazartesı g^nu yapılan olağanustu Genel KUTUI (Arkosı Sa. 9, Su, 2 de) Cumhuriyet gazetesi Engelin Engeli.. DERS KİTAPLÂRIMN ANCAK DÖRTTE BİRİ BASILABİLDİ İstanbul Haber Servisi Okullann acılmasına cok az bir zaman kalmışken, kâğıt sağlanamadığı içın ders kıtaplannın %75'ının henuz basılamadığı saptanmıştır. Ders kıtaplannı basan özel yaYinevlenne yaklaşık 20 gunde ıkı gunluk basırra yetebılecek kâğıt venlebılmekte, yenı ders yıl'na, özellıkle büyuk k ö itlerde ders kıtaplannın buyük coğunlugu yetışmemlş olarak başlanacoğı belırtılmektedu. Bakanlığın bostığı komıSYon kıtapları dışında ozellıkls orta derecelı okultarm coğu ders kıtabmı basan ozel yayınevlerı, bugunden sonra eksıksız kâğıt sağlansa bıle ders kitaplannın oğrenım boşlorken yetısmesmın olanaksız oîduğunu, gectkmenın aylarro <;ureb ieceqını kâ(Arkası Sa. 9, Su. 1 dej YAYINEVLERİ SAHIPLERI KAĞIT DARLIĞI YUZUNDEN BU YIL ICIN GEREKLI DER'î KITAPLARININ SAGLANMASININ OLANAKSIZ OLDUĞUNU AÇIKLADILAR. yazı işleri müdürlüğüne gazetenizin 20/8/1978 tarihli nüshasının 1 sayfa 6 sütunun da neşredılen, <Komunizmle Mucadele Demeğı Başkanı Santaılo 500 bın lıra aldığı ıd dıasıyla gozaltma alındı» baş lıklı rıabenn şahsımla ılgüı von len taratsız ve dürust gazeteci lık anlaşıyla boğdaşır ve savunulur mtelıkte değıldır Sozkonusu haber gerçeklerl vansıtmaktan uzak olduğu gıbı şohsım hakkında kucuk duşurucu ve yanlış kanaatlann uyanmasına meydan vencı ozeîlık taşımaktadır Aklo ge e bılecek yanlıs onlamalaro mey dan vermemek ıcm asağıdoWı (Arkası Sa. 9, Su. 5 de) TÜSİAD, iktidar ile muhalefet arasında yaklasım önerdi ANKARA Turk Sanayıcı\en ve Işodomlan Dernegı tarafından partamenterlere yapılan cağrıda ıktıdorcian gelecek yapıcı onerılere muhalefetm olumlu yanıtı ıle gerceklesecek bir yoklaşımın Turkıye'nm ıc ve dış sorunlarına (Arkası Sa. 9. Su. 2 de) 5 haziran seçimlerinden bu yana parlom»ni leşim yapmış.. Bu 165 blrieşimin 72 sinde çoğuı dıgı içın oturumlar açılamamış 82 oturumda mento çaltşmış gofünüyor. «Göruliuyor> dıyoa bu oturumların cnemlic» bir kısmında N lisl Başkanı icm seçım yapılmış ve sonuç alın Yıne bu oturumların içınde Ecevit Hukuı rulması. progrommı okuması ve guvenoylarr ra Iklncı MC hukume»min kurulması, progra ması, güvenoyu olması, daha sonra do Der metıni duşurmek ıcın verilen gensoru onerge genin tartışılmosı yıl başına kadar surmuş.. Ondan sonra da bugunku hükumetin ku malanno sıro ge!d.i. Hukumet kuruldu progro güvenoyu aldı... Hökumetler belll programlor ıcın kurulurlar. Ecevit Hukumet: de program konulan gerceklestırmek isteyinc», karşısıno ler çıktı. Iklnci MC Hukümet», pariamentonun 25 minde kurulmuş, 85'inci birleşımlnde düşu birleşitnler arasında tam 16 birleşım calışr mı» Yani Oemırel Hukumetl ve çoğunluğu ı (Arkası Sa.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog