Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

ÜIMIVERSITE ODOYLRRI smılid bajan bina\dj b a w <ır> rzbprsız modcrn lc" ngıtımıyle 13 ".aallık pjruMZ denrmc kurslarma katılmadan karar ıcrmcymız ( LISC SOfN yıldız.dersanesi ı«*ji"\t runııp li(n(H UUju C FĞITIM &[Bt« OĞRENClLEnilClN OKULLA BERABEH LİSESONSINIF , ' LISEYlBITtRLNLLRr. 2 EVıtn tS ÜNİVERSİÎEYf HAZIRUMA UĞUR DERSANESİ "H2S64I Onobahç. CaO BtSlKTAb tSTANBlıı , YiHntıtcaV Sinrm.ro j j ı n bl JJ »J (,0 M 55 m S a y l . 1 9 4 4 5 Kunıcusu: YUNUS NADt 300 Kuruş 15 Eylül 1978 Cuma Elazığ'da esnaf ve tüccarın tümü MHPMilerin baskısı ile direnişe geçirildi Elozığ'da son olaylar uzerıne esnafın hemen tumu dun direnişe gecerek Işyerlerınl açmamıştır. MHP'lılerln bas kısıyla uygulattırıldığı belırtllen boykotun, esnafın can guvenlığlnin kalmadığı ve ilde etkin olamadığı one surulen Vall Gungor Aydın'ın görevden alın rrıası gerekcesıne dayandırıldığı görulmuştür. Istanbul Eğıtım Enstltusunde dun oğretlme yenıden başlanmış, ancok komandoların engel lemelerl sırasında uc öğrencl yaralanmıştır. Iranlı oğrencıler dun Iran Başkansolosluğu onunde Şah ı protesto gosterlsı yapmışlar dır Gosterıcılerı dagıtan polıs Mıllı Eğıtım Mudurluğune gıre rek odalardo gosterıcı aramış ve bu arada barı memurları dovmuştur Olay sonucu 14 kı şı gozaltına alınmıştır DENIZCILIK BANKASI GENEL MUDURU AYLIK KARNE UCRETLERINE YUZDE 50 ZAM YAPILMASININ DUŞUNULDUĞUNU SOYLEDI | BELEDIYELERIN TAŞIMA HÎZMETLERINE ZAM YAPMAMASINDAN DOGACAK ZARARIN MALIYE BAKANLIĞINCA KARŞILANACAĞI BILDİRILtYOR Haberi 5. Sayfada Haberler 5. Sayfada Memur ve emekli ek ödeneği ile ilgili çalışmalar başladı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Malıye Bakonı Zıya Muezzın oqlu memurlara vo eıneklılere verılocek yenı ok odemenın calışmasıno y=ni başlandığını bu konuda hıcbır rakam ve mık tor bellı olmcdı^ını soylemış tÇalışma yenl başladı Bu calışmayı en kısa zamanda sonuçlandırıp Bakanlar Kuruluna golurecegiz» domı^tır Maiıyo Bakanı butte lcmdo ceşıtll imkânlorın araştırıldığını bolırlorok «Ortada henuz sa dacs Sayın Basbakanın açıkladığı nlyet ve arzu var Bunun dışında hic bir rakam ve formul yok. Yapacağımız çalışma sonunda memurlara ve emeklllere ne kadar odeme yapılablleceğl ve ne yollo yapılacagı bellı olacaktır» demıştır Mamurlara 1C00 ılĞ 500 lıra arasında odemo yopılmasınırı riuşunulduğune ılışkın habenn dogru olmadığını belırten Zıya Muezzınoğlu, «Bu tip rakamları hlcblr calışma yapmadan v»rmek cok yanlıs. ortada henuz hicbır rakam yok çalışmalara yenı başlandı» demışlır Malıyo Bakanı memuHara ve emeklılere no zamandan ıtı baren odeme yapılacağının da henuz karorlaştırılmadığını a cıklamış yapılarak odemenın yasal formullerlnln araştırıldığını belırterek «Gecen kez oldugu gibl yakacak zammı dıye herhangi bir esasa dayanmayan ve karışıkhk doguracak bir durum yarotmak ıstcmlyoruz» demıştır ıı Jandarmalar Yüksekova tatbikatında askerlikleri kadar artistik becerileri ile de ilgi topladılar JANDARMA KÜMANDOLARI bOOI BE AŞIRETİ TEMSIL EDEN ARKADAŞLARINI TAM 300 SANIYEDE TOPLUCA YOK bT7ILER. . Demırel: Hesap bilmiyorlarsa bari ortaya çıkmasınlar,, ANKARA, <ANKA> AP Go nel Başkanı Suleynıan Ûemırel daha once meydana gelen anarşık olaylordan hukumetın haberi olduğunu üiııak gereklı tedbırlerı almadığı yolundakı ıddıasını lekrarlamıçlır Demlrel Ba?bakan Yardımcıt>ı Orhan Eyuboglu nurı olaylarnan once ıhbar aldıklormı aıırok gorpklı tpdbırlerın alın (Arkası Sa 9. Su 5 de) İNANÇLI I BİR SAVAŞIN " DEV BİR HAVAALANİNA KARŞI HALKIN DIRENIŞI İSVEÇ, TURKİYE'NİN BİR KISIM BORÇLARINI ERTELEDİ ANKARA Isvec Turkıye nın bır kısım borçlarını turle rıne gore 8 ile 6 yıl sureyle pr telemış ayrıoa 30 hazıran 1978 de vadosı gelmış bulunan devlet borcları taızlerını de sılmıştır (OECD) Turkıye ye Yardım Konsorsıyomuna uye ulkeler ve Japonya ile 20 mayıs 1978 ta rıhınde. bır kısım borclarımı/ın ertelenmesıyle ılgılı olarak ım (Arkası Sa 9. Su 3de) I « • • • • « Yakında CUMHURİYErte OYKUSU Ahmet TAN J Kanatlı J 78 adı verılen |andarma komandolarının tatbikatı, Hakkarı'nın Yüksekova yoresınde yapıldı Iran sınırıno 40 kılometre uzaklıktakı tatbikatı tuın ılce halkı ne qıı venlık nedenıyle boşaltılmış olan Beş Bulak mezrası koylulerı ilgı ve 'neyecanla iziedı Yuksekovalılar |andarma komandolannın yureklılık cevıklık ve kahramanlıkları kadar «arlistlk» yeteneklerıne de hayron kaldılar Tatbıkatın yapıldıgı genlş ova ve tepo cıklerın bır yerıne bır goçebe aşlretı konaklamıştı, gazetecılor tatbıkatın başlangıcında (Arkası Sa. 9, Su. 2 de) GÖÇER KADINI GIYSILI JANDARMA ERI ERI GECIT TORENINDE. Merkez Bankası Meclisi, Denetçiler raporunu görüşmeye başladı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Merkez Bankası Meclısı dun oğleden sonra toplanarak, Baş kon Cafer Tayyar Sadıklar hakkında banko denetcıleri tarafından hazırlanan raporu go ruşmeye başlamıştır Banko Mecfısının toplantısıno Denetçiler raporu karşısındo savjnmasını vermek uzere Sadıklar da cağrılnııştır AıiLak Sadıklar toplontıya ka tılmamıştır (Arkası Sa, 9, Su. 3 de) CHP Küçük Kurultayı yarın toplanıyor; son ekonomik ve siyasal olaylar tartışılacak ANKARA, (ANKA) THY Geneı Muduru Selohattın Baburoğlu THY nın gecen yılın (Ik altı ayında 23 ucakla 18 mılyon dolar kazanırken, bu yipin ılk altı ayında 18 uçakla 35 mllyon dolar gelır elde ettlğını acıklomıştır Baburoğlu, Genel Mudurluğun calışnıoları ı,e llgıll bllgı verırken, yapılan ıstatistıklere gore THY nın Avrupa'da en az gecikmeli sefer yapan havayolları Oıduğunu soylemıştır THY Genel Mudurü Selahattin Baburoğlu bu konuda şoyle konuşmuştur «THY, Avrupa'ya gore an az ucakla hlzmet sunan bir havayolları şlrketl olmasına ragmen 15 daklkaiık tehlrler dışında, kl bunlar butün dunyada normal kabul edlllr, en az gecikmeli havayolu şlrketldlr.» (Arkası Sa. 9, Su 2 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP Kucuk Kurultayı ya rın Ankara'da Derya Sınemasında saat 10 00'da toplanacoktır Bır gun surecek Kucuk Ku rultayda Geneı Başkan Ecevıt bır konuşma yapacak, daha sonra Genel Sekreter Mustafa Ustundağ Genel Yonetım Kurulunca hazırlanan «rapomu okuyacak, orgutten gelen delegelerln raporla ılgılı eleştırılerl dınlenecektır Kucuk Kurultay. karar organı olmadıgı ıcın, buradan bır karar çıkmosı sözkonusu değildır CHP Kucuk Kurultayıno 67 ıl boşkanı, ıl orgut kurullarınm sectıklerı l| temsılcılerl. lllerın Genclık ve Kadın Kolları kurul başkanları, partılı ıl beledıye başkanları, Meclis ve Senato Gurup Yonetım Kurulu uyelerl, Genel Yonetım Kurulu uyelerı (Arkası Sa. 9, Su 1 de) Ingiltere, KTFD'ne posta ulaşımını Rum kesimi üzerinden yapacak LONDRA, (a.a ) Lonrira do bulunan Kıbrıs Turk ledera Devletı Başbokanı Osmon Orek, Ingılız Posta Idaresınm Kıbrıs ın Turk keslmlne mektup lorı Rum tarafın aracılıgı ile gonderme kararını eleçtırmış tlr. ingıltere Posta ve Haberalma Daıreslnln aldığı kararo gore, yoklaşık uc vıldanberı Mersın 10 kodu İle Turklya üzerinden Kıbrıs Turk keslmıne gonderılen her turlu mektup, telgraf, v s . bundan boyle Rum tarafının aracılıgı İle Turklere ulaştırılacaktır. Bu uygulamanın Uluslararası Posta ve Hnberalmo Örgutunra (Arkası Sa. 9, Su 4 de) • OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK CHP Kücîık Kurultayı yarın başkentte toplanacaktır Partl tuzuğune gore Kucuk Kurultay yıldo en az Ikl kere bır araya gellr. Yarınkl toplantıda genel siyasal durum İle ekonomik ve toplumsal gellşmeler ele alınacak, aynca Gonel Yonetım Kurulu'nun calışma roporu tartışılacaktır CHP'nln hukumette bulunmasının bu seferkl Kucuk Kurultay toplantısını daha anlamlı kıldığı soylcnebillr. CHP aflirlıklı hukumet dokuzuncu ayını tomam'amak üzeredlr Ecevlt yönetlmlrtln bu zaman aralıOındo atmış olduğu adınlor, g^rck partl tabanındo gerekse CHP'ye umut bağlamıs olan CHP'de Küçük Kurultay kıtlelerde ne glbl yonkılar uyandırmıştır? Yer yer gerceklesemeyen umutların partiye yonellk eleçtlrllere donuçmesl glbl durumlar soz konusu mudur? Partlnln tavanı ile tabom ve orgut İle halk arasındakl dıyalog ne olcude işlemektedir7 Turkiye'nin gecmekte olduğu nazlk donem konusunda halk parti orgutu aracılığıyla yete rince aydınlatılabillyor mu? Örgut tabanında yeralan genc ve dınamik unsurların nabzı nasıl otmaktadır? Ve bir fhızmet va rışı» nltellğl taşıması gereken partllc' iktıdar savasımının bugunku aşamada kazandıgı boyutlar nelerdlr, ne olmalıdır?. Bu sorulara llışkln yanıtların soydamlaşması; sadece CHPnin Turk siyasal yaşantısındakl agırlığını koruması açısındon değll, demokrasinln yurdumuzdoki gelecegl bakımından da onem taşıyor Onun lcindlr ki, yarın toplanacak olan Kucuk Kurultayda bu soruların karşılıkları partlici demokraslye yara< ır bır ortamda aranmalıdır Irte ve dışta Ecevlt yonetımlni (•uşcttmış olan cemberlerln hpnuz tam anlamtyla yarılamadıgı sekız ayl'k guc bir donemin partl tabanından klml elestlrllere kaynaklık etmesl doğal karşılanmalıdır Demokrasinln genisletllmesl ve ekono• * + (Arkası Sa. 9, Su 4 de) Genel Müdüre göre, THY Avrupa'da en az gecikmeli hava yolu Yapımı biten 11 gemi motor olmadıgı için kızakta bekliyor Haberi 4. Sayfada Anadol'lara 17 bin lira zam yapıldı ANKARA, (ANKA) Anadol marka otomobıllerın statıon vagon tiplerıne yaklaşık 17 bın lıralık zam yapılarak yenı satış fıyatı 217 bın 169 lıraya yukseltılmıştır Öte yandan Renault marka otomobıllerın Renault TS ve statıon vagon tıplerıne de zam yapılması bekienmektedır Bu (Arkası Sa. 9, Su. 2 de) Oktay Akbal «Evet Hayır» Yazılanna başladı 2. Sayfamızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog