Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CAĞDAŞ YAYIVT.ARI NAD1R NADİ İKİ SOVYET RUSYA İKI POLONYA Zengın gozlemlerle yuklu bu gezı notlannı zevkle okuyacaksınız. Eden 25 TL Istenıe Acresı TurKocağı Caddesl 39/41 Cogaloglu ISTANBUL ıCumhunyet 14127 Cumhuriyef 55. Yıl; Sayı: 19499 Kumcusu: YUNUS NADt Perşembe, 9 KASIM 1978 (9 November) Satış Fiyatlorımız Almanya Hollanda Oanimarka Fransov , Belcika İngiltere. DIVI I Hfl I Dkr, 2.75 FFA \2L Bfrs 15 P" 2O, Kilis'te kahvehaneyi kurşunlayanlar 4 kişiyi yaraiadı, Adana'da vurulan işçi dün öldü K^rs'taki çatışmada ölen iki kişirıin cenazesi toprağa verildi. O'ayla ilgili olarak MSP lı Bozkurt'un yakım olduğu bildirilen bır sanık aranıyor. Malatya UGD Baskam Belediye Zabıta Komi'jeri Yaşar Bozkurt'un bir esnafı tabanca kabzasıyla yaralamaktan arandığı bıldirildi. Kamu güvenliği ve kolluk gücüyle ilCumhuriyet Hober Merkezi Gazıantep'ın Kılıs ılcesı Demırcıler mahallesı Ercıyes sokakta bulunon Mehmet Ercon' o aıt solcuların devam ettığı kahvehone, bır motosıktetle ge len uc kısı torafından yaylım ateşıne tutulmuş, olay sırasmda Ahmet Otuzbıroğlu. Okkeş Yılmaz, Hoyrı Karabıberoğlu ve Omer Albayrom adlı kı şıler ceşıtlı yerlerınden yarolanmıştır Olaydan sonra motosıkletı kullanan isme' Kuıt yakalanarak gozaltına alınmıs, olay yerınde 16 adet boş kovan bulunmuştur • Gecen hafta Başkomıser Ismaıl Özgumuş'u oldurerek \a can sılâh kaçakcılanndan Mustafo Tcer, Baytor Temur ve Ökkeş Akcr'ın aranması surdurulurken. Mustafa Torerın Unoldı mahallesındekı evınde oiduğu hobennı alan polısler. buraya baskın yaptıklannda. sanığı bulamamış. oncak 2 otomatık tabanco 313 mermı vs 18 şarıor ele gecırmılşerdır. Katıllerın oranmosı aralıksız sürdurulmektedır. AOANA Doşeme mahallesındekı bır kahvehonenm öncekı akşom kurşun yağmuruno tutulması esnasındo ağ'r yaralanan ışcı, sabaha karşı olmuştur Doşeme mahallesınde solcuların oturdugu Cemal AV'T oıt kahvehaneve gelen kımhğı b?lırsız 4 kışı, ellerındekı toboncoıarla ıcerıde oturanların uzerıne atas etmeye başlamışlardır O sırada kohvehanenın ka pısında arkosı dışorıyo donuk halde durcn Guney Sonayıı Fobrıkası ıscılennd^ı A'ı (Arkası Sa. 9. Su 2 de) gili 6 yasada değişiklik öngören tasarı hazırlandı. Gösteri yürüyüşleri için 72 saat önce başvurulacak. Dernckler Yasası, üyelik ve faaliyet sınırları konusunda yeniden düzenleniyor. yetkileri arttırılıyor ANKARA (ANKA) Kamu Guvenlığı ve Kolluk Kuvvetlen ıie ılgılı yasoda değişiklik yopmayı ongoren yasa tosanları hazırlanmıştır Hazırlanan yasa taşarılarının meclısten cncelıkle gecmesı ıcın. CHP partı yonettcılen muhalefete mensup partılerle dunden ıtıbaren goruşmeye baş'amışlardır Altı yosado degışıklık ön goren yasa tasarılarıyla. polıslenn yetkileri arttırılırken, gorevınde usiun başan gosteren emniyet gorevlılerının maaşlarının 24 katına kadar ıkramıye venlmesı ve bır derece tertı ettırılmesı ongorulmektedır Goreunı kotuve kullonan ve vasalara aykırı hareket eden güvenlık memurları ıse devlet memurluğundon atılacaklardır Bu arada Dernekler Yasosındo yapılmosı ongorulen bır değışıklıkle. devlet memurları ıle oğrencılerın sıyası faaliyet gosteren dernekler kur rrası ya da bu tur faalıyet gosteren derneklere uye olınaları yasoklanmaktadır Top lantı ve Gosteri Yasasında yapılrrak ıstenen değışıklikle de bu yasaya aykırı suç ışleyen lenn hcpıs cezaları bır mıslı, paro cezalan da beş mıslı art tırılmaktadır POLİSİN YETKİSİ ARTTiRILIYOR Hukumet tarafmdan hazır'anan yasa tasonlarındon bırı. 2559 sayılı polıs vazıfe ve selahıyetlerı yasasında değişiklik ongormektedır. Ongorulen değişıklıkte. polıs bulunduğu bolgenm en yetkılı amırının emrı uzenne ıstedığı şahıs uzerınde ve gereken yerlerde orama yopabılecek, şuph3İı gor duğu kışıier adlı mercıleı» (Arkası Sa. 9, Su. 3te) Kolluk gücünün ü ü Emmyet orgutunde colışanlora verılecek dısıpiın cezaları 41 yıl sonra yeniden duzenlen rfıstır Emnıyet Genel Mudürlü' gu tarafmdan nazırlanarak, goruş, alınmak uzere danıytoy'a gonderılen yerı dısıplın cezalan tuzüğu, ıncelendıkten sonra resmı gazetede yayınlanarak vururluğe gırecekdr Güvenlık kuvvetlerının daho etkın hale getırılmesı ve torafsızlığının saçlanmasınm omac landıöı bıld'rılen tuzuğe gore. omoclorı dısında dernek fao ıyetınde bulunan, dernek kuran yo da bu derneklere uye olan polısler meslekten çıkarılacaktır Emniyet Genel Müdurlüğunün yenı tuzük taslağının gerekçe sınde. 1937 vılındo yururluğe gıren ve o tar'hten bu yano uy gular.an dısıplin cezalarıylo ilgılı tüzuğun, gunümuz ıhtıyaclorını karşılomayocağı belırtıle(Arkası Sa. 9, Sü. 1'de) POLİSİN YANSIZLIĞINI SAĞLAMAK İÇİN DİSİPLİN CEZALARI YENİDEN DÜZENLENİYOR Humeyni: "Asıl sorun Şah'm devrilmesidir, TAHRAN Iran'ın /enı Baş bakanı General Gulam Rıza Azhorı oncekı gece televızyonda yaptığı kısa bır konuşmoda halkın yenl hukumetı desteklsmesını ve elbırlığıyle uikenın huzura kavuşturulmasını ısterken, dıni lıder Ayetullah Hu Tieyrı, Pans'te yaptığı açıklo'•nada yenı askeri hukumetı kınamıştır. Humeyni, Iran halkını Şah yonetımı devrılınceya dek mucadeleye cağırmıştır. Humeyni şunları soylemlştln «Şahın hlmoyesinde kurulan hicbır hukumeti kabul etmeyeceğiz. Esas sorun, Şahın (Arkası Sa. 9, Su. 3te) Askerî hükümeti kınayan Humeyni iran halkını sonuna dek mucadeleye çağırdı. BEYAZIT KATLİAMI SANIĞI ULKUCU • • •• •• Y A Z I S IZ "Türkiye acil kredi alacak ülkeler arasında değil İstonbul Haber Servisi istanbul'da duzenlenen bır semınere katılan Dunya Bankosı Başkon Yardımcısı Hollıs Che n nerv, Turkıye'nın Dunya Banka sı ndan acıl kredı alacak ulkele rarasında bulunmadığını acM lamıstır Ekonomık yapısı Turkı ye'ye benzer ulkelerın ıhracattakı basarıiorına değınen Chen nery, «Bu ülkelerdekr en büyuk avantajın oskeri yonetlme sahip olmolarmdon ileri geldiğini», ıddıa etmıştır. Konuşmasında Brezılya ve benzerı ulkelerın askeri yonetım le yonetılmesinın bu ulke ekonomılerıne ıstıkror getırdığını de ıleri süren Dunya Bankası Başkan Yardımcısı, Ispanya. Yu goslavya, Kore ve Toylan gibı ulkelerın de ihracatcı bılıncıne vardıklar'nı soylemıştır llıracatta başarıya ulaşmış bu ulke lenn ne ıhrac ettıklennın değıl ne kadar ıhracat yaptıklarının one mtaşıdığmı ıfade eden Chennery, bu ulkelerın ıhrapat larını artırmada aynca surek'ı kur ayorlamalannın etkın oldu ğunu soylemıştır Ekonomık ve Sosyal Etudler Konferans Heyetmce duzenlenen «Turkiye Ekonomisinın Dışa Açılma Sorunları» o nulu semınerde konuşan Dun\o Bankası Başkon Yard'mcısı Chennery, Romanya ornsgıne de değınerek ıhracatındakı sıc ramada ideoloi'k sıstemının etkılı olmadığını ıddıa etmıştır Chennery, altyapısı buiunan Turkıye'nın salt emeğe daya'ı (Arkası Sa. 9, Sü. 8 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Savın Başsavcıya... Memur katsayısı 1979!da "14,, olarak bırakılıyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) '9"9 malt yılı butcesınde memurlann oylıKiarına esas olan Katsayının ssobit» tutularaK s14» te bırakılmasına karar verılmıştlr. Her yıl olağan olarak kasım ayı sonunda hazırlanarak Meclıs'ere sunulan butce ycsa tasarısı uzerınde Ma'ıye 8akaolığında colısmalar yoğ'iniastınimıştır. Kamu kuruluşlannın 1979 mali yılı ıçınde ongorduklerı can ve yatınm horcomolorı tek tek Malıye Bakanlığına bildırilmıştır. Butce tasarısı ceşıtli yonlerden ele alınırken, memurlann aylıkıar>na esas olan «kotsayı» uzerinde de durulmuştur. Gecen ay ıçınde msmurların gosterge tablosunun değijt'ı'lmesı ve 157 soyılı ya sadaKi «Aile yordımı» iıkesmın ışletı'me sıyle, memur ve nr.e'oılere odenen patanın arttırılmış olması goz onunde \u\u\muştur. Anılan değ'S'Kİık ve ilkenın ışletıl mesıyle ortaloma bm lırahk bır artıstan sonra, 1979 butcssının katsayının «14'te sablt tutulması» yonündekı göruş ağırlık kazanmıştır Butce tasarısı Meciıso katsayının «Sabit» tutulaıak gönderılecektır Yetkılıler 1979 bütcesmın tBîr istikrar butçesi» olarak nitelerrişler ve bütoeae sadece oe'osnçl hcrcamalarının 173 mıiyor li'aya Llcsrrası karsısında «Gerek II duzeltme ve onlemlert» oıccaklannı bıldırmışlerdır. Sözleşmeden doğan haklarmı isteyen Yol İş uyarı direnişi yaptı ANKARA Ankara Yol iş Sendıkası, Karayoüan Genel Mudurluğu vs Ankara bolgesındekı ısverlennde dun bır saat süreli «Uyorı direnişi» yopTiıştır. Karayolları Genel Mudurluğu nds toplu sözleşmeden doğan hakların ışcılere öaenmedığı icın uvgu'anan dıremsten sonra, lşcıler tekrar ısbaşı yapmışlardır. İşcıler, saat 10'da işlerini bırakarak Genei Müdürluk bınasının önunde toplanmışlardır. Yol İş Sendıkası'nın dırenısıne Türki/e Gazetecıler Sendıkası u/eleri de katılmışlardır. Dıren's sırasrnda işcıierın «CHP AP koalisyonuna hayır», «İktidar yaptık, hesap da soracağız», «DİSK . Turk İş faşlzme karşı omuz omuza», «70 sentin hesabını iscüer veremez», «Geleceğimizi İMF tayin edemez» gıbi dovızler taşıdıklan görulmüştür. Direnış nsdeniyle muayene/e gelen yuzlerce arac kuyruklar oluşturmuşlor ve beklemek îorundo kaîmıslardır Ankara Yo! iş Sendıkası Başkonı Recaı Emre. toplu sözleşmeden doğan haklar ıis emekli olan işcüenn kıdem tazminotiorının ödenmed ğini one sürmLi?, «Ekonomik darboğazda olduğumuzu bilifArkası Sa. 9, Sü. 2 de) Çekilmiş kahve fiyatı Ankara'da 250, İzmir'de 260 lira olarak belirlendi Cumhuriyet Haber Merkezl Ankara Beledij'e Encumen , dun yaptığı toplantıda. daha once 295 I raya sotılan cek Imış kalıvenın k,!osunun 250 lıradan satılmasm; kararlaştırrrustır Soz konusu karorın, Gumruk ve Tekel Bakanlığı'nın ucuz kahve ihrac etmesı uzenne alın dığım behrten Beied ye Baskanlığı yetkılllen, Ankara'da belırlenenın ustunde bır f'yaîla kahve satılmasmın onlenmesı icn denetımlerın sıkiaştı nlacağını soylemtşlerd.r. İZMİR'DE iznır'de kahve fıyotları Bakanlığın onensı üzerıne kıloda 40 lıra ucuziatılmış ve esk den kılosu 213 llradan satılon cekırdek kahvenin fıyotı 173 !ıraya indırılmıştır. Kavrulmuş cekîrdek kohvenm fiyatı ıse 183 lıra olarak saptanmıştır. Daha once 300 lıra olan cek'lmış kah^e dyatı Ise 260 lıroya ındırılnvşt'r Teksl Baş Mudürlüğü yetkılılerı, kahven.n Istonbul'o geldığını. ancok l?rr> r'e henuz intıkal etmed'ğ'ni soylem.Şıer. «Bayramdan once Izmir'de koh ve mutlaka bollaşocaktır» ds İstonbul Haber Servisi 16 mart 1978 gunu Istanbul Unıversıtesı oğrencılenne yaylım ateşı açarak 7 oğrencmın olumune neden olmaktan sanık ulkucu Nasıbullah Turkerın, isvıcre'de «sahte pasaport taşımak» suçundan tutuklu bulunduğu ve sorgusundan sonra Turkıye'ye lade edılecegı bıldırıimıştır. Cinayet sanığtnın Turkıye'den Kıbns'a kactığı ve oradan da Almanya ya da Fransa uzerınden Isvıçre'ye gıttığı bıldırıimıştır. İsvıcre polısı, gectığımız gun Nasıbullah Turker odlı kışınln, uzerınde sahte pasaportla yakalandığını Turk Po lıs'ne bıldırmıştır, Turkiye ı'e Isvıcre arasındakı «İadei Mucrimin Anlaşması» uyamca, 7 kışının oldurulmesınden sanık ulkucunun Turkıye'ye gondenl mesı gerekmektedır Nasıbullah Turker'ın Turk Polısı tarafından teslım olınması ıcm, Turkıye'nın İsvıçreye sanığın teslımı konusunda başvuruda bulunması beklenmektedır. GOZALTINA ALINDI tSylÇRE'DE tanbul'do bir bank'oyı soyduktan sonra Kadıkoy yokasına gecmış ve Kadıkoy'de bır başka bankanın soyuiması nedenıyle alınan onlemler sırasında (Arfcasr So. 9. Sü. 2 de) Aşırı alkollü 5 polis Basbakanlık konutu önünde olay çıkardılar, resmi otoda bozkurt resmi bulundu ANKARA Aşırı alkollu beş polıs nıemuru, oncekı gece saat 19 30 sıralarında Basbakanlık konutu onunae rezalet cıkarmışlardır. Polıslerin bindig aracm ıçınde yapılan aronıada Bozkurt resmı bulunmuş tur. Elde edılen bılgılers gore, ücu Hassas Bolgeier Koruma Mudurluğunde, bırı Toplum Po lıs ekıbmde, bırı de Asayış Şu besınde gorevlı olan Suleyman Ertekın, Huseyın Arıkanoğlu, Atıla Erşenal, Mevlut Kılıc, Hus nu Kılıç adındakı polıs memurları, aşırı derecede alkol aldıktan sonra bır araçia, Basbakanlık konutu onune gelm;şlerdır. REZALET CIKARIYORLAR Aşırı alkollu polıs memurlan Başbakan Bulent Ecev.t'ın Basbakanlık konutuna gelmesınden az sonra konut onunde nara atmaya. hukumet aleyhıne sozler soylemeye başlamışlaraır Sağ eğılımlı oldukları belırtılen polıs memurları bır sure konüt onunde nara atıp, etrafa saldırmoya devam etmışlerdır Bunun uzenne, Basbakanlık konutunda gorevlı olan koruma polıslerı, konut dışna cıkarak, polıslen yokalamak ıstemışlerdır. Alkollu polısler Basbakanlık koruma gorevlılerı polıslere karşı gelmışler ve «Bize karışamazsınız» demtşlerdır. Başbakanlık koruma gorevltlerı, al koilü polıslenn uçunu yakalamışlardır Ikt polıs memuru kac mış ancak daho sonra, buniar da yakalanmışlardır. Alkollu po lıslerın bulunduğu aracın ıcın(Arkası Sa. 9, Su. 2 de) U argıtay Başsavcısı sayın Kâzım Akdoğan'ın, oloW ğan Genel Kurul toplontısını zamanında yapmayan CHP icln Anayaso Mahkemesi'ne dava acacağı ileri suruluyor. Bu konudakı haber kaynaklan ne olcude sağlıklıdır, bilemiyoruz. Fakat anlaşıldığına gore sayın Akdoğan, kılı kırk yoran bir hukuk anlayışına sahiptir. Haber doğruysa, sayın Akdogan butun siyasal partilerin eylem ve islemlerini cok yakından izliyor ve yasaya aykırı en kucuk bır aksakhk gordu mu, hemen Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak ıçin gerekli calışmaları yapıyor. CHP, uye yazım islemlerini, bilgisayarlar aracılığıyla yapmak Istediğinden, Kurultay tarihini ertelemiş; bu aroda «Kucuk Kurıiltov adı oltında bir olağanustu toplantı da yapmıştır. Sayın Akdoğan'ın siyasal portiler konusundaki bu duyarlılığıno gercekten saygı duyuyoruz. Cumhuriyet Bassavcısı'nın kılı kırk yoran hukuk cu titizliği ve 27 Moyıs devnmiyle toplumo kazondırılon Anayasamıza olan sorsılmoz bağlılığı, bizlere, Siycsl Partiler Yasasındoki bazı maddelerı de ar.ımsatmaktadır Orneğin, Siyasi Partiler Yosası'nın 103 ve 104'ünci maddelerınde, siyasal partilerin, 27 Mayıs devrimiyle ala sağı edılen Demokrot Porti nın devamı oldtıklarını soyleyemeyecekleri ve bu nitelikte partilerin kurulamayacağı yazılmaktadır Siyasi Partiler Yasası'nda yeralon bu hukum gereğince, «Biz Demokrat Partfnin devamıyız» ya da «De(Arkası Sa: 9, Su 1 de) 6 TABANCAYLA YAKALANMIŞTI Cmayet sanığı ulkucu Nasıbjiiah Turker. ceşıtlı zamanlarda oolısce gozaltına alınmıştır. Turker son olarak, Is İKİ TREN POLATU'DA ÇARPIŞTI; BİR MAKINİST ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI ANKARA istanbul'a gıtmeKte olan 12 numaratı Van Golu Ekspresı ıle Ankara'ya gelmekte olan 15 nolu Ankara Ekspresı dun sabah saat 04 sıralarında Polatlı ılce gırışınde henuz bılınmeyen b'r neden le çorpışmışlardır. Çarpışma sonucu Ref'k Demır adındakı Vangolu Ekspresı makınistt olmuş, yardımcısı ile 10 yolcu ceşıtlı yerlerinden yaralonmıştır. Yaralılar Polath Devlet HQStanesıne kaldmlmış ve olay yerıne Ankaro'dan imdot ekıbı göndenimışt'r. 8u arada Ulaştırma Bakanı Guneş Öngut de ıncelemeierde bjlunmak uzare olay yerıne gıtmıştır. Kaza sonucu kapanan Ankara • İstanbul tren yolunun acılması icın calışmalara başlon mış, yolcular izmır Ekspresı ve otobuslerle taşınmıştır. Devletin Malı f Den]zMcılık Bankası YALÇIN PEKŞEN Bugün 7 sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog