Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

Vedat Günyol YENI TÜRKIYE ARDINDA Aydınlann okumosı gereken betık. Ederi: 15 tira odresı Turkocagı Cod 39 * 41 Cağaloğ u Istanbul Cumhunyeı 55. Yıl. Sayr. 19433 Kurucusu : YUNUS NADt 300 Kuruş 1 Eylül 1978 Cuma 1001 GENEL T ETENfcK f 150 TL ratapçılardan i 8 t c y l B i l Kalmamıssa Modern Eğitlm FenDershanesi. Çırağao Cad 4345 Be?iktaj adreslnden »deraelt isteyiniz MHP Mersin malî sekreteri avukat bıçakla öldürüldü Mersın'de Ayvagedtğı yaylasmdo bır kahvei« cıkan sıyasal tartışma sonucu MHP Mersin It Sekreten Avukat Ahmet Boz. yandaşlarıyla tiovduğü ışçı Veysel Ekıcı tarafmdan bıcakla olİurulmuşlur Pendık'te aranan Ulku Ocokları'nda bıçak demır cubuklan ve esrar ele gecmış. '0 kışı gozaltına olmmıştır Zeytınburnu nda b.r gencı o'durduğu ıddıasıyla MHP'lı bır kışı yokalanmıştır Dıyorbakvr'do bır sıyası tutuklu tedavı gorduğu hostaneden sılahlı kışıler torafından kaçırılmıştır Urfa'da Meteoroloji İstasyonu bombalandı. Aramada 5 tabanca, 4 tüfek, 2500 dinamit lokumu ele geçti. Diyarbakır'da İş Bankast Bahkçılar şubesini soyan maskeli 2kişi, 120 bin lira para alarak kaçtı. Nizipteki çatışmada Ülkü Ocakları Başkanı ile biî kız çocuğu yaralandı. Nikaragua ordıısu ülkedeki ayaklanmayı bastıramıyor; Carter Somoza ile muhalefeti uzlaştırma zemini arıyor £ Ülkenin en büyük bankasım, memurlan ele geçirdi. Amerikan Ekiliği, Sandinista hareketinin siyasal kolu ile görüşmeyı sürdürüyor. Sanayi sektöründe yıllık üretim artış hızı yüzde 12 olarak belirlendi DORDÜNCU BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI STRATEJİSÎ RESMİ GAZETE'DE YAYÎNLANDI ANKARA (Cumhurıyet Bu ) Dorduncu Beş Yılhk Kalkınma Planı strateusı dunku Resmı Gazete'de vayınlanarak yururluğe gıırruş \e bu stratenrun yayınlanması üe MC donemınde yayınlanan straten de yürur lukten kaldınlmıştır Devlet Planlama Teşkılatının Dorduncu Beş Yıllık Planla ügi rosu li olarak duzenledığı, ancak straten >a>ınlanmadıgı ıçın bır sure ertelenen ozel ke sım kamu kesımı ve ışçı sen dıkalan üe duzenleyecegı toplantılann da bayramdan sonra yapümas) kararlaştınlmışür Bakanlar Kurulu kararı hahnde Resmı Gazete'de yaymlanan stratejide önumuz deki 5 yıllık dönemde 'kalkın ma hızmın ortalaına yuzde 8 orarunda arttırılması ongorulmuş. uretım artış hızının tarım kesımınde yüda or lalama yuzde 5. sanayi sektorunde ıse yılda ortalama yuzde 12 oranında ongörülmuştur. Plan strateusının sayısal (Arkosı So 9, Su Z de) IMF'nin tavrmdaki belirsizlik sürüyor RESMİ YETKİÜLERİN IMF'NİN NASIL BİR KARAR ALACAG» KONUSUNDA KESİN BİR ÖNGÖRÜDE BULUNAMADIKLARI DİKKATİ ÇEKİYOR ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Uluslororası Para Fonu nun (1MF) nıyet mektubu çercevesınde Turkıye'ye vermesı gere ken 48 8 mılyon dolarlık ıkmcı kredı dılımmın verılıp verılmemeyeceğı konusunda hıç blr «ıpucu» elde edılernedığı. bu nedenle hukumet ve Molıyo yetkilılerının bu konuda ceşıtlı yorumlar yapmokton boşko somut bır bılgllerl otmodığı saptonmıştır Bır kısım yetkılılen IMF heyetmın Ankara'do vaptıklan ıncelemeierde nıyet mektubuna uvmayan bazı bulsular elde ettıklonnı. bu nedenle olumsuz bır ropor hazırlamalorının muhtemel olduğunu one surmekte ve kredmın ıkıncı dılımının gelışı konusunda koygılann. belırtmektedır. Bazı yetkılıler ıse tMF'nır ıkmcı dııım kredıyı acmamos holınde bunun siyasal sonuc lon do oiabıleceğı, bu nedenlı konunun ust duzeyde ıncelen mesı sırasındo bu etkenlerı de gozonune oiınacağmı belıı terek, kredmın acıtrnasının u: ha buyuk bır ıhtımal olacağiı savunrooktadırlar Malıye Bafc (Arkası Sa 9, Su, 4 c Haberkr 5. Sayiada Pendik Ülkü Ocaklarındaki aramada bıçak, demir parçaları ve esrar ele geçti; 10 kişi gözaltına alındı. Haberi 5. Sayfada Afşin Termik Santrali'nde çıkan yangın 20 milyon lira zarara yol açtı KAHRAMANMARAŞ (Yurdaer KARPUZOĞUU bildırtyor) Afşın'dekı termik santrol In şaot alonmdo oncekı akşam cıkon vong" 1 bazı bolumler'n yanmosıno yol ocmış 6 saot suren ve guclukle sondurulebılen yangın sonunda beton blok ların catladığı gorülmuştur (Arkası Sa 9, Su. 5 de) BASBAKAN BULENT ECEVIT HAVA HARP OKULU MEZUNU BIR TEĞMENE DIPLOMA VERIRKEN Narin, lıükümeti cleştirdi: 4*Taze para ve borç ertelemeleri hâlâ askıda,, ANKARA. (ANKA) Kısa ndı olan Turkıye Işverenler Sen dıkatarı Konfederasyonu Yonetsm Ku rulu Başkanı Halıt Narın. Hukumetın ı^ledıgı ekonomik polıtıkay^ eleştırmış \e 'Turkiyenm ekonor.usı, yılbaşınuakı durumdan daha lyı degıldır» demıştır. Halıt Nann dun yaptığı açıklamada, dövız darbogazının aşılamadıgı nı, pıyasada para darhgının had safhaya ulaştıtıru. enflasyonun nerede duracağı bellı olmadan butün hızıyla devam ettlğını one sürmuş. hukumetm aldıgı onlemlenn yeterlı çare o(Arkosı Sa. 9, Su. 5 de) GORULUYOR (Fotoğrat Erdoğon KOSEOGUJ> SOVYETLER'E SUNULACAK PROJELER İÇİN DEVLET BAKANI ÇETİN MOSKOVA'YA GİDECEK ANKARA, (ANKA) E ayının ıkmcı yarısı icmde kova da yapıtacak olan 1 ye Sovyetler Bırlığı K Ekonoml Heyetı Toplantı ele alınacak proıeler u dekı colışmalar surmel Turkıye'de Sovyetler Bırl katkısıylo gercekleştırılm gorulei yatınmları kaç proıelerm onumuzdekı ı de kesınlık kazanacağı > let Bakanı Hıkmet Cetın Iından Moskova'da Sov (Arkası Sa 9, S Bayramda elektrikler kesilmeyecek Istanbul Habef Servlsı Son gunlerde başgosteren elektnk kısıtlamalonnın Bayram süresınce koldınlacogı acıklanmıştır Turkıye Elektr k Kurumu (TEK) Genel Muduru GuHekın Turkoglu konuya ılış kın verdığı bılgıde «Amboriı santrolında moydana gelen an 20 nedenıyle baştatılan kısıtlamanın bokımdaki Kebon ve Se yltomer santrollorının tamomlanmasıyla koldınlacağını» soy lemıştır Turkoglu «Bokımdoki Gokçekoyo Santralının da bugun devreye gıreceğmi» btldırmtştır «Bakımdaki santrollo (Arkası Sa 9, Su 4 de) Deniz ve Hava Harp Okulu mezunları diploma aldı îstonbul Hober Servısl De mz ve Hova Harp okullorı 1973 yılı mezunlarınm diploma tcrenlerı dun yopılmış ve her ıkı oku lu bltıren 279 teğmene d p'oms\an torenle dağıtılınıştır Demz Horp Okulunun Hoybelıada dakı bmasında dun sabah. Hava Harp Okulunun Yeşılyıır'' takı bmasıtıa Curnhurbaskaru '•e kılı Sırrı Atalay dun ocjled''n sonro Başbakan Bulent Ece/ıt. Mnlet Mectısl Boşkanı Cchıt Korakaş Senato Başkan veKi\ı Fevzı Hokkı Esatoğlu, Mıllı (Arkası Sa. 9, Su 2 de) İran'ın bir adı da "CÎA'nm ÜLKESİ,, Kaynayan Kazan : Iran ıl 1968. Amenko da Los Angeles kent.nın Pasıîık Okyanosuno bakan Santa Monıco adlı kucük bır kasa basındayız Rar.d Corporoiı on ı gezıyoruz Rand Corporo tıon yuksek duvarlarla cevnlı yemyesıl Dir bor'ce ıcınde. herbırı vıllavı andıran kucuk bınalarda calışıvor Bahçede ve gırışlerde cok sayıdo sılahU muhafız var Rand, sıparış us tune bıtımsel oraştırrnalar ya pan bır orgut clarak tanıtılıyor Oysa herkes Rand'ın CIA'nm bır yan kuruluşu olduğunu bıl» yor Rand yetkılısı, ucret: kar(Aricası So. 9 Su 7 de) • Y Baştürk: «Dünya barışı îşçî sınıfının ellerinde yükselecek» Cumhurlyet Hcber Merkezl 1 Eyıul Dunyo Banş Gununun bugun kuttanmcsı nederMyie ce şıtlı kurulı.şlor b'ldınler yayınlamışlardn. DISK Genel Bcşkonı Abdullah Başturk. DlSK'ın tum dunyado kalıcı ve sureklı bır bonşın soğlanmos' ıcın korarlı bır bıcımde mucodele verdıgmı be lırtmış. dunya barışımn ışçı sı nıfının eliennde yukseieceğım (Arkası Sa 9. Su 4 dej MOU A HAREKfcTIN'N UDERLERINDEN AVETULLAH MADARI Çetin ÖZBAYRAK AP büyük kongresine 2 ay kala lıderiik yarışı yoğunluk kazanıyor AP ILCE KONGRELERl SIRASINDA VERILEN ÖNERGELER OYLATILARAK «GENEL BAŞKANA BAĞUUK» KARARLARI ALDIRILDIĞI BILDIRIUYOR BITLIS SENATORU KÂMRAN INAN. EKIMDE YAPIUACAK AP BUYUK KONGRESINDE ADAYLIĞINI KOYACAĞINA 1L1ŞKIN HABERLER1 NE YALANUYOR NE DOĞRULUYOR. Ekonomik Kurul, fiyat denetimlertne hız verHmesin kararlaştırdı ANKARA Bakan sı Ekonomik Koordını rulu'nun dunku topl fıyat kontrolunu duz yasanın cıkmasına dı ta temel ıhtıyac ma< mak uzere fıyat kon lamalarını gelıştırec konuda orgutlenmen dırılmesme yordımcı lemlenn olınması k mıştır DIŞ SATIMIN GEÜŞTIRİLMESÎr İÜŞKİN ONLEMl Kurul Başkanı D nı Hıkmet Çetın, sonra yaptığı acık kanlıklararası Ekoı dınosyon Kurulu'nı (Arkası Sa • Haberi 5. sayfada Ümraniye Anadolu Mahallesi okul nöbeti, tutuyor Ümronıye'de 1 Ma/ıs mahallesıne komşu. «Anadolu mahallesi» halkı cevreye bır okut acı'rnasnı sağlarr.ak ıcın 30 oğustos gecesı 23 den ıtıbaren «okul nobetı» tutrnaya başla mıstır. 50 bmt aşkın kışıyı barındıran ve bunlardan buyük bır bolumu oku! cağında olan, Anadolu mahallesi halkı gecekondu ağalannın etlennden kurtarobıldıklerı 4 b n meuekorelık bır devlet arsasına vakıt geçırılmeden okul yapılmosı yolundakı girışımlert sonuc vermeyınce öncekl gece soot 22 00 sıralarmda okul arsosı olarak ayırdıkiarı bolume bır kaıde yapmaya başlomış saat 23 sıralarında bunu tamam(Arkası Sa 9, Su 1 de) 4 GÖZLEM UGUR MUMCU Oruç Ağzıyla... Izmir'de 10 milyon değerinde kaçak rulman ele geçirildi, 4 işadamı gözaltına alındı İZMİR {Cumhurlyet Ege Burosu) Emnıyet Mudüriugu • •ı..I, uo MQ|I Sube «»kıpie OLAYLARIN ARD1NDAK1' 6ERÇEK Yeşil Işık Bekleyişi... o umtu veya olumsuz dıye o r yargıda bulunabılecek bır a samada degılız» karşılıgın. vermış, Malıye Bakanı Mu ezzınoglu ıse «Scnucun olurp lu oıabılecegn' sanıyorunr d'verek ıbtıyatlı blr lyımserlıg tercıh etmıştlr tım Kurulunca yerılecektlr. Sonucun olumlu cıkması halinde Turkıye'ye 48 8 mtlyon dolarlık ıkmcı kredı dilıminin verilecegı acıklanocaktıı kı, bu aynı zamando botılı finons kuruluşları \çm bır ıkmcı yesıl ıs < anlamını tasıyacaktır. Gerek dış borcların artelenıtıew~ıimo8i, ge Belçika ile 150 milyon kredi anlaş îmzalandı ANKARA, (Cumh Beiçıka Kralıye 1978 yılt icm T lamayı ongordüj Belcıka frangı tı ram kredisı ile dun Ankara'da Muduru Aysel cıka Buyukelcıs hall arasında ( Kredi yüzde 2 mesız devre 3i Sağlonan kred olusmaktadır. ••tttn franaı 2 luslarorası Para Fonu (IMF) heyeti baskenttekı goruşmelerini \omamlayip VVashlngtoo'a donmuştur. Goruşmelerde Iki taraf arasmda genel olarak yokloşım sağlan dığı, ancak hâlâ gıderılmes' U GENÇÜK KÖYDE... Hulust ÖZÇOBAN cTOPLUMSAL KALKINMADA GENÇL1K PRO0ESI» UYGULAMASININ DEĞINILMEYEN »..ı &TIYOR ••••'•"•»İBrln bu Genel Başkanı Turkeş, Istanbul'do Hlttan Otell'n de verdığı iftar yem&ğlnde ağzının orucuyla neier soylemi!», neler... Demıç kl O1SK Moskovo'dan yönetılıyor... DlSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar da thadı» diyor «kanıtla bakolım* .. tSen Başbakan Yordımcılığı do yaptm hadı kanıtla» ve sonra »unları söyluYor; DlSK demokrasıden yanadır, DlSK banş ıcm mucadele eder, DlSK sosyaiızm ıçın mucadele eder Butun bu mücadelelerı verirken nıcbır Olke kuruluş ve kışıden emır almaz... Bir kuruluso <dışandon yönetılıyor» demek kolaydır S'inlor ucuz sozlerdlr Guc olan bunları kanıtlamaktır. 'Arirnsı Sa 9 Sö. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog