Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYTNT,ARI Doğan Nadi BIR DAKİKA Gulmece yozariiğımn usto koieml rahmetll Doğan Nadı nın fıkralarını beğenlyle okuyacaksınız. Ederl: 15 lıra Isteme adresı. Turkocağı Cad 39 • 41 Cağoioğlu • Istonbul umhuriyet 55. YIL; Sayı: 19443 Kurucusu : YUNTJS NADİ 300 Kuruş 13 Eylül 1978 Çarşamba ELÂZIĞ, (Cumhuriyet) Bıreysel teror eyıemlerı Elâzg ı dun de kona buıamış, uc esnaf ayrı ayrı olayıardo kurşunianarak oldurulmuşler dır Valı Gungor Aydın'ın banş toplantılarına, alınan sıkı gu> enlık onlemlerıne rağmen sııâhıi saldırılann onu alınamaz ken, son bır hafta ıcınde oldurulenlenn sayısı 8'e yukselmıştır llk olay sabah 08 15 sıralarında meydana gelmış, Carşı OĞRENCILERt İCİN OKULLA BERABEK LİSE SON SINIF İİHİVERSİTEYE HAZIBİAMA UĞURDERSANESİ ' ™ ' Bir Sınav numuzdeki hofto boşındo, Millet Meclisi'nın ologanustu olorak toplonması gerekmektedır. Konu, Danışma Kurulunun calışmalarıyle ilgılı ic Tuzuk maddesınin değiştirılmesını içermektedır. CHP Meclis Grubundan yuzu aşkın saym mılletvekılının imzasını taşıyon konuya değjln o n e r g e , Baskanlıga sunulduğu zaman, muhalefet sozculerı buyuk gurultu koparmışlardı Ortada bunca cozum bekleyen sorun varken, bır tuzuk maddesı degışıkligı ugruna olaganustu lop lantıyo gerek var mıydı 9 CHP, Turkıye Buyuk Millet Meclısini kendi egemanlıği altına olmak, muhalefelı kıskıvrak boğlamak mı istiyoıdu? Hayır, olaganustu top lantıya katılmayacaklar, ıkîıdarı kendi yazgısıyla başbasa bırckacaklordı. Oysa ıs o denli basıt degıldı Meclis İc Tuzuğunun Oanışma Kuru'u toplontılan ı!e ilgılı maddesı muhalefete cok genış engelleme olanakları verıyordu Baskanlık Oıvanı ıle Mecliste grubu bulunan her partıden bır temsılcının oluşlurdugu Danışma Kurulu. ceşıtlı gorevlerı arasında Meclis gundemını hazır'amakla da yukumluydu Ama Kurul ancak, tum uyelerinın katılmasiyle toplanabıliyordu Mecliste ornegın 10 kisilık bır grubu bulunan kuçuk bir partı, temsılcı gondermezse Danışmo Kurulu toplanamaz, boylece 10 sayın mılletvekıiının direnişi ıle ulusal ıstencı temsil eden koskoca meclısın calışmaları engellenmiş olurdu. Gelecek hafta, meclis toplanıp do bu engeli aşabılecek mi? Ve şayet aşılırsa, arkasından hemen tatıle gidılmeyip sırada bekleyen ivedi sorunlar ele alınabılecek mi? Bundan 810 gun oncesıne kadar toplantıya katılrnayacaklarını açık açık soyleyen muhalif partllerden Ikisl, şimdl fikir değistlrmiş Izleniminl vermektedirler. MSP lideri Erbakan Hocanın, gacikmiş de olsa, Başbakan'o Bayram zlyaretlne gitmesini bır yumuşama, bir yaklaşma belirtisi sayabilir miyiz? AA'nın bir haberinde. eğer yanlış okumadıksa, mecllsln daho erken toplanması onerillyordu. Gec olsun da guc olmasın, atasozumuze uyarak onlar da gelirler ml dersıniz? Ne derseniz deyiniz, olaganustu toplantının butun yuku bugunku ıktıdarın sırtına yuklenmlştır. Başta CHP, Hukumeti oluşturan, destekleyen tum partıler ve parlamenterler toplantı gunu mecliste bulunmak zorundadırlar. Bu oyle bir sınavdır ki, başarısızlığa uğradığı tokdirde, iktidar onarılması guc bır yaro almış olacaktır. Kiml mu halefet cevrelerınin hukumeti ha duştu ha duşecek gıbi gostermeye çalıştıklannı izleyip duruyoruz. Iktidoro tırmanma yontemlerinl daha cok meclis dışında araması okta yatkın gelen Mıllıyetçi Toplumcu Partinin lideri sayın Boşbuğ bıle geçenlerde. «Hukumeti duşureceğız. hem de mecliste sağlayacağımız oylarla. demokratık voldan duşureceğız» anlamma gelen bir demec vermemlş mıydı?.. Toplantı gunu ıktidarı oluşturan partı ve kışilerin tam kadro mecliste bulunmaları her bokımdan yaşamsaı bir onem taşımaktadır. Gelmeyenler, haksız yere de olsa, hukumetten kopmoya nıyetlı, muhclefete goz kırpan kımseler olarak tanıtılacaklir hiç degılse tcnıtılmak ısteneceklerdır Hele meclis toplanomazsa bu tam anlamivle bır tıyasko olacaktır. Yasadıgımız ağır koeullar altında yeni bır hukumet bunalımının ne demek ulacagtnı iktidarı oluşturan sayın mılletvekıllerımız her halde duşunuyorlardır. Onların duşunduklerınden kuşkumuz yok ya, sorunun önemıni goz onunde tuttuğumuz ıçin haddımiz oimayarak bız de bir anımsataltm dedik. Bayışlasınlar.. 0 Elazığ'da 3, Ceylıan ve Hatay'da 2 kişi öldürüldü | Suadıye'de vurulan polıs. kendısine ateş edenlerı tanıdığını. ülkücü olduklanm söyledi. Tuzla'da bir genç kızı oldürduklerı bıldırılen 2 ülkucü tutuklandı. Gazıantep Cezaevı nde gardıyanlar dırenışe geçtı. | Bugün açılacak olan Ataturk Eğitım Ens titüsü'nde görevlı 18 yöneticı caıı güvenliğinın sağlanmamış olduğunu bildirdi. Haberler 5. Sayfada semtındekı tuhafıye dukkânının onunde arkosı sokağo donuk oturma<ta olan MHP Beledıye Mecltsı uyesı Yasın Ucar, kım lıkıen saptanamaycn 3 kışının tabanco kursuniarıyla agır yaralanTiıştır Ucar kaldırıldıgı Devlet Hostanes.nde olmustur Saat 1130 sıralarında Gazı Caddesındekı Namık Kemal llkokulu karşısındo bulunan «Foto Bulent» fotograf stud yosunun sahıbı Yusuf Kılıc. duk kânı onunde otomatık tabanca larıa delıkdeşık edılerek can sız yere serılmıştır Soı goruş I J olduğu bıldırılen fotografçıyı olduren kımlıgı beıirsıZ kışıle r olaydan sonra kacmışlardır Ucuncu Oıum oloyı da, 15 sıraıarında Hastane Caddesınde meydana gelm.ştır Babası nın aukkânında calışmakta ola.i nasan Yardımcı (20* kurşunlanarak olduruımuştur Sağ goruşlu olduğu bıldırılen gencin cesedı morga kaldırıl mıştır. Karşiıiklı olarak bır gunde uc kışının oldurulmesı kentte havayı yenıden gergınıeştırmış, esnaf ışyerlerını kapayarak evlerıne çekılmıştır Guvenlık kuvetlen de rolkı me gafonla sokağa cıkmamaları ıçın uyarırken guvenlık kuvvet lerıne bağlı helıkopterlı ekıplerın cjesteğınde kentte buyuk bır operasvona gırışmıştır Elâzığ Vati Vekı'ı Melımet Gursoy, olaylarla ilgılı olarak 4 kışının gozaltına alındığını bıldırmıştır MHP Beled'ye Mecl sı u/esı Yosın Uçar'ın cenazesı dun ogleden sonra Asn Mezanıkta toprağa verılmıştır Sağ go ruşlu kışılerın cenazeden son r a beledıye otobuslerı/re kenî ta ınerek gosten yapTialarına ızm verılmemış, guvenlık kuvvetlerı ba/ıkotlor kurarak kavşakları tuiTmştur Soı goruşıu fotoğrofcı Yusuf Kılıc'ın cenazesı ıse, Har(Arkası Sa. 9, Su. 3 de) • HAZIRLANAN KARARNAMEDE AKARYAKİT KÂRLARININ YÜZDE 130 ORANINDA ARTIRILACAĞI BİLDIRILIYOR: ŞEKER SATIŞLARI CUMAYA KADAR DURDURULDU. Odessa'ya gılmek uzere Karadenız e çıkan Yunjn rnuhrıplerınden bırı zamları ANKARA (Cumhuriyet Buro•u) Petrol urunlerı ıle şekerın yenı fıyatları belırlenmıştır. Zamlı benzln, gazyagı. mo torın. fueloıl ve tupgazın satışlarına dun 16'dan ıtıbaren başlanmış. şeker satışları »se cuma sabahına kadar durdu rulmuştur Resmı Gazetenın dunku sayısında yayınlanan Bakanlar Akaryakıt Karamanlis bir savaş gemisi ile Ege'de geziye çıktı, iki Yunan muhribi boğazlardan geçti Cumhuriyet Haber Merkezl Yunan Denız Kuvvetlerıne aıt ıkı muhrıp Sovyetler Bırlığı'nde Odessa lımanına beş günluk bır zıyarette bvılunmak uzere dun Çanakkale ve Istanbul boğazlarından Karadenız'e açılır ken Yunanlstan Boşbakanı Ka ramanlıs de Yunonıstan'ın Doğu ve Guney Ege'dek! adalarına bır haftalık zıyarette bulunmak uzere bır muhrıple yola cıkmıştır. Amerıkan AP Aıansı'nın Atı na muhabmne göre sıyasal gozlemcıler Karamanlıs'ın dun başlayan gezısı Turkiye karşısmda Yunan adalarındakl halkın mora.ını yukseltmek amacını taşıdığı kanısındadır.ar. Yunan hukumeti ıse Koramanlıs'ın sırır bolgelerını gelıştırme>ı vaod ettığını ve Baş bakamn gezıye bu vaadıns unutmadığını gostermek omacıylo cıktıgını acıklamıştır Selanık'ten yola cıkon KaraTianlıs'ın zıyaret edeceğı ılk üç ada olan Mıdılıi, Sakız ve Sısam Turk kıynarına yakındır. Karamanlıs gezısının sonunda Gınt'ı zıyaret edecektır. Ote yandan, Çanakkale mu habırımızın bıldırdlğıne gore, Yunan Denız Kuvvetlerı Komu tan Yardımcısı Amıral Vosılıya dıs komutasındakı «Kanari*» (Arkası Sa. 9. Su. 4 d») dün yürürlüğe girdi (Arkası Sa. 9, Su. 3 de) Kurulu karanna gore petrol urunlerıne yaklaşık yuzde 25 ıle 68 arasında, şekere de fabrıka toptan satış fıyatına gore yaklaşık yuzde 20 oranında zam yapılmıştır Zam oranı suoer benzınde yuzde 84 62. normal benzınde yuzde 63.6, motorınde yuzde 28,04, gazyağında yuzde 42,85, fueloıl'de yuzde 35 ve tupgazda yuzde 25 olarak belırlenmıştır, Petrol Ofısı tarafından istanbul ıcın belırlenen petrol ürunlennın yenı satış fıyatları şoyledır (24 krş'luk toptancı ve 25 krş'luk parekendecı kârı dahıl) Super 10 70 Normal 8.75 Gazyağı 4,75 Motorin 4.96 ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) OECD Genel Sekreterı Emıle Van Lennep. Turk hukumeti yetkılılerı ıle \aptıaı goruşmelerle ilgılı olorak dun Ankara'da bır basın toplantısı yapmış. goruşmelerde aldıgı ızlenımlerı bır rapor halıne getıreceğını bıldırmıştır. Turkıye'nın ıcınde bulundugu ekonomık zorlukların bılıncınde olduklanm, bu nedenle Turkıye'den yenı taahhutler ıstemedıklerını bıldıren Genel Sekreter, Tu r kıye'nın ıcınde bulunduğu zorlukların eSon yıllarda uy gulanan Iktisadı politıkaların ortaya çıkardıgı durumlar» olduğunu kaydetmıştır. Emıle Von Lennep. konuşmasındo Turkıye'dekı enflasyon sorununa da değınmış, lEnflasyon en ciddi sorun. Herkes bunu ka OECD Genel Sekreteri: "Enflasyon önlenemezse çabalarınız sonuçsuz kalır,, Super benzın Ank"ara'da 11, İzınır'de 10 80, Adana'da 1060, Samsun'da 10 80, Van'da 11,10 ve Erzurum'da 1130. normaı benzın Ankara'da 9 30, gazyoğı Ankara'da 500. Izmır'de 4,78. Adana'da 4 65, Somsun'da 4 85. motorin Ankara'da 5 25, Izmır'de 4 99. Adano'da 4 98, Samsun'do 5 07'den satılacaktır (Arkası So. 9, Su. 1 de) SAMSUN SİGARALARINI EL ALTINDAN SATMAKLA SUÇLANAN7TEKEL GÖREVLİSİ GOZALTINA ALINDI Cumhuriyet Haber Merkezt Istanbuı Zeytınburnu TeKel Satış Deposu'nun 7 gore/ lısı, pıyasayo kacak oiarak Samsun sıgorası surduklerı ge rekcesıyle gozaltına alınmışlar dır. Samsun sıgaralarının 17 kolı (yaklaşık 204 Kg) olarak yukıendığı komyonun surucusu ve sıgaraıarı aldığı saptonan kışl de gözaltmo alınmış Zeytınburnu Tekel Satış Deposu'nun tum satış evroklarıno el konulmuştur Emnıyet Asayış Şube ekıplerı, dun oldıklorı bır ıhbarı değerlendırerek, Zeytınburnu Tekel Satış Deposu'ndon. 34 FF 842 pıakolı kamyona sıgara>ar yuklenırken yaptıkları baskın sonunda. Zeytınburnu Tekel Satış Deposu Amırı Turhan Ya lıncan, Depo memuru A Turgut Benlıoğlu ıle bırhkte depodo gorevlı M Alı Çırakıi, Ahmet Karadayı, Ercan Durak, Umran Sezgın ve Alı Oz turk ıle sıgaralan alan Kâzım Alan je kamyonun surucusu Alı Gulseven'ı sucustu yakala yarak gozaltına aımışlardır. Kacakcılık olayınm Tekel Mufettışlerı tarafından soruştu rulmaya başlandığı ve Zeytınburnu Teke>' Satış Deposu'nun tum evraklarına mufettışıer tarafından el konulduğu oğrenılmış, bu arada, Asayış Şubesı'nın de kendi yonünden soruşturmalarım surdurduğu belırtıl mıştır. Öte yandan. dün Bakanlığıyla ilgılı ıncelemeıerde buiunmak uzere Gazıantep'e gelen Gumrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, onumuzdekı yıl ık'sı Guneydoğu Anadolu'da ol mak uzere 3 fvîtreu sıgara 'abrıkası kurulacagını beiırterek, (Arfcası Sa. 9, Su. 3 de) Demirel: "CHP hükümeti her zaman şekere yapılan zarnla belli olur , , • DUZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISlNDA ZAMLARI ELEŞTİREI AP GENEL BAŞKANI, «HUKUMETİN MERKEZ BANKASIN BASTIĞINI. ŞİMDİ DE MECÜSİ BASMAYA HAZIRLANDIĞINI SOYLEDİ. Muzakerecl Meclis yerine tasdıkçı Meclis yarotacoklar» bıcımınde konuşmuştur. «Turkiyede dun baskınlar gunu idi. Kim neyı bastı? Gazıantep'te uc eşkiya devlet rıo(Arkası Sa. 9, Su. 1 de) Hindistan'da se/den ölenler 15 bini buldu Şah Rıza Pehlevi, son olayların rejimini ciddi biçimde sarsmadığını öne sürdü TAHRAN Iran Şahı Rıza Pehlevi Amerıkan ABC televızyonuna verdığı demecte, ulkesınde meydana gelen son olayların reıımıni addı bıcımde sarsmadığını ileri surerken, Baş bakan Cafer Şerıf Imami. dun Senatoda yaptığı konuşmada, durum sakınleşır sakınleşmez başkent Tahron ve dığer on bır kentte uygulanmakta olan sıkıyonetımın kaidırıiacoğını soy temıştır. ŞAH Amerıkon ABC televızyonuna bır demec veren Şah, son olaylar sırasında kendısine ve aılesıne herhangı bır saldın olmadığını belırtmış. sıkıyonetım (Arkası Sa 9, Su. 2 de) YENI DELHİ Hındıstan'ın kuzey eyaletlerını etkıleyen sellerden olenlerının sayısmın 15 000'ı bulduğu bıldırılırken yetkılıler ıkıncı bır sel dalgasının daha gelmekte olduğunu ocıklamışlardır Yapılan acıklamada Gan| ırmağının yenıden ve tehlıkelı bıcimde yükselmeye başladığı kaydedlımış. bolgede oturan 40 000 kışının başka yerlere nakledılmesıne boşlandığı belırtılmıstır. Acıklamaya gore Gan| nehrı, hafta sonunda yukselmesının doruk noktosına ulaşocaktır. Ganı ve Jamura ırmaklorınm taşması sonucu meydana gelen seller, 100 yıldan bu yana Hindistan'da ılk kez gorulmektedır. Hınd alt kıtasında her yıl su baskınları olmakla bırlıkte bu kadar buyuk caplı bır baskına uzun zamandır rastlanmamıştı Seller yuzunden ıcme ve kullanma suyu bulunamaması sonucu, su baskınına uğrayan bolgede boğırsak enfeksıyonu ve sıtmanın hızla yayılmakta olduğu sağlık yetkılıle(Arkası Sa. 9, Su. 3 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ NADİR NADİ fnan, AP Genel Başkanlığı adayhğını önümüzdeki günlerde açıklayacak İZMİR, (Cumhuriyet Eg« Burosu) AP Bıti.s Senatoru Kâmran Inan bu ay sonuna doğru Partı Genel Başkanlığına adayhğını koyacağını kamuoyuna resmen acıkla/acaktır. AP Buyak Kongresıne 40 gun kala, Kâmran Inan calışmalarını hızlandırmış, ceşıtll ıilerde hazırliklar yapmaya başlamıştır. Bu amacla İzmır'e (Arkosı Sa 9, Su. 4 de) GERÇEK Petrol Ürünlerine Zam kısıtlamalar koymak gereklidir. Belki bu tutum, bazı çevrelerde tepkıler yaratacak ve eleştirilere yolaçacaktır, ama, kısa surede bir başka yol ve core yoktur. İhracattan gelen doviz gelirinın tumunu petrol gereksinimi icin harcayan bir devlette, petrol tuketiml savurganlığımn önüne geçilmesi İcin alınan gerekli önlemleri halk anlıyacaktır. Eğer halkımız bu gereği anlamazsa, bağımsız bır devlet olarak yaşamaktan umudumuzu kesmemlz geretcir. Ne var ki, muhalefetın sorumluluk duygularıyla davranmasını beklemek gerçekleşemiyecek bır ozlem olarak kolocaktır. Petrol ürünlerine zam konusunda Ecevit Hukumetinl kuşkusuz eleştlrmek de gerekıyor. Bu eleştirinın niteliği değişiktir. Ecevit Hukumeti, petrol urunlerıne zam yaptı dıye değil; zammı nicin bu kadar geciktırdi diye eleştiriimelidir. Cunku altı ay once yapılacak bir petrol zammının sorumu, MC Hukumetlerinin omuzlarına yuklenecek ve ayrıca zamamnda yapılan zam hem butçe bakımından, hetı de fiyatların bir yerde dengelenmesl açısından yararlı etkıler yaratabilecekti Altı aylık bir gecıkmenin zararları buyuk oimuştur. Ecevit Hu••• (Arkosı Sa. 9, Su. 3 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) AP Genel Başkanı Suleyman Demirel, dun partı Genel Merkezınde düzenledığı bas.n toplantısında son zamlaro ve Merkez Bankası yonetımıne ılışkın goruşlennı acıklamış, Ecevıt Hukumetını «baskınlar hukumeti» dıye nıteleyerek «Sekız ay içinde beş baskın yapıldı. Dorduncu boskında Turkiye Curnhuriyeti Merkez Bankası basıldı. Oteki baskınlann faılı mechul gıbi gorunuyorsa da bu boskının faili bizatihı hukumet tir» demıştır. Ecevıt hukümetının «yenl bır baskına hazıriandığını», one suren Demirel, «Gerıye Millet Meclisi kalıyor. Millet Meclisı tuzuğunu de değiştirecekler. EKONOMIK YORUM Gecikmiş Bir Zammın Sonuçları... Yalçm DOĞA Ecevit hukumeti daha yen ıktıdara gelmıştı Aradan ık ay ya gecmış ya gecmemistı Yuzde 30 dolayındakı devoiu asyondan ve gecen yıl OPEC tarafından gercekıeştırılen pe rol zammından sonra Turkıye de de petroı urunlerıne zar zorunlu hale gelmışti. Bu zc runıuluğu goz onunde tuta uzmanlar petroUe ılgıli bi zam paketı hazın'amışlardt. A cak, paketın hazırlanışında b polıtik hata yapılmıstı. Zam k rarı dcğrudan Başbakan Bı lent Ecevıt'e verılmış ve Ect v t konu/u Bakanlar Kurulu'r da acmıştı Işte, pol'tık hat bu noktadayaı Zanıdan Ene |ı ve Tobn Kaynaklar Baka (Arkası Sa. 9, Su, 4 d Haber İş, PTT'de grev kararı aldı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turkıye Haber . İş Sencnkası PTT Genel Mudurluğune bağlı Ankara ışyerlerınde grev ka rarı almıştır Hober İş Sendıkası Başkanı Sabrı Işık, bu konuya (Arkası Sa, 9, Su. 3 de) ukumet petrol ürunlerin» zam yaptı. Bu zamlar, oteden beri beklendiği icin gerekçeleri ve boyutları konusunda cok yorum yapılmıştır. Bilındiği gıbi, devlet, petrolu dışardan pahalıya alıp, icerde ucuza satıyordu. Bu yöntem olumsuzdur. Turkiye tüm Ihracatından gelen dovizin hemen butununu dışardan ham petrol almak İcin kullanırken, icerde petrol sovurganlığına dur diyemiyen bir ulkedir. Hlcbir mantık ulkemizin ıcinde bulunduğu kosullarda, devletîn dışardan pahalıya aldıgı petrolu İcerde ucuza satmasını savunamaz, Ayrıca petrol urunlerinln tuketimine kesin H RENAULT OTOMOBİLLERİN FİYATINA ZAM GELDİ ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turk fırasının yenıden ayarlanması nedenıyle, Renault otomobılierıne kur farkından doğan yenı bır zam yapılmıştır. Renault TS. TL ve Statıon Vagon tıplerıne 13322, lıroyı bulan yenı zam, onumuzdekı günlerde yururluğe gırecektır Boylece, Renauıt TS'ler 205 bın lıradan 218 322 lıraya, Re nault SW'ler 203 bın lıradan 216 322 lırayo ve Renault TL'ler de 199 bın lıradan 212 322 ıirayo yukselmiş olacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog