Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

D0R1 CUMHURİYET 15 EYLUL CUMA Ankara Notlan: Köşeyi dönenîerle, dönemiyenler.. Mustafa EKMEKCI m zmır'de, Suot Taşer ı oradım, bulamadım Hastolık 1 geçırm'ş, bır sure yatmış Izmir tlyatrosundon bır • gcrevlı E^ınde tele'on yok yarın sabah tıyotroya ge'ır. 0 za"ı an arayın Oedı Yola cıktığımdon goruşemedim Suot Taşer le Hem geçrmş olsun dıyecek hem de TV d3kı progromiurından aolayı kutıayacaktım 26 ağustos sonrasım n« guzel anlatmıstı Suat Toşer'ı TV'de soclorı doho oğo'mıs omo dmç garmustum Yaşomını onurla surdurmu* blr sanot adomı o Hıcbır zomon eyvallah etmemls MC'ler ku'uldugunda do emeklilığlnı ısteyıp ayrtlmış, koşeslne c«kılmişti r^or " »Mpm'siet mden Inso" Matvaralan» yopıtmın blr yerinde soyle der «Sustıı garson Mustato / Sordu ascıboşı Mahrnut Aşer ' «Bıttı mı?» « Bıttı » / « Sohtden b ttı demek» / « Sahıden bıttı usta / Oaha neyı beklıyordun kı yazsın"?» / « Bılrrem / Doğrusun yavrum / Doho neyı yozocaktı ı Gâvuru yendık ajrdık Izmır'e / Sorra Sonra CuTihurıyet O M J / Velâkın » Koıuştu Metrdotel / « Dılınm altında bır şey vor aşcıDos' ' CeVmmo sovle» c Kımden cakıneceğım / Yom deston bltmesme bniı Bıroz acı bt't lokın / Yureâ'm uzuldu bo,aa\ f Şoyle ferah şoy'e yıgıtçe koşar*en ı Kopana u tjimuş g bı oluyor ınscnın a/agı » &BDULC&MZ BAVfcAAAMK1.... AlıP ARDIMA Vu\£k. A.L AL DAIĞALANAM f E OLuP.PAÎİAriJilM TURHAiy SELCUK VA^.ıdlM((«ı2 !, ALiıiNf!,.. VM YAPIMI TAMAMLANAN M GEMİ MOTOR YOKLUĞUNDAN KIZAKTA BEKLIYOR Yalçm PEKŞEN Denı/cıhk Bankası tersarîe'eunde iapımlan te.nıam lanan 11 pemı moiorları ol maaıgı jçın ıltı ıle uç yıi aı iMtıda degışen sureleı den ben kııakta beklemektedırleı Den zcıhk BanKası Ge nel \iuda u Nezih Neyzı Bankanm buvuk bır f^mı ge'eKsınımı ıçmde olduftunu bune. karşılık japmı tarnam Unan U gpmının dövi7 vok lu^u vu/unaen motoılan sRtm ahnatnadıgı ıçın hı/ mete gıremedıtını soylemış tır So? konusu gemılerden dort tanesı şehır natlaıında kullanılmak u/eıe mşa ed<lrnışttr Aynca heıbı.ı 18 000 DW tonluk 5 vuk gRmısı \e 2 araba \apuru mo totso/luk iuzunden kızaklaıda bıraMlmıjtn Nezıh Ney/ı Denızcıhk Bankasının Denızvollan ve Şehır hatlaıı unıtelsrmde grrnı a/lıgı \e ckıhjfi yu zunden buyuk. zararlara ug ranıldıgını bırçok gemının ışe yaramaz hale jzolmesm den sonra peısonel sayısının da çah'şan gemılere o ranla aşın bovutlata ulaştı g\nı soilemışfır ' Denızcıhk Bankası Genel Muduru ıaboş no ge'dikten sonra \em cıhşma'ar \apıldıgmı Ö7eihk\e şehır hatlarında hızla ve kuçuk gemılere donulecegını sovlemıştır Kuçuk bır deniz motoru denı? oloousu halıne getırıleek E^up Karaköy arasında çah'jmaia başlamışür Yar.m saatlık volu 15 dakikada a!an bu denız otobusunde Haııç v^puılanndakı 16 peı>on°le karsjilık sadece kaptan ve makuvst olmak u?ere ıkı K»şı çal.smaktadır Adalar ve Boga/rıç'nde de a? personell, bulı gemılerp gıdıleregım behrten Genel Mudür avnı von'emın Ka rakoy Kadıkoy hattmda a 5in trafık yu^unden geçer Denızcılık Bankası Genel Müdürü Neyzı. batma tehlikes\ "bulunan Karaköy koprusundekı ıskelelenn başka yerlere nakledileceğını soyledı h olamayacagvnı tır bellrtnüşpvlarak köprunün tümüyle bosaltüacajtmı soylemı;tir YENİ CFM/LEB AUNACAK Ote vandsn Norveç ten kıedı ıle ıkı gemı ahnmasına çahşılmaktadır 78 va rın fiyatlannın 100 mılyon lıra cıvannda oldugunu belırten Genel Mudıır aynı ge Izmlr'd» dolaşırken, bu cKapana tutu'muş gibı» olan ayakları dusunuyordum Koşeyt donenlere bakıyordum Yolda, sokakta gunluk konuşmalar arasına glrdı, iKoşeyı donme» sozu B iıyor mu&un fılan da koşeyı dondu1 Nosıl? Nosıimı kımse btlmlyor SoylenUlere gore TIR kcn/onları almış kiçakcilık yapıyormus1 Sılâh kacokcılığ esror kacakctılğı ne dersen de1 Koseyl donme sınıfına, odamıno gore d«$ltiyor MC YeMeCe donemlerinde, ıktıdara kapılonıp, ucundan kıytsından coptenebılenlet koseyl donmuş sayılırlo'dı Iktıdar gazetelerı kose donme yerleriyoM Kıto surede mtlyoner oldular mı koseyl donmus bellentrlerdl. Kımilen ustasıydılor koseyl yıllor. yıllar once donmuşirrdı de yenı koselere hazırlanıyorlardı Şellefyon m yardımıyla kaeeyı donenler doha kımle' kımler'» Kımı Meciıse kapogı otıp koşeyi donuyordu kendınce Yoksultar kızı zengin blr kocaya verırlerse koşeyi doneb'lırlerdi, ancak «8a/raK mıtınklerı nd«n «rKoşe>ı donsr *rı vardi soylentılere gore Izmir'de ku'okian kuloga toylen.yordu Bozı eskı mılletvekıllerı, «Bayok m tmg'erı>yl» koşeyı donenlen ocıklamaya hazırlanıyo'lardı. Koşeyı donmenın, kılılları da vcrdır, Komunızm tehl kesı van Sof'anmızı sıkloşt'raiım1 ' Neyzı Ksraköv köprüsu n .n her an batması tehlıkebi kar^ısında koprude buiu nan vapur ıskelcİPiının bu vuk çostunlueunun çevreye vaıdırıldiEinı Kabataş ve Sırkecı de >enı ıskeleler va KOPHÜ ÇOKECEK mılerın tersanelenmızde yapılması hallnde artan maMyetler yüzunden 8 7 misllne çıktığını söylemıştir YER AY1RTMA IŞLERt Halkm büyük yakınmalanna yol açan ver avırtma (rezervasyon) sorununvın da bu ytldan itıbaren çözuldügunu behrten Nezıh Ne> zı acentelere blle» verme vontemınln kaldırıldıirını böylece bırçok yolcu bllet bulamazken acentaların son ana kadar satilmamış bıletlerı ellennde tutmalannm önune geçıldıgıa. soy!env$Ur Pamuk ıpugı ambargosu nedeniyle Ingiltere'ye misilleme yapılmayacak • I • V» " ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) AET KoT\i3yorıijnun Ingıltere nın TurKiye den pamuk ıplığl ıthalâtını durdurması korarı uzerıne Turkıye nın de Ingıl tere'ye ka'şı bır mıs llpme "ap mayı duşunmedıgı oğrenılmış îır Korarı Ingıltero nın te'« bo şına almaTiosı ve Kom syon ka SULTANHAMAMDAKİ YANGINDA 2 MILYAR LİRAYA YAK1N ZARAR OLDUĞU ÖNE SURÜLÜYQR Istanbul Haber Servısl Istanbul un canlı alış^enş me>kezlennden olcn Sultanhomamdakı bır ışhamnda, oncekı gece başlayan yangın djn 09le saotierınde kontro 0 tına olmabılmış'ır Ftncancılar Caddesınde Nö sır rianda oncakı gec« saat £2 00 sıraiarındo baş'a/an yangınm çıkış nedenı saptanarrornış ancak ust kotlarda buli'ran bır «butangaz» tupunun patlamosı sonucu \angımn boşladıgı öne surul muştür Handakı clukkan sa hıplen ıse No u a n ıçınde butangazı lanmanın yasak olduğun^ oeiırterek, /angının kundaklamo eonucu cıkmı şoldugunu sovun muşlardır itfaıye ılgıu.erı yongın sonjcunda handa buUnan 12A dukkandan ıkısı dışıada tamamının yandığını bıldıımısler ve maddı rasocn 2 mılyaro ulaşmasından korkulduğunu sozlerlne eklemışlerdır İLAN BURSA İKTİSADt ve TİCARİ İÜMLER AKADEMİSİ BAŞKANLlOlNDAN Akademlmız Iktısad. Işletme. Muhasebe ve Malıye dalındo docentlık smavı açacaktır Kanunı şortlara haız Isteklılerın en geç 29 Ey'ul 1978 cuma gurtu mesaı sonuno kador docontılk talımatnamasindekl hususlar muvocehesmde Akademı Başkanlığına muracaatlan duyurulur. KONGRE Derneğımlz 1978 yıtı olagan cıml, genel kurulu 24 Eylul 1978 3) Calışrna, hesap ve denştçıpazar gunu sat 1100 de ler raporları okunması dernek lokallnde aşağıda 3no4) Raporlar üzerınde genel âötanan gundeml gârüşmek uzeruşme eleştırller, re top'anocaktır 5) Tahmını butçenın okunması ve onaylanması, Beykoz Kültur Dernegl 6) Yonetım Kuruluntın ıbrasi Yonetim Kurulu 7) Yeni yonetlm, denetcılar ve onur kurullon secınM, GÜNDEM: 8) Dılekler. 1) Yoklamo ve ocılış 9) Kapanış. 2) Dıvan Başkonı vo Dıvan So ranna tekstil ürunlerlnln dann bulunmaması nedeniyle sorunun misilleme değıl de muzakere yo'.uyla çozjmune çalışılaşacağı bel rtılmektedır Bu arada AET nın de Turkıye den Ortaklık Kornıîesı toplan' sı ıstedığı oğrenılmış'ır l'gılıler, komısyon karannm Turkıye ye resmen bıldınlmeden ve O'toklık Komltesınde goruşulmeden bosına acıklanmasınm, ihşkılerı gergınleştırecek bır tutuTi oldugunu bildırmlslerdlr IKI GORUŞ Alınan hı'gıye gore Tıcaret Bakanlığı çevrelerınde AET Ko rrt'SYOnunun bu korarı uzerıne ıkı ayrı goruş belrmıştır Bır goruşe gore katma protokolun 60 moddesınde yer alan hakme gore Ingıltere nın guc durumda kolon sanayımı korumak ıçm boyle bır kısıtlama ısteme hakkı bulunmakta dır Ikmcı goruşe gore Ise Turklye nın Ingıltere'ye yapacağı pamuk ıhrocı konusunda yasal bır kota bulunmamaktadır Bu nedenle kotonm aşılması dlve bır şey soz konusu olamaz KAYIP SBF şebekemı kaybettım. Gecersızdır Binoll AĞAÇ Yayın Hayatı KÖYÜN ÇOCUĞU YAYINLAR! Malteoe Beledıya Başkanı ıle soyleşl • TARTISMA nın yıllık abonesı yurtıçı 150, yurtdışı 300 lıradır 15 lıralık put karaılıgında, Ankaro Cadde3i 40. İKDAM Han Kat 3 Cagaloğlu istanbul adresınden ıstenobıllr. • BU HAFTA SİNEMALARDA A(ans Tel 43 30 71 GENC KIZLARIN SEVGİLİSİ Bız bo men pa calamak ısttyor'a' Koseyl donmek omac olunca, nasıl donulduğune de pek bakmaz kimse Koşeyi donenler beğenlllr, kutlanır olur yerinde Benzıne zam mı yapıldı, tankerlerl koçırabılenler koşey' donerler Araba dolusu şekeri stok edeb!l«nl«r yıne c,le Kımılerl de adom oldurerek koşeyı doneceklerınl sanırlar Kendılerıne oyle soylenmıştlr Dovadan donerse, koşeyı donemıyecegme Inanmıştır Koseyl donemeıms boyuk yıgmlar koşeyı donenlerl gozlerler koşeyı donnıeyle donememenın nedenlerını lyı kavramıs olanlorı vardır ıçtennde Bunlar, bilmclenmış oionlarıdır Ayaklarına bakarlar, tKcpana tutulmuş gıbı » tzmır de Nazım ın dızelerıyle, Mustafo Kemol'ın Izmır ını uzun uzun dusunup durdum Fuor do Yazarlor Sendıkosı povyonunda Vedat Turkalt yle konuşuyorduk Soz Nazım'm Turklye'eten nosıl kaçiıg.na geldi Turkali soyle dedı 1951 tutuklomasındo Muammer Tomkon odındokı bır orkadoşımızı sorguyo cekm'ştl, emnıyet. Muammer e ı t e ı m ı nosıl kacırd n soyle''» dıye ı?kence yapo'lar Muammsr Işkenceler karşısında, <Evet kac 'd n > der Soyle r.asıl koçırdın'' Orto<ov com mm onane c kcn Tahtelbahrr e (den zaıtınaı b'nf1"ip kaci'd m' Poiısler kızarlar Muammer'e Ulan sen bızımle dalgo mı gecıycsun? Ortakoy comıının onune Tarnelbohtr cıksa serden once bız goruruz! Haydiıı Muammer'e yeniden dayak. Işkence . Iskcncsler sonı.cu ne kador kı*ı ıslemedıgı «ucu benımseme zotunda ka'mıstır kım bıhr? 1 • Hazine arazisini işgal eden 25*i tutuklu 48 gecekonducu için 6 yıla kadar hapis istendi Istanbul Haber Servis) Alıbey^oy de gectıgımız hafta ıçmda bır bolum Hozıne orazis nı ışgoi ederek polısıe catışon lopıulukton gozaltına alınan 48 kışı hokkındo dun Eyup Cumhurıyet Savcılığındo 6 vılo kodar hcpıs ısternı ıle dava ocılmıştır 25*i tutuklu bulunan sanıkların «Gorevlı memurların gorevlennı yapmamaları ıçın top lu halde şıddet ve tehdıtte bulunmak başkasına olt arazıyı tamamen veya kısmen zapt ve tosarruf etmek» sucunu tşledikterı öne sürülmektedır DUYURU 2 0 2 1 Mayıs Eskı Harbı yelıler Yardımlaşrra ve Doyanışma Derneğı Geneı Kurulu 2491978 Pazar gunü saot 9 00'da Istonbui Kodıkcy Moda caddesı No 111 Hakkı Koşar Korete solonun da /opılocaktır Coğunluğun sağlanamamosı holınde >se 1 10 1978 torıhınae aynı soatte ,UKOndo belırtılen adreste yapı lacaktır Te1 3S 28 07 GUNDEM 1 Acılış 2 Kongre Dıvanı seclmı 3 Faalıvet Raporu 4 Gecıc Yonefm Kurulu brosı 5 Yenı Yonetım Kurulu je dıger orgonlar secımi 6 Dılekler ve temennı Unlu Yazarlar Dızısı (10 k.tap) 100 TU • Okumayı Sokturen Kıtaplar (10 kıtap) 25 TL • OILBıLGlSI (10 Basım) 15 TL • Ataturk 5 TL. • Arıtmetık 5 TL. Gardasiarım Ellerımız, Gıllıcarık baskıdo Istanbul Ankara Izmlr dağıtımcılorı aracılığıyla, kıtapçılarımza istetınlz. AYLIK DERO1. S SAY1 C1KTI 14 ulktnm 30 ayrı dılınde yayınlanmakta olan, «Sosyalızm Teori ve Prattk» dergiaının markezl yayın «Novostl Press A|an9i» (Moskovo) tarafmdan, yapılmaktadır. BU SAY1DAKİ BAZI YAZ1LAR: LENİN Sovyet ıkt'dan v» kadınlann statüsu KADAR Buyuk fikırlorln zafer AGAYEV TATAROVSKAYA Demokrası ve devrlm BELSON Buıiuvo devletı konusunda Lenın'ln goruşlerı GALKIN Ayağı kayan bir mekonizmu KRASNOV Demokrotık hoklar ve toplumsa 1 lierlema MALTSEV Ozgurlük ve sorumluluk DEMOCHKIN Sosyatıst demokrosının ılk adımlcn MAYAT Dın ve dövlet 8HEBANOV Gellşmış sosyalrzmtn hukuksa! temelı FEOFANOV SSCB de adolet BUTENKO Gelışmış sosyattzm kavramı sosyalızm ve kapitalızmde kadın haklan < Fıyatı 25 llro Y«H'I abone 250 TL Yazışma ve Ist8me P K 449 Kızılay • ANKARA DEDEKTİF MARK Franco Gosparrı 9 9 1978 Beyoglu ELHAMRA Orıpnol 13 9 1978 Bakırkcry SINEMA 74 Renkli Turkce Yenı Tual Fılm Yılm De* Fllml Yakında Sınemalarda YENİDÜNYA YAYINLARI YENt CJKTI Marksist • Leninlst POLITIKA ve EKONOMİ POUTlK SÖZLÛĞÜ ıkı cılt, 120 lıra Bın ıkı yuz konu işlenmektedır. PK 1222 • istonbul OarusmO YENI CIKAN 8. SAYISINDA ARSLAN BAŞER KAFAOĞLU Erken iyımserllk ISMAIL CEM CHP dekı Gelışım ve nedenlen. AU TURGAN CHPda Yenı Colışma Bıçımlerme Özlem CEVDET SELIMOĞLU CHP ve Demokrotıkleşen Türklye CELAL ÛLGEN CHP'de kayıt yenıleme sısteml ve Kuşkular BULENT KÖKSAL Başorıyı Engelleyen Guçkıkler EMlN DEĞER Tanlll. Neden Yargılond1 REFET ÖZKAN 1978 79 öğretım Yılına Gırerken <ER!M KORCAN ,le Söyleşi CHPde PARTl EGİTIMI VE OEMOKRATIK SOL ÖRGÛTLENME TART'ŞMA ALANiNOA YENİ DÜNYA YAYINLARI HACCA 8ÜYÛDÜ HATIŞ OLDU Yusuf Ziya Bahadmlı'nın Yenı öykü Kitabı PK 1222 Istanbul UŞâKUTIMURI Ooc Dr. Velıoğlu Sutayman Ankara da olaylaıdo hoylı gelışmeler var bu »ıro. r'erkez Bankosı yonptımı ıle Cofer Bey sorunu cöxumlendı bıie Soylentılere aore Cofer Bey, coktan kendılıgınden ayrılmoyı kararlastırmıştı gorevınden d«, Suleymon Bey engellemıstı Bırakmamiştı 1 Gılme Demtsti dlret. Ornekl^nnı gscmıs'e gormuştuk Iktıdordon ayrılırken Darse'.'enen df>vlct kadrolarmo yerleşenlere tSıZ ,e nzden ayrı mivarcVsınız1» demıştl, tBız yıne geleceqız • Gercekte d°vlet kadrolorı kimsenln hıcblr portln.n clftlıgı degıidır Oralotda devletln memurlorı, gorevlılen colısır Ama MC YeMeCe donemlerinde, buraların bırer «Por" ocaq durumuna getirıldığinı gormedık mı' Neydl a a nın, TRT'nın durumu oyle' Bunun benzenrv. yapmak da yanlis elbette, Ama, bundan en az yakınccok otanlar kuruluçlan bu durumlaro *okanlot olmalı degıl mi? Ne demı$tı MC yı kurorken Suleymon Bey blr arkadaşıno? Burun bır delılık olduğunu ben de bılıyorum Ama TRT vı elrnnde tutobıleceğım Bu vewr) Nasıl tuttugunu gorduk TV'de gordugum Suleymon Bey I cok bozuktu yuzu Belki işlerln AP ıclrvde lyl gltmedığınl goruyor da ondon Iron olayları da, Ihson Sabrl Bey'ı uzmuf olmolı Ankara da gorevlı domot bey, IronU ya AKIL HASTASI ve SANATÇl • • • Insan varlıöı Yaratma sürec< Akıl hastası va sanatçı Resımlı acıklamalı Bırınci hamur. 144 sayfa 75 TL. İsteme: PK, 60 Beyoğlu / Istanbul ORCA Rlchard Harris Charlotte Rampling MET FILM YILIN KOMEDI F1LMI edebiyat KOCAM HAMİLE Cathenne Deneuve Marcello Mastroıanni Pazartesı'den itıbaren Beyoglu DUNYA ,J Harblye KONAK MET FİLM (Cumhurıyet 11601) AYLIK. DERGİ YlLLIĞI 120 LIRA DIS ULKELER: Ortodoğu, Asya. Afrika 200TL. Avrupa (Rusya dohil) 400 T L Amerıka 600 T L Adres P K M Bnkanlıklor Ankara
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog