Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Wm tım. Bılım ve Kultur Örgutu'nun (UNESCO) " «Okutno Yazma Gunu* oıorak duyurdugj çiın kutlandı butun dunyada Bızım TV'de ae UNESCO Ulusal Komıtesı Genel Sekreterı 8a/ Vıldan Asır Sovasır ıle yapılan bır konuşma yayımlondı. Izlemeyenler vardır dıye soyîeyevım, clbet ovüldu okuma yazma bılmek o konuşmada. Tersı olomozdıkı... Kım cıkar da «Okuma yozmo bılmek ıyı değı/dır» öıyebılır' Oyle dıyen/ kım konuşturur'? Ama okumo yozmanın tarıhı onu ovmeye pek de hak veraVecek gıbı değıldır Okuma yazma, bınlerce yıl halkı somurmenın. aldatmanın aracı olmustur Bugun de oyledır okuma yazmcı bılmeyenlenn coğunlukta bulundugu yerlerda «Halk da ogrenseydı okuma /azmayı, somurmeseydı kendıno dıyemezsınız, yazı yuzyıllar boyu sadece yukan katlara'a bulunanlara, yonetıcılere ozgu oiarak kalmıştır Onca gerılere gıtmeye ne çsrek var; bızım ulkemızm bu konudakı durunıu cok oğretıcı bır ornektır Bızde Okuma yazmanın yuzyıllar boyu sadece buyu'< kentlerde oturanlara oğretılmesı koylunun bun <Jan yoksun kalması bır rastlantı mıdır' Yoksa koylunun tembellığınden mıdır'? Ikısı de değıl okuma yazma bılmek oyrıcalıklı sınıfın somuru aracı ıdı de ondan «Aman koylu cocukları okumaya yazmaya basıodılam dıye kopan fırtına da değıl mıdır Koy Enstıtulerı nın kapanma nedenı? O akşamkı konuşmasında Sayın Savaş r da soyledı; ışveren. okuma yazma bılen ışcıden, bılmeyene göre daha cok, daha ıyı ış olırmış. bu yuzden ışyerlermde okuma yazma oğretılmelıymış... Bu ornekte okuma yazma bılmek. adamın kendısı ıcın değıl, patron ıcın ıyı cıkıyor. Gercekte okuma yazma oğrenmek hakkının butun ınsanlara tanınması ıcın koca bır ıhtılâl. Buyuk Fransız Ihtılâlı gerekmıştır. Bızde bu hak bugun bıle tam anlamı ıle bılıncımıze ışlemış değıl. bundan otüru de. arada bır, okuma yazma bılmevenlerın oy kullanmamalorı onerısı ortaya atılır Ama o okuma yazma bılmeyen adamı, bır sucundon oturu mahkemeye venp tutuklarevıne attırabılıyoruz. «Nasıl olur, bu adam yasaları okuyamaz ki...» dedınız mi, yanıtı hazırdır «Yasaları bılmek herkesın gorevıdır» deyıp cıkarlar işın ıcınden. Soz konusu tutorsızlık, konunun kaynağtnda var Yazıyı llk bulan Sumerler'de bır yaz OJLAYLAR m GÖRÜŞLER OKUMA YAZMA Melih Cevdet ANDAY manlar katı vardı kl, bunlar rahıpierm ve zengınlenn buyrugunda ıdılör Sunıcr taoletlennde soz konusu edılen kışılerın tumu zeng nler, yonetıcıler, rahıpler, yan tanrılar ve tannlardır Eskı Mısır öo papırus agacının yapraklarıng yazılan hıyeroglıfı yalnızca rahıpler bılıyorlardı Sjmer n bulduğu yazıyı. çıvı yazısını Batı'ı bılgınler ılk goruş/ennde susleme sanmıslarui. halk bunu nasıl oğrensındı' Gercekte ha>k, çıvı yazısından da, hıyeroglıften de korkmuştur Papırus oîsun, cıvı yazısımn yazıldıgı çanur tabletler olsun oyle alıp evımıze gotureceğımız turçien seyler olmaüığı ıcın onları halka okjmak gerekırse ancok raliıpler okurdu Gercı camur tabıetten yapraga, yapraktan Bergama'da parşomene, derıye, sonra Çın de ıkmcı yuzyılda bambu lıflerınden kâğıda gecılme sı kuşkusuz bır ılerlemedır, ama şurası unutulmamalıdır kl, yazı ta basKı makınesının bulunmasına değın ku.ak ıcın ışler olmustur, goz ,cm değıl Haık okuyamaz duyardı Bu da kulaksal bır kulturun gelışmesıne neden olmuştu Butun buyuk dınlerde kutsal kıtaplarm ıcten aeğıl, ses le okunması geleneğının kaynoğı bu o.sa gerektır Kur'an «mutalea» edılmez «Kıraat» edılır, «tılâvet» edilır. O Demıraip ın «Gerord Genett'den (yazı dergısı) cevırdığı yozıda okuduğuma gore, Saınt Augustın, ustası Ambroıse'n kutsal kıtabı gözleri ıle okuduğünu ınanıimaz bır şey gıbı anlotmoktadır Demek yozınm bulunması, uzun bır sure. butün ınsanlık ıcm yararlı olmamıştır, tam tersıne halkın korkuîulmasına, somurulmesme yaramıştır Ustelık goz.e okuma kulturu de kurulmamıştır Gecende bır yazımda adını andığım Kanodolı bılgm Mac Luhan'a gora ıse, gercek buyuk bulus, bcskı makınesının bulunuşudur Tarıhı onun.a boşlatmak daha yerınde olurdu Gercekte yazıdan once oyle şaşırtıcı buluşıarı vardır kı ınsanlığın, yazıya neden bunca onem verıldıgı anlaşılmaz Tarımın bulunması ıle hayvanların evcılleştırılmesı bu arada saynabiıir Yazıdan oncekı toplumlar sonıldığınco ılkel değıldı, o toplumlardakı ınsanların bırbmerıne bağiılıkları, bugun bızım aklımızın almayocağ bır guc lulukts ıdı Bız boskı mokınesme dönecek ohırsok t>urada soylenecek en onemlı soz. bu buluştan sonra ınsaa.arın tek başıanna okumaya başiamolondır Çunkü eskıden yazma kıtaplan ele gecırmek guctu Gercı Papa, bu yenı buluşa, oncak Incıl basması kosulu ile ızın vermıştı (bdylece dının guc'eneceğını. doha da yayılacagını ummuştu 1 , oma tam tersı oldu, msanlar Incuı evıerınde duşunerek okumaya başladılar, o n j «mutalea» ettıler Ronesansın başladığı yıllarda bulundugumuzu unutmayın llk kez bırey ortoya cıkıyordu Kendı kendıne okuyan, okuduğunu duşunen, yargiıayan. kendısıne okunala yetınmeyen her söylenene ınonmak zorunda olmayan, doğruyu kendı başına da bulabıieceğıne manan ınsan Buna benzer bır bıcımde yıne o çaçöa ressom. kendı buıunduğu /eroen <bıre"in bulundugu yerden) bakıyordu eşyoya, dogaya, boylece resım sonatında «derınlık» sorunu cıkıyordu ortaya Bırdenbıre insan önem kazanıvermışti Burada cok unlu bır karşıloştırmaya değınmeden geçerneyecog'tm Bıze Batıdan uc yuz yıl sonra gelen baskı makınesıne Şeyhulıslam «Kur'an basılmaması» koşulu ıle ızın vermıştı. Papa ını doğru yapmıstı, yoksa Şeyhulıslam m ı 9 Sız karar verın. Ancak sunu eklemek gereklıdır kı, Kur'an, halkm bılmedığı bır dılde ıdı, Arapca ıdı, bu yuzden onun tek basımıza, ıcımızden okunması bızde Botıdakıne benzer bır etkı uyondıranazdı Bılgı edınmeye en buyuk önemın venldığı cağ. Aydınlanma Çagı olmuştur Akıl her şeyın ustundeydı onun besını ıse bılgı ıdı Bcylece Yenı Cağ bııgı edınme hakkım butun ınsanlara tanıdı Bız de neden sonra, agır aksak, o yolu tutmak ıstedık, ama bır turlu başarıya eremedık Cunku koylunun ışcının okuma, yazma oğrenmesınden kcrktuk. Yaınız koylu ıle ışcının mı'? Hayır, unıversıte oğrencılerının de Cebınoe «Manıfest» vor dıye tromvaydGn yakapaca aşağı alınıp karakola, oradan mahkemeye goturulen kızın oykusünu hıc unutmom Bız, oldum bıttım okumayı yazmayı bır sus gıbı duşunmuşuzdur Kıtaplor bu yuzden «yararlı, yararsız» dıye ıkıye ayrılmıştır Cağımızın başlıca duşun akımlan yıllarco «zararlı» sayılmıstır Nereye geleceğım. . Işm tuhof yonına bakın kı daha bız okuma yazma ışımızı koklu olarak cozemeden, uygarlık yenıden kulak kulturune donuş yapmak uzeredır. Yenı ıletışrn araclarınm zorunlu kıldığı bır kultur olacoktır bu Ayrıca bılımlerın nerdeyse tumden matematığe yonelmelerı. dunyamızı bır bakımdan da sessızlığe gomecektır Bırbırıne karşıt ıkı goruş gıbı sanılacak ama, bana sorarsanız oyle değıl Halk ılkcağlardakı gıbı, kulağına soylenenlere ınanacck bılgınler ıse matematıksel bır sessızlık ıçmde evrenın gızlenne dalacaklar Eskı rahıpler gıbı Yonetıcıler ıcm ıse gun dogmuş olacak boylece. Okuma Yazma oğrenmeyehm, oğretmeyelım mı demek ıstıyorum' Yanıtım şu Cahılllk. yan cah'llıkten daha lyıdır Okutacaksak sekız yıllık ılkokuldon butun cocuklanmızı kesenkes gecırelım. sonra da yurttaşlarımızda kıtap okuma alışkanlığını uyondıralım Kâğıdı ucuzlatalım doğıtım orgutu kurolım. en uzak koyler« dek kıtap gönderelım .. Herkesın bıldığı sozlerı soylemeye boşlodım Zam... I Başarı, Bir Düzen Işidir Oktay AKBAL Evet Hayır urkıye'de halk, zamla yatıp zam,a kalkmaya olışmıştır Bu icüdıslı yosa.Ti, şu hukunetın ya da bu hukumetin işı deçıil, duzenın urunudur. Bu duzen degısmeden, zam ekonomisı surecektir. 1965'te Başbakan olan Suleyman Demirel yıüarca surekli zam polıtikası u\guıamıştır Enflasyon aevaluasyon enfıasyon samalının dogal urunudur zam politikası. Buna karşın ıktidar koltuğunda oturduğu sure halkın b«lını buken en agır zcmları gozunu kırpmadan uygulamaSını bılen Suleymon Bey, sımdı konuşuyor. « Hukumet ne dedıvse, aKsmı yaptı Akaryakıto zam ıgneden cakıl taşmc kcdar herseye yuzde 20 zam demektır Zaten vatandaş n cebındekı 100 lıranın 65 lırası a.ınmıştı. Ako:yakJta ycpılan zamla 20 lırası daha alınmaktadır Hukumetin vatandaşın ıctığı bır bardak cayda gozu vardır Zaten CHP ıktıdara gelınce vatandaşın sekerme goz dıker > Uzun yıllar zam ustune zam politikasıyla yoksul halkın canına okuyan bir poiıtikacı halkın gozunun icin» baka baka boyle konusaciliyor, Oysa, İkincı Dunya Sovaşından bu yana Amerıka nın gudumune bağlanıp dumen suyuna gırdıgımizcfsı berı, hangi hukumet gelirse gelsin zcm polıtıkasını uyguıamak zorunda kalmıştır Dıyelim kı şımdı Ecevıt Hukumetı dagıldı, Suleyman Bey yme Başbakan oldu Ne yapacak? Vaktıyle yaptığının daha beterını yapacak Suleyman Bey I M F n n cenıberını kırıp Ounya Bankası'na kafa mı tutacak' OECD Konscrsıyumunu bır yumri'kto dogıtıp yabancı bankalaıccn zorla krcdı mı alacak? Kapitalıst dunyaya nan.k yaparak ekcnomık bagımsızlıgını mı ılan edecek' Yoksa enflasyonsuz sosyalist duzen mi kurocak' Suleyman Bey sıksık Butun dsrdın bası bu hukümettir, bu hukumet gitmeli diye demec veriyor. Turkıye'de kamuoyu, derdın boşının hukumet degıl, kuruluduzen oldugunun bılıncıne varmalıdır Gecmıştekı hukumetlerin ne olduğunu bu halk yaşayarak ogrendi. Yine bu halk, dışardan alu'ıgımız ham petrolun 1973ten beri gun gectıkce pahalandığını, ulkemizı goyrı mllli petrol polıtıkasına bağlıyanm da Suleyman Demirel'in Morrısoncu sıyasetı oldugunu bıiiyor Yabancı kapitalizmın sadık polıtıkacısı oiarak I" nku zamların da vebalıni omuzîarında taşıyan S ı ' ' n Bey dıyor kı *Bu hukunet vatanac!?in uebıııdekı 100 [ıranın 65 lırasını almıştır» Soru Peki, ya sen şimdıye degın yurttaşın cebındekı 100 liranın kaç lırasını aldın' Demirel, kendısmın aldıklarını hesap etmıyor, aldıklonnı geri vermeyı de duşunmuyor Ne var kı enflasyon devaluasyon ve zam kararlarıyla 1965'ten bu yana Suleyman Bey yurttaşın cebındeki 100 liranın kac lirosını goturmuştur? Bu hesabın yapılması gerekir H ı tr zomon güctur bir sür« aradan sonra ılk yazıyı yazmok, Doktlloyu actım. kâğıtları dizdlm, gazeteler» bir goz ottım, odama, masama bir ceki duzen verdim. Yazı yazarken gozu oraya buraya takılmamalı kışlnln.. Bellrli bir duzen kurmalıyız kendi yasantımızdo. Karmakansıklık, dağınıklık, porişanlık, yaptığımız işl, yazdığıınız yazıyı yararsız, verimslz yapor, kotu, çirfcln yapıtlar, boyle ortamların, ruh hallerinin urunudur... TÜRKÎYE IŞ BANKASI sunar: Ve her yurttaşın bilmesı gerekir ki, dışa bağımlı kapitalıst ekonomıde «enfiasyon devaluasyon enflasyon» sarmalına dolanmıs Turkiye zam politikosından kurtulomaz, yoksul halk somuru duzenınde cırpınır durur CHP orgutu şoşKinlıgı ve yakınmayı bır yana bırakıp, bu gerceği halk yığınlarına anlatmanın seferberliğıne girişmelidlr Kurultı di'zen surdukce, hukumetler degışse d t emperyalizmın batagında boğulacağız. İlk goıume carpan Bay Demlrel'ln bir sozu: tCHP hukumetl her zaman fekere yapılan zamla belll olur», Boyleilno bir toz» ne demeli? Ayıp, cirkin, basit, kolayl Bır kl»l oğrenim yapmış, muhendls olmus, kısa surede milyonerliğe ulasmış, derken koskoca bir partının başına gecmiş, sonra Turkiye Cumhuriyeti hukametinın başı o4muş, yıllorco Basbakarvlık yapmı*, bir kez, ıkı kez, uç, dort, beş kez! Şimdı de ana muhalefet partisınin lıderi! İnsan acıyor. Ama bu kişıye, çok acıdık, artık acıvacak yerı yok1 Kendimize ocımahyız, kendimize! Nasıl olmuş da boylesine «basit». boylesine «degersız» sozler soylemekten bır turlu vazgecemeyen bır kısının Başbakanlığına katlanmısız yıllarca, şimdi de ana muhalefet liderliğine katlanıyoruz Bır sıkıntı duymuyor musunuz, hadi tam sozcuğu kullanayım, bir utanc duymuyor musunuz? Nasıl oluyor da Boy Demırel'i hola, ama hâlâ on yerde tutuyor bu toplum, nasıl oluyor da bın kez denenmış, sınonmış, basarısız bu polltıkocı buyuk bir partimizin basında kalabihyor 9 İşte toplumdaki tum yanlışlıkların, başarısızlıkların, gerilemelerin, çıkmazlora gtrmenin en onemli acıklaması burdadır Bay Demirel gibi bır politikacının ıktıdarın başı, ardından da muhalefetin bası olabilmesi! Biz tuhaf klşlleriz, daha doğrusu gercekten luhaf bir toplumuz. Kendi kendın» hesaplaşma diye bır şey bilmiyor coğu yurttaşlarımız Blze verileni, sunulanı, gosterileni, duyurulanı «gercek» saymak, oyle bellemek' «Boyle diyorlar, gosteriyorlar, ama bız tam tersıni gorduk, bildık, anladık, demek ki bunu yapanlan bir daha on yerlere getırmemeli, hatta adlarını bile anmamalı, unutmalı, unutturmalı», diyemıyor, dese de bunu uygulayamıyor çoğu insanlarımız.. Bır aydır yurt dısındaydım Gazetelerımizı de ancak son gunlerde goreblldim Gefınce bır aylık gazetelere, bir goz gezdirdım herşey yerli yerind*, bir yeni1 lik, bır değısme yok Oldurmeler, bulunmayan katiller, mezhep kavgaları. caiışmalar, çaresiz zamlar, yoksulluğun artması, huzursuzluğun bir salgın hastalık glbl yaygınlaşması Bu arada «iyi» ışler ae var, Ecevit'ln baskanlıgındaki uc partili, bir de bağımsızlı hukumetin bu 1 koşullar altındo ne yapılabihrse eğitım. kuitur, guvenlık vb konularda oğır. ama saglam adımlarla yer yer başarıyo ulaşmosı Oerken akaryokıt zomlarıi Kacmılmaz bır şeydf bu, ama niye daha once değil de, şımdi? Niye gerekli 7 zamlar bır butun olarok yapılmaz Niye tek tek ortaya cıkarılır, durmaksızm bır rahatsızlık yaratılır, muhalefet olmasını bile bilemeyen Demirel'll, Türkeş lı sozde muhalefetin elıne yerlı yersız patlatılan silâhlar verılir, niye' Herkes bilıyor. ozel araba sahıplerine bizlerın, yani arabası olmayan. vergi odeyenlerin ceplerinden para vererek yardım ettığimizı .. Benzin fiyatları dusuk tutuluyordu devlet aradakı farkı odediğı ıcin . 7 Nerden gelıyor bu para Halkın kesesınden... Bu haksızlık btylece duzeldi ıste Ne var ki halkın blndiğl tasıtlor otobusler dolmuşlar, minibusler, taksiler Icin bır ayrıcalık tanınması gerekırdi Bir cesıt belgeye bağlanarak ucuzo so'ılobilırdi kamu hizmetinde calışan taşıt'oro verılecek yakıt . Bir sure yaımomak. bır sure toplumumuzun g«rcek lerinden kopmak. başka, bombaşko bir toplum düzenınde yaşamak değisik Izlenimler, düsünceler yarotıyor kısıde Anlıyoruz, bir toplumdo herşey birbirlne bağlı. Bir yanı iyı, bir yanı cok kotu olamaz Cok yinelenmiş bir soz, oma doğru bir soz, bir «duzen» isi bu «Bu duzen değisecek» diye iktidaro gelen bir lider, slmdi Başbakan . Oyleyse umutlarımızı canlı, diri, ayakta tutmalıyız. Karamsarlığa, gucsuzluğe, bizlerl yenilgiye goturen duygularo kendımizi kaptırmamafıyız .. "Anajdoln. sergüeri ,*©< Geşıtlı nedenlerle kapatı'an Iş Bankası'nın, TUrk görsel sanat eserlerini galerilerinin dışına taşırarak, AnadolıTnun değişik yörelerine götürme çabasının yeni bir ürünü. Bankamızm seçkin tablo koleksiyonundan oluşan bu sergiyi görmelerini Erzurum'lu tüm sanatseverlere salık veririz. 7 Eylül 21 Eylül 1978 arası Erzurum Güzel Sanatlar Galerisinde ÇERI KİTABEVİ'NİN yeniden ocılma^ı nedenıyle 16 8 1978 tarıhınde Imzo gunu düzenlenmıştır BEKİR YILDIZ A KADIR OKTAY AKBAL MUSTAFA EKMEKÇI NEBI DADALOĞLU KERIM KORCAN HASAN KIYAFET ADNAN ÖZYALCINER REFİK DURBAŞ CENGİZ BEKTAS FAİK AKCAY LÜTFİ KALELİ CERİ Kltabevi IStosyon Arkası Uzunkca Çarşısı KARTAL Tel 53 10 85 Cumhurıvet 11595 ACELE SATILIK ARSA TURKİYE İŞ BANKASI güçlü dost..eski dost Ankara Yolu üzerınde Kartal'a yakın PİMAŞ'ın h«mon arkasmdo T»l. . 53 32 59, Yaşar Celik'e muracoat. • • CuTihurıyet 115771 İ LÂ N Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığından Yen, Aıans 1188/'11589 A.İ.T.İ.A. Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanlığından Fakultemız gereksmmesını karşılamak uzere aşağıdo belırtılen branşlorda docentlık sınavı acılacaktır. Isteklılerın eylul ayının sonuna kadar başvurmaları g«rekmektedır Dığer bdgıler ve koşullar Fokulte Seivreteriığınden ogrenılebılır 1 Sosyoloii ? Uıusiararası İlışkıler ADRES: A I T I A. Yonetım Fakultesı Tet 13 20 55 245 Bıiımlerf (Basm 235«8/1158«) Personel Alınacaktır Fakultemızın asagıaa belırıılen ocık mulakatla personel alınacaktır kadrolormo 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yazılı şartlara haiz ısteklılerın bır odet fotoğraf ve ozgocmışlerını ekleyeceklerı dılekce ıle en gec 25 Eylul 1978 Pazartesı gunü calışma saatı sonuna kadar Dekanlığa başvurmaları Mülakat gun ve saatı ayrıca duyurulacaktır. Smffı Adet Kodro Unvanı Aranılan Şartlar Beşevler/ANKARA 'Oxford University Press" Dil eğitim programı ile, YETİŞKÎNLERH ve ÖGRENCÎLERE 1 Çay Kurumu Genel Müdürlüğünden 1 Genel Mudurluğümüz ve bağlı Işietmelerl arosında sağlıkiı ve guvenılır bır haberleşme sağlamak amacı lıe VHF/FM telsız sıstemi teklıf alma usutu ıle yaptırılacaktır. 2 Bu ışe aıt ıdari ve teknik şartnamelar Çay Kurumu Genel Mudurluğü R.IZE adresınde görülebılır. 3 Ihadeye katılmak ısteyen fırmaların ıdarl ve teknık şartnamelere uygun oiarak hazırlıyocaklan toklıf mektuplarını en gec 13.10.1978 cuma günü mesai saatı sonuna kadar Cay Kurumu Satınalma Mudür'üğu'ne vsrmelerı veya iadelı, taahhütlü oiarak posto ıle göndermeleri gerekir. 4 Postadakl vaki gecıkmeler dıkkate alınmaz. 5 Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabı olmayıp. Iholeyl yapıp yapmamakta veya dıledığıne yapmakta serbesttır. (Basın 22336 115911 Inşaat Mühendisi veya Inşaat Y. Mühendisi Aranıyor Stotlk ve betonarme hesap konusunda tecrübesı olan askerlığlnı yapırns ısteklllerm 13 0018 00 saatleri arası referansları ıle 30 ey'ul 1978 tanhıne kadar Dr. Medlha Eldem So*ok 41 '3 YenışehırAnkoro odresıne başvurrra'arı rıca olunur Cumhunyet 11599 GÜZ DÖNEMİ KAYITLARINA BAŞLANMIŞTIR. ÖZEL DİLKO. Yabancı Dil Konuşturma Merkezi BAKIRKÖY72 21 44 lncirli CaddesiNo:25 İNGİLİZCE Cumhunyet 11592 Genel Idare 1 Çıftlık Mudu.u Ziraat Yuksek Muhend'sı (Zıraı Ekonomı ve Işletmecılık Bolumu mezunu) ı 1 Çıftlık Muojru Ziraat Yuksek Muhenüısı Yardımcısı 'Tarla BıtKılerı veya Bahce B.tkılerı Bolumu mezunu) r » 1 Çıftlık Mudu u Ziraat Yuksek Mühendisi Yardımcısı (Makına Bolumu mezunu) i 1 Çıftlık Şube Ziraat YukseK Mühendisi Şefı (Tarla veya 3ahce Bıtkı(Bıtkı Yetıştın lerı Bolumu mezunu} cılığı) Şuce Ziraat Yuksek Mühendisi » 1 Çıftlık Şefı (Peyzaı Mımarısı Bolumu mezunu) (Park ve Bahceler) Şuoe Z'raat Yuksek Mühendisi » 1 Çıftlık Şefı iZooteknık Bolumu mezu(Ha/vancıtık) nu) > 1 Çıftlık Şube Zı r aat YukseK Mulıendısı Şefı ıGıda vs Fermantasyon (TeknoloıO Tsknoloıısı Bolumu mezunu) > 1 Doner Sermc (Sıyosal Bılgıler, Iktısot ye Saymam Fakultelerı Malıye Bolumu veya Iktısodı ve Tıcorı llımler Akodemısı Mezun
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog