Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Ş OGRENCILERE İNGİUZCE Tel 72 2] 44 B VKIRKOY I?İLIYİİDA GtZDONEMl k\YITL\RIN\ B\SL\NMIŞTIR Cumhuriyet 55. YIL Sayı: 19444 Kurucusu: YUNUS NADt 300 Kuruş 14 Eylül 1978 Perşembt Ej8tim Modera Fea MODEBN FÎZİK 100 TL MODEBN MATEMATİK 150 TL 1001 GENEL YETENEK 150 TL apç l a d Dersanes "18teylnlz Kalmamıçsa. M~*K*A C9CU. XVX*ı M ° d e r n Eğltim Fen Dershanesi, Çırağan Cad 4345 Beşilctafl adresinden bdemell ısteyinlz Mahmutpaşa jarşısında yaklaşık 400 dükkânın bulunduğu ıki han yandı, zarar büyük İstanbul Haber Servisl Mahmutpaşo caışısında dun gece çıkan yangındo Nasır Han tamamen Mohmudıye Han do kısmen yanmiştır. Kumaş ve konfeksıyon uzenne ış yapan her ıkı honda yaklaşık 300 400 kadar ışyerının yandıgı ve zararın nvlyonlarca lıra oiduğu bıldırılmıştır Fıncancilar sokağı ıle Çakmakcılor sokağınm kesıştıgı koşede bulunan Muhteşem Nasır'o aıt Nasır Han'da dun gece 22 sıralannda henuz bılınmeyen bır nedenden yangın cıkmıştır Gorgü tanıklarına göre zemın kat dahıl 6 katlı bınanın ust katında meydana gelen patlamo ıle başlayon yongırı kısa surede tum bmayı sararak qelışmıştır llk anda olay yerıne gonderılen Fatıh ıtfoıye grubu nun yangını bastıramaması uzenne sureklı oiarak yardım ıstenmış ve olay yerıne Beyoglu, Sorıyer, Bakırkoy ve (Arkası Sa. 9, Su. 2 de) îstanbul ve Elazığ'da 2 kisi öldürüldü: olayh açılan Eğitim Enstitüsü bir gün tatil edildi Cumhuriyet Haber Merkezı Elazığ da ve Istanbul da meydana gelen sıyasal ıcerıklı olayda ıkı kışı olmuştur 5 temmuzdan berı kapalı bulunan Ataturk Eğıtım Enstıtusu dun olayiı acılmış, komondolorın oloy cıkartması nedenıyle okul bır gun tatıl edılmıştır Rıze'de olay çıkartan 10 komando tutuklanmıştır (Arkası Sa 9, Su 5 de) Ecevit akaryakıt ve şeker zamlarını savundu: "Zamlar maliyeti yüzde 2 etkileyecek,, BASBAKAN ECEVİT DUN Y \PTIĞT AÇIKLAMADA, KAMU GOREVLILERI ILE EMEKLILEPJN GELIRLERINI ARTTIRMAK tÇIN ALIKAN ONLEMLERIN KISA SURE SONRA AÇIKLANACAĞINI SOYLEDI Başbakan Bulent Ecevit dun yoptığı oçıklomaoa akaryakıt ve şekere yapı'an zamlan sa vunarak zamlarm malıyetlerı % 2 dolayındo etkıleyecegmı soyiemış ve gereklt o.Memlerın. alınacağını bıldırmıştır Ecevit bu arada kamu gorevıilerı ıle eıneklılerın gelırlerınl arttıncı onlemler kararlaştırıldıgını ve uygulama ı!e ılgıiı acık lamanın onuınuzdekı gunlerde yapılacagmı soylemıştır. Haberi 5. Sayfada Esnaf kendiliğinden zam/ı fiyat uyguluyor İstanbulda taksıier ıçın yuzde 100 dolmuşlar ıcın de yuzde 150 oranıncia ucret orttınmı ıstenırken, Beledıye Baskan Vekılı Erol Unal cDolmus ve taksl ucretlerıne, sort akorya kıta yapılan zommın yansıma sı oranında zam yapılacaktır» demış. zaın ısteklennır en oec 48 saat «cınde değerlendınlereK Encumen de onaylanocagmı bı1 dırmıştır Yurtto, zamlann otekı urunlere yansımaması ıcın denetteme gorevı beledıyelere duşerken bundo pek boşanlı oluna madıgı ılk gunden daha stokculuk ve asırı fıyat artışlarının goruldugu belırtılmıştır Fırıncılarla plostık nıomul satan tırmalann zam kuyruguna gırdıklerı bıldırılmektedr Petro! Ofısı Genel Muduru Mustafa Özyurek Ankara'da yaptıgı acıklamado «akaryakıt zommıyla luks otomobıllerm giderinln devletçe odenmesi uygulamasına son verıldıgını» soylemıştır TUS1AD Baskanı Feyyaz Ber ker ıle İstanbul Sanayı Odası Başkanı Nurullah Gezgın zammı olumlu karsılamışlardır. Izmırlı sanayıcı ve ış adam ları kuruluşları adına yapılan acıkiomada ıse «zamlorın duşuk bıle tutulduğu» gorüşu savjnulrrustur Bu arado ceş tlı demokratık dernek ve kuruluşlar adına yapılan acıklamalarda da za.Tilar elestınlmış «memur, ışcl, koylu, dar gelırlı sınıfların zamlar nedenıyle aclık tehlıkesıyle karşı karşıya kalacagı» belırtılmıştır Haberler 5. Sayfada Karamanlis: "Ege'deki Yunan adalarını kimse tehdit edemez,, Dış Haberler Servısı Bır Yunan savaş gemısı ıle Ege denızmdekı gezısını sur durmekte olan Yunamstan Başbakam Konstantın Karamanlıs *Ege'dekı adaları hıç kımse tehdit edemez* demıştır Amenkan AP ajansı, Ka ramanhsm bu sozunu Tur kıyeje açık bır ıhtor» ol dugunu behrtmıştır Ancak Yunan Başbakanı konuşmasının bundan sonrakı bolumunde Turkıye ıle ulkesı arasındak uyuşmazlıklan banşçı yollarla çozmek ıstedıklerını soylemıştır. Karamanlis Mıdıllı adasın(Arfcosı So. 9, Su. 4 de) Yfcni ha\ aalanı 320 ciftçi ailcsini toprağuidan edecekti Kânıran înan ÂP Genel Başkaniığma aday olduğunu açıkladı İZMIR (Cumhuriyet Ege Burosu) AP Bıtlıs Senotoru Kcmron Inan Partı Genel Başkcnlığına adaylıgını koyacagını ocıkladığı demecınde partl lıderlerının dışarda savunduKları demokrasıyı kendılerıne uygulamakta sıkıntı cektıklermı soylemıştır. Bu tur sıkıntıların AP orgutunu rahotsız etmeye başladığını belırten Kamran Inan Izmır'de yoyınlanan «Yenl Asır» gazetesıne verdığı ozel demecınde «Teşkllat yenilik ve degışıkltk (Arkcsı Sa. 9, Su 3 de) Mataracı : Memurlara yakacak yardımı net I.OOOIira artırılacak ÎNANÇLI BİR SAVAŞIN ÖYKÜSÜ Yakında CUMHURİYET'te AET ülketerinin Avrupa Konseyi'nde Rum görüşünü benimsemeleri Türkiye'ye yeni bir baskı oiarak niteleniyor PARIS A\rupa Konsevi Bakanlar Komıtesının hafta başında Strasbourg'da başlayan gızlı oturumlarında yapılan tartışma ve oylama lar sonucunda, KLbns'a ıhşkm ınsan haklan raporunun gundeme ahnması bır aleyht te bır çekımser o>a karşı onaltı oyla kabul edıhnce Türk delegesının de bundan sonrakı oturumlarda Kıbnslı Turk tpmsılcılennın çagrıl masında dırettıgı oğrenılnuş ür. Bu yenı durumu ve gelışmelerı degerlendıren dıplomatık gözlemcılerın kanısm| (Arkosı Sa. 9, Su 3'de) Çin'den petrol, tarım aletleri ve pirinç ithal edebileceğiz ANKARA, (ANKA) Cm Halk Cumhurıyetı ıle Turkıye hukumetı arosında 16 temmuz 1974 tanhınde ımza edılen Tıcaret Anlaşması'nda ongorulen «Kcrma Ticaret Komitesi>nm ılk toplantısı. bugun sona ermış ve goruşmelere ilışkın oiarak ıkı ulke heyetleri arasında bır tutanak ımzalanmıştır. Taraflar, Turkıye'nin Ç\n Halk Cumhunyetı'ne başta pamuk, hububat. zeytınyağı. krom. ferrokrom. boraks. dokme pık, sanayı urunlen olmak uzere, bırcok sanayı urunlen ıhracatını yapması, Çın Halk Cumrıurıyetı'nın ıse Turkıye'ye başta pınnç, petrol ve petrol urunlen, (Arkası Sa. 9, Su. 2 de) MERSIN Gumruk ve Tekel Bakarvı Tuncay Mataracı. dun Mersın'de Anadolu Aıansı rnu habırıne verdıgı ozel demeçte memurların gecım durumlarının son Bakanlar Kurulu top lantısında ele alındıgmı ve me murlara ooenen yokacak yar dımının net bın lıra artırılmos kararına varıldığını soylemış tır Bakan Mataracı, «Hukumeti miz ulke yararına kararlar al maktadır. Akaryakıt ve şeke fiyatlarını artırırken sabıt ge lırlı memurlarımızın gecım dı rumunu da dusunmuştur. So Bakanlar Kurulu toplantısınd memurlara odenen yakaco yardımının net bın lira artırı ması kararlastırtlmıştır. San rım onumuzdeki aydan itibare memurlanmız, net bin lira d ha fazla ucret alacaklardır» a mıştır. Mersın'e gelmeden once Ad na da. Cukurova vs Torosl Beledıyeler Bırlığmın kurulm sıyla ılgılı bır toplantıya ka lan Mataracı yaptığı kom mcda «Gumruklerde mus deresı kesinleşen mılyonlar lıralık malın beledıyelere so lacağr.ı» acıklamıştır. AET, tekstildeki ambargoyu resmileştirdi GÖZLEM UĞUR MUMCU Diktatörün Kökeni.. PARIS Bruksel'de dun bır açıklama yapan Avrupa Ekonomık Topluluğu Ortaklık Konseyı basın sozcusu Ingıltere'nm başvurusu uzenne Turkıye n n bu ulkeye yaptığı pamuk ıpî.gı ıhracatının 1978 sonuna kaaar durdurulacağını bıldırmıştır. Tooluluk uyesı ulkelerın ekonomılerını korumalarıyla ılg.h 60 maddeye dayanılarok olı nan bu karar, Turkıye nın ıtırazı bzerıne Ingıltere reexport yaptığı ıcın tısort ıhrocatını kopsomına almamaktadır Yüksekova'daki «Kanatlı 78» tatbikatindan sonra bugün de K. Maras'ta «Çalışiar 78» tatbikatı yapılıyoı Ahmet T/ HAKKARI cKanatlıtatbıkatı oncekı gun Hakkı nın Yuksekova ılçesınde tarr lanırken. K Maraş'ın Kapıç bolgesınde bugun ve yarın lışlar78» tatbikatı yapılacal Kara, Hava ve Jandarma 1 " vetlerımızın kaiılacagı bu ' totbıkotı Genelkurmay Ba nı Orgeneral Kenan Evren (Arkası Sa. 9, Su : Haberi 4. sayfada ABD Temsilciler Meclisi de ambargoyu kaldıran kararı onayladj VVASHINGTON Senato'don sonra. ABD Temsılcıler Meclısi de Turkıye'ye uygulanan siıah ambargosunu kaldıran Uzlaştırma Kurulu kararını bemmsemıştır Aynı zaTiando Rodezyo'ya uygulanan tıcaret ombargosunun koşullu olarok kaldınlmasını da ongören metın, Temsılcıler Meclısı'nde 126'ya karşı 225 oyla kabui edılrnıştır. vv, ı «rtıion mBtın opreâin oplumsal olaylardon ba?ları sıkılanlar, hemen bir kestirme «formul» buluıiar. Bize eli kırfoaclı bir diktator lazım .. Elı kırbaçlı diktator gelecek, sağa da sola da «sus» dıyecek; boylece anarşt manarşi hemencecık ortadan kalkacak... Tabıi, «eli kırboçiı dıktator», üstelik «iyi nıyetlı» da olacak... Yanl, «formtl» ozetle şoyle: lyl niyetlı ve kırbaçlı diktator . Diktator «iyi niyetlı» olunca, kırbacı «kotu niyetliler» uzerınde şaklatacaktır. Böylece «kotu niyetliler» cezolarını gorecek, <ıyı niyetliler» de, şoyle «oh ya, dunya varmış» diyecekteroir. Boyle ozlemler, zaman zaman, en aklı başında sandıklarımtzı do etkiler. Toplumsal bunolımların doruk nok talora ulaştığı donemlerda bu özlemler, blrer saplantı haline donuşurler. (Arkası Sa. 9, Su. 1 de) T MSP, olağanüstü toplantıya katılmıyor, Öymen AP yöneticilerini suçladı ANKARA, (ANKA) CHP Mıiet Meclısi Grup BOŞKOT Vekılı Altan Oymen, bugun bır demeç vererek AP Genel BcsKanı Suleyman Demırel'ın 19 eylulda yapılacak Mıllet Meclıs> loplantısı ıle ılgıiı ıddıalarını cevaplandırmış. «Meclısi (muzakereu meclıs) olmaktan cıkaranlar herkesin bıldıği gıbi en başta AP yoneticıleridir» den ştır «Demirel'in 19 eyluldekı toplantıyı "Meclıs baskını" diye nılelendırerek herkesı aldatmaya çalıştıgını» bıldıren Oy'«•ı™«. «în < Su » 5 de) OLAYLARltf ARDINDÂKİ GERÇEK ir suredır ıç guvenlik ve ekonomık sorunlor uzennde toplanmıs olan dıkkatlerın, gıderek dıs politıkada da yeniden odaklaşacağı bır doneme gırmekteyız Mgınç gelışmelere aday gunlerın ılk ıpucları Atlna'dan gelıyor Ay sonuna dogru toplanacak BM Genel Kurulu oncesınde Karamanlis yonetiminın cok yonlu bır dıplomotık harcketlılıge yoneldıgi dıkkatı cekmektedır. llk bakışta goze çarpan belırtıler soyle ozetlenebılir. Q Yunanistan Dışışlen Bakanının Sovyetler Bırliğı'nı zıyaretinden sonro yayınlanan ortak bıldırıde, Kıbrıs'ta cozum Atina Ankara Için «BM Genel Kurulu ıle Guvenlik Konseyı karorlarının uygulonmcsının temel alınmasıs konusunda goruş birliğine varıldı Belgrat'ta yapılan son Bağlantısızlar Konferansı'ndan da ana hatlanyla aynı doğrultuda bır karar cıkmıştı. O Iki Yunan muhrıbi Sovyetler"ın Odessa lımanını zıyoret ıcın Boğazlor'dan gecıp Karadenız'e acıldığ' gun, Başbokan Karamanlis de bir sovoş gemisıyle Ege'deki Yunan adalannı gezmeye basladı 0 Yunon Boşbakanının Mos kova'yı ziyardt edeceğı acklanırken Çın Halk Cumhuriyetl Dışışlen Bokanı Huang Hua'nın bu ay içinde Atına'yı zıyaret edeceğı bildirıldı O Avrupa Konseyı Delegeler Komıtesi, Kıbrıs Rum Yonetımınin ısteminı ikinci kez kabul ederek Turkıye'yi ağır şekılde suçloyan Kıbrıs'a llişkın Insan Haklan raporunu, Ankara'nın gırişimlerine karşın, gun deme aldı. AET ulkeleri de Rum goruşunu destekledıler. 0 Kıbrıs Rum yonetiml, 8M Guvenlik Konseyi'ni Kıbrıs ıcın bir kez daha ozel toplantıya cağıracağını açıkladı Ankara açısmdan duşundurucu olabilecek bır toblo belır••• (Arkası Sa 9, Su 3'de) B Sii lider Kümeyn İranlıları genel greve çağirdı TAHRAN Iranda or gun dını lıderlerden Ayet Nasırı Nun'nın tutuklanrrn don sonra, genış bır tutukl kampanyasına gırışıldığı bı nlrken Ir^k'ta surgunde I nan Şıı lıder Ayetullah Ku nı dun Pa'is'e ulaşan bır dırıye gore Iran haıkını bır genel greve cagırmış '.Arkası Sa. 9, Su,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog