Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

öksürük pastili BOCAZIYUMUSATIR 55. Yıl; Sayı: 19498 Cumhuriyet Kurucusu: YUNUS NADİ Çarşamba 8 KASIM 1978 Sotıs Fiyatiarımız * > Almanya DM I Hollanda Hfl I Danimarka Dkr 275 Franso FF, 2 Belcika Bfrs 15 ingiltere P 2O (8 November) Arkadaşını MTTB Başkanı: olduren ulkucıı Anarşiye sol gencm babası: görünüm 'Davadan altında döndüğü için katılmamız öldürülmek için para istenen oğlum teklif ettüer, kendini korudu,, Silivrikapı Mezarlığında oldurülmus olarak bulunan IDMMA oğrencısi Numan Kaygısız ın cenazesi torenle Kastamonu'ya gor.derildı. Trabzon ve Ankara'da bır sure once yaralanan İGD ve TİKP uyesi iki genç öldu reddettik,, NUfv'AN KAYGISIZ IN CENAZE TOREN, ICIN SIK I GUVENLIK ALTINDAKI IDMMA DA TOPLANAN ÖGRENCILER . Istonbul Haber Servısı Mıllı Turk Talebe Bırlıgı Genel Bnşkanı Kasım Yap cı dun MTTB mn Genel Mer kez nden duzen'edıç; bosm toplantıs nda «Bıze sılahlanarak anarşiye gırmemlz ıçın (devletın emnıyet kuvvet ler i vardı^cı o u ı s ze co* para verelım) dedıler sı yonıstler anarşiye sol gorunum altında katılmamız ıcın buyuk para teklif ettıler, hepsmı reddeddık» demıştır Yopıcı oncekı ırttıocr donemınde egıtım enstıtulerınm UlkuBıre oğretTien veti^tırrrek omacıyia kuılamldığını da soylemıştır MTTB Genel Başkanı «Anarşiyl on'emek (Arkosı Sayfa 9 Su 6 da) KocaTiustofapasa MHP Lo kalınde ulkucu arkadoşı Azız Koyunse.er ı oldurmekten sa nık ulkuLU Ruşlu Ergan ın ba bası polıs memuru Abaurran n on Ergan «Benım konaatım oglumun davadan dondugu qe rekcesıyle oldurulmek ısten mesıdır» deTiıştır Ozel Bıhr Koleıı oğrencısi Ruştu Ergan'ın Fatıh Emn yst Amırlıgınde gorevlı polıs me muru babası Abdurrahman Ergan oqlunun komplc/a kur ban qıttıqını soylemıştır Po lıs memuru Ergan oglunun bır sure once İGD lıier tara'ından kovalandıgını daha sonra kendısıne MHP lılem sahıp cıktıgını belırtn ış şun lo r ı so/ıemıstır «Oqlum bundan bırkoc oy once İGD lller tarafından kovalanmıştı O zaman kendısıne MHP'lıler sahıp cıkmıs ve onu korumuslardı Durumu ho ber alır almaz kendısinı yam ma cogırıp ns sağ, ne sol bu tıo ıslerle uarasmanı ıste (Arkası Sayfa 9 Su 8 de) Kars'taki olaylarda iki kişi öldürüldü ÖZEL MÜLKİYET ELİNDEKİ ARSALARIN SATIŞI KAMU DENETİMİNE ALİNACAK Kentleşme, orsa ve konut sorunları ıle ılgılı yenı duzenlemeler yapılabılmesı amocı/la uc yıl surelı «Yetki Ya«a Tasarısı» hazır'anmıştır Imor ve Iskan Bokanlıgınca hozırlonan tasarı cıkanlacaK kararnamelerle «Devlet Arsa ve Konut Kurumu» kurulmosını on gormektedır «Devlet Arsa ve Konut Kurumu»nun sermayesı 20 mılyor lıro olacaktır Kurumun mal varlığımn her turlu vergl. resım ve harctan muaf tutulması tlkesı de tasanda yer almıştır Cumhuriyet Haber Merkezl Kars ın Dı<men koyunde dun meydana gelen olayda ıkı k şı olmuştur Trabzon ve Ankaro • da bır sure once meydana gelen olaylarda yara'anan İGD ve TKIP uyesı IKI genç dun o'muştur lstanbul Sılıvnkopı da olu bulunan DMMA oğrencısı Numon Kaygısız m cenazesi dun bınlerce ogrencının katMdığı torenle memleketıne gondenlmış Kayseri Endustn Msslek Lısest oğrencı(Arkosı Sa 9, Su. 1 d«) PJan komisyonunda toprak ve hayvancıbk sorunları ele alındı ANKARA (Cumhurlytt Bürosu) Plan Karma Komısyonu ndo dorduncu beş yıllık plann s°ruşulmesıne dun de devom ed I mış. CHP lı Ethem Kılıçoğlu bınncı plonda dışa bağımStlıgm azaltılacağının yazılı olduğux no hatırlatarck «O zamon bu ı yano 15 yıl geçlı, ekonomık dı şa bagımlılık azaldı mı, azalmadı mı?ı dıye sormuştur Kılıcoglu ulkenın ıcınde bulunduğu en onemli sorunun anarşık oloylor oldugunu hatırlatarak «iki bın sayfaya yakın plan metnının de lc guvenlıkle ılçıü sadece 2 «ayfo ayntmtşlır» da mışt r. Daha sonro söz alan CHP II Muhorem Sokeii Turkıye'de toprak dağılmında buyuk bır {Arkası So 9 Su 6 do) Haberi 5. sayfada fohran dakl gosterılerden bırınde gösterıcıler dini lider Ayetullah Humeyninın resmınl taşıyorlor (Fotoğraf SYGMA) Eskisehirli muhtarlar, kurban derilerinin yalnız Türk Hava Kurumu'na verilmesini kararlaştırdılar ESKIŞEHIR (Cumhun\et) Eskışehır Muhtarlar dernegınde dun Koy ve semt muhtarları> la yapılan toplaı.tıda kurban denlennın sadece Turk Hava kurumu \arama toplanması ıç n ka<?• a'ızrnıştır ÎOf,ontıda konuşan \luh tarlar Dernegı Başkanı Tevfıb. Elbır Kurban denle'ı. grl çı gu*1, her onune gplen tarsfından toplanarak ıstısmar edjlmekte \e amacidan saptırılmaktadır K'i» (Arkosı Sa 9, Su. 1de) Irando pazar gunu rrevdana gelen buyuk karışıklıklardon sonra Başbakan Cafer Şerıf Imamı ıstıfa etmıs \erıne Genelkurmay Başkanı Generol Guiam Rıza Ezhen getırıimıştır Askerı hukumetm gosterıcılers korşı cok sert onlemlere başvuracağı b Idırı mektsd r Iran Radyo ve TV Kurumu dun sabah askeri bırlık TÜRKABD İRAN'DA BIR GENERAL BAŞBAKAN OLDU SAVUNMA İŞBİRLİĞI GÖRÜŞMELERİ BASLADI Haberi 3. savfada ler tarafından ışgal edılmış Kurumun muduru gorevnoen azledılmışîır Bu arada Ta*ıran oa dort sabah gazetesı kapat I mıs uc yazı ışleri muduru de Sıkıyonetım Komutonlığı torafından tutuklanmıştır ANKARA (ANKA) Turk ve ABO heyetlerı arasındakı savunma ışbırlığının duzenlenmesı konusundakı gorL'şmelere dun Dışışlerı BaKanlıgında başlanmıştır Goruşmelerın tamamen arastırıcı nıtel kte oldugu olanakların incelenecegı ve bu aşomada karşılıklı yuklenımler alınmasının beklen medıgı bıldınlmektedır Dışışlerı Bakanlığı Erfomas yon Genel Mudurluğunce bu konuda yapılan acıklama şoyledır «Turkıye ıle ABD arosındo savunma ımalatı konusunda is blrligı olanaklarını araştırmak uzere bır ABD savunma sana(Arkası Sayfa 9 Su. 4 de) MHP'nin sıkıyönetim isteği üzerine Ankara Savcılığı'nın açtığı soruşturma sürüyor ANKARA Ankara Cumhurıjet Savcıhgı MHPnın sıkı>onetım ıstemı üe ılguı olarak soruşturmasına devam etmektedır Savcüık MHP yonetıcüe nnın adlan \e adreslennın bıldırılmesı ıçm partı genel merkezıne talımat >azınıştır MHPnın 1 ekım gunu yapılan Genel Idarc Kurulu top lantısından once MHP Genel Başkanı Alparslan Turkeş, TBMMde bır basın toplantı(Arkası Sa. 9, Su 4'te) GÖZLEM UĞUR MUMCU Açmaza Girdıler... KöyKoop aleyhine bir Hollanda iirması 15 milyon dolarlık zararziyan davası açtı ANKARA, (ANKA) HoMando asıllı KAGEX frmasmın KÖYKOOP aleyhine 15 milyon dolarlık tazmınat dovası actıgı bıldınlmektedır Gectıg m z ho' ta cuma gunu Hollandcda Ulus lorarası Tıcaret Mohkemesıne dava acan f rma KOY KOOP la vap'ığı «nohut alımı» konusLn dakı anlaşmanm KOYKOOP to rafından «ıhlol edıldıgınıı ore surerek g rdıgr zararın odenr'esını ısterrektedır OLAYIN GEUS1MI Konuyo llışkın KOY KOOP bunyesınde kurulon bır orastırma komısyoru rapor.ar na gore oloyın olıışumu soy edır Merkezı Ankara da bulunan ozel alkol fırması yetk'lılerı soz konusu KA GEX f rması ı'e 5 Lın tonluk nohut sat şına ılıs k n b i ' anloşma yopmışlcrd r Daha sonra alkol fırmoSı. bu anlaşmayı «beilı bır komısyon» karşıhğında KOYKOOP o dev retmıştır Devır ıslemı yabanc f rmo temsılcısı ıle KÖYKOOP ve alkol fırr"csı yetkılıls'i ara * rda ımzalanmıçtır Antaşmayo KÖY KOOP Gdına Bırlık Pazarlorra Muduru Necıp Hocıguze ler ın ımza ko/ması dcha son rc yopılan KOYKOOP Yonot mehgıne aykın bulunmoktodır Yonefmelıge gore Pazarlama Mudurunun boyle bır yetkisi yoktur Ayrıca bJ tur bır on laşmo,a Bırl kten sadece bır k şmın mza kovnosı da Bırlıg baglamomaktad r Bjna korşın cnloşnanın yapılmasından so~ra KÖY KOOP a baolı uretıcı bırlıkler nohut alımına başlatı' mıştır. Raporda gerek nohut alım rrevsımımn o'maması ve gerekse uretıcı verne arccıdan nohut alınması arocılara bu \L.k olcude rıaksız kazonc sag a ken. «Urefıcinın emegı hice sayılarak KOY KOOP un omacından saptırıldıgı» one suru mustur Raporda verılen bılgıye gö'e toplonan nohutlann vapılon onlaşmado saptanon mıktara ulaşmayınca. yıne olkol fırmosının oracılığı ıle KA GEX fırmasıno başvurulmıx ve £ bm ton yerıne ancak ıkıbın 500 ton nohut toplanabılecegı bıldırılmıstır Bunun uzerıno Hollanda f rması, anlaşmaya, bır fşartlı ceza» maddesl kovarok 5 bın tondan eks k verılen her ton icm 10 dolorlık tazmınat odenmesını şart koşmuştur. Senato'da siddet olaylan ile itgili genel görüsme bugün yapılıyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Siddet oiaylan ıle ılg lı genel gouştne bugun Cumhuriyet Senatosu nda yapılacok tır Hukumet adına, Başbakan Bj'ent Ecev t konuşacakt r BLgunku genel goruşmede ko nuşmak ıcln guruplar dışında 26 kışının soz aldıkları oğrenılmıstır (Arkası Sayfa 9 Su 5 de) BM Siyasî Komisyonu, Kıbrıs sorununu bugün görüşüyor BİRLEŞMIŞ MILLETLER (New York) Bırleşmış Mılletler Ge nel Kurulunun Kıbrıs konusundakı yıllık toplontısı dun oçılırken Kıbrıs Rum Yonetımının sorunu Guvenlık Konseyme goturme\ı tasarlodıgına ılışkın hoberler gelmıştır Kımlığının ocıklonmasmı ıstemıyen bır Rum kaynağı Genel Kurulun 1974 yılındo kabul (Arkası Sa 9, Su 3 te) Q u n g «Koşsye Sıkışnak» denir Demirel de, Turkeş K d e lyıce koşeye sıkıştılar. 1970 yılındo Emnıyet Genel Mudurlugu, MHPnın kurdugu sllahlı egıtım kamplanyla ilgılı bır rapor hazırlamış ve bu rapor devletın bırçok yetkılısıne, bu arada, eskı Başbakan Demırel'e de gönderılmıştır lcışlerl Bakanı Irfan Özaydınlı, duzenledıgı basın toplontısındo, bu raporun hangl tarlhte Demırel'e yollandıgını acıklamış ve boylece <Devlet Arşıvleru Demirel ı v# Turkes'ı sucustu yakalamıştır Şımdi artık Demirel, «Devlet arşivlerı elınızdedır. acık!a/ır> dıyemez Derse, butun bu belgeler, yuzune bos bır eldıven gıbi fırlatılır Duzmece rapordur, mevhum rapordur Bu gıbl sozlere kımse Inanmaz Iste lcışlerı Bakanı gun tarih ve sayt bıldırerek acıklıyor. Belkı anımsarsmız Demirel, 1974 yılında, Başbakan Ecevıt'e, cB r tek kışkırtıcı oıan adı acıkla/amazsınız'» demlş, ertesi gun gazeteler, kışkırtıcı aıanlarla Ilgili mahkeme kararlon ile MIT yazışmalannı yuzune carpmıslardı. Fakat, Demlrel'in bunlara aldırdığı yok hic ıDün dundur bugjn bugundur» feisefesıyle demago|ıler ya pıp. olaylan unutturmok ıs'ryor . Demirel ve Turkes hukümetln getlrdlgl yenl yasal önlemlerde suç ışleyen sanıkların. suclorını itlrat etme (ArVası Sa 9 Sü 4 te) Kahve satış fiyatını Istonbul Haber Servisı Brezılya dan ıthai edılen qen ıcien boşaltma ışlemı surdur j en bmdokuz ton kahvenın bu abohton ıtıbaren boyılere da q t locagı acıklanmıstır Gun ruk ve Teke! Bakanı Tunca Mctcracı perakenoe STtışlcr r boyraTi oncesınde gerceklei ı nlmesı ıçın calısıldıgmı bsi t rrıştır. belirlemek 'erınl Bakanlıktan resmi bır vazı almadıklan ıcın ıslemın resmi mtelık kazanmodıgını soy'emışlerüır iktısot Mudürluğu ncs saptonocok f yat Belediye Encumen'ne sunulacok doha son ra II Idare Kurulu'nun onavıyla kesmleşecektır llgılıler, kah/en n oerokende fıyatmda en oz 35 llra ucuziama olacogını ılerı surmuşlerdır. için belediye resmi yazı bekliyor Daha önce kılosu 210 b^vıiere doğıtılon kahvenm 40 lıra daho ucuzlot Idığını bel rten Gumruk ve Tekel Bokoaı ' uncay Motarocı perakende • ^.tlorın beledıyelerce be'lrle isreg m acıklamıştır Ancok lo'cnbu Belediyesı Iktısat Muluriuoi) yetktlılerı gazeta hoberlen uzerınde yenı fıyot saptamo colışmalarını surdurduk POLDER DIYARBAKIR SUBESİNİN KAPATILMAS1 KINANDI DIYARBAKIR (Cumhuriyet Yasak yayın bulunduğu gerekcesıyie POLDER Dıyarbakır Subesmın Volılıkce suresız olarak kapatılmasından sonra konuyu ıncelemek uzere L»ı/orbakıro ge'en POLDER Genel Başkanı Kad r Bozî T ur dun bır bosm topiantısı du?enleysrek bazı ocıklama arda bulunmuştur (Arkosı Sayfo 9 Su 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog