Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

Sohibl: Cumhuriyet Matboocılık ve Gazetecilik T.A.Ş. adına NADİR NADİ Genel Yayın Müdürü OKTAY KURTBÖKEİ Sorumlu Yazı işleri Mödürü ÇETİN ÖZBAYRAKİ Boson ve Yayarv. Cumhuriyet Matboacılık ve Goze1 tecilik T.A.$., Coğoloğiu, Türkocağı Cod. No.: 3941 Posta Kutusu 246 İSTANBUU Telefon • 23 97 03 CUMHURİYET BAS1N AHLAK YASASINA UYMAYl TAAHHÜT EDER B O R O L A R . Ankara, Ataturk Bulvon. Yener Apı. Yenfoehir, Tel.: 17 58 66 2557 01 • İZMİR riolit Ziyo Butvort NOJ 65, Kot 3. Tel.; 25 47 09 1312 30 • ADANA AtotOrk Caddesl, Ugurlu Posojı Tela 14550 19731 ABONE ÜCRETLERİ Aylor : 1 3 6 12 Yurt lci ! 90 270 540 1.088 Yurt tfışı: 165 495 990 1 9&0 Avrupo, Yakın Doğu 400. Amerika, Orto Ameriko, Güney Atya lcin 800. Uzok Doğu için 1200 kuruş uçak ek ücrsti alınır. T A K V tM 15 EYLÜL 1978 lm*ok 4.58 İkindi 16.41 Güneş 5.28 Akşam 19.20 Öğle 13.09 Yatsı 20.52 ÜMiYBBIItiı: I BCKLEMCI.İ LİMtON HAZtRUMft 1 61K IM merkez dersanesı • Gazıontep'de Şeref özcubukcu adlı komandonun cenaze töreninüe terör yaratan komondoior Balıklı kavşdğında ODTU Gaiıantep Mühendislık Bılimlerı öğrencisi devrimci Ali Karakaya ıle gene Adana Devlet Mımarlık Akodemisi öğrencisi devrimci Adil Demiröz'ü kurşurılayarak öldurduler. • Adana'da devrimci oldukian bıldırılen ve Gaziantep iş Bankost Bulvar şubesini soyan kişılerle guvenlik guclerı arasında cıkan catışmada. Ha lil Gedik odlı kişi kurşunlonarak olüuruldu. 23EYL1EK 4 274092.228315 İZMİT ... 13244 ELAZIĞ 2704 CHP (Baştoratı 1. Sayfada) del*ge olarak katılmaktodırlar. Partili bokanlann katılmaları ko nusunda tüzukte hüküm olmadı ğından, yarın venlecek bir onergeyle. partili bakanlarm Kucuk Kurultaya katılmalan sağla nacaktır. Senator ve Milletvekil lerı. dınleyici olorak kurultaya katılabilmekte, ancok onlann söz hoklon bulunmamaktadır. Toplcntıya delege olarak katılacaMann sayısının 350 kadar olacağı sanılmaktadır. Küoük Kurultayda okunacok ropor yüz saytayı aşmaktadır. Raporun örgutce sıyasal ekonomik ve sosya! konularla ıigıli bir kaynak nıteliğinde hozıricn dığı bildirılmektedir. Raporaa, «İç guvenlik ve asa yiş sorunları», «Mitli Savunma v« Utusal Guvenlik konuları», «Milli Eğitim ve Gencük sorunları», anlatılmokta «Dış politi ka»yo gsnış yer verilnıektedir. Raporun son bolümu, «ekonomik sorımlar»a ayrılmıştır. Belir tılen konulorda hükümetın bugune değin neler yoptığı anlatıt makto, targaşanm CHP dönemınde başlamadığı itade edüerek, bunun tabanmda ekonomik ve sosyaı sorunların yattığı belirtMmektedir. CHP cevrelarinden alınon bılgilere göre, CHP'nın Buyük Kurultoyı nisan, mayıs aylarından birinde yapılabilecektir. Buyuk Kurultayın daha ileri tarihe bırokılmaması icin ise, bazı tuzük değisiklıklerı yapmak üzere. bir «Olağanüstü Kuruitay» toplanması duşünülmekted\r, Önümüzdeki ekım. yahut kasım aymda toplanması düşünülerı «Oloğonüstü Kurultay» da. tüzük değışiklikleri yapılacak, örneğin geciken yeni üye yozımındon sonra mahalle top lantılart ve kongrelerle ilgilı < tiraz sürelerinin kısaltılmcsı ko nulorı ele olınacaktır. CHP'de yenl üye yazımı, 1976 aralığmda başlayıp yazımı doğal olarok geciktirmiş. yazmı sürelerınin uzatılmosıylo da. martta vapılmosı gereken «mohotle toplantıları» yapılamarmştır. Yarınki CHP Kücük Kurultayında, Büyük Kurultay ve «Otağanüstü Kurultay» üzerinde durulacağı, Ulerden gelecek ör(jüt temsilcilerinin eleştirilerinin önem taşıyacoğı sanılmaktaaır. Örgüt ternsilcilerimn ropor. üzerinde konuşmolorı sırasındo. hükümetln calışmalnrı uzermde duracoklon arıaşılmakıadır. GİZÜ Mİ ACIK Ml? Kuçük Kurultoyın Genel Baş Van ve Başbakan Ecevıfin konuşmasından sonra, basına kapalı o'crok calışacağı sanılmoV tadır. İlgililer. ocık olmosı yonünde Kücük Kurultaydan bir karar Cikmazsa, toplantının eleştiriler bölümünün basına ka polı olacağmı ifade etrrişlerdir. JANDARMALAR (Baştoratı 1. Soyfaâa) komutana sordular. «Göçebelerin burada bulunmaları tehlike taşımaz mı?» diye.. Kendine özgu rengârenk giy siler icınde kadını, erkeği, çocuğu ve ihtiyan i!e gocebe aşireti çadırların arasınöa cev resınde odun kıran, calı toplayan, yun eğiren, koyun otlatan. kazan kaynatan, camaşır yıkayan, yemek ptşıren canh bir topluluktu... Yeşılli şolvarian, oyalı yemeniienyle sağ lıklı ve duru bakışlı gocebe kodınlart, genc kızları bırkac yuz metre btedeki tepeden kendilerini ızleyenlerin farkında olmadon, onlara aldırmadan ellerindeki işleri görmekle uğraşıyorlor. Cocuklar. kecı kılından örme çadırların arasında koşmaca oynuyorlar, ihtiyar nineler. dedeler. kilimin üzerine oîurmuş yüzü loz toprak ıcındeki şirin mı şirin bebeletini seviyorlar. Tatbikatı 21. Seyyar Jondarmo Tugoyı Komutanı Tuğgeneral Selami ilhan yönetivordu. Jandarma Genet Komutonı Orgeneral Sedaî Celasun, Hakköri Valisi Altay Utkan ile öteki komutanlann izlediği tatbıkat duşman güç olarak temstl edilen turuncu gerıllalara. dost mavi kuvvetlere boğlı savaş ucoklarının saldırısı ıle başladı. Capı bırkac yiız metre genişlikte ovaya kireçle cizilmiş iki daireyı Hova Kuvvetlerine bağlı Fantomlar kulakları yırtan. yürekleri hoplotan gurültü ve dalışlarla tanı orta yerlerınden delik deşık ediyorlardı. Daha sonra bir süre sessizlik oldu. Koıinutan lotbikat a!cnınm bir kenanna yerleşmiş olan gocebe aşiretm yediden yetmişe en gelışkin silâhlarla donanmış temsili bir düşman gerillo kampı olduğunu belirtti. Buraya dost gerilla birlıklerinin zamanlamalı bir baskm duzenleyeceklerini tüm aşireti beş dakika içinde sat dışı edeceklerini acıkladı. Gözler İki saate yakın bir süredir kendi halinde çadırların arasında doloşon yağız aşırel delikanlılarına, sağiıklı. alımlı aşiret gelınlenne. bccılanna yöneldi. Dalgo'.ı lenkiı g\zteme elbiselerıyle dost gerillo birlıklerinin sürunerek gocebe cadırlarına ycklaştıkları göruldü. Cember icıne alınan cooırlorı ve ıcınriekileri saron cember gıderet daralıvorou. Daha sonra tek tek kencrlcrda bulunan göcebeler kasaturolorla seîsizce ölduruldu. Bu oracia can cekişen birinin bağırması üzerine tüm aşiret oyoklandı. O arada ortalık bırbırine girdı. Silöh seslen kadm coluk cocuk feryatianna atılan bombaların sesi toza dumana karışıyordu. Göğus gdğüse, dis dişe bir mücadele başlamış'ı. Mokinalı tabancalor, otomatık silâhlor potiıyor, Kurtce, yandım anam, sesleri ve ah feryot lorıyla aşiret üyeleri bir bir ölüyordu. El bombalan potlıyor, cod.rlor yanıyor, ortalıkta gürültüden deliye donmüş atlar, Voyunlar tozu dumana katıyoriardı. Doha sonra gürüHüler yavaş yavaş hafifledi. Bombalarm cıkardığı sesler yavaşladı, orlalığı yanan cadırlordon c>kan dumanlar kapladı. daha sonra oyokta bir tek göcebenin kcimadığı bir kac cocukla kadıntn ağlayarak komando erlenntr» ayaklanna kapandıkları gorüldü. Komütanın hoparlorden verdıgı emırle totbıkatın sona erdığı bildırildi. Herşey beş dokika içinde olup bitmişti. Tüm üyeleri otomatik silâhlı bir aşiret beş dakikada, komutonlardan birinin deyımi ile. ücyüz saniye icinde yok edilmiştı. Komütanın emri üzerine yan dıw anam ah.. Sesleriyle yerlere serılmiş olan aşiret deli»••kaHdtaTinın gocebe kadınlarının hepsl üstlerini silkeleyerek doğrulmaya boşlam^şterdı.' Öylesıne çırpına cırpına olmuşler, öylesine yürek burkucu bağırmışlordı ki insanın oklına, acabalar, takılmıştı. Onlorın doğrulmotorı üzerine ovayt bir stad grubu gibi gören tepedeki Yüksekovalılor derin bir oh cektiler.. Türkçe konuşanların sayısı yüzde 20'nin altında olan yöre halkındon yaşlı bir Yüksekova lı tO a»ir«tln yerinde olmayı Al lah düşmana bile vermesin» dıye soylendı Jandarma Gene! Komutanı Orgeneral Celâsun'a gore ta;bikat ve sonucu cok başarılıydı.. «ÇALIŞLAR 78» TATBİKATI K. MARAŞ «Konotlı 78» tatbikatının bir orneği de dün K. Maraş'ın Kapıcam bölgesinde boşlomış, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sancor, icişleri Bakanı Özoydınlı, Kara Hava ve Jandarma Komutanlannca izleamiştir. Tatbikat bugün de surecektir. D l AYIAR1N AKDINDAKJ 19681978 kanlı bir bilanço (Baftarafı 7. sayfada) mon Doğan ue Hu»eyln Ergin o. durüiduler. GERÇEK (Baştaratı 1. Sayiada) mik önlemlerin çeşitli toplum kesimleri arasındo hakça dağıtılması konulannda örgüt temsilcilerinin getireceklari yapıcı elestiriler, uyorıcı bir etkiye sahip olabilecektir. Eleştirilerin yalnaca yakınma biçiminde değil, bilinçli ve yol gösterici nitelikte olması, pusuda bekley»n odaklara aradıkları fırsatı vermeyecektir. Ayrıca önemli olan bu eleştirilerin, bunalımlı günlerin ozelllklerini göıden uzak tutmayon çizgiler taşımasıdır. Detnokratik sol CHP, ciokuz oy önce ancak soçjla uzlasan bir dengede hükumel olabilmiştir. Mevcut parlamento aritmetiği bunu zorunlu kılmıştır. Hükümetin iç yapısı ile parlomentodakı nazik sayısal desteği ortododır. Ayrıca CHP Kücük Kurultayı, demokrasi fasizm ikileminin gündemde olduğu bir dönemde toplanıyor. Bu yüzden, sağlıklı teşhislerin yörüngesinde davramlmasının taşıdığı aneml yodsımak olası degildir 28 Ocak • İstanbul Laleli'de komandoların saidınstna uğrayan Spor Akcdemisi devrımci öğrencilerın den Salt Utusoy kofasından tek kurşunlo vurularak öldürüldü. • Kars'ta bir bokkol dükkanı na acılan ateş sonucu soğcı oidugu bildihlen Nevruz Koc oldu rüldü. boy kurşunlonarak öldürüldü. • Kayseride CHP'li olduğu bıl dirilen şoför Emir Akmaner arabasına bınen bozı kişiler tarafından sırtmdon kurşunlanarok öldürüldü. cıleri Baki Eklı, Hlkm« Akm Ahmet Turan Ören, Hatlc» C zen, Murat Kurt, C»mil Sönme adlı devrimci öğrenciler insanlı dışı bir sekilde katledildiler. 17 Mart • Adona'da Endustri Mesle Lisesi öğrencileri üzerine oc lan ateş sırasmda ağır yaralı nan Osman Demir adlı berb kurtanlamayarak öldü. • istanbul icerenköy'deki aroziae ışüence edilerek otdu duğu bıidirılen ışcler Bahrl ge, Cevat Koca, Sinan Koı Ömer Bo.yraktar, Salih Uluğ cesetleri bulundu. işcılerın l rarıye 1 mayıs mahallesinde cekondu sorunu ile ügüi olc ıdeolojik nedenlerie öldurüld belirtildi. işcilere Komand sohip cıktılar, ancak işci ailesi daha sonra yaptığı < lamaaa komando olmadıkl ocıkladı. Ancak otay tüm ı lığıyla ortaya cıkabilmiş d < • Istonbul Kadıköy'de Tiı Lisesi ve Ataturk Eğitım E tüsüne baskın yapon komc lar Mehmet Nuri Ayyıldız devrimci oğrencıyi kurşur rak öldurduler. • Isıanbul Topkapı'da türk Öğrenci Snesindâ ç polıs memuru Ahmet Şaki guner komandolar tara sırtına sıkılan tek kurşuı durüldü. 10 Şubat • istanbul Selımiye'de evlerine giden 4 kişinin üzerine ateş oçılmış ve komando olduğu bil dirilen Trobzon Lisesi mezunu Ali Cakır kurşunlanarok öldurulmüştur. • Ankara'da Beşevler durağında otobus beklemekte olan öğrencilerin üzerine bir otomobilden yaylım ateşi acıldı ve AİTİA öğrencisi devrımci Atilla Acartürk kurşunianarak oldurüldü. 30 Ocak 18 Mart 2 Şubat • Ankara'da 25 ocakta DMMA' dan cıkon öğrencilerin üzerine komandolar tarafındon bomba atılması olaymda ağır yarolanan oğrencılerden Hayrettln Akpınar kurtarılamayarak oldu. • Ankara'da bundan 15 gün önce Emek'te bir kahvehaneye komandolar tarafından acılan oteş sırasmda ağır yaralanan Hosan Caylı odındaki devrımci genc kurtanlomayarak öldü. 3 Mart Mart 1978 11 Şubat • istanbul Mecidiyeköy'de Adem Güler adlı devrımci bir işcı. Mecıdıyeköy Ülkü Ocaklan uyesı oldukları ılerı surulen uc kişi tarafından kurşunianarak öldurüldü. 4 Şubat • Ankoro Emek Mahollesinde üc gece önce komandolorco pusuyo düşürülerek kornından taboncoylo yaralanan İbrohim Bozkurt adlı devrımci genc kur tarıtamayarak öldü. 12 Şubat • Gazıantepde Enver Dagcı adlı devrimci bir işci evının kapısma gelen bazı kişiler tarafından kurşunianarak öldüruldü. ISTANBUL'DA 3 BANKA SOYULDU 1 MİLYON 300 BİN LİRA 6 Şubat • istanbul Eyup'de bir taksiyi zorla gaspeden soygunculann po'.ıse ateş acması sonucu polis memuru İbrohim Tmaz kurşunlanarok öldurüldü. • Ankara'da OİSK'e bağlı Genel iş Sendıkası üyesi temizlik işcisi ve TÎP Ankara Belediye Meclısi üye adayı Ali Şahin osıtarak oldurulmuş olarak bulundu. • Elazığ'da Sanat Enstüusü mezunu komando Rahmi Şahin Yıldızbağları mevkiinae kimliği bilinmeyen 5 kişi torafmdan kurşunlanarok ölduruldu 14 Şubat • Ankara Mamak'ta üc gün önce komandolar tarafından soldırıya uğrayarok ağır yaralonan minibuslerde muavınlık yopan ve devrimci olduğu bildırilen Metin Koca kurtanlamar ya ak öidu. 0 Antolva Elmalı ilces.nde AP eğilimli kişilerm yaptıklan silâhlı saldırı sonucu İise son sınıf öğrencisi devrimci Sül«yman Erim le savcılık kötıbi Ali Yahya Özkuyucu beymlennden kurşunlonarak öldürülduler. • Gazıontep'de bir kahvehaneye sıiâhlı baskın yapon komandolar devrımci olduğu bildırılen işci Metımet Karadan'ı kurşunlayorak öldurduler. • Karsın Ardahan ilcesinde 21 şubat günü meydana gelen oloylarda devrimci öğrenci Cetln Bay'ı oldürdüğü ileri surülerek kurşunlanan Davut Yağmur kurtanlamıyorak oldu. • Erzurum'da Yüksek Öğrenim Derneği yönetim kurulu üyesi devrimci öğrenci Mahmut Yıldırım komandolar tarafından pusuya düşürülerek öldürüldü. 19 Mart 4 Mart 20 Mart • Konya Ereğli ilcesiı grııp arasında cıkan cot komando oiduğu bildiri han Genişhan, bıcaklonı dürulda AÜND1 istanbul'da dun oğleden son ro uc banka soyıl.Ti'.ıs. 1 mılyon 298 bin 270 lira aiınmışt:r. İlk soygıın Turk Tıcaret Ban kasınm C^rşıkapı şubesınde 14 sıralannda olmuş, silâhlı iki kişi bonka personelini etkisiz duruma getirdık'.sn sonra ı'ıS bin 500 TL. alarok yoya oiorok >ie(kesin gozu onunde kocmışlardır, Bu bankonın Yuksekkaldınm şubesı de 14.20 siralarında üc k!şı tarafındarı soyulmuştur. Sı!öhlı soyguncuların 30C bin lirayı u'dıkton sonra bir otomobılle kactıklan bıtdirılmıştır. Turkıye Garantı Bankasının Cıhangir subesı soygunu ıse 15 sıralamda olmuş. silâhlı üc kişi. veznedordon Î81 bin 770 lıroyı ptdıktan sçpıa ~ olaraV arakfaşm?îVoır 18 Şubat • istanbul Ümraniye'de bir evde meydano gelen patiamada devrımci olduğu anlaşılan oncak kimliği soptanamayan bir genc porcalanorok ölda. • istanbul'do 2 ocak günü Bakırkoy Yopı ve Kredı Bonkası soygunu sırasmda yoralı olarak ele gecirilen ve devrımci olduğu bildîrilen Selahattin Doğan kurtarılamoyarak oldu. Bazı devrımci kuruluşiar Doğan'm işkence sonucu öldürulduğunü ilen surduler. • istanbul Yakacık'ta onceki gece silöhlı kişiler tarafından ağır yaralanan astsubay Mehmet Bal kurtarılamayorok oldu. 5 Mart • istanbul'da Üsküdar DudulIJ Halk Bankasındo colışan banka memuru devrimci Yusuf Pakır'ın banka içinde kurşunianarak oidürülduğü ileri suru'ldu ancak olay acığa çıknıaciı. 21 Mart • Muş'ta Buyuk Po onunde meydona gelen Adnon Yüzgün adtı bir rencısi kurşunlonarak du, cenozeye komand hıp cıktı. • Gazıantep'de Eğit tusu mudur muovıni Mehmat İh»an Sovo belırsiz kışılerce yay ne tutuldu v« kurş ölduruldu. (Baştarafı 1. Sayfada) THY Genel Muduru Baburoğlu, ucak sayısının kiralortan yeni ucaklarla şımdi 21'e cıktığını, yeni ucak ohmi veya kiralanması ıcın hukümetten dovız talep edildiğini belirterek. «Bu taleblmiz kar^ılonırsa daho seri ve daha tatmin edici hiımet sunablliriz» dernıştir. Genel 19 Şubat 9 Şubat • Izmir'de Akbank Boşdurak şubesini soyan soyguncuior kocarlorken ateş acmıştılar ve o sırada olay yerinde bulunan TARİŞ'te işci olarak calışan Osmanıye Ülkü Ocağı Şubesi kurucularmdan Abdülaziz Ak 22 Mart finadol'lara . . . . . . . . „. (Baftarafı 1. Sovfado) otomobillere yapılması beklenen yaklaşık 13 bin lıra tutann doki zomdan sonra, Renault TSIerin 205 bin lıradan 218 bin 322 hraya. Renoull SVV'lerin 216 bin 322 liraya. Renault TL'lerin 198 bin liradan 212 bin 322 liraya satılocoğı sanılmaktadır. Sanayi ve Teknolojı Bakanlığı, Anadol ve Renoult marka otomobilleri icm ıstenen bu zam talebini henüz onayiamamıştır. Tekel deposundan karaborsacılara sigara satan göreviileri Savcılık serbest bıraktı İstanbul Haber Servisi Zeytmburnu Tekel Satış Deposundan onceki gun 17 koli halindeki 204 kılo Samsun sıgarasını 35 FF 842 plakatı komyonete yuklerken yakoianan Tekel göreviileri ve komyonetin şoföru dun Zeytinburnu Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmış. Kâzım Alan ad lı alıcı ise. sorgusunun ymelenmesi icm gozaitmda tutulmaya devam edilmiştir. TV. 18.00 18.33 HABERLER MARKO Bir yıl sürecek Japon yapımı cizgi filmin bir yenisi daha ekranlara getiriliyor. «Marko». Dizi, ailesini yitiren kımsesız bir çocuğun öykusunü konu alıyor. Bu akşam yayınlonacak bolumde yoksul bir ailenın cocuğu olan Marko, komşusu Catalina'dan, annesinin Cenova'ya gideceğini öğrenir ve cok üzülür. Marko. para kazanmak için giden annesine, evde onun yokluğunu belli etmeyeceğine söz verir. Ingilteıe (Baştarafı 1. Saylada de bildirildıği haber verilmiştır. KTFD Başbakanı Osman Örek, ingillz Posta idaresi'nin karorının, Kıbrıs Türk Toplumunun insan haklonnı ortadan kaldırmo amacı taşıdığını söylemi!=r.;r. Kıbrıs Türklerlne uygulcncn akonomik ambargodan sonra, Rumların adanın tümünü elde ettebllmek icin bu yönde cabalarda bulunduklarırKi dikkati ceken örek, Ingtliz Posta idoresinin Türklere karşı bir ayınrr. yapmasının uluslarorası haberleşme ilkelerine aykırı olduğunu ve ciddi sorunloro yol ocabileceğini belirtmiştir. KTFD Boşbokanı Osman örek bu konuyla ilgili olarak, ce şıtli girişimlere başladığını da sözlerine. eklemiştir. Öte yondan Anadolu Ajansı muhabirinin konuyla ilgili soru larını yanıtsız bırokan İngiliz Posta ve Haberleşme idaresi sözcüsü, Kıbrıs'ta Rum tarofına ait tek bir yönetim olduğunu dolaylı olarak öne sürmüştür. Sözcü, olınan bu karann İngiüz hükümetinin almış olduğu kcrara uygun bulunduğunu ifade etmiştir. VYALDHEİM'IN RAPORU Bu aroda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Woldheim Kıbrıs sorununa bir cözüm bulma acısmdan gecen yılm düş kırıcı olduğunu bildirmiştir, Wadheirn BM Genel Kuruluna sunduğu raporun Kıbrıs'a ilişkin bölümünde Kıbrıs sorununun barışçı girişimlerle cözülebileceğini bildirmiş, cözüme ulaşılabilmesi icin tarafların tutumlarında gerekli değişiklik yapmaları zorunluluğuna değinmiştir. VValdheim, geniş kop samlı bir cözüme götürecek görüşmelerin boşlatılmoması üzerine taraflara, Maroş ve Lefkoşe uluslararası havoalonının trafığe acılması gibi sınırlı konularda görüşmelere başlamalarını önerdiğini bıldirraistır. • 19.00 SEYİT AL SÖYLÜYOR Ankorrj televızyonunca geroekleştiriien Türk Halk Müziği programmda Seyit A!, «İki Dağın Arasında Kalmışam», «Yola Cıktım Mardin'e», «Maden Dağı», «Koro Goziurn Ay Balam» ve «Can Hatice» adlı türküleri okuyacak. Merkez Bankası (Baştarofı 1. Sayfada) Merkez Bankosı Meclisinde Başkan Sadıklar'ın Merkez Bonkası bilancosunda tahrifat yaptığına ilişkin denetcı'er raporu gorüşü'.rrseve başlanmıştır. Öte yandan Başkon Sadıklar, bnceki gün bir bildiri yoymlayarok, bu iddioyı reddetmiş ve durumun üniversitelerden seçilecek bir kurul veya uluslararası organlardan oluşan bir komiteye incelettirilmesini önermiştir. Yetkililer, Merkez Bankası Başkanının bu beyanını, talihsiz bir beyan olorak nitelendirmişler, ancak «Düyunu Umumiye dbnemlerınde» Türkiye Merkez Bonkosı Başkonının böyle bir istemde bulunabileceğini söyiemışlerdır. 19.20 KÖY Cesitü yörelerin halk oyuniarmı tanıtıcı köye yonel'k bir program ızlenebilecek. 20.00 HABERLER 20.40 MİNİK KONSER Kemanda Suıia Kon. piyanoda Gülây Uğurata İbert'in «Küçük Beyaz Sıpan adlı yapıt;rn yorumlayocoklar. 20.45 BEKLENMEYEN OLAYLAR tsveç Yirminci yüzyılm yaşadığı felâketleri beigelerlft göriintüleyen on iki bölümlük progrom ünlü oktör Gleen Ford taratmdan sunuluyor. Oizinin bu akşam talenebilecek böiümünde 1834 yı.ından beri yapılmaMa olan otomobil yanşları ve zarranımıza değin bu yarışlarda görülen büyük \(oza\or yarışcılor tarafından anlatılacak. (Baştarafı 1. Saytado) zalanan tutanak cercevesinde isveç Hükümeti yetkilileriyle ya pılan «Borc Erteleme Görüşmeleri» tamamlanmıştır. Anadolu Aiansı muhabirinin aldığı bilgiye göre, erteleme anlaşması İsveç Hükümeti yetkilisi Dennis ile Hazine Genel Müdür Boşyordımcısı Tuna Özoygen orasında parafe edilerek, imzaya hazır hale getirilmiştir. Öte yandan Türkiye ile Federoı Almanyo heyetleri orasındo bir süreden beri sürdürülen «Borc erteleme görüşmeleri» tamamtonmıştır. Anlaşma bugün saat 10.00' da Maliye Bakantığı solonunda iki ülke yetkılileri tarafından torenle Imzolonacaktır. 21.15 TV'DE SÎNERU: «BOKSÖRÜN DÜNYASI» Jorın Huston'un yönettiği ve önemli rollerini Stacy Keoch, Susan Tyrel. tle Jeff Bridges'in paylaştıkları. özgun adı «Fot City» olan 1972 yılı yapım görülebilecek. «Boksorün Dünyast». bir boksörün ulaşmak istediği yere vorıncaya değin önüne cıkan engelleri aşması, sonraları ard arda yenügiye uğrayınca eskt yerıne ulaşmak icm verdiği sovcsırn cevreyle iiişkileri örgüsü icinde aniatılıvor. Yapımda dış koynaklı muzık ve şov filmleri 22.45 P O P M Ü Z İ K 23.15 HABERLER • Ankora Aktepe semtinde komandoların silâhlı saldırısı sırasındo cevrede bulunan 11 yaşındaki Emint Kucükkılıc kurşunlanarak öldürüldü. 23 Mart • Gazıantep'de ÜlküBir eski • Nığde Ulukışia il başkonlarından berber Mshmet se oğrencılerınin t( Ali Kocatepe evine giderken dan sonra komandol' 20 Şubat bıiinmeyeri kişiterc» (Boştorahl. Sayfoda] ' • Ankara'da Uloş Bardakci' ' kimiîgl "\ılar ve lse öğr r î ^kurşunîotaÖKıkfcldüröl«MT.> ''• " • madığmı VlS«Jİ#H«' savunorımcı Hasan Yaşar nın ölüm yildöpümü nedeniyter rak, «beyanlarını yalanlasınlar» şunlanarok öldurulü 8 Mart Altmdağda gösteri yapmok is• Adana'da Mutv demiştir. AP Genel Başkonı De• isîonbul Cevızli'de Orhon teyen devrimcilerle polıs araMimarlık Yüksek C mırel, Başbakon Yardırncısı OrGazı Lisesi öğrencisi komansında cıkan cctışmoda devrımcısı devrımci Ali Osı han Eyüboğlu'nun konuylo iigıdo Mehmet Dogruyol bir kız ci öğrencı Özcan Demirtaş yolda kendisini izte li demecim de basın mensaparkodaşıyla yurürken devrımci polis tarafından kurşunlanatarofından kurşun lorına göstermiştir. Demirel, olduğu ileri sürülen kışılerce rak öldürüldü. tutularak öldürüldü olaylorda önceden haber alınkurşunlonarak öldürüldü. • Elazığ Devrim Ortaokulu yamnda bulunan mıyorsa, bir gün dahi nukü• Ankara'da Atotürk Lisesi beden eğitimi öğretmeni devcalışan Guven Bilj metm iş baştndo katmaınası öğrencisi ve ülkü ocaklan rımci Ali Baltekin dört kişılik dan kurşunlanaral gerektiğıni «belirUrek bu hüüyesi Hactbey Ercan bir grubir komando grubunun soldırı• Trabzon'da kümet billyor art\a olaylarm bun saldırısına uğradı ve sına uğradı ve kalb'me yediği btlinmeyen kişilerı uterine gitmiyor» demiştir. kurşunlanorak öldürüldü. tek kurşunla öldürüldü. lonan komando Bir gazetecinin. hükümet yet • Kahramanmaraş Elbistan 21 Şubat kurtarılamayarak kililerinin petrol ürünlerine yaUceSınde uc gün önce iki • Kayseri'de, A • Denızli Qa\ ilçesine bağlı pılan zammrn piyosaya yansıgrup arasında cıkan cotışmada öğrencisi Naci t Coğla koyünde bir kıraathanemayacağını söyiediklerini beağır yaralanan ve komando kurşunla vurulon ye afiş osan devrimci öğrenci lirterek görüşünü sorması üzeolduğu bildirilen Muharrem halde bulundu. Ramozon Doğan kıraathane rine, «hesap bitmiyorlorsa boCöllü kurtarılamayarak oldu. sahibi tarafındon kurşunianari ortaya cıkmasınlar. Bunun 24 Mart 9 Mart rak öldürüldü. adına pişkinlik denir. Cön Ah• Ankara'da S < • Ankoro'do Gozi Lisesmden • Elazığ'da onceki gün bir met devrlni actılar.» demıştır. Doğan Öı evındı uzokloştırılmış bazı oğrencilehn öğretmemn komondolor taraAP Genel Başkanı Süleyman ürere iken oton okuldan cıkan öğrencilere ateş fından öldürülmesinden sonra Demirel, partiye giren profesör komandolar tar< ocmaiarı sonucu aynı tıse öğaynı gece 18 yaşındaki işci Fohir Armaoğlu ile Milli Eğıtik tobancalarla rencılerinden komondo olduğu Güz«lağa Biclci kurşunianarak rularak hunhar tim Bakanlığı eeki Müsteşarlobildirilen Abdulloh Turgut kurötdüruldü. rından Abdullah Nişoncı'nm im şunlonarak ölduruldu. 27 Mart • Elazığda SSK Hostonesi yaza töreninden sonra gazeteci• izmir'de Ataturk Lisesi ö• Antaiyo'da nında kimlıği bilinmeyen bir kilerin ceşitli sorularım cevopnünde meydana gelen catışrna ğında bir eve s landırmıştır. şinin actığı ateş sonucu Ali da Ege Üniversıtesı İTİ Akodezenleyen silohl Rıza Koşar adlı bir kişi kurşunmısi öğrencisi kornanöo MustaBir gazetecinin, tcişleri BaDTCF öğrenci ianarak öldürgldü. to Gönul kurşunianarak öldukanlığmdan yapılan oçıkiamamet Güzel'i k ruldu da, meydana gelen olaylardan dürdüler, 22 Şubat önceden haber alınmadığının • Kars Ardahan itcesinde U 10 Mart 28 Mart bildirlldiğini beürterek göruşünü seye yopılon saıdın sırasmda • Ankara Bulbülderesi'nde • Goziantep't sorması üzerine AP Genel Başdevrimci öğrenci Cetin Boy ko devrimciienn gıttiği bir kıraat diye Meclisi i kanı şunlan söylemiştir: mandolar tarafından kurşunla rıane yaylım ateşine tutuldu ve rakolları Yopi «Bu rastgele bir beyandır. narak öldürüldü. Holil Ülker adlı bir memur ile li kanı Selaha' Guvenlik Işlerinden sorumlu b'T • Diyarbaktr'da ona caddeişliğine geler se oğrencısı devrımci Coşkun Başbakan Yardımcısı, Balgat de yuruyen iki gencın uzerlekurşunlanara Keskin kurşunianarak öldürü!ve Mamak olaylarının önceden nnde taşıdıkları patlayıcı mod du. 29 Mart bittndiğtni oncok tedbir alındeler infilak etti ve Abdulloh • Gaziontep'de İki gün önca madığını b»yan etmişti. Bu be• Manisa'dc Akgül adlı genc parçalanarak evine giderken yaylım oteşlne vantarını şlmdl yatanlasınlor. bir otomobv oldu. tutularak ağır voralanan ve dev İddta «dlyoruz ki, Ümraniye ocıldı ve nmci olduğu bildirUen avukat 23 Şubat taciası öncftden biliniyordu. îçİbrahim Hü Hasan Aydın kurtorıiomoyarok işlerl Bakanlığı ihbarı İstanbul • Ankara Siteler semtinde öldürüldü. o'ıdü. Valiliğin* blldlrmiş, bir Vali 17 ocak günü bir doktora aıt • Konya'dt • Gaziantsp'de 17 ocokta EnMuav'ıni bu ihbarı Voliye vermuayenehoneye acılan yaylım vanı üyesi düstr; Meslek Lisesi önünde bir miştir. Vali bu ihbart ilgili y«atesi sonucu yaralanan işci oğlu Ali S komiserin actığı oteş sonundo re göt\derml$ ama tedbir alınMehmet Çakan kurtarılamayaye Başkan vcrolancn Nuri Öz adlı devrim mamıştır. Sivos olaylan öncerak öidü. niyle bir k ci öğrenci kurtarılamayarak öl den biliniyordu. Eğer hükiimet • Eskişeriir. Sancakaya ilcayla vun du. bu olaylan önceden bilmiyorcesi Beyköy yöresindeki DSİ • Malatya'da PTT binası ö30 Mar sa bir gün iş başında kalmadon Hidroelektrık santrolinde işcinünde gosten yapan bir toplu• Gazian istifa etsln. Bu olaylarda doha ler orasında ideoloiik nedenluğa komandoların satoşması ve koma önceden haber alınmadıysa lerle cıkan kavgada ömer Aysonucu cıkon silâhlı catışma so Celal Oz» fevkalade ayıp edilmiştir. Hüdofldu bir başka îşci tarafmnunda Mehmet Korkma* ve Ha kimliği b1 kum»t oturduğu yerde uyuyor don bıçakianarak öldürüldü. san Yasin odlı iki iise öğrencisi ratından mu? Uyuduğu belli oturduğu 25 Şubat kurşunlanorok öldörüldüler, öldürüldü yerde mi, gezdiği yerde mt uyu 11 Mart • Gaziantep'de iise öğrenciyor. Gezdiği yerde uyuyor. YARIN • İzmir Bosmone'de Ülkü cisi komando Şeref ÖzçubukElazıg olaylan önceden biliOcoklorı binosının önünden go cu evine giderken kimliği sapniyordu. Ama tedbir almmadı, cerken iki gun önce bıcoklonatanamayon bir kişi tarafından çünkü karşısına cıkonlar kenrak ağır yorolanon devrımci kurşunianarak öldürüldü. disini hükümet yapan örgutlerHüsnu Kayıhan kurtarılamaya• Ankara'da Dikmen'de Akdir. Bu hükümet, örgüller, derrak öldü. şam Ticaret Lisesi öğrencisi 23 Ar nekler ve kombinezonlaT hüdevrimci Mustata Deniz üc ko 13 Mart kümetldlr.» mando tarafından kurşuniana• Elazığ'da bir oto golerislkulu ö? rak öldürüldü. nin ânün« konulan oombanın fo Saci KAYIP Pasom ve Öğrenci • istanbul Baktrköy'de soypotlarnosı sonucu olay yerinde cakian kimlik kartırn kayboldu. Gecer guncutora enge! olmak isterbulunan Osman Sağlok adlı öldürül sizdir. ken ağır varolanon bekcl Mus yurttnş öldü. li gaze Tolunay BOZKURT tofa Celsbl kurtarılamayarak sına ri' (Cumhuriyet: 11603) 16 Mart oldü. berin • İstanbul'da Üniversite'den dcha YİTİK E. Ü. İşletme Fa26 Şubat cıkan devrimci öğrencilerin ürunda kultesinden aldığım şebekeKAY1P SBFden almış zerine komandolor tarofındon modığ mi yitirdim. Geçersizdir. oîduğum sebekemi kaybetbomba atılmosı sonucu, İktısot ncrak Necmiya ŞENER Urn. Gegersızdir. Fckültesi öğrencisi Abdullah tır. D "Ahmet" BÂL~ • (Cumhuriyet 11585) ŞlmşekY Hukuk Fakültesi öğren 6 Mart Demirel DÜZI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog