Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI Iki Sovyet Rusya îki Polonya Nodır Nadı'nln bu yapıtının eklerle 4 boskısı cıktı Ederl 25 lıra Isteme adresl Turkocağı Cod 39 • 41 Cağaloğlu ISTANBUL Cumhuriyet SS. Yıl; Sayt: 19338 ÇAĞDAŞ YAY1NLA CIKTI.. Oku Oku Budur Sonu Üıkemızın en başarılı gulmece yazarlarından Dr. IHSAN UNLUER bu yapıtındo sıyaset bezırgânlannı. beslemelen. uşakları sergılıyor; maskarasını cıkanyor 1 Ederı 30 Lıra« Isteme adresı Turkocağı Cad 3941 Cagaloglu ISTANBUL Kurucu«u: VUNUS NADİ 300 Kuruş 29 Mayu 1978 Pazartesi KİPRİYANU AMBARGONUN SÜRMESİ İÇIN AMERIKA'DA YOĞUN ÇABA HARCIYOR CH1CACO Kıbııs Rum yonetımı lıden Spıros Kıprıyanu Amenka'nın Turkıyeye u>guladıgı sılâh arnbargosunun Kongre tarafından kaldırılmasının, 'Korkunç sonuçlara ulaşahdecek bır ba?langıç* olacagmı söylemıştır. Turkıye'nın 1974 Kıbns ha rekatı sırasında Amenkan sı lâhlan kullandıgını söyleyen Kıpmanu. • Ambargonun kal dırılması. Amenka'nın Kıbns ışgalını onaylaması anlamına gelecektır* demıştır Bırleşmış Mılletier Sılâhsız lanma şundeml' ozel toplan tısına katılmak uzeıe Ame nkaya gelen ve Yunanıs tan ın bagımsızlık gunu ne denıjle du?enlenen toplantı va katıimak üzere Chıcago da bulunan Kıpnvanu, *Am bargonun ialdırılmasının bır başka anlamı da sılâh satı şı anlaşmasımn çıgnenmesı ne ızın vermek olacaktır' demıştır «CARTER VOVE77V/7 Kıpnvanu dun Bırleşık E|pn Amenkan Kongresının duzenledıgı yemekte konu şurken Kıbns ın Carter hu kumetının Kıbrıslı Rumlara RUMLARI ALD4TT1. \atkın bır sıjaset ızleyecegı konusunda aldatıldığjru so>lemış ABD hukumetının ambargonun kaldınlması onensını kınamıştır Yemekte soz alan Senator Charles Percy Amenkan Kongresınde ambargo konusundakı ovlamanın en azından bır ajdan once yapılamaj acagını soylemıştır. Ecevit, Karamanlis'le bu akşam görüşüyor • BAŞBAKAN ECEVİT'İN BAŞ KAN CARTER'LE YAPACA Ğl GORUŞMEDE TURKiYE'NIN SAVUNMA SORUNLARININ DAHA FAZLA AS KIDA BIRAKILAMIYACAĞI Nl KESIN BıR DILLE BILDIRECEĞI BELIRTILIYOR NATO AET ve Belcıka yetkılılenyle Bruksel'dekı temaslarını tamamlayan Başbakan Ecevıt bugun yerel saotle oğleden sonra VVashıngton a gelecek ve akşam da Yunanıstan Başba kanı Karamanlis'le goruşecektır Daha oncekı açıklamalara gore Ecevit Kcramanlıs goruş mesı 1 hazıranda yapılacaktı Ancak yapılan temaslar sonunda ıkı Başbakanın ıstegı uze nne goruşme erkene alınmıştır Yonn NATO Hukumet Başkanları Zırvesınde Oturum Başkanhğı sırasında bır konuşma yopacak olan Ecevit carşamba gunu Başkan Carter'la goruşecek ve Turkıye'n n savunma sorunlonnın daha fazla askıda bırakılma^acağını kesın bır dılle behrtecektır Ecevit, ABD Kongre uyelerını, ış adamlarını ve BM Genel Sekreterını de kapsayan daha bır dızı onemlı goruşme yapacaktır Deniz Baykal: ATAŞ'ııı, üretimi şantaj konusu yapmasına izin vermeyecegız, v • ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Enerıi ve Tabll Kaynaklar Bakanı Denız Baykal ATAŞ Rafınerısının son gunlerde petrol ithal ederek tom kapasıte ile üretime başloması uzenne «ATAŞ surekli olarak tam kapasite ile calışmoya devam ederse bir sorun kolmoz» demıştır. Baykal bırkac gun lcınde yabancı petrol şırketlenne yonelık bır acıklama yapacağını da bıldırmıştır ATAŞ'ın kıso bır sure sonra yenıden uretımını duşürmesı ve petrol ıthalâtını azaltması halınde yenıden (Devamı Sa. 9, Su. 8 de) Hacı Ali Demirel "Hemoroit gerekçesiyle vergi borcunun ertelenmesini istedi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Hacı Alı DeTilrel, Malıye Bakanlıgına başvurarak mufettışlerce saptanan, gunu gecmış ve cezaları ile bırlıkte 576 bın lıra tutan vergılerının, ertelenmesini ıstemıştır Hacı Alı Demirel, hasla olduğu içın vergılennl zomanında yatıramadığını bıld/rerek, «uzlaşma» ıstemıştır Hacı Afı Demirel, bır doktordan aldığı ve «hemoroit» olduğunu belırten bır raporu da başvurusuna eklemıştlr «Mucbir sebep» halınde. vergıler ertelenebılmekte, ancak bunun ıcın yasada «Yataktan kalkamıyacak derecede hasta olma» koşulu bu(Oevamı Sa. 9, Su. 2 de) Ayrıntılı haber 5. sayfada TUNÇ: BUNALIMDAN ÇIKMAKİÇIN IŞÇİ HAREKETİ ÜZERİNE DÜŞEN FEDAKARLIĞA HAZIRDIR ÎKV BAŞKANI ERTUÛRUL SOYSAL, FÎYAT VE ÜCRETLERIN DENETIME ALINMASINI GERCEKÇ1 VE AKILCI BIR HAREKET OLARAK NITELENDIRDI ANKARA (ANKA) Türk iş Genei Başkanı Halıl Tunc I !e Iktısadl KaJkınma Vokfı Baş kanı Ertuğrul Soysal. fıyat ve ücretlerın sınırlandırılması konusunda goruşlermı acıklamışlardır. Türk İş Genel Başkanı Halıl Tunc, gerı kalmış kesım ler adına toplumun fedakarlık bekledığı tum kesımlerde fedakarlık yapmaya hazır oldukları nı belırtmış. «İşcl hareketı bunalımdan çıkmak amacıyla bır sure uzerine duşen fedakârltğa hazırdır» demıştır. Iktısadı Kalkınma Vokfı Başkanı Ertug rul Soysal da. fıyat ve ücretlerın kontrol edılmesıne gercekçi ve akılcı bır hareket ola rak nıtelendırmıştır TUNC'UN GORUŞLERI Turk • İş Genel Başkanı Halıl Tunc ucret ve fıyotların kont rol allına alınması konusunda haftalık «Yankı» dergısının sorularını yanıtlarken şunları soy lemıştır. «Şunu memnuniyetle belırtmek isterlm kl sayın Basbokan ne toplu sozleşme duzenınin ne de ücretlerın dondurulması şeklınde bır duşunceye sohıp değılaır Birkaç gun once yaptıgımız gorusmede. bu konular soz ko (Devomı Sa. 9, Su. 6 da) Manisa Valisi: Demirci olayma halkın katıldığı izlenimini vermek için makyaj yapmış sanıklar yakalandı OEMİRCİ (Manisa) Demırcı'de bır kışının bıcaklanarak öldürülmesı ve 20 kışının va ralanması. bu arada TO3 DCR ile CHP lokalı olmak u/eıe cok sayıda ışyerı ve konutun yakı lıp tahrıp edılmesıyle ılgılı clarak, coğunluğunu konanclolc rın oluşturduğu 149 KIŞI go?a'tına olınrriıŞtır Manisa Valısı Mustafa Yorukoglu, bıcaklanarak oldurulen oğrencının Eğıtım Enstıtusü bırıncı sınıf oğrencısı Mustafa Tan değıl, Öğretmen Okulu son sınıf oğrencısl Yıldırım Coşar olduğunu belırtmıştır Valı Yorukoğlu bu yıl öğretmen cıkacak Yıldırım Coşar'ın sol goruşlu olduğunun belırlendıgını soylemıştır Yedı saat süren olayların gelışmesıne, Eğıtım Enstıtusü ve Öğretmen Lısesı nden uzakloş • Demirci'de incelemeler yapan Içişleri Bakanı, olaylmrt Eğitim Bn»titü$iinden ahnan öğretmenlerle öğrencilerin çıkarttığtnı belirtti. Soma'da da görüş ayrılıgı yüzünden çıkan kavgada bir işçi bıcaklanarak öldü. tırılan oğrencılerle sağ eğılımlılerın oluşturduğu ve sayılan ıkı bmı bulan topluluğun tekbır getırerek saldırıya gecmelerı, ancak guvenlık kuvvetlerının anında saldırganlara engel olmamaları neden olarak gosterılmektedır. Demirel Kaymakam Vekıll Mehmet Ozturk. olaylarla Ilgılı olarak gozaltına alınan 149 kışı arasında, Eğıtım Enstltusunun eskı muduru Aiı Guzel'ın de bulunduğunu belırterek, şun ları soylemıştır«Olaylarda tekbir getlrılmiştır. Kadınlar, kızlar, sakallı Insanlar da gorulmuştur. Ancak, soruşturma derlnleştırildikce halkın da olaylara katıldığı iz lenlminl yorafmok lcln, örneğln kız oğrenciltr »alvar takıp b a ; larını ortmuşler, erkek öğrencller de yapma sakal takmışlar, kaşlarını, yuzlerinl boyamıslardır. Durum gozaltına alınmalar sırasında meydana çıkmış, ve bazı genclerin bu şekilde mak ya| yaptıkları anlaşılmıştır. Bu öğrencıler daha once Eğitim Enstltusu'nden uzaklaştırılan (Devamı Sa. 9, Su. 3 d») Demirel: Ecevit ülkeyi 3 ay idare edebilmış, sonra selameti yurt dışına kaçmakta bulmuştur ANKARA AP Genel Başkanı Suleyman Demirel dun, Bas bakan Ecevıt'ın oncekı gun Bruksel de ıçcılere hıtaben yaptıgı konuşmayı yamtlamış ve «Ecevit bır gunde durduracagını vadettığı anarşiyı yangın halıne getırdıkten, enflasyonu, pahalılıgı birkaç misiı artırarak hayatı cekılmez hale ge tırdikten sonro selameti yurt dışına kaçmakta bulmuştur» de mıştır (Devamı Sa. 9, Su. 8 de) 2 Bakan esnaf yürüyüşlerini durdurmak için girişimde bulunuyor Cumhuriyet Haber Servisi Turkıye Esnaf Derneklerl Federasyonlarının butun Turk /e'de 6 hazıranda yuruyuşler yapma eğılımınde oldugunun anlaşılması uzerine Malıve Bakanı Zıya Muezzınoglu ile Tıcaret BaKanı Teoman Koprululer Ankara'da oncekı gun toplanan Esnaf Derneklerı II Başkanları toplontısına katılarak Turkıye olçusundekı yuru/uşu durdurmak ıçın gırışımde bulundukları oğrenılmıştır Esnaf Derneklerı Federosyonlarmın Ankara'da yapılan loplantısına katılan Malıye Bakanı Zıya Muezzınoğlu yenı vergı tasarısımn esnafı zor duruma duşurmeyeceğını bıldırmış, 30 bın lıraya kadar olan defter tutmo zorunluluğu yukumluluğunun 240 bın lıraya cıkarıldıgını anlatmıştır Ayrıca bakan 1 mılyon 200 bın lıra uzerınden kazanc saglayanların vergı oranlarının yukseltıldığını onun altındokılerın se yukselt Imedıgını bıldırmıştır Bakan «Esnafa vergı bağışıklığı getırdık» demıştır Malıye Bakanı 2ı,o Muez zmoğlu Teknısyenler ve Esnaf Derneğı temsılcılerl İle dün bir toplantı yapmıştır Toplantıda ve oncekı akşam Bulvar Palas salonlarında verılen yemekte havanın oldukca yumuşadıgı 6 hozıranda Turkıye olcusunde yurüyuş yapma eğılımınde olan esnafların bundan vazgecmeye yuz tuttukları ızlenımı edınılmıştır Bjlvar Palas'toki yemeğe Tıcaret Bakanı Teoman Koprululer katılmıştır Bozbeyli: Bu iktidar TBMM'nin iradesi ile kurulmuştur ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) DP Genclık Kollarının 1 Kurultayında konuşan Genel Başkan Ferruh Bozbeyli, «Bu iktidar TBMM'nin ıradesiyle kurulmuştur» denrş. Genel Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sukan da «Hukumetin inanç içınde olduğunu» soylemıştır Bozbeyli konuşmasındo, «Hukumetin Başı» deyımını kullanması nedenıyfe Demırel'ı eleştırırken, «Bu demokratik nezakete sığmaz. Sayın Başbakan Bulent Ecevit, bu nezaketten uzaklaşmoyarak, kendislne mu halefetin başı dememektedir. Boyle muhalefet olmaz» şeklınde konuşmuş. şunları soylemıştır «Vatandaşların desteğıyle var olan partiler bırbirlerıyle zıdlaşamazlor. Zıdlaşırlorsa, sağda ve soldokl bir avuc kavgacının hırsı kitlelere mal olur. Uzlaşma zeminl bulunamaz ve ic harbe suruklenır o ulke. Hepsl de millıyetcillk Iddıasında olduğu halde blrbirlerlyle mıllet hayrına verımli bir Işbirliği yo(Devamı Sa. 9, Su. 7 de) Ankara Belediyesi ekmek çıkarmayan 50 fırını kapattı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ankara Beledıyesı'ncs oncekı gece ceşıtlı fırınlarda yapılan denetleme sonucu, Ankara'da mevcut 202 fırından 175'ının üretım yapmadığı saptanmış ve bunlordan 50 tanesı kapatılmıştır. Ca'ışmayan dığer fırınlara da gereklı bıldırımın vopıldıgı, ışlemlerı tomamlanınca bunların da kapatılocağı bıldırılmıştır Colışmayan fırınlorın kapatılması kararını Beledıye Encumenının oldığı acıklanmıştır Halen Ankara da 25 fırının (Devamı Sa. 9, Su 1 de) Ressam Orhan Peker öldü Ressam Orhan Peker dun o!muştur 1927 de Trabzon'da doğan Peker, DGS Bedrı Rahmı Atolyesınden mezun olmuş, once Sehır Tı/atrolarında sahne dekoratonj olarak 1956'dan ıtıbaren de Ankara da Turızm ve Tanıtma Bakanlıgında grafıkerressam olarak calışmıştır 2ö Devlet Resım ve Heykel Yansmasında bırıncılık odulu alan Peker, Parıs, Madrıd, Munıh ve Brukseı'de sergıler acmıştır 1974 ten sonra Ayvalık a yerleşmış ve son sergısını de gecen ay Istanbul'da Bedrı Rahmı Galerısınde acmıştır Ankaralı bozkır ressamlardan olan Peker Turkıye'nın en ı/ı lekecı ressamlarından savılmaktadır Cenazesı, yarın og le namazından sonra Teşvıkı ye Camısınden kaldırılara< Zıncırlıkuyu Mezarlığında toprağa verılecektır. MSP'NİN "FETlH,, ÜRÜ YÜRÜYÜŞ VE MİTÎNGİ YAPILDI Erbakan ve beraberindekiler Sultanahmet Camiinde namaz kıldılar. İstanbul Haber Servısı Mıllı Selamet Partısının duzenledıgı «Buyuk Fetih Mitingi ve Yuruyuşu» dun ycpılmıştır Sultonohmet le Ayasofya muzesı onunde toplanan cok sayıda MSP'lıye hıtabeden MSP Genel Başkanı Erbakan Ecevit Huku metını eleştırmış ve «Memleketı felakete surukleyen bu adamları Işbaşından alaşağı edeceğız» demıştır. Yüruyüşe katılanlar «aboh saat 10'dan ıtıbaren Sarachane'de toplanmışlardır. Polıs'n yanısıra landarma komondoiarı da Beledıye Sarayı onunde guvenlık onlemi almıştır. Ozel mehter takımı marşlar çolmıstır. Erbakan saat 12'ye doğ'u Sarachaneye gelmış ve «Muca hit Erbakan» sloganlarıyla lar(Devamı Sa. 9, Su. 7 de) Ergenekon zamanında atanan sahte diplomalı Ankara Emlâk Müdürü gozaltına alındı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Elâzığ'dan aldığı sahte lıse dıploması ile MC donemınde 1,5 yıl bırıncı derece kadro ile Ankara Emlâk Mudurluğu gorevını yapan Hulusı Oz acıga alındiKtan sonra. polısçe gozaltına alınmıştır Sahte lıse dıplomasıylo, Ankara Emlak Mudurluğu gorevlnı yapan Hulusı Oz'un, bırcok olaya da odının karıştıgı ılerı surulmektedır Ankara sahte Emlâk Muduru Oz'un (Devamı Sa 9, Su. 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog