Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriY 55. Y1L. Sa>i lstanbul:27 40 32 ÜSESONSINIF JOCRENCHER)IÇIN OKULLA BERABEH HNZIRUUU \ H ^ 11 Evlul 1978 Pazartesi UĞURDEBSÂNES! « « « • 19441 Kunıcusu : YUMJS NADİ 300 Kuruş KANLI OLAYLAR MECLIS'TE TARTIŞILIRKEN 9 MILLETVEKILI SALONU TERKETTI MUHALEFETIN ONDE GELEN LIDERLERINDEN DR BAHTIYAR OLU SAYISININ 2 450 OLDUĞUKU ONESURDU | FRANSIZ DUŞUNURU SARTRE B1R BILDIRIYLE ŞAH'I TAHTTAN ÇEKILMEYE ÇAĞ1RDI 9os.er.ier s.ros.naa * * * > " buyuk magozo.ardon »»ri. (Telefoto AP a a ) «»n Meclisi'nde Şah ve hükümet eleştirıldı TAHRAN Irando ulke çapındakı kayrtaşma parlamentoya da sıçramış, hukumetın sert sıkryonetım ve sansur yasala rını protesto eden dokuz mılletvekılı dun goruşmeler yapı lırken Meclısı terketmış, bır ba ğımsız mılletvekılı de hukume. . .... ...„„ tı protesto içln açlık grevme başlamıştır Mılletvekılferının, yenı Başbakan Şenf Imomıye «Seni istemiyoruz, senin ellerin konlı» dıye bagırırken açlık grevıne baslayan mılletvekılı Ahmed Banı Ahmed de eylemı nı Imamı'nın ısttfasına kadar surdureceğıni bıldirmıştır crrtMreceöıni ÖLU SAYILARI CEL1ŞKIÜ Iron radyosu resmı duyuruda olenlerın soyısının 95 e ulaştıgını bıldırırken Iran dakı olu sayısının 2450 olduğu ıleri sü rulmuştur Iran dakı muhalefe tın ılerı gelenlerınden Dr Bah tıvar Fransa dakl «Europe Un tıyar Fransadakl Un» Ily . radyosunun ozel muhaoı adlı . . , . , „ „ „ „ „ o7P.l muhooı rıne yaptığı oçıklomada. son gunlerde meydano gelen şiddet olaylarında Iran da olenlerın 2450 kışı olduğunun saptandı ğını soylemıştır Şımdıye kadar (Arkası Sa 11. Su 3'te) MÎT Müsteşar Yardımcısı ve MAH Dairesı Başkan Vekılı değiştirildi Türkeşin «MIT ve Kontr Gcrilla konularında dun yapacağı bildirilcn basın toplantısı MHP Genel Merkezince iptal edildi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) MIT Musteşarlığı na emeklı Orgeneral Adnon Ersoz un getırılmesınden sonra, MIT'te ust kademelerde bazı onemlı degışıklıklerın yapıldığı ogrenılmıştır Musteşor Yardımcısı emeklı Generol Nıhat Yıldız gorevırden aynlmış yerme Korgenerol Recep'Ergın aton (Arkası Sa 11, Su. 3'te) Üç yıl ağır hapse mahkum komando MHP lokalinden çıktığı sıradî yakalandı • • SlVAS'TA TUTUKLU SAYISI 66'YA YUKSELDI; EĞITIM ENSTITUSU 1 HAFTA KAPATILDI, ISTANBUL'DA 1 OĞRENCI KURŞUNLA YARALAND ISKENDERUN'DA 3 KIŞININ OLUMUYLE SONUÇLANAN OLAYLA ILGILI 13 IŞÇITUTUKLANDI Haberler 5. Sayfada FEYZİOĞLU, ŞİDDET OLAYLARIYLA MÜCADELEDE BUGÜNKÜ İKTİDARIN DA YETERSİZLİĞINDEN YAKINDI ANKARA (ANKA) CGP Ge nel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzıoglu şıd det olaylarının onlenmesınde gecmış ıktıdar zomanında oldu ğu gıbı Ecevıt ıktıdarı zama nında da yetersız katındıgını soylemıştır Fe/zıoğlu dun duzenledığl basın toplantısında şiddet o loylanmn tek yonlu ve tek kay naklı olmadıgının kabul edılme sı gerektıgını savunmuş «POL DER ve TOB DER gıbi orgutler, Dernekler Kanununun 45 maddesl uyarınca, mahkeme kararı beklenılmeksizin der hal kapatılmalı, etkln mucade le verılmelıdır» demıştır Feyzıoglu 1974 yılında cıka nlan aftan bu yana şiddet o laylarında gıderek bır tırmanış olduğunu sılahlı eylemlerde ha yatlarını yıtırenlerın de gunden gune cogaldığını hatırlatmış ve şu goruşlerı savunmuştur «Bizım inancımız odur kı, bunlara karşı mucadele eski ık tıdar zamanında yetersız kal mış, bugun de yetersızdlr Şıd detın yalnız aşırı soğdan yo da soldan geldığinı soylemeye ımkan yoktur Turkıye'de her sı lahlı orgutun her aşırı ucun karşısına bır başka sılahlı orgutun, bır başka aşırı ucun dı kıldıgı apacık bır gercektır Gercegın bır yanını gorup dıie getırmek, otekı yanını ısrarla gormezlikten gelmek belkı geçı cı bazı sıyası çıkarlar soglaya bılır, ancak boyle bır tutum \« melınden yanlış oldugu ıçin so runu cozemez » ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Uluslararası Para Fo nu (IMF) ve Ounya Bankası nın ağustos ayınm son halto sında Ankoro da yaptıgı goruş melerden sonra ozellıkle «taze parotdan kaynaklanan ve styo sol boyutlara ulaşma eğılımı gostersn ekonomık bunalım «bellı olculer lcinde de olso» aşılma noktasına gelmıştır Her ıkı uluslararası kuruluş «yeşıl ışık» yakarak Turkıye ye «toze para» verılmesı yonunde goruş bırlığme vanrken Dunya Ban kası 125 mılyon dolarlık kredıyı 150 mılyon dolara yukseltmıştır Son gelışmeler korşısında. yıl sonuna degın Turkıye ye 500 mılyon dolar kredı gelmesı beklenmektedır IMF ıle mart ayında ımzala nan «Nlytf Mektubu* Turkıye nın kredı a abılecegını goster mış ancak daha sonra Ulusla rarası Ekonomık ve Polıtık a landa Turkıye aleyhıne yaratı lan olumsuz hava kredılerı de etkılemıştır IMF ıle ılışkılsrde Ecevıt Hukumetı bır aro «onlaşmazlıga» duşmuş bunun uzerıne once Malıye Bakanı Z\ Yalçtn DOGAN lul 1978 corşamba gununden once IMF Yonetım Kurulunda goruşulmesı beklen»rkei ropor «Enftasyonun baş nedenf ölarok gorulen kredılerde ve para arzındaki genışlemenın denetim attıno almdıgı* sonucuna varmıştır Uluslararosı yiıitk olagon top •antı nedenıyle IMF Yonetım Kurulu 20 eylul tarıhınden boş ya Muezzınoğlu Amerıka ya gıt mış arkasından oğustosun son hattasındo IMF heyetı Ankora" ya gelmıştır RAPOR OLUMLU Son gelışınden sonra bır ra por hazırlayan IMF heyetı nın Turkıye'dekı ekonomık gelışme lerı «olumlu» bulduğu belırtılmektedır. Yenl raporun 20 ey kıyeye gelmesi beklenrr lamak üzere eklm ortasına dek tatıle gırecektır Turkıye • dır DUNYA BANKASI KRE ye ılışkın raporun tatılden onIMF nın roporu gıbı f ce Yonetım Kurulu ndon gec mest ıcm yoğun coıişmolara Bankası'da Turkıye'dekl gırışılmıştır Rapor Yonetım Ku ekonomlk gelışmeterl « rulu nca da onayiondıktan son lu» degerlendirmlş ve el y.nda gelmesı beklenen ra nıyet mektubunda yer a lan «ıklncı kredi dilimı» hemen mıiyon dolanık Ithalotta mlacak «program kr« Turkıye ye venlecektır 40 mıl150 mılyon dolara cıkaı yon SDR (ozel cekme hakkO Dunya Bankası heyetl Aı ya da yaklaşık 48 5 mılyon do dakl calışmalarından lar tutarındokı ıkınci kredı dı IMF ıle de gomşmüş v( lımının boyıelıkle 20 eylulden (Arkası Sa 11. Sı sonrakı bırkac gun ıcınde Tur Bugün ele alınması beklenen Kıbrts raporu konusunda 3 görüş var Yağmur ATS1Z BONN Federal Aiman>a başkentındekı dıplomatık çev relerden sızan haberlere gore Kıbrıs Rum hukumetının resmı başvurusu uzerıne Avrupa Kon seyı Insan Hakları Komısyo nu tarafından hozırıanmiş bu lunan ve 'cınde Turkıye aleyhı ne agır yargılar taşıyan gızlı «Kıbrıs Raporu»nun bugunku Bakanlar Komıtesınde yenıden gundeme getınlmesı bek enmek tedır Boyıe bır durumda bundan sonrakı gelışmelenn ne {Arkası Sa 11. Su 6'da) ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Merkez Bankası Genel Kurulu banko denetcılerının cagrısı uzerıne bugun olagar ustu toplanu^cktır Olağanosîu toplantı oncesmde Merkez Ban kası Bcşkanı Co'er Tayyar Sadıklar bınncı homur kogıda bc sılı «Turkıye Cumhunyeti Merlez Bankasmın Bagımsıztıgı, Tarafsızlıgı ve Basın» adında 360 sahıfelık bır kıtop yoyınla mıştır Kıtabın banka Idare Meclısınden karar annmadan basıldıgı one surulmektedır Agustos ayı başında Başkan Cafer Tayyor Sadıklor lo ılgılı olorak Merkez Bankası denetcılerı bır rapor hazırlamış ve raporda Boskanın »Turkıye Cum hurıyetı nln uluslararosı saygınlıgına golge duşurucu davra nışlarda bulunarak Zurıh te Banka Burosuna hacız konuldu gu, Merkez Bankası bılançoları nı oldugundan sışkın gosterdıği» ono surulmuştur Bu neden lerle Banka Meclısı Başkanın durumunu goruşmek uzere de netcıler tarofından olaganus'u toplantıya cagırılmış ancak BanKa Meclısı 5 e karşı 2 oyla Başkan Sadıklar'ta ılgılı raporu «geçersız» sayniıştır Banka h'eclısının anılan kararı uzer ne denetcıler bu ke' Banka (Arkası So 11, Su 1 de) Çıkmaz Demirel: «Merkez Bankası'nı eie geçirmek ic"n dünya aleme jurnal eden bir hükümet görülmemistir» ANKARA (ANKA) AP Ge nel Başkonı Suleyman Demirel hukumetın devlet zap detme harekatını surdurdugunj savunarak «Merkez Bankasını sırf yonetımı elıne geçirmek 'cın dunya aleme (urnal eden bır hukumet gorulmedı» demıs tır Demirel dun vaptıgı acık lomada Merkez Bankasından sonra sıranın Mıllet Meclısı ne (Arkası Sa. 11 Su 4'de) 6 OLAYLARIN ARD1NDAKİ mmm* 6ERÇEK Ortakpazar Limanı ecenlerde «Pembe Köşkunı ânunden g Insonın gercekten goğsu kaborıyor1 Ne Inşaat işlerınde oldukca başanlıyız dc Ismet Paşonın parsellerinde gökdelenier yuks lar ust uste tırmanıyor.. Pembe Koşk, blr sure sonra bu gokdeleı da bır bekçl kulubesl glbi kucucuk kalaçok şo'nın koşku bır tarıhsel yapıt, Bohçe lcındc gokdelenlere de Ismet Paşa'nın şanına uyguı mak gerekmez ml 7 Gelın bu gokdelenlere hep bırlikte adlt İlk gokdelene ben bır ad buldum, bilmem mısınız. Birıncl Inonu gokdeleni.. Bundan sonra Ikincl gokdelene de bır kolaylaşır Ikincl Inonu gokdeleni. Herhalde, bu gokdelenin altında tşhanl kahveier, restoranlar da yapılacaktır Bu i bırlne de şoyie bir od bulalım (Arkası Sa 11 B lr zamanlar pamuklu dokumalorıyla gırdıgı Osmanlı Imporotorluğu'ndo, ozellikle Burso'dakl dokuma tezgahlarının bırer bırer kapanmasına yolocan Ingıltere, bugun Turkiye'den tekstıl Ihracatını durdurmasını resmen ıstemektedir Aradan bırbuçuk yuzyıl gectıkten sonra sankı roller degışmıs gıbı gozukmektedir Tarihın bır oyunu dıye de nltelenebılir bu durum.. Olaya, Avrupa Ekonomık Topluluğu ıle yenıden gundeme gelen llışkilerımlz açısmdan eğllmekte yorar vardır Inglltere dahıl Topluluk ulkelerıne sanayl urunleri ihracatımız bir Ikı kalem dışında kısmtısızdır. Bu bir iki mal orasında en cok satabltecegimız tekstıl de vordır ancak bugun ambargoludur Aslında tekstıl urunu $atmak ıcın AET'ye bızım gıbt mlştlr Boyle bir hakkın tanın«ortak uye» olmaya do gerek dıgı varsoyılso bıle, Batı Avrayoktur Ornegın, bır Pakiştan, pa'da işsızlık bulundugu sureHındıstan, Hong Kong bızden ce pratıkte bır degerı olmayacok daha fazlasını ıhraç edecaktır. Ayrıca işgucu Ihracında bılmektedırler Yugoslavya ve bozı Kuzey AfrıTarım urunlertmlz açısmdan ka ulkelerınden doha fazla bır da durum farklı değıldır Ortak ayrıcalığa da sahip değılız. uye degıllerdir, amo bir cok Bilinenlerl yınelemekiekl aAkdenız ulkesl bızden de lyl macımız, Turkıye AET lışkikoşullarla narencıyesıni Toplulerındekı duğumün bu tur luk ulkelerıne satabılmektedırsozde gecikmış odunlerle Ilgıler Koldı ki, Türkiye'nin otelı olmodığıdır Topluluğo suden beri tatep ettıgl tum ödunnulacak oneri paketınl hazırloler verılse bıle, ihracatındaki makta olan Ecevıt yonetıminın sıcramanın 1 mılyon doları gede bu olgunun bılincınde olducemeyeceğinl Topluluk yetkıligu kanısındayız lerı bır cok kez acık seçık dıle Turkıye sanayıleşmesinde getırmışlerdir AET'nın boş bıraktıgı alanları Iscilerımıze serbest dolaşım yoboncı sermayeye de tumuyhakkının tanmması da uzerinle açılarak doldurmoklo mı yede durdugumuz anlaşmasat tınecektır? Yokso sanaylleşmehaklarımızdan birıdlr Ne vor nın kalbl nıtelığindekl sektoriekl bu hakkın tanınrooyocagı • *• coktan beri acığa cıkmış ve (Arkası So 11 Su 5 dei Ankara da bunu artık kabullen Kâmuran Gürün'ün açıklaması ve düzeltme CENTO Genel Sekreteri Bu yukelc Kamuan Gurun dun gazetemızde cıkan «CENTO Ge nel Sekreteri Buyukelçı Kamuran Gurun hukumetın NATO polıtikasını eleştırdı» boşlıklı haberie ılgılı olarak aşagıdakı acıklamayı yapmıştır «Gazetenızın 10 eylül tarıhtl sayısının 1 sayfasındokl CENTO Genel Sekreteri Buyukelçı Gurun hukumetın NATO polıtikasını eiestırdı başlıgı altında cıkan konusmoyı ben degıl Bitlıs Senatoru Sayın Kamron Inan yapmıştır Isım benzerligınden dogdugu anlasılan bu yanlışlıgın duzeltilmesinı soygıyta nca ederım ı Şiddetli rüzgâr deniz trafiğini zaman zaman aksattı Istanbul Haber Servısi Sonbahann gelışını haber veren kotu hava koşultan dun de etkısını surdurmuş tur Guney Anodolu dışındo tum yurtta tıafta sonu yoğ mur ve gokgurultulu sago nak yogışlı gecmıştır Bu arada yurdo 8atı ve Kuzey batıdan gıren ruzgar saotte 18 denız mılî huıyla denız ulaşımını aksatmışnr Yeşılkoy Meteoroioıl Mudurlugunden ver.len bılgılere go ısı dun Istanbul'do 15 re dereceye kodar duşmuştur Yagışlı hovantn en az m g u n daha sureceğ. ogrenümıştır. . Bır yando kotu hava ko şulları dığer yondo oğrenım donemınm Vakloşmas>y!o yazl.klar boşalmış evlerde k,ş hozırlıklorı başlamıştır Bu arada hava koşullarındo(Arkas. Sa 11, SÜ Tde) ANKARA (ANKA) Tıcaret Bakanı Teoman Koprululer •Ingütere. Turkıye nın pamuh ıplıgı ve tshırt ıhracatına resmı göruşmelerde sonuç alınmadan teh tarafh olarak kısıtlama kov ması halınde. bız de Katma Protohol'un 60'ıncı maddesmdekı hakkımızı kullanarah geçmış yularda olctagu gıbı mısülemeye gıaebdınz* demıştır Teoman Koprululer, ANK\ mulıabmrun konu>la ılgılı sorulannı yanıtlarken Ingıltere nın Avrupa Komıs yonu aracıhgıvla Tuı k teks(Arkası Sa 11. Su 5 de) TİCAF BAKA İNGIL «EKO MlSll ILET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog