Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

SON ÜÇ GÜNDE YÜZLERCE DİNCİ VE SOLCU TUTUKLANDI TAHRAN Iran da son uc gun ıcınde dıncı ve solcu kesıtlerden yuzlerce kışının tutuklandığı bıldırılmıştır Assocıated Press A|ansının Tahran muhabırıne gore. ısım vermekten cekınen kaynaklar, tutuklananlar arosında bazı ış odamlarının ve yuksek fıyatlo mal satan esnafın da bulunduğunu soylemışlerdir FARAH Bu arada Fransada cıkan haftalık «ParısMatch» dergısı «Korkuyu unutmaya colışıyorum» başlıgı altında Imparatorıce Farah ıle yapılan bır roportaıa yer vermektedır Farah Pehlevı Iran dakı son olaylara degınerek «Sanıyorum ki, ulkemız bır yol kovşagında bulunmaktadır» demıştır Impa ratorıce Iran ın 2 500 yıldan bu yana tarıhının en onemlı anlarmi yaşadıgını ve yenı bır doneme gecmek uzere oıdugunu koydetmıştır İRAN'A UCAK Ote yandan ABD Savunma Bakanlıgı Iran'a yaklaşık 455 4 mılyon dolar tutarında 31 adet «F4/E» avcı ucağı ve 1000 «Shrike» fuzesı satılmasına ılışkın tasarının kongre tarafından onaylanmasını ıstemıştır Iran Şahının daho once satın almak ıstedıgı F4/G tıpl avcı ucaklarının yerıne verılecek dan bu ucakların sotılmasına ılışkm tasan karorı Başkan Carter tarafından alınmış, uz Z AY I Istanbul Gumruğunden alınan 8 81975 tarıh 3502. 8 81975 tarih 3503 ve 8 81975 tarıh 3518 sayılı cıkış beyannamelerının vergl ladesı nushalorının osılları zayı olmuştur Hukumsuzdur. FISKOBİRLİK (Arabul 1041) 11582 manlar F4/G uçaklannın Ortadogu da yenı bir sılahlanma ya rışını ortaya cıkaracagını ve sovunmadan cok saldın amacıyla kullanılabıleceğlnı soylemışlerdı Pentagon bır bıldırisınde Iran hukumetının keşıf ucuşları sırasınaa ucakların parcalandıgını ılerı surerek degışık tıpte ucoklar ıstemış olabılecegı bellrtılmıştır Kongrenın bu ucakların Iran a daha erken bır tarıhte satılması konusundakı kararını 60 gun icınde vermesı beklenmektedır Oysa ucakların 1930 nlı rıayıs ayındo satılmosı gerekmekteydı (Ajanslar) IHAN'UA GENERAL SOMOZA, NIKARAGUA'NIN TÜMÜNDE SIKIYÖNETİM ÎLÂN ETTİ MANAGUA Nıkaragu da ıc sovaş gıderek yayılırken Devlet Başkanı General Anostasıa Somoza. tum ul<ede sıkıyonetım ılan etmış ve anayasal garanttlerı askıyn almıştır Somoza bılındıgı gıbı gecen hafta Mcsaya ve Estelı kentıerınde sıkı yonetım ılan etmıştı Somozo torafından djn ılan edılen ve tum ulke/ı kapsayon sıkıyonetım 30 gun devam edecektır Bu arado Kostarıka hukume ti. kendı toprokları uzerınde bu lunan Nıkarogua Devlet Başka nı Somozo'ya aıt bır malıkâneyı devletleştırdığını ocıklamıştır Nıkaragua sınınndan 3 km ı ccrde bulunon malıkâne Kosta rıka Devlet Boskanı Carazo • nun Imzaladığı kararnameyle devletleştırılmış ve Kostarıka bırlıklerı malıkâneyl ışgal etmış tır San Jose rodvo ıstosyonu, DÜNYÂDÂ BUGÜN Kostarika'da Somoza'ya ait bir malikâne, hiikümet tarafından devletleştirildi. Senatör Church, Nikaraguaja tüm ABD yardimının kesilmesini istedi 42 000 hektarlık arazı uzerınde bulunan malıkânenln komulaştırma bedelının odenebılmesi ıc n halkı para yordımına cağırmıştır Kamuloştırma bedeii olo rak KosîariKa, Nıkaragua yo 1 5 mılvon dolar (37 5 mılyon TL ; odeyecktır Ancak hazınesınde bu kadar para yoktur «ASD YARDIMI KESILSIN» i'te ^andan loaho Derokro' senaioru Fronk Church, Dışış 'erl Bakanlıgı yetkılılerıyie Nı karacjjo'dakı dunmu gorüştut »en sonra VVashıngton da yap'ı gı acıklamada ABDrin Nıkara ouo dT Somoza re.ımın i dus nesın hızlandırmak ıcın bu ul ke\e her turlu etvoncmık yardı mı o'jrdurması gerektığını be 'ırtmı îır DeTokrat sena^or Ntkara ouc ca Somoza r°ı Time kar$ı muhaiefetm yoğunluğunun dık CAMP DAVİD GÖRÜŞMELERİNİN UZATILABİLECEÛİ BİLDİRİLİYOR KAHİRE Mısır Devlet Başkanı Enver Ssdat Israıl Başbakanı Menahem Begın ve Başkan Carter arasında Camp Davıd de surdurülen goruşmelerın onümuzdekı pazartesıye kadar uzatılabıleceğı soylenırken fsrafı'in yenı onerıler sundugu bıldırıimıştlr. Bu arada Suudı Arabıstan Sedat'ın borış gırışlmlerını destekledıgını acıklamıştır Kahıre radyosu ABD deki sıyasal cevrelere dayanarak verdığı haberde goruşmelerın pazartesıne dek uzatılobılecegını one surmuştur Enver Sedat ıse Israıl ın yenı onerıler sunması uzerıne Londra da bulunan Urdun Kralı Huseyın ııe bır telefop goruşmesı yapmıştır (Dış Haberier Servlsi) İTALYAN POLİSİ KIZIL TUGAYLAR ÖRGÜTÜNÜN YENİ LİDERİNİ YAKALADI MİLANO Itcıyan Polısl. Milano Llnate Havaolanı yolu uzerındekı bır apartman daıresıne yaptığı baskın sonurda Aldo Moro'yu koçırıp olduren Kızıl Tugaylar orgutunun lıderı Carrado Alunnp'yl tutuklamıştır Milano Po'ısı Kız.ı Tugayların yenı lıderının \akalanmasını örgute karşı verılmekte olan mücadelede «Onemll bir basarı» olarak nıtelemiştir Alunnı 1976 yıI nda Renato Curcıo'nun tutuklonmasından sonra Kızıl Tugay'lann yeni iıderi durumuna gelmıştı Renato Curcıo halen cezoevınde 15 yıllık cezasını cekmektedır IAP) tatorun art.k yolun sonuna gsı aıgını gosterdıg'rı soylemıştır 400'DEN FAZLA ÖLU Kızıl Haç Orgutune gore ge cen hafta cumartesı gunundei berı suren corpışmalarda 400 • aen fazlo ınsan olmuş. en az 800 kışı varalanmıştır Anca< gorgu tanık'an olu sayısınır cok daha yuksek oldugunu be lırtmektedırler Ulusal muhafız kuwetlerı Sandınıst bır!ı<^le> nın denetımınde olan Kuze/ Batı bolgesıne karşı, geııel b r saldırıya gecmışlerdı A|anslar bu bolgeoekı Leon Estelı ve Chmandego kenrlennde Sandtnıst bırlıklerın durumo taınamen hakım olduklarını bıld r mektedırler Gerıllo'ar bu uc ksnte gıden ana yolları tıkadıklarından U I J sal muhafız kuvvetlerı buyj< guclukıe karşılaşmoktodi' ar MASAYA KENTI DUŞTU Güneydeki Masayo kentı ısa dun Ulusal muhafız kuvvetle ıntn elıne duşmuştur Gazetecılerle konuşon bır qe rılla lıderı Masaya kentınde \s nıldık erınl kobu1 etmış «Bu ka dar fazla kan dokulmesl paho tına Masavn'yı savunmam z mumkun değild' Masaya savo sını kaybettlk Fakat bu tum savaşı kaybettıg mlz anlamına aelmez Somoza'ye karşı glrls tigımlz savos mutlaka kazanı lacofctır» deınvır Ambargo'dan Sonra ALİ SİRMEN A3D nin Turklye y» uyaulndığı «sMch ambargosunun kalkması, Temsılcıler Meclısıııdekı oy'amadan sonra artiK salt foımalıteye kalnııstır Ba=ko bir deyımle Sam Amcn NATO ıcındekı ortcıgına u/gulad'gı «cezayı» ko şulu olcrak ortadon kaldırmıştn Ambargonun nıteliğl, kararın nedenlerındekı haksızlık oynı uygulamanın ABD kaynaklı sılahıarın sıvıl halkı oldurmrk ıçın kullanı'dıgı bclgelerdo yapıİTiaTiıs o'ması gıbı konular cok konuşuldu, cok tartışıldı, bunlorı yınelsmek gereksız ABD'nın sılah kısıtlaması korarını koldırmış olmasının Turk ulusal savunmasına, ambargo onceslnden daha degışık bır nıtelık qetuncdıgı, cezalandırma ya da sılah araç gerec koynak'ar.nı kesıne tehdıdının Domokles m kılıcı gıbı her an Ankara nın basında sallonıp durduğu da ayrı bır gerçek, bu aa yazıldı scylendı Ambnrgonun kaiKması Turk dış polıtıkasındo yenl bır donem acacaktır Hıc dcgı se kaıorı kaldıran cevreler boyle bır ıstek ıçınaed rler Beyaz Scray'ın ocıklamaları, Senato ve Temsı'cı'er M'clısınde yapılan konuşmalar hep bu gcrçegl vurguluvor Kıbar ve dıplomotlk deyimlyle bu donem Turk . Amerıkan llışmlerının normalleşmesı olarak tanımlanıyor Gerçekte, anormal ılıskılere yenlden donuştur soz konusu olan Kısıtlama kararımn duşu«ıuyle bırlıkte, ABD Turklyeye yıllar once parasını odedıgı sılahları gondsrecek, başka formolıteler tamamladıktan sonra da, yenı sliahlar gelmeye başlayacakttr dır*» Sam Amca nın bu buyuk «IUMG» karşılık istedlğl ne Hükümetinin dış politikasına karsı çıkan Israil Ulastırma Bakanı istifa etti TEL AVIV, (ANKA) israıl U'aştırmo ve Hoberieşme Ba kanı Meır Amıt hukümetın dıs po'ıtıkada cok katı bır tutım ızledığıni one surerek ıstıfa et mıstır Meır Amıt uyesı bulundugu «Degışıklık ıçın Demokratik Hareket Partısı»nden ayrılorak ,e n b r partı kuracagını da ac< IOT1 ştır Gecen yıl kurulan MenaheTt Bsg n hukumetınının koal syon ortaklarcndan b n olan Başbakan Yardımcısı Yıgal Yadın ın Başkanlığındokı Degışıklık lc n Demokratik Hareket Partısl nın parlamentoda 15 u,esı bulun maktadır Portı hukumette de iort uye/e sohıp bu'unuyordu Batı Almanya, 3 Hırvat milliyetçisini Yugoslavya'ya iade etmiyor BONN (ANKA DPA) Botı Alman hukumetının, ülkede surgunde bulunan Tıto aleyhtarı uc Hırvat mılıiyetcısını Yugoslavya'ya İade etmeyeceği aciKİanmıştır Hatırlanacağı gıbı, Federal Almanya do ceşıtlı şıddet olaylarının sorumlusu olarak aranan ıkisı kadın ıkısı erkek dort «Kızıl Ordu Grubu» uye 51 Yugosıavya oo yakalanmış bunun ardından Yugoslav/o Hırvat mıMıyetçılerınm ıcdesı tc n Almanya ya resmen başvurmuştu Buna karşılık Fede rai Almanya Ğn Yuaoslavya • da tutuklanan kent gerıllaıarımn ladesını talep etmıştı Ikı hjkuTiet karşılıklı ıod« taleple'inın «Bir suçlu ticaretı» anlamını taşımadığı konusundo acıklamalar yapmışıarsa da Yugoslavya şımdıye dek Alman kent gerıllarmr bır deöıştokuş ıhtlmalı ıcın hapıshonede tutmuştur Bır an ıcin, VVashıngton'un Turkıye nln lc ve dış polıtıkasının her alanındakı ezıci etkısıni surdurme glbl açıga resmen vurulrnoyan istegl bır yana bırakalım ve dile getırılen nıyetlere donelım Blrcok kez VVashlngton tarafından ocıklandı anbargonun kalkması ile birlıkte Turk Amenkon Savunma ve Işbırlıgi konusundo goruşmelor başlayacaktır Bu goruşmelerın temellndeki konu, Turkıye d*!ti Amerıkan uslerıdır ABD bu konudo belkl soruna yakın clmayanlar>n gozunu boyayacak bazı odunier vermeye hazırdır ve ortık onemi kalmamış uslerın kapatılmasına ya da Turkıye n.n gerçek kontroluna bırakılmasına razı olacaktır Ancak, onemlı uc ussun durumunda VVashıngton'un herhangi bır odune yanaşmayacagını beiırten haberler dolaşmaktadır Hotta Sam Amca ortak sorumluluk ilkesıne bıle kuşku ile bakmakta, bu ılkenm ortadan kaldırılması icın çobo harcoyacak gorunmektedır Kaldı kı, ortak sorumluluk ilkesi, bugun Turki/e'n n elindekı olanoklar gozonunde bulunduruldugundo, uygulamada buyuk bir onem toşımayacak, dostlar alısverışte gorsun turunde bir kontroldan oteye gecemeyecpktır Ambargonun ka'kmasının iKİncı ederl de ABD nln Kıbrıs konusunun cozumune daha buyuk olcude karışması olacaktır Kısıtlama bu koşulla kaldırılmıştır Carter'ın Kongre ye mesaı sunması va Turkıye'nın Konqre nın ıstedıgı koşulları yerine getırmesl, ustellk de, bu koşulların yerıne getirılıp getirılmedıginın kontrolunun ve bu konııdakı son soz yetkfsınm Kongre de olmosı, ABD nln Kıbrıs sorununa, tuTi bolge ulkelermi haklı olarak rahatsız edecek olcude karışması sonucunu doğuracaktır Usler ve Kıbrıs konusundakı Amerıkan Isteklerlnın «Anaıi bır dana ombarqo gelmesın» kaygısıyla kobul edılmesı Turkıye nın otaylann ve ıhtiyacların Itıslyle oluşmckta bulunan yeni savunma stratejisl iie dıs polltıkasını olumsuz yonde etkıleyecektır Bu dururıda ıcınde bulundugu ekonomık va politlk cıkmazdan kurtulmak ıcın şimdiye kadar buyuk olcude kapalı kaldıgı ya do acılımı sozden oteye geçemediği u'kelere, gercekten acılnıak ve yaklaşmak ıstegınde ve zorunda olan Turkıye'nın bu yondekı gırışlmlerl de olumsuz yonde etkılenecek, Ankara yeniden Sam Amca cemberlnın zal m kıskacı ıcine duşecektır Ecevıt Iktıdarı bu tehllkelere dikkat etmek ve gerl donuşe yol açocak odımlordan kaçınmak ıcın son derece dikkatlı ve direnclı olmak zorundadır. Hisse Senedi ve Tahvil İlanları rllecek dağıtılacok hısseler tam temettuye hak kazanrmş durumdadır. Yatırımcılara onemle duyurulur • MAKINE TAKIM 25 HİSSE (% 400 sermaye arttırımı tatbıkatı bcşlıyor. Bedelsız hısse verebılır • KARTONSAN 50 HISSE (% 300 sermaye arttırım tatbıkatı başlıyor • ASIR CELİK 50 000 celık sanayının onder kuruluşu pınm yapması beklenıyor • CELİK HALAT 150 HISSE (Mevzuunda Turklye'nın tek ve rakıpsız kuruluşu %100 sermaye artırımı vapıyor. Hısseler bedelsız verılecek) • MEYBUZ 50 HISSE (Faalıyeti cok musbet devam etmektedır. Prlm vapması beklenlvor) • ASLAN CIMENTO 100 HISSE (Bu yıl yüksek temettü doguacak Tavsıye olunur) • KORUMA TARIM 200 HISSE (% 35 temettu dağrtocak) • OTOSAN 50 HISSE (%130 temettu doğıtacok) •ARCELİK 50 HISSE (Bu yıl yuksek temettü dağıtacak) • NOBEL 100 HISSE (Arayon lara duyurulur) • VATAN KONSERVE 150 HıSSE (Yokmda surprızler bek lenıyor. Kelepır fivotla eotıso arz edıyorum ) • SIFAS 50 HISSE (%30 t«mettü dağıttı) • POLYLEN 50 HİSSE (% 35 temettü dağıttı) • GÜBRE FABRIKALARI 30 000 • RABAK 1000000 • METAS 75000 SİRKET TAHVİLLERİ: 100000 TL. SAhfTEKS %15 FAİZH 4 3.1979 kupon ve ıtfosı var 1 000. TL. sı 850 TL. 100 000 T L BOSSA %15 FAİZLl 9 8 1979 kupon ve ıtfası var 1 0 0 0 TL'sı 8 8 0 TL İZMIR SUBESİ Cumhuriyet Bulvorı 1378 Sokok No 4/4 Alsancak Telefon: 14 71 45 • 14 01 64 MEBAN'IN SİZLERE SUN DUĞU HİZMETLER Yatırım Danışmanlığı (ÜCRETSIZ) Hısse senedi ve Tahvil alım satımı Hısse senedi ve Tohvll kupon tahsılatı (KOMISYONSUZ) Portfoy Yönetiml Portfoy Anollzl Şfrketler Icın Hlsse Senedi Tahvil ihrocı ve plosmanion Ile ılgıll tüm hızmetler. MEBAN YAYINLARI 1977 MEBAN SERMAYE PİYASASI YILLIĞI Türklye'de llk deto yaytnlanan yıllığın konusır. Halka açık elli şırketın son bes yıllık foaliyet sonucları ve son uç yıllık hısse senedi fiyat grofıklerl gecmiş yıllorla mukayesell olarak 1977 yılındo sermaye piyososındo meydana gelen gelışmeler ve altırt oıyasosı Fiyatı: 250, T L MEBAN SERMAYE PİYASASI BÜLTENİ Konusu: Sermaye piyasasındaki son gellşmeler ftrmo vs sektör raporla* n Ile fryot acıklamalorı Bülten ayda bir yayınlonır ayrıco her hafta flyat lıstesl gfindertlir Fiyatı 10. TL Yıllık abonman 120,TL Yurt dışı 240. TL Abonman bedellerl $ırketımize veyo Yopı ve Kredi Bankası Golato Şubesl Hesap Nosu 5000/50* y» yotırılablllr. Hlsse Senedi Nedlr? o6tı kltabımızın mevcudu bltmlştlr. Yent boskı !»• lemlerl 6urdurülmektedlr. Tahvil Nedir? Isımll kltap konusu Tahvıllerle Ilgıll tüm bılgıler. Kısa ocık ve pratık bır şekilde verllmektedlr. Flyotı: 15. T L • sl 105 milyon TL 'dır 1977 yılında 59 mllyon TL kâr sağladı % 35 terrettü dagıtacak • MENSUCAT SANTRAL Sermoyesl 81 milyon Tt dır 1977 yılındo 200 mliyon kar «sağladı % 25 temettü doğıttı OLMUK Sermayesl 150 mıl yon TL dır J977 vlında 09 7 mıl/cn kar sagladı, "a 30 temettu dağıttı • PLASTIFAY Sermayesf 18 mılyon TL'dır 1977 yılında 25 mılvon kâr sağladı *'o 30 temettü dağıttı • PIMAŞ Sermayesı 100 milvon TL'dır % 20 temettü dağıttı > POLYLEN Sermayesl 115 mılyon TL'dır 1977 yılmdo 65 8 mılyon kâr soğladı % 35 temettü dağıttı • SIFAS Sermovesl 104 mılvon TL'dır 1977 yılındo 88 5 mılyon kâr sağladı °» 30 temetfü doöıttı ı TAMSAN Sermayesl 60 mılyon TL 'dır 1977 yılındo 5 mılvon kâr sağlodı TEZSAN Sermayesl 100 mılyon TL'dır. 1977 yılında 435 mılyon kar sagladı % 25 temettü dağıttı TOZ METAL Sermayesı 28 mılyon TL'dır 1977 yılında 5 3 nvlyon kâr sağladı YTONG: Sermayes! 12 mılyon TL'dır 1977 yılında 13 4 kâr sağladı. % 30 temettü dağıtacak ARANAN HISSE SENETLERI ANADOLU CAM BATI ANADOLU CIMENTO KOC YATIRIM PAZARLAMA RABAK TÜRK DEMIR DÖKÛM cuzı kârla satarım. MUESSESE veya sahıslaro aıt tah/ıl'erı en u/gun şcrtla fazlo rrıep'cat beklemeden derhai mubavoc ederım Muesseseme mura caotlarınızda vapılması icap eden operosyonun mumkün o lan en kısa zamando vapıiaro gmı bılmelısınız ARAD1ĞIMIZ KIYMETLER : MARTI Motel YAPI VE KREDI BANKASI GARANT) Bankası GARANTI BANKASI Ruchan HaKkı TICARET Bankası ISTANBUL Bankosı AKBANK IŞ Bantosı IŞ Bonkası Kurucu SINAI Kalkınmo Bankası EGE Seramık SIFAS NASAS IZOCAM SINAI Kalkmma Tesebbüs ler KAV Orman Sanayt KOC Holdıng OTOSAN RABAK TAT Konservs RABAK Kurucu ŞARK Değırmenler) ITTIHAT Değırmencılık YTONG TEZSAN SIEMENS OLMUK KORDSA BAĞFAS EGE Bıracılık AYGAZ AYDIN Tekstll SARKUYSAN SAT1LIK KIYMETLER; • • • AKCIMENTO 210 000 TL EGE GUBRE 100 00 TL Istıkbal >cın BASTAŞ C'MENTO 50 000 TL Bu yııl temettu beklenlyor PLASTIFAY 25 adet °,30 temettu verdı SIFAS 16 adet 0 o 30 temettü odedı PIMAŞ 50 adet ıstıkbal ıcın Zerrln DURAT İLE Berki ONAY EVLENDILER 14 Eylul 1978 Beyoglu BANKER SEMIH (SEMİH YILDIZ) ADRES 4 VAKIF HAN ASMA KAT NO 8/1 SIRKECI/ISTANBUL TEL 28 67 13 27 73 41 TALEP EDILEN TAHVILLER FAIZ ORANI TEFRIK ETMEDEN ŞIRKET VE DEVLET TAHVILLERINIZİ EN YUKSEK BORSA RAYICİ UYGULAYARAK ALIYORUM» MUESSESEMl TERCIHINIZ MENFAATINiZEDIR. TALEP EDİLEN HİSSE SENETLERİ IŞ BANKASI NAMA IŞ BANKASI HAMILİNE IŞ BANKASI KURUCU MAKINE TAKIM METAS NASAŞ KORUMA TARIM RABAK KOC PAZARLAMA KARTONSAN DOKTAŞ OLMUK KAV 8AGFAŞ SARKUYSAN FURSAN AK CIMENTO DEMIR DOKUM TEZSAN ILTAŞ ILSAN EGE GÜBRE CUKUROVA ELEKTRİK CIMSA AROMA IZOCAM KORDSA LASSA ASIL CELİK SUNTA ITTAHAT DEĞİRMENCİLIK ŞARK DEĞIRMENCIÜK KOC HOLDING VATAN KONSERVE UNIROYAL EGE BIRAC!L!K ERCIYAS BIRACILIK YAPI VE KREDI BANKASI IMAR BANKASI SINAI MALI TEŞEBBUSLER VAKIFLAR BANKASI TICARET BANKASI GÛNEY BIRACILIK GOLTAŞ CIMENTO CELİK HALAT ANADOLU CAM ARCELIK OTOSAN PLASTIFAY SIEMENS 3ATISA ARZ OLUNAN HİSSE SENETLERI ft SUNTA 50 HİSSE (% 150 Sermaye arttırımı yapı r or Hısse senetleri bedelsız ve Tercüman | Aranıyor } V Ithalat ve ıhracat ya \ pan bır kuruluşun Ingılızce i muhaberatını yapabıiecek \ vetenekte bır tercumara ıh N tıyac vardır \ Muracaot 43 44 43 i V (Arabul 1039) 11584 V DERSANEDE ÇALIŞMAK UZERE tecrube.ı matsmatık ve genel yetenek Öğretmenleri Alınacaktır Tel 22 66 41 (Cumhuriyet. 11576) BAKIRKOY IKINCİ İCRA MEMURLUGUNDAN İİK.nun 133. Maddesine istinaden Gayrimenkul Açık Artırma İlanı 1977/2907 Bakırkoy Kccasınan Ko/u Cavuşpaşo mevkıınde kaın 13 pafta 2786 paısel sayılı 135 metrekare mıktarlı arsa dahılınae ınşa edı.mış dort katlı uc dukkanlı ve uc meskenlı kargır apartmanın 1O/60 orsa paylı ucuncu katta 6 nolu daıresı 31 7 1978 tarın.nde yapılan açık ortırr'a sonunao 260 C00 TI sı bedelle satılmış ıse oe verıien mehıı ıcınae ılıale bedelı odenmedıgınden IIK. nun 133 madoesıre istinaden ıhcıe fesholunarak bu kerre bır defaya nıahsus olmak uzere 7 gun muddetr le artırmaya cıkarılarak peşın pa a ıle en cok artırana ıhale edılecektır Imar Durumu Beıed'yedei alınan ımor durumu belgesıade bıno vukaeKl gı 12 50m bına de.ınlıgı krokı g bı on balice mesafesı 3 00 m 4 5 m komşu mesafesı b tışık aı<a bahce mesafesı bıt =ık ınsaat nızam bıtısık nızam o!arc< ınşaata "nusoode edhmektedır. Tetkıkaı Sırınevler Mehmet Ak f coadesı ıle 7 sokagın bırleşt'gı koşebaainda 28 kapı nolu Mert ısımll apartmanın 4 nolu daıresıne gırışte bır hol, bır salon salomanıe bır korıdor, b r mutfak, bır banyo, korıdorun nı'iayetmde (L) tarzında buyuk bır yatak odasından ıbarettır Hol ve aalon zemıp.erı marley oda zemınl r beton uze ıne ahşap doşerre kaph dıger b lumum zemınler karomozaık aoşel dır Banyoda Arcehk termostatlı kazan duş mahallı duş tertıbatı b r klozet bır lo\.abo mevcut olup duvarları 1 5 m ır.ıfaına kaoar fayansla kaplıd r Mutfakta sabıt beton tezgah uzerı ve cep'iesı 4 sıra fa/ans kap 1 altında ve cephesınde adı dolaplar Tievcut oljp taknben da renın tama'Tiı 56 rretreka'e cıvarındadır Dcırede elektrık ve su mevcut olup butun muessır hususlar gozonunde tutularaK b 1 rkışi tara'ndan 399 000 TLsı kıyr^et taktır edıımıstır Gayrimenkul IIK nun 133 maddesı hukumlerine te/f'kan peşın paraylo 219 1973 Persembe gunu saat 13 30 ıle 14 30 arasındo Ba^ırko/ 2 lcra Memurluğunda sn cok artrana ıhale edılecektı Arfrma şartnamest herkesm gorup okuyabılmesı ıcn 14 91973 tarıhınden ıtıbaren Memurıyetımızde acık bulundurulacaktır Artırmaya ıştırak etmck ve daho fi?la bılgı aımak ısteyenlerın 1S77/2907 Esas say lı dosyo numarasıylo memurluğumuza murocaatları ılan o unu KAYIP ARANIYOR RUÇHAN HAKLARI Sermaye artımına gıden ş rketlere aıt Ruchan HOKları son kultanma surelen ASILCELIK 18 9 1978 PINAR SUT 30 91978 • • • • MENKUL DEĞERLER BANKERLİKve FİNANSMANA.$. • MERKEZ Istıklâl Caddesl Odakule tş Merkezl Kat: 17 Tel : 44 28 36 43 09 32 451765 4564 20 Telex 22 685 TRTK TR • ANKARA ŞUBESİ Gazl Mustafa Kemal Bulvan İSTAS HAN No 8/10 Tsl: 25 29 82 17 42 66 Telex 42 332 TTT TR • • • • APEL ÖOEMELERİ MEBAN ORTALAMASi Oncekı gun (TL) 3028 Bugjn (TL) 3094 TÜRKDEMİR DÖKUM serDeğışım (TL) + 6 6 maye artırımıno aıt % 25 Değışım (%) +2,18 oranındaki ikınö Apel 15 9 1978 tanhıne kadar odenARTIŞ DÜŞÜŞ melıdır. Artan 19 HISSE Duşen 2 HISSE Sabıt 39 HISSE TOPLAM 50 HISSE SATIŞA SUNULAN MENKUL KIYMETLER ASLAN CİMENTO: Sermayesl 200 mllyon TL'dır. 1977 yılında 10 mılyon kâr sağladı. % 4 87 temettü dağıttı. BAĞFAS Sermayesf 200 mılyon TL'dır 1977 yıhndon 49 mflyon kâr sağladı. HISSE Sene" erınızl tıyatlo alırım. Hısse senetlerını% 30 temertü dağıtacak. zı en uvaun borsa ravıcl ve KORUMA TARIM Sarma/e VATAN KONSERVE 160 adet nomınalden ucuza • ARCELIK 85 adet • POLYLEN 35 adet %35 f emettu verecek • RABAK 100 adet %35 temettü verdı • KARTONSAN 74 adet • HEKTAS 50 adet SATILIK TAHVILLER: • EVMA tahvılı % 21 falzll 300 000 TL 17 ay sonro paraya cevrılı/or. 980 • GÜNEY Blracılık tahvlll 35 000 lirolık Sanavl Kalkınma Bankası garantHI 950 lıra. • NET %25 gelır getıren Hol dıng garantılı tahvil mart 1980'de paraya cevrilebıiır • BANKER ZEKI 22 65 88 27 52 13 4. Va'of Hon Asma kat No 89 Bahcekapı Istanbul IZMIR Tel 13 82 21 Yukarıda resmı olan 13 ya şındakı Ahmet Cekıc bayram sabanı eden cıktı bır daha donmedı bılem ınsansetnamına Sefakoy de So gutluceşme Mahallesı Sumer Sokakta 41 No 'do babası Adem Cekıc e veva Se fakoy Kılıc Karokoluno haber vermeıerı rıca olunur M. Cengiz Varol DIŞ HEKIMİ Rumelı Caddesl, Bereket Apt 55/4 OSMANBEY Saat • 1420 arası Tsl • 46 27 90 27 5213 22 66 86 YIT1K ITU M M Fakulfes.nden 1972 \ıhnda aldı£im bıtırme beîgemı jıtırdım Geçersızdır M k'pmal RunnUIı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog