Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

Sokaktaki gücünü kanıtlayan MHP, Cephe Hükümetinin ortağı olarak 1975 yılında siyasal iktidara tırmanmış oldu 978'de ılenler )cak ?ubat ı/lart 12 Mart dönemının 1973 secimleri lle sona ermesmı Izleyen donemde faşıst tırmanma teror yontemlerıyle bırltkte hızlanmış ve bugunku duzeyıne ulaşmıştır. Orhan APAYDIN mınde faşıstler bu.ük olcuae deviet burokrosısıne si7mış lardır Ozellıkle guven'ık Kuvvetıerının kılıt noktalarıno yer leşen MHP yanlıları komando operasyonlarını kolayıaştır mışlardıt MC ıktıdarlanndo 500 u bulan siyasal cına/etın faıllerı komandolardtr Cmayetler gtne lıkle faılı mechul kalmıs ko mandolara bır bakıma «adam oldurme ozgurlugu» tanınmış tır Komondo terorunun aestegınde t rmanon faşım açret men yetıstıren okuliarla unıversıtelenn buyuk bıt boiumunu denetımı altıno almıştır. 2 blnı aşkın ogrencı aevrımcı OIOUKIUH UCC^V^O.,.» ~ rıioan fıılen uzaklastınİTnşlardır Gozı tgıtım Enstiti.su ıls Ataturk Eg tım Enstıusu tumuyie fasiot ışgal altına gırmıştır HIZLANMA CHP MSP koalısyonunda komando saldırıları etkılı de ğlldır Ancak koolısyonun dağılmasından sonro Mıllıyetcı Cephe nın oluşturulması ve iktidara hazırianması sıraıannda komando eylem'en hızlonmıştır 19 aralıkta devrımcı Şahin Aydm bıcoklanarak CHP lı ışcı Huseym Örek korrardolur torafmdan dovulme/ıe oldurulmuşlerdır 1975 ocok ve şubot oylorında ıse komando saldınlorı tırmannava yoneımıştır 20 ocakta Ankara da Tıcaret v6 Turızm Yuksek Okulu og rencısı devrımcı Vell Yıldırım, demır cubuklo 23 ocakto da Istonbul Vatan Muhendıslık Okulu Ogrencısı Kerlm Yaman, kurşunlanarak oldurulmuşlerdır UNIVERSITELERDE Azınlıkta olduklan takultelerde faşıstler devrmcıl»n zor yontemlen/ie sokmayorak denetım altına aımışlordır Ogrencı oldurme oiav an planlı bır bıcımde unıversıteıerae tavst ısgan surdurmek ıcın yarat.'mıştır 1976 vt 1977 yıllarmı kaplayan teror ortamı komandoların cınayetlerıyie doiLd ır 8u ortcmda kımıeıın ve nıcın oldurduklerı acıkla bellıdır 1967 cS yıliarında açıimaya boşıayan kampıardo \etısei genciet Bcşbuglorın'O vur emnnı koru korune yerıne getııen sılah kullarmakta becerıklı profesyonel katıl ceteennı olustuTnus afdır EĞİTİM ENSTİTÜLERINDE Eğıtım Enstıtulerıne girış ıcm 1976 do yururlüğe konan mulakat yontemı buyok olcude MHP yonlılannın bu okullara gırmelennı ve oğrencıler arosında &enış bır taban oluştur malannı sağlamıştır Ayrıca, Eğıtım Enstltulerırde onuyan APNIN SORUMLULUĞU MC donem nde kım nıçın olduruldu'' sorusunun yanıtında sorumiulı,K acısndan MHP ve U'ku Orakları kadar Adalet Partısının \onetıc kadrosu da gostenlmelıdır DEVLETE SIZMA Sokaktaki gucunu kanıtlayan MHP pa lam<>ntodakl üc uyesı ıle MC koallsyon hukumetme gırrrıs ıktıdor ocmuştur 31 mart 1975 den 1 ocak 1978 e kador suren MC doner YARIN: Terörün iki amacı : 60 : 31 : 50 TOPLAM : 141 Kım öldüruyor? Nıçin öldüruyor? Komandoların 1968 1978 kanlı bir büanço.;: na kactıkları saptanan ıkı kışt tarafmdan başından kurşunıana rak olduruldu r HAKL\RINDA IDAM CEZASI ISTENEN ESKI ULKU OCAKLILARLA 1LGILI ÎDDIALAR COK ÇARPICI NITELIKLER TAŞIYORDU Sağ Teror'de îstanbul örneğı Cumhuriyet Araştırma ServisL Ocak 1978 Ankara Aydınlıkevler Llsesi jmando ogrencılerınden Şef Şahln kimliklerj bıllnmeyen şılerce kurşunlanarak oldüIdu Ankara da Şeref Şahin'ln öljrulduğu olayda ağır yaralaon komando Kemalettln Erugan kurtorılomayarak öldu ı Istanbul Ş şlı Gultepe Başollkokulu oğretmenı TÖB ER uyesl Haydar Karababa Idurulmuş olarok bulundu • Istonbul Bahcellevler Yapı redı Bonkasını soymok Isteen kışller gorevlı bekcı Adil .eçederell'yı kurşunlayarak olturduleı I Sınop ta yılbaşı gecesi konandoiann btr taksıden actıkiaı ateş sonucu ağır yoralanan levrtmcı beledıye ışcısı Orner îemiz kurtarılamayorak oldu 0 Ankoro Aydınlıkevler de MEB nda memur olarak colışan ve yaralı olarak bulunon komando AbduMoh Gulbahar kurtanlamayarak oldu • Ankara do DMMA oğrenclerının bındığı otomobıie komondolar taratından acılan oteş sonucu başından kurşunla ya ralanan taksi şoforu Ratet Temizkok kurtarılamayarok oldu Ocak 17 Ocak 0 Istanbui Kanarya do Goze tecılık ve Halkla llışkıler Yuk sek Okulu cğrencısı ve Kuçuk cekmece Ulku Ocakları Sekre terı oıan Ismoıl Guzel uc kışı tarafından kurşunlanarak olau ruldu 0 Bıngol de Baymdırlık Mudurlugu nde calışan Idns Ekın ci adlı ışcı kuşunıanaroK oıduruldu \ Ocak ogrencı topluluğu içine attıklan bomba 7 kişiyi öldürdü Cumhuriyet Araştırma Scr\isi "Kıbrıslı öğrencileri kaçırarak işkence yaptıkları, daha sonra Küçük Çekmece'de kurşuna dizdikleri..,, Son yıllann en tuyler urpertıcı cınayetlerınden bırı de Kıbnslı ogrencı Muharre n Adnan Özdemır In oldurulmesı ve Ulmen Sa lıh Aygun un ae yarolonn ası olayıdır Kıbnslı oğrencıler once kacırıimışıar \e işkence e dllmışlerdır Doha sonra ıkı ogrencı de oğ r larına kurşun sıkılorak kotledılmek ıstenmi; cncak bu kotlıomdan Ulmen Salıh Aygun agır yaralı olarak kurtulabılmıştır Bu cınayetle ılgılı olarak yu'utulpn op«rassonlar sırasında 10 »ubat 1978 tarıhınde daha once sozunu ettığımız Istanbui Ulku Ocakları Başkanı M«hmet Acar ve Ulku Ocaklı Ismoll Hakkı Uysal'm yakalandıkları sırada Ulku Ocakları Istanbui Şubesı ıkıncı başkanı Mustofo Polot, Mehmet Basar Nihat Uluslu, Zıhnı Acba ve Kâmil Gunoy yakato narak gozaltına alınırlar 18 Ocak 0 Nıgde oe Eğıtım Enstıtusu ogrencılerı ııe Tıcaret Lısesı ogrencılerı arcsında cıkan sı lalılı catışnada komando olduklan bıldırılen T careî Lısesı ogrencısı Ismet Erdem ıle Eğıtım Enstıtusu ogrencısı Şevkı Demir kurşunlanorok olduıuMü er 0 Ankara Akşam T.cor«t L scsıne gıren bır grup pgrenı, ye Turızm ve tıcöTW^VtiVseK Okulu ndan rjelen komandolar ta aurdan ateş acıldı ve Le vent Or^uruk acilı devrımcı og rencı olduruldu BİR POLİS GOREVDEN ALINIYOR 8u sakala,nma sırosında bır gerçek da ıa orta>a cıkar Içışlerı Bakanı Irfan Ozaydın'ı basıno yoptığı ocıklamasında «yapılacak operasyonkırı korşı torafa hober verert bır po lıs gorevden lındı» der Ve arknsmdon son MC Hukumetı larafından Is'anbul Sıyası DO lıs seılıgıne atanan Tevfık Başaran telsız em rı ,'ie go'evmden alınır Polıs tarafından vakalanan bu kışıler ria ha sonra sıkı onlemler arasında cınoyetı ış ledıklerı yore olan Cotalca do yargıc korşısına cıkonlırlar ve haklarında tutuklamo karan verılır , ^ ^ , v > (< , Cınayet sanı+ı.ları bu durumloıWdo bıle saldırıtannı suKJâfmektedırler ve Çt&oJood** Ulku Ocakları Istanbui Şubesı Ikınci Başkanı Mustafa Polaı toto muhabirlennı sovle teh aıt etmektedırcUlan bir yuruyufte yakalarsom ononuı bellerım » 19 Ocak 0 Istcnnul Kaclıko/de ko mando o'duju btldrılen Metın Yılır.az aü ı br ıscı taooıica/ 'o kalbınd^i i/uruıaıok oldurul du 0 Kon,a T coret L sesı ng roic e n e b ı ç. up taro ı i ciL.n o e , av 4 ıe Şahır» Buyrukbılen ıle Ugur Selvı adlı ko rnanao o>j oıcler kuışunona ru^ oınurulduler 0 Kahra naTTOraş to Gazı o^ ep Eğıtım Enstıtusu ogren cısı <onoııdo Mustafo Kohramon evınde bomoa ın aı ederken po cclanarak oldu 3 Ocak İDDIANAMEYE Catalca da tutuklanan beş komandonun IU duruşmalon Istanbui Ağır Ceza Manke mesı ide yopılır v » haclannda «Ulmen Sat h « Aygun ve Vuhorrem Adnan Özdemır adlı Kıbnslı oğrenciıerı kocırarak işkence yop \e lcrı daha sonra BuyukceV nece de kurşuio d'Zdık en ve rVuharrem Adnan Özdemır ı ol durduklerı Aygun u ıse oqır yaroladıklon ge rekcesıyle ıdam rezası ıstenır Iddıanemeyı hozırlayan savcı tarafından ıdamı ıstenenlerden Ulku Ocakları IstanDjl Şubesı 2 Başkaıtı Mustafa Polat ıse durus n\a so.cısmm do katıldıgı bır ıstemle olaym mcğduru taro'ından tan ieşhıs edı'pmedığı GORE 4 Ocak 0 Ankara Cebecı de bır kahvehane otomatık taboncalarla yaylım ateşme tutuldu ve Hacettepe T'p FaKultesı devrımcı ogrencılerınden Haydar Kok oldu gerekcesıyle tahlıye edılır Ulku Ocaklorı 2 Başkanı Mustofo Polat 12 ocak 1977 tarıhınde Ataturk Oğrencı Sılesınde meydana gelen bır saldırı olayına do karışmış ve Abdullah Ateş ıle Ramazon Ak dcğ adlı ıkı oğrencın n yaralapdıgı olaydon sonra 7 orkadaşıylo bırlıkte polıs torafmdan gozaltına almmıştı Yıne ıdamı ıstenen sanıklarc'on Nihat Uluslu'don 6 ekım 1976 tarıhınde Capo Tıp Fakultesı Temel Bılımler bınasına yopıian saldırı olayıno karışmış ve o da o zaman polıs tarafından yakalanarak gozaltına almmıştı. 5 Ocak • Ankara Demi'lıbahce de kım lıklerı bılınmeyen kışılerm saldınsma ugrayan devrımcı ITIA ogrencısı Zafer Uslunoz kurşumanarak olduruldu • Erzurum'do Yabcncı Dılier Yuksek Okulu mezunu ve devrımcı oiduğu bıldırıien Selohattm Dogu oaşına kurşun sıkııarak olaurulou • Monısa da 2 ocak gunu bır grup komandonun koçırarak işkence ettıklerı Man"=a Ogrencı Bırlıgı Boşkanı Neıat Gokpınor kurtonlomoyarak oldu • Gazıontep de başından sert bır cısımle komondoiar tarafından yaralanan devrımcı ogrenci Ibrahim Cıcek kurtarılarrayarak oldu • Adana da ıcınde devrımcı oğrencılerın bulundugu bır otobuse ates acan ve tdur» ıhtorma aldırmoyon komando Eyup Gokçen polısler tarcîıv don vuruiarak oıduruldu 21 Ocak 0 A^dın do CHP Genclık Kol lorı uyes Adnon Onk komandolor taratı >oan sokak ortasında delik tJeşık ediıerek ol duruldu 0 Moıotya do bu kohve'ıane ye ocılon otes sonunöo Musto fa Ba| ve Haydar Cerıtlı adlı kısıler aldıklan kurşun yaralo rı sonucu oldu er MHP BİNASINDA YAKALANANLAR yet suçlanndon aranan Adnan Cengıl'in Zey tınburnu MHP binasma girdıgınden haber olınmosı uzerıne meskur yerde yapılan arama netıcesınde olınan 11 kışınln yapılan sorguiarı netıcesınde aşagıda adları geçen kışılerm ısledıklen suçlar kendı ıfadelerı ve tanıkların beyanları ıle sabıt olmuştur» BÜ bultende /alnızco Adnan Cengıl, Mehmet Akbal, Eyup Akyol, ibrahım Cıngi, Adem Sozuer, Halil Nusret Aydın, Hılml Durakoğlu'nun oaları bulunmaktadır Bunlann aışında kalon Tahlr Çelık, Mehmet Unvermez, Idns Akşıt, Omer Soy ve Mustafa Hasatlı pol.s taraf'ndan yapılan sorgularından sonra seıbest bırakıiırlor 22 Ocak 23 Ocak 0 Eskışenır'de Kımya Muhen dısl gı okulunda bır sure once meydana gelen çatışmado yaralonan devrımcı ogrencı Erdem Hepguler kjrtanlamayarak oldu 0 Kars ta komandolar Ataturk Ortaokulu nun je oğretmenlennden Talât Temal ı tek bır bıcak dorbeaiyle o rjjr duler 0 Gazıa itep Nızıp ıicesı Dag lıca koyunde 2 grup arcsında cıkan catısmado Mehmet Alkut kurşunlanarak olduruldu Şımdı bıraz doha \ckm zanonlara gelelım 26 şubat 1978 ta'ın nde MHP Zeytınburnu bınası bosılır ve bjrada DU unon Adnan Cengıl, Mehmet Akbal, Tahır Çelık, Mehmet Unvermez, Eyup Akyol, Ibrahim Cıngı Adem Sozuer, Halıl Nusret Aydm, Idns Akşıt Omer Soy, Hılmı Durakoglu ve Mustafa Hoşatlı adlı kışıler yakola"aroK gozcltına alın r lar Ayrıca yapılan oramado bır tabonco ıls 9 da mermı ele gecırılır Konuyla ı'g I olarok ver len Emnı^et bultenınde şoyle denılır sonra «26 2 1978 gunu soat 19 30 sularında muhtelıf yaraiama, sılahlı baskın ve cına MHP IL BASKANİNIN... 7,65 caplı tabancasını ıstımar ederek Abdullah Şahın'ı elınden yaralomış, bu orado çıkan kurşunlardan bırı tesadufen sokaktan gecmekte olan Bekır oğlu 1960 dogumlu Bekır Erdal'a ısabet etmesı son'icu oiay yerınde olmus sanık fırar etmıstır 0 MEHMET AKBAL 16 1 1978 gunu «aat 17 30 sıralarında Zeytınburnu Ye$ıltepe Velıefendı caddesı 75/2 sokakta tabanca kur sunu ıle oldurulen Sabrı oğlu 1956 dogumlu Necıp Bulut'un oldurulmesı oloyı ıle ılgılı olarak gorgu tanıkları taratından teshls edilmıstır » BJ IKI kışı ve ci ğeıerı ayrıca otr cok ga^p yara orna o'djrmege teşebbus olaylcrına da karışmışlardır ISTANBUL UNIVERSITESINDEKI 16 MART 0 Burso'da Eğıtım Enstıtüs'V nun komondo ogrencılerınden Orhan Bıltci tobancoyla vurularak oldurutau 0 Kahramanınaraş Tılkıler Koyu nde me/dono gelen catışmada ağır varalanan ve dev rımcı olduğu belırtılen çıftci Vakkos Nergis öldurüldü 0 Edırne Uzunkoprü'de Ulkü Ocakları uyesı Sadettın Manga lıse onunde beklerken karacığerıne yedığı tek kurşunla olduruldu KATLIAMIYLA 1LG1LI TORENDCN BIR GORUNTU 24 Ocak 6 Ocak 0 Elazıö, da komando olduğu bıldırılen Sadı Yılmaz adlı bir ogrencı kurşunlanarak oldurüldu • Goz antep islahiye de Ulku Ocogı uyesı olduğu bı'"Mrılen Ihsan Vuraloglu adındakı bır ışçı kıml'aı bılınmeyen kışı lerce kurşunlanarak olduruldu 0 Eloz'ğ'da komandolarla A'Kirctlor arcsındo meydana ge len catışmoda Akıncı oldugu bıldırılen Selahattln Ondek bır komando tarafından beş yer nden bıcokianarok olduruldu 0 Dıvarbakır da kımlıkle'i belırienemeven sılahlı öc kısı bekcnere ates cctılar ve qece bekcısı Sadık Onal'ı oldurduler nan tornacı Adnan Sevfk kurtonlamayaıak oldu 0 Istanbui Goztepe de ITIA og rencısı ve komanao oldugu bıldırılen Mucahıd Guleç oldurulmuş ha 09 bulundu Gulece ışkence edıldığı o'asılıgı ılerı su ruldu 0 Istonbul Carşıkapı'da Çapa T p Fakultesı devrımcı ogrencılerınden staıyer doktor Barıs Ytldırım nışanlısıyla bırl kte Kud ret Uybaş ın cenazesınden donerken kurşunlanarak oldurul du. 0 Artvın'de 12 ocakta komun dclar tarafından boşından tobancayla vurularak agır yaralanan Sanat Enstıtusu devrmcı oğrencılerınden Savas Eryetıs Erzurjm da kurtarılamayarak o du 0 Kon^ada Karaman Lıse?ı oğretmenı ve komando oldugu bıldırılen Yunus Bedel sılahlı kı şner tarafından kurşunlanaraK olduruldu 14 Ocak 10 Ocak 13 Ocak 11 Ocak 0 R>zede TÖB DER üyesı Ik oğretım mufettısı Bilgin Girgin tniflıflı otelrie tabancoylo vu 0 Eiaztcj do devrımci olduğu bıldırılen Teslim Ternel adlı bır TEK teknısyenı sağcı olduğu bıldırılen Turhan Karadağ adlı bır lıse oqrenctsı tarafından ba ş no tek kursun sıkılarak oldüruldu 0 Istanbul Laielı'de Yabancı Dıller Yuksek Okulu devrımcı ogrencılerı Gokhan Yuksel vs Kudret Uybaş komandolor tarafından t^ursunlanarok katle d Idıler 0 'spa'ta yurdu önünde ko ITIA cievnmcl oğrencıler ndei Emr Cı^aroglu ı u •ob^ıra'.'c: /ayıım atesına tutaraK oldurau 'er 0 Amasya da Zıyaret '«c/unde eskı ıkı beleaıye baskan.pn aılesı a'asmda sıyası tartışnıa yuzunden cıkan cotışmado CHPIı Adem Danış, Fırdevs Danış, Unal Kabakcı ıle AP lı Abdullah Celep ve Halıt Nan'ı tcbancc kurşunıarıyla olduruldu ler. 0 Denızlı ye bağlı Cal Bekıllı bucağında Ege Unıversıtesı Fen Fakultesı ogrencı'erındsn ve devrımcı oldugu bıldırılen Nevzat Cokcen kurşunlanorok olduruldu 26 Ocak 0 Istanbui Ataturk Eğıtım Ens tıtusu oğrencılervnden komando Hayatı Dagaslan bır kışı tarafm can kurşunlanarok o'duruıdu 0 Malct\a da Beledı\e Mı mar Muhendıs erınden devrımcı Erhan Bıtlislı maskelı uc t"Şi ta rafıncan kurşunlanarak olduruldu 0 Izmır Ege Unıversıtesı Dş Hekımlığı Fakultesı devrtmcı oğ rencılerınden Mustafa Sarı ko mandolardcn aayak yenemek ıçın kacarken sırtından kurşun lonarak olduruıdu Serbest b rakılan bu kışılerm Mustafa Haşatıı, MHP Istanbui II Bas^anı Recep Haşallı nın ogluaur ve bır sure sonra 17 mart 1978 tarıhınde Necdet Topraktepe ve Satfet Fazlıoglu adn arkadoslarıyla Kad ko, j e Mehmet Nurı Ayyıldız adlı devriT>cı ogren cının oldurcimesı olayına karışacak ve polıs tarafından arandıgı bıldırılecekt r Ş mdı MHP bınasında yakalanan sanıklardan IK sıne b r goz atalım Şu bılgıler bulunmaktadır bu kışıler hakkında etınıyet basın bjltenmde 0 «ADNAN CENGIL Sanık 18 111977 gunu saat 13 15 sırolarındc Zeytınburnu Yeşıltepe 57/4 sokakta karsı goruşlu Abdullah Şahın ıle ıdeolo|ik maksatıa munakaşa yapmış, kavgo sırasında sanık uzerınde taşıdıgı POLISE SALDIRANLAR 1 mart 1978 gunü Ise Uskudor meyda nındo elınde ılerıcı bır gozeteyle gtderken POL DFR Istanbui Şubesı Yonetım Kurulu uyesı Recep Ince faşıstleın saldınsma ug rar Ince kendısıne saldıranlordan ikısmı ya kolor oncak dıgerlen Uskudar Ulku Ocakları subesıne kacorlor Bunun uzerıne polıs bu royı basar ve kı adet otomot k tabanca bır gaz tabancosı bır bıcok ve sopalor bulunur Oloyla ılgılı olarak başta Uskudar Ulkı Ocaklorı Sube^ı Başkanı Muhommed Sede olmak uzer, Mehmet Alı Aybek, Ergun Kay maz Atıla Kurtuluş, Alı Duru Sadrettın Eı Bayram Yeşılova, Recep Butuner ve Ahme Gur ad'ı kısıler yakalanarak gozoıtına alınır lar ve haklorındo soruşturma acılır 16 Ocak 0 Gaz'ontep de Endustrı Meslek Lısesıne gırmege col'ŞOn devr'mcı og'encılere poliS'n ac tığı cteş sonunda Nıhat Koyma kel odlı devrımcı ogrencı olduduruldu 0 istanbul da Yeşıltepe de PIM uyesı ve askerden ven gel dığı b.ld'rılen Necıp Bulut adlı devrımcı qenc dahn sonro Ul 27 Ocak 0 D'yarbakır Sıverek ılcesınde devnve gezen dort polıse ate=; acıldı v° maskelı kışıler taraı ndan polıs memunarı OsB 15 Ocak YARIN: BİR MHP'Ü ÖYKÜSİ •^ **^^* 0M^W flM^BM flBHBB •••BB W y MB0VBB ^H^B ^BHHB 0^R0V V H B ^MPVI^B HBHV M H B M I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog