Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

M I I ' J M M I Rt \c Öf.KI N( H GÜZDONtMt K\YITLARItN\ BAŞIANMIŞTIR Tpl 72 21 44 BAKIRKÖV INGRJZCE 55. YIL, Sajı: 19442 umhuriyet Kurucusu : YUNUS NADt 300 Kuruş üniversiteli olmanız içiri •"•'•' • ' . o DERSANE BAŞAR KAZANDIRAN KADRO İLE 2023 Eylulİmt.Günu Broşür ısteyinız halaskargazt cad. k*nt>in*ması karşı sok. sışli/istanbul tel: 472487 12 Eylül 1978 Salı Carter, Şah'ı desteklediğini bildirdi | Şah, ilân «Sıkıyönetim edılmemış olsaydı, bıze karşı olanlar kendılcrını ulkenın yonetıcısı ılân edebılırlerdı» dedı. | Meşhod ve Kum şchırlerınde halkla as>kcrlcr çatı.ştı, 5 kişi oldü. Haberi 5. Sayfada Iron'da Şah aleyhindekı gosterllere kaülan çarşatlı kadınluı 0 ologıot oYbMA ABC A|aıibi) Ambargonun kalkmasına ilişkin komite metnini Senato onayladı WASHlNGTON ABD Senatosu Genel Kurulu. Turkıye' ye uygulanan sllah ambargosunun kaldırılnıa&ı konusunda geçen ağustos ayında Uzlaş tırrna Komlteslnde kabul edılen ambargonun şartlı olarak kal dınlmasmo lllşkın metnini dun oğleden sonra onaylamıştır. Metln Temsllcller Mecllsl'nde de onaylandıktan sonra Başkan Caıter tarafından Imzalanarak yasa haline gelecoktır. Senalo nun Uzlaştırma Komiteslnın metnini tartışmadan ve ad okumadan yapılan bır oylama ıle kabul ettlği blldlrllmıştır. 350 kuruş olan gazyağı 5 liraya, FuelOil 230 kuruştan 3 liraya; 410 kuruş olan motorin ise 530 kuruşa yükseltildl. Kup şekerin kilosu 13 lira oldu, tüpgaza da yüzde 30zam yapıldı. Nornıal benzin 9, süper 11, şeker ise 10.30 T.L oldu GAZİANTEP, (Cumhuriyet) Gozıantep Cezaevınl bnsan sılahlı dort kışı bır ınndarma erı ıle ıkı gardiyanı oldur rlukten sonra dort sıyast suçluyu kaçırmışlardıı Gazıantep Valısı Cezmı Kartay'dan alınan bı.gıye gore kentın sıkışık bır bolgasınde bulunan ve eskı bır kılıse olan cezaevlne bır otomobılle gelen sılahlı dort kışiden ıkısl bınanın ıkı koşesmı tutarken. diğer Ikısı de ıcerıye gırmlştır Ellerlnde otomatık si.oh bulunan ikl klşl once kapıdakl ıandarma erı Enver Polat ı daha sonra da bırıncı kapıdakl gardı yan Mehmet Doğruer Ile ıklncl kapıda bulunan başgardıyan (Arkası Sa 9, Su 5 de) ANKARA, (Cumhurlyet) Bakanlar Kurulu nun ve Yuksek Planlama Kurulu'nun dunku toplantılarından sonra petrol urunlerıne orlalama yuzde J0 oranında zam yapılması karar laştırılmıştır FuelOıl ve motorm glbı urunlere yapılan zam oranı duşuk tutulurken, normal bonzıne yu/de 6b oranındo zam yapılarak lıtresi 9 lıra, su per benzıne İse yuzde 75 oranında zam yapılarak 11 liraya çıkarılması kararlaştırılmıştır Ayrıca şeker fıyatlarının da yeıııden bclırlendıaj kup keşerın kılosunun 13 liraya, toz şekerin ise 10 30 liraya çıkarıldığı oğrenılnııştır Stok tespit etmek üzere satışlar bugun durdurulacak ve petrol zammına ılışkın kararna ms bugunku Resml Gazetede yayınlanacaktır. Yuksek Planlama Kurulu dun sabah 10'dan 16 ya kadar su ren toplantısında petrol zam mının yanısıra, dığer bazı KIT urunlerıne zam yapılması oy rıca, benzin fıyatlarının artışın dan dolayı buyuk kentlerde toplu taşımacılı^ı ozendirmek Içın Ankara, istanbul ve Izmır Bnledıyelerıns 2 bln cıvarında otobus alınması onerllmlştir. Saat 16'da YPK onerllerlnl goruşmek uzere toplanan Bakanlar Kurulu'nda petrol ve KIT urünlerl ile llqıli zam onerl lerı 5 5 saat tartışılmıştır. Bakanlar Kurulu toplantısı saat 21 de sona ermış. Başbakan Bulent Ecevıt basın mensuplarına «Ekonomlk ve sosyal ba Gaziantep Cezaevini basan 4 kişi bir jandarma ile 2 gardiyanı oldurup 4 si/asi mahkumu kaçırdı | MAMAK OLAYININ BIR SANIGI DAHA ULKU OCAKLARI DERNEĞI'NDE YAKALANDI. GULTEPEDE BAĞIŞ TOPLAYAN SOLCU BIR GRUBA ATEŞ AÇILDI, BIR KIŞI OLDU. ELAZIG'DA TAKSI ŞOFORLUGU YAPAN BIR YAY KUR OĞRENCISI TAŞITININ IÇINDE OLDURULDU. | ANKARA EĞÎTÎM ENSTITUSU DUN SABAH 150 DOLAYINDA ULKUCU TARAFINDAN 2.5 SAAT KADAR IŞGAL EDILDI Haberi 5. Sayfada zı sorunları goruştuk» demlştr Bakanlar Kurulu'nda şlmdlye dek 350 kuruşa satılan gazyagının 5 lırayo çıkorılına6r, 230 kuruş olan FuelOII'ın 3 liraya, 410 kuruş olan motorlnln rie 530 kuruşa çıkarılması karar laştırılmıştır Ayrıca tupgaza dcı yuzde 30 oranında zam yapıl dıgı ogrenilmiştır. Alınan bılgı (Arkası Sa. 9, Su 5 de) Elçinin imzasını taklit ederek atama yapan görevli tutuklandı ANKARA, (ANKA) Boyındırlık Bakanlğında imza yolsuz luğu yapılarak atamalar yapıl dığı saptanmış ve sorumlulardan Karsan Nutuğ tutuklanmış tır. Bayındırlık Bakanı Şerofettin Elcı'nın de doğruladığı olaya gore. Yapı Işlerı Genel Mudurluğü Personel Mudur Ve kıll Gonul Yalcın ıle aynı şubede gorevll erkok kardeşl Kar san Nutug, Genel Mudurluge verllen Iş dllekcelerl üzerlnde, bakanın onay yazısını ve Im7abinı takht etmek suretıyle Genel Mudurluge atamalar ya pılmasını sağlamışlardır Bavındırlık Bakanı Şerafattın Elcı bu konuda eOlay malesef dogrudur Emnlyetce ya pılan Incelemeler sonucunda Gönul Yalcın ıle Karsan Nutug' un sorumlu oldukları saptanmış olup, duruın Adliyeye Intlkal etmiştir» demıştır. Edlnılen bılgıye gore sahte otama ışlomler! Yapı Işlerl Gen«l Mudurluğü yetkılılerlnce anlaşılınca durum Bayındır(Arkası Sa 9, Su 3 de) Merkez Bankası Genel Kurulu Banka Meclisini değiştirdi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Merkez Bankası olaganustu genel kurulu dun mahkeme ka rarıyla yapılmıştır. Dun oğleden sonra banka de netcılerınin cağrısı uzerlne ola oanustu toplanması gereken Merkez Bankası. genel kurul toplantısına Başkan Cafer Tay yar Sadıklar Ankara Blrıncl As lıye Tıcaret Mahkemesl katıncla ıtıraz etmiştir Mahkeme «kongre cağrısının tum banka denetçllerlnln İmzasını tasımadıgı» gerekcesıyle Ihtlyati ted bır olarak genel kurulu durdıır muştur Mahkemenln kararı 7 icra memuru aracılığıyla başkana lletılmiş, boşkan, genel kurulun ertelendığını basına a cıklamıştır Mahkeme kararı uzerlne bu kez Maliye Bakanlığı erteleme kararına aynı moh kemede Itiraz etmiştir llk kararı veren nobetçi mahkeme uyelerl, ıkınci karar alınırken değlşmış ve Maliye Bakaniığının ıtirazına mahkemenın aslı uyeleri bakmışlardır Ankara Aslıye Blrlncl Ticaret Mahkeme sı bu kez Maliye Bakanlığımn Itlrazını yerinde bulmuş ve ılk verılen erteleme korarını kaloırarak qenel kurulun yapılmasına karar vermıştır Bu karar Merkez Bankasına 14 45 dolay Inrında blldırilmlş kararı oğre npn Başkan Sadıklar rjenel kurulun ertelenmesı ıcm aynı mahkemeye ıkincl kez Itirazda bulunmuştur Ikınci ıtıraz uzerlne mahkeme tarafları dınle nıpk amacıyla duruşmaya gec mıştır Başkan Sadıklar ıle ban ka denetcılerlnın tarof oldugu riuruşmaria karşılıkh goruşler savunulmuş duruşmaya kısa bır ara veren mahkeme sonun da «anonlm orlaklıklarda her turlu uyuşmazlıgın genal kurul da cozumlenmesl gerektlğlnni bıldırerek, genel kurulun yapılnıasına karar vermıştlr Mahkemenln bu kararından sonra genel kurul uyeleri ban kada salonda beklerken, başkan Sadıklar, «Durumu gozden geçlrmek amacıyla» banka mec hsl uyelerınl toplantıya cağırmıştır Edınılen bılgıye gore bu toplantı Merkez Bankası Banka Mecllslnln dun yaptnjı ıkıntı toplanlıdır Sobahkl toplintıdn başkan Sadıklar oncedrn yayınlattığı «Merkez Bankası basın lllşkllerl» isımll kllabının yayınlanması iznıni alnıış ve kıtap yayınlandıktan bonra banka mecllsl onayından gecırmıştır. Sabahkl toplantıda ayrıca Merkez Bankası'ndaki son gelışmelerle llgıll olarak. «dışarıdan avukat tutularak, tum Işlemlerln yasal yoldan Izlenmesl» kararı alınmıştır Kltap onayının yayındon sonra alınması ve dışarıdan avukat mtulmosı ıle llgıll olarak banka meclısı'nın oldığı karara. uyelerden Ismoıl Hakkı Aydınog lu ile Turgut Altunkaya karşı cıkmışlardır Aydıno<3lu ve Altunkaya, 5'e karşı 2 oyla alı nan kararın «yasal olmadığını, banka mecllsi'nln bu tur korarlardan dolayı sorumlu olaca ğını» ılerl surmuşlerdır Banka MPC.ISI toplantısının surduğu belırtıllrken, ıcerde lop lantının uzadığı ve bltmedıgı gozlenlnce, toplantının yapıldığı salono gırılmış. ancak baş Kan Sadıklar ıle bugunku hukumete kar^ı oıdukları bılınen dort uyenın yerinde olmadıkla,ı gorulmuştur Bu arada kongrode hukumet komıserı olarak gorevlı Samı Guven mahkemenın genel kurulun yapıl masına ılışkın kararı karşısında başkan Sadıklar'ı kongreyı acmak uzere genel kurul sa ıonuna cağırtmıştır Sadıklar t,aat 15 40'la hukumet komiserı Samı Guven'e blr yazı gon dererek «Genel kurulu acmaya golmeyeceğını» bıldırmlştır (Arkası Sa. 9, Su 4 de) Çin Heyeti ile yapılan görüşmelerde petrol ithali konusu da ele alınacak ANKARA (ANKA) Turkıyi ile Cm Halk Cumhurıyetl arasında karma tıcaret komıtesl çalışmaları dun Ankara'da fıcaret Bakanlığında başlamı^tır Çın Halk Cumhurıyetınden petrol Ithal edılmesl konusunun da ele alınacağı goruşmelerden once blr acıklama yapan Tıcaret Bakanı Teomci Koprululer «Cln Halk Cumhurlyetl Ile olan dış ticaret hacmlnin daha buyuk boyutlara ulaşacağına Inandığını» soylomıştır. Çın heyotıne başkanlık edcrı Cm Halk Cumhurıyetl Dış Tıcaret Genel Mudurlerındon YehSeng ise «Bu goruşmeler yoluyla İkl ulke arasındakl ekonomlk ve ticarl lllşkllerin genlşletllmesine yardımcı olmak Istiyoruz» demıştır Tıcarct Bakanlıgııida üc gun sure ıle devam edccek olnn (Arkası Sa 9, Su 1 de) TÜRKİYE'NİN ALMANYA'YA OLAN 550 MÎLYON MARKLIK BORCU ERTELENDİ ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turkıye ıle Federal Almanya arasında surdurulen borc erteleme goruşrrıelennln sonuclandığı ve anlaşmanın 550 mılyon mark'lık borcu kapsadığı bıldırılmektedır. OECD ulkelerl iln yapılan Parıs Anlaşması gereğlnce ceşıtll dış ulkelere olan devlet borclorı vs devlet garantlll tlcarı borclann ertelenmesıne ılışkın anlaşmaların ıcmde en onemlısının Federol Almanya Ile olduğu belırtılmektedir. Turkıye'nın yapılan anlaşma ılo 5bO mılyon marklık dış borcunu 2 yıl odemesız devre olmak uzere 68 yıl erte(Arkası Sa 9, Su 4 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU • Tran Türkleri... 6 llin Emniyet Müdürlüklerine atamalar yapıldı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) 6 llın Emniyet Mudur.uğune yenı atama yapılmıştır Buna gore Mardın Emniyet Mudurlugune Dıyarbakır Emniyet Şube Muduru Ömer IIzuncu, Artvln Cmnıyet Mudurlugune Adana Emniyet Mudurluğü Şube r\*udüru Mehmet Canseven, Muş Fmnıyet Mudurluğune Ankara Etınıyet Şu b© Müdurj Zıver Ökten, Kastamonu Emniyet Mudurlugune Ankara Şube Muduru Necml Ertuğruf. Kırşehır Emniyet Mıı durluğune Antalya Emniyet Şu be Muduru Haıuk Balatekog lu, Gumuşhane Emniyet Mudurluğune ise Adana Emniyet $ube Muduru Mehmet Aksu getırılmışlerdır. OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Petrol ve Kan klmllği «Hur Dunya» llderlığınden dlktatorlukıer dunyosının liderllğlne donuçmuştur Bu ger cegln uzun sureden berl yeryuzundekl ceşıtll oloylardn algılandıgı Izlenmektedır. Geleneks»l slyasal demokrasiyl benlmsemlş Batı Avrupa ulkelerı de glttlkce daıolon bir cember ortasında ozgurlukler balıcesl olarak kalmak tnhlikosını yaşamaktadırlar. Gercek $udur ki Batı, GZ gelîşmlş ulkelere ozgurluk değll «nflasyon Ihrac etmektedır. Iran'ın olaganustu petrol zenglnllğine karşın koyu ıstibdat re|ımi iclnde Batıyla «huyuk dostluk ılışkılennl» surdurmesı, ayrıca VVashlngton'un Şah re|lmınl «tui? ı<'e» destek lemesı, cagımız dunyasının arımasız yapısını gostermosı bakımından dors vcncıdlr. 1953 yılında Iran'da Şah ın tahtını saHıyan Musarldık eylemıne kaısı ABD duruma mudahale etmiş, ClVnın hazırladıgı blr karşı rlcrbeyle «buyuk dootluk ılışkıloru) korunmustu. Şlmdl oyle goıunuyor kl iran Şahının petrol rlolarlarıyla Amerika'dan satın aidıgı supersonlk ucoklar ve son model tonklcir ulkodeki ısttbdat re|lminl korumakta yetnrsiz kalmaktcdır İran orduçunun Işlevl reji••• (Arkası Sa 9, Su. 3 de) ABD Başkanı Cartsr, öncekl sabah bır teleton goruşmesl yaptığı Iran Şahı'nı desteklediğini bildırmlştır. Bugun gazetemızde ayrıntılı haberlerlnl bulacagınız olay llginçtlr. Carter, İran ile «Batılı ulkeler ve ozellıkle Bırleşlk Devletler crnsındakı buyuk dostluk il şkılerlnln korunması» gereğlne Işaret etmiştir. VVashington petıol konusunda ve strate|lk nedenlerle Sah rejimını desteklemekte «tıtiz> davranmaklodiı Ne var ki olayın carpıcı yanı «Hur dunyanın lıderl Amenka>>nın koyu bir istfbdat yonetlminl desteklemeslnden dog muyor Artık VVashlngton'un «Geceyarısı Ekspresi» Fransa'da 18 yaşından küçüklere yasaklandı PARIS, (Kosta DAPONTE) Fronsız Rad\osunun pazar gecesı yayınlanan bır proqramın da konuşon Huguette De Baısıeux aclındokı bır gazeteoı yazar Geceyarısı fılmlnl gorduk ten sonra Turkıye'riekı turızme paydoc cağrısında bulunmuştı' Radyonur> «Yaz Işıldakları» programında yenl fılmlerl ta nıtınak Icm duzenlenen acık oturuma katılan yazar bu koniıda aynen şovle demıştır «Kanımca bu fllmden sonra Turkıye'deki turlzme paydos demek gerekecek Yani her ye(Arkası Sa 9, Su 5 de) • randa «Acem faşlzml» guc gunlerlnl yaşıyor Şahın 1 gudumundekl parlamentoda blle hosnutsuzluklar • başgosterlrken, ordu halkın uzerine ateş yagdırıyor. Bu catışma nasıl sonuclanacak, bilemlyoruz CIA, Musaddık olayında oldugu gibl Şah'a yardım edecsk ml? Yenl General Zahıdı'l«r < . ıkacak mı, bunları da kestlrmek şimdlllk guc. İran olayları dolayısıyla bır başka konuya değlnmek Istlyoruz Konu: iran'dakl Turkler. Turklye'de «Mllllyetcllık» etıketi altında glzlenmek Istenen «Irkcılık,» butun dunyadakl Turklerln bir bayrak altmda toplanmasını Ister Tabıl bu glbl sozler, kulaga hoş gelir. Esir Turklori kurtaracagız. . Bu ulkulerln cerceveslnde toplanan Insanların yurtseverlık duygularını soptırmak cok koloydır artık: Turkluk dusmanları bu ulkuye kaışıdırlar... Öyleyse; çatışalım. Turkluk duşmar.larıyla onlan yok edlnceye kadar savaşalıml. Irkcı mllllyetclMk. Sovyet Rusya'da yaşayan Turklerle Irak'da yaçayan Turklerl kurtarmak Ister de, neden acaba «Iran'dakl Turkler» den tek kelime soz etmez? iran halkı, yıllardır Acem laşlzmlnln altında Inım Inlm Inllyor. Bu halkın onemll blr kısmı da Turk kokon(Arkası Sa 9, Su 4 de) Sovyet Yunan ortak bildirisi yayınlandı ATİNA, (Cumhurlyet) Yu nnnıston Dışışlerl Bakanı Geoıge Rallib ın Sovyetler Bırlıgı' ne yaptığı zlyafret he llgıll olarak ıkı jlke arasındakl goruşmelorı ve alınan sonuuarı kapsayan ortak bıldırı dun ak^am yayınlanmıştır Oıtak bıldırıden, Yunanıstan' ın Ffie konusundakı kendı teun\ Sovyotler e kabul ettıromeclığı ve gectığımlz hafta ıcmde Yunan basınında «Sov yetler Bırllğı nın Ege Kıta Sahanlıqı konusundn Yunanıstan ı dcbtek.edığı» şeklındekl habeılprın doqru Oıinadığı anlaş.ılmaktadır Blldırıde Ege konusuna doğtudan hoıhangı bır ^okılde degınılmemlş Sovyetler Bı llğl ıle Yunanıstan ın Kıbrıs sorunu uzerınde BM Guvenlık Kon spyl kararlarının ııygulanmabi konusunda anıaştıkları kaydedı.mıştır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog