Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Modern Lisesonlar Eğkim 2OEyKÜ Beklemeliler Dersanesı kaç/rtlara başladı 5 Ekim'de derslere başlıyor Tel:6176ö7 Beşiktaş Cumhuriyeı 55. YIL, Sayı: 19440 Kurucusu: YUNTJS NADÎ 300 Kuruş 10 EylÜl 19T8 Pazar MZUUUM İstanbuI:2740922283WİzmttiL3244/Ekafc27O4 Gerçeği Söylemek arboğazı nasıl atlotacağız? Doha oçıkçası bataiı ekonomimizi ne yolla düze çıkaracağız? Heyetl«r gellyor, heyetler gidiyor, dort gozle dışarıdan hober bekliyoruz. Şu Ulustararosı Para Fonu ikinci yeşil ışığı btr yakso, dünya teîeciler or taklığındon 500 mllyon dolar lık veni bır taze kredl dilimi koparabilsek, onumuzdeki kış rahot bir netes olobilsek. Varsayolım, her şey yolun da gltti de onumuzdeki kışı rahot geçirebıldtk. Sonra ne olacak? Gelecek yaz ne yapacağız? Ellerimlzi açıp yoğ mur duosına mı kolkacağız? En iyi koşullar altında topragırr.ızdan elde edeceğtmiz urunler bizi batoktan kurtarmoya, ikı yakamızı btr oraya gotirmeye yetecek ml? Inclr uzum, fıstık fmdiklo hongi açtgımızı kapatacak, hangl derdimize derman bulacağız? Hic kuşkumuz olmasındunya tefecıler orgutunun ba şını çeken İMF bekiedigimız yeşil ışığı yaksa ve 70 sente muhtaç hazinemıze 500 mılyonluk yeni bir kredi yardımı g»l«« d» biz ekonomık tutumumuzda koklu bir değışimt boşvurmadıkça bataktan ytn» cıkamayacağızdır. D Karışıklıklar sürerken, sıkıyönetim yasalarını çiğneyenleri yargılamak için askeri mahkemeler kuruiuyor. Şah Romanya ve Doğu Aimanya'ya yapacağı ziyaretleri iptal etti. İran'da Şah'a karşı çıkan idama mahkvm edifecek Tohran'do, killt noktalara yerleştirilen tanklordan biri.. TAHRAN Şah reıımme kar şı dırenışe gecen halkın goslerılerım kanlı bır bıçımde bostıran Şah yonetımı, muhalefet gruplcrını kesınlikle sındırmek amacıyla cok sert baskı yontemlerıne boşvurmovo boşlamıştır. Hukumet 11 kentte surdurulen sıkıyönetim yasasına doyonorOK oskerı mahkemeler kurmoyo başlomıştır. Hukumetın acıklamasında ıSıkıyonetim yosalarım clğneyen, barış ve guvenliği tehlikeye dusuren ve anayasal monarşlye karşı davranışta bulunan herkes İdama mahkum «dilecaktir» demtmektedır. İran'da ŞaY a karşı cıkmonın monarşıye korşı çıkmak olarak kabul edıldığı bıldırılmektedır Tum onlemtere karşın Tahran'da gosterıler dun ds surmuş, Pazar yorestnde askerler gosterıcılere ateş acmışlır Resmı makamlar acıklamo yapmadığından olen olup olmadığı bılmmemektedır Ecevit: "Şiddet eylemlerini kışkırtan yuvalara her gün bir adım daha iniliyor,, Başbakan Bulent Ecevit, CHP'nın kuruluşunun 55 yıldonumu nedenıyle dun Ankara' da duzenienen torende yoptığı konuşmado, tc banşı korurken demoKrat'k kurallardon avrılmayocoklorını ve ozgurluklerı kısmayacaklannı soylemlştlr. Bu tutumun devietm zoafını gostermedığını belırten Ecevit. «Zor da olsa, guc de olsa, blraz uzun sure de olso bu yolumuzdan şaşmıyacağız. Cunku barış yolundan ayrıfarak bır topluma borış getirilemez» demıştır. CHP Gsnel Başkonı ve Başbokan Ecevit. gıtgıde yakalanan suclulonn ortmosı. devletın guvenlık gucunün etkmleşmesı ve şiddet eylemlennı kışkırtan yuvalara hergun bır adım daho ınilmesıyle banşın getınlebılmesı ıcın tutular yolun doğru oiduğunun orto yo cıktığıiı soylemıştır. Ece vıt, bazı muhaie'et partılerlnın hukumetı demokratık huku1 devletı kurollanndan ayrılma ya zorladıVlannı do belırleret «Silâhlo, bir toplumun iclndı kı silâhlor suslurulomaz» şe I nde konusmuştur. Haberi 5. Sayfada Avrupa'nın en geri kalmış 01k«l«rind«n biri, belki de birincısiyız. Tarıma bağlılıktan kurtuialım, sanayileşelim, llerleyelim, ulusal gelirimlz ortsın, coğo ayak uyduralım, dlyoruz. Oiyoruz omo toprağa bağlılıktan nasıl kurtulacağımızı, hangi yontemle ulu sal gellrımizi arttınp sanoylIsseceğimizl bitiyor muyuz? Bıldiğimiz yan gelip oturmok, aldığımız borçların biıyuk bötumunü dış olımlara harcayorok, kalanmt da coğu gersksiz, akıl dtşı yatırım lora y«tır»ınlar dty» komu v« öz«| »ektor» aktormaktır. Otuz yıldır uygulanan bu cagdışı yöniemle hlc bir zoman kalkınamoyacağımızı ortık lylce kofomızo yerleştirmell, bunu açık acık halka onlatmak yürekllltğinl göstermeliyiz. Şunu akıldan cıkarmoyalım: Ekonomik cokuntuyu onormak ozverisiz olmaz. Ne denll taze pora bulsak da kemerleri sıkmak, boğazımızdon keserek bir koşede bır şeyler biriktirmek, o biriktırdlğimizle de ekonomlmizî guç lendlrmeye calışmak zorundoyıı. Bunu yapmazsak bugun bulablleceğimiz taze pa ra da yarın boyatlayacok ve biz gene yabancılara avuc ac mok durumunda kalacağız. İkincl Cihan Savaşı'nda ya nıp yıkılan sosyalist olsun, kapltaltst olsun, butun ulkeler bu yolu tutmuşlar bu yolla toparlanıp kalkınmışlordır. Savaşı kazanan Ingiltere de, yıtiren Atmanyo da uzun yıllar kemer sıkma re|imtne kot lonmışlar, dış aiımlarını kısa rok kendi gereksinmelerinı vesiko ile zar zor karşılarken tüm olonaklarım seferb«r etmlşler, uretim olanaklo rını dış satımlara yoneitmişl«r, ekonomilerinl kurtarmışlordır. Sosyalist ulkeler da, belkl daho ağır ozverllere katlanmak zorunda kalarak oyni yöntemle bugünkü duze y« ulaşmayı boşarmışlardır. Bizim yöneticiterimlz bu yontemi bilmezler mi? Kuşkusuz bilider. Ne vor ki Iklnci Cihan Savaşı'ndan sonra balıklamo Içine daldığımız, hâtâ da bir turlü rayıno olur tamadığımız demokrasl derya eında boğulmamnk kaygısı partilerlmizi yanlış davranıştara suruklemektedir. Halka sirln goıukmek isteyen yone ticller gercekleri ondan saklamışlar, oy ovcılığı yüzund«n ülkemizin Kıt olanaklarını secim pazanndo acık arttırmaya çıkarmışlardır. Bugünkü ekonomik batağa sap lantp kalısımızın başlıca nedenl budur. Toze para gelir ml gelmez ,n\, bilinmez. Ama bilinmesi gerekeni unutmayalırm Taze para gelse de, gelmese de ekonomlmizi kurtarmanın birinc! koşulu ulusça uzun sürell bir kemer sıkma rejimlne kallanmamızdır. Bunu de mokrosl kuralları Içinde basarmak Istiyorsak gercekleri dobro dobra halka acıklamak ••• oKuiTHlr Yoksa CENTO Genel Sekreteri Büyükelçi Gürün Hükümetin NATO politikasını eleştirdi Türk Atlantik Anlaşması Der neğrnın Çeşmo'de duzentediği toplanttda Turkıye NATO tlış kılerı uzmanlor ve politıkacılar tarofından tartışılmıştır. CENTO Genel Sekreteri Buyukelcı Kâmuran Gurun yaptığt konuşmada Ecevıt Hukümetı'nm bu konudak! tutumunun yeterınce ocık oimodığını belırtmış ve ceşıtlı eleştınlerde bjiunmuştur. İngiltere'ye, Türkiye'den aldığı pamuk ipliğine getirmek istediği kısıntının AET iikelerine aykırı olduğu bildirildi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ingıltere'nın Turkıye'derı sotn almokta olduğu pomuk ıplığı ve TShırt'lere kısıntı getırme^ ıstemesı ve bu yonde Ankarc ya «ultimotom» vermesı kcrşısındo konuyu genış bır bıcıtı de ele alan Ecevit Hukumetı «İhracatın kesinlikle durdurulmayacağmı, eğer İngiltere'nın bir »orunu varsa. bunun ingllUr» ile tek boşına degil. AET cercevesi Içinde gorusule bıleceğinU dun akşam teleksie bıldırmıştır Gecen hofla ıçmde Ingıltere TurKıye'ye «alışılmamış bir ditle» ve yetkılılerın belırttığıne go r e «ultimotom» nılelığınde bır oneri gonöererek «bundon boy te Türkiye'den satın alınmakta olan pamuk Ipllği ile tshlrt' lere kota konulduğunu, bu fco tanın acıimış olmasmdon dolo Yalçın DOĞAN yı da, bu tür İhracatın durdurulmosını» bıldırmişttr. Ingılta re nın AET oracıiığıylo ArUorayc gonderdığı yazıdo «Ihrocatın derhai durdurulmasn vo nındo •resmi duzeyde goruv m«!«r« d«rhal başlonması g«de beiırtılmektedır. Ay nı yazıda tBu onerlnln dikkate alınıp alınmoması konusundaki Turk Hukumeti'nin duşuncelennin en gec cumartesi akşotnı na değin» kendılerıne ıletılmes<nı isteyen Ingiltere hukumetı «onerlnin ozüne ilişkin goruşlerin de pazartesi gunune değin* bıldmlmesım ve bu konuda «bı ran once karşılıklı goruşmeye gecMmMİni gerekll gorduğunu* bıldırmişttr. Ingılterenm ozetlenen onerı ve ısteklerı Ecevit Hükumetınce «Sert tepkiyle» karşılanmış ve durumun değerlendirılmesı oma cıylo geniş bır toplantı düzenlenmıştır. Dışışleri, Sanayi ve Teknoloıı, Tıcoret Bakanlıklan ıie Devlet Planlama Teşkılâtı, Sumerbank ve ilgilı kuruluşlann katıldığı ortok toplantıdo konu derinlığine ele ahnroıs ve (Arfcası 8a. 11, Su. 7de) Haberi 5. Sayfai Nızfp'te sağ görüşlü bir bakkal öldürüldü KISACIK VAN, Van'ın Gevaş llcesı Bahçesoray Yaylasında meydana gelen oşıret catışmasında şımdt gertye, 17 mezonn başındo Kurtce «Birnakim ha. Blrnakim ha.» (Unutmam l\a unutamam) dıyen ve oc alınması lcın and îcen, ağlavarak boğtran kodınlar, yaylanın gırışıni Bahcesaroylılcr. cıkışını ise dtğer aşıretlerın tutması so nucu ve kaotillerı landarmanın oroması nedenıyle coresızlık ıcmde bekleyen aşıret erkeklerı ve bir kanlı yayla kaldı. Hayvan otlatmok ve ceşıtil gerekcelerın one sürulduğü bu çotışmanın ayrıntılartyla ortoyo cıkarılmosı icın. 5 yıt genye gıtmek gerekiyor. 5 yıl ö i ce Duderan Aşıretınden bır fert (Arkası Sa. 11, Su. 8'de) Haberi 5. Sayfada Türkîye, hayat pahalılığmda OECDye üye 24 ülkenin başında geliyor Kosta DAPONTE Kanlı Gevaş baskınının temelinde kız kaçırma olayı yatıyor PARİS Kısa adı tOECD» olon Ekonomık Işbirliğl ve Kalkınma Orgütunün dun yoyınlanan aylık ıstatlstıklerme gore, tuketım mallarmm fıvot ortışlormdo Türkıye. temmuz 1978'de son bulon 12 oylık dönem Içinde yuzde 70.2 oranındoki artışla 24 uye ülkenin boşında gelmektedır. Aynı tstatistıkte ayrıca, Turkıye'nın ylne 1978 yılı temmuz ayı sonunda biten altı aylık donemde ise fiyat ortış oranı yüzde 57.1 olarak gosteritmektedır. Oniki ayhk dönemde Turkiya' yl İ2leyen ülkeler orosında yüz de 42.8 ıle izlanda, yuzde 21.7 ile Portekiz. 24.5 ile Isponya bu lunmaktodır. Altı oylık donemde İse Turkiye'yi, yözde 54 5 İle yıne İzlanda. yüzde 23 5 Iİ9 Portekiz ve yürde 16.5 Iİ9 da Isponya izlemektedlr. Cumhuriyet Hob»r Merk«zl Gozıantep'ın Nızıp ılcesmde soğ goruşlu bır bakkal oldurulmuştur. Ankara'nın Balgat semttnde ıkı kahvehoneyl toroyarok beş kışıyı oldurmek suclarından yokolanan ıkı komandonun yargılanmosıno onumuzdeki gunlerde Ağır Ceza Mahkemesınde boşlanocaktır. Sanıkların, Turkıye duzeyınde cınayetler ışledıklen ortaya ctkarılmıştır. Elözığ olayları sırasında MHP'ü Beledıye Başkonı ve dığer beledıye gorevltlennın tutumlonnı ınceleyecek olan mufettışlerın yarın kente geleceklert bıldırılmışttr. GAZİANTEP ~ Nızıp ilcesmde sağ efiılımli bır bakkal. sol goruşlu olduğu bıldırilen ıkt kışı tarafından taboncaylo vumlarak oldurulmuştur. Olay. oncekı gun soat 19 30 sırolarında Şahmbey mahallesmde meydana gelmıştır işyertnden çıkan bokkol Hasan Kılıc. sol goruşlu olduğu bıldlnlen Uğur Kuyucu ve Saıt Aslan tarafından taboncaylo vurularak can vermıştır Öğrencı olduğu bıldirılen Uğur ıie Saıt Aslan olaydan sonro yaka(Arfcası Sa. 11, Su. 3te) Demİre) AP Samsun il kongresinde konuştu: "Her derdin başı Hükümettiı SAMSUN (Engin Karo blldlrlyor) AP Genel Ba Suleymon Demıre! part Samsun H Kongresinde y konuşmada. tülkenln bugı bunalım içinde bulundu< one sürmuş ve «Ülkenin demlnde bulunan oneml numaralı mesele ülkenin edllomeylşidir» demıştir. Hıc kımsenın ve hıcblr lun kendllerıni «Buyük ye'yl yopma sevdasındon geçlremeyeceklerlni» sı (Arkası So. 11. Su YARALILARDAN BİRİ DAHA OLDU. DAVUOİYAN VE DUDERAN AŞİRETLERİ PERVARİ YAKININDA ÇEMBERE ALINDI. TÖBDER Genel Başkan Yardjmcısı Kutlay'a göre, Talip öztürk'ün ihtamamesinin hukuksal dayanağı yok Burosu) TOBDER Merkez Yürütme Kurulu adina bır basm toplajıtısı yapan Genel Başkan Yardıması Ayhan Kutlay. 4 Genel Kurul'da ihracı onaylanan Tabp Oztürk'un «TOBDER Ge nel Başfeanı» sıfatı ile Genel Sekreter Yardımcısı Omer Arslan'a Noter kanahyla bir ihtarname göndererek, yönetrmı ve genel merkezin kendisine teshm edilmesini istediğinl behrtmış. ancak bu ihtarnamenin Mer (Arkosı Sa. 11, Su. 1'de) Merkez Bankas Meclisi yarın olağanüstü toplantyor ANKARA (ANKA) • kez Bankası. Bonka yarın olağanustu top tır. Banko Meclısı to[ ua Merkez Bankası Cafer Tayyar Sadtklo revden olınması bek! dır. Bu orada Merkez (Arkası Sa. 11, ANKARA, (Cumhunyet EKONOMt POLİTÎK Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Heyeti bugün geliyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Cm Holk Cumhuriyeti Dış Tıcarel Bokonlığı Genel Mudüru' nun boşkanlığında 5 kışılik btr heyetın bugun Ankara'ya geleceğı ve 16 eylüle kodor ceşıtlı devlet kuruluşlannda görvışmelerde bulunacoğı bıldirılmıştır. Ticaret Bakanlığı'ndon YQP'lon ocıklomaya gore, C'ın Haik Cumhuriyeti Dış Ticaret Bakonlığı Genel Müdürlerınden Ahl Hsi Yeh Sheng Başkanlığtnda•" • Wıqiiık Ticaret Hsyetl yo» Nouvel Observateur'e göre: «Geceyarısı Ekspresi»nin rejtsörü aptal ve ırkçı PARlS lngıltsrs'den sonro halen Hollanda'da oynamakto olan Geceyarısı Ekspresı ftlminın yankıları Parıs e de aelmiştır. Hafta sonundo MHP, BALGAT OLAYI NEDENIYLE TRT'YE I MİLYONLUK DAVA AÇTl ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Balgot yolu olayı sanıklarından Iso Armağan'ın evınde bulunan suc aletleri emntyette basına gosterilirken, Iso Armağan'ın evinden getırılen eşyalar orasında. uç Aylt MHP simgesinın de TV'de gösterilmesl üzerine. MHP Genel Başkanltğı, Ankara Valısl Tekın Alp, o zomonkl TRT Genel Mudur Vekili Doğon Erden ve TV Haber Daıresı Mudüru Esen Unür haklarındo bir milyon M '•' •"•»mirınt davası ocnıştır kinci Asllye Hukuk Mahkemesmde ek'm ayı icinde yapılacaktır. MHP Genel Başkonlığt, Balgat olayı sanıklorındon Isa Armağan'ın yakalandıktan sonra gösterilen eşyalan arasmda uc Aylı MHP sımgesinin TVdsn gosterilmesiyle, MHP'nın kucuk duşürülduğönu ilerl sürmuş. MHP Gene! Boşkanlığı ovukatları. dovo dılekcesinde. Isa Armağan'ın evmoe cıplak r kadm resimle >nın de buiuno»w#j»,, r\nlnrın ne den gösterılmediğinl s dır. Ankara Valisl Tekin kemeye verdığı yanıt polısm sovcı odına bıldırerek, TRT'nın dı yaptığmı Ifade etmiş kamuoyunun gözlerı ı duğunu, beş kişınin ğunü ifade etmiştir. TRT Genel Müdür ğan Erden ıle TV H< ru Esen ÜnOr ds d < nın savma korşılık, mohkemeye gonderı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog