Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

SİNEMA Edebiyatımız hakkında bir konuşma 15.9.1928 Bugun gc/etemızın bırınsı sahıfesı baştanbaşa Gazmın Istanbuldan ayrılışına aıt buyuk resımlerle kaplı ve lotanbul haUı no «Guzel Istanbulun muh terem holk na azız hem şeriıenme saadetler temennnı ederım» başlıklı vedoı yer almaktadır Btz, okurlarımıza bugun (Edebıyat) sahı'emızde Fıkret Adıl'ın Yakup Kadrı ıle yaptığı bır konuşmadan bazı bolurn'er sunmok ıstıyoruz Fıkret Adılın (Turk odebı/atı vcr mıdır'?) sorusjna YOKUP Kadrı bey şu cevobı /ermektedır « Bır eskı Turk edebıyaiı vardır Asıl Turk edepıyatı ralkınkıdır Nefesler koşmalar turkuler, messller, masalların teşkıl ettıgı anonım halk edebıyatı, bır de Fuzulı, Nedım ve Nef' ve Şeyh Galıb ın yapmış oldukları dıvan edebı/atı vardır kl mahdut bır zumrenın an ladığı b r edebıyattır Bu edebıvata bızım klasık edebıyatımız dıyoruz Eger klasık demek cHaddı kemal»e ermış bır şekıl demekse onu devam ettır*n«kte artık fayda kalmamış derrektır Bızde bır ekol de mevcut değ Idır Bır ekolun felsefesı olma sı lözımdır Şımdıye kadar Dizde hıc k mse cıkıp da bır zumra namına (şunj yapacagız şu fıkrı mudafaa edecpğız) demem ştır En a? ılımle meluf telâkkı edılen Vıktor Hugo bıle evvelâ Romantızmm felsefesını yapmıştır Yalnız blzde Muallım Nacı ekolu vardr kı maksadı şark edebı/otını ve klasıklerımızı nLmune yapmaktı Sonra buna mukabıl bır edebıyatı cedıde zum resı teşekkul ettı O da gar bın <ulturunu bıze ılk tercume eden oİTuştur Ondai sonra Fecr atı gelmıştır kı hıc degılse lısanda bır tarakkı merhalesıdır Hıc bır zaman bızde teferrut etm ş bır şahsıyet gormoyorum Edebıyctımız anonırn bır terakkı yapı/or goruycuz kı şıır, nazım ve I san duzelmıştr sadeleşmıştır Bunu k TI yaptı 7 Bılmıyoruz Bu kendı kendıne anonım bır tarzda vuruyen hareketın başında hıc bır şef gorunmuyor» Cınan Boks şampıyonu Con Tune/ boskstan vaz gectrğını *.e bundan boyle edebıyatla meşgul oloca gını soy emıştır Yakında bır mılyardenn kızı ıle evlenecek olan meşhur bok sor Pans o geldıgı zaman kendısını karşıloyanla ra yaptıgı beycnatta Şımdı,e kadar eiıp lık edecegıme boksorluk yaptığıma pek muteessır m demış ve bundan soira edebıyat âlemıne gı recegını bıldırmıştır Mahdut Sınırlı Zumre Topıuluk Haddi kerr.al Olgunluk du zeyı Meluf lltşkılı bağl Maksat Arac Şark Dogu Garp Batı Teferrut. Sıvrilme Mukabil Karşılık Dunyanın, sinema sanatı ocısından değılse de sinema sanayıı ve pazarloması acısından bır nolu gozetesı sayılan ve ya rım mılyonu aşkın tıraıı bulunan «Varıetysde S'nemo yozarı Stanley HolloiAay son Antolyn şenlıgı ızlenımlerım 3 sayfaya dagılmış olarak çenış bıcmıde vermış bu arada gordugj turr fılmlerın kapsamlı eıeştırılerını yapmıştır Hollowoy bır sahıl ve tatıl kentı olan Antalya da bır şenlık duzenlenmesını ılgınc bulmakta, bunu Yugoslavya nın tatıl kentı Pula dakı şenlıkle kıyaslamak tadır Bu fılmlerın bır bolumunun onumuzdeo ocak oyında Londra ^enlıgınde sunulacagını bunun «yenı qelış"n bır sı nema endustrısıne gereksınme duydugu uluslararası pczarın ve eleştırının dıkkatıne acmanın» onemlı bır aşamosı olaca gını belırtmektedır Altan Yalcın ın <Halic»ının belgesel degenne dıkkatı ceken Hollovva/ daho sonra tum fılmlerın oyrıntılı eleştırılerını vermektedır «MADEN» USTUNE «Maden» ıcın Hollovva/, özetle şoyle aıyor «Saglam bır polıtık tenıelı olan angaıe bır fılm olarok «Maden», TurK sınemasında hem tema hem us lup acısından bır donjm no(tasını taberlıyor ve ozo'lıHo'i onun uluslararası şenlık bır i cı'ıgını ae ücğıuluyor ( ı1 n i cıfte bc^arisı onun yıl sonun dan cnce u jslararası şeı ! >. e de ısmını 'Juyjıması oias < a ^ guclendırıyor ( ) Fılmde ılgınc o lan kuru oır polemık I cwos> getırmekten cok ırsanc.» av rıntılarc onein vermış olması Maoenın ıcnde qecen dra natık bır bolı.rn hev,ecan VPIC Turk sıneması genış olccie stud/o kolaylıklamdan uzaK olaıak calı?tıgı ıcm bu sa'ınenın nasıl gı cukle cekıMıgı du şunulebıhr B J a/ııı teına/ı ış lcnnş olan ı^ımlerden solrızca ıkısını 7ikrecıersek Ivens ve Pabst ualubunda sağlam bır helqesel bo'umdur Fılıiın boş lıca zayıflıgı senaryodjn gelı\or Kahramanın polıtık ve top lumcu baglanmasının nedenle rı acıklanmıyor madencıler e maden ^ahıp erının anlaşmazıı gının da lyı behrlenmeaıgı g bı Kıral k kat.ıler bolumu sı nema olarak belkı vurucu arrıa sendıkaların varlıgı etkınlıgı yozlaşma nedenlerı ustune da ha qenış bılgı almak ıstıyor ınsan «Mcden» Turkıye sınemasında ılerleyen bır şe/ler Oıdugunu Kanıtlıyo' » «FIRATIN CINLERI» USTUNE «Sınemoda bırkac yıl ca lışmış olan Korhan Yurtse^er ın ılk yonetmenlığı olan ıFıro tın Cınlerı», kucuk bır butceyle bır gurup arkadaşın yardı mıylo yapılmış kışısel bır fılm olarak Karşımıza cıktı ( ) F lın bırcok cekımlerm oıagaı.usıu guzellıgı ve atmosfer yarat mcaa* başansıyia dıkkatı ce kıyoı Anıo dalıa da oneıntı o lan ('mın belgesel yanı T L I kıye ırı gerı kalmış bır Do!qe^ n de koy ve dag hayatı yuz/ıı lardır pek az degışıklıge unra mıştır Gelecekte nıutlak cıık kat edılmesı gereken bu \onet menr ılk fılmı hem belgeseı hem de sanat filmleri gos'ere ı dagıtımlor ıcın e'de edılmeü gereklı bır yapım > «SELVI BOYLUM AL YAZMAL1M > t1950 lerın gercekcı akımının onculerınden Lut'ı Akacı ın ogrencısı ve Yılmaz Gune/ le bazı fılmlerınde bırlıkte calışmış olan Atıf Yılmaz Ceng z Aytmatov un populer bır oykusunden yola cıkmış ( ) Ozgun Aytmatov oykusu acıklıkla verılmış bu melodramdan bı raz daha derınlere ınıyor kuşkusuz Geleneklerın gecmış yaşam bıcımlerının sanayı tara fından yokedılmesı ve ınsanlık dışı catısrna koşulları eleştırısı acıkca belırtılmekten cok hıs settırılıyor Başlıca oyunculor rahatca gulup aglayan popu ler starlar. oysa oyku beikı de daha derın bır oyun gucu ge rektırıyordu Fılm, şenlıkte<ı dereces.nı ozellıkle dış cekım lerın başarısı ve taşımacılık ve yol ınşaatı dunyasını vermedekı ustclıgı ıle hakkedıvordu » • «DUĞUN» USTUNE: t1974de ulusal Antalya şenlığınde bırıncılığı kazanon o nemlı bır f Im olan «Duğün», Istanbul a gocederek kucuk ve genellıkl© cşağılayıcı ıslerde calışmak zorunda kalan ko/Ijlerın yaşamını oyKuluyor ( ) Fll mın guclu yanı belgeseı ocıdan sağlamlıgı . Ancak dıya loglar ve oyku cızgısı beklenen bır sona dogru fazla surprız ogesı taşımadan gelışıyor Fılm kuşkusuz feodal değerlerın gunumuzde surup gıtmesıne omansız bır eleştırı de getırıyor > tARKADAŞ» VE «UMUT» USTUNE. *Fılm belkı de Islam ve Ücuncu Dunyo ulkelerının en onemlı sınemacısı olan Yılmaz Guney'ın başyapıtı Fılm Guney'm kendısının de yaş.odığı cehşkılı ortamı yansıtıyor Fılm sağlam bır toplumsoi anahz ve konusuna sıcak bır yakla• • • • Atıllâ DORSAY Sinema yazan Holloway Türk filmleri üstüne eleştiriler yaymladı ANTALYA ŞENLİĞİNİN DOLAYLI YARARLARI VE SlNEMAMIZI TANITMAS! SURÜYOR Türk Sineması, tanınmış sinema dergisi Variety'de geniş yer buldu «KARA CARSAFU GELIN RIYOR » GOÇEBE YAŞAMI USTUNE ILGINC şım getırıyor Guney'ın cok ba lırlı olmayon sosyo polıtık konumuna karşılık dunyo capın da bır sinema yeteneğı duze yıne erışmış oldugunu kanıtlı \or Yugoslav Zıka Pavlovıc Rus Vcsılı Şuksın Mısırlı Sa lah Ebuse\f gıbı Guney ae atı lımını cok lyı gozle nledıgı qun delık hayattan sokaktakı ado mın sorunlarından alıyor Ola/ ları qorduğu gıbı yansıtırken onların ardırdakı toplumso1 quclerı ve polıtık gerceklerı du yjruyor seyırcısıne Voaz .er meden ırdelıyor ( ) Pasol nı nın «Teoremafsından esıntıler frj şıyan dıkkate deger bır fılm olon «Arkaoot» kamera v« tes calışmasını oyuncuların o yıın duzeyıne ulaştıran onerın bır caba Anarolu sınemnbi/'a ıgılcnen her aoston VP etkın ' cm ıTiuîlal a ple geunlmesı g« reklı bır yapım * «Umut> ^.ımo ye dek voo ı ş en lyı Turk lılrnlerınden bı rı ( ) Ilk /orısmda 'Bısıklst Hır sızları»nı ıkıncı vansında «A! tın Hazıneleri)>nı anımsatan bır fılm Ama sonuc olorak uı kesının kendıne ozgu koşulla rmdan kaynaklonan tıpık bır Turk fılmı bu Guclu bıcımde c\nanmış ve vonetılmlş olan fılm arlık kucuk bır coqdaş klo •ık sayılobıhr • «COPCULER KRALI > «Arzu Fılmın serı komsdıl° ınden bırı olön fılm kaba foyunculugundan gelme Kpnr~ sunal ı Jerry L B M ' 6 ben;r "ır k şıhk ıcınde bır Istanb ı copcusu olarak knrşımızo qftı nyor Hlmın ano komık oqesı her alanda cekışen ve ozpllık le aynı kıza tutkun ıkı Kah ramanın. ışcı ve ışverenın ca tışmastdır ( ) Bazı konık sahne ler başorılı oncak fılm sonuc 0İTca'/ vnbnncı bır seyırcı n n kolay ızleyemıyeceğı bır soz komığınde boğulup kalıvor» • «KARA CARŞAFLI GELIN» ıoi'roy/G Duru Turk sıne nıasmda elındekı drcmatık maı .srıe sosyc' bır ıcerık kazan dırmokla uniu bır vonetmen ( ) Şu fnm de tyı oynanmış bır vnpım ve gocebe vaşamı ııstu ı e ılamc belgesel ge! ı,or « BELGESEL YAKLAŞIMLAR GETI • «GUNEŞ NE ZAMAN DOGACAK?» «Fı'm Turkıyedekı bır azınlık gurubunun «yabancı bır ulkpj ıle olnn sınırları cevre sındekı seruveime egılıyor Fılm boyunca bu azınlıgın Kaf kasi'lor olabılecegı anlaşılıyor Sozkorusu «yabancı ulkeı>de ınsanların dınsel ınancları yu zunden ışkence gormesı bolumle'iyle acılıyor fılm ( ) Turk fılm hareket dolu b ı ' yarotma gucunden doğmuşa benzr or » BULMACA 23 4 5 6 7 8 9 lorının tırnaklanncı cakılnn demır 9 Beden yeteneklerını gelıştırmcye yarayan vucut calısmaları YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 Bır gemının lıareketl Icm gerekll dırek, se en ıp, halat yelken gıbı gereclerın tumu 2 Iktısat konusunda bılgı sahıbı olan kın se 3 Sofa 4 Gercek oznesı soylenmeyen ya da nesnesı ozne yerıne geçm s olan eylem 5 Buyuk anne Yıgıt sozunun erı 6 Bır goz rengı Bırının buyruğu altında o'on gorevlı 7 Tersı Istanbul' da bır semt Tersı cınkonun sımges! 8 Aşamasız asker Turpgıllerden etlı ve tatlı koku besın olarak kullanılan bıtkı 9 Tersı uzunluğu boyu az olon Bır renk TV'DE SINEMA SOLDAN SAĞA 1 Ruh ve beden ba<ımından soysuzlaşmış 2 Bazı araclarda hayvanları koşmaya yarayan uzun dırek. Eskı dılde sevgılı 3 Para veya degerlı kağıtların uzerlennde yaznı soyıco 4 Zamanın bolunemeyecek kadar kısa parcası Tersı bır organ Organızmada bellı bazı has talıklara karşı bagışıklık kazanmok ıcm vücuda verı l«n ve o hastalığın mıkrobu tle hazırlanmış erıyık. 5 Numaranın kıso yazılışı. Bır dılegın yerıne gelmesi ıçın kutsal sayılan bır oluye adanan şey 6 Tersı bır soru takısı Es kı dılde benzerler eşler yaşıtlar 7 Eskı dılde zahmet ezıyet sıkrntı dert Tersi gümuşun sımgesı 8 Tersf osmıyumun sım flesl Hızmet hayvanlorı Boksörün Dunyası,, STAC K E S C T iE JErh BRIDGES < B O K S O R L YASl> FILMINDE • Amfiiıkan lııemasmın ya^ayan en buyuk bırkac \onotrrıpnnden b ' i olan John Huston rastlantılar sonucu TV Tiırın de en rago"t ett gı Ame man yonet nen | prınd"n bi'i olnu Hu^lon ın ^on y lıarria ustu IP «Molta Şahınl" •AMın Hazınelerı> «Affedılmeyenler», < Beyaı Bolına «Kırmın D«>gırmen> gıb cok riegışık yop tlaıını ızledık TV deı »Boksorun Dunyası», Huston ın cok daha ya<ın yıllara 1P7? ,p aıt bır fılmı Ustelık Turkıye de qosterılmemış bır f Im bu Huston bu kez bOK3 dunyasına egılı\or kucuk b r Amertkan kasabasında karıyenn n sonuna gelmış bır boKSOrun genc bır boksoru hımayesıne alarak yetıştırmesının oyJ<ueunu anlotıyor Boks dunyasının ıcyuzunu. kışı erın toplumca yuceltılen degerlere kavu>mak ıcın cırpınır< n onurlorını ozdegerler nı y tırmesını anlatan bır oyku Y«n Igınıp kaybetmenın başarısızlıgın ozanı olduqu so/ pnen Hus'on ıcın bu temanın yenıden ve deg şık bır or n i ı ıcınde ışlendığını tıpık b r fı.m ve b rcok yazara qore ip Huston ın son 10 yılının en başarılı urunu Leonard Gardner ın bır oykusunden alınan fı mde orta yaşlı boksorde Stacy Keach qenc boksords Jeff Bıdqes ın başarılı ovunları va' .. «Boksorun Dunyası Fat Cıty», 100 dokı kalık bır fılm... ILU'ENEMENT LE PLUS IMPORTANT DEPU S OUE LHOMME A MARCHE SUR LA LUNE) YONETMEN JACO'JES DEMY OYUNCULAR CATHERINE DE NEUVE MARCELLO MASTROIANNI MICHELINE TRESLE RENKU FRANSIZ ' ITALYAN YAPIMI iDUNYA KONA'O DUNKU BULMACANIN COZUMU SOLDAN SAGA 1 Kalorıfer 2 Adabalığı 3 Lesepa^e 4 Alo 5 nS Intıfa 6 Ders Akar 7 enık oM vA 8 Rey Roat 9 Tarama YUKARIDAN AŞAGIYA 1 Kalender 2 odE Senet 3 lasA Rı ya 4 Obelısk 5 Ra por Ara 6 lla Tamar 7 Fıstık Ha 8 Ege Fava 9 rl Karate HAFTANIN FILMI Kocam Hanıile 5 , CATHERINE DENEVUE VE MARCELLO MASTROIANNI Populer bır Fransız mohallesncie mutlu bır surdururken bırden erkeğın «hamıle kaldığı» bır cıftın altust olan yaşamı Evet. ya kadın yerıne erkek gebe kalsa>dı ne olurdu 9 Bu ılgınc varsavım kuşkusuz ardın dan getıreceğı ceşıtlı ruhbılımsel. toplumsal cınsel top lunbılımsel sonuc'ar ve yan sonuclarla ı'gınc gelışım er gos'erebılır Ancak Jacques Demy nın fılmı lyı bır baş lanrjıctan sonro beklennıediK bıcımds agıriaşı or tumu csprısını buluş yetenegını, akıcılıgını yıtınyor Nerede b rzamanînrın cLola». «Şerburg Şemsıyelerı*. «Eşek De rısu g bı fılmlerın yonetmenın zarıf ve a<ıcı uslubu nerede bu f Imın bır ,erden sonra kurşun gıbı ogırlaşan sozum ona mızohı'' Demy /« de, Deneuve Mastro annı IK IIsının ısımlerıne de yakışmayan bır gulduru denemesı . Istanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Isletme Bilimleri Enstitüsünden Lisans sonrası isletmecılık eğitimi gormek ısteyen yuksek oğrenım mezunlarına duyuru Istanbul Iktısadı ve Tıcarl llınler Akademisi ISLETî/E BİLİMLERİ ENSTITUSU 1978 • 1979 donemı ıcm PAZARLAMA FINANSMAN URETIM ULUSLARARASI IŞLETMEC1LİK dallarına sinovıa ogrencı alacaktır Enstıtu en az 4 yıl surelı egıt>m yapan bütün yüksek egrenım mezun>arına acık olup egıtım programını başarı ıle tamamlıyanlara İsletmecılık konusunda «Lısans Sonrası B hm Uzmcnlıgı Sert fıkası» verecektır lıgılenenlerın on kayıt ve doha fazla bılgl ıcm engeç 30 9 1978 tarıhıne kadar Enst tu sekreterlığıne muracaat etmeierı ve on kayıt başvurma belgelerını doldur maları gerekmektedır GIRIŞ TESTI Yazılı Sozlu 9 ekım 1978 Saat 17 30 19 20 21 ekım 1978 Saat 9 3017 30 Don Cherry konserler vermek üzere yurdumuza geliyor 1971 yılındo «Dovvn Beot» dergısı torafından yılın sanatcı sı secılen Don Cherry \ıne aynı vıl Okay Temız ın davetlısı olarak Turkıye ye gelmış ve Ankara Amerıkan Haberler Merkezınde bır konser vermıstı Aynı zamanda Klasık Turk Mu zıgıy'e ılgılı araştırmalar yapmış ve ogrendıklerıne daha sonrakı konser ve plak calışmalarında genış yer vermıştır Kızılderılı asıllı unlu trom petcı Hındıstan dan Guney Afrıka, Guney Amerıkava kadar tum dun/a müzıklerınl Danslarını, şarkılarını, muzık aletlerını, kostumlerını ve gelsne^lerını de kapsamak uzere ıncelemekte ve bunlara kendı nuz < kulturunu ve yorunıunu kotarak calmaKta ve sergılemektedır Bır Don Cnerry konserınde muzık dans şarkı kostum, mckypı resım ve tı/atro un surlor yla bırlıkte bır butun o'arak funu'maktadır Don Cherry 20 Eylul de TurKı ( eye aoiecek ve 1967 senesınden bu yana A/rupo ve A menko da bır cok caz festıvaiınde, klup Konserlerınde ve plakıarda beraber calıştıgı davulcu Okay Temız ve Isvec lı bascı Thomas Ostergren le bırlıkte dort konser verecek Ege Guzel Sanatlar Fakult9 sı nın duzenledıgı ılk konser 20 Eylul de Izmır Çınar Sınernasında 21 Eylul de Ankara An Smemosındakı konserı Cocuk Dostları Derneğı duzenlıyor Istanbul konserlen 2223 Eylul ta rıhlerınde Harbıye Şerm Tıyatrosunda Butun konserlerın baş lama saatı 21 30 Don Chery konserlerınde cep trompetı cesıtlı flutler Afrıka tellı calgısı Buzundını pıyano calacak V8 şarkı soylsyecek Oka/ Temız sanatcıyo dumbuka ceşıtlı Afrıko con vs zıllen calorok eşlık edecek Konserler Istanbul ve Ankan TV is'i tarafından banda alınacak Fotogrof sanotcısı Teoman Madra gosterıye foto • ışık oyunlarıyla katılacak. KESIN KAYITLAR 23 ek m 2 kasım 1973 DERSLERIN BAŞLAMASI 6 kasım 1978 i I T I A IŞLETME BİLİMLERİ ENSTITUSU Kucukbayır Sok No 129 Harbıye • Istcnbul Tel 47 8120 (Basın 23364/11508) Sinema Emekçileri Sendikası yapılan saldırıyı kınadı Turkıje Sıneraa Emekçı len Sendikası Sıne Sen, bır bıldın yayınlayarak bundan \ısa bır sure once Fılm Set, Yon Sen Fılm Ses lşıkçılar Dernegı \e Oyuncular Dernegı gıbı sınema meslek ku ruluşlarının bulundugu bıuanın saldın>a ugıamaü ola >ını kınamıştır Sıne Sen ın bıldırısınde saldınmn sme nıa cmekçı^ın n bıhnçlenme sınden \e oısutlenmesınden korkan sendıka duşmanlan tarafından duzenlendıgı be1 ıtılmıştır Bıhndıgı gıb' saldın sırasında k mlıgı be Lr«ız kışıler du\ardakı afışlen >ırtmış bazı kıtapları pt'rçala>arak 16 lık gosterıcı fılm makındsı ıle bır dakülo' u çalmıslardı SOZLEŞML IUZ4LA\D1 Sıne Sen Oıhan \ksoyur %onettıgı f'lmde çalışan 1 sendıka uyes dntt f.lm tek nısvenı ıçın Akun Fılm le • cnı bozlesme ımii'amıştır \ Mateı Şopkın ı'p Gerço Atanasov adlı Bulgar vaza» laıı Turkıve \a.carlar Sen dıkası nın (TYS) çagrıhsı olarak on gunluk bır ıncele me ıcın vurdumu/a gelm ^ > tır Sendıkanın Bulgar \ azarlar Bırlıgı ıle japtıgı ıkılı kultur anlaşması çerçevesmde çagıılan va/arlar, bu sare ıçmde çeşıth basın \ivın kurulu'îlannı ge^ecekler bu arada Turk va/arları ıle tanışacaklardır İki Bulgar yazan TYS'nin çağrılısı olarak geldı Çagnhlaıdan Mateı Şopkın şaudır vc Rusça. Fran sızca Rumen \e Ispanvolca olmak uzere çpşıth dıllere de çevnlmıs onı<u kıtabı bulunmaktadır Bulganstan' da romanlarıyle tanınan Gor ço Manasovun ıse jedı \apıtı \ardır \e romanları Rusca, Fransızca Almanca Lehçe ^ e Çekçe dıllerınde de yavınlanmıştır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog