Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

ÜSKUDARdaTEK İSIM özel DERSAIMESİ T«I 3 3 2 6 2 4 GARANTİU ünrvtn/tt hâz/rkk kunkn Son sınıflar PAŞAKAPıSı ÜSKÜOAR Beklemeliler 6 Kasım'do 4 KUSI'H Cumhuriyef 55. Yıl; Sayı: 19197 Kurucusu: YUNUS NADÎ Sah T KASIM 1978 (7 November) Sotiş Fiyatlorımtz Almanya. HolJandal Danimarka Fransaf Belçika\ İngiltere 1 DfVı I Hf I 4 I, Dkr 2.75' FF' \2 BfrSv 1 5 P 2O, Suçlular güvenlik kuvvetlerine ya da adlî makamlara teslim olurlarsa cezaları yarı yarıya indirilecek Ahmet TAN ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Adelet Ba*anı Mehmet Can Cumhuriyete verdığı demecte şıddet eylemcılerının bı rer ık şer ya da uçer kışılık hücrelere konulacaklorını soylemıştır Bu orada kacok sjcluların kendılerinden gel'p guvenlık kuvvetlerme ya da Adlıye makamlarına teslım olmaları halınde cezalannın yorı yarıya Indir.lmesını sağla/aca* bır yasa değışıklığl hazırlanaccktır Son zananlarda ortan şlddet ola/'arıno karışan'arın onernlı bır b c ' u T " j n j i (Arkası Sayfo 9. Sü. 6 da) IÇIŞLERİ BAKANI ÖZAYDINLI. 13 ülkücünün Sağmalcılar Cezaevinden kaçışı olayını Savcıhk ve Müfettiş soruşturması dışında MİT de inceliyor tstanbul Haber Servisl Bjö/ram poşa Cezaevınden kacan 12 ulkucu tüm yurt çapında oranırken, fotoğraflorı d 3 < ofışler hallnde bastırılm.s ve kentm cesıtlı yerlerıne asılmıştır Bu orada guvenlık guclerı olosı b r catışma/a karşı uzvn menzıllı sılahlar ve cslık yeleklerıyle tokvıye edılmıs. Mıliı Istıhborot Teşkılatı (MİT) da kendı yonunden soruşturmayc başlamıştır. Bu arada. Bayrampaşa Cezaevı eskı Sovcısı Adll Durmuş'un do daho once bırcok kez Istanbul C Savcılığına dılekce vererek, görevınden alınmosını ıstedıgı gerekiı cnlem alınmczsa buyuk olaylann 0,'ab.lecegını b ıdı'dığ' oğrenılmıstır (Arkası So. 9, Su Vde) DEMİREL'İN, «RAPORDAN HABERİ OLMAD1ĞINA.» İLİŞKIN AÇIKLAMASI ÜZERİNE DÜN BİR BASIN TOPLANTISl DUZENLEDİ Demirel: "Rapordan haberim yok, sahte olup olmadığını ne bileyim,, ANKARA (Cumhurıyel Burosu) AP Genel Boskonı Suleyman Dem:ıel dur \apt:ğı basın toplantısı nda Başbakon ve CHP Gensl 6asıanı Bulent Ecevıi'ın CHP o'.cganustu Kuraltayı'nda sozuiu e'tığı ve kcmcndo kamp iorı konusunao Emn yet Genel Mudurluğunce hazırlanon ve 1970 yılında Başbakan olan SÜleyrnon Demrei'e verılen ropordan haberı olmcdığını soylemış tır. Suleyman Demrei ayrıca CHP'nın Sosyalıst Entemasyonai'e uye olmasının «Turkıye Cumhurıyetı'nın m.lli devlet ılkesıne Anayosa'nın 4. Sıyası Partıler Yasası'nın 86 maddesıne oykırı olduğunu» ıddıo etmlştır. Sjle/mon Denvrel dun yaptıqı basın toplontısndo CHP'n n Sosyalıst Enternasyonoie u/e o'mosının Turkıye Cbmhurıyetı nın temelınd6 mıılı hakm.yet prensıbıne aykırı olduğunu .len surmuş «CHP ıktıdarda derneklerden ald'gı guc yetmıyorniuŞ ç bı b r oe Sosyalıst Enter nasyonaıı Ktıdara ortak ettı» seklınde konuşmuştur Demirel şoyle soylemıştır: raporu devlet arşivindedir ANKARA, İeışlert Bakanı Irfan Ozaydınlı, AP Genel Başkanı Suleymcn Demırel'ın «Me^ numı, MHP Genel Başkanı Atparsian Turkeş'm ıse cduzmece» dıye nıteledıklen rapo run gercek olduğuna ve «DevIpt orşıyınde bolunduğunu» a cıklamıştır Oza/dınlı dun saat 15 45'» duzenledıgı bos n toplantısndo, söz konusu raporun devr.n Içışien Bakanı Haldun Meni6seoğlu'nun ımzasıyla 26 kasın 1970 tanhmde zamanın Başbakanı Suleyman Demirel e de gonderıldıgının evrak koyıtıorıdon cnlaşıldığmı bıldırmıştır Ozaydınlı, tSayın Demreı ın soz konusu raporu a'mamış o mssı mu^kL,n mu> seklındekı bır scru uzerıne de «Ben mum kun göremıyorum Çunkü ka• (îlarımızda kendı ısmıne gon> derıldığı sabıttır > seklınde konuşmuştur OZAYDINLININ AÇIKLAMASI lcıslerı Bakanı Irfan Ozayd.n(ı basın toplantısmda çunlatı soylem'stır «Bugunhu basın toplantısmda Adaiet Pa'tısı Genel Başkanı say n Suleyman Demirel, Başbokan sayın Bulent Ecevıt'ın dunku konuşmaşında de gmdığı bır Emnıyet Genel Mudurluğu raporundan mevhum dı ye hatta yoktur dıye soz etmistır Mıllıyetcı Hareket Partı sı Genel Başkonı sayın Alpaslan Turkeş'de aynı rapor hak kndo duzmece ropor dey.m n kullanmıştır Soz konusu rapor soylendığı gıbı ne msv MHP rorları uygularak zürtında kalacaktır Bır öış kaynaktan sağlanan telKinler ıcie uygulanacaktır ChP'nn Sos,alıst Enternasyo nale u/8 olırası Part ler Kanununun 86 nıaddesme a/kırıaır CHP ga>, rı mıllı enternasyo re'cı ve co* ulusıu oimuştur. CHP duvelı muazzamayı ulkenın ıcış'erır.e karıştırmıştır 1970'DEKİ MEVHUM RAPOR Dem rel. «Hukumetin başı ECHP'nın Sosyalıst Enternasyonale uyo olması. Turkı/e Cum cevıt kan denızi icinde kendısihurıyetı'nın mıilı devlet olma ıl ne bır simid aradı ve bulo bukesıne aykındır Turkıye Cum la 8 yıl once olmuş bır oloyı hunyetının temelınde mıllı ha buldu» seklınde konuşmuştur, kımıyet prensıbı vardır. Sosya 1970 yılında Emnıyet Genel Mu lıst Enternasyonei bır karar a duriugu tarafından hazırlana(Arkası Sayfo 9. Su. 4 d«) lacok, CHP 'ktıdarda ıse bu ka Türkeş, 13 ülkücünün kaçışının onceden planlandığım 3ne sürdü I MHP LIDERİ. PARTISİ HAKKINDA 1970'TE AP'NIN HAZIRLATTlGl RAPORUN DUZ MECE OLDUĞUNU ÖNE SURDU VE ECEVIT'IN KENDI HAKKINDAKI MİT RAPORUNU ACIKLAMASINI ISTEDl ANKARA (ANKA) MHP Ge el Başkanı Alpaslan Turksş, cevıt m oncekı gunku ocıklalalarıno cevap vermış 1970e hazırlanan roporun öuzmee olduğunu one surmüştur. MHP Genel Başkonı, dun opngı basın toplontısındo. ya alanan ülkucu genciere, ana, abo ve kardeşlerının yanında ;kence yapıldığını ıddıo etmış e «ışkenc» yapılorok, Ecevıft yolan ve rtlıralarını tutonok olınde Imzalamoya zorlanmakjdırlor» demıştır. Turkeş, Sağmalcılar Cezavınden *acan 13 kışının, dıandon yo aa ıcerıden oncee i planlanmı$ bır fırar oldu•.ınu savunmuştur (Arkası Sa 9 Su. 4 de) Arkadaşmı öldüren ülkücü genç yakalandı ANKARA (Cumhurıyet Burosu) CHP eakı Genel Sekretarlermden ve Izmır Senatöru $eref Bakşık'ın 20 yaşındak! oğlu Inanç BakşıK. oncekl gun ogleden sonra evınden cıktıkton hemen sonra 4 kısi tarcfındaı kacırılarak bır otomobıl ı c n de ışkence edılmıştır. Ankaro Ünıvers îesı Dış He kımlığı Fakültes' oçrencısı o lon Inanc Bakşık'o, 4 genc soıdırganın, yoptığı i$kence yakloşık 15 dakıka surmüştur. Isken cecıler oğrencı Bokşık'ın v u c j dunun pek cok yennde sıgcrolor sondurmuş bocokiarında |iletle yaralar acmışlardır. Soldır gcniar, bu ışkenceyı Inanc Bok şık'ın agzına tabanco namlu'îj sokarok ve gozlerını bogiayorak verıne getırmış'erdır. Inanc Bakcık'a ceşıtlı tendıtierde bu'unan saidırganlar, daha sonro kendısinı arabadan J son atmış'ardır Inanc BOK ŞK kendısinı kaçıran saldırganlardan bırısını gorse tanı/o o lecegını soylsmıştır Inanc Bakşık, 5 mayı» 197S ojnu aynı nıtelıkte bır saîdırjya uğramış ve vucudunda Sıgaro sondurulmuştur Basından gızlenen bu saldırı, Inanc Bakşık'm zorlo goturuiduğO b*r evde ,enne getırılrrıiştı Dış Hekımlıgı Fcultesi no« (Arkası Sa 9, Su 3'te) humdur, ne de duzmecedır Ge cektır 1970 yılında Emnıyet Ge nel Müdurluğu Onemlı Işler Mı durluğunce muhtelıf akımlaı hakkında hczırlonon roporlar aan bındır. Soz konusu roporlar Devle arşıvlenndedır SevK evraKin dan da 1970 kasımında mulıteıif devlet kuuluşlarına dagıtıldıgı saptanmıstır Bu ara da 26 10 1970 tonhınde zamcnın lcışlerı Bakanı ımzası ıls sayın Demırel'ın ısmıne de gor derıldığı evrak kayıtlarındo nıa cuttur. (Arkası Sa 9, Su. 3 le CHP eski Genel Sekreterlerinden Şeref Bakşık'ın oğlu kaçırılıp işkence edildi Cumhurlyet Haber Merkezi Elaeıçj'da oncekı gun ıkı ayn salcırıda ıkı ogrencı, tabancay'a vurularak oldurulmuçtur Gac saatlsrde evınden çıkoak Sıremalar onune gelen Tıiorö' Lısesı 3 sınıf oğrencısı cuıfu Polotkayo oynı yerde ouiuncn bır kahvehoneden cıkon bır grubun sılahlı sa'dırısına uğrcmış ve aldığı kurşun vcraianylo oloy vennde oimuştur Goıgu larıkıan, saıdırgaı lo nn ulkucu komandolar oldukla nnı so/leınışlerdır Bu olaydan bı r kac saat once da Hastane caddesınde yurjrrel'ts otan Abdulıoh KuçLk e kımlıkler. saptanamoyan kış1 veya kışıler ates acmıştır. Imam Hat.p Lısesı oğrencısı olan Kucuk, olav yennde oimuştur AOANA 31 ekm gunu sabah 07 sıralannda okuluna gıt nıet uzere evınden cıktıgı sıra da kımhgı belırsız kışılerın actığı ateş sonucu ağır yarolonan ve Tıp Fai'uüesı Numun© Hastanesınde oıen Erkek Lısesı Edebıyat 3 sınıf oğrencısı Fatmo Gozusutu Adana'da topraga verılmıştır Gözusulu nun DGD ve ALOB uyesı olduğu kaydedılımştır • Oncekı gun Denızlı mahallesınds oıcaklonon Imam Hatıp oğrencısı Mustafa Emek sız kurtanlamayara'< oimuştur Önce'<ı c<şam Denızlı mahailesınde meydana gelen oloy da Mus'afa Emeksız, kovga et tığı Fıkret Alemdar tarofından bıcakla vurulmustur. MMTB'lı (Arkası Sa: 9, Su. 1'de) Belçika'da bir Türk kadını bir Türk erkeğini öldürdü HERSTAL (Belcıka) Belcıka'da Atiye Mutlu adında 22 yaşındakı b r Tur'< kadını, Mur taza Yurtsever adlı bır TUTK erkeğini dokuz el ateş ederek oldurmuştur. Evlı olan Atlye Mutlu, başka b r kadınla evlı otan Murtozo Yurisever' n kendısı ıle se*/ışmsk ıstedığını ve kabul etmed ğı takdırde olumle tehdıt ettığını soylem.ş'ır Atıye, cSık sık bana sevişme tekllf eder ve tehdıt ederdi. Ben evlı namuslu bı> kodırım namusumu temizlemek için onu öldurdum » dem'ştır. (AP) Boran : 'Türklş faşizmi tehdıt görmüyor Islonbul Habeı Sarvısl TIP >«nel Başkanı Behıce Boron, (SK <ie TURK • ış aros.nda i 3 r ş /e Karşı cıkılması gırım er nı degerlendırmış ve «İlk ıkkat edılecek nokta anarsıe karşı dırenılmesıdir. Faşızmen soz yok Turk Iş fastzmi ihdıt olorok kabul •tmlyor. urk İş'e gore, sadece asırı ağ ve solun yorottığı anarşi ar» demışt'r Portısının Surso II Kongre(Arkosı Soyfa 9 Su. 5 de) 1979 YILI BÜTÇESİNİN 350MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE OLACAĞI BİLDİRİLİYOR GÖZLEM UĞUR MUMCU Fütun ÖZBİLGEN ANKARA (Cumhurıyet Burosu) 30 Kasım'da Mıllet Mec r lısı ne sunulmak uze e hazırlo ran 1979 yılı butcesı'nın 35C mıl/ar lıranın uzennde oluca ğı ve hozırlıkların ılsned.ğı ocj renılmıştır. Malıye Bakonlığın do yapılan çalışmalaro gore 1979 yılı butcssı 1973 > 11 but 1 cesının oldukca 'jzerınde b r rakamla bağlanobılecekt' 1978 yılı butcesi 2f2 mılvar iı ra olorok Meclıs'erden g e v mış. ancak yıl ıcrde geti'ilsn çeşıtlı yuklerle butce rokamj olauk',.a buyuınü5.tur Alınan bılgıye gore yaınızca ucret ve maaş odemelerı ı c n 1978 butcesme konulan 53 rrılyar lıralık cdenek, yıl ıcınde ucret ve maaşlara getırılen ek oaemeler'e 106 mılyor lıroyo cı^mıştır. 1978 yılı butces.nın toplam harcamolarınm (Arkosı So. 9, Sü. 3'te) ITT ve Locklıeed... Türk İş üyesi Yol is: AP CHP koalısyonu çağrısı gaflettir» ANKARA. (ANKA) Yo! İs edsrasyonu u/esl Ankora Yol» Sendıkosı Korayolları Genel ludurluğu He Federasyon oraındo Imza'anan toplu '8 soz'şmestncien doğan haklarır» enlmemesl üzenne 7 kasım 3İı gunu (yam) tum ışyerlende calışan 4 bm tşcıvt kapSv'an dıren'ş karan alTiıştır. al İs Sendıkası tarafından (Arfcası Soyfa 9 Sü. 7 de) M erorist eylemler nedenryle, başka »orunlaro geregı 1 gıbi eğilemiyoruz, Bu hayhuy içinde guaıltuye gel• memesi gereken haberlerden bıri, ITT şırketımn Turkıye'de bazı siyasal cevrelerle, tican şırketlere dagıttığı rusvet ile ilgıli davadır. ITT (Uluslararası Telefon ve Telgraf Şırketı) dunyanın en büyuk «cok uluslu şırketler»lnden bırisıdır 67 ulkede Iş yapan, 400 bin ktşi calıştıran ve yıllık sat.sı 8 10 milyar doları geçen bu ünlu şirketm Turkıye'de de ruşvet dağıttığı anlaşılmaktadır. ABD hukümetine baglı «Tahvıl ve Doviz Komısyonu», ITT Şirketlni, son bes yıl lclnde, Turkiye, Iran, Endonezya, Fillpinler, Cezayır, Nijerya, jtatyo ve Şıli'de mılyonlorco dolar tuton ruşvet dağıttığı gerekçesiyle rrahkemeye vermistir. ITT Sirketi, Çilı'nin sosralist Oevlet Başkanı Allende nin devrilmesi ve Pinoche başkanlığındaki faşıst generoller cetesınin iktidoro gelmesiyle nektalanon CIA darbeslnde etkin görevler ustlenmıştl AUende'yi deviren askeri darbeyi yoneten ve d«stekleyen (TT sirketi, simdı ^ (Arkası Soy. 9 Su. 4'de) «KOOPERATİFLERI BÖLME GİRİŞİMLERİ, ÜRETENİN YÖNETİMDEKİ ETKİNLİĞİ İLE ÖNLENİR» MANISA (Cumhurıyet Ege Burosu) KoyKoop Genel BaşKonı Ahmet Aitun. Ege Böigesı B rl'k yonehcılerıyle düzenled ğ1 toplcntıdo, «KoyKoop'u bolme ugroşlarmdo bır takırrr kfşrierın yonılgıya dustukler: cok kısa b r sur« icinde anlasıiacoktır > demıştır Altun, kendılerıne kooperct' a süsu verenlerm, üretıcı ko, lu/u ve ulkeyl tanımayanlann, koylu ıle ü'ke yaranno ve koopsratıfcıler adıno karar vermele rının olor.aîsSıZ oldugunu söy.ö mıştır. r Halk eğıtım aracla ı jalonur oa yopılon tcpiantK'O Genfl (Arkası So. 9. Su 4te) PAPA VE ÇOCUKHırıstıyan dunyasının Polonyalı yeni önderi JeanPoul II yenı ülkesine alışmak, yenl halkını da kendisine olıstırmak icın sık sık kalabalık icine cıkıyor. Bu kez de her sevıien ondere yapıldığı gibi sevmesi için Papa'yo do bir cocuk uzatmışlar. Ama nedense cocuk bu yokın sevgi gosterıslnden pek hoşlanmışa benzemiyor... (Fotoğraf: AP) ABD yardımı konusunda görüşmeler yapmak için Amerikalı bir bayan başkanlığındak heyet yarın Ankara'ya geliyor OLAYLARIN ARDINDAKI Akrep ile Yelkovan urkıye cck onemlı bır hesaplaşmanın soncılorı ıcınde yaşarken yalnız torıhten degıl, cagımızdan ders ler almaya calışmak yararlı o lacaktır. Bu derslerın en ııpm' kursulerinden bıri Iran'dc ku rulmuştur. Şaşırttcı capto petrol zen aınliğıne, dınsel ve genel guclerın yogunluguna, »lel.tıo. K GERÇEK petrol deposudur Şahın ordusu do Amerıko'da eğitım gormustur ve Iran halkıyla Basra Korfezinin iandarmasıdır Monarşiye dayalı bir despotızmın duzeni, CIA ile Isbırliği icııidekı SAVAK'ın gizli yontemleri ve Iskenceleriyle kcrunur Toprak ağalığından ve aşıret •*• (Arkası So 9 "5u 6 do) Î sılahlarla donanmış dıso bn gımlı bir ordunun varlığıno kor •sın Iran'do «Statukoj nıcin ko runomıyor? Bugun siyasal olaylan gajetelerden kuşbakışıyla izteyenler, Iran'ın Batı içın ne demek olduğunu billrler Oyle sonıyoruz kı Sah bu gerceğl en m değeılendirc'Iğıni sananlaroandı 'ron Bott kopıtollımının ANKARA (Cumhuriyet Buro su) Bırlsşık Amerıka huku n^etı'nın Turkı/e'ye uygulaya cağı askeri yardım progrcm uzerınde «goruş alış verişin de» bulunmak uzere Amerıkar Dışıslerı Bakanlıgı Guvenlıi' Yardımları 8ı!mı ve Teknık Iş len Musteşarı Bayan Lus, Benson başkaniığındokı ıkı kı sılık bır heyet yarın Ankara va gelacek'ıir Mıllı SavunnT: Bakanlıgı ve Geaelkurmo, Başkanlıgı'nda vapılacak go ruşmelerde Turkıye'nın asker gerekEinme'erı, şcvL'nına ala nmda uygulcmayı cngorduğı, yenı progrom'ar oozden gecrık cek. Bırle >ık Amerıkcı hukun.e tının bu ı'cnjdakı latkılarınır 1 olcusj \ 9 mtelıg degerlendırı lecektır Ote vondan Genelkurmc Baskanlığı ve Mıi'ı Savunmc Bakanlıgı uzman'ar,ndaT olu şan bır Turk os^^r le'etı'nı.' ıse kasım ayının " j "'tosın aa resmı îemo^'" d ı ^ i (Arkosı sa/ 3 Su 7'ds
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog