Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİTET 15 EYLLL CUMA BEŞ Aşırı zamları önlemek için toplantılar yapılıyor Cumhurtyet Hober Merkezi DENİZCİLİK BANKASI GENEL etrol fıyatlarının yenıden ayor MUDURU AYLIK KARNE UCRETLERINE anması uzenne, uc buyuk ılJe taksı ve dolmuş fıyatlarında YÜZDE 50 ZAM YAPILMASININ Dir eşgudum sağlayobılmek aDÜŞÜNÜLDÜĞÜNU SOYLEDI nacıyla Ankora, Istanbul. İz•nır Beledıye Başkanlıkları yetulılerıyle DPT ılgıltleri dun Anle Incelenecek ve herkesln hok yapılan zamdan sonra yenıden «ıra'da toplanmışlordır. S">z kı korunacaklır. Zam nedentyte belırlemek amacıyla dun Beie<onusu toplantının buyuk bır halktan fazla para almak istedıye'de İktısat Mudurluğu yetalasılıkla bugun sonuçlanacayenler lcin gerekll kovuşturmo kılılerı. Planlama Mudurluğu |ı ve uc buyuk ıldekı yenı takyapılacak ve halkın sömurulyetkılılerı ve İstanbul Otornobıl 5i v« dolmuş fıyotlarınm sapcıler Esnafı Derneğı yonetıcımesl keslnllkle önlenecektir» tonacağı bıldirılmıştır. lennın yaptıkları toplantıda bır demıştır. Bu arado, Beledıye otosonuc alınomamıştır İstanbul Münibusculer Esnof »üslerinın taşıma ucretlerınin Derneğı Başkanı Ahmet ErasAlınan bılgılere göre Istonbul ürttırılmayacağı. Beledıyelerın lon, mınıbus ücretlenne yüz Otomobılcıler Esnoft Derneğı nkaryakıt fıyatlartndakl artışde 100 oranındo bır zam isteyonetıcılerı daha önce acıklatan doğocak otobüs işletmecımek durumunda olduklarını, an dıkları yuzde 150 oranındokı lıği ıle ılgılt zarorların Malıye cak yolcuların odeme gücü düzam taleplermde ısrar ettıkleBakanlığınca karşılanacgğı aşünülerek zom oranının yüzde rı, Beledıye yetkılılerın de akar cıklanmıştır. 80 dolayında tutulduğunu soyleyakıta yapılan zamdan sonra KOTİL'İN AÇIKLAMASI mıştır. Eraslan. zam uzerıntaksı ve dolmuş ücretlenne bu İstanbul Beledıye Başkanı den üc gun gecmesıne rağmen oranda bır zam yapılmasının Aytekın Kotil de, akaryakıt ve zam ısteklennın yertne getırılmumkun olmadığını savundukşekere yopılon son zomlorı baları oğrenılmış, toplantıya bu medığım hatıriatarok, esnafm hane ederek hıc kımsenm haknedenle bugun devam edılmesı daha fazla mağdur olmoması kından fazlasını almaya kalkışkarariaştırılmıştır icm yenı tarıfenın ivedılıkle bemamosı gerektığıni bildırmış, lırlenmesını ıstemıştır. Denızcılık Bankası Genel «Zomların yansımosı Ile îlgili Bu arada Istanbul'da taksı Müduru Nezıh Neyzı de. Sehır Istekler, Beledıyemlzde titizlikve dolmuş ucretlermı benzıne Hatlarında uygulanan aylık 3 BELEDİYELERİN TAŞIMA HIZMETLERINE ZAM YAFMAMASINDAN DOĞACAK ZARARI MALİYE BAKANLIĞI KARŞILAYACAK karnelenn fıyattarının yuzde 50 cıvannda arttırı'rrasımn dusunulduğunu oçıklamtştır Nsyzı aKarvakıt zammının Denızc 'ık Bankası Işletmelerıne 200 mıîyon lıradan fazla bır mosraf yukleyeceğının hesaplandığını belırtmış, bu yukun karsıiaiobı'nesı ıc n Uiaştrma Ba>\aniığına fıyat aycloması kaiusurcJa bır teklıf verecsMerıru bıldırmıştır TEPKİLER TUMDER Genel Başkanı Erhan Tezgor, son zamların ardından memur gelırlennın arîtınlacağı yolundakı acıklamanın, kontrolsuz pıyasada fıyatlann derhal artması sonucunu doguracağını sovunmuştur MeTiurlarm vaad değı1 cozum bekledığını so\le/en Tezgor «Acrklamada memur maaşlaıında yapılacak artısın bicımi yer almazken "cok kısa" sureden ne fcadarlık bır zamon aralığımn kcstedılmedigıni» oe Irlnış, şanları soyıerrışt r «Bu konuda bır iki aylık uzama Saym Başbakonın bu açıklamasıyla, bugunden artacagından emın olduğumuz fıyatları ıkı ay sonra bır kez doho artırocok ve emekcı memurtar bu arUştan tekrar za rarlo çıkacaktır Sabit gelirlı emekcılerın sutten agzı yonmıştır Vergı yasa tasarısıyla ışcı ve memurtarın odeyeceği vergi miktarını azaltarak gelırlennın artırılacağının aylarca kıtle iletısım araçlarıyla tum komuoyuna duyurulması fiyatlann hızla artmasına neden olmuştur Buna karşın arodon oylor gecmıs ve bu yasa tasarısı meclislerden gecirilememıştir TÜM DER GENEL BAŞKANI. MEMUR GELIRLERININ ARTTIRILACAĞINA İLİŞKIN AÇIKLAMALARIN FIYAT ARTIŞLARINA YOL AÇTIĞINI SOYLEDI Bu tasarı yasalaştıgında ıse fıyatlann bır kez daho artacagından tum emekçıler emın dırler Kaldı kı, gerçeklestırılemeyen bu artışton sonra yan odeme kararnamesı cıkarılmış, ancak soyıları 1,5 mılyona varan memurlara tek kuruşluk maaş artışı saglanmamışıır Son sekiz aylık surecte durum boyle ıken biz memurlar vaad ve umut degıl soylentısı çıkmadan tcrot ve koklu cozurnler ıstiyoruz » TUM DE1? Ankara Şube Boskanı Fatıh Ustun de cun yaptığı acıkıama'ia «Yapılon zamlardan, fiyat artıslarından sonra memurlann gonk'nu almak içm verilen 500 1000 lira tutarındakı yakacck yardımı aldatmacadan boşko bir şey değlldir» denrştT Menurlara bır an once grevlı send kalı hakların tanınmosını ve onların aclıga terKedılTemesmı ıste ven Ustun yakocak zammı adı al'ında venlen paraların cıddı riavrantşlor o'madığmı sorunun gercek cozuirunj saptırmak o'riuçıunu vurgulanvstır Tum PcRSON KON Genel Başkanı Sahıp Hıce'imez ıse memurlara yardım yopılrras nı ovmuş so r unlama gosîerdığı ılgı nedemyle hukumete teşekKUT eîrrıs gınşımi" memurlar ıc n olumlu bır cdım o'dugunu so/lemı$tır TMMOB insaa' Muhendıslerı Odosı zam.ann hayat pahalılıg nı yuzde 50 ıle yuzde 100 artıracoğm, sa.uniiuş «Petrolun mılııleştır.lmesı, doğaı kc/nc<lar.n yabancı leKenerın arocı oımaktan çıkarılmasunı • stemıştır. ULAŞTIRMA BAKANI ONGUTUN GENELGESİ Ulcstır'Tia Ba<anı Guieş O i gut okaryakıt fiyatlarına yapılan zammın mın bus ve otomobıl taşımacılığma en fozia yuzde 15 oranında yansıtılmasını ıstemış ve bu konuda IUTI valıle r e bır genelge >ollamıştn Ulaştırrpa Bakanlıgının 67 vaiı ve 13 beedıye basKanıra telgrafla gondera.gı genelgede akaryokıt fıvatlanrdakı art.ş n eşya ve otobusle yolcu tasımalc r ına kesm ola r ak yonsıtılmayacağını benzınle ça'ısan mınıbus ve otomoo "erls yap'lan taşımolara ıse yuzde 15 oranına kadar yans'tiıabıleceğıni bıldırmışfr. Elaıığ'da esnaf ve tüccann tümü direnişe geçti ELAZIĞ Can guvenlıklerının kalmadığı ve Valı Gungor Aydın'ın gorevden alınma sı ısteklerıyle esnaf ve tuccann hemen hemen tumu ışyerlerını kapatarak direnişe gecmışierdır Hofta başına ka dar sureceğı oğrenılen dıremşın ılk gununde halk guc durumda kalmış, ekmek sıkıntısı başgostermıştır Valı Vekılı Mehmet Durusoy ve Jandarma Komutanının bo,1 le bır protestoya karşı ılgılı cevrelerı uyarmalarma karşın. madığı gerekçesıyle dukkânladurluğünce yasal ışleme geçılrını kapattı. Dlrenişin sagla mesını ıstedığını bıldırmıştır solla bır ılgısı yok, esnaf karMHP'lıler tarafından gorevdeş kardeşe, kol kola bırleşeden alındığı yolunda haberler rek dukkanlarını acmadılar» cıkartnan. aslında Ankara'va uc gun ıcm ızınlı olarok gıden a ye konuşmuştur Son gunValı Gungor Aydın'ın buqun lerda 12 esnafın dukkânlarıngorevıne başlayacağı bıldirılda, muşten gıbı gelen kışı'ermıştır. ce olduruldugunu belırten Ogul «Direnişe geçenlerm, osaGAZIANTEP Cezoevme sıyişi temin edemediğı icin Valahlı bo3<in yaporok 3 gorevlinin gorevden alınmasını islıyı oldurdukten sonro 4 sıya tediklerini» de one surmus e/ lemın bugun ve yann da su sı hukumluyu kacıranlarm kullandığı taksı Urta'nın Bozova receğını soylemıştır. ılçes nde terkedılmış olarak bu lunmuştur ANKARA Istanbul'da oldurulen Ankara DevGenc Yönetın1 Kurulu uyesı Sevk ve Idare Yuksek Okulu oğrencısı Nızamettın Orhangazı nın cenazesı dun Karş,yaka mezarlığınoa lop raga verılmıştır Bu nedenle okulda bır toren yapılmış, Devrımcı Yol ve DevGenc grubu arkadaslon Orhangazı nın devrımcı k.şılığını cr.latmıslardır Orhangaz1 nın oldurulmesı olayını kıncmak amacıyıa SBF Ba sın Yayın Yuksek Okun nua ve dığer bazı fakultelerde ogrencıler sınav ve aerslere gırme/erek boykat yaprmş'ardır • MISK Konfederasyonu nıu hasebecısı $ukru Dağdevıren ın Mamak Esentepe Mahoitesı PTT ustu 296 nurıaralı konutunda yapılon aramada bır tabanca bır şaqor ve 2 mermı ele gecınlmış, sanık gozaldna alınmıstır • IGD Yenışehır Şubesı kapatılmış, yapılan aramada, 8 adet demır cubuk 13 adet sopa buiunmuştur IGD'de toplantı duzenıeyerek 171 sayılı yasaya cykırı davrandığı one suulen dernek uyes Sedat Bcışer gonderild ğı mahkemece tutuklanmıştır • Ankara da üc yere patlavıcı madde atılm ştır Huseyın Gozı'de 3 sokokta Ismet Kol'un evıne atılan patloyıcı madde. evde oturmakta olan eşı FıVrıye Yıldırım'ın ağır şekılde varalanmasma neden olmuştur Bu patlamayla ılgılı olarak Meh met Yoruk gczaıtına alınmıstır adlanndakı sanıkların adam oldurdukler nı one surmuş ve olum cezası ıle cezalandınlma larını ıstemıştır K/ahkeme gereklı ınceıeTielerın yapılması ve karara vanlması ıcın duru"=mayı 9 ekım gunune ertelemıştır İSTANBUL DuruTiun gerqın oiması nedenıyle bır suredır oğretıme kapalı bulunan ve oncek qun tekrar og r enıme aci'O'i Fık rtepe Ataturk Eğıtım Enstıtusunde komandoların derslen engel.eme cabaları cesınde doiaşan komandolor, oğleden sonra derslere gırmek ıstemışler ve bu ısteklennı okul ıdaresıne bıldırmışlerdtr Bjnun uzenne derslere alınan komandolar, de'shaneye gırdıklerı sırada, ders gormekte olan devrımcı ogrencılere saldırıdo bulunmuşlordır Bazı devrımcı oğrencılerın karşıUk vermeıerı karşısında, başlavan kavga buyumeden onlen mış ve komandoların oku! dısına çıkarılması sag anmıştır Okulda çıkan çatışmo sıras.nda 3 devrımcı oğrencı de falcata ıle nofıf olarak yaralonmıştır Okuıda havanın bırden bıre gergınleşmesı sonunda gu venl'k kuvvetlen. landarma kuv vetler.nm ae destegı a tında okuiu boşoltmıştır Okuı ıdaresı, ycpılması gereKen gece og retımmın olaylar nedenıyle b r sure ıcın yap Imayacağını okulun ıse tamamen kapa'.'masiPın sozkonusu o.rraoıgını acıklamıştır • Mecıdıyekoy Levent, Gullepe ve cevresındekı fcbnkalarda calışan ve bu semtlerd9 oturan ışcı esnat ve memurlorı iems I eden bır heyet dun İstanbul Valı ^uavını Erol Tuncel'ı zıyaret ederek bolgelerınde surduru'en 'aşıst baskılara karsı onlem almması gerektığıni soylemıslerdır Mecıdıyek&y ve cevresındekı olaylcrın UGD nın kuruln^csı/la başiadıgını one suren semt sâkınlen, bolge'erındekı şıddet eylemlennden yakınmıslar ve can guvenlıklennın korunmasını ıstemışlerdır İRANLI ÖĞRENCİLERİN PROTESTO GÖSTERİSINİ POLIS DAĞITTI, 14 KIŞI GÖZALTINA ALINDI Cağaloğlu'ndakı Iran Konsolosluğu onunde Iran Şahı Rıza Penlevı aleyhmde gosterı yapan bır grup ogrencı polıs tarafınclan cop anarak dağıtılmış. 14 kışı gozaltına alınmıştır Yuzlerını kâğıttan yapılmış rrcskelerle kopatarak Cagaloglu mevda'iında toplanan kalabohk «Kahrolsun Şah Refimı» slogor'arını atarak Iran Konsoloslugu onune gelmışlerdır Gosterı sırasında Iran Şahını temsıl eden bezden yapılmış bır kukla aa yakılmıştır Olay yerme gelen toplum polıslerı araiarınaa kızların da bulundugu cgreictlen cop'ayarak dagi!iTia>o boslamıştır Bu sırada gazetecıler de polısler tarafından nakarete uğramıştır Polısın oğrencılen cop'aması sırasmda Mıllı Egıf.^ f.'udurlugu penc^resınaen bır kıSnnın polısıere bagırdıgı d u / j l muştur Bünun uzenne 3C40 toplum po'ısı Mıllı Eğıtım Mu durluğune gırerek ınemurları aovnuş'er ve odalarda bagırdığı ılerı surulen gorevıiyl aramıslardır Daha sonra kapıları tuton polısler, bır sure hıc kımse/ı ıcerıye sokmamışlar ve kımsenm dışanya cıkmcsına ızn vsr memışlerdır Yurt Dısındakı Irarlı Ogrencıler Orguiu (Cl&NU) tarafındon gosterı sırasında dagıtılan bıldırıde Iran'aa ılon edılen sıkıyonetımın halkın mucadeiesını durduromıyacağı vurgulanmış «Faşıst Şah râ|imı kenaı ordusuyla yetnmeyıp, Israıl askerı bırlıklermden de yardım almaktatiırn deiı'mıştır. CISNU bıld nsınde son olarak «Iran halklarının mucodeıesıma kanla bastınlması bır kez daha şunu ıspatlıyor BağımsızI k, ozgurluk ve deiıo<ras /e sahıp olaoılmek ıcın sadece bır tek yol vardır Bu /ol haik savaşı ve^erek faş st ŞCi relımını devırrrek ve emperyattzmın egemenlıgını yok etmektır» denılmıştır ELAZIĞDAKI DİRENIŞIN, VALINİN GOREVDEN ALINMASINI SAĞLAMAK IÇIN MHP'LILERİN BASKISIYLA UYGULANDIĞI İLERI SURULUYOR MHP'luenn tehdıt ve baskısıyla çoğu ıs'ern'yerek de olsa boykota gıtmek zorunda kalan esnaf sayısının 8900 olduğu bıldirılmıştır Bıreysel teror oa/lannın yoğun şekııde surdjgu ke'itte esnafı bolmek ıcn boyıe bır yola başvuruldugu, bunda da en etkın rolu Valıyle sj r e<l' catışan MHP'lt Beiedıye Başkanı Behcet Susmaz'ın o/radığı ,lerı surulmuştur Esnaf ve Sanatkârlar Derneklerı Bırlığ' Başkanı Ibrahım Oq;ji «Direnışle llglli olarak dernegımızm bır kararı olmamasma ve engellememıze ragmen esnof can gunvenliğı kalVaıi Vekılı Mehmet Gursoy. resmı daıreler okullar ve bankalor dışında esna'ın yuzde 95 ının dukkanlannı ocmadıgı nı, 30 fınndan ancak lOunun guvenlık onlemierı altında ekmek çıkardığmı halkın ekmeksız ka'maması ıcın cıvar kentlere araba gonderılerek ekmek getırtılmeye calışıldığını soylemıştır. Esnafa yapılan tum uya rılara ve gereklı can guvenlığının sağlanmasına rağmen direnişe gecıldığını belırten Gursoy, eylemın o aysız surduğuru ancak, nobetçı eczone dışında dukkan'arını acmayon eczaneler hakkında Soğlık Mu BALIKESIR CEZAEVİNDE UÇ KIŞININ OLÜMUNE YOL AÇAN OLAYIN 11 SANIĞI HAKKINDA SAVCI OLUM CEZASI İSTEDI Kartaltepe mahallesınde oturan ve emnıyette bekcılık yapan Ibrahım Kızılcan'ın evıne de patlayıcı madde atılmış, hasar mey dana gelmıştır BALIKESİR Bundan bır sure once cezaevınde çıkon ve uc kışının olumune yol acan olaylarla ılgılı goruterek tutuklanan 11 danığın olum cezasına carptınlması ıstenmıştır Savcı, oncekı gunku duruşmada Kemal Koyuncu, Emırol Karadağ, Cavıt Demır, Ercan Yaşar, Yahya Boz, Hasan Aıtın, Cahıt Kumbasar, Omer Ek'ncı. Arıf Korkmaz Kemal Akın ve Ahmet Albag dun de sürmuştur Dun sabah, normal ogretım saatınde acı lan okula guvenl.k onlemierı altında olınan oğrencıler, saat 10 30 sıraıarında derslere gırm.şlerdır Bu arada. Turk Yurdundan cıkan ve saytlan 50 cıvarmdo olan komondolar guvenlık kuvvetlerının goz yum maları uzenne. okuı bahcesıne gırerek, marşlar soylemış ve sloganiar atmaya başlamışlardır Komandoların tum kışkırtma cabalanna karşın, devrımcı oğencıle'in derslerden cıkmciv'orak soğukkanhlıklarını ko rudukları gorulmusiur Butun bır gun okulun bah A N MA îlencı yurtse\er hocamı?, degerh ınsan Prof. Dr. Tarık Özker'i ANIYORLZ 15 pylul 197S saat 16 00 ITU Tatık Ozker Anfısı Gumuşsuvu TLMITUDER (Cumhumet 11604) Günün Kitapları Doyasıya gulmek için beklediğiniz olağanustu kitap çıktı ESEN YEL KOMÜNİSTLERİ TANIYAN KÖPEK Mizah Öykuleri o k a r y a y ı n l a n | Q P.K. 1365tstanbul +ZİIYAYIMLARI • • • • • • 9 • • • • • Tamamı FÖYVOLANT şeklındeki; Iş Hukuku Sosyal Sıgorta Sendıkalar. Grev ve Lokavt Bağ • Kur Vergl Kanunlan Türk Porosı Kıym«tlnl Korumo Gümruk Avrupo Ekonomık Toplulugu Turlzm Endüstrlsl Ihracot Ithalât Montaj Sanayn Mevzuotının tümö 173 cllttlr Konulara vevo konuların serilerlne obona olunabılir. Bilgl Icm broşur teteylniz. DİKKAT: Satı$. büromuzda yapılır. Satıs ve abone Ocretl buromuza ödenir. Yetkıll 60tıcı ve tahslldonmız yoktur. Tel: 43 03 66 43 03 69 Adres: Meclisl Mebusan Cad. No. 327 Dursun Han Kat: 3 Solıpazan İSTANBUL GENÇLER İÇİN CİNSEL EĞİTİM Cevıri' Dr. ihson Fohrı Anne baba'ar ve oğretmenler Ortaokul ve lıse yaşlormdakı gencler lcin hazırladığımız bu yapıtımız bır ders kıtabı nıtelığındedır. Lutfen önc« sız okuyunuz. 96 sayfo resımlı 30 hra Dağıtım: Bateş Od«m»(ı: P.K. 60 Beyoğlu/ IST YARINSIZLIK Roman 15 TL. saygın akanyetl < .Şu farkla kı, yılanın bır ustünluğü vardı Enosısten. Enosıs, cağdışıydı... Yılan cagı c ı ••> İBilen ÇETİN SAVAŞ TKP ulkemızın ya^ayan en eski partısıdır Çeptlı kesımlerınm fcesın katıUmıyla 10 Eyiul 1920 gunu toplanan ılh Kongresı. onun feurulufunu S'mgcler ve ülkenuz polttıfe yajamında oneTilı bır feılomeîre tajmı »fadc eder. TKP Genel Sekreter>run ıfeı gunleme dolausıyla. Partımn kuruculanna %e peiifmesıne ıhşkın olarck yaptıgı feonujmalar onemlı bırer tanhsel belgedır yayıneMmıs bu tanhsel be!gel°n polıtika yazınımtza hazandırmakla demokratık bır gorevı yerıne gttırdtgi ınancındadır. İsteme adresı P K 96, Aksaroy IST. ve TAN Doğıtım Basmusahıp Sok Aran Iş Hanı No . 5/201, Cağaloğlu IST. Kıbrıs'ta. Turkay Tıcaretevı Guzelyurt. =İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ İÇİN ^•^ • Şeyhislâm Ebussuııd Fetvalar Acık turkce vazıımış 500 fetvo Gercek c r beıge, Osmonlı yaşamının eşStz bır kultur kalıtı Muzcffer Arabulun Osmanlı bılım ve ya;ınıyle Turk dıi uzenne «Aydınlık kaynaklarımız» on yazısıy'e Ederı 40 lıra H!lMİYÜCBA$'ınyMiçita>44.eeri I1IJ1L •»• | • ^JT I I Lil 0 »»HMUII t*l tmt ^ « f r M vmkıt c>»t«»si U «w*u # ^ M.c«n ı*"> ?1^. »rit **f***A «• fsUvl* *«*fciı *tr riıy»n dehe ^Orie'erfrt s cn(«<ndc p <*!«« cormt jo*rt«*n r h , i "7 j | f İ M | P ^O<)*«n«l 9on4^ılır T S *le* r»t*fal«rdc WTT m4Vı* V » W t*Vv*^ • «•<•** «tt<> ' \9 *d*t ı » * rrttr ' , 1 0 ?0 «en f«z • ARKAOAŞ YAVIIM OAGrTtM K'*.ley cad Arabscıogtu Pasajı T V I m*kZ £ FK Tel 46 65 P.K SOBAUKESI& 10 Lira KONUK TEMEL DAĞIT1M Hımayeı Etfal sok YAYINLARI Orhanbey Işhanı posta kutusu749 No6 kat1 daıre^ İSTANBUL CağalogluISı m. YATIPIM KARARLARI PROBLEMLER VE COZUMuERI Yazan Prof Dr Herbert JACOP Der: Gokhan BARŞI Almanca ve Turkce Metınlı Yatırım alanları Yatırım modellerı Yatırırrla ılglı problemler ve çozumlerı, Fı, 150 Tl Öciemeli İsteme: Posta Kutusu 174 Beyazıt Isteme /en. Esm Yayıne/ı P K. 332 Karakoy İstanbul Odemell gonderılır. 5AIREŞREF BUTİİN SÜRLERİ VE 80YILLIKHİTIRALARİ HATATI SANATI. RRItAUItl VE HÜKT1UM ŞÂİMM 12BOÖ.tİlİM»IBİUMMEYIMBİfnİM 8. Sayıda 1504. Sayfadayız. • 197? y l ı YARGITAY KARARLARI'nı en cok sa/ıda yayınlayan DERGİ yız. . A Turkıye'de yürürluğe gıren tum yasaları tam metin olarak ve sırayla yayınlanan TEK DERGİ'yız... Bu sayıda T C . Emeklı Sandığı Yasası değışıklıkien T Sılahlı Kuvvetlerı Psrsone! Yasası Değ.şıktıklennı Sağlık Personelinin Tam Sure Calışma Yasasmı Sosyal Sigortalor Yoçssında Yapılan 2167 sayılı Yasa Degışikliğını tam metın olarok ızleyebılırsınız... 9 Aynca Arayasa Mahkemesl, Donıştcy ve Sayıştay Korarları. PARTİ BAYRAGI 7 SAYI ÇIKTI. D ıc ' . ı..: • SÜpEf,Lİ 2. Daâıtım: r,, ı«.i şiıtıaı Htcinttı Yîin*u«m«asniLa MÜŞAARtLfl». TAHMBUK. NAZffiOIR M Tft DANKKİ^ÂİR HAKKMOA YAZIUN IHtGÛ ZAR MÂTtRAURVEMEMUSOEI BUWn kitapcılorda. 448 tayfa.60 Itrodır V GtMİ kBA» MİUİYIT OAĞfTlM ITO.ŞTİ. M YASA HÜKUK DcRGiSl Yonetim: Klodfarer C Dostlukyurdu S 10 1 Cemberlıtaş / Ist Abone ve Her Turlu İletişim. PK 585 / İstanbul Te!f.: 27 54 88 27 22 59 • Adalet, Malı/e Bakanlıkları ıle Sosyal Sıgortalar Kurumu Genelgelert .. K,ra Saptanması. Kat Mulkıyetı Yasası Akıi Has'alııJ' ve Sucluluk gıbı konuıarı ısleyen yetkın vazarlarnnzm bılımsel yazıları.., An.lan SAYI ÇIKTI c^ Cnfinlnrtlıı . IST. • Yıllık Abone 600, TL. • Abone olmak ısteyenlere tum sayı'ar gonderılır NOT: Faruk Fşturk adlı blnnın kır ıı ıstekl l f r ı aoon» yapTickta olduğu saptannıştır la hıcbır ılışkımtz olmcd.gını ılgılenenlere ve t j m kamuoyu ıa dj/ururuz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog